close

Enter

Log in using OpenID

a1J1iJiT"" - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
-r'
""lII<l"-'l,
~
\'::Y
't
"
..
~
,_O
\.,
'. '·"'1 .f.•__
.. k '-t. \~,.
v • "İLlG­
J..
...ELıLi
_. :,t'l.Jll.....'"'lly
,
'.).
i:k~ M'W E~itim Miidürlilğü
'"
""
"
,
,'
:/"
:.~
Sayı
: 12172032/84 l.Oı,0115~~T"
Konu: Öd,meklcrm EarcaJ'2Ia,'
() t!L
4·
,.
.hı
,o, "
HJDU
RLt'V'
OJ UN.,
.,,' 'j
............. "
. . . . . . . . . . . . . , .• • h
•••,. ......
,..·.
a) lı Milli Eğitim Müdürlüğünü'l10n ;/2('14 tarih ve 5154467 sayılı yazısı.
b) MEB Ortaöğretim G~nel Mlldürlüğü:ıün 061ll!Zrı14 tarih ve 5097502 sayılı
ligi:
yazısı.
Bakanlığlil~'ZHl
(b;
2,,·
ı''liL deJ1 ve kurumlara gönderilen
ödeneklerin takibinin yapıimlidığı ".~ ;'l:ir';Erı:m'ldl~lIl:n
B:ı.;:'anlığı c·Bütçe masraf
cetvelindcn )'apılan koıılroE"rc~ gG\Ü'd'.'~L. )I,E',1\ ::a!l;lı oıarak harcamaların perfom1ansı bir
sonraki yı~lT~ bütçe p1anlamala:iiuıiü :;-.t'i·ı.::r ,)ia~-ak dei~crlendjri!diğinden, son:a.ki yJ
bükçesinden kesinti yapılmasına s"bf,;~' ülabileceğL bu nedenle; gönderilen ödeneklerin KAS
sistemi ve ilgıii muhasebe birimiı:rinden sÜ7ei.;ii takip edilerek harcamalann zamanında
yapılması, herhangi bir gecikmeye mahal ndirneme,] Ve ödenekleıin tenkis edilmemesi için
gerekli ha.~sasjyctİn gösterilerek, cdeilck 'cl1:-Hne 5Abep olacak okul/kumm müdlirlerinin
inceleme)'" alınması gerektiği b~hrti
Gereğini !ıilgiıerine
eo.\';:!1n\,
Süleyman TOP Müdür a. Ş ııbe lv! üdürü EK:
Ya21 (2 Adet)
GiivenH Elektronik iınzaıı
Asiı ile Aynıdır.
DAG1TIM,:
TÜ1Tı
Lis;,;: r..1üdnx:u Uci"inı..;
Halk Eğitim MerK. Müd.
•
a1J1iJiT"" r,j2ZnU iLÇE ~·1LU Ei}!! iM y':,[;L L,i:, cı
~ eni ~l~.Iı.G.MJ... Bui'.'a-.Mj;};::J;,:;r~c,\,":~:.\:"". l..l'
')' ~lcüm:(J24 )358546'-1 f' :t~,i>:t'):~2'+j~ :ı:>'ır!ı';' t-pmia;mezitli13(i'{1meh [:0\".: . "'~,.i;, ıJ;·",~,.~
(i:;" ,-:';"L'v;ERSj:< \,,ı::b:http://m''!:titli ~eb,gıv,""tı: AynıHıll
bilgi için irtii)at:
?.. "1Lıhascbe Biri:ni
Des~ek Hri':ı:leü::tİ­
~üj)f):{MlJ:'i
,
T,C.
MILLi ECITIM BAKANlıCı
Ortaöğretim Genei :viüôüriüğü
.ilH ....
~,-,"' ~
,.
"t.,..
f', ~
....
T,C,
_.
MERSİN VALİLİGİ
ü Mm! F·ğltlrn Miidürlü!ü
"'lo.
~
Sayı ; 920459921841.02.0115091502
Konu: Ödeneklerin Harcanma~ı .
,"'·'~ÖI:I<.~t'f'
: 34116202l1l4 L02,Oli5 i 54461
Konu:Ödencklcrin Harcanması
.............,.......... KAYMAKAMLIGINA """..,,,....,,,.."'vALlLlCINE
(tı Milli Elitim Müdürıogü)
(İlçe ~fllll Eğilim Müdürlüğü)
İlgi:
Egitim ve öir'etirtıin saihkh Ve uygun ortamlarda yürütülmesi ihtiyaçların yeıen
ölçüde ve zamanında karşılanmaıu ile mOmkOn olabileceli bilindi~inden ödeneklerin etkiji,
ekonomik ve kamu yararı gözetilerek kullaıulması büyllk önem arzetmektedir.
Genel Müdürlügümilze bağlı
okullara gönderilen ödeneklerin bazı okul
müdürlUklerince takibinin yapılmadığı ve harcanmadıAı Maliye Bakanlığı e~Bütçe masraf
cetvelinden yapılan kontrollerde görülmektedir. Bu durum ise ihıiyaçlann zamanında
kar~ılanmamasına ve dojayısıyla
okul ve kurumlann e~itim ve ~time uygun haıc
getirilmesini geciktirme yanında· harcamalarln performansı b1r sonraki yılın bütçe
plan!amalannda kriter olarak
değerlendirildiğinden, sonraki yıl bütçesinden
kesinti
yapılmasına sebep <:ılabilrnektedir.
Bu nedenle; gönderilen ödeneklerin KBS sistemi ve ilgili muhasebe birimlerinden
sürekli takip edilerek harcamalann zamanında yapılması, herhangi bir gecikmeye mahal
verilmemesi ve ödeneklerin tcnlds edilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilerek,
ödenek tenkisine sebep <:ılacak okul müdürlerinin incelemeye alınması gerekmektedir,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
ErcanTÜRK Bakan a. Genel Müdür Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünün 06/J 112014 tarih ve 5097502 sayılı
incelenıeye afınması gerektiği belirtilmi~;tir.
Bilgilerinizi ve ilgili okulikurumlara gerekli duyunmun yapılmasını rica ederim.
Ahrne t TÜRKKAN Vali a. Şube Mildurü EKİ: , DACITıM
B Planı
DAGmM:
13 [Içe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
06M8KıZllııyIANKAR.A
E!~ktronik .At~
ww..... meb.gov.ıt
"'·ım5fO: .ı;d,oyaı[email protected]
Bu ~H"k ~U1'ÇJ)1ı dd:ır'XI!j;;
!1!\7J1
Ayrmhh
blıgi~in;
N,TIJNÇ
Te!: (Il :i 1:';-1413 15
o(>
Fth: (O )1;:)4111 ın:i9
ilc 'mi<llıırunlJllf 1'-':1f' :,"rıık.",~ıı ..,eb Iı0" ırııılın,...:\"" e41hı.Sfc{}·J5b9-97!b-69afımdu i'~ I~'Y'I cd'I"h,h,
yazısı.
BaJuınlığımızm ilgi yazısında. lıçcnize bağlı okul ve kurumlara gönderilen
ödeneklerin takibİnin yapılmadığı ve hareanmadığının Maliye Bakanlığı e-Bütçe masraf
cetvelinden yapılan kontrollerde görüldüğü, buna bağlı olarak harcamalann performansı bir
sönraki ydın bütçe planlamaJannda kriter olarak değerlendirildiğinden. sonraki yıl
bütçesinden kesinti yapılmasına sebep olabHeceği. bu nedenle; gönderilen ödeneklerin kbs ve
ilgili muhasebe birimlerinden sürekli takip edilerek harcamalann zamanında yapılması.
herhangi bir gecikmeye mahat verilmemesi ve ödeneklerin tenkis edilmemesi için gerekli
hassasiyeıin gösterilerek. ödenek tenkisine sebep olacak okul ve kurum müdürlerinin
Bakanhk Yazısı (l Adet)
A\.;lıürı Bı ....
10/1112014
Sayı
0611 112014 Dumlupılli\f Mm GMıc Bui .... Yt,,;ııehirlMfRSİN
Eld;ıron.ik Ağ: www.rneb.gOV.lr
e-posıa: !J~i<[email protected]{) ....IT
A (](
it- II· ır6
,(1 5:5
Lı
p~IA---A
Ayrınuh bilgi için: A. ÔZKUT Memur rtl: {O 324) 329 14 sı-1I4 Faks, (O :r:ı ..)317}3 IS·11j Ih t,-j'J~ !:'\"~ftl' elf~!t"n,k "mil ıle ""'13Ia~"""'ı"r !'ııır IlfVIll~~" ını:Iı g<,R,lr wl.remndım 49Sb-4 ı29·3b2e-9569'-o54 '7 koou ıle i~ ;;d,ı.",h,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content