close

Enter

Log in using OpenID

14 Doğan Gazetecilik A.Ş 2014 yılı Kar payı avansı ödemesine

embedDownload
DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. / DGZTE, 2014 [] 07.11.2014 20:05:18
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
KUŞTEPE MAH.MECİDİYEKÖY YOLU TRUMP TOWERS KULE 2 KAT:7-8-9
NO:12 34387 MECİDİYEKÖY - İSTANBUL
212 - 5056111
212 - 5056398
212 - 5056324
212 - 5056398
Hayır
Hayır
Özet Bilgi
Doğan Gazetecilik A.Ş 2014 yılı Kar payı avansı ödemesine ilişkin Yönetim
Kurulu kararı.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.11.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
DGZTE(Eski),TRAMILYT91D3
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
0,0749755
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar Payı Net (TL)
0,0637292
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Tarihi
19.11.2014
Pay Grup Bilgileri
DGZTE(Eski),TRAMILYT91D3
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif Edilen
Kar Payı (%)
0,000
0,00000
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar
Payı Tutarı (TL)
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim kurulumuzun 07.11.2014 tarihli toplantısında ;
İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi
Usul Kanunu (VUK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleriyle Kar Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin 28.03.2014
tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden;
- SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile
belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; 01.01.2014-30.09.2014 ara
hesap dönemi konsolide finansal raporuna göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" birlikte dikkate
alındığında 16.893.334 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2014 - 30.09.2014 ara hesap döneminde
23.151.394,16 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu,
- SPK düzenlemeleri dahilinde, UMS ve UFRS ile uyumlu ve TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları
SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap
dönemine ait yıllık konsolide finansal raporuna göre; 27.702.671 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu,
- SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında, UMS ve UFRS ile uyumlu ve TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan;
sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19
sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; 01.01.2014-30.09.2014 ara hesap dönemi konsolide finansal raporuna göre;
- 92.757.611 TürkLirası tutarında "Nakit ve Nakit Benzeri" bulunduğu,
- 82.060.000 Türk Lirası tutarında Pay Senedi İhraç Primi'nin kar dağıtımına konu edilebilir durumda olduğu,
görülerek,
1. Ekli "Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu" doğrultusunda, TTK'nun 519. Maddesi uyarınca 1.157.569,71 Türk Lirası
tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 7.872.429,80 Türk Lirası tutarında ve "Çıkarılmış Sermaye"nin
% 6,37292'si oranında net nakit kar dağıtımı yapılmasına,
2. TTK'nun 519. Maddesi uyarınca, pay sahiplerine dağıtılacak kar payı üzerinden ayrıca 262.242,98 Türk Lirası
tutarında daha "Genel Kanuni Yedek Akçe"
ayrılmasına,
3. Kar payı avansı dağıtımına 19 Kasım 2014 tarihinde başlanmasına,
4. Hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının,
hesap dönemine ilişkin yıllık finansal raporda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi
hususunun genel kurulun bilgi ve onayına sunulmasına,
5. Kar payı avansı dağıtımı işlemlerinin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Bilen Böke'nin yetkili ve
sorumlu kılınmasına,
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Ek 1 - Dgzte Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu 2014
Ek 2 - Dgzte YKK 2014-34 Kar Payı Avansı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
201 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content