close

Enter

Log in using OpenID

çalışma1 için tıklayınız…

embedDownload
Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ad Soyad - No
Sıra No
1
2
3
4
5
No
55
56
70
74
83
Adı Soyadı
e-posta adresi
NURSENA SÖKMEN
GÖKÇEN ÇAVUġOĞLU
AYġE AYDOĞDU
ELĠF GÜLERYÜZ
ÇAĞLA NUR KAVġAK
sokmen.sena1@gmail.com
gokcencavusoglu99@gmail.com
ayseaydogdu902@gmail.com
eliifguleryuzz@gmail.com
caglanurkavsak@gamil.com
1
2
Dik Yazma
Hücre Birleştirme
 Web Tasarım ve Programlama
1. HTML
2. CSS
 Veritabanı Organizasyonu
1. Tablolar
2. Kayıtlar
 Grafik ve Animasyon
 Fireworks
 Flash
Aşure Günü'nün 10 mucizesi
"ġehrullahi'l-Muharrem" olarak meĢhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak
bilinen Muharrem ayı, Ġlâhî bereket ve feyzin, Rabbanî ihsan ve keremin coĢtuğu ve
bollaĢtığı bir aydır.
Muharrem ayının onuncu günü olan "AĢûre günü" de, çok önemli ve bereketli bir
gündür. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeĢit ikramda bulunmuĢ ve
kudsiyetini artırmıĢtır.
Bugüne "AĢûre" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu günü
olmasındandır. Büyük fıkıh âlimi Ebu'l-leys Semerandî, AĢûre isminin hikmeti olarak, o
günde Cenâb-ı Hakk'ın on peygamberine on değiĢik ikram ve ihsanını zikreder. Buna
göre:
1. Hz. Âdem'in (as) tevbesi AĢûre Günü kabul edilmiĢtir.
1
Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ad Soyad - No
2. Hz. Nuh (as) gemisini Cûdi Dağının üzerine AĢûre Günü demirlemiĢtir.
3. Hz. Ġbrahim ateĢten o gün kurtulmuĢtur.
4. Hz. Yakub'un (as), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün
görmeye baĢlamıĢtır.
5. Hz. Yunus (as) balığın karnından AĢûre Günü kurtulmuĢtur.
6. Hz. Eyyûb (as) hastalığından o gün Ģifaya kavuĢmuĢtur.
7. Hz. Yusuf, kardeĢleri tarafından atıldığı kuyudan AĢûre Günü çıkarılmıĢtır.
8. Allah, Hz. Musa'ya (as) AĢûre Gününde bir mucize ihsan etmiĢ, denizi yararak Firavun
ile ordusunu sulara gömmüĢtür.
9. Hz. Davud'un (as) tevbesi o gün kabul edilmiĢtir.
10. Hz. Ġsa (as) o gün dünyaya gelmiĢ ve o gün semâya yükseltilmiĢtir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
453 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content