close

Enter

Log in using OpenID

"-ce\

embedDownload
w
T.C.
"-ce\
Sayr
z
836807421480.
Konu: AOL L Donem
ilgi : Milli Elitim
AKDENiZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitinl Miidiirtiifii
0048 13
29t12t2014
navl.
Bak
ilgemizde 03 Oca 2015 cumartesi (I. oturum saat 09.30, IL oturum 14.00) vd 04 ocak 2015
(Iil. Oturum saal .30) okulunuzda Agtk Ofretim Lisesi I. Donem Srnavr yaprlaQaktrr.
Pazar
en ve
Okulunuz dfiret
idarecilerinin gorevlendirilme gizelgeleri hazrflanmrq olup,
MridUrhigUmiiz Bilgi i9 m ve EEitim Teknolojileri gubesinden z9/l2lz0r4 pazartesi (Bugiin) mesai
bitimine kadar ahnm
Bilgilerinizi ve
hususunda,
i rica ederim.
Adem $iM$4K
ilge Miili Efitim MiiOrirri
Ekler:
r
Liste
.J' u,l.|A\
IIIF
F,i^ n\.\4"
att$\rl
I i\e
traul!
I ttl.^ rl\
{"' ni"k'l
,'L}""1.
Adres: Ilge
Milli Egitim
Mi.id
Elektronik AS: http: I I akdeniz.
e-posta: akdenizsinav33
Bu evrak gtivenli elektronik imza ile
Akdeniz/MERSIN
.gov,tr
l,com
d
/
Aynntrh bilgi igin: Mustafa DURAN gube Miidiirii
Tet (324)336 14 4s-46
. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Fax
:(324)33614 44
adresinden4c4l-3008-3cdc-ae5c-a70d
toou ile tevit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content