close

Enter

Log in using OpenID

Burcu DUMBAR - Alanya İşletme Fakültesi

embedDownload
ANALYSIS OF LOCAL SECTORAL POLICIES
VIA SYSTEM DYNAMICS APPROACH:
THE CASE OF ALANYA TOURISM SECTOR*
Burcu DUMBAR
Supervisor: Prof. Dr. Erol Rıfat SAYIN, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Middle East Technical University, Master of Science in Industrial Engineering
Department– 2009
ABSRACT
The purpose of this work is indicating System Dynamics Approach to be an appropriate tool for
analysis of policies suggested for local sectors. Local sectors are very important for stability of
the country’s economy as well as welfare of the local community. Therefore, feasible and
effective policies should be created and implemented in order to contribute to the local sectoral
development. But before any policy implementation, policy analysis is required on to evaluate
whether effectiveness and feasibility would be ensured in alternative policies. In this study, firstly
the issues of Local Sectoral Dynamics and Policies are examined and specifically, the situation
in Alanya Tourism Sector is studied. Afterwards, in accordance with policy analysis steps,
problems of Alanya Tourism Sector are detailed and alternative policies that would aid in
solution of the problem are idenfined.
For evaluation of alternative policies, Dynamics of Alanya Tourism Sector are modeled by
System Dynamics approach and the ‘Formal Model’ is implemented in Stella 9.0.1. The model
is simulated for all policy alternatives and the policy outcomes of each alternative are forecasted.
Finally the performance of each policy are evaluated using the previously established criteria and
combined policies having more superior outcomes than the present ones are created.
Keywords: Local Sectors, Policy Analysis, Alanya Tourism Sector, System
Evaluation of Policies
*The thesis was supported by ALTSO.
Erişim Adresi: http://www.altso.org.tr/
Dynamics,
YEREL SEKTÖR POLİTİKALARININ
SİSTEM DİNAMİĞİ YAKLAŞIMIYLAANALİZİ:
ALANYA TURİZM SEKTÖRÜ*
Burcu DUMBAR
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Erol Rıfat SAYIN, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ODTÜ, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans -2009
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; sistem dinamiği yaklaşımının, yerel sektörler için önerilebilecek
politikaların analizinde kullanılabilecek uygun bir araç olduğunu göstermektir. Yerel sektörler
yerel halkın refahı için olduğu kadar, ülke ekonomisinin istikrarı için de çok önemlidir. Bu
nedenle, yerel sektörlerin kalkınmasına katkıda bulunabilmek için amaca uygun ve uygulanabilir
politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Fakat her hangi bir politika uygulamaya konmadan önce,
alternatif politikaların uygunluk ve uygulanabilirliğini değerlendirebilmek için politika analizi
yapmak gereklidir. Öncelikle, Yerel Sektör Dinamikleri ve Politikaları konusu incelenmiş ve özel
olarak Alanya Turizm Sektörünün durumu araştırılmıştır. Ardından Politika Analizi basamakları
doğrultusunda, Alanya Turizm Sektöründeki problemler detaylandırılmış ve problemin çözümü
için fayda sağlayabilecek alternatif politikalar tanımlanmıştır. Alternatif politikaların
değerlendirilebilmesi için Alanya Turizm Sektörü dinamikleri “Sistem vii Dinamiği Yaklaşımı”
ile modellenmiş ve bu model Stella 9.0.1 ortamında uygulanmıştır. Model tüm politika
alternatifleri için simüle edilmiş ve her alternatifin politika getirileri öngörülmüştür. Son olarak her
politikanın gösterdiği performans önceden belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde
değerlendirilmiş ve mevcut politikalardan daha üstün getirileri olan birleşik politikalar
oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yerel Sektörler, Politika Analizi, Alanya Turizm Sektörü, Sistem Dinamiği,
Politika Değerlendirmesi.
*ALTSO tarafından desteklendi.
Erişim Adresi: http://www.altso.org.tr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content