close

Enter

Log in using OpenID

a!ııoızoıc - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
MUT K-AIT{AKAMLIĞr
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
f4 7L
Sayı
Konu
a!ııoızoıc
:178588l9-33o-ozı
: AmatöI SpoI Haftasl
Gençlik Hizmetleri ve slor ilçe Müdürlüğünün 58815545/109
sayılı ve 08/10/2014
tarihli Amatör spor Haftasl ile ilgili yazıları ve AmatöI
Spor Haftası Programr yazımız
ekinde sıünulmuştul
Bilgilerinizi ve Amatör SPuorKuliiPleri Haftası Yürüyüşüne hel okuldan
20 spolcunrrll
spor kryafetleriyle kat 1l1aslrx
mS
M
EK:
] -Yazı ve ekleri
DAĞITIM:
Tüm okrıl ve Kuıum Müd
otr_/i 0/2014 Şef
M
t ilçe M]l]i
:E.VURGI]N
Eğitin ı!,lüü]uİtiiğü
Doğancl Mah Hokünet cad ]]0kljnret Kon.ğ,
]]600Mulİuer§in
Tenei Eğitim Şube Müdününü
]!L!
(]21)
77iıojo faks:Oi]21)r74ı70,
Bi]gliçiı
a,VLrRCL]NŞel
E Posla mutnren]j3 g,İaıl con
web]hllp:/rnut neb g.v 1r
T.C.
MUT KAYMAKAMLIĞI
Gençlik Hizmetleri ve spor ilçe MüdijIlügü
Sayı : 588l5545/
/CJ
08/lo/2014
Konu : amatör Spor Haftasl
]lı§e...++l
u.i:...€a?ll!4..,gİ+İ,.-üeİrçt
,.. ]5.09,2014 tarih ve 9589 sayılı Spor Genet Müdiirlüğü yazılan
Iannıen alaslnda " Amatör Spor Haflasl" diLenlenmesi gerekmehedir.
ile
13-19 Ekim 2014
İlçemizde
__
Komitesj
yapılacak olan Amatör spor Haftasl programl, Ka}makamlık oiur'u, Tertip
yer ve tarihlerde gerekİi
.ve.müsabakalar fikstiirii yazrmrz ekinde oİup]
tedblllerrn]n alınmaslnl rica ederim
^İ*
,fuXr"=İ
/
EKIER:
Amatör spor Haftasl Prograİİr
Kayrnakamlık Olur'u
T€Itip Komitesi
Müsabakalar Fikstiiıii
DAĞITIM:
Belediye Bşkanlığ
Ilçe Emıiyet Müdürtüğü
Ilçe Millj Eğitim Müditlüğü
Ilçe sağIık Müdülüğü
A&es:Kültit Mahallesi Elbeyli Caddesi No:1
Tlf:0324
7'7
42970
F ar:03247'7 429'7 0
Xalııatam
&
,}
.'
Av
MUT KAYMAKAMLIGI
GENÇLiK HiZMETLERi ve seon iı-çe
MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR SPOR HAFTASI
KI_ITLAMA PROGRAMI
,ı
/ffi
fr
çr
kğ
,,{
.},
&4
Düınya spor lıayah ve spor diinyası çok mtihiındir
bıı kadar mühim olaı-ı spor hayatı bizim için daha
4
mühimdir.
frm, $*rtı+nıııı
mfu,ffıJit
ru dıfukfuııu
MtJ1,
lLçl]sl AMA,l,()lt sPolt HAF,TASt
KIJTLAMA PROGRAMl
l- l:] I]ki 2l)l4 l'ı7ıflcsi günü saat 09:00'da okullarıınız Ve kuLiiPlcrinrizdcn kaL]laD
spol kıy!Iiüii spolcüı]arınız, gölevli bcdcn eğitnİi öğretmenleri Ve antrenör nczareüinde
;]
l]l],.,,l];r:t i",]:l];,,l*]i
.,
.P ,.U ,g\n.
t
lpor.
lr .t.
.opuı,
kuruluşlan ve halkDnızr. kaohınl ilc bir]ikte Cuoıhuri}et Me}danındaİ başlayarak
Hükiimet caddesi, Kaymakamlık ijnüDdcn çlkarak Si]i*e yol güZcrgah tdaD ilçe
stadyrmu.a kadar yürüyüŞ yapllacakır. Yürüyüş sonunda ilçe Stadyumunda aL]cıizn
yanşüıalan dnzenlcİecekti.,
TüRK GENÇLici. snĞı-ıı<ı_ı
YETIŞIP SPOR YAPARSA
3
spor inüsabakalarümüZ ha fia boyunca spor §alonumuzda de!anr edcccklir,
ınüsabakala.ümüzın kupa törcni 17.10.20l4 Cuna günü volcybol finaI
miisıbaka§lndan sonra spol sa]onunruZdı yapılİcıknr.
ULUSUMUZUN GELECDĞİ
1- spor
GüVENCE ALTll{DADIR.
Kt]ıtUMLAR ARASI iŞ aöLüMü:
l-MUT BILEDiYEsi:ı3 Ekinr 2()l4 Pazırlesi
U},guİ hale gelirecelLir.
M.KEMAİ-
günü Cu]nhüriycü Me}daD rı yü.Oyüşe
iLÇtr MiLLi EĞiTiM MÜDÜRLÜĞÜ:13 Ekim 201,1 Pazanesi gıinü sporcül
öğrcnci ve öğreııenleriIniZin progüma katllınalarünl sağlayacakhr.
.]-ILÇE EMNtYET MUDURLUCU: 13 ]]kim 2014 Pazarlesi günü },.irüyüŞ giizcrgıjhi
ve sladyunıünda gü!enl;ği sağlayacaktr.,
lGf\(LiK1.1iz14LlLLRi \ l sPoR iLÇ[ Mi Di' RLüci I An d ö- ipor H,]Rd.l
2
plog.arnlannlhazırlayacaktıİ. _..
s-tl-Ç|i sAGLlK MUDURLUGU: 13 ıkiü.20]4 Pazancsi günü yürüyüŞ güzcrgehl
Ve ilçe Sİadyuınunda sağİk tedbirlernri alacaklardür.
ı3 _19
DriM
ATATÜRK
)
20ı4 "AMATölt sPoR HA}.r.AsP
PRo(;RA\.tlNA l EşRiFLERi\iZi BFKüERiZ.
:
GENçl-iK HiZMİ,TL[,Rİ vE sPoR iLÇı] tuüDüRLüĞü
I
]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
512 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content