close

Enter

Log in using OpenID

25 EYL 201. - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 81901177. 10018280
25
Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü
EYL
TELEf'ON ZİNCİRİ
.........................MÜDÜRLÜGÜNE İlgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29.09.2014 tarih ve 4108013 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel MüdürlUğünün 24 Kasım
Öğretmenler Günü kutlamaları ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
İlçe yöneticilerimizde yaşanan personel değişikliğinin herhangi bir aksaklığa neden
olmamas, için sürecin ivedilikle takip edilmesi hususunda;
B,lgilerinizi ve
gereğini
önemle rica ederim.
A
M.Ll6'Iir a.
Şube
EKLER:
ı-İlgi Yazı
DAGITIM: I-Tüm Okul Müdürlükleri MEziıu ııÇE
MiLli EGITiM "eDÜRU)GÜ Sana) ii Silı:si
!\4EZITLl/MEf<S!N T.:-kfoıq3U )358546.:1 Fnks:(OJ24 )3597444 e -posta: mail! i3 3\ıı meb. gm' _ir Yeni
Malı,G.M K.Bulvarı Mo:zitlı
Girj~i Çdik AptKatı
\\cb:h!ıp:!/mezilli,n1l.'b
gov.Lr Ayrıntılı ınlgı ıçin irıibot:Orıııügr.:tim ı i tZI11\!ıl.:rl 0,111100 H OR L\i\; 1,I Müdürü
201.
............•
•
.
~
't:Y
-.
T.C, "­
Sayı:
•..•.\.
T,C,
MILLfEGITIM BAKANLıG!
.~""."'
MERSİN VALiLiGİ
iı Mmı Eğıtım Mfıdiirliiğü
,...
't:Y
Sayı:
2210912014 9352593 11321.0714108013
Öğretmen Yetiştirme ve Gelıştinne Genel MüdürlüğU
86150397188014022100
Konu~ 24 Kasım ôj;ı,retmenıer Uunu VALILlöfNE
KA YMAKAM!JGlNA
(İtçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
(ii Milli Eğilim MüdürıÜğü)
Bak<ınlJğımız Öğretmen Yetiştinneve GeJiştinneGcnel Müdürli1ğünün 18.0l).2014 tarih ve 4022100 sayılı yazısı. Bakanlığımız Öğretınen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları ile ilgili ya2Jlan elde g,öndetilmiştir, Bilgilerinizi ve
gereğini
1810912014 Konu: 24 Kasım 2014 Ögretmenler Günü Kutlamaları İlgi: 31.05.2014 tarihli 2014/12 sııyılı Genelge.
Alatürk'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenligini kabul ettikleri gün olan
24 Kasım, 1981 yılından itibaren heryılltOğretmenlcrOilnü" olamk kutlımmalctadır.
24 Kasım öwetmenlcr Günü kutlamalan bu yılda, yurt içinde ve
dış
temsilciliklerimizde ô~retmenlik mesle~inin onuruna yakışır biçimde "Öğrelmenler Günü
rica ederim.
Kutlama Yönetmeliği
ot
kapsamında gerçekleştirilecektir.
hgiH Yönetmelik kapsamında, Bakanlığınuz koordinesinde Ank:nra'da. valilik ve il
,
Dcr
ct 6bJ -
.
;-- .
1- Bakanlığımızın İlgi yazısı
DAGITIM
-f J.~'
/-::2
<-..... cı -;,ı ,
~Tüm İlçe Kaymakamlıklıırına
illi Eğitim Müdürli
<.
fJrld(p~ ii(()
EKLER
mini e~itim mildürHikleri koordinesinde il ve ilçelerde yapılacak Ö!lrelmcnler Günü
kutlatnalanna yönelik iş ve işlemleri belirten ilgi Makam Onaylı Genelge illerimize
[ ?_o{ ~H"an
GUL
V.1i a,
(} t (.
__ I..-{
rr
Jb­
gönderilmiştir.
(J ve ilçe yôneticilerimi7.de yaşanan personel degişikliginin herhangi bir ak:sakhga
neden olmama..! için sürecin duyarlılıkla ve ivedilikle takip edilmesi hususwıda bııgl1erini7j
ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr, Ali YILMAZ ?-O(~K'
Bak.an a, Genel MUdür E\~kırı},'"
Aslı He Aynıdı;
" i ,,,,:,,120,,..••
U
~
• ".m
DAGITIM
t~
Gereği:
H Planı
Yrı!ıyu KAlvllMY)
Hit~isayaT i~lettneni
,
..-J...:
Mersin ilMini J:ğilimMlidür!iiğii Ad~: Dum'uııınarMIl", G.MJC Auı No: 4~!l1l mok Y~i~ir!MERSiN :Y.KARADAYI TekC",>; tlJ24 >2') 14 LI 1-84 Fu~ : O JZ4 12735 1&.19 Web: http;}!Oe$ı.ekWnlttller; 3
1hfuli T deftlıı: J!i9 F.."l'oS~1ı ! kıı[email protected],lıw.lr
I\L, \",,,,L: g~,.",1ı "kOtrm,,!. ,mu ık "H".ı~OOl~jf.lıUı,!kv",h(l.. I:!,I,,,ıı.{,,$<)v,trı;Jıe~ çl;ı(ıjlw701<ı-390e-bfç1-S95" .W~ d~ l~yıı ~Jikbil;,
Milli MilılKrıuı C~Jık.i Nu:6 06ti411
D1clttNnik Ağ: www.meb.gov.lr
e~lI.
[email protected]'f.1r
Kıtıby/ANKARA
Ayımtılı bilgi ıçin:Gilrıer ALTUN (En,tUzmanlJ
Tel; (O ) 11) 41750101411U)
(0311)4l':f6214
FBh~
tl" ~ SiW"",h d(l~tl":l1ıuk ;mu ık iıırnıl"''''''!illr, ı..np:l/n[~k-ıu.mW ıcvJroo'r.:ıiıı,lcn b617-6neıı·Jd84-9itr.a-b58c koou ~ C~i ı::.lJe)),Jiı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content