close

Enter

Log in using OpenID

30.04.2014 Manavgat 3 Icra Md 2013

embedDownload
T.C.
MANAVGAT
3. ÝCRA DAÝRESÝ
2013/2580 ESAS
TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve
o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda
belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar
ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve
satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla
olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma
giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak
üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli
bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci
günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden
aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin
icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir
örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda
yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19/04/2014
1. Ýhale Tarihi : 27/05/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 27/06/2014 günü, saat 14:00 - 14:10 arasý.
Ýhale Yeri
: ÖRNEK MAHALLESÝ ANDIZLI YAPI KOOPERATÝFÝ
MANAVGAT
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Deðeri TL.
1 12.000,00
1
%18 07ASJ03 Plakalý. 1998 Model,
MITSUBISHI Marka. MS 715 Tipli.
ARACIN DÖRT TEKERÝ ESKÝ
YIPRANMIÞ YIRTIK. BAGAJ KAPAKLARI
VE KAPILARI, ARACIN ÖN VE GÖÐÜS
TABLOSU YOK, KOLTUKLAR
YIPRANMIÞ VE KIRIKLAR MEVCUT, ÝÇ
AYDINLATMA LAMBALARI KOMPLE
YOK, ÞANJIMAN ARIZALI VE KAPAKLAR
KOMPLE SÖKÜLMÜÞ, BUZDOLABI
ARIZALI, ARACIN KLÝMA KÝLMA
MOTORU VE TESÝSATLARI KESÝLMÝÞ,
SÜSPANSÝYONLAR PATLAK, ÖN SAÐ
TARAF CAMI KÝRÝK OLAN OTOBÜS
1. Ýhale Tarihi : 27/05/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 27/06/2014 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý.
Ýhale Yeri
: ÖRNEK MAHALLESÝ ANDIZLI YAPI KOOPERATÝFÝ
MANAVGAT
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Deðeri TL.
2 15.000,00
1
%18 07LGD86 Plakalý, 2004 Model, ISUZU
Marka. Q BUS 31 A/C Tipli, aracýn kapý ve
bagaj kapaðý yok, yýpranmýþ ve yýrtýklar
olan 4 teker mevcut, tavandaki üst klima
tamamen sökülmüþ, sol tablo, arka
buzdolabý yok, þoför ve rehber koltuðu
dýþýndaki koltuklarýn tamamý sökülmüþ
arka süspansiyonlarý patlak OTOBÜS
1. Ýhale Tarihi : 27/05/2014 günü, saat 15:30 - 15:40 arasý.
2. Ýhale Tarihi : 27/06/2014 günü, saat 15:30 - 15:40 arasý.
Ýhale Yeri
: ACAR YEDÝEMÝN DEPOSU SANAYÝ ÜSTÜ KARAAÐAÇ
MEVKÝÝ EMEK CAMÝÝ KARÞISI MANAVGAT
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Deðeri TL.
3 10.000,00
1
%18 07LDN24 Plakalý, 1990 Model,
MITSUBISHI Marka, MS 713 Tipli, ÖN
CAMI VE ÖN SOL FARI KIRIK, ÖN SOL
TAMPON ÇÖKÜK, ARKA ÖN
SÜSPANSÝYONLAR ÇÖKMÜÞ, SOL
ARKA BAGAJ KAPAÐI KAPANMAZ
HALDE, SAÐ ARKA CAM VE SOL ARKA
LAMBA KIRIK KOLTUKLARI YIPRANMIÞ
OTOBÜS
bik: 2008
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content