close

Enter

Log in using OpenID

2014 KİK (Kurum İdari Kurulu)

embedDownload
1
AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ
KURUM ĠDARĠ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. maddesi ve bu
Kanuna dayalı olarak çıkarılan Kurum İdari Kurulları Teşkili ile Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 3. 4. ve 5. maddeleri gereği oluşturulan
Kurum Ġdari Kurulu 2014 yılı Bahar dönemi toplantısında aşağıdaki kararlar
alınmıştır. 22.05.2014
KURUM BĠLGĠLERĠ :
1-Kurum Hizmet Kolu……: 02
2-Kurum Kodu……………: 07
3-Kurum Adı………………: Aksaray Üniversitesi
4-Kurum Temsilcileri.: a) Prof.Dr.Yusuf ġAHĠN (Rektör Yrd.) - Kurul BaĢk.
b) Bayram Ali YAVAġ (Genel Sekr.) – Kurul Üyesi
c) Nuray ÖZTÜRK (Strateji Daire BaĢk. ) – Kurul
Üyesi
SENDĠKA BĠLGĠLERĠ :
1-Sendika Adı (Yetkili Sendika)….: Eğitim Birliği Sendikası
2-Sendika Kodu……………………..: 28
3-Sendika Temsilcileri… a) Mahmut ARSLAN (ġube BĢk)- Kurul BaĢk V.
b) Murat ALTUĞ (Ünv. Tems.) – Raportör
c) Yrd. Doç. Dr. Zübeyir OVACIK – Kurul Üyesi
2014 BAHAR DÖNEMĠ KĠK ÇALIġMA RAPORU
Talep 1. Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki arkadaşlarımızdan şartları tutanların,
Üniversitemizin memur ihtiyacı ile söz konusu personelin hem şu anki
pozisyonları hem de eğitim ve yeterlilik durumları dikkate alınarak Genel
Ġdari Hizmetler Sınıfına atanması için gerekli işlemlerin yapılmasını
istiyoruz.
Karar: Bu durumdaki personellerimizle ilgili ihtiyaç ve kadro durumunun
incelenmesinin, bu inceleme sonucuna göre bir karar verilmesinin uygun
olacağı kararlaştırıldı.
2
Talep 2. YÖK’ün 12 Nisan tarihinde yayımladığı Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Üniversitemizde uzun zamandır
yapılmayan ve gerekli şartları taşıyan personelimizin çok istediği Unvan
DeğiĢikliği ile ihtiyaç duyulan alanlarda Görevde Yükselme sınavının
açılmasını idari personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak, kariyer
yükselmesi yönündeki umutsuzluğunu ortadan kaldıracak önemli adımlar
olarak gördüğümüzü belirtiyor ve her iki sınavın açılmasıyla ilgili gerekli
çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz.
Karar: Yeni yönetmeliğin incelenerek Unvan Değişikliği ve Görevde
Yükselme Sınavının ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Talep 3. Bizimle birlikte kurulan pek çok üniversitede olan servis hizmetinin
Üniversitemiz için de olmasını istiyoruz. Özellikle idari personelinimizin bu
konudaki ihtiyacı daha ciddi boyutlardadır. Şehrimizin ana yollarından
geçecek servisin belli bir rahatlama sağlayacağı aşikardır.
Karar: Geçen seneki KİK kararı gereğince İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığınca güzergah ve maliyet araştırması yapıldıktan sonra Maliye
Bakanlığı’ndan tahsisat talep edildiği ancak tahsisat talebine olumlu karşılık
verilmediği ifade edildi. Bu sene de Maliye’den söz konusu hizmetle ilgili
tahsisat talebinin yenilenmesinin ve buradan gelecek cevaba göre hareket
edilmesinin uygun olacağı dile getirildi.
Talep 4. Devletin uzun zamandır atama yapmadığı Memur kadrosunda
çalışan idari personelden onaylı bilgisayar sertifikası olanların sınavsız
olarak Bilgisayar ĠĢletmenliği kadrosuna atanmasını talep ediyoruz.
Karar: Memur kadrosundaki personelimizden Bilgisayar İşletmenliği
kadrosuna atama şartlarını taşıyanların yeterli kadro olan birimlere sınavsız
olarak atanmalarının uygun olacağı kararlaştırıldı.
Talep 5. 2010/2 ve 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve 2012 yılı Toplu
Sözleşme Toplantı Tutanağı gereği disiplin soruşturması yürütülen kamu
görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin disiplin ve yüksek
disiplin kurulunda yer almasını istiyoruz.
Karar: İlgili hükümler gereğince disiplin soruşturması yürütülen kamu
görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin disiplin kurulunda yer
alması kararlaştırıldı.
Talep 6. AÖF sınavlarında idari personelin de görev alabilmesi yönündeki
geçen seneki talebimizin karşılanmasından dolayı teşekkürümüzü ifade
ediyor, aynı durumun ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda da geçerli olması yani
3
idari personelin görev talep edebilmesi için söz konusu olan personelimizin
ÖSYM Görevli ĠĢlemleri Sistemine ( görevli havuzuna) kaydının
yapılmasını istiyoruz.
Karar: ÖSYM’nin üniversitemizden bağımsız bir yapıya kavuştuğu ifade
edilerek bu nedenle bu talebin ilgili birimin yetkilileriyle konuşulmasının
gerektiği dile getirildi.
Talep 7. Üniversitemizin yaptığı sınavlarda öncelikle akademik ve idari
personel olarak Üniversitemiz çalıĢanlarının görevlendirilmesinin,
ihtiyaç duyulması halinde MEB personeline görev verilmesinin uygun
olacağını düşünüyoruz.
Karar: Üniversitemiz bünyesinde yapılan merkezi sınavlarda yukarıda ifade
edilen talebin dikkate alınmasının uygun olacağı kararlaştırıldı.
Talep 8. Öğretim üyelerine verilen diz üstü bilgisayar uygulamasından bütün
öğretim elemanlarının (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve
uzman) yararlandırılmasını istiyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımızdan özellikle
öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri hem ciddi anlamda ders yükünü
çekiyor, hem de çoğu yüksek lisans ve doktora gibi akademik çalışmalarını
devam ettiriyorlar. Onların bu çalışmalarına destek olmak amacıyla diz üstü
bilgisayar hizmetinden yararlandırılmalarını istiyoruz. Eğer mevcut öğretim
elemanlarına bu hizmetin sunulması büyük bir maliyet çıkaracaksa bundan
sonrası için yeni atanan öğretim elemanlarının tercihine göre masa üstü
veya diz üstü bilgisayar verilmesini talep ediyoruz.
Karar : Bundan sonra göreve başlayan öğretim elemanlarına bilgisayar
verilirken imkanlar ölçüsünde onların tercihlerinin dikkate alınmasının uygun
olacağı kararlaştırıldı.
Talep 9. Üniversitemizdeki yemek hizmetiyle ilgili yapılan anketlerin belirli
aralıklarla (en az yılda 2 kez) tekrarlanmasının yemeğin kalitesini artıracak
önemli bir unsur olduğunu düşünüyoruz.
Karar: Yılda bir kez yemekle ilgili anket yapılması kararlaştırıldı.
Talep 10. Aday memurluk süresinin diğer pek çok kurumda (MEB, Sağlık
Bakanlığı vb) olduğu gibi bütün aday memurlar için 12 aya indirilmesini
istiyoruz.
Karar: Personel ihtiyacı ve hizmetin devamı gereğince şu anki uygulamanın
yani aday memurluk süresinin 15 ay olarak uygulanmasının devam etmesi
gerektiği ifade edildi.
4
Talep 11. Üniversitemiz personelinin çocukları için Kampüsümüz içinde kreĢ,
anaokulu ve etüt merkezi açılması için çalışmalar yapılmasını istiyoruz.
Karar: Bu talebin şimdi değil de fizikî şartlar elverdiğinde değerlendirilebileceği belirtildi.
Talep 12. Bu sene sonunda yapılacak banka promosyon anlaşmasında
yetkili sendika temsilcisinin de bulunması ve hazırlanacak şartnameye
anlaşmadan sonra göreve başlayan bütün personele de başlama süreleri
dikkate alınarak promosyon ödemesi yapılmasının madde olarak konulması
hem personelimiz hem de Üniversitemiz açısından yararlı olacaktır.
Karar: Şartnamenin hazırlanması sürecinde sendika temsilcilerinin öneri ve
tekliflerinin dikkate alınmasının uygun olacağı kararlaştırıldı.
Talep 13. Üniversitemizdeki bütün dersliklere özellikle sınavlarda
öğrencilerimizin ve öğretim elemanı arkadaşlarımızın çok ihtiyaç duyduğu
duvar saatinin konmasını talep ediyoruz.
Karar: Üniversitemiz dersliklerine duvar saati konması kararlaştırıldı.
Talep 14. Merkezi Derslik binasında misafir öğretim elemanları için ders
aralarında dinlemelerini sağlayacak Misafir Öğretim Elemanı Odası tahsis
edilmesini istiyoruz.
Karar: Söz konusu binada bu ihtiyacı karşılacak mekanın Bina Yöneticisi
tarafından yeni öğretim yılının başına kadar değerlendirilmesinin uygun
olduğu kararına varıldı.
Talep 15. Merkezi derslik binasındaki asansörün kullanıma açılmasını
talep ediyoruz.
Karar: Söz konusu bina yöneticisiyle görüşülerek asansörün kullanıma
açılmasının uygun olacağı dile getirildi.
Talep 16. Çok açık bir haksızlık olduğunu düşündüğümüz geliĢtirme
ödeneğinin idari personele ödenmemesi ile akademik ve idari personelin
özlük sorunlarının iyileştirilmesi için sendikalarla birlikte YÖK, Maliye ve
Çalışma Bakanlığı gibi ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunulmasını
istiyoruz.
Karar: Tüm üniversite çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekli
girişimlerin yapıldığı ve bundan sonra da yapılacağı ifade edildi.
Talep 17. Üniversitemizdeki 50/d statüsünde çalıĢan AraĢtırma
Görevlilerinin 33/a kadrosuna geçirilmesi uygulamasından dolayı
5
arkadaşlarımız adına Üniversite yöneticilerimize
uygulamanın devamını talep ediyoruz.
teşekkür
eder,
bu
Karar: Şartları uygun olan Araştırma Görevlilerinin kadro durumları dikkate
alınarak ilgili maddeden yararlanmasına devam edilmesinin uygun olacağı
kararlaştırıldı.
Talep 18. Dolmuşların kampüs içinde ücretsiz olması için ilgililerle
görüşülmesinin uygun olacağını kanaatindeyiz. Bu gerçekleşmezse
Üniversitemize ait bir minibüsün kısa zaman aralıklarıyla ring atmasının hem
personelimiz hem de öğrencilerimiz için büyük bir rahatlama sağlayacağı
aşikardır. Bu da olmazsa özellikle kütüphane gibi uzak birimlere aylık ulaĢım
kartı tahsis edilmesini istiyoruz.
Karar: Mevzuat gereğince ulaşım kartı tahsisinin mümkün olmadığı ifade
edildi.
Talep 19. Kampüs sınırları içinde yer alan misafirhane ücretinin
emsallarine göre çok yüksek olmasının yol açtığı durumun giderilmesini ve
yakın zaman önce yapılan %50’lik zammın gözden geçirilerek daha makul bir
seviyeye indirilmesini talep ediyoruz.
Karar: Misafirhane ücretleri belirlenirken benzer kurumlardaki fiyatların
araştırıldığı bildirilerek mevcut uygulamanın devam etmesinin uygun olacağı
bildirildi.
Talep 20. Öğle yemeklerinde seçmeli menünün kampüs dışındaki
okullarda da uygulanmasını istiyoruz.
Karar: Bu talebin bir sonraki yemek ihalesinde ilgili yemek firmasıyla
müzakere edilerek değerlendirilmesinin ve buradan çıkacak sonuca göre
karar verilmesinin uygun olacağı ifade edildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content