close

Enter

Log in using OpenID

BEZ AFİŞ TALEP FORMU

embedDownload
Doküman No :
BEZ AFİŞ TALEP FORMU
D12-FR–002
Yayın Tarihi :
24/09/2014
Revizyon Tarihi/No :
...
Sayfa:
1/1
DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞINA
Belediyenizin ……………... sicil no.lu mükellefiyim. ………………..…..…………
………………..…….. ……………………. adresinde bulunan iĢyerimin önüne ……. adet
……. x …… m2 ebatlarında …... hafta süre ile bez afiĢ asmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …. / ... / 2014
Adı Soyadı
Adres:………………………….
…………………………..
Tel : …………………………
.…/.…/2014 - …./.…/2014 tarihleri arasında kendi iĢyerinin cephesine asılmasına dair ilan ve
reklam vergisi ………………....… no.lu makbuz ile tahsil edilmiĢtir.
Düzenleyen :
Ġmza
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content