close

Enter

Log in using OpenID

5. Bitkisel, Hayvansal ve Kırsal Kalkınma Destekleri

embedDownload
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM ve HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
26.Haziran 2014
BİTKİSEL ,HAYVANSAL ve KIRSAL KALKINMA
DESTEKLEMELERİ
KIRSAL KALKINMA
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI DESTEKLEMELERİ
•TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
• MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
• BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ
DESTEKLENMESİ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI
TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN
DESTEKLENMESİ
Başvuru Şartları:
-Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
-Bakanlık tarafından oluşturulan kayıt sistemlerine son başvuru
tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
-Gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız
olması gerekir.
- Kuruluş tüzüklerinde / ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet
alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
TARIMA DAYALI EKONOMİK
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
Yatırım Konuları:
-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni
tesis ve mevcutların modernizasyonu,
-Tarımsal ürünlerin işlen.,( depo.ve paket.) yönelik mevcut faal olan veya
olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
-Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
-Tarımsal amaçlı alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim tesislerinin
yapımı,
- Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,
KIRSAL KLKINMA YATIRIMLARI
TARIMA DAYALI EKONOMİK
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
Başvuru Şekli:
-Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.
-Proje başvuru dosyaları hibe başvuru formu, ekleri ve destekleyici doküman
larla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı son başvuru tarihine kadar il
müdürlüğüne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI
TARIMA DAYALI EKONOMİK
YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ
Hibe Tutarları:
- Gerçek kişi başvurularında 300.000 Türk Lirası
- Tüzel kişilik başvurularında ise 800.000 Türk Lirası içerisinde kalması,
- Proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla
destek verilir.
Gider Kalemleri:
- İnşaat işleri alım giderlerine,
- Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ
DESTEKLENMESİ
Başvuru Şartları:
- Güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı
olmak şartıyla;
-Gerçek ve tüzel kişiler,
- Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri,
Yatırım Konuları:
-Her sene yayımlanan Tebliğde belirtilen Makine ve Ekipmanlar
-Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ
DESTEKLENMESİ
Başvuru Şekli:
- Uygulama rehberine göre hazırlanmalıdır.
- Başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğü veya
yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine teslim edilir.
Hibe Tutarları:
- Gerçek kişi başvurularında 50.000 Türk Lirası
- Tüzel kişilik başvurularında ise 100.000 Türk Lirası içerisinde kalması,
- Proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla
destek verilir.
BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN
ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
Başvuru Şartları:
- Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,
- Gerçek ve tüzel kişiler,
- Sulama ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,
Yatırım Konuları:
- Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
- Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
-Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
- Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,
BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN
ALIMLARININ DESTEKLENMESİ
Başvuru Şekli:
- Uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.
- Başvurular, yatırımcılar tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden İl
Müdürlüğü veya yetkilendirilen İlçe Müdürlüklerine teslim edilir.
Hibe Tutarları:
- Gerçek kişi başvurularında 100.000 Türk Lirası
- Tüzel kişilik başvurularında ise 200.000 Türk Lirası içerisinde kalması,
- Proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla
destek verilir.
2013 Yılı KKY Destekleme Miktarları
K.K.Y.D.P.
YILLAR Ekonomik
T.B.S
Sistemleri
Yatırımlar
2013
2.592.411
Makine Kooperatif
Ekipman Projeleri
TKDK
TOPLAM
Destekleri
--
2.430.000
--
6.800.259 11.822.670
2013 Yılı KKY Destekleme Miktarları
Merkez İlçe
K.K.Y.D.P.
YILLAR Ekonomik
T.B.S
Sistemleri
1.297.463
TKDK
TOPLAM
Destekleri
Yatırımlar
2013
Makine Kooperatif
Ekipman Projeleri
--
451.200
-- 2.485.107 4.233.770
HAYVANSAL ÜRETİM
HAYVANSAL ÜRETİM
TANIMLAR
DESTEK BAŞVURU SÜRECİ
DESTEKLEME TUTARLARI
(2013)
HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ
Başvuru Şartları
•Bakanlık Sistemlerine Kayıtlı olmak
•Kooperatif veya birlik üyesi olmak
•24 Aylık yaşını doldurmuş ve suni tohumlama uygulanmış dişi sığır cinsi
düveye sahip olmak.
Başvuru Şekli ve Yeri
•Yetiştiriciler Kooperatif veya birliklere dilekçe ile başvurur, (tarih
sınırlaması yok)
• Örgütler, üyeleri adına Aralık ayı içerisinde topluca il Müdürlüğüne
başvuruda bulunur.
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı
Desteklemesi
Başvuru Şartları
• 2013 yılında doğmuş, Anne ve babanın ırk uyumu bulunan
•Dişi buzağılarda Brusella aşısı yapılmış, ve Türkvete kaydedilmiş buzağılar
için başvurulur
• Başvuru Şekli ve Yeri
•Yetiştiriciler şahsen veya üyesi olduğu örgütü aracılığıyla 01 Ekim – 31
Aralık 2013 tarihleri arasında dilekçe ile başvuruda bulunurlar.
ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ
Başvuru Şartları
•24 aylık yaşını doldurmuş dişi mandası olmalı,
Başvuru Şekli ve Yeri
•Yetiştiriciler, 2013 Kasım ve Aralık aylarında Damızlık Manda Yetiştiricileri
Birliğine müracaat eder. Birlik yetiştiriciler adına 31/12/2013 tarihine kadar İl
Müdürlüğüne müracaat eder.
BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ
Başvuru Şartları
• Bakanlık Sistemlerine Kayıtlı olmak,
• Besi süresinin son 90 gününü işletmede tamamlamak,
• Karkas ağırlığı en az 200 kg/baş olmak.
Başvuru Şekli ve Yeri
1. Dilekçe,
2. Kesimhane kesim ücreti faturası,
3. İşletme Tescil Belgesi,
4.Hayvan Pasaportu ve/veya hayvanın kesim için naklinin yapılacağı yere göre,
Veteriner Sağlık Raporu,
5. Kesimhane kesim cetveli,İle Kırmızı Et Üreticileri Birliğine başvurulur..
Başvuru
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİ
Başvuru Şartları
• Müracaat dilekçesi
• Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya yavru balık
tespit tutanağı
• Üretilen ürünün satış belgesi ve/veya tespit tutanağı
• Su Ürünleri ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi.
• Yem faturası
Başvuru Şekli ve Yeri
• Desteklemeden faydalanmak isteyen tesisler tesisin bulunduğu İl/İlçe
Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur.
• Yıl içinde Ağustos ve Aralık aylarında iki dönem olmak üzere icmaller
hazırlanır.
Çiğ Süt Desteklemesi
• Başvuru Şartları
• Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere üye olan yetiştiricilere,
• Manda, koyun , keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere
beher litre için destekleme ödemesi yapılır.
Başvuru Şartları
• Üretici örgütü aracılığı ile süt üretici birliklerinin olduğu yerlerde bu birliklere,
olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.
• Fatura veya müstahsil makbuzları, süt üretici birliklerine ,kooperatif üst birlikleri
ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.
Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve
Geliştirilmesi
• Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını
yetiştirmek
suretiyle
hayvansal
üretimle
iştigal
eden
yetiştiriciler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir.
• İlimizde Pırlak Koyunu
desteklenmektedir.
ve
Anadolu
Mandası
bu
kapsamda
Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi
Başvuru Şartları
• Bakanlık Sistemlerine Kayıtlı olmak
• Koyun-Keçilerin 1/9/2012 tarihinde ve öncesinde doğmuş olması gerekir.
Başvuru Şekli ve Yeri
• Çiftçiler Üyesi bulunduğu birliğe, dilekçe ile başvurur.
• Birlikler, başvurusunu aldıkları üyelerinin gerekli bilgilerini içeren dilekçe ile
il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.
Aşı Desteklemesi
Başvuru Şartları
• İl/ilçe müdürlüğünün personel ve iş durumu programlı aşılamaların
gerçekleştirilmesi için yetersiz ise Veteriner Hekimleri Odaları ile yapılacak
protokol çerçevesinde programlı aşılamalar serbest veteriner hekimlere
yaptırılabilir.
• Veteriner Hekimler Odası tarafından İl Müdürlüğüne programlı aşıları
yapmak üzere dilekçeyle başvurulur.
• Bakanlıkça uygulanan programlı aşılama desteklemesinden (şap, brusella
konjuktival), aşıyı tatbik eden ve serbest olarak çalışan veteriner hekimler
yararlanır.
Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi
Başvuru Şartları
• Asgari Teknik ve Hijyenik şartları taşıyan ve işletmesinde ayrı bir
karantina bölümü bulunan işletme sahipleri başvurabilir.
• Başvuru yapılan işletmelerde Tuberkuloz ve Brusella testleri yapılmış
ve negatif sonuç alınmış olmalıdır. (Yaklaşık 6 aylık bir tarama süreci)
Başvuru Şekli ve Yeri
İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılır.
Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği
Başvuru Şartları
• Bakanlığımız programlı aşılamaları sonucu ölen veya
tazminat gerektiren bir hastalık sonucu mecburi kesime tabi
tutulan işletmelere hayvanı için belirli oranlarda ödeme yapılır.
Başvuru Şekli ve Yeri
• Tazminat ödenmesine karar verilen işletmedeki hayvanlar için
mahallin rayiç bedelleri dikkate alınarak kıymet takdiri yapılır.
• Belirlenen fiyat, ödeme yapılmak üzere Bakanlığa gönderilir.
Arıcılık Desteklemesi
Başvuru Şartları
• Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS ) kayıt olunması gerekmektedir.
• En az 30 arılı kovanı olan yetiştirici AKS’ye kayıt olabilir.
• Her bir kovanda en az 7 çıta arısı olan yetiştiricilere destekleme
ödemesi yapılır.
Başvuru Şekli ve Yeri
• İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapılır.
2013 Yılı Hayvancılık Destekleme Miktarları
Destekleme Türü
Küçükbaşta verimlilik projesi (teke ve koç alımı)
Su Ürünleri
Hayvan Hastalıkları Tazminatı
Hast. Ari İşletme
Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı
Halk Elinde Küçükbaş Islahı
Besilik Erkek Sığır
Anaç Koyun Keçi
Anaç Sığır
Suni Tohum. Doğ.Buzağı
Anaç Manda
Süt
Arıcılık
Yem Bitkileri
Toplam
Tutarı TL
27.000
1.039.655
642.668
12.375
705.250
275.030
3.200.200
4.564.740
8.368.625
961.365
43.750
6.450.737
81.624
4.432.428
30.805.447
2013 Yılı Hayvancılık Destekleme Miktarları
Merkez İlçe
Destekleme Türü
Küçükbaşta verimlilik projesi (teke ve koç alımı)
Su Ürünleri
Hayvan Hastalıkları Tazminatı
Hast. Ari İşletme
Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı
Halk Elinde Küçükbaş Islahı
Besilik Erkek Sığır
Anaç Koyun Keçi
Anaç Sığır
Suni Tohum. Doğ.Buzağı
Anaç Manda
Süt
Arıcılık
Yem Bitkileri
Toplam
Tutarı TL
27.000
0
250.858
0
315.250
106.120
878.100
985.360
1.184.710
150.045
25.550
181.290
24.664
760.457
4.889.404
BİTKİSEL ÜRETİM
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ
KÜTAHYA 2014
ÇKS Nedir?
Çiftçi Kayıt Sistemi
Nedir?
Sistemler Bütünüdür
Destekler Sistemidir
ÇKS Nedir?
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ
DESTEKLER SİSTEMİDİR
Doğrudan Bağlı Destekler
Dolaylı Bağlı Destekler
Mazot ve Gübre Desteklemeleri
TMO’nun Hububat Alımları
Organik Tarım, Toprak Analizi
Hububat Prim Desteği
Sertifikalı Tohum/Fidan Kul. Ve ÜretimiKırsal Kalkınma Hibeleri
İyi Tarım Uygulamaları
Ürün Sigortası Primi
Prim Uygulamaları- Fark Ödemesi
ÇATAK Tazminat Ödemeleri
ÇKS’nin Tanımı
• Çiftçi Kayıt Sisteminin işlevsel tanımı;
 Tarımsal faaliyetle bulunan çiftçilerin özlük bilgilerinin,
 Tarımsal faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıkların (arazi,
hayvan, girdi vs.),
 Ürün deseninin,
 İlçe bazında ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu,
 Tarımsal desteklemelerin uygulandığı, izlendiği, denetlendiği,
 Tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler
bütünüdür.
Mevcut ÇKS
GTHB
Verilerin ve
kaynağın
TCZB’ye transfer
edilmesi
BÜGEM-ÇKS
803 İlçe Md.
81İl Md.
T.C. Ziraat Bankası
İl Müd.
İlçe
İlçe
İl Müd.
İlçe
İlçe
DESTEK BAŞVURULARI
İl Müd.
İlçe
İlçe
Şube
Şube
Şube
Şube
Şube
Çiftçilerin Banka Şubelerinden ödemelerini almaları
Şube
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS)
VE BAĞLI OLARAK YAPILAN TARIMSAL
DESTEKLEMELER
Doğrudan Gelir Desteği
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği
Sertifikalı Fidan Desteği
Sertifikalı Tohumluk Üretimi Desteği
Organik Tarım Desteği
İyi Tarım Uygulamaları Desteği
Yem Bitkisi Üretimi Desteği
Fark Ödemesi Desteği (Hububat, Baklagil)
Fark Ödemesi Desteği (Yağlı Tohumlu Bitkiler)
Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
Müracaat Evrakları
a)
b)
Başvuru dilekçesi (Ek-1),
Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu
Başvuru Yeri :İl/İlçe müdürlükleri.
Sertifikalı Tohumluk Kullanımı
Desteği
Müracaat Evrakları
a.
b.
c.
d.
e.
Başvuru Dilekçesi (Ek-1),
Talep Formu (Ek-2).
Tohumluk satış faturası,
Tohumluk sertifikası fotokopisi,
Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.
Başvuru Yeri :İl/İlçe müdürlükleri.
Sertifikalı Fidan Desteği
Müracaat Evrakları
a.
b.
c.
d.
e.
Başvuru Dilekçesi (Ek-1),
Talep Formu (Ek-2).
Fidan satış faturası,
Fidan sertifikası fotokopisi, vs.
Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi.
Başvuru Yeri :İl/İlçe müdürlükleri.
Organik Tarım Desteği
(OTD)
Müracaat Evrakları
a)
b)
OTD başvuru dilekçesi (Ek-1),
Uygunluk Belgesi (Ek-2,
Başvuru Yeri :İl/İlçe müdürlükleri.
Yem Bitkileri Desteği
(YBD)
Müracaat Evrakları
1) Müracaat dilekçesi (Ek-1),
2) ÇKS Belgesi.
3) Taahhütname (Çok yıllık yem bitkileri için)
Başvuru Yeri :İl/İlçe müdürlükleri.
2013 YILINDA ÖDENEN BİTKİSEL ÜRETİM
DESTEKLEMELER
Destekleme Türü
Tutarı TL
Mazot
Kimyevi Gübre
Toprak Analizi
Organik Tarım
Fark Ödemeleri
Sertifikalı Tohum Üretimi
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Sertifikalı fidan Kullanım
Toplam
6.244.492
7.910.579
32.561
24.453
1.662.941
484.394
380.075
41.893
16.781.438
2013 YILINDA MERKEZ İLÇEDE ÖDENEN
BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELER
Destekleme Türü
Tutarı TL
Mazot
Kimyevi Gübre
Toprak Analizi
Organik Tarım
Fark Ödemeleri
Sertifikalı Tohum Üretimi
Sertifikalı Tohum Kullanımı
Sertifikalı fidan Kullanım
Toplam
1.311.777
1.669.645
5.661
7.818
381.168
0
67.796
6.637
3.450.502
Kütahya İli Bitkisel, Hayvansal ve KKD
Kesinleşmiş İcmali (2013)
Destekleme Türü
2013 (TL)
Bitkisel Üretim
16.781.438
Hayvansal Üretim
30.805.447
Kırsal Kalkınma
11.822.670
İl Özel İdare Proje Uygulamaları
628.500
Toplam
60.038.055
Kütahya İli Bitkisel, Hayvansal ve KKD
Kesinleşmiş İcmali (2013)
Merkez İlçe
Destekleme Türü
2013 (TL)
Bitkisel Üretim
3.450.502
Hayvansal Üretim
4.889.404
Kırsal Kalkınma
4.233.770
İl Özel İdare Proje Uygulamaları
628.500
Toplam
13.202.176
Kütahya İli Merkez ilçe ve Diğer İlçeler
Bitkisel, Hayvansal ve Kırsal Kalkınma
Desteklemeleri Oransal Dağılımı (2013)
Destekleme Türü
2013 (TL)
İl Geneli Tarımsal Desteklemeler Toplamı 60.038.055
Merkez İlçe Desteklemeler Toplamı
13.202.176
Oran (%)
22.0
TEŞEKKÜRLER
www.gsb.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 787 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content