close

Enter

Log in using OpenID

4 μg/mL

embedDownload
Gebelikte vulvavagina kandidozu:
Borik asit ile 13 farklı antifungal ilacın
CLSI M27-A3 protokolüne göre duyarlılık
sonuçları ve dört virulans faktörünün
incelenmesi
Ayşe Kalkancı1, Ahmet Barış Güzel2, Israa Jabban 1, Merve Aydın1,
Macit İlkit3, Semra Kuştimur1
1Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ADANA
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
2Çukurova
GİRİŞ
Gebelikte vaginal
sekresyonlarda glikojen ve
östrojenin artışı gerekli
karbon kaynağı
Östrojen, maya
hücrelerinin
vaginal
mukozaya
yapışmasını
arttırır
Gebelikte
RVVK
Hif oluşumu,
fosfolipaz ve salgısal
aspartil proteinaz gibi
virulans faktörleri de
kolonizasyonu arttırır
AMAÇ
Gebelerden izole edilen Candida kökenlerinin
antifungal duyarlılıklarının ve virülans
özelliklerinin araştırılmasıdır.
Akut Vulvovagina Kandidozu (AVVK),
Semptomatik Rekürren Vulvovagina Kandidozu (sRVVK),
Asemptomatik Rekürren Vulvovagina Kandidozu (AsRVVK)
Kontrol grubu
Gruplar birbirleri ile karşılaştırılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
KÖKEN
AVVK
[n = 73 (%35)]
sRVVK
[n = 89 (%43)]
asRVVK
[n = 27 (%13)]
Kontrol
[n = 18 (%9)]
Toplam
(n = 207)
C. albicans
46
57
14
7
124
C. glabrata
15
14
7
5
41
C. tropicalis
9
12
4
3
28
1
1
2
4
C. kefyr
C. krusei
2
2
4
C. famata
1
1
2
1
1
C. guilliermondii
C. parapsilosis
1
C. lusitaniae
C. sphaerica
1
1
1
AVVK; Akut Vulvovagina Kandidozu, sRVVK; Semptomatik Rekürren Vulvovagina Kandidozu,
asRVVK; Asemptomatik Rekürren Vulvovagina Kandidozu
Kökenlerin kültürde izolasyonu ve tür tanımları
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Virülans faktörlerinin ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
1
1
İLAÇ
DİLUSYON ARALIĞI
İLAÇ
DİLUSYON ARALIĞI
AMFOTERİSİN B
0.03-16 μg/mL
KASPOFUNGİN
0.03-16 μg/mL
FLUKONAZOL
0.12-128 μg/mL
MİKONAZOL
0.007 -8 μg/mL
İTRAKONAZOL
0.03-16 μg/mL
EKONAZOL
0.007-8 μg/ml
KETOKONAZOL
0.006-8 μg/mL
TİOKONAZOL
0.06-64 μg/mL
NİSTATİN
0.06-64 μg/mL
KLOTRİMAZOL
0.06-64 μg/mL
5-FLUSİTOZİN
0.06-64 μg/mL
SULKONAZOL
0.03-16 μg/mL
BORİK ASİT
0.82-419.84 μg/mL
TERBİNAFİN
0.06-64 μg/mL
Antifungal duyarlılık testi,
CLSI M27-A3 belgesi rehberliğinde yapılmıştır.
M27-A3’e göre sınır değerler
(μg/mL)
Duyarlı (D)
Doza bağlı Duyarlı (DD)
Dirençli (R)
Flukonazol
≤8
16 – 32
≥ 64
Itrakonazol
≤ 0.125
0.25 - 0.5
≥1
Amfoterisin B
≤1
5-Flusitozin
≤4
8 – 16 (Orta derecede duyarlı) ≥ 32
Diğer antifungaller için sadece MİK aralığı verilmiştir.
VİRULANS FAKTÖRLERİ
• Vagina epitel hücrelerine adezyon
• Mikroskobik değerlendirme
• Proteinaz aktivitesi
• Sığır serum albümin içeren katı besiyeri
• Fosfolipaz aktivitesi
• Yumurta içeren katı besiyeri
• Hemolitik aktivite
• Kanlı agar besiyeri
BULGULAR 1
Duyarlılık sonuçları
• Flukonazol
•
4 R, 14 DD köken
•
9 R, 29 DD köken
•
8 R köken
•
10 (ODD) köken
• Itrakonazol
• Ketokonazol
• 5-Flusitozin
• Diğer antifungal ilaçların MİK aralığı dar ve MİK
değerleri düşük bulunmuştur.
• Gruplar ve türler arasında duyarlılık açısından fark
bulunmamıştır.
BULGULAR 2
Duyarlılık sonuçları
İLAÇ
MİK ARALIĞI
İLAÇ
MİK ARALIĞI
AMFOTERİSİN B
0.03-0.5 μg/mL
KASPOFUNGİN
0.03-1 μg/mL
FLUKONAZOL
0.25-128 μg/mL
MİKONAZOL
0.007 -4 μg/mL
İTRAKONAZOL
0.03-1 μg/mL
EKONAZOL
0.01-2 μg/ml
KETOKONAZOL
0.06-8 μg/mL
TİOKONAZOL
2-8 μg/mL
NİSTATİN
0.06-2 μg/mL
KLOTRİMAZOL
0.03-4 μg/mL
5-FLUSİTOZİN
0.12-16 μg/mL
SULKONAZOL
0.03-4 μg/mL
BORİK ASİT
0.82-52.48 μg/mL
TERBİNAFİN
0.25-16 μg/mL
Adezyon
Fosfolipaz
Proteinaz
Hemolitik aktivite
BULGULAR 3
Virülans sonuçları
• RVVK olgularından izole edilen kökenlerin %78’i
• Akut olgulardan izole edilen kökenlerin %62’si
• Kontrol grubundan izole edilen kökenlerin %50’si
en az bir virülans faktörü için pozitif bulunmuştur.
BULGULAR 4
Virülans sonuçları
• AVVK ve RVVK’lı hastalardan izole edilen Candida
kökenleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında
proteinaz ve fosfolipaz üretimi önemli ölçüde
yüksek bulunmuştur (p<0.05).
• Ancak, vagina epitel hücrelerine adezyon ve
hemolitik aktivitede istatistiksel olarak anlamlı fark
tespit edilmemiştir (p>0.05).
BULGULAR 5
Virülans sonuçları
GRUPLAR ARASINDA ANLAMLI FARK
VİRULANS FAKTÖRÜ
VEH ADEZYON
HEMOLİTİK AKTİVİTE
PROTEİNAZ
FOSFOLİPAZ
HERHANGİ BİR
VİRULANS FAKTÖRÜ
VİRULANS FAKTÖR VARLIĞI %
AVVK,
sRVVK,
asRVVK
K
AVVK,
sRVVK
sRVVK,
asRVVK
AVVK
(n = 73)
sRVVK
(n = 89)
asRVVK
(n =27)
Kontrol
(n = 18)
YOK
YOK
YOK
58
63
61
49
YOK
YOK
YOK
95
90
85
83
VAR
YOK
YOK
82
92
74
50
VAR
YOK
YOK
49
56
50
29
VAR
YOK
YOK
62
79
75
50
AVVK, Akut vulvovagina kandidozu; sRVVK, Semptomatik rekürren vulvovagina kandidozu;
asRVVK, Asemptomatik rekürren vulvovagina kandidozu; K, Kontrol; VEH, Vajinal epitel hücre.
SONUÇ
• Gebelik sırasındaki RVVK’unun antifungal dirençle
ilişkili olmadığı,
• Virülans faktörlerinden proteinaz ve fosfolipaz
aktivitelerinin RVVK’da önemli olduğu görülmüştür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
56
File Size
1 115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content