close

Enter

Log in using OpenID

8 limitsiz meb adsl - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
H A T A Y V A L İL İĞ İ
II M illî Eğirim Müdürlüğü
Sayı : 63792395/160.99/4685187
20/10 201-1
Konu: M E B ADSL'Paketleri
.............................. K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim Miidürlıigü)
İlgi: M illi Eğitim Bakanlığı Özel Eğt.ve Rolıb. lliz.Gn.Md. 17/10/2014 tarih ve
B.08.0.Ö EN , o,20/704.01M652866 sayılı yazısı.
M illi Eğitim Bakanlığı Özel Eğilim vc Rehberlik Hizmetleri Genel Mıuliirlüğııııiııı
M E B A D S L Paketleri ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal K A K A i i W
Vali a
II M illi Eğitim Müdür V
EK:
İlgi yazı ve ekleri ( 7 sayfa)
D A Ğ IT IM :
Fiim Kaymakamlıklara
İİye M .E.M .
1! M illi H g itm ı .M ü d ü rlü yü
U ry c n
A y r ın t ılı 1<11l;ı İı;m : S D O G K U Y ı >1. Ilı! lj.ii
A y ,s e F itn a ı lla n ın ıC a d . 14. S o k .M c rk c z / H a ıa y
E le k tro n ik A ğ : hu p ://h aıay.m e b .¡iuv.tr/
T e l:
[■'•posta: o z ele g itim 3 [email protected] m tb .i> o v .İr
1î
ı/\ ı ;ık ı!u\cn!ı oloklıoııık ımi'a ık- ı ııı/a la ıun ¡}î;r hnp
(0 326) 227 oü
(D a h ili 1UV'))
Fa k s: (Ü 32 6 ) 227 69 69
îj
1-:m >:¿nı nk*h üo\ ir adresinden 5 c 5 1- b 7 a c -3 7 c i -8.^ b^-d-l i ^
r.c.
M İ L L İ E Ğ İT İM B A K A N L I Ğ I
Ö/ol Eğitim ve Rehberlik II¡/m etleri Genel M üdürlüğü
Sayı : B .08.0.Ö ER .0.20/704,01/4652866
17/10/2014
Konu: M E B A D SLTaketleri
............................... V A L İL İĞ İN E
(İl M illi Eğitim Müdürlüğü)
Hu:
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının
sayılı yazı.
1Ü/l0/2014 tarihli vc 49473?96''704.O! 44t);M)-x
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ilgi yazısı vc ekleri ilişikte gönderilmiştir.
İliniz dahilindeki Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okul ve kurumlarma ilgi yazı
doğrultusunda internet erişim hızının artırılması ile ilgili işlemlerin başlatılması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. .
Çelil G Ü N G Ö R
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
İlgi yazı ve ekleri (6 sayfa)
M E B Kampusu A Blok '06500
Uejievler /A N K A R A
Ayrıntılı bilgi ivin: Şükr.ın B h K T A Ş
iilc ktronik Ağ: www.orgm.ineb.gov.lr
Tel: (0 312)413 30 42 - 61
e-posta: [email protected]
Faks: (0 3 12)
B.ı
auvcnlı elektronik
\M7jl\ile ını/.akmmı<lır
1 13
13 56
hnp ."'evrjk.soryu Mieb uov ir udresuulen 086C-550Î-.).)9ci-b7bc-S00c >,n.
>c;
T.C.
M İL L İ E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 49473396/704.01/4493038
10/1Ü/2U14
Konu : M ÈB AD SL Paketleri
DAĞ IT I M
Y E R I. E R İ N E
Bınndıgi üzere 21)03 yılından itibaren M illî Eğilim Bakanlığı İnternet Erişim l'roıcsı
kapsamında Bakanlığımıza bağlı lüııı okul ve kurumlarımıza geniş bant internet erişimi sağlanması
hedellenmıştir. Bu kapsamda okul ve kumullarımıza bıı güne kadar sırası ile 1 mbps \e 4 mbns
in/¡arında A D S L internet erişimleri sağlanmıştır.
Bakanlığımız taralından uygulamaya konulan e-okul ve M E B B İ S uygulamalarının yükselen
işlemsel yapısı,
www.meb.gov.tr web sitesinin büyüyen sayfa sayısı ve
buna bağlı (ıklanma
sayılarındaki artış, Fatih Projesi kapsamında uygulamaya konulan akıllı tahtalar ile E B A Portalı gibi
uygulamalar dikkate alındığında okullarımızda daha yüksek internet bant genişliği hızlarına ilnıvas,duyulmuştur.
Bu kapsamda Tiirk Tclekom A.Ş.
tarafından gerekli çalışmalar yapılarak 8 ve 16 Mbps
Limitsiz M E B A D S L paketleri ile birlikte 24 Mbps’e kadar T T N E T Fibcrnet M E B ve TT N 1T
Hıpernet M E B V D S L paketleri hizmete sunulmuştur. Bu paketler
M E B tarafından politikaları
belirlenen Kurumsal Güvenlik Hizmetlerine (İçerik Filtreleme ve Güvenlik Duvarı) sahiptir.
Ekte yer alan ve kumrularımıza daha önce gönderilen 4 mbps A D S L hızlarının ücretleri
arasında fiyat farkları oluşmaktadır. Okullar ve kıırumlarımızın, bölgelerindeki desteklenen en y ü k s e k
hıza geçmeleri, erişim kalitesi bakımından önemlidir. Okullarımız ve kıırumlarımızın daha hızlı ve
güvenli internet erişimine bir an önce kavuşabilmesi amacıyla oluşacak fiyat farkları
bilinçlendirilerek, ihtiyaç duyulacak ödeneğin, okul ve kurumlarımıza aktarılması gerekmekledir.
Söz konusu tarife ücretleri ekte gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğünüze bağlı okul ve resmi kunımlara
(II M E M , İlçe M EM . Ek Bina.
Rehabilitasyon Mer':ezi, Halk Eğitim Merkezi vb.) hız artırımı ile ilgili işlemlerin başlatılması ıçuı
gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim,
Bilal T IR N A K Ç I
Bilg i İşlem Dairesi Başkam
ü A G 1T I M
A Plânı
Atatürk BİV.0664S Kızılay/ANKAKA
Elektronik Ağ:: http://bigb.meh.gov.ir
e-posta: bı[email protected]ıeb.gov.ır
Ayrıntılı bilgi n,'iıv.
Tel : (0 312)413 I 1t>2
Faks: (0 3I 2) 4 I 7 50 09
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzakınmışlır. htıp://ceraksorgu.meb.gov.ır adresinden
acb0-d24a-3be8-8235-6723 kodu
ile ie>ıi enıivıi!.'!'
8 LİMİTSİZ MEB, 16LİMİTSİZ MEB ADSL Paketleri, VDSL Paketleri ve
Mevcut Tarifeler
02.10. 2014
1
C . T T Ifû&
S fîsaî
C ?'<5
S % i*'% SSSW 8
YENİ SUNULAN 8 LİMİTSİZ MEB ve 16 LİMİTSİZ MEB ADSL Paketleri
Sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi okullar, kurum veya kuruluşlara özel sunulan ADSL internet
paketleridir.
""s
S
8 LİMİTSİZ MEB ADSL
S
S
S
•S
S
S
S
v/
8 Mbps
Limitsiz
AKN'siz
Bağlantı ücreti yok
Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
Ücretsiz Statik İP
Ücretsiz modem
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri (içerik Fiitreieme
ve Firevval Hizmetleri)
67 TL
16 LİMİTSİZ MEB ADSL
S
S
S
^
S
S
S
S
16 Mbps
Limitsiz
AKN'siz
Bağlantı ücreti yok
Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
Ücretsiz Statik İP
Ücretsiz modem
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri (içerik Fiitreieme
ve Firevval Hizmetleri)
73 TL
ts
^Sr
B
«esn
usmmmsi,
2
YENİ SUNULAN TTNET FIBERNET MEB ve HIPERNET MEB Paketleri
Sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi okullar, kurum veya kuruluşlara özel sunulan VDSL internet
paketleridir.
TTNET HIPERNET MEB
v/
v/
Fiber İnternet
24 Mbps7e kadar
Limitsiz
AKN'siz
Bağlantı ücreti yok
Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
Ücretsiz Statik İP
Ücretsiz modem*
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri (İçerik Fiitreieme ve
Firewall Hizmetleri)
Binaya kadar ve Eve kadar Fiber altyapıda
81TL
✓
s/
✓
S
S
S
s
s
s
■/
1
................... ...... ........... ............... ........... ............ .....J
Hiper İnternet
24 Mbps'e kadar
Limitsiz
AKN'siz
Bağlantı ücreti yok
Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
Ücretsiz Statik İP
Ücretsiz modem*
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri (İçerik Fiitreieme ve
Firewall Hizmetleri)
Mahalleye kadar Fiber altyapıda
81TL
*FTTH Fiber internet lokasyonlarında TilginHGVV modemler Kurumun internet kullanımı için ücretsiz TT mülkiyetinde olarak verilmektedir.
Aboneliği sonlanması durumunda modemin iadesi beklenmektedir. FTTB Fiber internet ve FTTC Hiperinternet hizmeti verilen lokasyonlarda ise
VDSL modem ücretsiz olarak paket ile birlikte müşteri mülkiyetli olarak verilmektedir.
't r T
>
JW
.' TI 1T*'#1*M
« la I
Yeni Tarifelerin Detayları
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında kurum ve
kuruluşlara sunulabilen internet paketleridir.
En yakın TT Ofis satış noktasından başvurulabilmektedir.
Bu paket kapsamında bağlantı ücreti alınmamaktadır.
ADSL Hizmetlerinde Upioad 1 Mbps'ye kadar dır.
Statik İP, MEB Paketleri ile ücretsiz sunulmaktadır.
Bu paketten yararlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları, kurum veya kuruluşlara damga vergisi
yansıtılmaz.
Mevcut ADSL MEB paketleri aboneleri, altyapıları uygun olmaları durumunda diğer MEB paketlerine "paket
değişikliği" ile geçiş sağlayabilmektedir.
MEB ADSL Modemler ücretsiz olarak sunulacağından okulların modem almasına gerek yoktur.
MEB paketinden özel eğitim kurumlan yararlanamamaktadır.
Fibernet/Hipernet tarifelerinde Upioad 2Mbps'ye kadar dır.
Mevcut ADSL MEB paketleri aboneleri, altyapıları uygun olmaları durumunda TTNET FİBERNET MEB ve
HİPERNET MEB paketlerine "paket değişikliği" ile geçiş sağlayabilmektedir.
FTTH (eve kadar fiber) altyapısında TilginHGW modem kullanılmaktadır. Uygun TilginHGW modemler TT
tarafından lokasyondabulnduğu sürece ücretsiz olarak sunulacağından müşterilerin modem almasına gerek
yoktur.
FTTB (binaya kadar fiber) altyapısında VDSL modem kullanılmaktadır. Müşteri bu lokasyonda TTNET FİBERNET
MEB paketine özel ücretsiz olarak VDSL modem temin edebilmektedir.
FTTC (kabine kadar fiber) altyapısında VDSL modem kullanılmaktadır. Müşteri bu lokasyonda HİPERNET MEB
paketine özel ücretsiz olarak VDSL modem temin edebilmektedir.
Mevcut Kullanımda Olan MEB ADSL Tarifeleri
*
t
Sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi okullar, kurum veya kuruluşlara
özel sunulan ve
mevcutta kullanılan ADSL internet paketleridir.
TTNET MEB (2048>KBPS)
43.69 TL
‘TTNET MEB (4096 KBPS)
53.18 TL
TTNET MEB {512 KBPS)
29.86 TL
Limitsiz
S AKN'siz
S
Bağlantı ücreti yok
S Yeni aboneliklerde damga vergisi yok
S
Ücretsiz Statik İP
S
Ücretsiz modem
s
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri
(içerik Filtrelem e ve Firevvai Hizmetleri)
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content