close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
GAZİANTEP
Aile Danışmanlığı
.2P.ıı 0/20
8
~B
Sayı: 20141
Eğitim ve Psikolojik Destek Derneği Başkanlığı
14
Konu: Eğitim Duyurusu
İL MİLLİ EGiTtM MÜnÜRLÜ(;f;'NE
DİYARBAKIR
Aile Danışmanlığı Eğitim ve Psikolojik Destek Derneği (ADEP) 20 ı2 Y ılında Gaziantep ilinde
kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Çalışma konuları içinde Eğitim Bilimleri alanında araştırmalar yapmak,
süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak. eğitim alanında çalışan meslek elemanlarının mesleki ve kişisel
gelişimlerini sağlamak, alandaki gelişmelere katkı bulunmak
amacıyla öncelikle
gelişim, öğrenme
psikolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri konularında eğitim. kurs. seminer, danışmanlık, kongre ve
konferanslar düzenlemek olan derneğimiz bu bağlamda ~
2014 tarihlerinde
Diyarbakır'da
Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen'i Ramazan
AKIN'ın Eğitim Görevlisi olarak kanlacağı ve tüm eğitim personelinin ve ilgi duyan kişilerin katılabileceği
Üniversite Onaylı MEB Milfredatma Uygun "Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi"
15
22
- 16 Kasım
Uzmanı,
2014 tarihlerinde
- 23 Kasım
olarak katılacağı
Okul
ve Psikolojik
Öncesi
Eğitimi
'da Uzman Psikolog
Diyarbakır
Danışman
, Psikolog
Öğretmeni
, Sertlflknh
, Özel Eğitim
Rehber
Öğretmenleri
Merve ÖZGÜYEN'in
Öğretmen,
(Zihinsel
Çocuk
• İşitscl
eğitmen
Gelişim
, Görme)
Sosyoloji, Felsefe Grubu,
ve Smıf-Branş
Öğretmenleri'nin
ve ilgili alanların
3. ve 4. Sınıf Lisans
Öğrencilerinin
katılabileceği
Çocuk Gelişimi, zeka ve Dikkat Algılarmı ölçmeye yarayan "Çocuk
Değerlendirme Testleri (13Test) Uygulayu» Eğitimi"
29 - 30 Kasım 2014 tarihinde
Diyarbakır'da
eğitmen olarak katılacağı
ve Psikolojik
BUDAK'ın
pdr ,psikoloji
yüksek
lisans
mezunları
Uygulayıcı Eğitimi düzenlenmesi
Uznı. Psikolojik Danışman
Danışman
, Psikolog
ve 3. - 4. Sınıf öğrencilerinin
Wısc-r Forrnatörü
Mustafa
, Sertiflkalı
Rehber
Öğretmen,
katılabileceği
Wısc-r
Zcka Testi
planlanmaktadır,
Eğitime ait detaylı bilgiler raccbook/ADEP.DANISMANLlK
istekli personelinizin
Planlanan
~ı.:l" :;:'"
J ;~;'ı
-..•.~ "'!:
1
'.~~:~U-'
bağlı kurum ve kuruluşlarında
duyurulması
hususunda:
j
i
~t·~.
c", ı~rı ~
-~
...
j
i
r.~:
:r'
AILE DANlf,MANLlGI
__~_."--ı._--",--__
0'<:' \ » l
-
ınüdürlüğünüze
-
i
•.•••.••..:1~
~.
•
eğitimin
!.
O ,,~~~
(~
~-w
0505231
ve www.adep.org.tr.
adresinde olup
8243 numaralı telefondan kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
ö
PSIK.
i
K
EGITIM
VE
D<ST," D~.N<.'
iletişim:
0505 231 82 43 -
ııdeııpsikoloji(a")hotnıail.eom
EGiTiM iÇF.RiI<Lf.Ri
ÇOCUK TESTLERi
UYG. EGiTiMi (13 TEST)
Eğitim Programının içeriği
ANKARA GELIŞiM TARAMA ENVANTERI: 0-6 yaş arası erken gelişim döneminde çocukların genel
gelişimlerini değerlendirmek için Türkiye 'de oluşturulmuş bir testtir. Test genel gelişimi. dil-bilişsel, ince
motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alt testleriyle yordar.
PEABODY RESiM KEliME EŞLEŞTiRME TESTI:2-12 yaş arası çocukların alıcı dil yaşını ölçmek için
kullanılır.
FRANKFURTER DiKKAT TESTi: 60-72 ayarası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere
planlanmış bir performans testidir.
GOOD-ENOUGH HARRiS BiR ADAM ÇiZ TESTi: Zekayı objektif biçimde, emasyonel göstergelerle de
projektif biçimde çocuğu bir bütün olarak değerlendiren bir kağıt kalem testidir.
AiLE ÇiZiMi TESTi: Çocukların aileleriyle etkileşimlerinin değerlendirildiği projektif bir testtir. Çocuktan
bir aile çizmesi istenir.
METROPOliTAN OKUL ÖNCESi OLGUNLUK TESTi: Okul öncesi olgunluk düzeyini,S yaş 6 ay ile 6
yaş arasında test etmeyi sağlar.
GESSEL TESTI: 2-6 yaş arası çocukların görsel algı ve görsel belleklerinin değerlendirildiği bir gelişim
testldir.
TESTLER EGITiMI2.MODÜı
FROSTIG GELlşIMSEL-GÖRSEL
ALGI TESTi: Görsel algı, görsel uyaranlan. tanıma ,ayırtetme ve
daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yeteneğine denir. 3-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır
Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.
PORTEUS LABiRENTLERi TESTi: Zeka testi olarak kullanılır. Bireyin genel yeteneği hakkında bilgi
verir. 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Erişkinler içinde uygulaması mevcuttur.
KENT e.g.y. TESTi: Bir zeka testidir. 6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. Bireyselolarak
uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir.
BENDER-GESTALT TESTI: Bu test. 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak
kullanılır. Zekanın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik. regresyon, fonksiyon kaybı, ve
organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.
ı.ouısx DUSS PSiKANALiTiK HiKAYELER TESTi: 4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve
olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane
tamamlanmış öyküden oluşan test bireyselolarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur.
BEiER CÜMLE TAMAMLAMA TESTI: Testin A formu 8-16 yaş arası için, B formu da 16 yaş üstü için
kullanılmaktadır. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır. Form öğrenciye verilerek,
açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlaması istenir. Bu modülde, çocuk testleri eğitimi olduğu
için yalnızca A formu anlatılacaktır.
ZEKAOYUNLARI
EGiTiMi
Üniversite Onaylı MEB Akıı ve Zeka Oyunları Dersi Müfredatına Uygun
EGiTIM iÇERIGI
a) Aşağıdaki gruplara ayrılmış oyunların tanıtımı
1) Geleneksel Akıl Oyunları: Bir çoğunun şampiyonaları da düzenlenmektedir
2) Mantık Yürütme! Problem Çözme Oyunları
3) GörselI Uzamsal Becerileri Geliştiren oyunlar
4) Sözelifade Becerilerini ve Hızlı Karar Verebilmelerini Geliştiren Oyunlar
5) Strateji Geliştirme Oyunları
Gruplarından katılımcıların hitap ettiği öğrenci özelliklerine uygun olarak seçtiğimiz kırka yakın oyuna
yer vermekteyiz.
b) Zeka oyunlarının kazanımlarıyla ilgili teorik bilgiler
cl Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
d) Planlama ve raporlama
WISC-R UYGULA vıcı EGiTiMi
Programın Amacı
Katılımcılara WISC-R zeka testinin içeriği ve uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve
eğitim sonrasında WISC-R zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliğine sahip
olmalarını sağlamak.
Test çantasiz Eğitime Katılım Kesinlikle Önerilmez, Eğitim Sırasında Test Materyallerl Aktif
Şekilde Kullanılmak Zorundadır.
Eğitimin Programının içeriği
Türkiye'de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en önemli zeka testlerinden birisi olan
WISC-R testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü ortaya
çıkarır. 6 sözel. 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşan WISC-R testi sonucunda bireyin sözel,
performans ve genelolmak üzere üç zeka bölümüne ait değerlendirme sonuçları elde edilir.
Eğitim Programı
Testin kullanım amaçları ve alanları
Test Öncesi Standart Yapılması gereken değerlendirmeler
Alt testlerin tanıtımı
Yönergenin öğretilmesi
Test Uygulama Pratiğinin eğitim ortamında gerçekleştirilmesi
Test sonuçlarının analizi ve değerlendirme kriterlerinin öğrenilmesi
Test sonuçlarının yorumlanmasında dikkat edilecek belirgin kriterlerin verilmesi ve yorumlama
becerisinin kazandı rılması
Raporlamada dikkat edilecek kriterlerin verilmesi. rapor örneklerinin sunulması ve raporlama becerisinin
kazandırılması
Sertifika:
Eğitim sonunda katılımcılara ADEP - AiLE DANıŞMANllGI EGiTiM VE PSiKOLOJiK DESTEK
DERNEGi onaylı Katılım Sertifikası verilecektir. Eğitim sonunda 1 Ay içinde en az 2 test uygulaması
yaptıktan sonra raporlaştırıp, hocamıza sunan kişilere ADEP AiLE DANıŞMANllGI EGiTiM VE
PSiKOLOJiK DESTEK DERNEGi onaylı UYGULAYıCı Sertifikası verilecektir)
( Uv .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content