close

Enter

Log in using OpenID

19 Nişsin 1325 C : 1

embedDownload
İ : 64
19 Nişsin 1325
C : 1
k a m ı H a s a n , S a m s u n Ticaret Odası Reisi Şükrü, Er­
M i t h a t Bey tarafından, H a l e p Heyeti Merkeziyesi, Bey­
baa
Ahmet,
rut Naibi Ö m e r Hulusi, b i l u m u m E r m e n e i ahalisi na­
Sivas
m ı n a İzmit Belediye Reisi, Sivas M u r a h h a s a s ı T o r k u m ,
Kazası
Hamlidiye
ahalisi
namına
Kaymakamı
Belediye Reisi
Nurettin
ve rüfekası,
Vilayetinde Aziziye Heyeti Menkeziyesi, L a d i k
lisi n a m ı n a K a y m a k a m
M i t h a t Salih, K a n g a l
aha­
Sivas Belediye Reisi Z i h n i , İskeçe Heyeti Merkeziyesi,
Bele­
Sivas Vali Vekili Vefik, Sarışaban K a y m a k a m ı Sırrı,
Kaymakamı
Bayındır ahalisi n a m ı n a N a i p Cevat, u m u m menfiler
M u k b i l , Cezayiri Bahrisefid Vilâyeti Defterdarı Giritli
ier ve kalebentler ve firariler n a m ı n a Ali Sacit, (Bey-
diye Reisi H a c ı
Salim, Z a r a
Kazası
M e h m e t Ali, Demirci K a y m a k a m ı Fevzi, Bursa Fır­
oğlundan), Serfice Heyeti
k a s ı K u m a n d a n ı Ferit Şakır, Sivas Aziziyesi Askerî
yeti Merkeziyesi, Menlik K a y m a k a m ı Rifat, G ü m ü l -
K u l ü b ü , Torisden,
cine Heyeti Merkeziyesi, N i ğ d e Heyeti
Settar H a n
ve Bakır H a n
tara­
Merkeziyesi, K a v a l a
He­
Merkeziyesi,
A y ç a kazası ahalisi n a m ı n a K a y m a k a m Aziz, K o n ­
fından.
ya Belediye Reisi Mustafa, Bor Heyeti Merkeziyesi,
H a s a n k a l e u l e m a ve ahalisi namınla Nai'b Fevzi,
M a n i s a ve Diyarbeklr Heyeti Merkezi yeleri, M a n a s ­
tır Birinci Askerî K u l ü b ü , T o k a t Mutasarrıfı
Rahmi,
U l u b o r l u Heyetli Merkeziyesi, T o k a t Askerî
Kulübü,
Divrik İttihat ve T a ş n a k s ü t y o n ve H ı n ç a k
Cemiyet­
leri, Atranıos ahalisi n a m ı n a K a y m a k a m M u r a t , İpek
Zabıtanı, M e r z i f o n İttihat ve T a ş n a k s ü t y o n ve H ı n ç a k
Cemiyetleri, M a n a s t ı r ahalisi n a m ı n a Belediye
Reisi
Bahattin, Zile ahalisi n a m ı n a Müftü Gazlevî,
Söğüt
Terakki
Vodi-
ve T a a v v ü n
Cemiyeti n a m ı n a N u r i ,
n a Belediye Reisi Mustafa, K a r a h i s a r ı Şarki M u r a h ­
h a s a Vekili R a h i p Vagnan, K a r a h i s a r ı Şarki Mutasar­
rıfı Vasıf, Sofa
Kazası
ahalisi n a m ı n a
Kaymakam
Sami, L a d i k İttihat ve T e r a k k i Heyeti İdaresi, Diyartbekir İstinaf
Relisi, Sami,
Cezayiri
Bahrisefit
Valisi E k r e m , H a l e p Valisi Reşit.
K a r ş ı y a k a Belediye Reisi ve İttihat Gazetesi M ü d ü r ü
Bekir Beh'lül, N i ğ d e Mutasarrıfı Sami, Ç o r u m M u t a ­
sarrıfı Y a h y a , İskilip K a y m a k a m Vekili Niyazi, Ereğ­
li Heyeti Merkeziyesi, Z o r Mutasarrıfı M a h m u t , Bo­
ra ahalisi n a m ı n a Belediye Reisi H ü s n ü , S a m s u n H e ­
yeti Merkeziyesi, Selanik Sırp K u l ü b ü n a m ı n a Vehenkoviç, Selanik Askerî K u l ü b ü n d e n , Sakız Mutasarrı­
fı Atıf, Ezine Redif Binbaşısı Şefik, Beyrut İttihat ve
T e r a k k i Cemiyeti, K o ş i k a v a k İttihat T e r a k k i
Cemi­
yeti Heyeti, T r a b z o n İttihat ve T e r a k k i Cemiyeti, Bahrisefit Valisi E k r e m , Praviş'te Belediye Reisi M e h m e t
Şeref, A l u c r a ahalisi n a m ı n a H a c ı A h m e t Z a d e Sa­
lim, Bigadiç İttihat ve T e r a k k i Cemiyetinden, Yenişe­
hir ahâlisi n a m ı n a K a y m a k a m M e h m e t Yaver, Divrik
ahalisi n a m ı n a M e h m e t Fevzi, M a l a t y a
Kürt Terakki
ve T e a v ü n Cemiyeti ve İ t t i h a t ve T e r a k k i Cemiyeti
« G ü r ü n K a z a s ı K a y m a k a m ı R a g ı p , G ü r ü n Askeri
ve T a ş n a k S u t y o n ve H ı n ç a k Cemiyeti, Y e n i h a n İt­
K u l ü b ü Ş a m Tıbbiye Talebesi K u l ü b ü , Bartın Bele­
tihat ve T e r a k k i Cemiyeti, R o d o s Belediye Reisi H a ­
diye
Reisi
Hamdi,
Safranbolu
Heyeti
Merkeziyesi,
cı Yusuf, İsparta
Mutasarrıfı
Rüştü, S a m s u n
Bele­
Ç a y c u m a Heyeti Merkeziyesi, D ü z c e Askeri K u l ü b ü .
diye Reisi Yorgi, B a ğ d a t ' t a Zehâvî Z a d e
Eğridere
ve rüfekası, D ı r a ç Belediye Reisi Recep, D ı r a ç ' t a Şa­
Kaymakamı
Nail, T r a b z o n
Valisi
Ârifî,
Abdüllatif
A m a s y a E r m e n i M u r a h a s a Vekili M a m a p r e , V a n Er­
yak ahalisi n a m ı n a Belediye Reisi A h m e t ,
m e n i Vekili Zevan, Sivrihisar Pleyeti Merkeziyesi, Si­
A k ç a h i s a r ahalisi n a m ı n a Belediye Reisi Şaban, İs­
vas İttihadı İlmiye Cemiyeti, G ü m ü ş h a c ı k ö y Belediye
p a r t a M e m u r i n i Mülkiye ve Askeriyesi ve Ahali-i M ü s ­
Reisi Süleyman, A d a n a Vahşi Cevat, A y d ı n S a r a y k ö y
lime ve G a y r i Müslimesi, M a l a t y a Belediye Reisi, Ti­
Telgraf
Müdürü
Hüsnü, Malatya
Mutasarrıf
Vekili
Dıraç'ta
ran Belediye Reisi Yusuf Ziya, Mançester'den
Evek
Kırçova
Otociyan imzasıyla, V a r n a ' d a n M e h m e t İ k b a l ve rü­
Heyeti Merkeziyesi, Nevşehir Belediye Reisi H a s a n ,
fekası, K a n d i y e d e n M e h m e t Zeki ve rüfekası, Fili-
Mihaliıççık
beden
Mirliva
Nuri,
Serfice
Heyeti
Merkeziyesi,
Heyeti Merkeziyesi,
Adapazarı
Heyeti
Hacı
Hafız
Ahmet,
Kompiyeni'den
Gayim,
Merkeziyesi, M a m u r e t ü l a z i z Valisi Nusret, K a s t a m o ­
Cenova T r o ş a k Komitesi, Bayazıt Belediye Reisi K â ­
n u Heyeti Merkeziyesi, N u s a y b i n İttihat ve T e r a k k i
mil, Meıâhîri M ı s ı r d a n N e c i p İfaryus, Bolu Beledi­
Kulübü
Cemal,
ye Reisi Esat, Selanik Valisi Dâniş, Preveze Belediye
N u s a y b i n Belediye Reisi Refik, Mısır ve Tevabii Er­
Reisi Halil, Şerif A b d ü l m u t t a l i p ailesi ile Taif ahali­
m e n i M u r a h h a s a s ı Mıgırdıç, A y a ş Heyeti Merkeziye­
si n a m ı n a Şerif Nasır, Balıkesir Belediye Reisi M e h ­
si, A y a ş Belediye Reisi Ali, Eimiri M e k k e i Sabık A ü ,
met, Saloz Belediye Reisi M a r k o , M a l a t y a
L a n g a z a Ahalisi N a m ı n a K a y m a k a m
Reis! Mustafa, Kengiri Belediye Reisi M e h m e t Sabri,
Heyeti İdaresi, K a y s e r i Mutasarrıfı
Rıfat,
Bağdat
Belediye
Valisi Necmettin, K o n y a Belediye Reisi Mustafa, Fi­
K a s t a m o n u Belediye Reici Necip, T r a b z o n
libe E n c ü m e n Reisi Haşim, A t i n a d a n Ali H a y d a r ve
Reisi M e h m e t Cemal, H a l e p ' t e n Müderriszade Zeki,
— 150 —
Belediye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 410 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content