close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e. MU~ v ALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigii 09/12/2014
SaYI : 32026198/300/6254038
Konu: 1. Ulusal Ozgiin Ogretim Materyalleri
Geli~tirme Projesi.
............................................ KA YMAKAMLIGINA
lIve Milli Egitim MUdUrltigii
.................................................... MUDURLUGUNE Ilgi
: Tokat Milli Egitim Miidiirltigii'niin 05/12/2014 tarih ve 6103326 saylh yazlSl.
ilgi saYlh yazlda, oretim siirecinde materyal kullammmm zenginle~tirilmesi ve
ornek vah~malann te~vik edilerek yaygml~tlfllmasl amaclyla Tokat Milli
Egitim Miidiirltigii tarafmdan geli~tirilen "1. Ulusal Ozgiin Ogretim Materyalleri Geli~tirme
Projesi'nin" iilke genelinde uygulanmasma karar verildigi belirtilmektedir.
Soz konusu proje ile i1gili yazl ekte gonderilmi~ olup, Okulunuz ogrencilerine gerekli
duyurunun yapdarak, hazlrlanan projelerin ekli yazlda belirtilen internet adresine yiiklenmesi
hususunda;
ozgiinle~tirilmesi,
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
YaH a.
Milli Egitim Miidiirii
Ekler: l-Yazl (16 Sayfa) DagltIm: tIve Kaymakamhklanna (ilve Milli Egitim Miidiirliigii) Resmi/Ozel Tiim Okul Kurum Miid. Bu evrak govenli elektronik irnza ile irnzalanmI~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 726e-1f01-33cc-82ad-fl1d kodu ile teyit edilebilir.
T.C. TOKAT VALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigii 05/1212014
Sayl : 27001677/604.02/6103326
Konu: 1. Ulusal Ozgtin Ogretim Materyalleri
Geli~tirme Projesi.
.................................. VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidtirltigii)
Hgi
: Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mtidiirltigtintin
12/1112014 tarihli ve 5264201 sayIlI yazlSl.
Ogretim sUrecinde materyal kullammmm zenginIe~tiriIrnesi ve ozgiinle~tirilmesi,
omek !(ah~malann te~vik edilerek yaygmIa~tlTlImast amaclyla il Milli Egitim Mtidiirltigiimtiz
tarafmdan geli~tirilen "1. Ulusal OZgiin Ogretim Materyalleri GeIi~tirme Projesi'nin"
Bakanhglmlzm ilgi yazlSI He tilke genelinde uygulanmasma karar verilmi~tir.
Soz konusu proje ve bilgi notu ekte sunuImu~ olup, 2014-2015 egitim ogretim ytlmda
projenin iliniz btinyesinde bulunan tiim okuIlkurum mtidiirlUklerine duyurularak katIhrnm
saglanmasl hususunda, bilgi ve geregini arz ederim.
Mehmet Suphi KUSBECt Vali a. VaH YardtmClsl EKLER: 1 - 1. Ozgtin Ogretim Materyalleri Projesi (14 Sayfa) 2 - Bilgi notu (1 sayfa) DAGITIM: 80 il Valiligine (tl Milli Egitim Md.ne) DHUkUmet Konagl Kat.3 60 I oorrOKAT
Elektronik Ag: : http://tokat.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtlh bilgi i~in : H.UC;AR VHKl
Tel: (0 356)214 to 17 -359
Faks: (0356) 214 II 86
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden 18e9-035d-3c96-bcbc-6ge 1 kodu ile teyit edilebilir.
1.
ULUSAL
OZGON OGRETiM MATERYALLERi
GELi~TiRME PROJESi 2014-2015
Tokat il Milli Egitim Miidiirliigii Sorumlu Ki~iler
Proje Koordinatorii: Murat AGAR- Strateji Geli~tirme Birimi ~ube Miidiirii Telefon: 0505 255 63 37 e-mail:[email protected]om Proje Sorumlusu (irtibat Ki~isi): Sabahat OeAL- AR-GE Birimi Telefon: 05067054474 e-mail: [email protected] PROJENiN AMA<;LARI
Egitim ogretim faaliyetlerinin etkililigi kullaOllan ogretim materyallerinin ozgtinlugu, ogrenci dlizeyi ve
ihtiyaylarma uygunlugu ile dogru orantlhdlr. Ogretmenlerimizin ozgun ogretim materyalleri tasarlayarak,
ogretim stireylerinde bunlan kullanmalan degi~en egitim anlaYl~l ve ogretim programlarmm temel
unsurlarmdan biridir. Bu baglamda, ogretim surecinde materyal kullanlmmm zenginle~tirilmesi ve
ozglinle~tirilmesi, ornek yah~malarm te~vik edilerek yaygmla~tmlmasl bu projenin temel amaylandlr.
Bu temel amaylar dogrultusunda ~unlar hedeflenmektedir:
a.
Farkh gorsel ogretim materyalleri ile derslerin daha anla~1I1r, yaptlandmcl ve kahcl ~ekilde
i~lenmesine
zemin hazlrlanmasl.
b. Ogretmenlerin derslerine\konularma ait ogretim materyallerini ozgtin olarak kendilerinin
tiretmelerinin saglamasI.
c.
Yerel ve ozgtin materyaI kullaOlmmm artmlmasl yoluyla, egitim ogretim stireylerinde yerel yaba ve
potansiyelin en tist dtizeyde kullanlmml saglamak.
d. Materyal tasanmmda yerel kaynak ve atll malzeme kullaOlmmm ozendirHmesi.
e. Ogretim materyallerinin hazlrlanmasmda ogretim program)annda yer alan unite ve kazaOlmlar He
ogrenci ihtiyaylarmm one ylkmasmm dikkate ahnmasI.
f.
Materyal1erin hazlrlanmasmda ogrenci katdlmmm saglanmasl, ogrenci becerilerinin geli~tirilmesi.
g. Farkh alan\bran~\smlf ve ztimre ogretmenleri arasmda fikir payla~lml ve i~ birligi platformu
olu~turulmasI.
h. Egitim ogretimde iyi uygu)amalarm ve omek yah~malann yaygmla~masmm saglanmasI.
PROJENiN GEREKCESi
Egitim, bireyleri
egitim ortamlarmm
ya~amla tutarhhk
b~arlsma
ya~ama
ya~amla
hazlrlama stireci olmasmm yanmda,
y~amm
kendisi olmasmdan hareketle
iy iye olmasmm dikkate almmasl gerekmektedir. Egitim ortamlanOln geryek
gostermesi diger bir
deyi~le somutla~ttrllmaSl
katklda bulunan etkenlerin
ba~mda
ve ogrenci iyin anlamh hale getirilmesi, ogrenci
geldiginden bu noktada ogretmenlerin, egitim ortamml
dtizenlemede ve ogrencinin hizmetine sunmada onemli gorevi bulunmaktadlr.
Bu gorevi
b~arl
ile yerine
getirebilmek iyin, ogretmenlerin bazl kritik becerilere ve ozelliklere sahip olmalan gerekmektedir. Bu
becerilerin
ba~mda
ise ogretim ortamianOln ogrenci ihtiyacma ve geryek hayata uygun olarak diizenlenmesi
gelmektedir.
Gtintimtiztin hlzla degi~en ve
kar~tla~tJgl
sorunlar
kar~lsmda,
geli~en
dunyasmda, bilgiye
ula~ma
bilgiyi kullanarak yozum yontemlerini
yollarlOl bilen, bunlan kullanabilen ve
olu~turabilen
bireylerin
amaylanmaktadlr. Bireylerin bu ozellikleri kazanmalarmda, ogretmenlerin etkin ve
yeti~tirilmesi
etkile~imli
ogrenme
ortamlanm tasarlamalannda, ogretim teknolojileri ilkelerine uygun olarak hazlrlanml~ ogretim materyallerinin
kullamml onem ta~lmaktadlr.
Ogrencilerde bilgi, beceri, tutum ve degerleri geli~tirmede kullamlan tUm ara~, gere~ ve kaynaklara
ogretim materyali denilmektedir. (Demirel vd, 2002). Egitimde materyal kullamml, etkili bir egitim-ogretim
ortaml haztrlayarak, ogrencilerin ongorOlen hedeflere daha kolay
programlarmm ba~anya ula~masl
i~in
ula~malarml
saglamakta ve ogretim
onemli bir rol oynamaktadlr.
Egitimde materyal kullammml bu kadar degerli kllan, ogrenme ile duyu organ Ian arasmdaki dogrusal
i1i~kidir.
Ergin'e (1995) gore "ogrenciler, ogrenmelerini %83'0 gorme, %11'i
i~itme,
%3,5'i koklama, %1,5'i
dokunma ve %1 'i tatma duyulanyla, ogrenirler. Aynca insanlar, okuduklarmm %1O'unu,
gordliklerinin %30'unu, hem gorlip hem
i~ittiklerinin
i~ittiklerinin
%20'sini,
%50'sini, soylediklerinin %70'ini ve kendi yaplp
soylediklerinin %90'ml hattrlamaktadlrlar". Ogretimde ogrencinin ne kadar fazla duyu organma hitap edilirse,
ogretim etkililigi
0
derece artmakta ve ogretim daha anlamh, kahcI ve hlZh olmaktadlr. Egitimde hitap editen
duyu organ! saylSl He ogrenme arasmdaki dogrusal
ili~kiyi
gosteren daha
Egitimde materyal kullamml ile ogrenciye konu ve kazanlmlara ozgli
~ok
bir~ok ara~ttrma
bulunmaktadlr.
zengin, renkli, gorsel ve
i~itsel
mesajlar i~eren bir ogretim ortaml sunulabilir.
~im~ek
ogrenmeyi
(1997)'ye gore, ogretim materyalleri ogrenmeyi kahcl hale getirme, ogrenciierin ilgisini ~ekme,
gli~lendirme,
anlamm
ogrenmede uyanci etki yapma,
geli~mesi
dli~Oncenin
ve anlatlm kolayhgl sag lama, ogretimde zaman kazandlrma,
devamhhgml saglama, ogretim
slire~lerini gli~lendirme
ve etkin
klIma, sozciik geli~imine katkl saglamada onemli bir yere sahiptir.
Ogrencilerin ogrendiklerini daha fazla hatlrlayabilmeleri, tam ogrenme yapabilmeleri i~in slmf i~inde ~ok
ortamh ogrenme durumunun geli~tirilmesi ve ogrenme siirecine ko~ulmalan yok onem ta~lmaktadlr. Egitimde
Ylllarca yok ortamh ogretimin temelini ogretmen ve ders kitabl ikilisi olu~turmu~tur. Ancak giiniimiiz ~agda~
smlf i~i yok ortamh ogren me ortammm saglanmasmda gorsei ve i~itsel ara~iar on plana ~lkmaktadlr. Bu
anlamda kaltCl ogrenmenin geryekle~mesi i~in daha ~ok duyu orgamna hitap eden gorsel ve i~itsel araylarla
olu~turulacak
ogrenme ortamlanna ba~vurulmaktadlr ve bu onemli bir ihtiyaytlr. 1739 sayIll Milli Egitim Temel
Kanununun l3. maddesinde "Her derece ve tOrdeki ders programlan ve egitim metotianyla ders aray ve
gereyleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniIiklere, yevre ve Olke jhtiya~larma gore siirekli olarak
geli~tirilir."
ifadesi yer almaktadlr.
Okuyan, dli~Onen, ara~tlran, tartl~an ve bir lirlin ortaya koyabilme becerisine sahip bireylerle orOlii
toplumlar dOnyaya yon vermektedir. <;agda~ uygarhk yan~mda lilkemizin geride kalmamasl ve bu slireyte
ilimizin de listiine dO~en rolli yerine getirebilmesi, yerel yaba ve potansiyeli harekete geyirmeyi zorunlu
kllmaktadlr. Bu gerekyeler yeryevesinde ogretim sOreylerinde de yerel yaba ve potansiyelin en list diizeyde
kullammmi saglamak Ozere it Milli Egitim MiidOrliigO ARGE Birimi tarafmdan "Ozgiin Ogretim Materyalleri
Projesi" hazlrlanml~ttr. Ylldmm (2009)'m yapml~ oldugu bir ara~tIrma, ogretim siireylerinin ogrenci b~ansma
etkisinin %6'\arda kaldlgml ortaya koymaktadtr. Hazlrlanan bu proje He ogretim
silre~ierinin
niteiiginin
artlrmak yoiuyla ogrenci b~ansmda artI~ saglamak am~lanmaktadlr.
PROJE YURUTME ve DEGERLENDiRME KURULLARI
Tokat ilinde proje rum okul oncesi egitim kurumlan ilkokul ve ortaokul kurumlannda gorev yapan
istekli
ogretmenlerinin
katlhmlyla
yilrUtillecektir.
Ogretmenler
tarafmdan
geli~tirilen
materyallerin
degerlendirilmesi II Materyai Degerlendirme Kurulu tarafmdan yapdacaktlr.
Proje Yiiriitme Kurulu
Tokat il Mili Egitim Mildilril (Levent YAZICI) Tokat i1~e Milli Egitim Mildilrleri Tokat II Milli Egitim Mildilrliigii Strateji Geli~tirme Birimi il Materyal Degerlendirme Kurulu
Alan Uzmanlan
Okuloncesi, ilkokul, Ortaokul ve Ortaogretim (Genel-Mesleki-Din) Kurumu OgretmenlerL Yarl~maya katthm gosterilen her ders ziimresi
i~in
bir ogretmen gorevlendirilecektir. II Materyal Degerlendirme Kurulu on ve son degerlendirme kurulu ~eklinde iki gruptan olu~acaktJr. PROJEYi vURUTECEK Ki~iJKURUM/ KURULU~LAR
il Milli Egitim Miidiirliigii
il~e Milli Egitim Miidiirliikleri
PROJENiN DAY ANAKLARI
1739 sayIlI Milli Egitim Temel Kanunu Milli Egitim Bakanhgl Stratejik Plant il Milli Egitim Mildiirliikleri Stratejik Planl PROJE FAALiYETLERi
1. Ogretmenler Arasl Materyal Geli~tirme Yarl~masmm Diizenlenmesi
Bu proje kapsammda, okuloncesi, ilkokul, ortaokul, ortaogretim ogretmenleri arasmda ayn ayn olmak
iizere odiillii bir materyal geli~tirme yan~masl diizenlenecektir. Yan~macllar materyallerini hazlrladlktan sonra
tokat.meb.gov.tr adresinden ba~vuru formlarml dolduracaklardlr. it Materyal Degerlendirme Kurulu
tarafmdan Okuloncesi, ilkokul, Ortaokul ve Ortaogretim (Genel-Mesleki-Din) kademeleri ile ilgili olarak
hazlrlanan materyaller degerlendirilerek, her kadememden dereceye giren ilk ti\! materyal odtillendirilecektir.
DEGERLENDiRME:
OZgiin Ogretim Materyalleri yan~masma b~vurular internet uzerinden tokat.meb.gov.tr
adresinden yaptlacakttr. Sisteme materyalle ilgili bilgiler, fotografve videolar ytiklenecektir. Bu bilgiler l~lgmda
her kademede i\!in
olu~turulan
uzman komisyonca ekte yer alan degerlendirme olvUtlerine gore degerJendirroe
yaptlacaktlr. 100 puan Uzerinden 70 ve Uzerinde puan alan materyaller nihai degerlendirmeye ahnacaktlr. Nihai
degerlendirmede; materyal sahibi ogretmenler
olu~turulan
jUri Uyelerine ve ilgili
bran~
ogretmenlerine en fazla
10 dakikahk sunum yapacaklardtr. Jiiri puanJamasma gore en yUksekte dU~tige olmak tizere yapllan puan
slralamasma gore dereceye giren materyaller belirlenecektir. Okul oncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesi
olmak iizere dort ayn kategorideki sunumlar farh salonlarda aym gUn i\!erisinde
ger\!ekle~tirilecektir.
Sunumlardan bir sonraki gUn ise odtil tOreni ve uygun nitelikteki materyallerin sergisi yapdacakttr.
ODULLER:
OkulOncesi, ilkokul, Ortaokul ve Ortaogretim kademelerinde ilk Uy dereye
giren ogretmenlerimizin birincilerine tablet. ikincilere fotograf makinesi, iiyiinciilere harici harddisk
hediye edilecektir.
PROJE SORUMLULUK DAGILIMI
Proje siirecinde katthmci grup ve kurullarm sorumluluk daglltmt ~u ~ekilde ongortilmektedir:
A. it Proje Yiiriitme Kurutu
11 Proje Ytirtitme ve Degerlendirme Kurulu projenin tUm uygulama adlmlanmn ilgililer tarafmdan
ytirtitUlmesini saglamakla ytikUmlUdtir. Buna gore kurul tarafmdan ~unlar ytirtittilecektir;
I. Okullarda projenin duyuru ve projeye katlhm ile ilgili i~lemlerin yilriltUlmesi.
2. ih;eler He ileti~im ve i~birliginin saglanmasl.
3. Proje ile ilgili tUm planlama ve duyurularm yaptlmasl.
B.il Materyal Degerlendirme Kurulu
Alan uzmam ogretim ilyeleri ve ogretmenlerden
olu~acak
olan kurul on elemeden geyen materyalleri
belirlenen olyUtlere gore degerlendirecek ve degerlendirme sonuylanm proje yUrUtme kuruluna iletecektir.
PROJE FAALiYET TAKViMi
Projenin onaYl ve duyuru siireci
10.12.2014-19.12.2014
Proje kanlImetlannm materyal hazItlama siireeil
Hazldanan materyallerin tokat.meb.gov.tr adresinden materyal
ba~vuru formunun doldurulmasl.
22.12.2014-10.04.2015
11 Materyal Degerlendinne Kurulu tarafmdan on degerlendirmelerin 13.04.2015-22.04.2015
yapllmasl.
il Materyal Degerlendinne Kurulu tarafmdan on degerlendinne
sonueu ikinci degedendirmeye uygun got11len materyallerin
duyurusunun yapllmasl
27.04.2015-30.04.2015
ilMateryal Degerlendinne Kurulu tarafmdan on degerlendirme
sonu.cu ikinci degerlendinneye katllacak. okuloncesi kademesine ait
materyallerin sunumu ve degerlendirilmesi
il Materyal Degerlendirme Kurulu tarafmdan on degerlendinne
sonueu ikinci degerlendinneye katllaeak. ilkokul kademesine ait
materyallerin sunumu ve degerlendirilmesi
07.05.2015
il Matetyal Degerlendinne Kurulu tarafmdan on degerlendirme
sonucu ikinci degedendinneye katllacak. ortaukul kademesine ait
.
.
sunumu
ve
verihnesi
Proje kapsammda se~ilmi~· materyallerden olu~an e-katalogun
tokat.meb.gov.tr. sitesinde yaymlanmasl.
08.05.2015
Agustos 2015
Ek 1: MATERYAL DEGERLENDiRME OL~UTLERi ~iZELGESi *
Materyalin AdllB~hgl
~
SlmflDtizey
......................................................................................... ............ " ...... " .
~
.................................................
5
••••••••••
DerslKonu Alam
.. .. ........
Materyali Geli~tiren Ki~i/Ki~iler
.. .. .................................................................................. ..............................
Maliyet
....................................... " ...........................................................................
Materyalin Ozellikleri
.....................................................................................................................
~
....................... " . ,. ....................................................................
~
~
Degerlendirme
Q
Z
~
"""...
Ol~iitler
"0
"0
=
"
N
~
I
l)zgilnlilk
2
Ergonomi
3
l)grenci katlhml He hazlrlanml~ olu~u
4
iIgili dersin\derslerin Ogretim programmm ama~ ve kazammlanna
uygunluk
5
Ekonomiklik
6
Attl malzemelerden yararlanma
7
ilgi ve dikkat ~ekicilik
8
Daha ~ok duyu organma hitap edebiIirlik
9
Basit, sade ve
10
Ger~ek hayatla
11
GeIi~tirilebilir
12
Etkililik
13
Ogrenci seviyesine uygunluk
14
Eserin kilnye\tamtlm\i~ieyi~ bilgisi
15
l)grencilerin eri~imine ve kullammma a~lkhk
16
Dayamkhhk
17
~tlrma
18
Kurma\uygulama\~ah~ttrma\kullamm\t~lma
19
Materyal Uzerinden ders\konu
20
Birden ~ok derse\konuya\kazamma uyma.
21
Gilvenlik
(kullam~hhk)
anla~Hlabilirlik
tutarhhk
ve gUncellenebilirlik
ve uygulama olanagl sagiama.
i~ieme.
kolayllgl
....
-­
=....'"'
,.Q,.Q
=~
~:a
~
....
...........
..:t.=
Q
V­
A~lklamalar
OZGUN OGRETiM MATERYALLERt GELi~TiRME PROJESi BiLGi NOTU
Egitim ogretim faaliyetlerinin etkililigi kullamlan ogretim materyallerinin ozgiinlilgU,
ogrenci dUzeyi ve ihtiya~larma uygunlugu He dogru orantIlldlr. Ogretmenlerimizin ozgUn
ogretim materyalleri tasarlayarak, ogretim
anlaYl~l
sllre~lerinde
bunlan kullanmalan
degi~n
egitim
ve ogretim programlanmn temel unsurlarmdan biridir. Bu baglamda, ogretim
si.irecinde materyal kullanlmmm
zenginle~tirilmesi
ve
ozgUnle~tirilmesi,
omek
~ah~malann
te~vik edilerek yaygmla~tmlmasl amaclyla Tokat il Milli Egitim MUdllrlUgU tarafmdan
"OzgUn Ogretim Materyalleri Geli~tirme Projesi" hayata ge~irilmi~tir. Proje kapsammda
farkh egitim kademelerinde ogretmenler arasmda odUllU materyal
dllzenlenmektedir. 2013-2014 egitim-ogretim yllmda
b~vurulann
kapsammda farkh illerden
olmasl projenin
be~incisi
geli~tirme yarl~masl
geryekle~tirilen yan~ma
yaygml~tlnlmaSl
yonUnde bir talep
oldugunu gostermektedir.
Tllrkiye'de bir ilk olarak
tarafmdan takdir
gormti~
geryekle~tirilen
ve TUrkiye'de
bu
~ah~ma
2011 yllmda Bakanhglmlz
yaygml~tIrma ~ah~malan
ba~lattlml~ttr.
Bu
kapsamda MtidllrlUgUmUz bUnyesinde ol~turulan bir ekip ve Gazi Osman P~a Universitesi
ogretim Uyelerinin egitim gorevlisi olarak katthmlyla 27.06.2011-01.07.2011 tarihleri
arasmda Aksaray
Hizmeti~i
hizmet i~i egitim semineri
Egitim Enstittisti ve ASO MUdtirlUgti'nde Materyal
ger~ekle~tirilmi~tir.
~er~vesinde geryek1e~tirilen
Geli~tirme
MtidUrliigtimiiz tarafmdan olu~turulan program
seminerinde farkh illerden gelen 120 formator ogretmen
yeti~tirilmi~tir (ilgi: Milli Egitim Bakanhgmm 21/06/2011 tarih ve Hizmetiyi Egitim Dairesi
Bakanhgl 8.08.0.0.13.00.00.774.01.444/3923 saYlh makam onaYl). Aynca proje, 2012-2013
egitim ogretim Ylhnda Sabanci Universitesi'nde dUzenlenen Egitimde iyi Omekler
Konferansl 'nda 1045
ba~vuru
arasmdan 114 sozlU bildiriden biri olarak kabul
Vitamin egitim platformunda yer alarak Ttirkiye genelinde
tarafmdan btiyiik ilgi
gorm~tUr.
yaygml~ml~
edilmi~tir.
ve egitimciler
Milli Egitim Bakanhgl tarafindan dllzenlenen Egitimde
Y enlik~ilik Odtilleri "Yenilik~i egitim ve ogrenme program ve yontemlerinin Uygulanmasl
suretiy1e egitimde kalite ve
gortilmti~tUr.
ba~an
seviyesinin ytikseltilmesi" kategorisinde ise odiile laYlk
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content