close

Enter

Log in using OpenID

2014osmanlı iş makinaları son.cdr

embedDownload
İ
İ
L
KİK
AA
AKİN
KİNA
İŞMMAK LIİŞİŞMM
AAKKİN
M
MAK
KİNA
Ş
I
A
İ
M
L
M
Ş
Ş
LILİIŞİ
N
A
İ
I
İ
M
Ş
L
N
Ş
İ
I
I
N
A
İ
I
M
L
L
Ş
I
N
L
A
N
İ
I
A
L
M
N
L
N
İŞ
I
A
N
A
S
M
N
L
A
SM
MAAN
IO
IO
I
SMA
RI IOOSSM LARRI IOOSSMMA
MAN
OSM ARRI IO
RR
OSSM
A
S
I
O
R
L
A
A
RIRO
A
I
R
L
L
O
A
A
L
A
R
L
I
A
A
A
L
A
N
A
İ
L
A
R
L
A
L
A
N
A
N
A
N
İ
L
K
İ
A
İ
L
A
A
K
A
L
İNA
İN
İNA
AA
KİKN
AA
MAAKKİN İŞMMAAKKİN
AKKİN
KİNA
MM
ŞİŞMM
A
Ş
İŞM
I
İ
MAK I İİŞŞ M
İ
M
Ş
L
LILİ
A
Ş
I
İ
I
I
İ
Ş
L
L
Ş
İ
I
N
L
NN
İ
I
I
M
L
I
N
N
L
L
AA
A
N
L
N
LI
L
M
I
A
N
A
N
A
S
N
M
L
M
A
N
N
A
A
S
S
M
LI İŞ
M
A
N
M
O
A
A
S
M
S
M
S
M
I
O
M
S
IO
MA
OS
RR
OSSM
LA
RIR
OSSM
LA
LAARRI IO AALA
ARRII O
RI IO
A
LA
ARRI IOO
RI OS LA
L
L
A
R
RII O
A
LA
A
L
A
N
L
A
R
İ
A
A
A
L
A
N
AA
N
L
İ
N
İ
A
L
K
İ
N
N
A
N
İ
K
N
İ
A
K
İ
İ
N
A
A
K
N
İ
K
N
K
İ
A
K
İ
A
A
K
N
İN
A
K
N
M
İ
A
A
AK
M
MA
M
MA
MAAKK
L
MAKİ
LILIİŞİŞ
NN
I İİŞŞ M
İŞİŞMMA
ILİIŞİŞMM
N
İŞŞ M
I
LLI IİŞİŞ
I
L
N
L
İ
I
N
L
AA
İ
I
L
A
N
Ş
N
L
I
N
L
M
A
N
A
N
N
M
L
A
I
S
L
M
A
N
A
N
A
S
M
A
S
A
N
M
A
N
M
O
S
M
A
S
M
O
S
A
M
I
O
S
M
S
SM
M
IO
O
RIR
IO
R
LA
OSSM
LA
RI OS LA
ARRIIO
LA
ARRI O
LLAARRI
A
RRI IOOS
AA
LA
L
A
RII O
A
L
A
L
A
R
N
A
L
L
A
İ
N
AA
A
L
A
İ
N
A
A
L
N
İ
K
N
A
İ
N
İ
K
N
A
A
L
İ
N
İ
N
K
A
İ
N
A
K
İ
K
İ
A
K
N
A
K
İ
N
A
K
K
A
İ
A
K
KİN
M
A
İ
N
A
K
M
M
AA
Ş
M
MM
MA
M
MAAK
N
MAK
LLI IİŞİŞ
IİŞİŞMM
NNLILIİŞİ
LILİIŞİŞ
İİŞŞ M
I
AA
N
L
LLII İİŞŞ
Ş
I
A
N
N
L
İ
I
A
N
N
L
M
N
A
M
L
N
I
A
N
A
S
M
A
S
M
L
A
N
A
N
A
S
M
A
S
M
M
O
M
A
O
S
M
A
S
M
S
M
I
O
S
M
AN
I
O
S
S
M
O
II
O
RR
OO
LA
OSSM
LA
RRI IOOS
AA
LA
LLAARRII
ALLAARR İNİNAALA
LARRI I
ARI O A
RRII O
A
A
N
A
N
AA
İ
L
İ
A
L
A
A
L
N
A
N
İ
K
NİN
İ
L
K
A
L
İ
N
A
N
A
İ
K
İ
K
A
K
A
A
K
N
N
K
N
İ
K
İ
A
K
İ
A
K
A
A
N
M
K
M
A
K
İ
A
K
A
A
M
A
K
MM
M
M
ŞM
MM
MAA
LILIİŞİŞ
NN
LILİIŞİŞ
İŞİŞ M
A
LLII İİŞŞ
NNLLI IİŞİ
LLI IİŞİŞ
I
İŞ MA
I
A
N
A
N
N
L
N
L
I
A
N
A
N
A
A
SM
SM
M
M
L
A
N
A
N
A
A
S
S
M
M
M
N
M
O
O
A
A
SS
M
M
S
S
M
M
I
I
O
O
S
S
S
S
M
M
I
I
O
O
R
R
O
O
S
S
MA
I
I
O
R
R
I
I
O
A
O
A
I
R
R
L
II
AA
O
AAL
AR
LARR
A
İNİN
ARRII O
KK
İNAALL AKKİNİNAALA
AALLAARR
NAALLAA KKİN
İİN
KKİN
A
KİKNİN
A
A
ALLA
İNAL
K
N
K
A
İ
A
AA
N
K
N
M
M
İ
A
A
A
M
M
A
K
M
Ş
M
Ş
A
İ
A
M
İ
M
M
Ş
M
Ş
A
Ş
İ
I
Ş
İ
I
İ
M
M
İ
Ş
M
LL
M
NN
LILI
NN
LLII İŞİŞ
NLLII İİŞ
AANNLLI I
NNLLI IİŞİŞ
AA
SM
MMAA
LI İŞ
S
A
N
AN
N
A
S
A
M
S
M
N
M
M
A
S
M
A
S
M
S
M
IRO
O
S
M
A
IO
O
S
S
S
M
I
O
R
S
M
I
O
O
O
S
I
O
R
S
I
I
O
O
R
A
I
O
A
I
R
SM
L
I
O
A
R
R
L
I
O
A
R
R
L
I
A
R
A
L
I
A
A
R
A
A
L
A
R
A
L
L
A
R
N
A
L
A
L
AA
A
KİKİN
İN
AA
KİKNİ
ALLA
KKİİNNAA
AAKKİN
AA
İNAALL
KİNA
MM
İİN
NA
A
KKİN
AAKKİNİN
A
M
A
K
M
Ş
M
A
K
İ
M
Ş
M
A
İ
M
Ş
M
A
Ş
İ
I
M
Ş
M
İ
Ş
İ
M
I
Ş
L
İ
Ş
İ
I
M
Ş
L
İ
I
Ş
M
İ
Ş
NN
L LI
AA
NN
AANNLLI
NLLII İ
AA
S
A
NNLLIIİŞİŞ
AANNLLI I
AN
SSMM
M
NLI İŞ
M
M
A
S
M
M
S
A
M
O
S
M
A
S
S
M
IO
O
S
M
I
O
RIRO
S
O
S
M
I
O
S
M
I
O
O
R
I
O
A
S
I
O
R
I
I
O
R
A
L
I
O
A
R
R
L
I
R
O
A
R
L
I
OS
A
R
A
LA
A
LA
LA
KİKNİNA AA
ARRI
İ
AALLAAR
İNAAL AKKİNİNAA
AA
A
İNAAL AKKİN
İNAL
KKİN
ALLA
AAKKİN
N
N
K
M
İ
İ
A
N
M
M
İ
A
A
K
MM K
Ş
A
M
İ
M
K
Ş
M
Ş
A
İ
A
Ş
M
İ
I
M
M
İ
Ş
M
Ş
A
Ş
L
İ
I
Ş
İ
I
İ
M
İ
I
Ş
M
Ş
L
Ş
L
İ
I
Ş
İ
I
N
L
İ
İ İŞ
NL
LI I
İŞ
AAN
NNLI
I
AA
NLLI
A
SSMM
AN
M
AANNLLII
MAAN OSSMMAANNL
SSM
M
M
S
O
ANLI
M
S
S
I
M
I
O
O
RIRO
O
S
M
S
M
I
I
O
O
R
I
O
S
S
I
I
O
R
R
LA
II O
A
O
AA
RRI
I
R
R
L
L
I
O
A
R
A
A
R
L
L
I
A
A
R
R
A
L
A
A
A
N
L
L
İ
R
A
L
A
L
A
A
N
A
N
İ
İ
RI O
K
A
AAK
İNA
ALLA
A
AAKKİN
İNAAL I İŞİŞMMAAKKİN Ş MMAAKKİNİNA LI İIŞİŞMM
NA
AKİN
KKİİN
AAKKİN
M
A
M
M
M
Ş
A
İ
İ
ILİIŞİŞMM
M
Ş
M
Ş
L
Ş
L
İ
I
Ş
İ
I
N
L
İ
I
İ
M
L
Ş
L
I
Ş
N
I
L
N
İ
I
İ
A
N
I
L
N
L
N
L
I
A
N
I
A
N
A
L
MM
NL
SS
N
NL
AN
MA I OSSMMAAN
SM
SSM
MA
R
SMA ALA
SSM
O
RRI IOO
MAAN LAARRI IOOSSM
IO
O
SMA
I
O
O
A
R
I
O
R
I
L
I
O
R
LA
I
O
A
R
A
I
R
A
R
L
A
I
L
R
A
A
N
A
L
İ
L
A
L
A
R
A
A
L
N
A
A
N
İ
K
A
L
İ
AR
A
L
N
A
A
K İN
İN A
A K
AL
AAKKİ İN MAAKKİN
İNA
NA
AKİN
KKİİN
M
A
İŞİŞMMAAK LI İŞİŞMMAAKKİN ANLILİIŞİŞMMANLI İIŞİŞMM
M
Ş
M
İ
I
A
M
Ş
M
L
Ş
M
İ
I
Ş
İ
İ
I
L
Ş
M
I
Ş
N
L
İ
I
Ş
İ
I
N
I
AANL
NLLI
NL
SM
AN
N
AANNLLI İ
AN
SM
SMA RI OO
MAAN I OSSMMAANNL ARRI O
A
A
NLLII İŞ RI O
M
SSM
M
OOSSM
MA
S
O
A
S
M
I
M
I
S
R
LA
O
S
M
I
O
I
O
L
I
O
A
R
S
I
AA
R
A
L
I
A
R
LLA
A
RRI O
A
L
R
A
L
N
R
L
İ
A
A
L
A
N
A
A
A
L
İ
A
K
A
L
N
AR
L
N
A
İ
RII O
A
L
N
İ
A
K
LLA
N
A
İ
A
N
A
K
L
İİNA
KKİN
A
İN
AAKİ
KKİN
N
K
M
A
A
İ
A
K
N
A
İ
M
A
K
Ş
N
K
A
M
İ
İ
M
A
K
M
A
Ş
A
M
Ş
İ
I
M
L LI İŞ
NN
LILİI İŞ
MA
LLII İİŞŞ M NLLIIİŞİŞM
MAK
AA
NN
LLII İİŞŞ MA NLLII İİŞŞ M
N
AANNLLI I İŞ MAANNLILIİŞİŞ M OSM
AA
N
A
N
M
A
M
A
N
M
S
M
A
N
S
A
S
M
S
M
A
N
M
S
M
I
O
A
S
IO
M
SSM
L
RR
MA
OSM LARRII O
RRII O
I OS KİNAA
II O
OSSM İNAALLAARRI I O ALLAARRI IOOSM KİNNAALA
ARRI OİNAA
A
LA
L
L
O
R
A
A
L
A
A
N
L
İ
R
L
A
A
N
A
N
İ
İ
K
K
A
L
İ
A
A
K
N
A
A
N
N
İ
K
K
M
L
İ
İ
A
K
A
N
A
A
N
İ
K
M
İ
A
K
A
K
A
A
A
LILİIŞİŞ M NLILİI
MA LI İŞİŞM
AKİN ANLLII İŞİŞ M
NN
MAK LI İİŞŞ M
MAK MANNLLI IİŞİŞ M ANLILIİŞİŞMMA SMAA
II İİŞŞ M
M
L
AAN
N
I
N
L
N
L
I
A
N
A
N
A
S
M
L
M
SM
MMA
O
A
N
A
S
MAN
S
M
S
M
I
O
N
M
O
A
S
M
S
M
I
O
S
R
O
I
O
A
S
S
I
S
R
M
I
O
I
O
A
R
O
SSM
O M
A
RRII OS
LA
LLA
R
AALLAARI İNALLAARRI O AKİNİNAAL LAR KİNAA
KİKNİN
A
LLA
ARRI OİNA
LARI MAA
İN
LLA
RII OS AKİİN
A
K
A
A
A
N
A
N
İ
K
A
K
İ
A
N
A
N
M
N
K
K
Ş
İ
A
K
A
A
İ
M
A
A İN
M K
N
LILI İŞ M NLI
NN
MAK MANNLLI IİŞİŞ M ANLILIİŞİŞMMA SMAA
LLII İİŞŞ MA NLII İİŞŞ M
MAK MANNLLII İŞİŞ M ANLLIIİŞİŞM
AAN
N
A
A
N
S
SM
M
N
L
M
O
A
N
SSMA
M
I I OS
OOSM RI OSSMA
A
N
M
O
SM
A
S
M
I
O
R
I
S
A
S
I
O
M
R
O
M
A
R
O
S
R
L
I
S
O
A
M
I
O
R
R
O
LA
LLA
R
AALLAR İNALLAARI O AKİNİNAALA KİNAA
KİKN
A
LLA
ARI İNA
LARI MAA
LLA
RII OS AKİİN
ARI O MAKKİN
A
A
A
N
A
K
N
İ
K
A
İ
M
N
A
İİN
K
Ş
N
A
İ
İ
A
K
A
K
M
Ş
N
K
M
A
İ
İ
A
M
A
M K
LILI İŞ
KN
NN
AA
N
LLII İİŞŞ MA NLII İİŞŞ M
MAK MANNLLIIİŞİŞ M ANLLI IİŞİŞ MA SMAANNLLI I İŞ M
NNLILIİŞİŞ M OSMM
AA
N
A
A
MM
S
M
A
N
L
S
M
A
N
S
M
I
O
A
S
M
O
SSMA
N
S
M
I
O
A
R
S
I
M
O
S
M
O
S
I
O
A
R
R
RRI OS LARIIO
LA
II O
LA
O
OSM KİNAALLAARI OİNALLAARRI I OS AKİNNAA
LLA
R
LARI KİNAA
OSM KİNA
ARI OMAK
A
R
L
LLA
A
R
A
A
İ
N
A
L
A
İ
A
K
N
A
A
N
İ
N
K
M
İ
İ
A
K
AAKİN
A
AK I İŞ M
AK
I IİŞİŞ MA NLI İŞİŞMMAK ANLILİIŞİŞ MA
AKİN I İŞ M
KİNA NLIIİŞİŞM
L
M
KİNA NLII İİŞŞ M
A
M
N
M
A
L
A
M
A
Ş
LLI İŞ
AANL
SM
A
N
AN I OSMM
L
AANNLI İ
SSMMANL OSMMAANLI
M
OO
A
S
M
N
M
M
I
O
S
S
S
M
I
A
N
O
R
M
S
I
S
O
R
I
A
O
A
R
S
M
R
L LARI
I SM
O
RII OS LARII O
AA
LA
LLA
AALLAARI OİNALLAARRI OS AKİNN
AA
OSM KİNA
R
ARI O
İNİN
LARI İŞ MA
AALLAARRI O MAKİN
R
K
A
N
İ
İ
K
A
A
A
N
A
N
M
İ
K
İ
A
K
L
A
N
N
K
K A
İ
A LI İŞ MMAK
A
İŞ
M Kİ
LILI İŞ M
NN
MA
AKİN ANLLIIİŞİŞ MA NLI IİŞİŞM
AA
MAK SMANNLILI İŞ M
AKİN ANLLII İİŞŞ MA NLII İİŞŞ M
Ş
N
İ
M
M
I
M
A
S
L
A
M
M
N
L
O
A
A
N
SSMA
I I OSM RI OSM
SSM
SSM
AN LARI IOOSM ARI OOSSMA ALARR
S
O
ANL LARII O
II O
MAN RI OSSM
I
M
R
M
R
O
LA
A
O
R
A
L
A
I
O
RI OM
İNİNALA KİNAA
R
A
L
I
O
A
R
N
A
A
İ
K
LLA
L
I
A
R
N
A
L
A
N
İ
K
İ
L
A
AR KİNA
R
A
L
A
N
K
İ
A
K
A
A İNA
K AL
AAKİNA LI İŞ MMAK I İŞ MAAKİN NLI İŞ Ş
M KİN
A
A
KİNA ANLII İİŞŞ M
N İŞ ANL I İŞ M SMA NLI İ
AKİN ANLLIIİŞİŞ MAANLI IİŞİŞM
MAKNLI İİŞŞ M
ŞM
M
A
M
M
L
SMMAANLI O
M AN
L
Ş
L
A NLI
S
M
M
I OOSMA RI OS
O
N
S
N
S
M
I
O
A
S
I
A
O
R
S LARI OSSMMAN ALARR
I OSM
A ALAR I OSM LARI O
O
A
M
I
O
R
L
I
S
LAARI O
M
I
A
R
A
S
R
N
I
O
A
L
İ
O AKİN ALAR KİNA LARI
İNNALA KİNAALAR MAK İNAL AKİNAA
ALARI İNALA
I
K
R
A
A
K I İŞ M AKİN LNLI İŞ
A MAK İNAL
M AKİ İŞ MAAKİN
N
A
Ş
A
İ
İ
M
A
Ş
N
İ
I
K
İ
M
Ş
L
İ
I
M
A
K
L
N İŞ ANL I İŞ M SMA NLI
K
İŞ
NLLII İŞ M ANLII İİŞŞ MA SMANNLI İŞ M
ANNLLI I İŞ M I OSMMAANLI O
İŞ MAI OSMA
SMMANL LARI OOSMA RI O
M
N
L
S
M
A
O
S
A
N
I
R
A
I
O
S
M
R
A
I
O
A
R
S
M
M
R
O
L
I
A
R
S
A
S
M
I
L ARI O ALA RI O
I
R I OS
A LAR İNAL ARI OS AKİNAALARI KİNALA
ALLA
RI OKİNALLA
İNA
KİN
NA
N
L
K
A
R
İ
A MAK İNAL I İŞ M AKİN Ş MA KİNALALRI
A
A
A
L
A
K
A
N
M
İ
N
A
A
M
İ
K
Ş
N İŞ MA KİNA
İ
N
K
İ
İ
A LI İŞ MAK
L
I
M LI İŞ MA MAN L
NLLII İİŞŞ MAANLII İİŞŞ M
N LI İŞ
MAK SMANNLLI İŞ SM
S MAN
MAANNLI İŞSMANN
I
A
S
NLLII İŞ MA OSMA
M
I OO
O
N
L
M
I
O
A
N
O
S LARI
A RI OS MAN LARI OSM ARI O SMA ALAR I OSMLARI OSMA LALARR
I
N
M
R
I
S
A
N
A
S
L
I
İ
O
R
A
L
I
A
O
A
N
A
N
I
İ
K
R
A
L
L
I
İ
O
A
R
A LAR
NALAR KİNA LARI
AKKİNAL MAKİN
LA I İŞ MAAKİNA
AK KİNALALR
KİİN
AKKİİN
ALAMAKİN
A
M
M
N
A
M
N
Ş
A
İ
Ş
İ
A
İ
N
Ş
L
İ
Ş
İ
A
K
I
İ
K LI İŞ M AKİN
N İŞ M ANLI İŞ MA SMANN
NLLII İŞ MAANLI İİŞŞ MAK SMANNLLI İŞ M
ANNLLI I İŞ MA
SMAANLI O
NLI İŞ M OSMA
SM ANLI LARI O SMA
M
O
AN
I
S
M
I
O
N
L
A
S
I
R
I SMA RI O SMAN LAR OSM ARI O SMA ALA I OSMLARI O
M
R
A LARI OİNALA
A
A
L
A LARI O İNALA RI O AKİNA LARI KİNAL ARI O AKİN ALARAKİNA LARI SMAKİNİN
N
İ
AK KİNAL
K
A NA MAK NALA I İŞ M KİNA Ş MA İNAL LI İŞ M AKİN İŞ M KİNA LI İŞ MAK I A
İŞ MM
N
N
L
İ
A
K
İ
I
A
L
Ş
M
N
L
AKİN
K
İ
I
Ş
A
N
A
İ
LI İŞ MA SMAN LI İŞ MMANL I İŞ M OSMA NLI İŞ SMAN LI İŞ M I OSM ANLI SMA NLI İŞ RIAOSMAA
A
M LI ARI O SMAN RI OS ANL LARI SMA RI O MAN LAR OSM ARI O SMA ALA I OSML
A
S KİNA LARI İNAL RI O AKİN LAR KİNA
MAN
AL ARI O İNALA RI OSMAKİNA LARI O
İNAALLARI O
A İNA MAK NALA I İŞ M KİNAŞ MA İNA
K
L
A
AKİİN
K
A
A
M
A
L
Ş
N
A
İ
MA
İ
K MA
N I İŞ M KİNA NLI İŞ MAK LI İŞ M AKİN NLI M
AK İŞ
Kİ MANL I İŞ MA
K
M
NLI İI İŞ MAO
A
A
S
M ANL İŞ MA SMA LI İŞ MAN I İŞ M OSM NLI İŞ SMANLLI I İŞ MA
L
S
M
N
L
S
I
O
I
R
A
N
O
M NLI ARI O MANRI OS ANL LARI SMA RI O MAN LAR OSM ARI
A
A
SM
L
M
O
A
S
I
A
A
L
M İNAL RI OS ALA I OSM KİNA ARI OİNALA RI OS AKİN LARI KİNA
RI O AKİN ALAR KİNA
001-R40 Rotor Aynası
001A-R40 Kanallı Rotor Aynası
002-Düze Mıknatısı
003-SE9-1`sı 0-11
Schlafhorst rotor aynası
004-R1 Rotor Aynası
005-Eliteks 43`lük Rotor Aynası
006-Eliteks 54`lük Rotor Aynası
007-İplik Gezdirici
008-Besleme Hunisi
009-Besleme Dişlisi
010-İplik Çıkış Borusu
011-İplik Çıkış Borusu
Seramikleri
013-İplik Emiş Borusu
014-Twistrop
015-Twistrop Seramiği
016-R40 Mil Yatağı
017-R60 Rotor Aynası
018-R60 Twistrop
019-RU04 Rotor Aynası
020-R40 Rotor Temizleyici
021-EC Yatağı
022-R40 Mil Burcu
023-R1-R20-R40-R60
Bobin Adaptörü
024-R1-R20-R40-R60
Bobin Adaptörü
025-R40-R60 Hava Klepesi
026-R40 İğ Kapağı
029-R1-R20-R40-R60-se9-se10-se11
030-R40 Rotor Temizleme Aparatı
027-R40 Rotor Kapağı
031-EC Yatağı Ayar Vidası
028-Merkezleme Fiberi
032-Kapak Yayı
Oerlikon Schlafhorst Eliteks Fren Balataları
033-Stoper (Kapak Tamponu)
034-Kauçuk Tampon
035-Keçe
036-Otomat Hava Piston Mili
(Boru)
037-Otomat Kızağı
038-RSB Cer Silgisi
039-Thrusler Tarak Sıyırıcısı
040-R60 EC Yatağı
041-D15-D30-D35-D40
RSB951 Cer Mili ve Manşonu
042-HSR1000
Cer Mili ve Manşonu
043-TD03
Cer Mili ve Manşonu
044-VOUK
Cer Mili ve Manşonu
045-D15-D30-D35-D40-D45
RSB951 Cer Kovanı
046-HSR1000 Cer Kovanı
047-Cer Manşon Başlığı
048-Manşon Rulmanı
049-VOUK Cer Manşon Başlığı
050-R40-R60 Bobin Kolu
051-R40-R60 Bobin Kolu
052-HSR1000 Çekim Mili 40`lık
053-REITER Cer Çekim
Mili 40`lık
054-Varyatör Kasnağı
055-Otomat Manşonu
056-Kaplin Dişli
057-Seksiyon Mil Kaplini
058-Eliteks Reiter Kaplini
059-Kaplin
060-Besleme Dişlisi
061-Tarak Besleme Dişlileri
065-Fren Askı Plastiği
069-R1-R20-R40 Mil Kaplini
Çap 25
062-Otomat Hareket Motor Dişlisi 063-Otomat Hareket Motor Dişlisi
064-Derlin Yatak
066-Fren Askı Halkası
067-Reiter Cer Kalender Disk Yatağı
068-Mil Kaplini
070-D30-D35-D40-D45
Reiter Cer Kaplini
071-R20-R40 Mil Kaplini
072-Reiter Kaplini Çap 20
073-RSB 851-951 Cer Kaplini
074-Cer Dişlisi
075-Şerit Hunisi
076-İğ Rezerve İplik Tutucu
077-Tarak Hunisi
078-Tarak Tülbent Hunisi
079-Cer Kalenderi 6 Delikli
080-Cer Kalenderi 8 Delikli
081-Cer Kalenderi 3 Delikli Düz
082-Cer Kalenderi 6 Delikli Düz
083-Cer Regüle Balatası Çap 115
084-Cer Regüle Balatası
Çap 100
085-Cer Regüle Balatası Çap 80
086-Hareket Motor Dişlisi
087-Hareket Motor Dişlisi
088-Hareket Motor Dişlisi
089-Hareket Motor Sonsuz
Dişlisi
090-Hareket Motor Sonsuz Dişlisi
091-Kramyer Dişli
092-Örs Burcu 15x7x16
093-Örs Burcu 14x7x15
094-Örs Burcu 10x5x10
095-Örs Burcu 10x8x11
096-Örs Burcu 7x4x8
097-İplik Kesme Bıçağı 7,5x8
098-İplik Kesme Bıçağı 10x10
099-İplik Kesme Bıçağı 15x15
101-Makas Bıçağı
102-Makas Bıçağı
103-Makas Bıçağı
105-Reiter Cer Hunisi
106-Ayar Civatası
107-Şapka Pimi 4 Delikli
109-İplik İletme Mili
110-Otomat Hava Mafsal Yatağı
111-Otomat Hava Piston Yatağı
113-Mafsal
114-Mafsal
115-Otomat Hava Piston Mil Yatağı
117-Otomat Hava Piston Yatağı
Mil Yatağı
118-Otomat Hava Sistemi Parçası
119-Otomat Hava Sistemi Parçası
100-Makas Bıçağı
104-İplik İletme Mili
108-Şapka Pimi 5 Delikli
112-Otomat Mafsalı
116-Otomat Hava Piston Yatağı
Yan Bağlantı Parçası
120-Otomat Hava Sistemi
Parçası
121-Otomat Hava Sistemi
Parçası
125-Otomat Hava Gözlük
Hortum Bağlantıları
129-Otomat Hava Gözlüğü
133-Ayna Mahruti Dişli
137-Kauçuk Tamponlar
141-R1-R20 Kayış Baskı
Makarası
123-Otomat Hava Gözlüğü Pulu
124-Otomat Hava Gözlüğü Parçaları
127-Hava Gözlüğü
Hortum Bağlantıları
128-Fitil Diyaframı
130-Otomat Hava Gözlüğü
Alüminyum Gövde
131-R1-R20 Merkezleme Mandalları
132-RSB 851-951
134-Besleme Sehpası
135-R1-R20 Hava Klepesi
136-R1-R20 Hava Yastığı
138-Kapak Açma Sacı
139-İletme Kolu Kasası
140-Rotor Burcu
143-Thurusler Cer Hunisi Dili
144-İkili Hava Dağıtıcısı 4 mm
122-Otomat Hava Sistemi Parçası
126-Hava Gözlüğü Silikon Contası
142-Thurusler Cer Hunisi
Cer Arka Yoklama Şanzuman Dişlileri
145-Şerit Kondenseri
146-Şerit Kondenseri
147-Elyaf Çubuğu
148-Elyaf Çubuğu
149-Cer Manşon Askı Mili
150-Krom Piston Mili
151-Şerit Kanalı
152-Çift Kanallı Rulman Mili
153-TD03 cer Manşon Başlığı
154-Cer Regüle Sacı
155-Cer Mili Yaylı Sac
156-Cer Yayı
158-Açıcı Yatak Klipsi
159-Klips Takma Aparatı
160-Açıcı Yatağı
162-R1-R20-R40 Twin Disc
163-SE7-SE8 Twin Disc
164-SE9 Twin Disc
166-R40 Besleme Mili Dişlisi
167-Robot Takozu
157-Kapak Mandal Yayı
161-Brizor Ringi
(Açıcı Silindir Bileziği)
165-SE10-SE11 Twin Disc
168-26x38x160-23x34x170
Cer Manşonları
169-30x45x18 İplik Manşonu
170-20x30x18 İplik Manşonu
171-19x25x30 İplik Manşonu
172-ANS Mili
173-Reiter Bobin Adaptörü
174-Oerlikon-Schlafhorst
Bobin Adaptörü
175-Reiter 903-923 Bobin Adaptörü
176- Bobin Kolu Adaptörü
177-Adaptör Rulman Kapağı
178-Adaptör Rulman Toz Kapağı
179-Adaptör Toz Kapağı Çelik Pulu
180-Eliteks Fren Balata Yatağı
181-Oerlikon Fren Balata Yatağı
182-İplik Gezdirici Plastiği
183-Üfleyici Aparatı Linea
184-İplik Gezdirici Çelik Yatağı
185-Eliteks İplik
Gezdirici Seramiği
186-Düze Kilidi
187-Brizor Kilidi
188-Besleme Dişlisi Bakır Pulu
189-Fitil Yayı
190-Fren Tamponu
191-Parafin Oringi
192-Parafin Oringi
193-Cam Silikonu
194-Paraşüt
195-Eliteks Gezdirici Yatağı
196-Parafin Lastiği
197-Sensör Butonu
198-Oerlikon Fren Balata Yatağı
199-Otomat Hava Gözlüğü
200-Reiter 923 Balaban
Konik Dişlisi
201-Reiter 923 Derlin Pimi
202-Eliteks Twistrop (Yalancı Büküm)
203-BD 380-416-448 Düzesi
204-Rotor Temizleme Fırçası
205-Rotor Temizleme Fırçası
206-Manşon Rulmanı
207-Eliteks Besleme Mili
208-Reiter Rotor kapak Contası
209-Eliteks Rotor Kapak Contası
210-Eliteks Brizor Rotor
Kasnak Rulmanı
211-Eliteks Rotor Yatağı
212-Brizor Kasnağı 100`lük
213-Rotor Kasnağı 70`lik
214- Rotor 54`lük
215-Rotor 43`lük
216-Reiter Eliteks
Oerlikon Balabanları
217-Şanzuman Gezdirici Mil Yatağı
218-Şanzuman Gezdirici Mil Yatağı
219-Şanzuman Gezdirici Mil Yatağı
220-Reiter Rotor Yatağı (Bady)
221-Reiter 903 Çekim Mili Yatağı
222-Eliteks Kasnak Rulman Makara Yayı
223-Apron Gerdirme Kolu
224-Emiş Muhafazası Komple
225-Balon Kırıcı
226-Kops Taşıyıcı Sağ-Sol
227-İğ Freni
228-Kompak Üfleyici
229-Bant Taşıyıcı Başlık
230-Kops Tutucu
231-Lama Durdurucu Yönlendirme Köprüsü
232-İplik Klavuzu
233-Fitil Gezdirici Göz
234-Kops Tutucu
235-Fiber Saptırıcı
236-Vater Swic Tutucu Sağ-Sol
237-25x280 mm
Bükümlü Cam Boru
240-5x43 mm
Şapkalı Cam Boru
238-6x116 mm
Şapkalı Cam Boru
241-5x86 mm Cam Boru
239-5x124 mm Cam Boru
242-5x105 mm Cam Boru
Metal Ayıklama Elektro Mıknatısı
İ
A
M
MA
AAKKİ İN
AKKİ
MAK I İİŞŞ M
AKİN
KİNA
İŞİŞM
I İŞ M
MAK I İŞİŞM
L
M
I
A
M
L
M
Ş
L
N
LI İŞ
İ
I
M
Ş
L
N
L
İ
I
N
A
N
I
L
L
Ş
I
N
L
A
N
İ
I
A
A
L
M
N
L
N
I
A
N
A
L
A
A N
SM
AN
SSM
MA
OSSM ARRI OSM
RRII O
MAN
OSM ARRI IOOSSMMA ALLAARRI IOOSM LARRI IO
A
O
S
I
L
A
ALA
R
L
O
A
L
A
N
İ
I
A
A
L
A
N
A
İ
L
K
R
L
A
L
A
N
A
N
A
N
İ
K
İ
A
İ
L
A
A
A
KKİN
İN
M
İNİNA
İNA
AL
KK
AAKKİN
AKKİN
MAAK I İİŞŞ M
AA
İŞİŞM
MA
LI İŞ
İŞİŞMMAA LI IİŞİŞM
I
MAK I İŞİŞMM
M
L
I
I
N
LI İŞ
Ş
L
L
İ
I
N
L
N
I
A
N
L
I
N
N
L
A
A
N
L
A
N
L
L
M
I
A
N
A
N
A
S
N
M
L
M
NN
M
AA
SSMMA OSSMMAAN
MA
OS
MA OSM
RRII O
IO
RRI IOOSSM LAARRI IO
OSSM
A
RI OS
SM
IO
R
L
O
A
I
A
A
R
L
I
O
L
A
I
A
R
A
L
A
L
I
L
A
R
R
A
L
A
A
N
A
L
R
İİN
A
L
KİNA
AA
LLA
A
A
N
A
N
İ
K
A
L
İ
N
A
A
N
A
N
İ
K
N
İ
L
K
İ
İ
N
A
A
K
A
N
İ
K
N
K
M
İ
A
K
İ
A
A
K
N
A
K
M
İ
AA
N
M A
AAKK
MA
MAAK
LLIIİŞİŞ M N
NLI İŞ
II İİŞŞ M
LILIİŞİŞ M NNLLI IİŞİŞM
ILİIŞİŞMM NLILİIŞİŞMM
N
L
A
L
N
L
N
A
A
N
ANLI
N
M
A
N
A
N
M
A
S
M
A
A
M
A
S
M
A
S
A
N
M
S
A
M
O
S
M
A
S
M
M
O
S
A
M
I
O
S
M
O
M
SM
IO
OS
SM
IO
OS
ARRI
RR
LLAARRI I O AALLAARRI IO
IRO
A
RRI IOOSS
A
LARI
IO
A
ALLA
L
İN
R
A
A
L
N
A
A
A
İ
N
A
A
L
A
İ
N
A
L
A
N
İ
K
N
L
İ
N
İ
K
N
A
L
İ
N
İ
N
K
A
İ
N
A
K
K
AA
İ
A
K
KKİ
MAK
İNİN
A
K
A
A
K
M
A
A
K
Ş
M
A
A
K
İ
M
A
M
Ş
M
A
KNİN
M
İ
I
Ş
M
A
İ
M
Ş
M
L
Ş
M
İ İŞ
M
LILİIŞİŞ
AANNLLII
N
NLLII İİŞ
NN
LILIİŞİŞ M SSMMAANNLILI MAANNLLI IİŞİŞ
M
MAN OSMAN
A
S
M
A
S
M
A
N
A
N
S
S
M
O
M
A
O
M
A
M
S
I
O
S
M
I
O
S
II
O
O
SM
OOS
SM
IO
ARR
RRI O
RRI IOOSS
IO
A
LARI
ALLA
LA
RIRO
LA
AALLAARR İN
LLAARRII
A
N
A
A
N
İ
İ
A
L
A
A
L
N
A
A
N
A
N
İ
K
N
İ
L
K
İ
L
İ
N
A
N
A
İ
K
N
İ
K
A
K
İ
A
A
K
A
KK
MAK
İNİN
AA
KK
A
A
M
M
A
K
Ş
A
K
A
A
İ
M
M
KİKNİN
M
Ş
M
Ş
A
A
İ
I
İ
M
M
M
Ş
M
Ş
L
Ş
A
İ
I
Ş
İ
I
M
LL
N
LILİIŞİŞ
NLLII İİ
NN
LILIİŞİŞ M SSMMAANNLLI I MMAANNLLI IİŞİŞ
A
AN
SSMA
M
MAANN
AA
NN
S
S
SMA
M
M
O
O
A
A
M
M
S
S
I
I
O
O
O
S
S
S
S
M
M
I
I
O
O
R
R
I
O
O
S
S
I
I
O
R
O
R
I
I
O
A
O
A
R
I
R
R
L
II
AA
RR
A
R
IO
AL
LA
LA
RIRO
NA
AA
İNAALL
İN
KKİİN
LA
LA
İNAL
A
NİN
AALLAARR
NAALLAA
N
K
İ
K
İ
A
K
İ
A
K
A
A
N
K
N
K
İ
A
K
İ
A
K
A
N
A
N
M
M
İ
A
K
İ
A
K
A
A
M
M
K
M
Ş
K
M
AA
İİŞ
I İŞ M
MM
M
Ş
M
Ş
Ş
İ
I
L
AA
Ş
İ
I
İ
M
İ
Ş
M
Ş
L
Ş
İ
I
L
Ş
İ
I
İ
I
N
M
İ
I
L
Ş
I
L
Ş
N
L
I
İ
I
N
L
İ
I
A
L
L
NN
LL
N
NN
LILI
AN
MAA
AA
NN
MA
OSM
M
AA
SSMMAA IOOSSM
M
MAANN
OSSM
SSM
II O
O
S
S
M
I
O
R
M
I
O
O
R
I OSM
O
S
I
O
R
S
I
I
O
R
A
I
A
R
I
R
L
I
O
A
R
R
L
I
O
A
A
R
L
I
A
R
RR
A
L
I
A
A
R
A
L
A
L
A
R
A
L
L
A
R
N
A
A
L
AA
LLA
İN
LA
LA
İNAA
AKKİİN
İNİN
AA
KK
AKİN
AAKKİN
MA
A
NİN
A
KİNİNAA
M
AKKİN
İ
A
K
M
A
K
M
Ş
M
A
K
İ
I İŞ M
M
Ş
M
A
İ
M
Ş
M
A
Ş
İ
I
M
Ş
L
A
İ
Ş
İ
M
I
Ş
L
İ
Ş
İ
I
M
Ş
N
L
İ
I
Ş
İ
I
L
İ
I
Ş
I
N
L
İ
L
I
Ş
I
N
L
L
İ
I
ŞMM
A
N
L
L
I
A
N
L
AN
NN
LIL
M
AN
MA
AA
NN
MA
AA
MAANN
OSSM
M
SSM
SM
M
IO
OSSMMA RI IOOSSM
RI OS LA RI OS
S
O
M
I
O
R
S
I
O
O
R
I
A
S
I
O
R
I
I
R
A
L
O
A
R
I
R
L
R
O
A
R
L
I
A
A
R
A
I
A
L
AR
NA
A
RR
LA
İNAAL
LA
LA
İNAALLA
AKKİİN
KİNA
İNİNAAL
K
A
AA
AKKİN
KİN
NİNAALLA
K
N
M
İ
A
K
İ
A
K
A
N
A
M
M
İ
A
K
K
M
Ş
A
A
M
İ
M
K
M
Ş
M
Ş
A
İ
LI İŞ
A
Ş
M
İ
I
M
İŞ
Ş
M
A
L
İ
I
Ş
İŞ
I
İ
M
İ
I
Ş
L
Ş
L
İ
I
Ş
I
N
N
L
İ
I
İ
I
L
Ş
L
I
N
L
N
L
İ
I
I
A
A
N
L
ŞİŞMM
N
L
N
M
L
I
AN
N
MA
AA
AA
NNL
MA
MAANN
OSSM
AA
SM
RI OS L RI O
OSSM
SM
M
SM
I IO
IOOSSMM RRI IOOSSM
O
R
I
O
A
S
I
I
O
R
R
L
I
A
O
A
R
I
R
R
L
L
I
O
A
R
A
A
A
R
L
L
I
A
A
R
NA
L
R
LA
NA A
İNAA
KİİN
LA
ALLAA
NAALLA
İNAAL
KİN
K
AA
LA
İ
İ
A
K
N
A
N
A
N
N
İ
K
K
İ
İ
A
K
A
A
N
N
M
K
İ
A
İ
K
A
K
A
A
N
M
M
K
İ
M
A
K
Ş
MA
K
LI İ
MAA
LII İİŞ
AA
İŞMM
IİŞİŞM
İŞM
I İİŞŞ
M
M
Ş
L
Ş
L
I
Ş
İ
I
N
L
N
İ
I
İ
A
I
M
L
Ş
L
Ş
N
I
L
N
L
İ
I
İ
A
N
I
L
Ş
N
M
L
N
L
I
A
N
İ
I
A
N
A
M
L
N
A
MA
AA
MAAN
OSSM
AANNL
SM
RI OS
OSSM
SM
SM
IOOSSMM
O
RI IO
M
IO
OSSM
I
R
S
I
L
I
O
R
O
A
R
I
O
A
ARI
R
I
L
I
R
A
R
L
I
A
O
A
R
A
L
R
A
R
L
A
I
L
A
R
A
A
L
N
A
A
L
İ
L
A
L
A
R
A
A
L
N
A
A
N
N
İ
K
L
A
L
İ
İ
A
L
N
A
A
İ
İNA
AK
A
L
İNA
NİN
AA
MA
MAAKKİN İŞM
MAK
AAKKİN İŞMMAAKKİN
İŞŞ M
M
MAAKKİN
A
KİKNİN
İŞM
I
İ
İ
Ş
M
L
İ
I
Ş
NL
A
I
Ş
İ
I
M
İ
L
I
Ş
N
L
L
I
Ş
İ
I
AN
L
İ
I
Ş
M
N
L
L
İ
I
Ş
I
A
N
N
L
I
N
MA
Lİ
L
A
N
N
L
I
A
A
N
S
M
A
N
N
L
M
A
A
N
S
M
A
N
M
S
O
LILİIŞ
M
A
A
N
S
M
A
S
M
I
O
S
M
S
A
SM
OS
RI O
OSM
SM
SM
AR
R
IO
SM
AR
LAARRIIO ALLA
IO
IRO
ALLA
LA
ARRII O
O
LARRI IO ALLAARRI IOOS
A
R
A
R
L
I
N
A
A
A
L
L
İ
A
A
L
N
A
R
A
N
İ
K
A
L
N
A
İ
L
N
İ
A
N
İ
A
K
N
A
İ
A
K
N
A
N
İNA
AKİ
MAK
AL
İKNİ A
MAAKİ
MA
AAKKİN İŞMMAAKKİN
MAAKKİN
A
İŞM
I İİŞŞ M
KİKNİN
İŞŞ M
ŞMM
L
Ş
İ
I
N
M
Ş
İ
I
M
A
İ
I
L
I
İ
N
L
Ş
I
AN
L
Ş
İ
I
L
Ş
İ
I
N
L
M
İ
I
A
N
L
Ş
I
N
L
İ
I
N
MA
L
AN
NL
L
AN
S
M
I
A
A
N
A
N
L
M
S
M
A
N
M
O
A
A
S
LILİIŞ
M
S
M
A
N
S
M
I
O
A
A
S
M
S
NN
M
S
O
M
I
O
RI
S
OS
SA
SM
AR
IO
SM
A
IO
ALLA
ARRII O
LAARRI IO ALLAARRI IOOSM KİNAALLAARRI O İNALLA
R
NA
ALLA
RIRO
IO
LA
İ
A
A
L
NA
A
R
K
A
L
İN
N
N
L
İ
İ
A
A
A
K
N
A
N
A
N
İ
İ
K
K
A
L
İ
İ
A
K
N
A
A
N
N
İ
K
K
M
İ
İ
A
K
A
K
N
A
A
N
İ
K
M
İ
A
K
A
K
M
A
A
M
MA
M
AK
KİN
AA
NLLII İİŞŞ M AN
A
LIİŞİŞMA NLILIİŞİŞMMAK MANNLLI IİŞİŞM ANLLIIİŞİŞM
İŞMM
AN
NLLII İİŞŞ M OSM
I
N
MA
I
L
Ş
M
L
İ
A
A
S
N
I
N
M
A
N
A
A
S
M
S
L
M
S
M
I
O
A
N
A
A
S
S
M
S
M
I
O
R
N
M
O
O
A
S
M
M
I
OM
ARI
A
S
IO
SSM
IO
ALLA
ARRII OS
R
ALLAARRI O İNA
LA
NA
A
LA
RIRO
İN
IO
ALLAARRI O İNALLAARRI IOS AKİN
A
N
A
NA
İ
K
A
L
A
R
A
L
N
İ
L
İ
A
KİİN
A
N
A
A
İ
K
K
K
A
L
A
N
A
N
K
M
N
İ
İ
K
A
K
İ
A
K
A
N
A
M
N
İ
K
A
K
M
Ş
İ
A
K
A
İ
M
A
MA
AK
KİN
MA
NLLII İŞ M ANLLII İİŞŞ M
MM
LIİŞİŞMA NILIİŞİŞMMAK MANNLLI IİŞİŞM ANLLIIİŞİŞ M
AN
N
M
I
M
LİIŞİŞMA
L
A
A
S
N
MAN
N
L
OSSM
I
A
A
N
S
M
SM
M
L
M
O
A
SA
SMA
MAN
I OS
OSM
RII O
O
S
I
M
O
R
I
S
O
A
AN
SM
I
S
R
L
I
S
O
M
A
R
I
O
R
O
R
L
I
S
A
R
M
I
O
R
A
ARI
O
NALA
LA
RI
IO
ALLA
N
İNAALA
A
LA
RR
NA
İNAALLAR KN
İN
AKKİİN
KİİN
LA
A
NAALLAARI Ş MAAKKİN
A
İN
KİN
İ
K
AK
A
L
N
K
M
İ
A
A
İ
A
N
A
A
K
M
Ş
İ
K
A
İ
İ
K
M
A
M
N
K
M
A
Ş
İ
I
İ
A
K
İ
A
M
Ş
L
M
Ş
İ
I
A
K
M
Ş
İ
I
A
M
ŞMM
İ
L
M
Ş
I
NLI
Ş
I M
İŞMA
AN
NLLI İŞ
AN
S
MA
A
LIL İŞ MANNLILIİŞİ M OSM
MAANNLI İ SMAANNLLI İŞ RI OSSM
N
MA
OS
NN
M
S
A
LILİIŞ
S
A
RII O
O
N
M
S
M
I
O
A
S
I
M
O
A
S
M
O
S
I
A
R
L
S
I
O
A
R
S
M
I
O
R
R
O
L
I
O
A
R
A
S
M
A
I
O
R
I
O
A
L
NAL
LA
RI
ALLAR
OS
İNAALA
KİİN
LA
RRI O
NA
İNAALAR KİNAALLAARI
AK
K
A
LA
KİN
AKKİN
KİİN
AK
KNİN
M
AA
LA
İN
A
A
M
A
A
K
MA
A
Ş
A
N
İ
İ
K
M
İ
A
K
M
Ş
A
Ş
N
İ
I
K
M
M
İ
İ
A
K
M
Ş
A
L
Ş
İ
I
M
İ
I
A
K
M
M
Ş
Ş
L
A
Ş
İ
İ
I
M
N
L
İ
I
M
Ş
L
A
IŞ M
I
ANLI
NLI İŞ
I İŞM
AN
MA
A
MAANNLI İ SMAANNLLI İŞ RI OSSM
N
MA
O
M
NNLI İŞ SMAANNLLI İŞ M RI OSSM
SM
A
S
LILİŞ
A
RII O
O
M
N
O
I
O
AR
M
S
I
S
M
O
L
I
A
O
A
R
S
S
M
R
I
O
L
I
O
A
R
O
A
A
S
M
I
O
R
L
I
A
R
I
O
A
A
L
A
N
S
L RI
RO
ALAR
İNALA
KİİNAL A
LARI O
NA
İNAALAR KİNAALLARI
AK
A
LA
AKKİN
KİİN
KNİN
MA
İN
AKKİN
AA
LA
A
M
A
K
M
Ş
A
A
İ
M
N
İ
M
Ş
İ
A
K
A
İ
I
M
N
K
M
M
Ş
İ
A
K
L
Ş
İ
I
A
İ
M
K
LI İŞ M
IİŞ M
NLI İŞ
LII İİŞŞ MA
İŞMA
I
L
M
Ş
A
N
L
İ
I
A
N
N
L
Ş
I
A
N
İ
M
A
L
NILİIŞİŞMA AN
M
L
Ş
I
N
L
A
N
İ
I
M N
MAN
İŞ
MAANL
OSSMA RI OSSM
SM
R
ANL I OSMMAANLI
RII O
OSSM
AR
SM
IO
M
RI IOOSSMALARIO
A
ANLI
S
R
L
O
A
ALLA
A
O
L
I
S
M
A
R
O
R
A
L
I
N
L
S
İ
R
I
R
A
A
I
O
A
R
N
A
İ
K
R
A
L
L
A
I
O
A
R
N
A
A
A
N
İ
K
İ
L
I
A
A
R
İN L
K A
İN LA
R
NAA
MAKİN İŞ M
AKKİNAL LI İŞ M
MAAKİNA İŞ MA
A
K
A
M
MAAKKİNA NLIİŞİŞM
KİKNA I İŞ M
İNİ AL NLIİŞİŞMMAAKİN LI İŞM
Ş
İ
A
K
N
Ş
I
İ
I
M
L
A
A
NLLII İŞ M
I
M
L
L
ANLI
NLI İŞ
AN
N
M
LİŞ M
Ş
A
N
Ş
İ
I
N
A
İ
S
M
L
A
N
M
I
A
I
S
M
A
S
L
M
O
N
L
A
I
S
A
N
S
M
I
A
N
OSM
OSMA
A
SM
IO
ARRI OSMALARII O
ANL ALAR
SMA LARIOOSSMAN ALARRI IOOSM LARI IO
ALLA
IO
ALLA
M
O
NA
İ
RO
S
I
N
R
İ
K
A
R
N
A
I
A
R
N
İ
K
A
L
İ
A
N
A
L
I
A
R
N
İ
A
L
K
A
İ L
K L
M İN
İN A
A A MAKİN
AKKİNA
MAAKİN İŞ MA
AR
A
K
A
M
LII İİŞŞ MAK NLI İİŞŞ
KİNA I İŞ M
İNAL NLIİŞİŞMMAKİN LI İŞM
K A ANLIIİŞİŞM
Ş
İ
N
I
A
K
A
I
L
M
A
A
L
M
N
L
ANLI
Ş
MAN
LİŞ M
MANL
AN İŞ
N
MA
ANNLI İŞ
SM
MAANLI
SM
MAANLI İ ARI OSSM
A
S
M
I
S
M
O
O
L
S
I
O
I
O
SM
ANLI RI OM
N
I
R
A
I
O
R
S
M
R
A
ALL
ARI OS
ALLARI O İNALA
OS ALARRI IOSM KİNALLAARI O İNALARRI OSM KİNA
LA
İNA
S
I
K
A
A
R
O
L
A
N
İ
I
A
L
A
K
A
A
N
N
K L
M
İ A
A A MAKİNAL
AKİNA
M N
A
K
LAR I İŞ M
MA
A
LII İİŞŞ MAKİNLI İ
KİNA I İŞ M
İNAL NLIİŞİŞMMAKİN LI İŞM
K
LIIİŞİŞMAKİNLI İŞŞ M
N
A
K
A
N
A
L
A
M
A
ANLI İ
L
N
M
L
A
N
İ
ANLI
MANL
A
N
MA
MA
İŞ M I OSMANLI OSMAANLI İŞ RI OSM
OSSMAN RI OSM
LI İŞ SMA
M
SM
IO
I
S
N
L
R
O
A
N
I
A
S
M
R
S
L
I
O
A
R
A
A
ARI O
M
I
ALARI İNALA
NA
LA
KİİN
A
LARRI OSM AKİNAALLARI OKİNALLAARI OS AKİNA
RI OSKİNALA
LA
AK
IROSM AKİN
K
A
A
L
M
L
R
A
N
N
A
M
İ
Ş
A
A
A
İ
N
A
M
N
M
İ
Ş
K
L
A
İ
İ A
A
M N
M N
Ş K
NLLII İŞ MAANL
NA
AN
LİIŞİŞMAKİ NLI İŞMM
AKİN MANLILIİŞİ MA ANLI IİŞİŞMAKİ SMANNLLIIİŞ MM
NLLII İİŞŞ MAKOSMA
N
A
A
MANL
Ş
I
A
İ
S
M
L
S
M
I
OSMA RI O MAN
OSSM
S N
SM
I OSMAN RI OSSMANL
O
RI IO
ARRI OSMALARII O
NLI LARO
L
A
A
L
IO
S
A
A
N
SMA LARO
M
A
L
A
N
O
İ
A
L RI O
NALAR Ş MAKİİN
İNALAR KİNALARI
KN
AKKİNALAMAKİN
A
I S MAKİN
ARI AKİNAALA
A
L
R
M
A
K
İ
A
M
A
A
KNİN
Ş
İ
İ
I
L
İ
A
N
M
Ş
İ A ANLİIŞİŞMAKİ NLI İŞMMAKİN ANLI IİŞİ MAKANLI ŞİŞMAKİN MANLLII İŞ MA ANLI İİŞŞ MAK SMANLLI İŞ MMAN
A
OSSMAN RI OSMANLI LARI OSMAN RI OSMAN
SM
NLI I OSM
LI İŞ ARI OSSMMANL RI OSMMANLI İ LARIO
O
A
N
A I OS
M
A
M
L RI O
ROSM
NALARI OKİNALA
OS İNALA
R Ş MAK
NA
ALAARI OS MAKİNAALARI AKİNALLAARI OS MAKİİN
İ
N
I
K
A
A
L
İ
A
L
R
A
K
A
K
A
L
M
Ş
N
A
A
İ
N
İ
K
İ
M
Ş
N
A
AİKNALA LI İŞ M
Ş
İ
I
N
İ
K
İ
L İŞ MA NLI MAK MANLII İİŞ MAA
K LI İŞ MAKİN ANLI Ş MA NLI İŞMAKİ
N
A
A
K
N
M
A
L
S
Ş
M
İ
I
A
N
M
İ
M
Ş
A
L
S
Ş
M
İ
I
N
S
M
İ
I
O
A İŞ
S NL OSM NLI
O AN RI OS ANL LARI SMA RI O MA
SM
SM
IO
ANLAI RI OM
I SMA
A OS
RO
LARRI IOSMA
R
ANLI NALARI IOOSMA
M
A
LARI OSM AKİNALARI OKİNALA
A
S
L
N
S
İ
L
O
I
A IO
Kİ AR
MA
İNA RI
AK LA
KİN
A
L RI
L
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
14 627 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content