close

Enter

Log in using OpenID

, Elektronit İmıalı - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
,
T.c.
MUT ]<_AI,MAK{MLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
sayl
l 62488008174/213894
08/0 ] /2015
Konü: Hizmetiçi Eğitim
MüDüRLüĞİlNF.
Müstakil llkoku], oltaokul. Lisele mizde strateiik Planlaına siireci ile ilgili
çaltşma]ar] yürütmek üzere görevlendililen Müdür Yar.dımcı]arrndaır bir tanesinin
20u330044 Faaliyet nolu "insan Kaynakları Yönetim KLlrsu.' adlr hizmetiçi eğitim kurslma
]0/0]/20]5 tarihine kadar b.rşvuruiud*: sağlanması ve okul/kurum olıaylaıının ise
]6/0l,/20l5 ta,,ihine kadar geıçekleştiriLmesi hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini önem]e ca edefim,
Adem sEZtrR
Müdür a.
Şube Müdürü
trKLER:
DAĞITIM:
Tiim Ilkokul/ortaokul,4-ise Müdür Yardımcıları
İmıalı
Güvenli Elektronit
Aslı ile Aynıd;r,_
4
.*r_,..l.,s, {""l20 ",|"\ ""
Hükü.ret KonaE1 Kat2
ficktlo.ik,\ğ
E_FOsta
al clrık
gürYenli
3
]600 MUT/M!RSiN
http/hul,neb.govtf
] nul]] a/iııcb. Po!.lr
"
Bilei için :!miş VURcL!.{ Şef
Te]
|"aks
|(0324) 774l0 j0
(|324)'1'11 l7 07
:
clckton]k nzo]Leimzı],nmDt,.hıQ//cvrak&treumebgorfıdresiııden(]]00_2fc2_jad4_8ac3d35bk.duiletelited1.1i]İ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content