close

Enter

Log in using OpenID

1 başlangıç - Alanya Belediyesi

embedDownload
ALANYA
BELEDİYESİ
STRATEJİK
PLANI
(2010 – 2014)
ALANYA 2009
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ALANYA BELEDİYESİ
Stratejik Plan Genel Koordinatörü
Av. Hasan SİPAHİOĞLU
Belediye Başkanı
Stratejik Plan Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Ercüment OKUTMUŞ
ALANYA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
ADI SOYADI
Abdullah AKBAŞ
Ahmet ÖZKAN
Ayşe POSTALCIOĞLU
Burhan GÜLER
Emin YÜCESAN
Hande DORU
Hilmi GÜRBÜZ
İlhami YETKİN
Kemal KOCAMAN
Mehmet KALAN
GÖREVİ
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
ADI SOYADI
Mehmet ORAL
Mehmet YENİLMEZ
Nimet BOLAT
Nimet HACIKURA
Nurşen KARADUMAN
Sabahattin BADEM
Sevda ERDOĞMUŞ
Tunahan TOKSÖZ
Yelda ARAL
STRATEJİK PLAN ALT KOMİSYONU
ADI SOYADI
Sevda ERDOĞMUŞ
Ayşe POSTALCIOĞLU
Burhan GÜLER
Emin YÜCESAN
Mehmet ORAL
Mehmet YENİLMEZ
GÖREVİ
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
EDİTÖRLER
Yrd. Doç. Dr. Ercüment OKUTMUŞ
Abdullah AKBAŞ
Ayşe POSTALCIOĞLU
Burhan GÜLER
Tunahan TOKSÖZ
Ünal GÖK
TASARIM VE TEKNİK DESTEK
Tunahan TOKSÖZ
Ünal GÖK
Ümit DALMIŞ
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
GÖREVİ
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ÖNSÖZ
Bilgi ve teknoloji çağındaki gelişmelerin küresel dünyada hızla yayılması, toplumları güçlü
bir ekonomik ve sosyal yapıya, güçlü bir ülke olmaya zorlamış, değişime entegre olabilmek
için kaynakların düzenli ve etkili kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamdaki teknolojik
ve bilimsel gelişmeler kurumları, bilgi ve planlama temellerine dayanan bir yapıya
yöneltmiş sonucunda da kurumların kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapması kaçınılmaz
olmuştur.
Dünyadaki gelişmeler yerel yönetimleri merkeziyetçi yapıdan kurtarmış, değişen şartlara
ve halkın ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen, karar alma ve uygulamalarda şeffaflık,
hizmetlerin temin ve sunumunda etkinlik, üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, insan
hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik, halk belediye işbirliği ile
katılımcılık, nüfusun tamamını kapsayan tarafsızlık ve hukuka uygunluk, hizmetlerde kalite
ve halkın memnuniyetini ön plana çıkararak, yeniliklere açık, halka karşı sorumlu ve hesap
verebilen bir yapıya sahip olma koşullarını getirmiştir.
Bugün yerel yönetimler kamu hizmetlerini zamanında ve beklenen kalitede sunmak ve bunu
planlanan süreçte hakim kılmak mecburiyetindedirler. Geçmiş yıllarda belediyeler bir
yıllık bütçe ve çalışma programları düzenlerken, günümüzde stratejik planlamayla bir
belediyenin önündeki beş yılda demografik yapıda meydana gelebilecek değişmelere göre
altyapı, yol, inşaat, sosyal tesisler, kültürel etkinlikler, sağlık tesisleri gibi sosyal
belediyeciliğin gereksinimlerini gündeme getirebilmekte, planlayabilmektedir. Planlar,
günü gelince gündeme alınsın anlayışından uzaklaşıp, işlerdeki aksamaların, plansız
gelişmelerin, yarım kalan işlerin, kaybedilen ekonomik değerlerin eksik kalan işlerin önüne
geçilmesini sağlamış, sürdürülebilir hizmet anlayışını geliştirmiştir.
Belediyecilik anlayışımızda hizmet bekleyen insanların memnuniyeti, temel ölçü olarak
belirlenmiştir. Sosyal belediyeciliğin gereği, nüfusun tümünü kapsayan hizmetler, şeffaf
belediyecilik, vatandaşın bilgi edinme hakkı, turizm ve tanıtım alanındaki gelişmeler,
kentin gelişimi, kültürün korunması ve geleceğe taşınması inancı ile sahip olunan
kaynakların günün koşullarına uygun etkili ve verimli kullanılması çağdaş yönetim
anlayışının gereğidir. Belediyeler, sınırlı kaynaklarını halkın ve kentin ihtiyaçları
doğrultusunda en etkin şekilde kullanımını sağlayacak stratejiler belirlemek zorundadırlar.
2010-2014 yılı Alanya Belediyesi Stratejik Planı’nda belirlenen stratejileri kaynaklar
doğrultusunda gerçekleştirebilmek için amaçlar belirlenmiş, amaçlara yönelik hedefler
tanımlanmış ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için faaliyetler hazırlanmıştır. Bu temel
şablona performans göstergeleri eklenmiş, yerel yönetimlerde etkili olan paydaşlarımızın
vatandaşların, muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmış titizlikle
değerlendirildikten sonra plana dahil edilmiştir. Belediyemizle birlikte paydaşlarımızın da
daha güzel yaşanabilir bir kent oluşturmak için bu plana sahip çıkmasını, planın kentimize
kazandıracağımız hizmetlerin bir rehberi olarak görülmesini istiyorum. Ancak bu felsefe
ile planın uygulanması kolaylaşacak, planımızda yeralan hedeflere daha kolay ulaşmamızı
sağlayacaktır.
Bu zor ancak bir o kadar zevkli çalışmada Belediyemize ve tabi ki kentimize destek veren
Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment
OKUTMUŞ’a, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah AKBAŞ’a Komisyonlara dahil olan
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Belediye çalışanlarıma Plana dolaylı olarak destek veren tüm çalışanlarıma STK’lar,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teşekkür ederim.
Saygılarımla…
Av. Hasan SİPAHİOĞLU
Alanya Belediye Başkanı
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler
milletlerini
aşama
ve
ilerleme
imkanlarına
kavuşturabilirler.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content