close

Enter

Log in using OpenID

03.12.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
Tataristan, AnkaralI
işadamlarını yatırım
için davet etti
Tataristan Cumhuriyeti Cumhur­
başkanı Rustam Minnihanov, dün
bir araya geldiği Ankaralı sanayici­
leri ülkesine yatırım yapmaya davet
ederken, “Tataristan yatırım ala­
nında cazip bir ülke ve Rusya ekono­
misinde 5’inci sıraya yükseldi. Pet­
rol rafineri, makine üretimi, traktör
üretimi, yolcu gemisi üretimi, teks­
til, medikal, eğitim, hizmet ve inşaat
sektörlerinde işbirliğine açığız. İki
ülke halkları arasındaki bu kardeşli­
ği ticarete dönüştürelim” dedi.
Rusya Federasyonu’na bağ­
lı Tataristan Cumhuriyeti Cum­
hurbaşkanı Rustam Minnihanov,
resmi bir ziyaret için geldiği An­
kara’da ASO l ’inci OSB’yi ziyaret
etti, sanayicilerle yemek yedi. An­
kara Sanayi Odası Başkam Nuret­
tin Özdebir’in ev sahipliğinde ger­
çekleşen ziyarete Cumhurbaşkanı
Minnihanov’un yanısıra Tataris­
tan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret
Başkan Yardımcısı Ruslan Kabirov, Tataristan Cumhuriyeti Yatı­
rımlardan Sorumlu Bakanı Taliya
Minnulina, Tataristan Cumhuri­
yeti Ticaret ve Sanayi Odası Baş­
kam Şamil Ageev, Ak Parti İstanbul
Milletvekili İsmail Safı ve Tataristan’la iş yapan çok sayıda ASO üye­
si sanayici katıldı.
"Türk yatırımcılar. Tataristan
ekonomisinin %25'ini oluşturuyor"
Toplantıda sanayicilere hitap eden
Tataristan Cumhurbaşkanı Rus­
tam Minnihanov, Türk ve Tatar
halkları arasındaki köklü bağları
daha da derinleştirmek için gay­
ret göstereceğini ifade etti. Tataristan’daki Türk yatırımlarını tak­
dirle karşıladıklarını kaydeden
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir (solda) ile Tataristan
Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şamil Ageev (sağda)
işbirliği anlaşmasına imza attılar.
Minnihanov, “Türk işadamlarının
Tataristan’a ilgisi her geçen gün
artıyor. Türk işadamlarının Tataristan’daki yatırım hacmi 1 milyar
doları aştı. Türk yatırımcılar ne­
redeyse Tataristan ekonomisinin
yüzde 25’ni oluşturuyor” dedi. An­
karalI yatırımcıları Tataristan’a
davet eden Minnihanov, “Tataris­
tan yatırım alanında cazip bir ülke.
Tataristan Rusya ekonomisinde
5’inci sıraya yükseldi. Petrol rafi­
neri, makine üretimi, traktör üre­
timi, yolcu gemisi üretimi, tekstil,
medikal, eğitim, hizmet ve inşaat
sektörlerinde işbirliğine açığız. İki
ülke halkları arasındaki bu kardeş­
liği ticarete dönüştürelim” dedi.
Tataristan ve Ankara sanayi
odaları arasında işbirliği
Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir ise Ankara’da­
ki sanayi işletmelerinin üçte iki­
sinin organize sanayi bölgelerin­
de faaliyet gösterdiklerini dile ge­
tirdi. Özdebir, “Bu durum, sanayi
işletmelerinin birlikte iş yapa­
bilme olanaklarını artırmakta, si­
nerji yaratılmasını sağlamaktadır.
ASO’nun gerçekleştirdiği l ’inci ve
2’nci OSB’ler çevreye dost, arıt­
ma sistemleriyle dünya çapında
modern sanayi alanlarıdır. Türki­
ye’nin en modern organize sanayi
bölgeleri Ankara’da yer almakta­
dır” diye konuştu.
Ankara’da faaliyet gösteren sa­
nayi işletmelerinin yüzde 37’sinin
ihracat yaptığını belirten Özdebir,
“Ankara’nın ihracatı, bu yıl 8 mil­
yar doları aştı. Ankara'nın bir kent
olarak gücü, onun bilgi ve teknoloji
üretme kapasitesinden kaynaklan­
maktadır” diyerek Ankara’nın iş­
letme, istihdam, üretim teknoloji­
si ve rekabetçilik performanslarına
ilişkin bilgi verdi. Konuşmaların ar­
dından Ankara Sanayi Odası ile Ta­
taristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sa­
nayi Odası arasında bir işbirliği an­
laşması imzalandı. ANKARA - DÜNYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content