close

Enter

Log in using OpenID

KARARNAMELER Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

embedDownload
Kuruluş t a r i h i : 7 E k i m 1336-1920
tdare ve yaz\ işleri için
Başvekâlet
Neşriyat
Umum
ve
3 ŞUBAT 1 9 5 5
Müdevvenat
Müdürlüğüne
müracaat
Sayı: 8921
PERŞEMBE
olunur
J
K A R A R N A M E L E R
Karar Sayısı :
Türkiye
Tetkik
4188
Karar Sayısı : 4254
Petrolleri
ve A r a m a
Anonim
Ortaklığı
Umum
Enstitüsü R a f i n e r i T e s i s
d i s Şahap B i r g i ' n i n tâyini;
İşletmeler
Müdürlüğüne
Maden
G r u p u B a ş k a n ı D r . Mühen­
Vekâletinin
22/12/1954 t a r i h l i
ve
6/676 sayılı y a z ı s i y l e yapılan t e k l i f i üzerine, 6327 sayılı k a n u n u n 12 n c i
maddesine
göre, İcra V e k i l l e r i H e y e t i n c e
25/12/1954 t a r i h i n d e
U r f a V a l i s i N e d i m E v l i y a ' n ı n 100 l i r a maaşla A y d ı n V a l i l i ğ i n e n a k ­
len
t â y i n i ; D a h i l i y e V e k â l e t i n i n 12/1/1955 t a r i h l i v e 511/371 sayılı y a z ı s ı
üzerine, 5442 sayılı k a n u n u n 6 n c i m a d d e s i n e
tince
24/1/1955
tarihinde
göre, İcra V e k i l l e r i H e y e ­
kararlaştırılmıştır.
kararlaş­
24/1/1955
tırılmıştır.
REİSİCUMHUR
25/12/1954
C
REİSİCUMHUR
C
BAYAR
1,
Devlet V e k i l i
D e v H Vekil'
Ba^vckü Yardımcısı
Dr M,
5AROL
F. R.
ZORU'
MENDERES
iillî Müdafaa Vekı
E.
MENDERES
Nafıa V°kılı
1'.
V.
Ilaricive V e k i l i
Dr. N. GEDİK
F. KÖPRÜLÜ
iv e V e k i l i
Çalışma Vekili
KALAFAT
işletmeler V e k i l i
S.
^ -
Devlet V e k i l i
O.
S A R 0 L
Adliye Vekili
KAPANI
O. S.
ÇİÇEKDAĞ
E. MENDERES
Dahiliye V e k i l i
Dr. N.
GEDİK
Hariciye V e k i l i
F. KÖPRÜLÜ
Maliye V e k i l i
H- POLATKAN
Maarif Vekili
C-
YARDIMCI
YARD1MC<
Güm. ve İnh. V e k i l i
E.
^ t - Z O ^ l ^
4. MENDERES
Millî Müdafaa V e k i l i
ۥ
Dr. B- UZ
Devlet V e k i l i
0
ÇİÇEKDAG
Maarif V«"kı)
il- POLATKAN
M. CAVUSOĞLÜ
U.
ERKMEN
OKMEN
Adi
Maliye Vekili
Sık ve Ic- M u a . V e k i l i
Münakalât Vekili
Ziraat Vekili
Vekili
O. KAPANı
O. $.
Dahiliye Vekili
îkt-ve Ticaret V e k i l i
S- Y IRC ALİ
ZEYTlNOĞLU
Devlet
Devlet V e k i l i
Başvekil
BAYAR
AĞAOĞLU
Nafıa V e k i l i
îkı. ve Ticaret V e k i l i
K.ZEYTİNöGLU
Z.ıadt V e k i l i
N-
Sıh. ve. İç- M u a - V e k i l i
S.Y1RCAL1
E. KALAY
Çalışma V e k i l i
Münakalât V e k i l i
M.
OKMEh
Güm. ve tnh V e k i l i
Dr. B-UZ
ÇAVUSOĞLU
H-
İşletmeler Vekili
S.
ERKMEN
AT
AĞAOĞLU
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
TT ıvr
ıc,ru/QQ
ÜJ. N O : ±»ü4/tfd
K . N o : 1954/106
Mehmet
hat
ve
l
Taşkıran
İçtimai
Ö Z E T İ : M ü v e k k i l i n i n t a k s i s i n e çarpan
ara­
banın i k a e y l e d i ğ i
zararın
tazmini talebiyle
M e h m e t Taşkıran v e k i l i
Avukat Danya! K a y a i ı b a y tarafından Sıhhat ve i ç t i m a i M u a v e n e t
V c k â ı e t ı a l e y h i n e açıları d â v a y a b a k m a ğ a A d a vazifeli
olduğu
hakkında
Uyuşmazlık M a h k e m e s i K a r a n .
e
t
m
a
n
k
e
m
e
s
vekili A v u k a t
Muavenet
Vekâleti
l
n
l
n
D a n y a l K a y a l ı b a y tarafından
aleyhine
Ankara
Asliye
Dördüncü H u k u k H â k i m l i ğ i n e 1954/17 esas n u m a r a s i y l e açılan
dâvasmın
zife
görülmesi
itirazının
sırasında,
reddedilmesi
dâvâlı İ d a r e
üzerine
tarafından
Sıhhat v e i ç t i m a i
talebedilmiştir.
tazminat
v e k i l i n i n i l e r i sürdüğü v a ­
letinin t a h r i k i ile vazife k o n u s u n u n incelenmesi Devlet
Sözcülüğü
Sıh­
Mahkemesi
Muavenet
Şûrası
Vekâ­
Başkanun
D â v a n ı n hulâsası :
taksi
arabasına
Dâvâlının i s t i h d a m ettiği şoförün
tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek
ve s a n a t
müvekkilinin
acemiliği
ve
fahiş k u s u r u i l e ç a r p a r a k h u s u l e g e t i r d i ğ i 1300 l i r a z a r a r v e z i y a n ı n t a z ­
mini
dileğidir.
D â v â l ı İ d a r e v e k i l i n i n ; t a z m i n a t t a l e b i â m m e h i z m e t i n i n ifası sıra-
s m d a v u k u a g e l e n b i r k a z a d a n mütevellit
bulunmasına
binaen
dâvanın
rüyet v e h a l l i i d a r i k a z a m e r c i i n e a i t olduğuna d a i r v a z i f e itirazı
kemece
mah­
reddedilmiştir.
U y u ş m a z l ı k M a h k e m e s i n i n 2/12/1954 t a r i h l i o t u r u m u n d a ,
bütün k â ğ ı t l a r o k u n d u k t a n v e müracaatın k a n u n i s e k i m e
müddetinde
yapıldığı
görülmesi
Devlet
alındıktan
sonra
anlaşıldıktan
Şûrasının
gereği
vazifesi
görüşülüp
ve
Başkanun
dâhilinde
düşünüldü :
Sözcüsünün
olduğuna
dosyadaki
uygun
dair
olarak
dâvanın
mütalâası
Sahife: 10974
Davacının
(Ream! Gaaate)
t a k s i otomobiline
çarpan
vasıtanın i k a ettiği
zarardan
açılan
dolayı, i s t i h d a m eden sıf a t i y l e Sıhhat ve İ ç t i m a i M u a v e n e t V e k â l e t i a l e y ­
hine
zararın ödetilmesı
işbu dâvanın görülmesi
muş o l m a k l a
dileğiyle dâva
Adalet
Başkanun
açılmış v e haksız f i i l d e n
mahkemesinin vazifesi
Sözcülüğünün
varit
dâhilinde
görülmeyen
ekseriyetle
karar
red­
verildi.
itirazının m a h k e m e c e
lâfının çözülmesi D e v l e t
bulun­
d i n e v e k e y f i y e t i n mahallî m a h k e m e y e b i l d i r i l m e s i n e 2/12/1954 t a r i h i n d e
dâvanın görülmesi sırasında dâvâlılardan M a l i y e
linin vazifesizlik
doğan
talebinin
_3 ŞUBAT 1955
Dâvanın m a h i y e t i ;
lediği zararın
tazmini
Uyuşmazlık
reddedilmesi
Hazinesi
Şûrası Başkanun Sözcülüğünden
askerî vasıtanın h i z m e t
talebinden
veki­
üzerine v a z i f e
ihti­
istenilmiştir.
ifası sırasında, i k a e y ­
ibarettir.
M a h k e m e s i n i n 2/12/1954
günlü o t u r u m u n d a
dosyadaki
k â ğ ı t l a r o k u n d u k t a n v e müracaatın şekline u y g u n o l a r a k müddeti içinde
yapıldığı anlaşıldıktan v e Başkanun Sözcüsünün dâvanın görülmesi i d a r i
kazaya
E
Ö Z E T İ : A s k e r î vasıtanın i k a eylediği
zararın
t a z m i n i t a l e b i y l e K a y a O l c a y tarafından M . M .
Vekâletine i z a f e t l e M a l i y e V e k â l e t i aieyhıne açı^
^
y
bakmağa A d a l e t m a h k e m e s i n i n v a z i f e l i olduğu hakkında U y u ş m a z l ı k M a h k e m e s i
Kararı.
N
• 1954/94
'
N o : 1954/107
K.
Kaya
zinesi
a n
O l c a y tarafından
aleyhine
Ankara
a
v
a
görüşülüp
Haksız
fiilden
doğan
ve
şoförün
şahsi
kusuru
sebebiyle
Borçlar
a
Millî Müdafaa
Asliye
a i t olduğuna d a i r mütalâası alındıktan s o n r a g e r e ğ i
düşünüldü :
Mahkemesi
K a n u n u n u n 41 v e 55 i n c i m a d d e l e r i n e
i s t i n a t e t t i r i l e n işbu dâvanın g ö ­
rülmesi A d a l e t
dâhilinde bulunmuş olmasına b i ­
V e k â l e t i adına M a l i y e H a ­
naen
İkinci
tarihinde
Hukuk
Hâkimliğine
• ı
ı
mahkemesinin vazifesi
Başkanun
Sözcüsünün
ekseriyetle
karar
varit
olmıyan
talebinin reddine
2/12/1954
verildi.
• • •
İLÂNLAR
İhalesi 11 Şubat 1955 C u m a günü s a a t 11 de K o m i s y o n d a
A d l i y e Vekâletinden :
Teklif
1953 yılı g a y r i s â f i g e l i r i 131.106 l i r a 54 kuruş o l a n A n k a r a 3 üncü
N o t e r l i ğ i münhaldir. N o t e r l i k K a n u n u n u n 7 n c i m a d d e s i n d e k i vasıf v e
şartları h a i z t a l i p l e r i n b i r a y zarfında e v r a k ı müspiteleri i l e b i r l i k t e
A d l i y e V e k â l e t i n e müracaatları ilân o l u n u r .
282
yapılacaktır.
mektuplarının i h a l e s a a t i n d e n b i r s a a t e v v e l i n e k a d a r
Başkanlığına m a k b u z m u k a b i l i n d e v e r i l m e s i
Komisyon
lâzımdır. P o s t a d a vâki
c i k m e l e r m u t e b e r değildir. B u h u s u s a a i t şartname v e e v s a f
ge­
Komisyonda
v e İstanbul L e v . A m i r l i ğ i ilân kısmında görülür.
201 / 4-3
1953 yılı g a y r i s â f i g e l i r i 22.676 l i r a o l a n A k h i s a r N o t e r l i ğ i münhal­
dir.
N o t e r l i k K a n u n u n u n 7 n c i m a d d e s i n d e k i vasıf v e şartları h a i z o l a n
t a l i p l e r i n b i r a y zarfında e v r a k ı müspiteleri i l e b i r l i k t e A d l i y e V e k â l e ­
t i n e müracaatları ilân o l u n u r .
283
2000 m e t r e b r a n d a b e z i a c e l e p a z a r l ı k
M u h a m m e n bedeli
29200 l i r a o l u p
s u r e t i y l e satın
katî teminatı 4380
5 Şubat 1955 C u m a r t e s i günü s a a t 11 de K o m i s y o n d a
1953 yılı g a y r i s â f i g e l i r i 29663 l i r a o l a n O r d u N o t e r l i ğ i münhaldir.
N o t e r l i k K a n u n u n u n 7 n c i m a d d e s i n d e k i vasıf v e şartları h a i z taliple­
r i n b i r a y zarfında e v r a k ı müspiteleri i l e b i r l i k t e A d l i y e Vekâletine
m ü r a c a a t l a r ı ilân o l u n u r .
alınacaktır.
liradır. İhalesi
yapılacaktır. B u
h u s u s a a i t şartname v e e v s a f K o m i s y o n d a v e İstanbul L v . A m i r l i ğ i ilân
kısmında görülür.
260 / 2-2
•
284
4
İ
r
M . M . V . 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
A s k e r î b i r l i k l e r ihtiyacı için 80 t o n a r p a
954/54
açık e k s i l t m e usulü i l e
satınahnacaktır, T a h m i n i f i y a t ı 33 kuruş o l u p geçici teminatı 1980 liradır.
İhalesi 8 Şubat 1955 S a h günü s a a t 11 de yapılacaktır. E v s a f v e şartlar
h e r gün K o m i s y o n d a
İmroz A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
ve İstanbul L e v a z ı m A m i r l i ğ i ilân kısmında görü­
İ m r o z ' u n Çınarlı
Mahallesinden Katerina
K o t r a tarafından açılan aynı m a h a l l e d e n
oğlu Y o r g i
Ispanoz'un
Ispanoz
gaipliğine k a r a r v e r i l m e s i n e
mütedair dâvada :
k i m s e l e r v a r s a ilân t a r i h i n d e n i t i b a r e n b i r sene zarfında
174 /4-4
Vangel
Panayot
Gaipliğine hüküm itasına i s t e n e n şahıs hakkında malûmatları
l e b i l i r . İsteklilerin b e l i r t i l e n g u n v e s a a t t e l e m ı n a t l a r ı y ı e b i r l i k t e K o m ı s
y o n a müracaatları ilân o l u n u r .
vekili
o l u p a d r e s i meçhul
olan
mahkememize
b i l d i r m e l e r i lüzumu ilân o l u n u r .
272
M . M . V. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığın dan
100 M 3 k e r e s t e a c e l e pazarlık s u r e t i y l e
m e n b e d e l i 25000 l i r a o l u p katî teminatı 3750 liradır, i h a l e s i 5 Şubat 1955
C u m a r t e s i günü s a a t
şartname ve e v s a f
10 d a
Komisyonda
Komisyonda
955/4
satın alınacaktır. M u h a m ­
yapılacaktır. B u h u s u s a al',
ve İstanbul L v . A m i r l i ğ i
ilân kısmında
görülür,
İ m r o z ' u n Z e y t i n l i Köyünden
k i l i aynı K ö y d e n V a s i l M a n v a
bulundukları
yerleri
meçhul
teminatı 7150 liradır.
keza
Vasıl
Dâvâlıların m u h a k e m e n i n t a l i k edildiği
saat 9 da mahkememizde
31 k a l e m çeşitli e l e k t r i k m a l z e m e s i kapalı z a r f u s u l i y l e satın alına­
bulunan
oğlu A n g e l i
Hacı V a s i l
b u köyden o l u p
ve­
halen
Hacı V a s i l ve Hrısostomo
( H r i s t o ) H a c ı V a s i l ' i n g a i p l i k l e r i n e hüküm itası hakkında açılan dâvada :
148 / 4-4
caktır. M u h a m m e n b e d e l i 117992 U r a o l u p g e ç i c i
Kostanti
tarafından
halde
haklarında
kaim
olmak
gıyap
16/2/1955 Çarşamba günü
bulunmaları v e y a b i r v e k i l göndermeleri
kararı
çıkarılacağı
d a v e t i y e tebliği
aksi
makamına
üzere ilân o l u n u r .
273
S«MıV 10975
3 ŞUBAT 1955
T C D e v l e t Demiryolları
5.
işletmesinden :
E k s i l t m e y e g i r e c e k o l a n i s t e k l i l e r i n (117.160,47) liralık geçici t e ­
minat vermeleri
30450 a d e d
muhtelif
ölçüde g a l v a n i z e düz v e o l u k l u
levha
30450 a d e d m u h t e l i f
levha teklif
kara'da idare
6.
Merkezinde
Pazartesi
Malzeme
günü s a a t
Dairesi
merkez
i s t e k l i l e r i n b u işin t e k n i k öneminde y o l , s u v e y a b u n a mümasil
17 y e k a d a r A n ­
Reisliğine verilmiş
olması
g e l e r i y l e b i r l i k t e i h a l e gününden e n a z üç gün önce ( T a t i l günleri h a r i ç )
N a f ı a V e k â l e t i n e başvurarak b u iş için y e t e r l i k
7.
250 kuruş m u k a b i l i n d e
veznesinden,
İstanbul'da
Ankara'da idare
Haydarpaşa
veznesinden
binası
içinde
temin
edile­
istekliler teklif
mektuplarını
b e l g e s i almaları şarttır.
şartlaşmadaki e s a s l a r
l e r i lâzımdır.
Postada
olacak
gecikmeler kabul
edilmez.
292 / 4-1
247 / 2-2
96500
K g . muhtelif
K g . muhtelif
ölçüde çinko l e v h a
K a r a y o l l a r ı U m u m Müdürlüğünden :
satmalınacak
ölçüde çinko l e v h a t e k l i f a l m a
suretiyle
satm
Köprüler
alınacaktır.
T e k l i f l e r i n e n geç 4/3/1955 C u m a günü s a a t 17 y e k a d a r
işletme
Merkezinde
Malzeme
Dairesi
Reisliğine verilmiş
Ankara'da
olması
lâzım­
dır.
me
1 — Eksiltmeye
let y o l u n d a y e d i
binasmdaki
sinden temin
(250) i k i y ü z e l l i kuruş m u k a b i l i n d e
Merkez
veznesinden,
istanbul'da
Ankara'da
da Haydarpaşa
işlet­
aded
köprünün b i r g r u p
- Gazipaşa - K a l e d r a n
tutarı (2.213.310,60) i k i m i l y o n i k y ü z o n üç
2 — E k s i l t m e : 17/2/1955 t a r i h i n e r a s t l a y a n
ğü binasında Y a p ı m D a i r e s i Başkanlığı odasında t o p l a n a c a k
yolları E k s i l t m e K o m i s y o n u n c a
kapalı z a r f
82718 K g . m u h t e l i f
suçetiyle
ölçüde bakır b o r u , bakır v e pirinç l e v h a
teklif
satınalınacaktır.
Tekliflerin
ra'da
satmalınacak
Malzeme
Dairesi
17 y e
Reisliğine
kadar
Anka­
verilmiş
olması
lâzımdır.
dürlüğünün T e k n i k
a)
merkez
250 kuruş
veznesinden,
Nafıa
sinde
mukabilinde
istanbul'da
Ankara'da
Haydarpaşa
idare
binası
Hesaplar
veznesinden
temin
edilecektir.
binasında
Şubesinden
girebilmek
(80.149,32) s e k s e n
b)
için­
Vekâleti
(50) e l l i l i r a b e d e l e a l t
Karayolları
Tekliflerin
e n geç 2/3/1955
vermeleri,
isteklilerin
(Tatil
günleri h a r i ç )
eksiltme
Umum
v e dilekçelerine K a r a y o l l a r ı U m u m
k a r a ' d a İşletme M e r k e z m d e
suretiyle
Malzeme
( N o t : B u yönetmelik
satmalınacak
17 y e k a d a r A n ­
D a i r e s i Reisliğine v e r i l m i ş olması
lâzımdır.
Şartnamesi
me
(250)
binasındaki M e r k e z
sinden t e m i n
ikiyüz
elli
kuruş
veznesinden,
mukabilinde
Ankara'da
d e n v e taşrada k a r a y o l l a r ı
satın alınacaktır.
Çarşamba günü s a a t
Ankara'da
i s t a n b u l ' d a d a Haydarpaşa
daire­
b i n yüz k ı r k d o k u z l i r a o t u z i k i kuruşluk m u ­
gününden e n a z üç
Müdürlüğüne
müracaat
et­
Müdürlüğü e k s i l t m e l e r i n e
gi­
larında y a z ı l ı e v r a k ı b a ğ l ı y a r a k b u iş için y e t e r l i k
75 t o n külçe kurşun t e k l i f a l m a
Mü­
riş şartları hakkındaki y ö n e t m e l i ğ i n dördüncü m a d d e s i n i n a, b, c fıkra­
249 / 2-2
75 t o n külçe kurşun
Umum
alınabilir.
için :
gün önce b i r dilekçe i l e K a r a y o l l a r ı
meleri
olan K a r a ­
İsteklilerin 1954 yılma a i t t i c a r e t odası b e l g e s i y l e usulü
vakkat teminat
Şartnameler
de
karşılığında
4 — Eksiltmeye
e n geç 11/3/1955 C u m a günü s a a t
İdare M e r k e z i n d e
makbuz
saat
Müdürlü­
usulü i l e y a p ı l a c a k t ı r .
3 — E k s i l t m e evrakı : V e z n e y e yatırılacak
82718 K g m u h t e l i f ölçüde bakır b o r u , bakır v e pirinç l e v h a
alma
P e r ş e m b e günü
16 d a o n altıda A n k a r a ' d a K a v a k l ı d e r e ' d e K a r a y o l l a r ı U m u m
248 / 2 - 2
Dev­
halinde betonarme olarak y a ­
b i n üç yüz o n l i r a altmış kuruştur.
vezne­
edilebilir.
yapımı
k o n u l a n iş : A n t a l y a
p ı m l a r ı o l u p keşif b e d e l l e r i
Şartnamesi
dairesinde
v e e k s i l t m e günü s a a t 15 e k a d a r E k s i l t m e K o m i s y o n u Reisliğine v e r m e ­
cektir.
96500
oda­
makinalı b i r inşaat işini, mütaahhidi o l a r a k i k m a l etmiş v e y a denetlemiş
lâzımdır.
Şartnameler
şartlaşması g e r e ğ i n c e 1954 y ı l ı t i c a r e t
lâzımdır.
v e katî kabulünü y a p t ı r m ı ş olduğuna d a i r resmî d a i r e s i n d e n alınmış b e l ­
satmalmacaktır.
e n g e ç 7/3/1955
ve eksiltme
sı b e l g e s i i b r a z e t m e l e r i
satmalınacak
ölçüde g a l v a n i z e düz v e o l u k l u saç i l e t e n e k e
alma suretiyle
Tekliflerin
saç i l e t e n e k e
işlet­
vezne­
5 —
isteklilerin
rilen izahat
ruşluk p u l y a p ı ş t ı r a r a k
layacakları
teklif
b u z karşılığında
Postada
edilebilir.
şartlaşmasının
(Eksiltme
olacak
Müdürlüğün­
alınabilir.)
34 üncü
maddesinde
evrakının h e r parçasına
bunları i m z a l a y ı p
mektuplarını e k s i l t m e
Komisyon
Umum
bölge müdürlüklerinden
eksiltme
çerçevesinde
b e l g e s i almaları,
Karayolları
zarflarına
günü s a a t
Reisliğine v e r m e l e r i
gecikmeler kabul
ve­
ellişer k u ­
koymaları)
hazır­
onbeşe k a d a r
mak­
lâzımdır.
edilmez.
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
250 /2-2
188/1-3
196
ton muhtelif
telgraf
ölçüde
demir
teli ve y a y
196 t o n m u h t e l i f
ölçüde d e m i r
t e l i v e y a y için çelik t e l t e k l i f
Tekliflerin
galvanize tel. dikenli tel,
tel
Şartnameler
Malzeme
a l m a suretiyle
satmalmacaktır.
17 y e k a d a r
e l l i kuruş m u k a b i l i n d e
veznesinden,
Gaziantep
telgraf
Ankara'da
i s t a n b u l ' d a d a Haydarpaşa
işletme
veznesin­
B
y
hallede
Mahallesinden
oturan
Ahmet
Saatçi E m i n
Dâvah
diyle
Hatice
aleyhine
Dede
tarafından
aynı m a ­
açılan boşanma
dâvasının
namına
çıkarılan
davetiye
i a d r e s i n i n meçhul
tebliğ edilememiş ilânen t e b l i g a t yapılmış
rının d a ilânen yapılmasına
ruşmanın bırakıldığı
olup
V a n H a v a Meydanının t o p r a k t e s v i y e d r e n a j
ve asfalt
keza
olması
sebe-
gıyap
kara­
k a r a r verilmiş olduğundan adı geçenin d u ­
23/2/1955
günü s a a t
8,30 d a m a h k e m e m i z d e
bulunması a k s i h a l d e duruşmanın gıyabında c e r e y a n
Nafıa Vekâletinden :
1.
kızı
Dede
duruşmasında :
edilebilir.
251 ¡2-2
1 i n c i A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
E s a s N o : 954/541
Ankara'da
D a i r e s i Reisliğine v e r i l m i ş olması lâzımdır.
250 İkiyüz
binasındaki M e r k e z
satmalınacak
ve g a l v a n i z e t e l , d i k e n l i t e l ,
e n geç 8/3/1955 Salı günü s a a t
işletme M e r k e z i n d e
den temin
ve
için çelik
hazır
edeceği ilân o l u n u r .
kaplama
213
işleri (3.447.015,74) üç m i l y o n dörtyüz k ı r k y e d i b i n onbeş l i r a yetmiş dört
kuruş keşif b e d e l l e v e kapalı z a r f
usulü i l e y e n i d e n
eksiltmeye
çıkarıl­
E s a s N o : 1954/455
mıştır.
2.
Gaziantep'in
Eksiltme
7/3/1955
Pazartesi
günü s a a t
16 d a N a f ı a
H a v a M e y d a n l a r ı i n ş a a t Müdürlüğü E k s i l t m e K o m i s y o n u
Vekâleti
odasında y a p ı ­
lacaktır.
3.
ğünden
kat Nimet
riye
Cengiz
Mazhar
Kabasakal
aleyhine
Dâvâlının a d r e s i n e
B u işe a i t e k s i l t m e
evrakı H a v a
(Kavaklıdere, Kavaklıdere S o k a k ,
Meydanları
özemek
inşaat
Apt.)
(50)
Mahallesinden
Mustafa
Keser
tarafından i s k e n d e r u n ' u n T o r o s O t e l i n d e
açılan boşanma
vekili
dâvasının duruşmasında :
çıkarılan d a v e t i y e t e b l i ğ
edilmemiş v e
Müdürlü­
tebligat
lira
k a r a r v e r i l m i ş olduğundan adı geçenin duruşmanın bırakıldığı
kar­
yapılmış o l u p
b u k e r e de gelmediğinden
şılığında alınabilir.
günü s a a t 8,30 d a m a h k e m e m i z d e
4. i s t e k l i l e r i n g e r ç e k t e k kişi v e tüzel kişi olması şarttır, ( ö z e l v e
t e s c i l edilmemiş o r t a k l a r k a b u l e d i l m e z . )
yabında c e r e y a n edeceği ilân o l u n u r .
Avu­
m u k i m Bed­
ilânen g ı y a p
ilânen
tebliğne
23/2/1955
bulunması a k s i h a l d e duruşmanın g ı ­
275
SaHrfe: 10976
Vakfıkebir
(Resmî Gasrtrt
Asliye
H u k u k Hâkimliğinden :
3 ŞUBAT 1955
üncü h a n e s i n d e kayıtlı
bulundukları C a n d a r
soyadlarmın
o l a r a k t a s h i h i n e v e M e d e n i K a n u n u n 26 n c i m a d d e s i n e
953/309
ilânına
11/12/1954 t a r i h i n d e k a r a r verilmiş olduğu ilân o l u n u r .
Hazinei Maliyeye
izafeten
v e k i l i A l i Y ü c e l tarafından
Çamlık
yünden o l u p h a l e n S a m s u n ' d a s e b z e pazarında alışverişçi A h m e t
o ğ l u v e aynı
aleyhine
Dabbağoğlu
tevfikan
a d r e s t e babası
yanında A h m e t
açmış olduğu o k u m a
masrafı
oğlu O s m a n
924 liranın
Kö­
277
Eyüp-
— — •
Eyüpoğlu
tahsili
dâvasının
B o r İ c r a Memurluğundan :
yapılan duruşmasında :
D â v â l ı l a r d a n A h m e t oğlu O s m a n E y ü p o ğ l u ' n a d a v e t i y e ilânen tebliğ
955/72
edilmiş olduğu h a l d e duruşmaya gelmediğinden U s u l K o n u n u n u n 141 v e
mütaakıp
maddeleri
gereğince
kendisine
ilânen
gıyap
kararının
tebli­
ğine k a r a r verilmiştir.
Vakfıkebir
Tamirci Tevfik
B a r a n ' a 148 l i r a y a borçlu S a v u r
kır M a h a l l e s i n d e n 7 N o . l u h a n e d e M e h m e t
Galip
Kazasının
oğlu N i h a t
Boz­
Akyolu
hakkında yapılan i c r a t a k i b i n d e :
Asliye
H u k u k Mahkemesindeki
18/2/1955 C u m a günü
Borçlunun
ikametgâhı
meçhul
olduğundan
mercice
ilânen
tebliği­
s a a t 9 d a y a p ı l a c a k m u h a k e m e s i n d e bulunmadığı v e b i r v e k i l l e k e n d i s i n i
n e k a r a r verilmiş o l m a k l a borçlunun t a r i h i ilândan i t i b a r e n 7 gün için­
t e m s i l e t t i r m e d i ğ i t a k d i r d e m u h a k e m e n i n gıyabında d e v a m edeceği g ı y a p
de b o r c u n u ödemesi a k s i h a l d e c e b r i i c r a y a p ı l a c a ğ ı v e h a l e n
k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r .
bulunan
alacağından b u 148 l i r a
ayrıca masraflarında
Hazinede
haczen
alınaca­
ğından i l g i l i l e r i n b i r güna itirazları olduğu s u r e t t e B o r İ c r a D a i r e s i n i n
222
955/72 N o . l u dosyasına müracaatı ilân o l u n u r .
Elâzığ S u l h H u k u k Hâkimliğinden :
286 / 1 - 1
953/476
İmroz S u l h H u k u k Hâkimliğinden :
P a l u ' n u n K a s i m i y e M a h a l l e s i n d e n Hacı A l i Uğur v e k i l i A v u k a t Nâ­
z ı m Öztürk'ün A n k a r a s e b z e c i pazarında s e b z e c i A h m e t
açmış olduğu kirasına m a h s u b e n a l a c a k
Hukuk
Mahkemesinde
yapılmakta
olan
İkinci
dâvası hakkında
aleyhine
Elâzığ
İ m r o z ' u n Dereköyünden M a r i y a P a p a k o s t a n t i Çiviti v e arkadaşları
D â v â l ı y a ilânen d a v e t i y e çıkarılmış o l u p b u d a v e t i y e y e i c a b e t e t m e ­
diği g i b i m u h a k e m e y e
954/158
Sulh
duruşmada :
de g e l m e d i ğ i anlaşılmış olduğundan dâvâlı
Ahmet
tarafından aynı köyden o l u p i k a m e t g â h l a r ı meçhul o l a n E v a n g e l o
i l e İ s p i r o Ç i v i t i v e arkadaşları a l e y h i n e
İkinci'nin 4/2/1955 günü E l â z ı ğ S u l h H u k u k M a h k e m e s i n e g e l m e s i
veya
b i r v e k i l göndermesi v e y a dâva hakkında itirazını b i l d i r m e s i a k s i
tak­
kalan
d i r d e hakkındaki duruşmaya gıyabında d e v a m
ilân
parça g a y r i m e n k u l u n şüyuunun i z a l e s i n e
olunacağı k e y f i y e t i
olunur.
Taraflar
karda
274 / 1 - 1
murisleri
imroz'un
Kostantinya
Dereköyü'nün
adları yazılı
Çiviti
açılan i z a l e i şüyu dâvasında :
Hacıyorgidi
muhtelif
ve
Papakostanti'den
mevkilerinde
bulunan
onbeş
mütedair açılan dâvada y u ­
dâvâlıların i k a m e t g â h l a r ı
meçhul
olduğu
anlaşıldı­
ğından adı geçenlerin duruşmanın muallâk bulunduğu 14/2/1955
t e s i günü s a a t 9 d a İ m r o z S u l h H u k u k M a h k e m e s i n e
M a ç k a C . Müddeiumumiliğinden :
ya
b i r v e k i l de göndermedikleri
takdirde
Pazar­
gelmedikleri
muhakemenin
ve­
gıyaplarında
c e r e y a n edeceği d a v e t i y e tebliği m a k a m ı n a k a i m o l m a k üzere ilân o l u ­
Maçka'nın
Çiharlı
r e t i y l e taammüden
Köyünden
Emin
Pervanlar'ı
pusu k u r m a k su­
k a t l e d e r e k f i r a r e d e n v e haklarında
gıyabî
tevkif
k a r a r ı b u l u n a n M a ç k a ' n ı n Çiharlı K ö y ü n d e n M a h m u t oğlu M e h m e t
naydın v e H a m i t oğlu H a s a n K a h v e c i
C . M . Usulü K . n u n 2 8 3 üncü
mallarının h a c z e d i l m e s i n e
276
Gü­
namı diğeri H a l i t K a h v e c i ' n i n
m a d d e s i gereğince
nur.
M a l a t y a S u l h H u k u k Hâkimliğinden :
Türkiye d a h i l i n d e k i
v e 284 üncü m a d d e uyarınca h a c i z
kararının
ilânına, M a ç k a A s l i y e C e z a M a h k e m e s i n c e k a r a r v e r i l d i ğ i ilân o l u n u r .
254
954/23
Malatya'nın Küçük
M u s t a f a Paşa Mahallesinden
Mustafa
oğlu
H a c ı A t e ş v e Hüseyin k ı z ı A y ş e A t e ş tarafından aynı M a h a l l e d e n
zım V a n Hacı A b d i
M a h a l Z e s i n d e n M u h i t t i n Zapçı
vesaire
Kâ­
aleyhlerine
açılan i z a l e i şüyu dâvasının yapılan duruşması s o n u n d a :
ban
Maçka'nın
Çiharlı Köyünden M e h m e t
Kahveci'yi
tabanca ile katlederek
oğlu H a m i t
firar
eden
ve
v e kardeşi
hakkında
t e v k i f * k a r a r ı verildiği h a l d e şimdiye k a d a r y a k a l a n a m a y a n
Çiharlı K ö y ü n d e n
üncü m a d d e s i
H a m i t oğlu A l i P e r v a n l a r ' m
gereğince
Türkiye
v e 284 üncü m a d d e uyarınca
kararının
gıyabî
Maçka'nın
C . M . U . K . n u n 283
d a h i l i n d e k i mallarının
haciz
Şa­
haczedilmesine
ilânına, M a ç k a
Asliye
C e z a M a h k e m e s i n c e k a r a r verildiği ilân o l u n u r .
Tarafların
müşterek
bulundukları
sarkan
158, .177, 176, 58, 1 1 , 131 p a r s e l l e r v e Ç ı k m a z
r e k a r e mesahasında b u l u n a n bahçeli e v i n t a k s i m i
A k ç a d a ğ Kazasının K o z l u c a Köyünden
Ahmet
Söyleri 21 gün iş
hakkında
yapılmakta
olan
duruşmada :
Maznun
M o l l a A k g ü n ' ü n yaşının t a s h i h i zımnında 23/9/1954 günü
duruşmada bulunması için 14/7/1954 t a r i h v e 8754 sayılı R e s m î
ile
yapılan
ilânen d a v e t e
icabet
kabil
olmadığından
Satış şartları
v e gücünden k a l a c a k d e r e c e d e döğdüğü i d d i a s i y l e m a z n u n ,aynı köyden
Akgün
garben
H a r i r c i z a d S o k a ğ ı v e kısmen 131 v e 11 p a r s e l l e r l e m a h d u t 4836,5 m e t ­
Malatya'da
Molla
Sokak,
miştir.
953/5
1938 doğumlu
113 a d a 13 p a r ­
Mahallesinde bulunan
25, 179, 178, 2 3 , 22, 14, 132 p a r s e l l e r , şimalen 152 v e 177 p a r s e l c e n u b e n
E z i n e A s l i y e C e z a Hâkimliğinden :
oğlu
sicilinin
i z a l e i şüyu s u r e t i y l e satılmasına k a r a r verilmiş v e hüküm de kesinleş­
255
Bekir
tapu
s e l i n d e k a y ı t l ı o l u p t a p u kaydına g ö r e A s l a n b e y
etmediğinden,
hakkında
Gazete
ilânen
gıyap
k a r a r ı çıkarılmasına, v e duruşmanın 24/2/1955 P e r ş e m b e günü s a a t 10
Gayret
Gazetesinin
24/12/1954 gün
v e 180O
b i r i n c i i h a l e s i 21 O c a k 1955 v e i k i n c i i h a l e s i 31 O c a k 1955 günü y a p ı l a c a ğ ı
ilân o l u n a n v e h i s s e d a r l a r d a n N e c l a Çelik diğer soyadı Z a p ç ı y a
y a p ı l a m a m a s ı yüzünden satılamayan b u g a y r i m e n k u l u n
tebligat
yukarda tarih
v e numarası y a z ı l ı ga.zetelerde ilân o l u n a n şartlar d a i r e s i n d e .
1 —
T a p u harcı,
tellaliye ve
ihale pulu
alıcıya a i t
olmak
üzere
25 Şubat 1955 C u m a günü s a a t 10 d a M a l a t y a S u l h H u k u k M a h k e m e s i n ­
de y a p ı l a c a k v e s a a t 11 e k a d a r d e v a m
2 —
a bırakılmasına k a r a r verilmiştir o l a n o l u n u r .
münteşir
sayılı v e R e s m î G a z e t e ' n i n 3 O c a k 1955 gün v e 8894 sayılı nüshaları i l e
edecektir.
G a y r i m e n k u l e t a k d i r e d i l e n k ı y m e t i n % 75 i n i bulmadığı t a k ­
d i r d e 2 n c i i h a l e 7 M a r t 1955 P a z a r t e s i günü s a a t 10 d a M a l a t y a
280
Sulh
H u k u k M a h k e m e s i n d e y a p ı l a c a k v e s a a t 11 e k a d a r d e v a m e d e c e k v e e n
S i i r t A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
çok artırana i h a l e e d i l e c e k t i r .
954/247
G a z e t e s i n d e v e 3 O c a k 1955 gün v e 8894 sayılı R e s m î G a z e t e d e ilân o l u ­
İşbu g a y r i m e n k u l u n M a l a t y a ' d a münteşir 24/12/1954 günlü
Davacı
Zeki, Mehmet
Siirt'in
Batı M a h a l l e s i n d e n A b d a l
oğulları
Mehmet,
Ziya,
oğulları İhsan v e Behçet taraflarından açılan soyadı t a s ­
h i h i dâvasının yapılan duruşması s o n u n d a :
P â v a c ı l a r ı n s a b i t o l a n iddiaları veçhile S i i r t ' i n S o k M a h a l l e s i n i n 23
Gayret
n a n şartlar d a i r e s i n d e i z a l e i şüyu s u r e t i y l e satılacağı v e a d r e s i meçhul
b u l u n a n dâvâlılardan K â z ı m V a n v e Şefik V a n ' a satış ilânı tebliği
yerine
k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r .
279
( T W Î G*™**)
3 ŞUBAT 1955
S»hifr-
1
0 77
Q
Münakalât Vekâletinden :
1950, 1951, 1952 v e 1953 yılları içinde g e m i kütüğündeki kayıtları t e r k i n o l u n a n T ü r k T i c a r e t
12 n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e aşağıdaki g i b i ilân o l u n u r .
íütük
No :
G e m i n i n adı
Cinsi
1
10
89
94
130
133
145
Gülcemâl
Yardımcı
Tayyar
Vapur
>
>
Saadet
Sehavet
Hıfzurrahman
Bartın
»
Motor
>
Vapur
^,02
210
211
235
236
238
239
245
246
253
286
293
S08
310
317
333
423
426
428
429
430
431
432
434
435
436
438
439
441
447
456
457
459
460
464
467
472
473
479
496
504
514
518
520
521
Nedret
Akbaş
Hora
N o . 12
N o . 11
N o . 19
Şirketi H a y r i y e
Y e n i Şile
Leylayı D e r y a
Selâmeti R a b f a n i
Yalı K o y
Oeylani Bahri-5
Çınar
Kemâl
Ceylânı B a h r i 8
Devriş-6
4
L i m a n Şirketi
»
»
77
36
»
»
31
29
»
>
28
»
»
27
»
>
>
»
19
22
»
»
»
»
23
Layter
Vapur
»
Mavna
»
Sandal
S u dubası
Motor
Mavna
»
Motor
>
»
Vapur
Motor
Yelkenli
Mavna
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
522
525
527
529
530
531
532
536
540
548
549
550
554
555
557
578
584
591
606
607
618
620
650
66C
670
682
747
752
754
776
»
»
»
»
»
»
25
5
44
43
58
56
6
8
12
13
88
89
369
344
399
329
212
135
256
166
160
154
158
301
207
130
137
314
191
176
161
141
177
Ramazan
Gazi-2
İhsanı Hûda 11
L i m a n Şirketi 3 4 5
»
»
»
»
506
20
375
H ü d a y ı İhsan 1
Ejder
Z a f e r i Millî
İsmet
Tacettin
Yaşar 2
N i m e t i Hûda :12
İhsanı Hûda 2 0
»
»
»
Düba
»
»
>
»
»
>
Mavna
»
»
»
»
>
»
>
>
i»
>
»
>
>
>
»
>
Motor
Mavna
Motor
Mavna
»
Duba
Yelkenli
Römorkör
Motor
Römorkör
Algarnaiı v a .
Motor
Yelkenli
Rüsum
tonu
Gros
tonu
3021
171
173
495
15
36
399
5122
405
409
819
18
49
740
344
355
593
18
18
6
22
217
,140
192
17
17
6
21
4
27
29
15
43
8
425
19
42
25
24
49
31
27
27
36
59
36
32
5
30
32
22
68
12
709
27
47
26
29
58
32
29
29
38
62
38
34
20/10/1950
7/11/1953
7/1/1953
7/1/1953
26/1/1950
3 3/7/1951
7/1/1954
Hurda
H a r i c e satış
»
»
>
»
Batık
»
Hurda .
H a r i c e satış
23/6/1953
7/9/1950
7/9/1950
28/12/1953
28/12/1953
31/10/1950
31/10/1950
15/2/1951
21/2/1952
1/9/1953
»
Hurda
»
»
»
»
»
»
»
>
8/3/1950
23/6/1951
11/10/1951
7/1/1953
20/12/1950
20/12/1947
31/10/1950
Batık
»
»
»
»
»
Hurda
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İ ş . M d .
>
>
> > >
>
>
>
>
»
» » >
>
>
>
Osmanoğlu A r i f Göksu
H a ş i m U ç a r , M e h m e t Uçar, Hüseyin Önal
Denizyolları İşletmesi
V e h b i Koç
G e m i K u r t a r m a L i m i t e d Şirketi
»
»
»
s>
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İ ş . M d .
»
» s
»
>
» :
»
» :
Rıfat ve F a t m a
M e h m e t Hacıoğlu
O s m a n N u r i özükan
Şileli E m i n
M e h m e t K a s ı m Başak
Asım Yıldız ve H a m d i Yıldız
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O .
Alâettin K a r a c a a h m e t ve M e h m e t
M e h m e t v e Şakir K ö s e
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İ ş . M d .
>
>
»
»
»
> »
>
>
»
Tf
»
»
»
»
»
» »
»
»
»
»
»
»
» »
22/12/1953
31/10/1950
3/10/1950
36
43
51
39
38
34
31/10/1950
19
23
30
28
40
21
40
17
44
36
20
25
2ıl
ı22
27
32
30
44
24
44
19
49
40
21
28
24
28/12/1953
12/1/1950
31/10/1950
23
45
34
23
21
27
26
48
37
26
28
29
20
24
33
18
27
18
50
36
26
24
27
25
27
11
14
24
8
3
10
23
39
4
16
33
21
31
39
18
29
21
61
38
42
28
46
36
30
13
61
6
20
38
»
Nizamnamesinin
S a h i p l e r i
B a t t ı ğ ı v e y a bozulduğu t a r i h
36
41
41
37
36
29
28
27
11
33
18
60
G e m i l e r i n i n İsimleri T e s c i l
»
»
»
»
6/5/1951
»
9/11/1950
31/10/1950
>
» »
» »
» »
» »
>
31/8/1950
31/10/1950
1/11/1950
»
»
12/1/1950
1/11/1950
>
»
1/11/1950
»
7/12/1953
15/3/1952
28/2/1952
11/4/1950
1/11/1950
1/1/1950
»
»
Patik
Hurda
»
»
A h m e t D e m i r a y , M u s t a f a Sevinç, M u s t a f a P o y r a z
Abanalı A h m e t oğlu A b d u l l a h
O s m a n Çetintürk v e M a h m u t Gürdal
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İ ş . M d .
>
»
» > »
»
»
»
»
»
» » »
>
»
26/1/1950
31/7/1950
1/11/1950
28/4/: 951
20/2/1950
16/5/1953
3/9/1951
15/3/1951
21/4/1952
»
Batık
Hurda
»
>
»
Batık
'Hurda
Batık
L a p s e k i ' n Hüseyin kızı K â m i l e
L i m a n İşletmesi Müdürlüğü
M e h m e t Sarı v e M u s t a f a Sarı
İsmet, İ s m a i l v e V a s i l Demircioğlu
S u n a Abağlı
Çanakkale'de M e h m e t Y a ş a r
Şilebi A h m e t v e Şilebi R ı f a t
G e b z e l i İbişoğlu M u s t a f a A ğ a ç
>
»
»
»
» » »
» » »
(Resmî Gazete)
SaWf*. 10978
Kütük
No :
G e m i n i n adı
797
801
820
836
844
861
Cumhuriyet 9
H ü d a v e r d i 44
Sağol
Gündoğdu
Şahin 6
L i m a n Şirketi 379
869
936
942
945
»
»
421
»
»
567
»
»
579
Şahini B a h r i 10
947
949
961
971
981
Sarycık
Teceddüdü B a h r i
Akay-1
Hüdaverdi 50
N o . 25
1011
1028
1031
1032
1034
B e r e k e t i Hayır
L ü t f ü Hûda 6
Yûnus
Şener
Ulu
1035
1050
1072
1073
Cumhuriyet
Selâmeti D e r y a
H ü d a v e r d i 56
Ceylâni B a h r i 2 6
1095
1178
1185
1216
1222
Zafer-4
Avnillah
C e l i l i Hûda
Kısmet-11
Hüdaverdi-63
L a m a i Hürriyet
Tayyar 7
Y a ğ k a h a n i 251
Şaşmaz
ihsanı Hûda 35
Y a ğ k a p a n ı 200
Saadet 4
1456
1452
1459
1475
1483
1508
1534
1539
Hurma
Numune
Duman
Şahini B a h r i 17
Selâmet 14
N o 614 ,
Hüdaverdi 79
At^ş
1540
1574
1575
1581
1586
3 587
1589
1592
1598
1602
Coşkun
L i m a n Şirketi 298
»
»
325
»
»
165
»
>
251
»
»
244
»
»
292
»
»
245
»
»
483
»
»
110
1607
1608
1609
1660
1661
1662
Z a m a n N o 25
L i m a n Şirketi 2 0
»
» 5 2
>
>
74
»
» 1 0
»
»
266
1622
1623
1628
1641
1652
1655
1656
1658
1659
1672
1680
1688
1710
1716
1730
»
»
»
»
»
N o . 81
L i m a n Şirketi
Balıkçın 2
L i m a n Şirketi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
•Kaplan 3
Yeşilkanat
Keriman
Guluta
»
»
»
»
»
»
»
Mavna
Mavna
»
Motor
»
Mavna
Yelkenli
Mavna
»
»
»
»
>
Yelkenli
»
»
Römorkör
Mavna
Yelkenli
Motor
1391
1409
1415
1428
1436
1439
1440
»
»
»
Sandal
Motor
Motor
Anarsa
1231
Şafak 3
1239
D e r v i ş 29
1251
1271 „ D a l g ı ç
Selâmet 10
1287
Söğütlü
1299
No. 1
1301
Selâmeti B a h r i S
1375
1614
1615
1616
1621
Cinsi
472
471
324
480
236
232
250
479
451
242
134
128
>
»
Yelkenli
Motor
Mavna
Yat
G a z dubası
Mavna
»
Motor
Mavna
Yelkenli
»
Mavna
>
Römorkör
Motor
»
Mavna
Yelkenli
Duba
Motor
»
»
Salapurya
Mavna
Salapurya
»
»
Mavna
Salapurya
Mavna
Motor
Duba
Mavna
»
»
Salapurya
»
Mavna
Sandal
Duba
Salapurya
Motor
Salapurya
»
»
1»
»
»
Mavna
Salapurya
Motor
>
Sandal
Motor
Rüsum
tonu
Gros
tonu
3 ŞUBAT 1955
S a h i p l e r i
B a t t ı ğ ı v e y a bozulduğu '
3
2
64
16
19
24
4
4
75
22
48
30
31/7/1951
26/10/1951
22/8/1953
— 1952
8/3/1951
15/10/1952
Hurda
24
24
24
25
30
30
30
41
28/12/1953
6/5/1953
Hurda
3
13
20
44
42
5
22
22
52
44
12/5/1953
24/3/1951
1/11/1950
10/3/1950
28/12/1953
8
6
1
13
6
13
10
1
21
8
22/2/1953
22/2/1950
25/2/1951
8/8/1951
16/4/1952
5
4
2
7
7
5
2
8
6/4/1950
29/8/1951
31/7/1951
19/9/1951
6
3
33
2
14
7
114
34
2
21
— 1953
24/7/1953
12/10/1930
30/11/1950
6/7/1952
4
5
2
lıl
29
8
4
9
5
8
2
16
35
12
6
10
3/3/1950
15/3/1951
3/7/1951
24/7/1950
25
8
24
3
6
25
22
27
17
30
4
7
31
27
21/3/1952
6
7
2
24
2
23
4
10
71
10
5
25
4
23
6
18
11
9
9
4
7
6
25
6
15
22
16
10
10
5
8
6
31
6
17
26
9/2/1952
1/11/1950
3
15
22
23
22
7
4
,16
27
27
26
8
28/12/1953
1/11/1950
11
9
24
1
11
9
31
1
28/12/1953
12/3/1952
11/11/1951
»
71
8
1
10
7
9
»
»
67
8
1
10
7
9
30/8/1953
1/11/1950
14/31/1952
10/10/1950
6/5/1951
1/11/1950
6
7
6
20
8
7
8
6
20
9
5
2
2
4
7
2
4
6
»
30/9/195O
»
7/1/1953
6<3/19 2
4/1/1951
r
30/12/1950
23/6/1950
2/12/1950
31/7/1951
31'3/1950
21/11/1950
14/5/1952
9'10/1952
9/2/1952
31/8 1951
26/6/1951
28/12/1953
7/12/1951
11/10/1951
»
»
10/4/1952
1/11/1950
»
»
>
»
»
»
Batık
»
»
»
Batık
Hurda
»
»
Batık
»
Hurda
»
•»
Batık
»
»
»
»
Hurda
»
Batık
Hurda
»
Batık
»
»
»
Harice
Hurda
»
»
Batık
Hurda
Batık
Hurda
»
>
Batık
Hurda
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Hurda
»
>
»
»
>
3/3/1952
20/10/1951
3/7/1951
30/1/1952
»
»
»
Batık
Hurda
Batık
Gelibolu A l i ve A l i l
Çanakkale'n İsmail N u r i T ü r k e r
K a r a m u s t a f a P a ş a S. N o . 31-4 de O s m a n N u r i
Çmarcık'lı M e h m e t A l i , Hüseyin M e y d a n
B a l a t ' t a Hüseyin İ l h a m i
D . Demiryolları ve Limanları İşletme U m . M d .
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O . S a h i p t i r
D e v l e t Limanları İşletme U m u m M d .
»
•
»
»
•
»
•
»
K u y a b e y k a y a ve G a l a f e r Kılanti M a v r i d i s
B a l ı k p a z a n İnebolu'lu M u s t a f a
Çorlu'lu M e h m e t A l i
D e n i z c i l i k Bankası L i m a n İşletmesi M d .
Cibali'de Hakkı B u l u t
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. S a h i p t i r
R e c e p Sıslon v e H a l i t Ç a k ı r
Şilebi C e m a l v e T a h s i n
Üsküdar'da Ömer K e n a n s a h i p
Çardaklı İsmail v e İ b r a h i m U y s a l
M u a m m e r ve İsmail Hakkı
Hüseyin ve O s m a n l i k a n s a h i b i
E m i n , E m i n e ve Ömer
L a p s e k i ' l i Hacı O s m a n
Şilebi S e y b i , Hüseyin v e P i y a z s a h i b i
E m i n K o n c a ve İbrahim K o n c a
T a h i r v e Şükrü s a h i b i
Şilebi A h m e t v e A h m e t Şahin s a h i b i
Şilebi İ b r a h i m Çavuş
Şilebi O s m a n K ö s e v e M u r a t K ö s e
B e y k o z ' d a M e h m e t İsmail s a h i p
H a s k ö y ' d e H a s a n oğlu A h m e t s a h i p
G e l i b o l u l u A l i oğlu H a s a n s a h i p
M a h m u t Karışmaz ve l l y a z K a l k a v a n
Penhe, M u s t a f a P a k s o y sahip
L i m a n İşletmesi U m u m M d .
Galata Arapeami Kalil K u r a n
Ü s k ü d a r Baş oğlu Y u n u s s a h i p
E v r e n y e ' l i Hacı M e h m e t ve Y a k u t s a h i p
Osman Bilgi, Ahmet Mustafa Enver
İnebolu Hüseyin oğlu O s m a n
Şilebi O s m a n oğlu İsmail A y d ı n
Gelibolu Kompas Hasan Reis
A l a p l ı ' l ı M e h m e t A l i oğlu E y ü p
G a l a t a ' d a Recep Altınkum sahip
İstanbul L i m a n İşletmesi
A l i Halıt Elti ve A h m e t B i r i m s a h i p
İ s m a i l İnamdı v e M u s t a f a İnandı
Hüseyin oğlu M e h m e t s a h i p
A y v a l ı K e s k i n oğlu Hüseyin s a h i p
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. s a h i p
B a l a t ' t a A s ı m Taşar ve Halıt Kızıl
G a l a t a ' d a A v u k a t S o f u Celâl
İnebolu'lu M e h m e t oğlu H a f ı z A l i
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İ ş . M d .
»
»
» » »
>
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
•»
»
»
»
»
s>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» » »
» » »
»»»
» » »
» » »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» »
»
»
» » »
» »
» »
>
»
>
»
»
»
»
>
»
»
»
» »
» »
» »
» »
» »
»
» » »
» s- »
» » »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» » »
»
»
»
»
B e b e k ' t e İbrahim B i d i z c i
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O . L i m a n İ ş . M d .
»
»
»
»
»
»
»
»
» » »
»
»
»
»
» » »
» » »
» » »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»'
»»»
» » »
» » »
» » »
»
»
»
» » »
» »
» »
A l i B a y r a k ve Sacide Çakır
Şilebi A h m e t Güler v e M e h m e t Gül
Çardaklı Ü l f e t t i n v e N u r i K a y a
Büyükada'da A h m e t F u a t K i n i a z s a h i p
3 ŞUBAT 1955
Kütük
No :
(Re«mî Guete)
G e m i n i n adı
Cinsi
Motor
Yelkenli
Motor
1737
1758
1774
1788
Akyüz
Çiçek
Yıldız
Tunceli
1790
1821
1822
1831
Erkan
L i m a n Şirketi 604
»
»
605
>
>
23
1859
1874
1897
1924
1931
1968
1976
Kadir
Suzan
Şerif
Akalın
Arslan
L i m a n İşletmesi 645
>
»
653
1982
1992
1993
2056
2068
2084
2088
2099
»
>
659
Yüzgeç
Kamer
Hüdaverdi
Vedat
N o . 31 T r a b z o n
Şirin
No. 4
2132
2149
2150
2153
2164
Benisev
Mirgün
Sığındım
Pırlanta
N i m e t i Hûda
2208
2216
2254
2271
2300
2302
2308
Televan
Muzaffer
N i m e t i Hûda
Derviş
Teceddüt
Gecikme
Çağlar
2316
2319
2333
2343
Allahverdi
Sancakdar
Şahini B a h r i
Akkaya
>
2361
2364
2365
2427
2429
2438
2472
2473
Güleryüz
Adıl
Gülsen
Servet
Bülbül
Denizkuşu
No. 8
No. 9
>
>
2493
2505
2512
2535
Tuncay
Akcay
Y e n i Şafak
Hayrettin Bora
2559
2574
2607
2618
Işıklar
Mahmut Dere
Armando
Duygu
2650
2672
2708
2717
2784
2791
2801
2820
2821
2915
2917
2987
Tibet
Aydın
Cebir
Hızır
Gümüş
Yeşil T e k e
Ceylan
3001
3049
3065
3112
3113
3144
Yetişir
Ceylanl Bahri
Alkan
Hilâl
Egemen
Yeni Ticareti Bahri
3145
3152
3189
3206
3239
Hüdaverdi
Andıç
Cezayil
Seyhan
Göksu
3270
3291
3292
3319
N o . 331
Atlantik
Demırhan
Hüseyin K a p t a n
Salapurya
Vapur
3344
3362
3420
3436
Yayla
Çağan
S e v g i 220
Gücüm E r m e n
Motor
Demirel
Arısu
Yıldızı B a h r i
Serj
Kurupelit
»
Mavna
»
Motor
Sandal
Motor
»
Yelkenli
Motor
Mavna
»
Motor
»
»
»
»
Duba
Motor
»
>
Salapurya
Motor
Mavna
Sandal
Salapurya
Motor
»
»
Yelkenli
Şat
>
Motor
»
»
Duba
Motor
>
Mavna
Motor
Sandal
Motor
>
»
Sandal
Salapurya
Motor
»
>
>
•»
•»
>
Vapur
Rüsum
tonu
Gros
tonu
10979
1
3
20
1
2
4
24
2
2/1/1950
2/4/1952
21/5/1951
10/7/1952
Hurda
82
4)1
41
2
127
48
48
3
14/6/1952
30/6/1953
3/8/1950
21/10/1953
1
1
11
8
2
48
38
1
3
13
8
4
48
41
26/4/1950
2/4/1952
30/6/1953
22/5/1952
12/10/1951
20/11/1950
28/11/1953
Batık
Hurda
>
Hurda
»
43
1
2
8
3
4
1
117
43
2
3
11
5
6
2
131
1/11/1950
9/2/1952
31/7/1951
31/7/1950
14/4/1953
28/12/1953
1/11/1950
3
1
44
10
15
5
2
71
14
16
28/6/1950
4/6/1952
18/5/1953
14/11/1953
21/2/1951
2
38
3
10
4
38
1
4
51
4
11
6
63
2
26/4/1952
31/5/1952
13/1/1950
29/1/1951
28/1/1053
21/5/1951
29/9/1953
6
35
15
49
10
46
24
78
26/11/1951
29/11/1952
25/6/1953
27/7/1953
3
93
1
8
83
1
133
133
5
148
1
18
128
1
156
156
14/11/1953
— 1953
29/5/1952
3/5/1952
16/1/1952
14/11/1951
1/11/1950
4
16
2
67
6
26
3
43
17/3/1950
30/3/1951
21/12/1950
5/7/1951
110
98
65
3
64
48
65
5
11/3/1953
13/2/1953
15/12/1952
28/4/1953
113
6
3
37
4
93
1
70
10
5
44
6
143
2
Balıkhane Y e n i T i c a r e t H a n M e h m e t
Sarıyer'de M a h m u t A k k e m i k
M o d a D e n i z Kulübü s a h i p
A h m e t Girit sahip
»
»
11
1
13
1
14
19
1
15
1
23
1
13
1
2
1
1
1
15
2
3
1
1
14/3/1952
25/12/1952
24/5/1952
10/1/1951
26/5/1952
25/4/1950
30
15
8
163
45
56
24
19
230
25
1/12/1953
13/2/1952
27/5/1950
27/10/1951
4/9/1953
10
3051
3085
3092
10
4990
4988
5100
17/1/1953
8/8/1953
>
»
»
Hurda
»
15
49
4
4538
53
81
14
2909
— f953
26/7/1953
5/1/1952
18/12/1951
»
Hurda
»
>
»
Batık
»
Hurda
1»
» » »
» » »
»
»
•»•»•»
»
»
»
Ortaköy'de N e d i m Özgen s a h i p
G a l a t a N o . 31 de M e h m e t Oğuzkan
S a l i h D u r s u n , H a s a n ve M e h m e t Özkan
Şilebi M u s t a f a K a r a s a h i p
E m i n T o s u n ve A l i T o s u n s a h i p
K ü ç ü k P a z a r ' d a A h m e t Başaran, S a l i h B a ş a r a n
Selâhattin Ö z k a n v e A l i O s m a n U l u ç s a h i p
»
»
»
Batık
Hurda
»
Ağvalı Cemal K e s k i n sahip
F a t i h ' d e Hüsnü S a n c a k t a r s a h i p
H a s k ö y ' d e Hüseyin v e M u h a r r e m E r d o ğ d u
Sabrı v e F i k r i K a r a k a y a s a h i p
Batık
»
»
»
Hurda
Batık
de h a r i c e satış
Hurda
>
»
»
Batık
»
F e r m e n e c i l e r 72 N o . d a C e m a l D e ğ i r m e n c i
G a l a t a M a k a r a c ı l a r N o . 19 d a M e h m e t A r i f
Sarıyer'de A b d ü l k a d i r A k d o ğ u s a h i p
Ağvalı K e m a l E r k a n sahip
A r n a v u t k ö y ' d e 1. C a d . N o . 208 de E f t i k i y e Galatı
Şilebi M a h m u t H a s a n oğlu
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O . L i m a n İş. M d .
>
»
> » >
>
»
>
A l i Abanoz, Zulkef Abanoz, Mehmet E m i n sahip
A h m e t M u h a r r e m , A b d u l l a h , Selâhattin v e I s m .
H a r u n Reşit Y a ğ c ı v e N i y a z i Y a ğ c ı o ğ l u
M e h m e t Yazıcı ve A s i y e T a m b a sahip
H a s ı r İskelesi N o . 35 de M u s t a f a I ş ı k l a r
Kasımpaşa'da Süleyman T ü r k a y , A ş i r T ü r k a y
C i b a l i A y a k k a p ı ' d a B e k i r A r s l a n k o p u z oğlu
Y e m i ş I s k e l e s i ' n d e Z i y a Çelebi s a h i p
Hurda
»
l l y a z T u n a ve Eyüp T u n a sahip
F a t i h Kirmastı Mahallesinde M a h m u t A r h a h
G a l a t a ' d a Y u s u f Mahnoğlu v e M u h a r r e m s a h i p
G a l a t a ' d a M e h m e t Oğuzhan s a h i p
B e y k o z ' d a N a z i r e Kocataş s a h i p
O r h a n G e v e z , Hüsnü C e h v e S e f e r C e h s a h i p
H e y b e l i a d a ' d a P e t r o Büyük M a n o s a h i p
Batık
»
Hurda
Batık
»
G a l a t a ' d a 56 N o . d a Hüseyin E m i r e l s a h i p
Eyüp Islâmbey M a h a l l e s i M e h m e t Arısu
Şilebi K a d i r Karakuş, M u s a v e H a k k ı s a h i p
Tarlabaşı Güngör A p a r t . M a r y a S e l e z n o f
H a l i t Hürgezer, C e m a l Yirmıbeşoğlu, A l i K a r a ve
Sefer K a r a sahiptir
Hurda
»
Batık
»
M e h m e t Gülümser v e A l i A h m e t Gülümser s a h i p
D a v u t Yılmaz ve N u m a n Yılmaz s a h i p
Kurtuluş C a d d e s i N o . 116 d a T a h s i n A l k a n
Galata'da Mithat N e m l i sahip
Kanlıca H i s a r C a d d e s i K a d r i C e n a n i s a h i p
Y a ğ I s k e l e s i ' n d e N o . 24 de H a l i l D u r m a z
Hurda
»
»
Şilebi T a h s i n K a ş ı k ç ı s a h i p
C e m a l K a r a d e n i z ve M e h m e t D i l e k sahip
M e h m e t C e z a y i r l i oğlu ve M e h m e t Balkış
K â m i l Öğüt, M a h i r Dökmeci
Mustafa Varol, A l i Varol, A l i Varol sahip
Batık
»
»
>
»
»
»
> » >
>
»
>
Rumeli Feneri'nde A d e m Deniz sahip
A l i Özdemir, E m i n v e Ş e v k e t Gürsoy
G a l a t a ' d a S a d i Birkök s a h i p
Haliç F e n e r i ' n d e R e c e p Dalgakıran s a h i p
Hüseyin E m e k v e R e c e p A r s l a n s a h i p
»
Batık
»
A l i Müftü D e n i z m a n , M e h m e t E r g i n v e M e h m e t
Gelibolu Alâattin K e m e r l i sahip
Y a l o v a ' l ı T u f a n oğlu A d e m K a y a s a h i p
F e n e r ' d e R e c e p D e n i z c i ve Hazım Kuriş sahip
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İş. M d .
»
>
> > >
>
>
»
Batık
»
»
»
>
>
»
>
»
»
M e h m e t N i z a m e t t i n Kaymakçıoğlu sahip
S i r k e c i İ z m i r N a k l i y a t Şirketi H a m d i T u z
Kabataş O d u n D e p o s u D e v a l Uzunoğlu
İsmail oğlu M u s t a f a A k a l ı n s a h i p
A n a d o l u k a v a ğ ı R i z e ' l i A l i Şimşek s a h i p
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İ ş . M d .
»
>
> > >
>
>
>
Batık
Hurda
Harice
Akyüz
M a k a r a c ı l a r ' d a A r i f Göksu s a h i p
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O. L i m a n İş. M d .
»
30/6/1953
24/10/1951
22/3/1952
31/5/1952
3/11/1951
6/11/1953
10/8/1953
— 1952
13/3/1953
7/7/1953
20/2/1951
15/11/1950
•
S a h i p l e r i
B a t t ı ğ ı v e y a bozulduğu t a r i h
satış
»
D e n i z c i l i k Bankası T . A . O . L i m a n İş. M d .
R ı z a ve A r s l a n Sadıkoğlu s a h i p
»
»
»
»
»
»
»
»
>
>
H a s m İskelesi N o . 31 de A b d u l l a h H i l m i
Sahrayıcedıt K o z y a t a ğ ı ' n d a Lütfü Kuşkun s a h i p
A d e m Deniz sahip
A b d u l l a h Gücüm v e H i k m e t E r m e n s a h i p
Sahire: 10980
T
—
—
3 ŞUBAT 1955
i
Kütük
No :
G e m i n i n adı
Rüsum
tonu
Cinsi
Gros
tonu
S a h i p l e r i
B a t t ı ğ ı v e y a bozulduğu t a r i h
' A h m e t T o p a l oğlu v e İsmail T u t a r s a h i p
3452
öztürkler
Motor
20
14
24/11/1953
3497
Florya
Vapur
690
1216
4/6/1952
H a r i c e satış
Ercüment A k t e n ve Ortakları
3698
Ortakçı
Motor
16
24
7/8/1953
Batık
Ayfer
3625
Taluğ
27
43
2/9/1953
Kütük
No :
Bağlama
limanı
G e m i n i n adı
Batık
sahip
Y a r a n Gümelioğlu v e i r f a n
Tozars
M u s t a f a Akyavaş ve M u s t a f a B u d a k
Rüsum
ton
Gros
ton
Battığı v e y a
bozulduğu t a r i h
Mavna
Sat
Şat
Şat
Şat
17
25
16
53
26
20
28
18
60
29
21/1/1951
10/12/1952
20/12/1952
10/12/1952
10/12/1952
Şat
Mavna
Mavna
Mavna
Mavna
51
220
32
32
17
54
23
37
36
20
10/12/1952
10/12/1952
10/12/1952
10/12/1952
16/6/1952
Şat
Mavna
Mavna
Mavna
Balıkçı
33
16
15
20
2
38
18
18
22
2
10/12/1952
23/10/1953
23/10/1953
12/10/1954
29/5/1951
Sandal
Sandal
ıSandal
Mavna
Mavna
2
2
1
17
20
2
3
1
20
22
26/10/1950
20/10/1952
21/3/1953
10/12/1952
10/12/1952
A b d u l l a h Silli ve A h m e t S u r u r i
A b d u l l a h Y u m u k ve Y u s u f I s t i m i
Cebradelkilim
D D Y L i m a n Müdürlüğü
20
2
22
2
28/12/1953
20/1/1951
16
22
18/6/1952
M u s t a f a Görgeç
Münakalât V e k â l e t i
B ö l g e Müdürlüğü e m r i n d e
(Mersin)
A h d u l l a h M e t i n , K â z ı m B e z g e , Hüseyin Çayır,
Selim Sat
Cinsi
S a h i p l e r i
D D Y M e r s i n L i m a n Müdürlüğü
13
89
187
188
189
Armağan
Zafer
Ulaş
Yumuş
Acar
199
212
213
215
247
Baysal
Esen
Dölen
Ürüt
Okan
262
265
267
268
275
Sevinç
Deniz
Üstün
ödev
Yüce
279
282
283
306
321
Kibar
Algın
Ünlü
Seyhan
L . Ş.-633
328
372
Kudret
Alev
İskenderun
M o t o r l u çektirme
Hız. M o t o
326
Melek
Taşucu
Y.
234
Yeni Talih
Kuşadası
M a v n a yük
için
9,77
10,28
18/11/1952
Hasan
R e i s oğlu A l i , D a ğ M a h . H a c ı
S o k a k N o . 54/2 Kuşadası
Mehmet
235
Ü m i d i İstikbal
Kuşadası
M a v n a y ü k için
10,97
11,36
18/11/1952
H a s a n R e i s oğlu A l i , D a ğ M a h . Hacı
S o k a k N o . 54/2 Kuşadası
Mehmet
263
Hüdaverdi
İzmıir
P e r e n e y o l c u için
1,20
1,26
25/1/1951
A l i oğlu M e h m e t , D e ğ i r m e n D a ğ E s k i
S o k a k N o . 8 İzmir
317
Hilâl
İzmir
Motor
yük
25/1/1951
H a c ı M e h m e t , D a m l a c ı k M a h m u t a ğ a S o k . N o . 52
İzmir
322
Garip
İzmir
Yolcu
sandalı
1,00
25/1/1951
H a s a n oğlu Hüseyin, A b b a s a ğ a B a l l ı k u y u M a h .
Çenberli S o k . N o . 35 İ z m i r
327
336
Z a f e r i Millî
Allahkerim
Bodrum
Bodrum
P e r e n e M o t . Yük.
72,48 110,98
Tırhandil M o t . Y ü k . 49,07
68,33
29/11/1951
11/8/1950
G i r i t ' l i M e h m e t A l i A p t a n , Istanköy M a h . B o d r u m
İbrahim, Hüseyin,
Reşit, M u s t a f a ,
A l i Halil,
Cedit M a h . B o d r u m
416
Yıldız
İzmir
S a n d a l y ü k için
A h m e t oğlu M a h m u t T e k , D a m l a c ı k 422 M a n g a l y a
Sok N o . 3 İzmir
Mersin
>
»
*
»
»
»
»
»
>
İskenderun
Mersin
»
sandalı
Kayık
için
14,6
1,00
19,6
5,58
5,72
11/12/1950
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
3>
»
»
»
>
»
>
>
>
»
•»
»
>
»
»
»
»
>
»
>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>
>
»
»
>
»
»
A l i A r a c ı , M u s t a f a Gündoğan v e Süleyman S e y y a r
»
»
»
Nizamiye
Zonguldak 2
Bodrum
Mot. Y e l . gemi
57,50
84,64
15/4/1953
A l i C e n g i z , K u m Bahçe M a h . N o . 211 B o d r u m
12
Ticareti
G e r z e —> 1
Motorlu taka
3,54
3,00
22/7/1950
Ali
25
Sülk
Gerze — 6
Motorlu taka
8,28
5,00
25/2/1953
Ruşen
34
Göktepe
Gerze — 9
Motorlu taka
4,28
3,06
21/2/1953
Orman
42
Cumhuriyet
Gerze —
Filika
2,19
2,14
12/2/1953
Rıza
63
652
Bahri
11
Zorlu
İşletmesi
Kaptan
Hüdaverdi
G e r z e — 13
Taka
2,27
2,05
20/7/1950
Mustafa
Büyükbaş
111
Deliktaş
İnebolu — 44
Mot. bombarta
75,47
45,43
27/9/1951
Mehmet
Topal
141
Kısmet
S a m s u n — 63
Motorlu kotra
2,23
1,66
31/1/1953
A l i Osman Dede
147
Ceylan
S a m s u n — 69
Motorlu kotra
3,99
3,33
30/1/1953
İbrahim Hakkı
190
Gülcemal
G e r z e — 83
Motorlu
28,05
16,80
10/2/1953
269
Günsel
G e r z e — 18
Yelkenli M . T.
2,67
2,24
2/1/1951
24,62
16.99
26,50
44,24
9/7/1952
22/12/1949
44,91
9/1/1951
gulet
H a s a n T u n c a y , Rıdvan G e v e z
Maksut Ersoy, A l i Sayar
437
Karadeniz
S i n o p — 18
Yelkenli
319
Ivyan
Trabzon
M o t . Çektirme
396
Suna
Sürmene
»
»
28,56
216
Arslan
Giresun
26/1/1951
Sürmene
Taka
Çektirme
4,49
Günkut
»
»
3,10
447
48,91
82,71
3/3/1951
»
»
Taka
3,80
5,51
11/12/1951
»
»
5,93
10,06
5/1/1952
Osman Gemici
154
Cumhuriyet
114
Hoşgör
V.
Kebir
M . T.
İsmail Güçlü v e O r t a k
M u h a r r e m v s . (4/3/1950 de kaydı
M a k s u t Mahnaoğlu
Kahraman
Timur
E m r u l l a h Güçlü
Arif
Keleş
53
Servet
Rize
»
Sandal
24,23
39,00
8/2/1952
Karaoğlu
21
Yılmaz
Sürmene
»
Taka
4,37
6,33
4/8/1952
R a f e t , Hüseyin, A l i , T u r a n v s .
286
Ararat
»
»
Gulet
70,00
117,00
19/12/1952
429
Karaçay
»
Çektirme
47,58
92,73
24/1/1953
M . K a d i r , Hüseyin Dinleç v s .
334
Karadeniz
»
Taka
6,33
10,33
30/6/1953
Mehmet
118
Güven
»
Gulet
80,00
140,00
7/9/1953
»
Çektirme
94,00
79,14
107
Savlet
311
Çamlıca
451
Sonbahar
>
Şaban
H . A v n i Çilingir v s .
Fevzi
E k i m 1953
Fatma
149,00
4/11/1953
Hasan
121,46
21/12/1953
75,63 ¿119,32
kapatılmıştır)
Özdemir, Y u n u s
Karer
Karagöz
ve M u s t a f a
Şişman
Dizman
A b d u r r a h m a n K a l k a v a n vs.
Baavekilet Derlet Matbaan
3 Şubat 1955
Sayı:8921
RESMİ GAZETE
İÇİNDEKİLER
Kararnameler
4188 Tayinler Hakkında Kararname
Sayfa
1
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
Müvekkilinin Taksisine Çarpan Arabanın İka Eylediği Zararın Tazmini
Talebiyle Mehmet Taşkıran Vekili Avukat Danyal Kayaiıbay Tarafından
Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekaleti Aleyhine Açıları Davaya Bakmağa
Adalet Mahkemesinin Vazifeli Olduğu Hakkında Karar
1
Askerî Vasıtanın İ K A Eylediği Zararın Tazmini Talebiyle Kaya Olcay
Tarafından M.M . Vekâletine İzafetle Maliye Vekâleti Aleyhine Açılan
Davaya Bakmağa Adalet Mahkemesinin Vazifeli Olduğu Hakkında Karar
2
İlanlar
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
1 592 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content