close

Enter

Log in using OpenID

1. Toplantı Tutanağı - İpekyolu Kalkınma Ajansı

embedDownload
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
SANAYİ, TİCARET VE LOJİSTİK KOMİSYONU 1. TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
Toplantının Gerçekleştiği İl
Toplantı Yeri
Ajans Katılımcıları
Katılımcılar
13.05.2014
Gaziantep
İpekyolu Kalkınma Ajansı Hizmet Binası
Ebru ÖZTÜRKMEN (Komisyondan Sorumlu Uzman), Mehmet UÇKUN
(Yardımcı Uzman), Sezen GENÇ, Cihan ARDİLİ, Ayhan KÖKSEL, Mehmet
POLAT, Mehmet MİMAROĞLU
Prof. Dr. Talha GÖNÜLLÜ (Adıyaman Ünversitesi)
Mehmet D. YETKİNŞEKERCİ (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)
Emrah YILMAZ (Besni Kaymakamlığı)
Ferhat GÜVEL (Gaziantep Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)
Hacı DAŞTAN (Adıyaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)
Ercan DADLI (Kilis Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)
Necati BİNİCİ (Gaziantep Kent Konseyi)
Figen Çeliktürk (Gaziantep Ticaret Odası)
Yusuf İYMEN (Gaziantep Sanayi Odası)
Cem BAYRAM (Gaziantep Ticaret Borsası)
Mahmut POLAT (Nizip Ticaret Odası)
Prof. Dr. Türkay DERELİ (Gaziantep Üniversitesi)
Prof. Dr. Selim ERDOĞAN (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Prof. Dr. Hanifi ASLAN (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Kemal ÖZ (TÜMSİAD Gaziantep)
TOPLANTI TUTANAK NOTLARI
“İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu”nun ilk
toplantısı, 13.05.2014 tarihinde Ajans Toplantı Salonu’nda başkanlık divan üyelerinin seçilmesi
ve açık oturum gündemi ile gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarından
15 kişinin katılım sağladığı toplantıda, açılış konuşmasını yapan Ajans Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birim Başkanı Sezen GENÇ, tematik çalışma komisyonlarının 2013 yılı aralık
ayı Kalkınma Kurulu toplantısında, Kalkınma Kurulunun aktif olarak çalışmasını sağlamak
amacıyla düzenlendiğini belirtmiştir. Türkiye’deki Ajanslar arasında İpekyolu Kalkınma
Ajansı’nın Yönetim Kurulu’nun etkinliği bakımından ilk sıralarda olmasına rağmen Kalkınma
Kurulunun etkinliği bakımından son sıralarda yer aldığı vurgulanmıştır. Ajans uzmanlarından
Ebru ÖZTÜRKMEN, ajans ve birim çalışmaları, TRC1 2014-2023 Bölge Planı, bölgesel kalkınma
komisyonları ve komisyonlardan beklentilerin neler olduğundan bahsederek, TRC1 Bölgesi’nde
sanayi, ticaret ve lojistik konularının mevcut durumuna ve potansiyeline ilişkin istatistikleri
aktarmıştır. Sunum kapsamında sanayi, ticaret ve lojistik konu başlıkları genel istatistiki
verilerle ve belirli indikatörlerle ifade edilmeye çalışılmıştır.
Sunumun ardından Komisyon Divan Seçimine geçilmiştir. Komisyon üyelerinin görüşü
doğrultusunda gizli oylama yerine açık oylama yapılmasına karar verilmiştir. Komisyon üyeleri
kendi aralarında uzlaşarak Komisyon Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Katip Üyeyi seçmiştir. Buna
göre;
Komisyon Başkanı: Necati BİNİCİ (Gaziantep Kent Konseyi)
Komisyon Başkan Yardımcısı: Naim HARPUTLUOĞLU (Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası)
Komisyon Katip Üyesi: Figen ÇELİKTÜRK (Gaziantep Ticaret Odası)
olarak seçilmiştir.
Açık oturum kısmında katılımcılar, sanayi, ticaret ve lojistik konularında komisyonun bölgeye
nasıl katkı sunacağını tartışmış, komisyon çalışmalarında izlenecek yöntem ve öncelikli konu
başlıkları konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu kapsamda ifade edilen görüş ve
öneriler aşağıdaki gibidir:
Necati BİNİCİ (Gaziantep Kent Konseyi)
Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu'na benzer komisyon çalışmalarına genelde heyecanla
başlandığı fakat aynı heyecanın ileriki aşamada korunamadığı vurgulanmıştır. Lojistik
konusunun bölge için önem arz ettiği belirtilerek bir bölgede ne üretilirse üretilsin lojistik
olmadan bir anlam ifade etmediği aktarılmıştır. Lojistiğin limanlardan ve sınır kapılarından
ibaret olmadığı ifade edilmiş ve bu bağlamda komisyon tarafından yürütülecek çalışmaların
etkin ve verimli olması gerektiği bildirilmiştir. Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinin ayrılmaz
üçlü olduğu belirtilerek üç ili de kapsayacak şekilde hava, kara ve deniz lojistiğinin
desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
aracılığıyla "lojistik köy" kurulması gerektiği ifade edilmiştir. Devlet tarafından belirlenen 16
lojistik merkezden birinin neden Gaziantep'e değil de Kahramanmaraş'a yapıldığının
araştırılması gerektiği vurgulanmıştır. İleriki dönemde Suriye'nin yeniden yapılanması
sürecinde bölgenin ihracatının ve lojistik altyapısının önem taşıyacağı belirtilmiş ve özellikle
Gaziantep'in neredeyse 300.000 Suriyeli göçmeni barındırdığı, bunların 150.000 kadarının ise
kimlik aldığı ifade edilmiştir. Bun rağmen kentte hala Suriye konusunda ekonomik açıdan bir yol
haritası oluşturulmadığı vurgulanarak komisyon çalışmalarının bu konuda öneride
bulunabileceği önerilmiştir.
Prof.Dr.Talha GÖNÜLLÜ (Adıyaman Üniversitesi)
Bölgenin sanayi, ticaret ve lojistik konularında oldukça iyi bir potansiyeli olduğunu belirtilerek
bu potansiyelin tam anlamıyla tespit edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Daha sonraki
toplantılarda sanayi, ticaret ve lojistik konuları hakkında daha ayrıntılı bilgiler alınması gerektiği
aktarılmıştır. Suriye krizi sonrası fırsata dönüşebilecek alanlar konusunda teorik çalışmalar
yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Ajans uzmanlarının tematik konu başlıklarında
gerçekleştirdikleri çalışmaları komisyona sunmaları gerektiği belirtilmiştir.
Mehmet D. YETKİNŞEKERCİ (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi)
Kalkınma Kurulu Tematik Çalışma Komiyonları ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yakın
çalışması gerektiği başkan yardımcısı tarafından belirtilmiş ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından ulaşım ve lojistik alanında gerçekleştirilmesi planlanan bazı projelerden
bahsedilmiştir. Bu çerçevede, Gaziantep organize sanayi bölgelerinin bir demiryolu bağlantısı ile
yerleşim alanlarına ve kent merkezine doğrudan ulaşımının sağlanması konusunda bir proje
geliştirildiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Ajansın çalışmaları hakkında daha ayrıntılı
bilgilerin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yerel yönetimi ile yakın zamanda bir toplantı
çerçevesinde paylaşılmasının beklendiği vurgulanmıştır.
2
Figen ÇELİKTÜRK (Gaziantep Ticaret Odası)
Sanayi, ticaret ve lojistik konularına yakınlığı sebebiyle Ticaret Odası'nın komisyonda aktif görev
almak istendiği belirtilmiştir. Suriye konusunda GTO'nun bir çalışması olduğu ifade edilmiş olup
çalışmanın bir sonraki uygulama aşamasına geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda,.
bölgede bulunan Suriyeli iş adamları ve tüccarlarla bir araya gelinmesi gerektiği belirtilerek
Suriye konusunda bölgede faaliyet gösteren yabancı kuruluşlar ve dernekler ile işbirliği
yapılmasının elzem olduğu vurgulanmıştır. Komisyonun verimli çalışması adına ileriki
toplantılara da aynı kişilerin katılım sağlaması gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte
toplantı esnasında yapılan sunumlara istinaden komisyonun varlık amacı, çalışma şekli ve
hareket alanı hakkında sorular sorulmuş ve konulara ilişkin Ajans yetkilileri yanıt vermiştir. Bu
kapsamda, komisyonun çalışma usül ve esaslarına ilişkin bir doküman hazırlanacağı ve tüm
komisyonlarla paylaşılacağı Ajans uzmanları tarafından katılımcılara duyurulmuştur.
Prof.Dr. Türkay DERELİ (Gaziantep Üniversitesi)
Orta Doğu'ya yakın olmanın bölgeyi uzun vadede daha ileri taşımayacağı belirtilerek bölgenin
AB ülkeleri ve ABD'ye, Güney Kore ve Çin'e olan ihracatını da artırması gerektiği ifade edilmiştir.
Bölge sanayinin katma değeri yüksek ürün üretmesi gerektiği vurgulanarak bölgenin yalnızca
Suriye'de oluşabilecek fırsatlara veya Orta Doğu'ya odaklanmaması gerektiği belirtilmiştir.
Komisyon üyelerinin bireysel olarak kendilerini değil kurumlarını temsil ettiği ve bu vesileyle
kurumlarında gerçekleştirilen tüm çalışmalarının komisyona sunulması gerektiğini ifade
etmiştir. Komisyonların çalışma şartlarının ve prensiplerinin belli olması gerektiği belirtilerek
çalışma usül ve esaslarının belirlenmesinin elzem oluğu ifade edilmiştir. Komisyon çalışmaları
kapsamında şimdiye kadar yapılmış tüm envanter çalışmalarının ortaya konması ile işe
başlanması ve bilimsel araştırmaların baz alınarak politikalar üretilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Türkiye'de bazı bölgelerde kurulan lojistik köylerin çalışmadığı ifade edilmiş ve daha önceki
çalışmalarda Gaziantep'te lojistik köy kurulmasının bilimsel uygunluğunun olmadığı
belirtilmiştir. Son olarak tematik konu başlıkları altında belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağı
meselesinin komisyon çalışmalarına temel oluşturması ve altı komisyonun da birbiriyle
senkronize çalışması gerektiği ifade edilmiştir.
Hacı DAŞTAN (Adıyaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü)
10. Kalkınma Planı'nda cari açığın çaresi olarak 5 sektörün belirlendiği ve bunlardan birinin 60
milyar dolarlık açık oluşturan enerji olduğu ve bu sektörün komisyon tarafından öncelikli olarak
çalışılması gerektiği ifade edilmiştir.
Prof.Dr. M.Hanifi Aslan (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Komisyon toplantılarına genel itibariyle her kurumun hazırlıklı gelmesi gerektiği belirtilerek
Suriyede yaşanan krizin fırsata dönüştürülmesinin uygun bir strateji olacağı vurgulanmıştır. Bu
çerçevede. Suriye'nin bölge için 15-20 yıllık bir süreçte önemli bir pazar olacağı belirtilmiş,
inşaat sektörü ile gıda sanayinin bölgede paralel olarak geliştirileceği ve bu doğrultuda söz
konusu alanlarda doğacak fırsatların iyi planlanmasının elzem oluğu aktarılmıştır. Ayrıca,
ihracatta pazar çeşitlendirmesinin önemli olduğu belirtilerek Orta Doğu pazarı yanında diğer
3
alternatif pazarların da keşfedilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
KARARLAR
Toplantı sonucunda;
TRC1 Bölge Planı dokümanlarının ve sanayi, ticaret ve lojistik konularını içeren özetinin
Ajans uzmanlarınca komisyona sunulmasına,
Bir sonraki toplantıda Suriye krizi sonrası oluşucak olası ticari fırsatlar konusunda
çalışılmasına,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik alanındaki projeleri hakkında bilgi verecek
yetkilinin çalışmalara davet edilmesine,
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık'ın lojistik konusunda bilgi vermek üzere
çalışmalara davet edilmesine,
Bir sonraki toplantı tarihine kadar toplantı gündeminin komisyon üyelerince
geliştirilmesine,
Bir sonraki toplantının 05.06.2014 tarihinde ve saat 15:00'te yapılmasına,
karar verilmiştir.
KOMİSYON BAŞKAN YRD.
Naim HARPUTLUOĞLU
Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı
KOMİSYON BAŞKANI
Necati BİNİCİ
Gaziantep Kent Konseyi Muhasip
Üyesi
4
KOMİSYON KÂTİP ÜYESİ
Figen ÇELİKTÜRK
Gaziantep Ticaret Odası
Genel Sekreter Yardımcısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
82 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content