close

Enter

Log in using OpenID

Birlik Faaliyetleri

embedDownload
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir
WWW.UKUB.ORG.TR
Yýl: 2014 Sayý: 1
Birlik Faaliyetleri
* Yalova Valisi Esengül CÝVELEK
Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas
OSB’ nin 2016’ da Faaliyete
Geçmesi En Büyük
Temennimizdir.
* Meslek Liseleri Arasý 2.
Ulusal Kalýp Yarýþmasý.
* Kalýpçýlar Vadisi’ne
Bakan’dan Destek Sözü.
* Kalýp Tasarýmý ve Ýmalatý
Teknoloji Çalýþtayý.
* UKUB 13. Olaðan Genel
Kurulu.
* 3. Ulusal Kalýp Üreticileri
Semineri.
* UKUB MEB Ýstiþare
Toplantýsýna Katýldý.
* UKUB, ISTMA 14. Dünya
Konferansýna Katýldý.
* UKUB Euromold 2013
Fuarýný Ziyaret Etti.
* Genel Plastik Enjeksiyon
Kalýp Eðitimi Gerçekleþtirildi.
* UKUB Ýbrahim BURKAY’ý
Ziyaret Etti.
* Kalýp Avrasya 2014
Hazýrlýklarý Baþladý.
* UKUB, Alman Kalýp
Üreticileri Birliði ile Buluþtu.
* UKUB Üyelerine Eðitim
Düzenledi.
* 13’üncü Olaðan Genel
Kurul Yapýldý.
Baþ Yazý
* UKUB Baþkaný
Þamil ÖZOÐUL’un yazýsý
Makale
* Ragýp YOLDAÞ
UKUB metroloji mühendisi
* Eren KAYNAK
UKUB Mali Müþaviri
* Av. Hatice ÇAKIR TASLI
UKUB Hukuk Müþaviri
* Can OKATAN
TOFAÞ Yan Sanayi Kalite,
Kalýp/Teçhizat Yöneticisi
2
Baþyazý
Deðerli UKUB Üyeleri,
Ülkemizin düþük ve orta katma deðerli üretim oraný % 96 iken, yüksek katma
deðerli teknolojik üretim oraný ise sadece % 4 seviyesindedir.
Ülke olarak önceliðimiz katma deðeri yüksek olan teknolojik ürünlere
yönelmek ve % 30’un üzerinde olan Avrupa ortalamasýnýn çok altýnda kalan
% 4 oranýný yükseltmek olmalýdýr.
Þamil ÖZOÐUL
UKUB
7. Dönem Yönetim
Kurulu Baþkaný
Türk
sanayisinin
kapasitesinin
artmasýyla
beraber iþ
gücüne olan
ihtiyaç da git
gide
artmaktadýr.
Eðer hedefimiz
yüksek katma
deðerli
teknolojik
üretim
kapasitemizi
arttýrmak ise
öncelikli
olarak eðitim
sistemimizde
hýzla revizyona
gidilmelidir.
Yüksek katma deðerli ürünlerin geliþtirilmesi ve üretilmesi ise AR-GE
çalýþmalarýnýn arttýrýlmasý ile mümkündür. Üretim sektöründe faaliyet
gösteren firmalarýn AR-GE çalýþmalarýna aktardýklarý bütçe oranlarý da
Avrupa ortalamasýnýn maalesef çok altýnda kalmaktadýr.
Kalýpçýlýk, yüksek katma deðer saðlayan sektörlerin baþýnda gelmesine
raðmen firmalarýmýz bu deðeri önce koruyacak, sonra yükseltecek olan ARGE çalýþmalarýna yeterince odaklanamamaktadýrlar.
Düþük ve orta katma deðerli sanayi üretiminde istihdam edilecek, meslek
lisesi seviyesinde eðitim almýþ ara personel dahi bulmanýn git gide zorlaþtýðý
bir ortamda AR-GE çalýþmalarýnda görevlendirmek üzere yüksek eðitim
almýþ mühendislerin bulunmasý zaten mümkün
deðildir.
Bunun en önemli sebebi, diðer eðitim alanlarýnda olduðu gibi kalýpçýlýk
alanýnda da orta ve yüksek eðitim veren kurumlarýn güncel sanayi
beklentilerinin çok gerisinde kalmýþ olmalarýdýr.
Türk sanayisinin kapasitesinin artmasýyla beraber iþ gücüne olan ihtiyaç da
git gide artmaktadýr. Eðer hedefimiz yüksek katma deðerli teknolojik üretim
kapasitemizi arttýrmak ise öncelikli olarak eðitim sistemimizde hýzla revizyona
gidilmelidir.
ULUSAL KALIP
ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ
SAHÝBÝ
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði adýna
Yönetim Kurulu Baþkaný
Þamil ÖZOÐUL
YAYIN DANIÞMA KURULU
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOÐLU
Prof. Dr. Cemal ÇAKIR
Prof. Dr. M. Emin YURCÝ
Doç. Dr. Abdil KUÞ
Doç. Dr. Ali ORAL
Doç. Dr. Çetin KARATAÞ
Doç. Dr. Murat YAZICI
YAYIN YÖNETMENÝ
Ahmet KOÇ
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Ahmet KOÇ
EDÝTÖR
Begüm DÝKKAN TÝNÝN
Elif Betül DURMUÞ
KATKIDA BULUNANLAR
Ragýp YOLDAÞ
Sanayi-eðitim kurumlarý arasýnda iþbirlikleri her aþamada geliþtirilmeli ve
taraflarýn ihtiyaç ve talepleri dengelenmelidir.
UKUB Metroloji Mühendisi
Biz UKUB olarak tüm imkanlarýmýzla sanayi-eðitim kurumlarý iþbirliðini
geliþtirmeye gayret ediyoruz.
Av. Hatice ÇAKIR TASLI
Bu yýl ikinci kez düzenlemekte olduðumuz MESLEK LÝSELERÝ ARASI ULUSAL
KALIP YARIÞMASI’ nýn amacý da bu iþbirliðini geliþtirmektir. Þimdilik plastik
ve sac þekillendirme kalýplarý olmak üzere iki kategoride düzenlediðimiz
yarýþmayý, önümüzdeki yýl basýnçlý döküm kalýplarýný da ekleyerek üç
kategoride düzenlemeyi planlýyoruz. Ýlk yýl 3 okul, 5 takým, ikinci yýl 10 okul,
13 takýmýn katýldýðý yarýþmanýn 2015 yýlýnda düzenleyeceðimiz üçüncüsünde
20 okul, 40 takýmýn katýlmasýný saðlamayý hedefliyoruz.
TOFAÞ
Yan Sanayi Kalite, Kalýp/Teçhizat Yöneticisi
Eren KAYNAK
UKUB Mali Müþaviri
UKUB Hukuk Müþaviri
Can OKATAN
REKLAM
Begüm DÝKKAN TÝNÝN
T: (224) 261 58 92
F: (224) 261 58 93
Bu organizasyon sayesinde okullarýmýz, deðerli eðitmenlerimiz, sevgili
öðrencilerimiz ve yarýþmanýn düzenlenmesine maddi manevi destek veren
tüm kurum ve kiþiler ile müthiþ bir sinerji yakaladýk. Bu sinerjiyi arttýrarak,
güzel ülkemiz Türkiye genelinde kalýpçýlýk bölümü olan tüm meslek liselerine
ulaþmak en büyük arzumuzdur.
YÖNETÝM YERÝ
Mustafa Karaer Cad. Çiðdem 2 Sok.
PK: 41 DOSAB / Bursa
T: (224) 261 58 92
F: (224) 261 58 93
www.ukub.org.tr
[email protected]
UKUB olarak, mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek, eðitim sorunlarý
hakkýnda farkýndalýk yaratmak, okullarýmýzýn teknik imkanlarýný geliþtirmek,
deðerli eðitmenlerimizin ve sevgili öðrencilerimizin motivasyonuna arttýrmak
ve sonuç olarak mesleki eðitime katký saðlamak adýna bir fener yaktýk.
TASARIM ve UYGULAMA
Magic Digital
Copy&Print Center
www.koseleciler.com.tr
Hiç þüphemiz yoktur ki bu fenerin ýþýðý, siz deðerli üyelerimizin destek ve
katkýlarý ile artacak ve kalýpçýlýk sektörümüzü aydýnlatacaktýr.
Ebedi liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ülkemizi emanet ettiði genç
nüfusumuz, en büyük gücümüzdür. Ancak mevcut eðitim sistemimizi
düzeltmez, geliþtirmez isek, gençlik gücünü uluslararasý rekabet gücüne
dönüþtürmemiz mümkün deðildir.
Saygý ve sevgilerimle,
Þamil ÖZOÐUL
UKUB Yönetim Kurulu Baþkaný
''Daha iyi olmaya çalýþmayan iyi olarak da kalamaz.''
Oliver Cromwell
BASKI
Magic Digital Copy&Print Center
Ulubatlý Hasan Bulvarý Güzeler Ýþ
Merkezi No: 102/A Osmangazi/BURSA
T: (224) 25 25 717 F: (224) 250 04 67
www.koseleciler.com.tr
YAYIN TÜRÜ
Yerel, süreli, üç aylýk dergi
UKUB Ana Sponsoru
UKUB
ISTMA
üyesidir
3
Röportaj
Yalova Valisi Esengül CÝVELEK: Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas
OSB’ nin 2016’ da Faaliyete Geçmesi En Büyük Temennimizdir.
Bölgedeki sanayi geliþimi
hakkýnda düþüncelerinizi
öðrenebilir miyiz?
Ulaþým olarak Ýstanbul, Kocaeli ve
Bursa'ya birer saatlik mesafedeki
Ya l o v a , Ý s t a n b u l ' a d e n i z
baðlantýsýnýn yaný sýra, GebzeOrhangazi-Ýzmir karayolu
projesinin ilimizden geçmesi, proje Esengül CÝVELEK
kapsamýnda inþaatý devam eden Yalova Valisi
Yalova ile Gebze arasýnýn 6 dakika
gibi kýsa sürede alýnabilmesine imkân tanýyacak asma
köprü ve sahip olduðu önemli potansiyel sebebiyle,
birçok yatýrým konusunda olduðu gibi sanayi yatýrýmlarý
konusunda sürekli gündemde olan bir Ýlimizdir.
Ýlimizde önemli sanayi kuruluþlarý ve tersane bölgesinde
birçok tersane yer almakta olup, gemi ve yat sanayi,
karbon elyaf, akrilik elyaf, kimya, plastik, gýda,
dondurulmuþ gýda, kaðýt ürünleri, makine imalat, metal
eþya, orman ürünleri, ambalaj ve tekstil konularýnda
yapýlan üretim ve saðlanan istihdam ile Yalova
ekonomisine katkýda bulunmaktadýrlar.
Ýlimiz ihracatýnda önemli bir paya sahip olan gemi ve
yat sektöründe taþeron firma elemanlarý ile birlikte
tersanelerde toplam 7.000 kiþi çalýþmaktadýr. Ülkemizin
toplam gemi ve yat ihracatý içerisinde 2011 yýlýnda %2,7
olan Yalova’nýn payý, 2012 yýlýnda %10,6’ya, 2013 yýlýnda
ise %24,2’ye yükselmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi
(TIM) verilerine göre, Yalova Ýlimizde 2013 yýlýnda toplam
305,4 milyon $’lýk ihracat yapýlmýþ olup, yapýlan ihracatýn
281,2 Milyon $’lýk kýsmý gemi ve yat ihracatý ile
gerçekleþmiþtir. Yalova Ýli, Türkiye genelinde gemi ve
yat ihracatýnda Ýstanbul’dan sonra 2. sýrada yer almýþtýr.
Bilindiði üzere Yalova ili 850 km² olan toplam alanýyla
Türkiye’nin en küçük þehridir. Mevcut alanlarýn da %
58’inin ormanlýk alan, % 27’sinin tarým alaný, % 1’inin
daimi çayýr-otlak alaný ve geriye kalan % 14’ ünün ise
tarým dýþý alan olmasý, yeni yatýrým alanlarýnýn
oluþturulmasýnýn önündeki en temel sorundur.
Yatýrým alanlarýnýn sýnýrlý olmasý, Yalova’da yapýlacak
yatýrýmlarda oldukça seçici davranýlmasý sonucunu
doðurmuþtur. Bu nedenle yapýlacak sanayi
planlamasýnda yüksek katma deðerli, yeni teknolojik
geliþmelere imkân verecek, çevreye, tabiata ve insan
saðlýðýna zarar vermeyecek yatýrýmlara öncelik
tanýnmaktadýr. Yalova’da, 5 OSB (Kalýp Ýmalatý Ýhtisas
OSB, Çiçekçilik Tarýma Dayalý Ýhtisas OSB, Gemi Ýhtisas
OSB, Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB ve Akrilik Bazlý
Elyaf Kompozit Ürünleri Ýleri Teknolojik Malzemeler
Islah OSB) çalýþmalarý devam etmekte olup, OSB’lerin
kurulmasý ve faaliyete geçmesi ile Ýlimizdeki sanayi
geliþimine önemli
saðlanacaktýr.
katký
Ayrýca Ýlimizde 6 Küçük Sanayi
Sitesi (Yalova Kirazlý KSS, Taþköprü
KSS, Çiftlikköy KSS, Yalova Hersek
KSS, Orta Ölçekli KSS, Kaytazdere
KSS) bulunmakta olup, bu sanayi
sitelerinde yaklaþýk 6824 kiþi
istihdam edilmektedir.
Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB
çalýþmalarýnda gelinen nokta ile ilgili düþünceleriniz
nelerdir?
Yalova þehir merkezinde, Yalova-Kocaeli karayolunun
güneyinde, Kazimiye Köyü yakýnlarýnda 34,12 ha
büyüklüðündeki alanýn 17 Eylül 2003 tarihinde
onaylanmasý ile Yalova Biliþim Ýhtisas OSB tüzel kiþilik
kazanmýþtýr. Ancak bu tarihten beri çeþitli sebeplerden
dolayý proje hayata geçirilememiþtir.
Ulusal Kalýp Üreticiler Birliði’nin (UKUB), Valiliðimize
baþvurusu ile bu bölgedeki çalýþmalar hýzlý bir þekilde
yürütülmüþtür. Biliþim Ýhtisas OSB’nin 07.11.2013
tarihinde, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB’ye
dönüþtürülmesine yönelik protokol deðiþikliði
onaylanmýþ ve kamulaþtýrma çalýþmalarýna baþlanýlmýþ
olmasý sevindiricidir. Kýsa sürede kamulaþtýrma
çalýþmalarýnýn da biterek en geç 2016 yýlýnda OSB’nin
faaliyete geçmesi ve bölge ekonomimize katkýda
bulunmasý en büyük temennimizdir.
Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB’nin Yalova ve ülke
sanayisine katkýlarý hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir?
Sanayileþmenin temel taþlarýndan biri olan kalýp sektörü,
otomotiv sanayisinden beyaz eþyaya, inþaattan savunma
sanayisine kadar bütün üretim alanlarýnda hizmet
sunarak, üstün tasarým kabiliyeti ve tecrübesiyle yüksek
katma deðerli ürünler üretmektedir. Birleþmiþ milletler
(BM) Ýstatistik Bölümü verilerine göre kalýp ihracatý
2012 yýlýnda Dünyada 17 milyar $’a ulaþmýþtýr. Kýsa bir
süre öncesine kadar Japonya kalýp sektöründe en önemli
ihracatçý konumunda iken, günümüzde kalýp
maliyetlerinin düþük olmasýndan dolayý Çin 3,2 milyar
$ ile birinci sýraya yükselmiþtir. Türkiye 2012 yýlýnda
kalýp ihracatýnda 166 Milyon $ ile 18. sýrada yer almýþtýr.
Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB’nin faaliyete geçmesi ile
Türkiye’nin kalýp ihracatýnda daha üst seviyelere çýkacaðý
öngörülmektedir.
Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB bünyesinde, kalýp
teknolojileri Ar-Ge merkezi, kalýp deneme test merkezi,
4
Röportaj
analiz, ölçüm laboratuvarlarýnýn da içinde bulunacaðý
ortak kullaným ve teknoloji merkezlerinin kurulacak
olmasý ile düþük maliyetli ve kaliteli kalýp imalatý
yapýlabilecektir. Böylelikle 2012 yýlýnda yapýlan 166
Milyon $ olan ihracat miktarý, yeni teknolojilerin
uygulanmasý ile 2023 yýlýna kadar en az 10 kat artacak
ve bu da dýþ ticaret açýðýnýn kapanmasýnda büyük fayda
yaratacaktýr.
Türkiye’de üretilen kalýplarýn yaklaþýk %70’i otomotiv
sektörüne yöneliktir. Otomotiv sektörünün SakaryaÝstanbul-Bursa üçgeninde yoðunlaþmasý, ayrýca ilimizde
kurulacak olan Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB,
Gemi Ýhtisas OSB ve Akrilik Bazlý Elyaf ve Kompozit
Ürünler Ýleri Teknolojik Malzemeler Islah OSB’nin kalýp
ihtiyacýnýn karþýlanmasý, Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB’nin
önemini daha da arttýrmaktadýr. Projenin tamamlanmasý
ile nitelikli iþgücü olarak yaklaþýk 8000 kiþiye istihdam
imkâný saðlanacaktýr.
Yalova’da kurulacak OSB’lerin bölgenin genel geliþimine
katkýsý ne yönde olacaktýr ve OSB’lerin kurulmasýyla
bölgede hangi sektörlerin geliþeceðini
düþünüyorsunuz?
Yatýrým çalýþmalarý devam eden ve önemli ilerlemeler
kaydedilen Kalýp Ýmalâtý Ýhtisas OSB, Yalova Gemi Ýhtisas
OSB, Taþýt Araçlarý Yan Sanayi Ýhtisas OSB, Akrilik Bazlý
Elyaf ve Kompozit Ürünler Ýleri Teknolojik Malzemeler
Islah OSB ile Yalova Çiçekçilik Tarýma Dayalý Ýhtisas
OSB’nin tamamlanmasýyla yaklaþýk 1 Milyar $’lýk yatýrým
hayat bulacaktýr. Bu alanlarda toplamda yaklaþýk 30.000
yeni istihdam saðlanmasý ve 900 Milyon $’lýk ihracat
ra ka m l a r ý n a u l a þ ý l m a s ý h e d ef l e n m e k te d i r.
Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçmesiyle
bölgemizde, özellikle otomotiv, gemi yan sanayi, kalýp,
makine-metal, elektrik-elektronik, karbon elyaf, akrilik
elyaf, çiçekçilik ve süs bitkileri sektörlerinde önemli
geliþmeler beklenmektedir.
Yalova eþsiz doðasýyla Marmara'nýn gözbebeðidir.
Körfez geçiþ projesinin tamamlanmasýyla bölgeye
yapýlacak yatýrýmlarýn Yalova ve çevre doðasýna
etkilerinin nasýl olacaðýný düþünüyorsunuz?
Gebze-Orhangazi-Ýzmir Otoyolu ve Ýzmit Körfez Geçiþi
Asma Köprüsü Projesi hayata geçtiðinde Yalova’nýn
Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa ile bölgesel olarak
bütünleþmesine önemli katkýlar saðlanacaktýr. Toplam
maliyeti 9 milyar $ olan proje, dünyanýn yap-iþlet-devret
modeliyle yapýlan en büyük projesidir. 1.550 m. orta
açýklýðý ve toplam 2.682 m. uzunluðu ile köprü,
Türkiye’nin en büyük, Dünyanýn ise 4’ncü en büyük
asma köprüsü olacaktýr. Yapýlmakta olan asma köprü
ile Altýnova(Hersek)-Gebze(Dilovasý) arasý 6 dakikada
alýnabilecektir. Körfez Geçiþi Projesi ile kara ulaþýmýnýn
yaný sýra bölge limanlarýndaki ticaretin etkinliði de önemli
ölçüde artacaktýr.
Yalova ilimizin sahip olduðu orman varlýðý, termal saðlýk
turizmi, doðal güzellikleri ve denizi ile Marmara’nýn bu
havzasýndaki komþusu durumundaki Ýstanbul, Kocaeli
ve Bursa illerinde yaþayan vatandaþlarýmýzýn nefes
alacaklarý bir tabiat parký görünümündedir.
Bu sebeple, Yalova Ýlimize yapýlacak yatýrýmlarýn katma
deðeri fazla, yüksek teknolojik içeren, çevreye duyarlý
bacasýz sanayi þeklinde olmasý planlanmýþtýr. Ýlimizin
doðu kýsmýna gelecek olan sanayi yatýrýmlarýnýn büyük
çoðunlukla kurulmakta olan organize sanayi bölgeleri
çatýsý altýnda olmasý düþünülmektedir. Özellikle planlý
kalkýnmanýn bir gereði olarak geliþtirilen organize sanayi
bölgeleri ülkemizde sanayileþmenin çevreye etkilerini
en aza indirebilmek açýsýndan en uygun modeldir.
Saðlýklý, ucuz ve güvenilebilir bir altyapý ile müþterek
arýtma tesisleri sayesinde çevre kirliliði minimuma
inecektir.
Bölgenin geliþmesiyle birlikte birçok farklý sektöre
yönelik istihdam da artacak. Yalova'nýn yeterli insan
kaynaðýna sahip olduðunu düþünüyor musunuz?
Özellikle sanayi yatýrýmlarýnýn nitelikli insan kaynaðýna
yönelik ihtiyacýnýn karþýlanmasý için Yalova'da ne gibi
eðitim projeleri yürütülmektedir?
Ýlimizde çalýþma yaþýndaki nüfusa iliþkin eðitim
istatistiklerine bakýldýðýnda Lise dengi okul ve ortaokul
ve dengi okul mezunu oranýnýn Türkiye ortalamasýndan
fazla olduðu görülmekte olup, eðitim düzeyi ülke
ortalamasýnýn üzerindedir. Yýllar itibariyle net göç hýzýna
genel olarak bakýldýðýnda Yalova’nýn göç alan bir il olduðu
görülmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda artan göç baskýsý
ve vasýfsýz iþgücü, yeterli insan kaynaðý konusunda
s o r u n l a r ya þ a n m a s ý n a n e d e n o l m a k ta d ý r.
Mesleki eðitimler ve iþbaþý eðitim programlarýna aðýrlýk
verilerek Ýlimizde bulunan düþük orandaki niteliksiz iþ
gücünün ihtiyaç duyulan sektörlere uygun þekilde
yetiþtirilmesi ile bu yönde etkin adýmlar atýlabileceði
düþünülmektedir. Bölgede hizmetler ve sanayi
sektörünün aðýrlýðý ve yeni kurulacak Yalova Kalýp Ýmalatý
Ýhtisas OSB göz önüne alýndýðýnda iþgücü yetiþtirme
faaliyetlerinin bu sektörlere ve iþgücünün eðitim
seviyesine uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir.
Valiliðimiz ve Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu
5
Röportaj
kayýtlarý yapýlarak, kadýnlarýn eðitim seviyelerinin
yükseltilmesi, dolayýsýyla istihdam olanaklarýnýn
artýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Kadýn yoksulluðu ile mücadele ve kadýn yoksulluðunu
azaltma çalýþmalarý kapsamýnda, 63 hak sahibine
1.500’er TL, Ýl Özel Ýdare kaynaklarýndan Mikro Kredi
verilerek kendi iþlerini kurmalarý desteðinde
bulunulmuþtur.
(ÝÝMEK) bu konuya hassasiyetle eðilmekte ve bu alana
yönelik olarak MEB Okullarýnda ilgili bölümlerin açýlmasý
ve nitelikli eleman yetiþtirilmesi amacýyla çalýþmalar
yürütmektedir. Bu anlamda Ýstihdam odaklý politikalarýn
hayata geçirilerek ÝÞKUR’un il genelindeki faaliyetlerinin
tüm ilgili taraflarca desteklenmesi ve bu proje ve
çalýþmalarýn Valiliðimiz koordinesinde izlenmesi,
istihdam konusunda yaþanan sorunlarýn çözümüne
olumlu katký saðlayacaktýr.
ÝÝMEK’in, yerel inisiyatifi harekete geçirme, istihdam ve
iþsizlik konusundaki yerel sorunlara yerel çözümler
üretme potansiyeli taþýdýðý düþünüldüðünde, ÝÝMEK’nýn
yapmýþ olduðu çalýþmalar ile daha çok ve nitelikli
istihdamýn saðlanmasý, mesleki eðitimin geliþtirilmesi
ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý esas alýnarak eðitim
programlarýnýn düzenlenmesi konusunda il düzeyinde
bir koordinasyon ve iþbirliði imkâný saðlanmaktadýr.
Türkiye’nin tek kadýn valisi olarak özellikle imalat
sanayideki kadýn istihdamýný yeterli görüyor musunuz?
Kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý için önerileriniz
nelerdir?
Ülkemizde, geliþmiþ ülkeler ile kýyaslandýðýnda kadýn
istihdamý ve kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranlarý
düþüktür. Ýstatistiklerde kadýnlarda eðitim düzeyi arttýkça
iþe yerleþtirme oranlarýnýn da yükseldiði görülmektedir.
Bunun için de düþük eðitim seviyesine sahip kadýnlarýn
istihdamýna yönelik teþviklerin ve giriþimcilik
programlarýnýn geliþtirilmesi gerekliliktir. Yalova’da
ÝÞKUR’a kayýtlý kadýn iþsizlerin yarýsý lise altý eðitimlidir.
Bu kiþilerin istihdamda yer alabilmeleri iþverenlerin
istediði mesleki becerilere sahip olacak þekilde
eðitilmelerine baðlýdýr.
Ýlimizdeki kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn ve
istihdam olanaklarýnýn artmasý ve iþsizlik oranlarýnýn
ise azalmasý için istihdam garantili iþgücü eðitimleri
düzenlenmektedir. Ayrýca bu kapsamda, Toplum
Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesinin birinci ve ikinci
alt bileþenleri olan “Koruyucu Aile” ile “Kadýn ve
Güçlenme” baþlýklarý altýnda Ýlimizde toplamda 3200
kiþiye tanýtým çalýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Kadýnlar
Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda, Açýk Ortaokul
düzeyinde 601, Açýk Mesleki Lise düzeyinde 257 kadýnýn
2013 yýlýnda ÝÞKUR tarafýndan düzenlenen mesleki
eðitim kurslarýna katýlanlarda ise erkeklerde %31,1 (407
kiþi) kadýnlarda %68,9 (900 kiþi) oraný kadýnlarýn mesleki
eðitim noktasýnda önemli bir yer teþkil etmiþtir. ÝÞKUR
iþ ve meslek danýþmanlarý tarafýndan 2013 yýlýnda
erkeklerde %57,2 (2918 kiþi) kadýnlarda %42,8 (2187
kiþi) danýþmanlýk sürecinden geçirilerek istihdama
katýlýmlarý yolunda katký saðlanmýþtýr.
ÝÞKUR Yalova Ýl Müdürlüðünün 2014 Þubat ayý sonu
itibariyle aktif iþ arayan 6206 kiþinin %48,1’ini (2986
kiþi) kadýnlar oluþturmaktadýr. Yalova ilinde ÝÞKUR
tarafýndan yapýlan iþe yerleþtirmelerin cinsiyet bazlý
daðýlýmýna bakýldýðýnda; 2013 yýlýnda erkeklerde %50,4
(1071 kiþi) kadýnlarda %49,6 (974 kiþi) ile iþe yerleþtirme
oraný karþýmýza çýkmaktadýr.
Doðu Marmara Kalkýnma Ajansý tarafýndan, Yalova’da
bugüne kadar gerçekleþtirilen 24 uygulamalý giriþimcilik
eðitiminde 286 kadýn giriþimci adayý sertifika almýþ ve
böylelikle açacaklarý iþletmeler için KOSGEB’in yeni
giriþimci desteðine baþvuru hakký kazanmýþtýr.
KOSGEB Yalova Hizmet Merkezi Müdürlüðü, son dört
yýl içinde 31 kadýn giriþimcimize 1.212.025,65 TL destek
saðlamýþ olup, destek saðlanan tüm giriþimcilere oraný
yaklaþýk olarak %46’dýr.
2014 yýlýnda Yalova ilimizde kadýnlarýn istihdamýna
yönelik olarak iþe yerleþtirme, danýþmanlýk ve mesleki
eðitimleri artarak devam edecektir.
Eðitime çok önem verdiðinizi biliyoruz. UKUB’un
mesleki eðitim ile ilgili çalýþmalarýný baþarýlý buluyor
musunuz? Bu konu hakkýndaki düþünceleriniz nelerdir?
UKUB’ un özellikle, mesleki eðitimin önemine dikkat
çekmek ve ülke sanayisinin en önemli ihtiyacý olan
teknik ara elaman yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla
düzenlemiþ olduðu ve ilkini geçen yýl gerçekleþtirmiþ
olduðu, “Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý”
n ý n ç o k ö n e m l i o l d u ð u n u d ü þ ü n m e k te y i z .
Geçen yýl 3 okulun katýldýðý, bu yýl 10 okul ve 13 grup
ile katýlým saðlanacak olan ve her yýl katýlýmcý okul
sayýsýnýn artmasýný beklediðimiz bu yarýþma ile kalýpçýlýk
sektörünün önemi vurgulanarak, öðrencilerin kalýpçýlýða
olan ilgisi artacaktýr. Özellikle mesleki teknik eðitimin
önemine dikkat çekilecek, okullarýmýza kalýpçýlýk altyapý
konusunda yardým edilmiþ olunacak ve ulusal bazda
farkýndalýk saðlanacaktýr.
6
Birlik Faaliyetleri
Meslek Liseleri Arasý 2. Ulusal Kalýp Yarýþmasý Ana
Sponsoru Schmolz + Bickenbach Oldu.
Ýkincisi düzenlenen Meslek Liseleri Arasý Kalýp Yarýþma’
sýnýn sponsoru UKUB üyelerinden Schmolz+Bickenbach
Çelik A. Þ. firmasý olmuþtur. Meslek Liseleri Arasý 2.
Ulusal Kalýp Yarýþmasý Ana Sponsoru Schmolz+Bickenbach
Çelik A. Þ. firmasýna baþta eðitim olmak üzere
sektörümüze ve Birliðimize verdikleri destekten dolayý
teþekkürlerimizi sunarýz.
Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý’na Ýlgi
Artýyor.
2012-2013 yýlýnda birincisi düzenlenen yarýþmaya 3 okuldan 5 grup katýlýrken, bu yýl ikincisi yapýlacak
olan yarýþmaya 10 okuldan 13 grup katýldý. Geçen yýl katýlýmcýlarýn Marmara Bölgesi ile sýnýrlý olduðu
yarýþmaya, bu yýl Manisa ve Konya illerindeki okullardan da katýlým saðlandý.
Mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke
sanayisinin en önemli ihtiyacý olan teknik ara eleman
yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla Ulusal Kalýp
Üreticileri Birliði (UKUB) tarafýndan geçen yýl ilki
düzenlenen Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý,
bu yýl daha fazla okulun katýlýmý ile gerçekleþtirilecek.
UKUB yöneticileri, yarýþmayla ilgili bilgi vermek amacýyla
Bursa, Ýstanbul, Manisa ve Kocaeli'ndeki teknik ve
endüstri meslek liseleri öðretmenleri ve alan þefleriyle
Bursa'da düzenlenen bilgilendirme toplantýsýnda bir
araya geldiler.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn destek verdiði projeyle ilgili
olarak UKUB Ofisi'nde düzenlenen ve yarýþmaya katýlan
tüm okullarýn davet edildiði toplantýya; Tophane Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi, Bursa Atatürk Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi, M. Kemal Coþkunöz Endüstri
Meslek Lisesi, Gebze PAGEV (Plastik Sanayicileri
Araþtýrma ve Geliþtirme Vakfý) Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi, Haydarpaþa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,
Manisa ESOB (Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði) Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi katýldý. Toplantýda yarýþmanýn
þartlarý belirlenirken, yarýþmanýn bu yýl da sac ve plastik
kategorilerinde yapýlacaðý açýklandý.
Yarýþmaya Ýlgi Artýyor.
Toplantýda yarýþmaya katýlacak kalýplarýn deðerlendirme
kriterleri de belirlenirken, proje yönetimi, planlama,
tasarým, teknik resim, imalatýn tasarýma uygulanmasý
ve iþçilik kalitesi, çevrim süresi ve malzeme verimliliði,
parçanýn ölçüsel doðrulanmasý ve sunum konularý
üzerinden puanlama yapýlacaðý belirtildi.Yarýþmaya olan
ilgi geçen yýla göre artýþ gösterdi. Birincisine 3 okuldan
5 grubun katýldýðý yarýþmaya bu sene 10 okuldan 13
grup katýldý.
Malzemeleri UKUB Verecek.
Yarýþmaya katýlacak okullara kalýp tasarýmýnda gerekli
tüm malzemeleri, yazýlým programlarýný Birlik üyelerinin
destekleriyle vereceklerini, gerekirse atölye de temin
edeceklerini belirten Özoðul, ' Yarýþmaya bu yýl katýlým
daha yüksek oldu. Önümüzdeki yýllarda katýlýmcý okul
sayýsý giderek artacaktýr. Ýnanýyoruz ki bu yarýþma, genç
yeteneklerin çýkmasýna, kendilerini göstermelerine
imkân verecek. Amacýmýz öðrencilerimizin kalýpçýlýða
olan ilgisini arttýrmak, okul sanayi iþ birliðini
geliþtirmektir.' dedi.
8
Birlik Faaliyetleri
Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi UKUB
Bilgisayar Laboratuvarý’nýn Açýlýþý Gerçekleþtirildi.
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda düzenlenen 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý
Sac Metal Kategorisi 1.’si M. Kemal Coþkunöz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek yarýþma
ödülü olarak kurulan bilgisayar laboratuvarýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdi.
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, 20122013 eðitim öðretim yýlýnda düzenlenen
1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý sac metal
kategorisi 1.’si M. Kemal Coþkunöz
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni
ziyaret ederek yarýþma ödülü olarak
kurulan, 11 adet bilgisayar, 11 adet
lisanslý CAD/CAM yazýlýmýndan oluþan,
bilgisayar laboratuvarýnýn açýlýþýný
gerçekleþtirdi. Kalýp Yarýþmasý’na katýlan
öðrencilerle bir araya gelen UKUB
Baþkaný Þamil Özoðul, mesleklerinde ve
iþ hayatýnda baþarýlý olmanýn püf
noktalarýný anlattý.
Mesleki eðitime katkýda bulunmak ve
öðrencileri özendirmek amacýyla meslek
liseleri arasýnda ilki geçen yýl düzenlenen Kalýpçýlýk
Yarýþmasý’na bu yýl ilginin artmasý, Ulusal Kalýp Üreticileri
Birliði (UKUB) yönetimini memnun ediyor. Yönetim
kurulu üyeleriyle birlikte 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý sac
metal kategorisinde 1. olan M. Kemal Coþkunöz Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret eden ve yarýþma
ödülü olarak kurulan bilgisayar laboratuvarýn açýlýþýný
gerçekleþtiren UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, öðrencilere
gelecekte atýlacaklarý iþ yaþamlarýnda baþarýlý olmalarý
için önemli bilgiler verdi.
Baþkandan Gençlere Önemli Tavsiyeler.
UKUB Baþkaný Özoðul, yarýþmaya katýlan öðrencilerle
yaptýðý sohbet sýrasýnda, mezun olduktan sonra
atýlacaklarý iþ hayatýnda en önemli baþarý sýrrýnýn
yaptýklarý iþleri sevmek olduðunu söyledi. Ýmalat için
ihtiyaç duyulan en önemli temel ekipmanýn kalýp
olduðunun altýný çizen Özoðul, kalýbýn üretilmesi için
gerekli aþamalarý da anlattý. Bir kalýpçýnýn her kalýbý
yapamayacaðýný söyleyen Özoðul, kalýpçýlýðýn kendi
içinde uzmanlýk alanlarý olduðuna da dikkat çekerek,
“Þimdiden kalýpçýlýðýn hangi kýsmýnda uzmanlaþacaðýnýzý
belirleyin. Sonra da eðitiminize buna göre yön verin.
Bunu yaparsanýz daha baþarýlý olursunuz” önerisinde
bulundu.
Ziyaret sýrasýnda bu yýl ikincisini düzenledikleri ‘Ulusal
Kalýp Yarýþmasý’ projesine büyük önem verdiklerinin de
altýný çizen UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, yarýþmaya bu
yýl daha fazla katýlýmýn olduðu görmekten dolayý çok
mutlu olduklarýný söyledi. Özoðul, “Projeye tüm
Türkiye’deki öðrencilerimiz büyük ilgi duyuyorlar ve
katýlmak için birbirleriyle yarýþýyorlar. Yarýþma
öðrencilerimize büyük bir heyecan veriyor. Biz,
farkýndalýk yaratmak ve öðrencilerimizi motive etmek
hedefiyle yola çýktýk. Bir anlamda iþ hayatýndaki rekabet
ortamýný okula taþýdýk. Geldiðimiz nokta emin adýmlarla
hedefe ilerlediðimizi gösteriyor” dedi.
9
Makale
Þirketler Binek Oto Almalý mý?
Kiralamalý mý?
Þirketler, günlük faaliyetlerini sürdürebilmek için çeþitli araçlara
ihtiyaç duymaktadýrlar. Bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için
günümüzde binek oto satýn alabildikleri gibi kiralama yolu ile
de çözüm üretebilmektedirler. Bu makalemizde þirketlerin sýfýr
binek oto satýn almalarý veya binek oto kiralamalarýnýn vergisel
açýdan avantajlarýný deðerlendireceðiz.
Þirket binek oto satýn alýrsa,
ÖTV yönünden; 213 Sayýlý Vergi Usul
Kanunu'nun 270/2 maddesinde " Özel
Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal
etmekte veya genel giderler arasýnda
göstermekte mükellefler serbesttirler." der.
Bu maddeden anladýðýmýz þirketler sýfýr binek
oto alýrken ödemiþ olduklarý Özel Tüketim
Vergisini binek otonun maliyetine ekleyip
Eren KAYNAK
amortismanla tüketebilecekleri gibi isterlerse
UKUB Mali Müþaviri
Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB Bölge Müdürü
genel gider hesaplarýna aktarýp Gelir veya
Kurumlar Vergisi matraðýndan düþebilirler.
KDV yönünden; 3065 Sayýlý Katma Deðer Vergisi Kanununun 30/b
maddesinde "Faaliyetleri kýsmen veya tamamen binek otomobillerinin
kiralanmasý veya çeþitli þekillerde iþletilmesi olanlarýn bu amaçla
kullandýklarý hariç olmak üzere iþletmelere ait binek otomobillerinin
alýþ vesikalarýnda gösterilen katma deðer vergisi indirim yapýlamaz "
der. Bu maddeden anladýðýmýz þirketler binek oto alýmýnda ödemiþ
olduklarý Katma Deðer Vergisini indirim konusu yapamazlar. Binek
otonun maliyetine ekleyip amortismanla tüketebilecekleri gibi isterlerse
genel gider hesaplarýna aktarýp Gelir veya Kurumlar Vergisi matraðýndan
düþebilirler.
MTV yönünden; Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 14 maddesinde
"Bu Kanuna baðlý (I) ve (IV) sayýlý tarifelerde yer alan taþýtlardan (Ticari
maksatla kullanýlan uçak ve helikopterler ile taþýt kiralama faaliyeti
ile uðraþan iþletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taþýtlar hariç) alýnan
vergi ve cezalar ile gecikme zamlarý gelir ve kurumlar vergilerinin
matrahlarýnýn tespitinde gider olarak kabul edilmez." der. Binek otolar
MTV Kanunu'nun (I) numaralý listesinde yer aldýðý için binek otomobiller
için ödenen motorlu taþýtlar vergisi gelir veya kurum kazancýndan
düþülemez ancak kanunen kabul edilmeyen giderlere yazýlabilir.
Þirket binek oto kiralarsa,
Araç kiralama þirketlerinden kiralanan binek otolar için ödenen kira
bedelinin tamamý gider yazýlabilir. Ayrýca ödenen KDV 'si indirim konusu
yapýlabilir.
• Finans yönünden þirketler için avantajlý olan araç kiralamaktýr.
• Þirketlere ait araçlar, þirket çalýþanlarý (güvenlik, mutemet, satýn alma
vb.) tarafýndan test aracý gibi kullandýklarý için bu araçlar daha fazla
yýpranýp daha çok masraf çýkarmaktadýrlar.
• Kiralanan binek oto için, periyodik bakým onarým, yað deðiþimi, akü
deðiþimi, motor arýzasý, araç muayenesi, egzoz emisyon ölçümü,
zorunlu trafik sigortasý ve kasko gibi masraflar ve bakým onarým
giderleri kiralama þirketi tarafýndan karþýlanmaktadýr.
• Kiralanan araçlarýn tükettiði benzin ve motorin harcamalarý gider
yazýlabilir.
10
Birlik Faaliyetleri
3. Ulusal Kalýpçýlýk Semineri Gerçekleþtirildi.
UKUB' un 3. Ulusal Kalýp Üreticileri Semineri, otomotiv ana sanayi temsilcileri ile tedarikçilerini biraya
getirdi. Taþýt Araçlarý Yan Sanayicileri Derneði (TAYSAD) Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yapýlan
seminere ilgi yüksek olurken, kalýpçýlýk sektörünün genel durumu ele alýndý.
Otomotiv ana ve yan sanayi temsilcilerini bir araya
getiren 3. Ulusal Kalýpçýlýk Semineri'nde, Türkiye'nin
dünya ve Avrupa'daki yeri konuþuldu. Sektörün
sorunlarýnýn da masaya yatýrýldýðý seminerde, teknolojik
yenilikler açýk üretim modelleri geliþtirilmesinin önemine
dikkat çekildi.
yeniliklere açacak geliþimden uzak kalýndýðýný anlatan
Baþkan Özoðul, 'Ana sanayi tasarým vermediði zaman
kalýpçýlar kendilerine göre tasarým ve imalat yapýyorlar.
Standart dýþý üretim, en büyük sýkýntýlarýmýzdan biridir.
Bunun sonucunda genel kalite ve katma deðer düþüyor.
Ayrýca rekabet þansý azalýyor' dedi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Baþkaný (UKUB) Þamil
Özoðul, Türk kalýpçýlýk sektörünün son 15 yýlda önemli
aþama kaydettiðini, ancak yine de Avrupa'nýn 5 yýl
gerisinde olduklarýný söyledi. Özoðul, standart dýþý
üretim baþta olmak üzere tasarým ve analize yeterince
zaman ayrýlmamasýnýn sektörün en önemli
sýkýntýlarýndan biri olduðunu belirtti.
Baþkan Þamil Özoðul, sorunu aþabilmek için baðýmsýz
bir kalite denetim kuruluþu ile çalýþma yürüteceklerini
açýkladý. Bu çalýþmayla deðerlendirme ve belgelendirme
sistemi oluþturmayý düþündüklerini ifade eden Özoðul,
talep eden firmalarý kalýp imalatý konusunda
sertifikalandýrýlmasýný saðlayacaklarýný belirtti. Özoðul,
bu çalýþmanýn katma deðer artýþý saðlayarak ve rekabet
gücünü artýrarak sektörün geliþimine katký yapacaðýnýn
altýný çizdi.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan UKUB Baþkaný
Þamil Özoðul, Kalýpçýlar Vadisi projesi baþta olmak üzere
yaptýklarý çalýþmalarý aktarýrken, sektörün içinde
bulunduðu durumu gözler önüne serdi. Son yýllardaki
geliþmeye raðmen kalýpçýlýk sektörünün aþmasý gereken
handikaplarý olduðunu vurgulayan Özoðul, deneyim
açýsýndan Avrupa'nýn hala gerisinde olduklarýný ifade
etti.
Türk Kalýpçýlýk sektörünün üretim odaklý çalýþtýðýný,
bilgisayar teknolojisi, tasarým, yazýlým, analiz gibi sektörü
UKUB Baþkaný Özoðul, Türkiye'nin güçlü bir tedarik
zinciri olmasý nedeniyle küresel markalarýn imalat üssü
haline geldiðini kaydederek, 'Kalýpçýlýk da bu zincirin en
güçlü halkalarýndan biri olmalýdýr. Þuan kullanýlan imalat
malzemelerini ve yöntemlerini terk etmeli, gelecekte
kullanýlacak teknoloji ve imalat malzemelerine yönelerek
geliþmelidir. Türkiye düþük ve orta teknoloji seviyesinde
üretim yapan bir ülke olmamalýdýr' þeklinde konuþtu.
11
Birlik Faaliyetleri
Otomotiv Sanayi Derneði(OSD) Genel Sekreteri Ercan
Tezer ise, otomotiv sektöründe geçen yýla göre ilk 8 ay
artýþ olduðunu, ancak bunun ithal araçlardan
kaynaklandýðýný söyledi. Otomobilde pazarýn yüzde
80'inin, hafif ticari araçlarda da yüzde 46'sýnýn ithal
araçlarýn oluþturduðuna dikkat çeken Tezer, Türkiye'nin
Avrupa pazarýnda bu yýl yüzde 15 kayýp yaþadýðýný
açýkladý. Hafif ticari araçlarda Türkiye'nin Avrupa'nýn
lideri olduðunu söyleyen Ercan Tezer, 'Totalde, ihracat
büyümüyor. Otomotiv sektöründe durmak geri kalmak
anlamýna geliyor. Sektör, gelecekle ilgili beklentileri
hedefleyemiyor. Hafif ticari araçlarda Türkiye'nin en
büyük pazarý AB ülkeleridir. Ancak ÖTV, KDV ve K2
yetkilendirme belgesinin getirdiði yüzde 45'e varan vergi
yükü, yüzde 15 pazar kaybýna yol açtý. Bazý firmalar ABD
pazarýna da girmeye baþladý. Ama bu kaybý önlemeye
yetmeyecek. Çünkü yeni pazar bulma þansýmýz da az'
diye konuþtu.
Taþýt Yan Sanayi Derneði (TAYSAD) Genel Sekreteri Süheyl
Baybalý da, Türk kalýpçýlýk ve otomotiv sektörüne AB
tarafýndan bakýldýðýnda 3 kriterin ön plana çýktýðýný
belirterek, bunlarýn güvenlik, emisyon salýmý ve hafif
malzeme olduðunu söyledi. Baybalý, UKUB'un Kalýpçýlar
Vadisi'nde kurmayý planladýðý AR-GE merkezinin büyük
önem taþýdýðýný kaydederek, kalýpçýlarýn kullanýlmayan
malzemeleri meslek liselerine baðýþlayýp, genç kuþaklarýn
eðitimine katký saðlanmasýný istedi. Baybalý, sözlerini
'Ýnovatif olmalýyýz, yeni yöntemler geliþtirmeliyiz' diye
bitirdi.
Seminerde Tofaþ adýna Can Okatan ve Ford Otosan
adýna Cem Temel söz alarak, ana sanayi olarak kalýpçýlýk
sektörüne bakýþ açýlarýný, iliþkilerini, beklentilerini ve
önerilerini dile getirdiler. Seminerde ayrýca B Plas,
Sarýgözoðlu firmalarýnýn temsilcileri de, ana sanayi ile
olan iliþkilerini, geliþimlerini ve deneyimlerini
katýlýmcýlarla paylaþtýlar.
12
Makale
Kalýpçýlýk Sektörünün Deðerlendirmesi
Deðerli meslektaþlarým,
Ýlk olarak, “Ulusal Kalýpçýlýk Semineri”
organizasyonlarý ile Türk kalýp sektörünü,
müþterileri ve tedarikçileri ile bir çatý altýnda
toplayarak “kaliteli iletiþim ortamý”
yaratmasýndan dolayý, UKUB yönetimini
tebrik etmek ve kendilerine Türk kalýp
sektörünün bir ferdi olarak teþekkür etmek
istiyorum.
Mak.Müh.Can OKATAN
Yan Sanayi Kalite, Kalýp/Teçhizat Yöneticisi
Bu sebeple ilk olarak kaliteli iletiþim ortamý
yaratmasýndan dolayý UKUB yönetimine
teþekkür etmek istedim. Kaliteli iletiþim ve
iþbirliði ortamý yaratma konusunda sadece
kalýpçýlýk seminerleri deðil, emin adýmlarla
ilerletmekte olduðu “Kalýpçýlar Vadisi Projesi”
ve ilki bu yýl düzenlenen “Endüstri Meslek
Liseleri Arasý Kalýpçýlýk Yarýþmasý” da özverili
ve takdir edilmesi gereken organizasyonlardýr.
Türk Otomobil Fabrikasý A.Þ.
Bugün, yerli otomotiv ana sanayi firmalarý,
Otomotiv plastik sektörü ile tanýþtýðýmda, Tofaþ
Yan Sanayi Geliþtirme ve Kalite Müdürlüðü
tedarikçileri ve kalýpçýlarý, plastik parça ve
sektörün global kalite beklentilerine karþýlýk,
yerli ana sanayiinin, tedarikçi parkýnýn, alt tedarikçilerin kalýp kalitesi konusunda, “kalýp sipariþ etmek” ile “kalýp
ve kalýpçýlarýn plastik enjeksiyon parça tasarýmý, prosesi satýn almak” arasýndaki fark hakkýnda asgari bilinci
ve kalýp teknolojilerinde geliþmeye açýk pek çok alaný kazanmýþtýr . Nihai kalitenin stil tasarýmýný takip eden
doðru üretim teknolojisi seçimi, parça tasarýmý, kalýp
olduðunu gördüm.
tasarýmý – imalatý ve üretim prosesi tasarýmý ile
Bunun yaný sýra önceki kuþaklarda hayata geçirilmeye saðlanabileceðini öðrenmiþ, her sürecin sorumlusunun
çalýþýlmýþ kalýp yerlileþtirme faaliyetlerinde tecrübe bu bilinç ile görevini yerine getirmesi gerektiðini idrak
edilmiþ sorunlar kaynaklý, yerli kalýp tedariki konusunda etmiþtir.
yýkýlmasý gerekli çok yanlýþ ve kuvvetli önyargýlarla
yüzleþtim; yüzleþmeye devam ediyorum ve dahasý Bunlarla beraber oyunun kurallarý sürekli deðiþiyor,
otomotiv sektörü bu süreci daha da zor hale getirecek günün gerekliliklerine ayak uydurmak gerekiyor.
“2. Ulusal Kalýpçýlýk Seminerinde” paylaþmýþtým, “gün
yönde evrimleþiyor.
maliyet tasarlama günüdür”. Artýk parça tasarlanmýyor,
Tofaþ’a geldiðimde plastik enjeksiyon kalýp tedarikinde, maliyet tasarlanýyor .
kalýp sayýsý itibariyle, yerli kalýp tedarik oraný %15
civarýndaydý . Tofaþ’taki kalýp yerlileþtirme adýna ilk Maliyet tasarlamak ne demektir, bunu þöyle açýklayayým;
icraatým olarak, bir ön tampon üst ýzgara kalýbýnýn yerli Ýþletme Fakültesinde yüksek lisansýmý yaparken
kalýpçý firma ile öngörülen süreden daha kýsa sürede öðrendiðim bir terim var; “Katlanýlan Maliyet”. Bu terim
ve daha düþük maliyetle devreye alýnabileceði bir mühendis olarak beni çok rahatsýz ediyor. Neye
konusunda Tofaþ Ar-Ge ve Satýnalma yönetiminin katlanýlýr? Ýstenmeyen bir þeye katlanýlýr. Diðer türlü
desteðini kazanmam ile baþlayan yedi yýllýk bir süreç katlanmak deðil, kabul etmek olur çünkü. Bir plastik
sonunda, bugün Tofaþ’ýn kalýp tedarikinde yerli kalýp parçanýn, enjeksiyon kalýbýnýn en seri þekilde
çalýþabileceði ve en uygun maliyetle üretilebileceði
tedarik oraný %80’lere eriþmiþtir.
þekilde optimize edilmesi, en düþük proses ve
Sayýsal olarak ifade edemesem de biliyorum ki, diðer hammadde maliyeti ile parçanýn kendinden beklenen
yerli otomotiv ana sanayi firmalarý da yerli kalýp görsel ve fonksiyonel performansý saðlayabileceði þekilde
tedarikinde bu süre zarfýnda önemli artýþ saðladýlar. tasarlanmasý ile ortaya çýkan birim fiyat ve yatýrým
Biliyorum, çünkü bu süreci birlikte tasarladýk, OSD – maliyeti “tasarlanmýþ maliyettir”. Bu maliyetin
TAYSAD – UKUB ortak çalýþmalarý bugün burada birlikte üzerindeki her bir kuruþ ise “katlanýlan maliyettir”. Ya
olmamýzý saðlayan bu seminerlerin tohumlarýný ekti. buna katlanýlýr ya da bu parçadan mahrum kalýnýr.
Bu tasarýmda aktif rol almýþ olmak þahsým için ayrý bir
Ürün datasýný alýp kalýbýný yapmak bugün herkesin
mutluluktur.
rahatlýkla yaptýðý bir iþtir. Açýkça biliyoruz ki, baþýnda
Tofaþ Yan Sanayi Kalite ve Geliþtirme Müdürlüðü, durduðunuz takdirde, bugün Uzakdoðu kalýpçýlarý ayný
Kalýp/Teçhizat Kalite Yöneticiliðinde haklý ya da haksýz teknik þartnameye göre Türk kalýpçýlarýndan daha hýzlý
aranmaz, doðru ya da yanlýþ tartýþýlýr, “Kim” ile deðil, ve daha ucuz kalýp üretebiliyorlar.
“Ne” ile meþgul olunur, güvene ve kaliteli iletiþime
dayalý iþbirliði vardýr. Bu sayede yedi yýlda %15’den Yerli kalýpçýlarýmýzýn yegane avantajý, ana sanayinin
%80’e yerli kalýp tedariki artýþýný tedarikçilerimiz ve yerli proje devreye alma sürecinde kalite süreçlerini
kalýpçý firmalarýmýz ile birlikte gerçekleþtirebildik. Bunu çalýþtýrabilmesi için “off tool – off process”, yani nihai
Tofaþ tek baþýna gerçekleþtirmedi, gerçekleþtiremezdide. kalýptan nihai proses ile üretilmiþ, parçalara mümkün
olan en kýsa sürede ihtiyaç duyuyor olmasýdýr.
13
Makale
Yerli imal edilmiþ bir kalýpla, tedarikçi üretim ortamýnda
ana sanayi eþliðinde yapýlan ilk kalýp denemesi dahi bir
off tool – off process parça olarak kullanýlabilmektedir.
Yurtdýþý tedarikli bir kalýp ile proje devreye alma
sürecinde “katlanýlan” kalite problemleri, zaman
kayýplarý ve proje yönetimi maliyetleri, yerli kalýp
tedarikinde ana sanayiyi teþvik eden en önemli unsur
olmaktadýr.
Yakýn ve orta vadede Türkiye’de üretilecek araçlar için
kalýp tedarik edebilmemiz evvela, ana sanayiler olarak
bizlerin Türkiye’ye araç projesi alabilmemize baðlýdýr.
Bunun için kalitemizden ödün vermeden en kýsa sürede
ve en düþük maliyetle araç devreye alabiliyor olmamýz
gerekiyor . Kurallar deðiþiyor demiþtim, dinamik proje
yönetimi artýk yaþam tarzýmýz haline geliyor. Matematik
model verip kalýp isteme günleri geride kaldý, bugün
stili donmamýþ parçalarýn çelik sipariþlerini veriyor,
matematik modeli donmamýþ parçalarýn çeliklerini
iþlemeye baþlýyoruz . Kabasý iþlenmiþ kalýptaki parçanýn
stilini deðiþtirip, montaj teknolojisini deðiþtirmek
zorunda kalabiliyoruz . Kalýplarýmýzý parçalar ile
eþzamanlý tasarlatýyor ve iþletiyoruz . Kolay mý oluyor,
katiyen hayýr. Ancak bu hýza ve çalýþma tarzýna ayak
uydurabilen tedarikçiler ve kalýpçýlarla baþarýyý
yakalayabileceðimizi biliyoruz.
Ýþte bu sebeple Türk kalýpçýlarý da artýk statik olarak
kalýp deðil, dinamik olarak maliyet tasarlamalý ve imal
etmelidir.
Henüz yerlileþtiremediðimiz %20 iþte bu gerçeðin
sonucudur. Tofaþ bir Fiat Grup üretim fabrikasýdýr ve
Fiat kendi grubu içinde yer alan kalýp firmasý ile
bahsettiðim eþzamanlý parça ve kalýp tasarýmý – imalatý
sürecini torpido ve konsol grubu için yürütmektedir.
Elbette bu %20 sadece torpido ve konsol grubu
kalýplarýndan ibaret deðildir, buna co-design tabir
ettiðimiz tedarikçilerimizin kendi know-how’larý
çerçevesinde tasarladýklarý özel sistemlerin bazý kalýp
yatýrýmlarý da dahildir . Ancak yine ayný sebeple,
eþzamanlý parça ve kalýp tasarýmý – imalatý sebebiyle
bu kalýplar da yurt dýþýndan tedarik edilmektedir.
Bu çerçeveden bakýnca, Türk kalýpçýlarýný ilk karþýlayacak
zorluk bu %20’yi yerlileþtirmek adýna deðil, mevcut
%80’i koruyabilmek adýna olacaktýr.
Tedarikçi ve kalýpçý yetkinliði artýk sadece kalýp sipariþi,
tasarýmý, imalatý ve prosesi üzerinden deðerlendirilemez.
Bugün kimsenin yerli kalýpçýlarýmýzýn kalýp tasarým ve
imalat yetkinliðine þüphe ile yaklaþtýðýný düþünmüyorum.
Kimse tedarikçilerimizin kalýp sipariþi farkýndalýðýnda
olmadýðýný, proses yetkinliðinin yetersiz olduðunu
düþündüðünü sanmýyorum . Herkesin geliþmeye açýk
yönleri her daim olacaktýr, olmalýdýr da . Bahsettiðim
yetkinlik, plastik parçayý bir ürün olarak ele alýp, fikirden
ürüne giden yolda ana sanayi ile birlikte çalýþabilmektir.
Bu, söylendiði kadar kolay deðildir. Teknik ve teknolojik
yetkinlik dýþýnda uluslar arasý iletiþim kabiliyeti ve proje
yönetimi becerisi gerektirir. Karþýlýklý samimi güven
ortamýna, kaliteli iletiþime ve iþbirliðine dayanýr. Bireysel
veya bölümsel hedefler için deðil, ortak hedefler için
çalýþmayý gerektirir.
Bunu gerçekleþtirebilirsek o zaman ilk olarak yerli kalýp
tedariki sürekliliðini saðlayabilir, zaman içinde de yurt
dýþý kalýp tedarikini en aza indirmeyi baþarabiliriz.
Ulusal otomotiv plastik kalýp sektörümüzün ana sanayi,
tedarikçi ve kalýpçý olarak geliþmeye açýk çok konusu
var. Adým adým, güzel bir tempoda ilerlemekteyiz, ancak
hýzýmýzý arttýrmalýyýz. Benim bu süreçte sizlerin iþ birliðine
olan inancým tamdýr.
14
Birlik Faaliyetleri
UKUB’un 13. Olaðan Genel Kurulu’ nda Þamil ÖZOÐUL
Güven Tazeledi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) Baþkanlýðý’na yeniden seçilen Þamil ÖZOÐUL, sektörün en büyük
sýkýntýsýnýn nitelikli teknik eleman yetersizliði olduðunu söyledi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði’nin (UKUB) 13. Olaðan
Genel Kurulu’nda Baþkan Þamil Özoðul güven tazeledi.
Özoðul, tek listeyle girdiði seçimde kullanýlan oylarýn
tümünü alarak bir kez daha baþkanlýk görevini üstlendi.
Birlik merkezinin bulunduðu, Demirtaþ Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki (DOSAB) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý
(BTSO) Eðitim Vakfý (BUTGEM) Konferans Salonu’nda
gerçekleþtirilen genel kurula üyeler büyük ilgi gösterdiler.
UKUB Kurucu Baþkaný ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin Gülener’in de hazýr bulunduðu genel kurulun
açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan Þamil Özoðul, kalýpçýlýk
sektörüyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Projelerimiz Eðitim Odaklý.
UKUB’un en önemli projelerinden biri olan Kalýpçýlar
Vadisi’nin Yalova’da faaliyete geçirilmesi yönünde önemli
aþamalar kat edildiðini belirten Özoðul, sektörün yaþadýðý
en önemli sorunlarýn baþýnda nitelikli teknik elaman
eksikliðinin geldiðine dikkat çekti. Özoðul, bu nedenle
UKUB’un projelerinin odaðýnda eðitimin yer aldýðýný
belirterek, “Sektörümüzün nitelikli eleman sorununa
çözüm bulmak amacýyla çalýþmalarýmýz artarak devam
edecek. Bu yýl Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp
Yarýþmasý’nýn ikincisini düzenliyoruz. Çeþitli konularda
sektöre yönelik mesleki eðitimler organize ediyoruz.
Nitelikli ara eleman yetiþtirilmesine yönelik mesleki
eðitim merkezi kurulmasý amacýyla çalýþmalarýmýz devam
ediyor. Kalýpçýlar Vadisi Projemiz’ de de Kalýpçýlýk Meslek
Lisesi’ne yer verdik.” dedi.
Kalýpçýlýk sektöründeki geliþmeleri, sorunlarý ve
çözümlerini ana ve yan sanayi temsilcilerine aktarmak
amacýyla her yýl Kalýpçýlýk Semineri düzenlediklerini,
Kalýp Avrasya Fuarý’na kurumsal destek verdiklerini,
bakanlýklar, valiler, milletvekilleri, belediye baþkanlarý
ve ticaret sanayi odalarý ile görüþüp sektörün sorunlarýna
dikkat çekerek ortak projeler hazýrladýklarýný anlatan
Þamil Özoðul, “Bu çalýþmalardaki hedefimiz üretimin
kalbi olan kalýpçýlýk konusunda ülke çapýnda bilinç
oluþturmaktýr” diye konuþtu. Bu yýl ikincisini
düzenledikleri Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp
Yarýþmasý’nýn öðrencileri teþvik etmede ve öðrencileri
sektöre yönlendirmede önemli role sahip olmasý
sebebiyle yarýþmayý çok önemsediklerinin altýný çizen
Baþkan Özoðul, okullara yaptýklarý ziyaretlerde bu
projenin öðrenci ve öðretmenlerde heyecan yarattýðýný
gördüklerini dile getirdi.
Baþkanýn konuþmasýnýn ardýndan seçimlere geçilirken,
Þamil Özoðul baþkanlýðýndaki liste yeniden iþbaþýna
getirildi. Seçim sonucunda, Levent Ganiyusufoðlu, Ayhan
Demirkol, Ahmet Koç, Ahmet Kuru, Cüneyt Özumar ve
Elif Özge Öztürk, UKUB yeni Yönetim Kurulu’nu
oluþturdu.
15
Birlik Faaliyetleri
Elif Özge ÖZTÜRK, UKUB’un Ýlk Kadýn Yönetim Kurulu
Üyesi Seçildi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði’nin (UKUB) 13. Olaðan Genel Kurulu 12 Nisan 2014 tarihinde gerçekleþtirildi.
Ulusal Kalýp
Üreticileri
Birliði’nin (UKUB)
13. Olaðan Genel
Kurulu 12 Nisan
Cumartesi günü
gerçekleþtirildi.
Þamil Özoðul’ un
baþkan olarak
seçildiði Yönetim
Kurulunda Levent
Ganiyusufoðlu,
Ayhan Demirkol,
Ahmet Koç,
Ahmet Kuru,
Cüneyt Özumar ve
Elif Özge Öztürk yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.
1983 Ýstanbul doðumlu olan Elif Özge Öztürk orta
öðretimini Bahçelievler Anadolu Lisesi’ nde tamamlamýþ
daha sonra Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði
bölümünden mezun olmuþtur. Yurt dýþýnda dil eðitimi
almasýnýn ardýndan Türkiye’ ye dönerek eðitim hayatýna
devam etmiþtir. Bir iþi iyi bilenlerden çok iyi yönetenlerin
önemli olduðuna inandýðý için 2011 yýlýnda Gebze Yüksek
Teknoloji Enstitüsünde iþletme yüksek lisansýný
tamamlamýþ daha sonra 2012 yýlýnda Boðaziçi
Üniversitesi Yaþam Boyu Eðitim Merkezi (BÜYEM)
tarafýndan düzenlenen yöneticilik okulu programýný
baþarýyla tamamlamýþtýr.
Yönetim Kurulu’ na 13. Olaðan Kurul seçimlerinde
katýlan, Elif Özge Öztürk Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði’nin
ilk kadýn Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Elif Özge
Öztürk çalýþma hayatýna babasý Abdulkadir Öztürk
tarafýndan kurulmuþ olan Özgü Kalýp ve Plastik Sanayi
Limited Þirketi ile 2008 yýlýnda baþladý. Çalýþma hayatýna
baþladýðý 2008 yýlýnýn evvelinde de, çok küçük yaþlardan
itibaren kalýp dünyasýnýn içinde yer aldý.
Elif Özge Öztürk, erkek egemen kalýpçýlýk sektöründe
hem kadýn yönetici hem de 2.kuþak kalýpçý olarak sektöre
katký saðlamak için baþarýlý çalýþmalar yürütmektedir.
Türkiye’ de kalýp sektörünün temsilcisi olan UKUB’ un
Yönetim Kurulu’ nda yer alan Öztürk, almýþ olduðu
eðitim ve sektördeki tecrübesiyle UKUB tarafýndan
gerçekleþtirilen çalýþmalara katma deðer katacaktýr.
Farklý üretim anlayýþlarý ve bakýþ açýlarý görmek için
özellikle üretim yönetimi, yalýn üretim gibi konularda
eðitimlere katýlmýþ, ayrýca büyümede sürekliliði saðlamak
için ihracat uzmanlýðý sertifikasý almýþtýr.
Kalýpçýlar Vadisi’ne Bakan’dan Destek Sözü
UKUB Baþkaný Þamil ÖZOÐUL, Yalova'daki sanayici ve iþadamlarýna verilen yemeðe katýlan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'a, Yalova'da kuruluþuna baþladýklarý Kalýpçýlar Vadisi'ni detaylý
olarak anlattý ve destek istedi.
Bakan Iþýk, AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coþkun ve
Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal ile birlikte Yalova
TÝGEM (Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü) tesislerinde
Yalova'nýn sanayici ve iþadamlarýna yönelik düzenlenen
yemeðe katýldý. Yalova'daki nitelikli eleman ihtiyacý ve
sanayileþmenin konuþulduðu yemekte UKUB Baþkaný
Þamil Özoðul da hazýr bulundu.
Baþkan Özoðul, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri
Iþýk'a UKUB'un Yalova'ya kuracaðý Kalýpçýlar Vadisi
hakkýnda ayrýntýlý bilgi aktardý. Özoðul, Bakanlýk'tan
onay alan ve ÇED'e tabi deðildir raporu verilen Kalýpçýlar
Vadisi'nin sektörün geliþiminde lokomotif rol
üstleneceðini söyledi. Türk kalýpçýlýk sektörünün önünü
açacak projede, ortak kullanýma yönelik Kalýp
Teknolojileri Ar-Ge Merkezi kuracaklarýný kaydeden
Özoðul, ayrýca OSB alaný içinde sektörün ara eleman
ihtiyacýný karþýlamasý amacýyla meslek lisesi ya da meslek
yüksekokulu açýlmasýný planladýklarýný anlattý.
Bakan Fikri Iþýk da, hükümet olarak sanayileþmeye önem
verdiklerini, sanayi ve sanayicinin önündeki engellerin
kaldýrýlmasý için her türlü çalýþmayý yaptýklarýný belirtti.
Iþýk, UKUB'un projesini beðendiðini ifade ederek,
'Kalýpçýlýk sektörü ülkemizin sanayileþmesinde önemli
bir yere sahiptir. Bakanlýðýmýz Kalýpçýlar Vadisi'nin biran
önce hayata geçirilmesi için gereken tüm desteði
verecek' diye konuþtu.
16
Birlik Faaliyetleri
Türk - Alman Endüstriyel Kalýp Tasarým ve Ýnovatif
Ýmalat Teknolojileri Paylaþým Çalýþtayý Gerçekleþtirildi.
UKUB’un Uludað Üniversitesi iþbirliði ile düzenlediði iki günlük çalýþtayda, kalýpçýlýk teknolojileri
alanýndaki bilimsel çalýþmalar deðerlendirildi. Türk - Alman akademisyenlerin sunum yaptýðý çalýþtayda,
sektörün geliþimi için üniversite - sanayi iþbirliðinin gerekliliði vurgulandý.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) ile Uludað Üniversitesi
iþbirliðinde gerçekleþtirilen çalýþtayda, Endüstriyel Kalýp
Teknolojileri alanýndaki bilimsel çalýþmalarýn sektörel
yansýmalarý ele alýndý. Türk ve Alman akademisyenleri bir
araya getiren çalýþtayda; üniversite-sanayi iþbirliði alanýnda
her iki ülkedeki uygulamalar da deðerlendirildi. 2014 Türk - Alman Bilim Yýlý kapsamýnda düzenlenen ve
TÜBÝTAK’ýn da maddi destek verdiði ‘Türk - Alman Endüstriyel
Kalýp Tasarým ve Ýnovativ Ýmalat Teknolojileri Paylaþým
Çalýþtayý’ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý’nda gerçekleþtirildi.
Sektör temsilcilerinin izlediði çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný
yapan Çalýþtay Yürütücüsü ve Uludað Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Otomotiv Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç.
Dr. Murat Yazýcý, çalýþtayý düzenlemedeki amaçlarýný anlattý.
Baþta Türk - Alman bilim insanlarý ve üniversiteleri arasýnda
iþbirliðinin geliþtirilmesi ve Türk üniversiteleri arasýnda
iþbirliðinin artýrýlmasýný hedeflediklerini kaydeden Yazýcý,
ayrýca kalýpçýlýk sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn
temsilci ve katýlýmcýlarýna, kalýpçýlýk teknolojilerindeki
yenilikleri izleme fýrsatý vermek istediklerini söyledi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Baþkaný Þamil Özoðul, Türkiye’
de konusunda ilk kez düzenlenen çalýþtayýn, kalýpçýlýk
teknolojileri ile ilgili iki ülke arasýndaki iþbirliðini geliþtireceðini
söyledi. Özoðul, çalýþtayýn Türk-Alman üniversiteleri arasýndaki
bilgi paylaþýmýnýn yaný sýra iki ülkedeki üniversite-sanayi
iþbirliði uygulamalarýný kýyaslama olanaðý saðlayacaðýný belirtti.
Üniversite-sanayi iþbirliðinin kalýpçýlýk sektöründe çok daha
önem taþýdýðýný vurgulayan Baþkan Özoðul, geçen yýl UKUB
yönetimi ve üyeleriyle birlikte fuar ziyareti için gittikleri
Almaya’ daki izlenimlerini paylaþtý.
Üniversite - Sanayi Ýþbirliði
Almanya’da, üniversite-sanayi iþbirliði alanýndaki uygulamalarý
yakýndan gördüklerini kaydeden Baþkan Þamil Özoðul, ‘Bu
iþbirliði sayesinde neler yapýlabileceðini gördük. Buradaki
ziyaretlerimizde elde ettiðimiz bilgiler ve izlenimler bize çok
farklý bir bakýþ açýsý kazandýrdý. Bir üniversitenin o ülkenin
sanayisiyle nasýl iþbirliði yapmasý gerektiðini gördük.
Üniversite-sanayi iþbirliðinin Türkiye’deki uygulamalarýný
daha ileri noktalara taþýmalýyýz. Burada üniversitelere de
sanayicilere de, sivil toplum örgütlerine de görev düþüyor.
UKUB yönetimi olarak bu konuda tüm gayretimizi
göstermekte kararlýyýz’ dedi.
Ar-Ge’ye Yönelmeliyiz...
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, konuþmasýnda, Türkiye’nin
katma deðeri yüksek ürün ihracatýný artýrmasý gerektiðinin
altýný da çizdi. Türkiye ihracatýnýn sadece yüzde 4’ünün katma
deðeri yüksek ürünlerden oluþtuðunu, geriye kalan yüzde
96’sýnýn orta ve düþük derecede katma deðeri olan ürünler
olduðunu açýklayan Özoðul, ‘Ülke olarak hedefimiz yüksek
teknoloji ürün ihracatý olmalý. Bu oraný yüzde 30’lar seviyesine
çýkarmalýyýz. Bunun için de firmalarýn Ar-Ge çalýþmalarýna
aðýrlýk vermesi gerekir’ þeklinde konuþtu.
Türk kalýpçýlýk sektörüne yeni bir ivme kazandýrmasý beklenen
iki günlük çalýþtayda Türk ve Alman akademisyenler, sýcak
dövme kalýplarýnda aþýnma ve çatlamayý azaltmaya yönelik
lazer sinterleme teknolojileri, seramik malzemeye elektrik
iletkenliði kazandýrýlmasý, talaþlý imalat tezgâhlarýnda
titreþimin etkileri, analizi ve azaltýlmasýna yönelik tasarým
ve imalat teknolojileri, talaþlý imalat tezgâhlarýnda kompozit
ve polimer yapý malzemelerinin kullanýlmasý, modelleme
yöntemiyle talaþlý imalatta verimliliðin artýrýlmasý konularýnda
sunumlar yaptýlar.
Akademisyenler ayrýca, sektörde faaliyet gösteren firma
temsilcileri ve katýlýmcýlara, modern hýzlý prototipleme
teknolojilerinin endüstriyel kalýpçýlýkta kullanýlmasý, kalýp
imalatýnda deðiþken ilerlemeli tornalamanýn kullanýlmasý ve
kalýplarda ýsýl iþlem sonrasý ortaya çýkan kalýntý gerilmelerinin
FEM simülasyonlarla öngörüsü konularýndaki bilimsel
çalýþmalarý aktardýlar. Bilim adamlarýnýn sunumlarý, ara
oturumlarda tartýþýlarak deðerlendirildi.
18
Birlik Faaliyetleri
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri Milli Eðitim Bakanlýðý
Ýstiþare Toplantýsý’na Katýldý.
UKUB temsilcilerinin de katýldýðý Ankara'daki sektör-eðitim istiþare toplantýsýnda, makine sektöründe
mesleki eðitim veren ortaöðretim kurumlarýndan beklentiler dile getirildi.
makine sektöründe nitelikli iþgücünün yetiþtirilmesi,
küresel rekabette makine sektörünün gücünün
artýrýlmasý, okul-sanayi arasýnda iþbirliðinin geliþtirilmesi
ve makine sektörünün sorunlarýnýn belirlenerek çözüm
üreti lmesinin amaçlandýðýna iþaret edi ldi.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn sektör-eðitim iþbirliðinin
geliþtirilmesine yönelik istiþare toplantýsýnda makine
sektörü masaya yatýrýldý. Toplantýda, meslek liselerinde
temel yabancý dil bilgisinin gerekliliði, staj uygulamalarý,
rehberlik ve yönlendirme faaliyetleri, mesleki ve teknik
ortaöðretime öðrenci alýnýþý gibi konular baþta olmak
üzere çeþitli çözüm önerileri sunuldu.
Ankara'daki toplantýya katýlan UKUB (Ulusal Kalýp
Üreticileri Birliði) temsilcileri, makine sektörünün
geliþtirilmesine yönelik sektör-eðitim iþbirliði alanýnda
yapýlacak çalýþmalarla ilgili görüþlerini dile getirdiler.
Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Salih Çelik
ve Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürü Ömer
Açýkgöz'ün de katýldýðý toplantýda UKUB'u Ayhan
Demirkol, Cüneyt Özumar ve Begüm Tinin temsil etti.
Çeþitli bölgelerden gelen kurum ve kuruluþ
temsilcilerinin de yer aldýðý toplantýda söz alan yetkililer,
eðitim-istiþare toplantýlarýnýn hedefi hakkýnda bilgi
verdiler. Toplantýda, önemli bir katma deðere sahip
Sorunlar ve Makine Eðitiminden Beklentiler.
Ýstiþare toplantýsýnda, ortaöðretim düzeyi mesleki
eðitimde makine alanýndaki mevcut durum ve sorunlarý,
ulusal ve uluslararasý makine sektörünün nitelikli eleman
ihtiyacý ve ortaöðretim düzeyi mesleki eðitimden
beklentileri ele alýndý. Deðerlendirme toplantýsýnýn
sonunda sektörün geliþtirilmesine yönelik çözüm
önerileri ortaya kondu.
UKUB, ISTMA 14. Dünya Konferansýna Katýldý.
Okul-sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi gerektiðine dikkat
çeken katýlýmcýlar, meslek liselerine nitelikli öðrenci
alýnmasýný, bunun için de puan barajý konulmasýný ve
sýnav yapýlmasýný istediler. Okullarýn donanýmlarýnýn
artýrýlmasýný, öðrenci ve öðretmenlerin teknolojiyi
yakýndan takip ederek kendilerini geliþtirmeleri
gerektiðini vurgulayan katýlýmcýlar, meslek liselerinde
öðretim programýna teknik Ýngilizce dersi konulmasýnýn
yararlý olacaðýný dile getirdiler. Toplantýda ayrýca, meslek
liselerinin son sýnýfýnda, özellikle kalýp bölümü için
plastik, sac ve basýnçlý döküm alanlarýnda branþlaþmaya
gidilmesi istenirken, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn alan ve
dal seçimlerinde öðrenci ve velileri özendirmek amacýyla
burs çalýþmasý yürüttüðü bildirildi.
UKUB, ISTMA 14. Dünya Konferansý’na Katýldý.
ISTMA 14. Dünya Konferansý’na Türkiye’yi ve UKUB’u temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz
Levent GANÝYUSUFOÐLU katýlým saðladý.
ISTMA 2014 - 14. Dünya Konferansý ve Fuarý, 12-16 Mart 2014 tarihlerinde , Güney Afrika Cumhuriyeti’ nin Cape
Town þehrinde gerçekleþecekti. Toplantýya Finlandiya, Ýtalya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Güney Afrika, Ýsviçre,
Türkiye ve Birleþik Krallýk olmak üzere 9 ülkeden temsilciler katýldý. Toplantýda bir araya gelen farklý Ulusal Dernekler
temsilcileri Avrupa bölgelerindeki mevcut iþ koþullarý hakkýnda bilgi paylaþýmý yapma imkaný buldu.
20
Makale
Anonim Þirket ve Limited Þirketlerin Karþýlaþtýrýlmasý
ile Þirketlerin Tür Deðiþtirmesi.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim
þirketlere çok özel ayrýcalýklar saðlanmýþ ve
limited þirketlerin neredeyse hiç bir avantajý
kalmamýþtýr. Yeni kanun çerçevesinde
anonim þirket ile limited þirket arasýnda
farklarý ve limited þirketin anonim þirkete
dönüþtürülmesi durumunda izlenmesi
gereken yollara aþaðýda kýsaca deðinilmiþtir.
toplantýlarýnda bakanlýk temsilcisi þartý
yoktur. • Anonim þirkete, dýþarýda bir kiþi "yönetim
kurulu üyesi" olabilecek. Bu durumda,
þirketin yüzde yüz payýna sahip ortaðýn,
hiç bir sorumluluðu olmayacak.
• Anonim þirketlerde ortaklardan en az
birinin müdür ya da yönetim kurulu üyesi
olmasý gibi bir zorunluluk olmamasýna
Öncelikle anonim þirket ve limited
raðmen limited þirketlerde ortaklardan
þirketlerin karþýlaþtýrýlmasý þu þekildedir;
en az birinin müdür olmasý gerekmektedir. Bu müdürün þirketin vergi ve sigorta
• Anonim þirketler tek kiþi ile kurulabilir ve
primi borçlarýndan, bütün malvarlýðý ile
Hatice ÇAKIR TASLI
ortak sayýsý sýnýrsýzdýr. Limited þirketler Av.
sorumlu olmasý gerekmektedir.
UKUB Hukuk Müþaviri
ise tek kiþi ile kurulabilir ve ortak sayýsý
• Anonim Þirket ortaðý olan emeklilerin,
50 kiþidir.
emekli aylýklarýndan yüzde 15 Sosyal
• Anonim þirketler 50.000 TL esas sermaye ve 100.000 TL
Güvenlik Destekleme Primi kesilmez. Limited þirket ortaðý
kayýtlý sermaye ile kurulabilir. Limited þirketler ise 10.000
emeklilerden ise kesilir.
TL esas sermaye ile kurulabilir.
• Anonim þirketler tahvil çýkarabilir. Limited þirketler ise
Limited Þirketin Anonim Þirkete Dönüþtürülmesi
tahvil çýkaramaz.
• Anonim þirketler pay devri kolayca gerçekleþtirilebilir,
6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) þirketler
noterden yapýlma mecburiyeti yoktur.Ticaret sicilinde
hukukuna getirdiði yenilikler göz önüne alýndýðýnda
tescil mecburiyeti yoktur.. Limited þirketler ise þirket
Anonim Þirketlerin Limited Þirketlere göre daha avantajlý
pay senedinin satýþý genel kurul onayý gerekli olup satýþ
konuma geçtiði görülmektedir. Bu avantajlardan
noterden yapýlmalýdýr. Ticaret sicilden de tescil edilmesi
yararlanmak için birkaç iþlemle tür deðiþimi yapýlmasý
gerekmektedir. yani Limited Þirketin Anonim Þirkete dönüþtürülmesi
• Anonim þirketler þirket pay senedinin 2 yýl geçtikten
gerekmektedir. Tür deðiþtirme TTK'nýn 180-194. maddeleri
sonra satýlmasý durumunda elde edilen kazanç tutarý
arasýnda hükme baðlanmýþtýr. vergiye tabi deðildir. Limited þirketler ise þirket hissesi
kaç yýl sonra satýlýrsa satýlsýn elde edilen kazanç gelir
Limited þirketin, anonim þirkete dönüþümünde yapýlmasý
vergisine tabidir.
gereken bazý iþlemler þöyledir; • Anonim þirketler halka açýlma imkaný vardýr. Limited
þirketler ise halka açýlma imkaný yoktur. - Þirket müdürü veya müdürler kurulu tarafýndan tür
• Anonim þirketler ortaðýn kamu borçlarýndan sorumluluðu
deðiþtirme kararý alýnacak. yoktur. Tek sorumluluðu taahhüt ettiði sermaye borcunu
- Bilanço/Ara bilanço çýkartýlacak. ödemesidir. Yönetim kurulu üyelerinin amme
- YMM veya SMMM tarafýndan öz varlýk tespit ile tescile
alacaklarýna karþý sorumluluðu sýnýrsýzdýr. Limited þirketler
tabi aktiflerin deðer tespit raporu düzenlenecek. ise ortaðýn kamu borçlarýndan sorumluluðu vardýr.
- Yeni kurulacak olan A.Þ.'nin esas sözleþmesi
• Anonim þirketler þirket sözleþmesi ancak esas
düzenlenecek.
sermayenin yarýsýna tekabül eden ortaklarýn kararýyla
- Müdür/müdürler kurulu tarafýndan tür
deðiþtirilebilir. Limited þirketler ise þirket sermayesinde
deðiþtirme planý hazýrlanacak. esas sermaye öngörülmemiþse þirket ortaklarýnýn 2/3
- Müdür/müdürler kurulu tarafýndan tür
ünün kararýyla deðiþtirilebilir. deðiþtirme raporu ile tür deðiþtirme iþ ve iþlemleri
• Anonim þirketler sermayesi 250.000.- TL ve üstünde
ortaklarýn incelemesine açýlacak. olan þirketler bir avukatla danýþmanlýk anlaþmasý yapmak
- Tür deðiþtirme planý ve eki esas sözleþme de genel
zorundadýr. Limited þirketler ise avukat bulundurma
kurulun onayýna sunulacak. Tür deðiþtirme planý
zorunluluðu yoktur. ortaklarýn dörtte üçünün kararý ile kabul edilmesi
• Anonim þirketler de ortaklarýn þirkete verdiði emanet
gerekiyor.
paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koþul belirtilmeden
- Tür deðiþtirme evraký ile yeni tür þirket esas sözleþmesi
hemen iade edilebilir. Limited þirketler ise ortaklardan
MERSÝS'e girilecek.
alýnan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm
- Yeni tür þirket esas sözleþmesi ile tür deðiþtiren þirketin
alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir. genel kurul tutanaðý notere onaylatýlacak.
• Anonim þirketler ana sözleþme deðiþikliði içeren genel
- Genel kurul kararý ve yeni þirketin tescili için ticaret
kurul toplantýlarýnda Bakanlýk temsilcisi bulundurmak
siciline baþvurulacak ve Ticaret Sicili gazetesinde ilan
zorundadýr. Limited þirketler ise Genel kurul
ettirilecektir.
21
Birlik Faaliyetleri
UKUB Üyeleri Euromold 2013 Fuarýný Ziyaret Etti.
Frankfurt Euromold 2013 Fuarý'ný ziyaret eden UKUB üyeleri, sektördeki yenilikleri yakýndan inceleme
fýrsatý buldular.
Almanya'nýn Frankfurt kentinde düzenlenen Euromold
2013 Uluslararasý Kalýp Fuarý'ný ziyaret eden UKUB
yöneticileri ve üyeleri, kalýp teknolojilerindeki yenilikleri
yerinde görürken, dünyanýn çeþitli ülkelerinden fuara
katýlan firmalarýn temsilcileriyle görüþme imkâný
buldular.
Frankfurt'ta 3-6 Aralýk tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen
Euromold 2013 fuarýný ziyaret eden 18 kiþilik UKUB
heyeti, fuar ziyaretinin yaný sýra çeþitli firma
temsilcileriyle de görüþmelerde bulundular. 4 günlük
fuar gezisinin ikinci gününde Fraunhofer Teknoloji
Üretim Enstitüsü'nü ziyaret ederek, sanayi bölgesi,
fabrikalar ve teknoparkta incelemelerde bulunan Türk
kalýpçýlar, üniversite sanayi iþ birliði çerçevesinde
yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgi aldýlar.
UKUB heyeti, daha önce Türkiye'de aðýrladýðý Alman
Kalýp Üretici Birliði yöneticileriyle fuar alanýnda bir araya
geldi. Alman meslektaþlarý ile sektörle ilgili görüþ
alýþveriþinde bulunan UKUB yöneticileri ve üyeleri, 4.
gün bir kez daha fuarý ziyaret ettikten sonra Türkiye'ye
döndüler.
Geziyi deðerlendiren UKUB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet
Koç, Tük kalýpçýlýk sektörünün dünya ile yarýþabilmesi
için teknolojideki yenilikleri düzenli olarak takip etmek
zorunda olduklarýný söyledi. Sektörün geliþimi için UKUB
olarak çeþitli projeler gerçekleþtirdiklerini belirten Koç,
'Kalýpçýlýkla ilgili yurtdýþý fuarlarýný bu amaçla yakýndan
takip ediyoruz. Üyelerimiz sektördeki teknolojileri
yakýndan görme ve tanýma fýrsatý bulurken, ikili
görüþmelerle de iþ baðlantýlarý gerçekleþtiriyor' diye
konuþtu.
Genel Plastik Enjeksiyon Kalýp Eðitimi Gerçekleþtirildi.
Ülkemiz genelinde plastik enjeksiyon kalýbý satýn almasý yapan ve plastik parça tasarýmlarý ile ilgilenen firmalarýmýzýn
plastik enjeksiyon kalýplarý konusunda genel seviyede bilgi sahibi olmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenen "Genel
Plastik Enjeksiyon Kalýp Eðitimi" 07 Kasým 2013 tarihinde BUTGEM Konferans Salonu' nda gerçekleþtirildi.
Tüm katýlýmcýlara ve desteklerinden dolayý ana sponsorumuz UDDEHOLM, etkinlik sponsorumuz Whitford B.V.
firmasýna teþekkürlerimizi sunarýz.
22
Teknik Makale
24
Birlik Faaliyetleri
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri BTSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Ýbrahim BURKAY'ý Ziyaret Etti.
BTSO Baþkaný Ýbrahim BURKAY, UKUB' un Yalova'da hayata geçireceði Kalýpçýlar Vadisi'ne her türlü
desteði vereceklerini söyledi. BURKAY, kalýp sektörünün önünü açacak projenin Bursa sanayii açýsýndan
da önemli olduðunu vurguladý.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Baþkaný Ýbrahim
Burkay, Bursa merkezli Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin
Yalova'da kuracaðý, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB'nin
ülke ekonomisine çok büyük katký yapacaðýný belirterek
projeye destek vereceklerini açýkladý.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul ve Yönetim Kurulu Üyeleri
BTSO Baþkaný Ýbrahim Burkay'ý ziyaret ederek Kalýpçýlar
Vadisi projesi hakkýnda detaylý bilgi verdiler. UKUB
Onursal Baþkaný ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin
Gülener'in de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan UKUB
Baþkaný Þamil Özoðul, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB'nin
kuruluþ çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini, kurulacak
OSB için "ÇED'e tabi deðildir" raporu aldýklarýný iletti ve
kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn baþladýðý bilgisini verdi.
Otomotiv ve beyaz eþya baþta olmak üzere, hemen her
sektörde ihtiyaç duyulan kalýp üreticilerini, kümelenme
mantýðý ile bir araya getirecek projenin gerçekleþmesi
için çalýþtýklarýný belirten Baþkan Özoðul, geldikleri
aþamanýn çok önemli olduðunu iletti. Özoðul, 'Kalýpçýlar
Vadisi projesi için kalýp kullanýmýnýn yoðun olduðu sanayii
tesislerine yakýn bölgelerde yatýrým alaný aradýk.
Yalova'daki Biliþim OSB arazisi UKUB'a Kalýpçýlar Vadisi
yapýlmasý koþuluyla tahsis edildi. Çalýþmalarýmýz hýzla
devam ediyor. Çalýþmalarýmýza baþta Yalova Valisi Sayýn
Esengül Civelek olmak üzere önemli destekler aldýk.
Þimdi bütün enerjimizi bu projeyi tamamlamaya adadýk.'
þeklinde konuþtu. Baþkan Özoðul, BTSO'nun projeye
vereceði desteði önemsediklerini, ilk projeyi
tamamladýktan sonra Bursa'da faaliyet gösteren
üyelerimizin talepleri doðrultusunda Bursa'da da benzer
bir projeyi hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.
BTSO Baþkaný Ýbrahim Burkay da, Bursa sanayisinin
katma deðeri yüksek sektörlere yönelmesini
önemsediklerini söyledi. Kalýpçýlar Vadisi'nin otomotiv
sektörünün kalbinin attýðý Bursa'da da yapýlmasýný
istediklerini vurgulayan Burkay, 'Keþke Bursa'da
yapýlabilseydi. Ancak Ýstanbul, Ýzmir otoyolu sonrasýnda
aradaki mesafe sorun olmayacaktýr. Kalýpçýlýk sektörü
katma deðeri yüksek ve önemli bir sektör. Bu sektöre
destek vermek Bursa sanayisine de olumlu katký
yapacaktýr. Bu nedenle, proje Yalova'da olsa da UKUB'a
gereken desteði vereceðiz. Umarým Yalova'nýn ardýndan
Bursa'da benzer bir projeyi hep birlikte hayata geçiririz'
dedi.
25
Röportaj
UKUB Tersine Mühendislik Merkezi
ULUSAL KALIP
ÜRETÝCÝLERÝ
BÝRLÝÐÝ
Projenin çýkýþ öyküsü… (Ne zaman ve nasýl
bir fikirle ortaya çýktý? Hangi ihtiyaca ve
nasýl cevap vermek üzere projelendirildi.)
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði olarak kalýpçýlýk
sektörünün Türkiye'de geliþimi için sürekli
projeler üretmeye çalýþmaktayýz. Yönetim
kurulumuz, göreve geldiði 2008 yýlýndan
itibaren kalýpçýlýk sektöründe Dünya'daki
son geliþmeleri ve sektörün Türkiye'deki
durumunu sürekli takip etmektedir. Bu Ragýb YOLDAÞ
Metroloji Mühendisi
baðlamda birliðimiz kalýpçýlýk sektörünün UKUB Ýktisadi Ýþletmesi
önemini vurgulamak için yýllardýr; seminerler,
yurtdýþýna teknik geziler, eðitim programlarý vb.
organizasyonlar gerçekleþtirmektedir.
Kalýpçýlýk sektörü ülkemizde maalesef olmasý gereken
konumda deðildir. Dünya'da kalýpçýlýk sektörü
incelendiðinde, üretilen kalýplarýn %60'nýn otomotiv
sektörüne yönelik olduðu görülmektedir. Bu da otomotiv
sektörünün yaygýn olduðu ülkelerde kalýpçýlýk sektörünün
de geliþmesine neden olmaktadýr. Ülkemizin otomotiv
sektöründe yakaladýðý baþarýlar göz önüne alýndýðýnda
ayný baþarýnýn kalýpçýlýk sektöründe de yakalandýðýný
söylemek maalesef güçtür. Örneðin, Türkiye Portekiz'den
6 kat daha fazla sayýda araç üretimi gerçekleþtirirken,
Portekiz'in kalýp, aparat fikstür üretiminden elde ettiði
gelir Türkiye'den 20 kat daha fazladýr. Yerli ya da yabancý
firmalarýn Türkiye yerine baþka ülkelerden kalýp
almasýnýn nedeni incelendiðinde bunun önemli
sebeplerinden birinin de kalýpçýlýk konusunda özellikle
yazýlým teknolojisinin yeteri kadar iyi kullanýlmamasý
olduðu görülmüþtür. Ülkemizde kalýpçýlýk sektöründe
faaliyet gösteren firmalarýn bu sebepten dolayý; istenilen
kalitede, sürede ve maliyette kalýp üretemediði tespit
edilmiþtir.
Ülkemizde kalýpçýlýk sektörü son 10 yýlda geliþim
göstererek iyi bir konuma gelmiþtir. Ancak kalite, süre
ve maliyet konusunda daha çok Ar-Ge çalýþmasý
yapýlmasý gerekmektedir. Mevcut durumda Türkiye'deki
bazý büyük yan sanayi firmalarý dünya ile rekabet edebilir
düzeye ulaþmýþlardýr. Ülkemizdeki firmalarýn bireysel
olarak dünya sahnesinde yer almasý tabi ki sevindirici
bir durumdur. Ancak UKUB olarak bizler ülkemizdeki
tüm kalýpçýlarýn eþ zamanlý olarak geliþmesini
hedeflemekteyiz. Bu da üretimde kalitenin, doðru
zamanlamanýn ve uygun maliyetin elde edilmesi ile
mümkün olacaktýr. Ülkemizde kalýpçýlýk sektöründe
faaliyet gösteren firmalarýn dünya sahnesinde daha
rekabet edebilir pozisyona gelmesi için geliþmiþ ülkelerin
de kullandýðý planlama, simüle etme, sonuçlarý önceden
doðru ve tutarlý bir þekilde gözden geçirmeye
imkan saðlayan teknolojinin kullanýlmasý
gerekliliði kaçýnýlmaz bir gerçektir. Ancak
bahsedi len analiz, simülasyon ve
o p t i m i z a sy o n y a z ý l ý m l a r ý y a t ý r ý m
maliyetlerinin yüksek olmasý sebebi ile her
ka l ý p ç ý ta ra f ý n d a n ko l ayca a l ý n ý p
kullanýlabilecek ürünler deðildir. Kaldý ki
firmalar böyle bir yatýrýmý yapsalar dahi söz
konusu yazýlýmlarý kullanma ve analiz
sonuçlarýný yorumlama konusunda yeterli
sayýda yetiþmiþ nitelikli insan gücü
bulunmamaktadýr. Bu sebeple birliðimiz
metal form verme, plastik enjeksiyon ve metal
enjeksiyon proseslerine yönelik analiz, simülasyon ve
optimizasyon konularýnda hizmet verebilecek ortak bir
kullaným merkezine olan ihtiyacý görmüþtür. BEBKA
2012 yýlý Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programý
açýklandýðýnda, programýn önceliklerinin bu ihtiyaç ile
birebir örtüþtüðü görülmüþ ve projenin hazýrlanmasýna
karar verilmiþtir.
Projede üstlendiðiniz rol?
Ortak Kullanýma Yönelik Analiz, Simülasyon ve
Optimizasyon Merkezi (ASOM) Kurulumu projesinin
hazýrlanmasý ve yürütülmesi konusundaki tek sorumlu
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði'nin kendisidir. UKUB, proje
kapsamýnda faaliyetleri yürütmekte projenin eþ
finansmanýný saðlamaktadýr. Proje özelinde ben de
"proje yürütücüsü" olarak görev almaktayým. Proje
kapsamýndaki tüm faaliyetlerin projede belirtilen
sürelere ve bütçelere uygun olarak gerçekleþtirilmesi
için gerekli olan koordinasyonu saðlamaktayým.
BEBKA'ya baþvuru süreciniz, proje maliyeti ve BEBKA
tarafýndan size saðlanan destek hakkýnda bilgi verir
misiniz?
Projenin ilk tohumlarýnýn atýldýðý toplantýdan itibaren
proje faaliyetlerinin daha saðlýklý ilerleyebilmesi adýna
bilimsel platformlardan destek alýnmasýna özen
gösterilmiþtir. Bu baðlamda öncelikle Bursa'da bulunan,
Uludað Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa
Orhangazi Üniversitesi ile kurulmak istenen ASOM
hakkýnda görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir.Birliðimiz
tarafýndan bilinen ve ortaya konulan sektörün
ihtiyaçlarýna yönelik akademisyenlerinde görüþleri
alýnarak proje yazýmýna baþlanýlmýþtýr.
26
Röportaj
Kurulmak istenen Analiz,
Simülasyon ve Optimizasyon
Merkezi'nde kullanýlacak
yazýlýmlar ve cihazlar ile ilgili
mevcut durumda bu yazýlým
ve cihazlarý kullanan firmalar
ile görüþmeler gerçekleþtirildi.
Ayrýca söz konusu yazýlým ve
cihazlarýn satýþýný yapan satýcý
firmalar ile görüþülerek
görüþleri alýndý. Ardýndan proje
yazým faaliyetlerine baþlayarak
projemizi BEBKA'ya sunduk. Ardýndan heyecanlý bir
bekleyiþ bizim için baþlamýþ oldu. Yapýlan
deðerlendirmelerin ardýndan BEBKA'nýn projemizi kabul
ettiði sonucu elimize ulaþtý. Sözleþmelerin imzalanmasý
ile birlikte projemiz 1 Temmuz itibari ile resmen baþlamýþ
oldu.
Projemizin toplam bütçesi 675.000 TL'dir. BEBKA
tarafýndan saðlanan destek miktarý ise 505.000 TL' dir.
Projemizin konuProsu; Sac Metal Form Analiz Programý,
Plastik Enjeksiyon Analiz Programý, Metal Enjeksiyon
Analiz Programý, Prototip Üretim Amaçlý 3D Lazer Ýþleme
Sistemi, Termal Kamera (Kalýp Çalýþma Sýcaklýðý
Optimizasyonu) gibi yazýlým ve cihazlarýn yer aldýðý ortak
kullanýma yönelik bir Analiz, Simülasyon ve Optimizasyon
Merkezi'nin kurulmasýdýr.
Proje kapsamýnda bugüne kadar neler yapýldý? Projenin
iþleyiþ süreci hakkýnda bilgi verir misiniz?
Sözleþmenin imzalanmasýnýn ardýndan proje ekibi
toplanarak yeniden görev daðýlýmý yapýldý. Daha sonra
önerilen projede yer alan faaliyet planýna uygun olarak;
ASOM'da görevlendirilecek teknik personel alýmý, ASOM
faaliyetlerinde kullanýlacak aracýn kiralanmasý ve
birliðimiz tarafýndan BEBKA desteðiyle yürütülen proje
hakkýnda bilgi vermek amacý ile bir basýn toplantýsý
yapýldý. Basýn toplantýsýyla baþta Bursa olmak üzere tüm
kamuoyuna projemizin içeriði ve ne tür faydalar
saðlayacaðý anlatýldý. Ardýndan ihale veya doðrudan
alým yöntemleri ile satýnalma faaliyetleri gerçekleþtirildi.
Proje kapsamýnda bundan sonraki süreçte alýnan cihaz
ve yazýlýmlara yönelik eðitimlerin alýnmasý ve ardýndan
analiz, simülasyon ve optimizasyon faaliyetlerine yönelik
deneme çalýþmalarý gerçekleþtirilecektir.
Birliðimiz 2011 yýlý mali destek programý kapsamýnda
BEBKA'nýn desteði ile Tersine Mühendislik Merkezi
Kurulumu projesi önermiþ ve baþarý ile tamamlamýþtýr.
Bu sebep ile Kalkýnma Ajanslarý Mali Destek Programlarý
kapsamýnda bir tecrübesi bulunmaktadýr. Bu sebeple
projenin iþleyiþi açýsýndan herhangi bir problem ile
karþýlaþýlmamýþtýr. Diðer taraftan proje iþleyiþ süreci,
yayýnlanan rehberler, düzenlenen eðitim programlarý
yardýmý ile BEBKA tarafýndan þeffaf olarak aktarýlmýþtýr.
Ayrýca, proje iþleyiþ süreci içerisinde ihtiyaç duyduðumuz
anda BEBKA'daki uzmanlardan çok rahat bir þekilde
destek alabilmekteyiz. Bu vesile ile projemizin
yürütülmesi sýrasýnda bizlere
destek olan uzmanlarýmýza bir
kez daha teþekkür etmek
isteriz.
Proje ile beklenen fayda…
Projenin tamamlanmasý ile
birlikte; TR41 bölgesinde
kalýpçýlýk konusunda firmalarýn
kalýp, aparat, fikstürlerin
tasarlanmasý, tasarlanan
ürünlerin imal edilmeden önce
bilgisayar ortamýnda sanal olarak analiz edilmesi ve
elde edilen sonuçlara göre tasarým kayýtlarý (CAD data)
üzerinde iyileþtirmeler yapýlmasý hedeflenmektedir. Bu
sayede bölgenin Ar-Ge, yenilik, verimlilik ve kalite odaklý
geliþmesine, bilgi ve teknoloji üretimine, iþgücü
niteliðinin artýrýlmasýna yönelik iþbirliklerinin artýrýlmasý
beklenmektedir.
Soðuk metal þekillendirme, plastik enjeksiyon ve metal
enjeksiyon imalat yöntemleri kullanýlarak elde edilecek
ürün ve/veya kalýplarla ilgili aþaðýdaki konularýn tasarým
aþamasýnda belirlenmesine yönelik hizmet sunulmasý
hedeflenmektedir. Böylelikle üretim öncesinde istenilen
þartlarýn saðlanmasý ile; bölgemizdeki kalýpçýlýk
konusunda faaliyet gösteren firmalarýn zaman, maliyet
ve nitelik konularýnda yurt dýþýndaki rakip firmalar ile
rekabet edebilir konuma gelinmesi amaçlanmýþtýr.
- Proseslere uygun doðru CAD datalarýnýn elde edilmesi,
- Gerekli olan hammadde miktarlarýnýn bulunmasý,
- Geliþtirilecek ürüne ve/veya kalýba ait hammadde
kaynaklý hatalarýn bulunmasý,
- Kalýba ait üretim esnasýnda kullanýlacak proses
parametrelerinin (basýnç, sýcaklýk, süre, kuvvet vb.)
bulunmasý.
Projede BEBKA'nýn rolü ve önemine de deðinebilir
misiniz?
Baþlangýçta da belirtildiði üzere birliðimiz ülkemizde
kalýpçýlýk sektörünün geliþmesine yönelik faaliyetler
gerçekleþtirmektedir. Ancak birliðimiz tarafýndan
gerçekleþtirilmesi planlanan bu önemli çalýþmalar için
belli bir finansmana ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu baðlamda
BEBKA birliðimiz gibi diðer kuruluþlarýn projelerine
verdiði mali destek ile bölgenin ve ülkemizin sorunlarýna
yönelik çok önemli bir destek saðlamaktadýr.
BEBKA, ülkemizin makro hedeflerinin gerçekleþtirilmesine yönelik TR41 bölgesi özelinde, bölgenin tüm
paydaþlarý ile birlikte ortaya koyulan sorunlarýn
giderilmesi adýna çok kritik bir rol üstlenmektedir. Bu
baðlamda BEBKA makro planda bölgenin problemlerini
tespit etmek ile kalmayýp, problemlerin çözümüne
yönelik geliþtirilen projelerde de deyim yerinde ise
"sahaya inmektedir". Bu da baþarýyý beraberinde
getirmektedir. Ülke ekonomisine katký saðlayacak bu
projemiz için BEBKA'ya tüm kalýp sektörü adýna teþekkür
ederiz.
ULUSAL KALIP
ÜRETÝCÝLERÝ
BÝRLÝÐÝ
28
Birlik Faaliyetleri
Kalýp Avrasya 2014 Hazýrlýklarý Baþladý.
UKUB Ýþbirliði ile TÜYAP Fuarcýlýk tarafýndan 4-7 Aralýk 2014 tarihlerinde, Bursa Uluslararasý Kongre
Merkezi’ nde düzenlenecek olan Kalýp Avrasya 2014 Fuarý Ýçin çalýþmalara baþlandý.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði (UKUB) iþbirliði ile TÜYAP
Fuarcýlýk tarafýndan 4 - 7 Aralýk 2014 tarihlerinde, Bursa
Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek
olan Kalýp Avrasya 2014 Fuarý, bu yýl Bursa Metal Ýþleme
Teknolojileri Fuarý ile eþ zamanlý yapýlacak. Kalýp ve
otomotiv yan sanayiinin kalbinin atacaðý bu yýlki fuarýn
4 salonda, toplam 25 bin metrekare alanda yapýlacaðý
bildirildi.
Bursa Metal Ýþleme Teknolojileri Fuarý ile eþ zamanlý
yapýlacak Kalýp Avrasya 2014 Fuarý'na ilginin bu yýl daha
fazla olmasýný beklediklerini söyleyen UKUB Baþkaný
Þamil Özoðul, TÜYAP yetkilileri ile birlikte Almira Otel'de
28 Ocak 2014 tarihinde düzenledikleri basýn
toplantýsýnda sektöre iliþkin önemli bilgiler verdi.
Baþkan Özoðul, otomotiv ve beyaz eþya üretiminde
küresel bir tedarik merkezi haline gelen Türkiye'de
sürekli artan üretim kapasitesi ile Türk Kalýpçýlýk
sektörünün de geliþtiðini vurgulayarak, 'Ýki yýlda bir
düzenlenen ve bu yýl yedincisini düzenleyeceðimiz Kalýp
Avrasya Fuarý'ný, sektörümüzün faaliyetlerini sergilemek
açýsýndan çok önemli bir fýrsat olarak görüyoruz' dedi.
Üretim deðerleri, bölgeden yapýlan ihracat ve
yurtiçindeki pazar payý dikkate alýndýðýnda üretim yapan
tüm sektörlerin ihtiyaç duyduðu kalýp ve kalýp sanayinin
önemli merkezi olan Bursa'da ülkenin tek fuarý olan
Kalýp Avrasya Fuarý'nýn düzenlenmesinin çok önemli
olduðunu da vurgulayan Özoðul, 'Fuar bu yönüyle de
önemlidir. Türk kalýp sektörü geliþme aþamasýndadýr.
UKUB olarak bizde sektörün önünü açmak için gayret
gösteriyoruz' diye konuþtu.
Kalýpçýlar Vadisi Hýzla Ýlerliyor.
UKUB'un geliþtirdiði Kalýpçýlar Vadisi Projesi'nin sektöre
büyük katký saðlayacaðýný da söyleyen Baþkan Özoðul,
proje ile ülke kalýpçýlýk sektörünü dünya standartlarýna
ulaþtýrmayý hedeflediklerini belirtti. Özoðul, Yalova'da
kurulacak Kalýpçýlar Vadisi'nin bu anlamda atýlmýþ en
önemli adým olduðunu ifade etti.
Kalýpçýlar Vadisi'ni Bursa'da yapmak istediklerini, ancak
nitelikli personel ihtiyacýnýn Ýnegöl'de
karþýlanamayacaðý için Yalova'ya
yoðunlaþtýklarýný vurgulayan Özoðul,
'Yalova'da kurulacak Yalova Kalýp
Ýmalatý Ýhtisas OSB (Kalýpçýlar Vadisi)
sektörümüzü dünya ölçeðine
taþýyacak bir projedir. 2016 yýlýnda
faaliyete geçmesini hedeflediðimiz
proje, sektörümüzdeki firmalarýn
yatýrým ve iþletme maliyetlerini
düþürerek, uluslararasý rekabet
güçlerini artýracaktýr. Hedefimiz, kalýp
sektörünün 400 Milyon USD
düzeyinde olan ihracatýný 2020 yýlýnda 2 Milyar USD'ye
ulaþtýrmak' dedi. Baþkan Özoðul, projenin yaþama
geçirileceði 350 dönümlük alanda üretim amaçlý
yatýrýmlara uygun büyük çaplý 71 parsel bulunduðunu,
bunun yaný sýra yazýlým ve ofis tarzý yatýrýmlar için de
küçük çaplý alanlarýn olduðunu, "ÇED'e tabi deðildir"
raporlarýný aldýklarýný, Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB
kuruluþ protokolünün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý
tarafýndan onayladýðýný ve kamulaþtýrma için çalýþmalarýn
sürdüðünü kaydetti.
Meslek Liseleri Arasý Ulusal Kalýp Yarýþmasý'na Bu Yýl
da Devam Ediyoruz.
Mesleki eðitimin önemine dikkat çekmek ve ülke
sanayisinin en önemli ihtiyacý olan teknik ara eleman
yetiþtirilmesini özendirmek amacýyla ilkini geçen yýl
düzenledikleri Ulusal Kalýp Yarýþmasý'nýn bu yýl ikincisini
düzenlemek için de çalýþmalara baþladýklarýný belirten
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, 2013 yýlýnda, ikisi Bursa
biri Ýstanbul olmak üzere üç endüstri meslek lisesinin
yarýþmaya katýldýðýný hatýrlattý.
Þamil Özoðul yarýþmayý düzenlemekteki amaçlarýnýn,
kalýpçýlýk sektörünün önemini vurgulayarak öðrencilerin
kalýpçýlýða olan ilgisini arttýrmak, mesleki teknik eðitimin
önemine dikkat çekmek ve ulusal bazda farkýndalýk
yaratmak olduðunu ifade etti. Yarýþmaya katýlacak
okullara kalýp tasarýmýnda gerekli tüm malzemeleri,
yazýlým programlarýný Birlik üyelerinin destekleriyle
vereceklerini, gerekirse atölye de temin edeceklerini
vurgulayan Özoðul, 'Geçen yýl ilkini düzenlediðimiz
yarýþmada dereceye giren okullara bilgisayar laboratuvarý
kurduk ve lisanslý CAD-CAM yazýlýmý hediye ettik.
Bilgisayar laboratuvarlarýnýn haricinde, öðrenci ve
öðretmenleri teþvik etmek amacýyla, dereceye giren
tüm öðrenci ve öðretmenlere de ödüller verildi. Ýlk
yarýþmada 100 bin liralýk ödül daðýtýldý. Bu seneki
yarýþmada 200 bin liralýk ödül daðýtmayý hedefliyoruz.
Daha fazla okulun katýlmasýný ve daha fazla öðrenci,
öðretmen ve okula ödül vermeyi, onlarý teþvik etmeyi
umuyoruz' dedi.
29
Birlik Faaliyetleri
UKUB, Alman Kalýp Üreticileri Birliði ile Buluþtu.
Türk kalýp sektörünü dünya standartlarýna çýkartmak için ciddi adýmlar atan Ulusal Kalýp Üreticileri
Birliði yönetimi, sektörel iþbirliði alanýnda da çalýþmalar yürütüyor. UKUB, bu amaçla Almanya Kalýp
Üreticileri Birliði (Verband Deutscher Werkzeug-und Formenbauer-VDWF) yöneticileri ve üyeleriyle
bir araya geldi.
Dört gün süren organizasyonda Alman heyet UKUB
üyesi firmalarý da ziyaret etti. UKUB, Baþkaný Þamil
Özoðul, organizasyon kapsamýnda Alman kalýpçýlarla
biraya gelme imkâný bulduklarýný ifade ederek, firma
ziyaretlerinin heyetin Türkiye'deki kalýp sektörünün
bulunduðu noktayý görebilmeleri açýsýndan oldukça
faydalý olduðunu belirtti. Özoðul, Alman meslektaþlarý
ile sektörün durumunu ve son geliþmeleri
konuþtuklarýný dile getirirken, Türk kalýpçýlýk sektörünün
geliþimi için Alman Kalýp Üreticileri Birliði ile yapýlacak
iþbirliðinin iki ülke açýsýndan da yararlý olacaðýný
sözlerine ekledi.
UKUB Üyelerine Ücretsiz Eðitim Düzenlendi.
UKUB, BEBKA desteði ile üyelerine Kalýpçýlýða Özel Beþ Eksen CNC Freze Tezgah Kullanýmý Eðitimi
Düzenledi.
Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði, Bursa Eskiþehir Bilecik Kalkýnma Ajansý'nýn (BEBKA) desteðiyle,'Kalýpçýlýða Özel Beþ
Eksen CNC Freze Tezgâh Kullanýmý Eðitimi' düzenledi. Bursa Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 6 gün
süren eðitim UKUB üyelerine ücretsiz gerçekleþtirildi.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Kalýp sektörünün ihtiyaç duyduðu teknik personelin yetiþtirilmesi amacýyla belirli
aralýklarla eðitim düzenlediklerini söyledi. Üyelerinden gelen talepler doðrultusunda, beþ eksen CNC freze tezgâh
kullanýmý ile ilgili BEBKA'ya proje sunduklarýný söyleyen Özoðul, 'Projemiz kabul edildikten sonra, zaman kaybetmeden
eðitime baþladýk. 20 kursiyer 6 günlük eðitim sonrasýnda bu tezgâhlarý kullanacak düzeye geldiler. Eðitime ilgi
oldukça fazlaydý. Ýlerleyen günlerde benzer eðitimleri yine düzenleyeceðiz. 'diye konuþtu.
30
Birlik Faaliyetleri
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi
Münir KARALOÐLU’nu ziyaret etti.
UKUB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa’nýn yeni Valisi Münir KARALOÐLU’nu makamýnda ziyaret etti.
UKUB Baþkaný Þamil Özoðul, Türkiye’de kalýp sektörünün
geliþmesi için çaba harcadýklarýný belirterek,
‘Sektörümüzü geliþtirmek için AB, BEBKA ve KOSGEB
destekli projeler yapýyoruz. Ayrýca Yalova’da “Yalova
Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB” yi kuruyoruz. 2 yýl içinde
tamamlamayý hedeflediðimiz OSB’de, Kalýpçýlýk Meslek
Lisesi ile Kalýp Teknolojileri Ar-Ge Merkezi de
olacak.” dedi. UKUB Baþkaný Özoðul, bölge sanayinin
ihtiyacýný karþýlamak üzere uygun arazi bulunduðu
takdirde Bursa’da da bir “Kalýpçýlýk Ýhtisas OSB” kurmayý
planladýklarýný sözlerine ekledi.
Bursa Valisi Münir Karaloðlu ise kalýp sektörünün,
Türkiye’nin sanayisinin geliþmesi için çok önemli
olduðunu dikkat çekti. Bursa’nýn sektörün konuþlanmasý
için doðru bir yer olduðunu da ifade eden Vali Karaloðlu,
‘Kalýp sektörünün Bursa’da da yatýrým yapmasý iyi olur.’
dedi.
Bursa’dan da geçen Ýstanbul, Ýzmir otoyolunun
yakýnlarýnda sanayileþmeye uygun araziler olduðuna
dikkat çeken Karaloðlu, özellikle sanayinin bu alanlara
kaydýrýlmasýnýn daha doðru olacaðýný söyledi. Vali
Karaloðlu, otoyol çevresinde sanayi için uygun þahýs ve
hazine arazileri olduðunu, bu konuyu araþtýracaðýný
belirterek, ‘Sanayisiz kalkýnma olmaz. Devlet yatýrýmcýnýn
önünü açmak için vardýr. Elbette devlet ayný zamanda
verimli arazileri ve çevreyi de korumalýdýr. Bir yandan
s a n ay i l e þ e c e ð i z , d i ðe r ya n d a n d a ç e v rey i
koruyacaðýz’ diye konuþtu.
31
Üye Tanýtýmlarý
Faro Turkey Ölçü Sistemleri Ltd. Þti.
FARO 3D ölçüm teknolojilerinde dünyanýn en güvenilir
tedarikçisidir. Þirket, bilgisayar destekli ölçüm ve
görüntüleme cihaz ve yazýlýmlarý geliþtirir ve satýþýný
yapar. FARO teknolojisi, üretim ve kalite güvence
proseslerinde kullanýlan parça ve karmaþýk yapýlarýn
yüksek duyarlýklý 3D ölçüm, görüntüleme ve
karþýlaþtýrmasýný mümkün kýlar. Bu cihazlar, kaza mahali
veya olay yeri inceleme dahil, bileþen ve montaj
inceleme, ürün planlama, geniþ hacimli alan ve yapý 3D
dokümantasyonu, arazi ölçümü ve inþaat sektörlerinde
kullanýlýr. Dünya genelinde yaklaþýk 15,000 FARO
kullanýcýsý 30,000'den fazla FARO sistemi kullanýr.
Ürünlerinin baþýnda dünyanýn en çok satan portatif
ölçüm kolu FaroArm®, FARO® ScanArm, FARO® Gage,
FARO® Laser Tracker, FARO® Laser Scanner,
FARO® 3D Imager; ileri ölçüm ve raporlama
yazýlýmýnda da CAM2 ailesi gelir. FARO, ISO9001 sertifikasýna sahiptir ve ISO-17025'e
göre akredite edilmiþtir.
Þirket müþterileri arasýnda: Boeing, Airbus,
General Motors, Johnson Controls,
Caterpillar, BMW, Daimler, Honda ve VW
bulunur. FARO itibar kazanmýþ büyük
þirketleri de müþteri portföyünde tutarken,
FARO müþterilerinin %75'i küçük ve orta
ölçekli þirketlerden oluþur.
merkezi Lake Mary, Florida / ABD'dir.
Avrupa genel merkezi, Stuttgart,
Almanya'da bulunurken, Asya/Pasifik merkezi
Singapur'dadýr. FARO Brezilya, Meksika, Almanya,
Ýngiltere, Fransa, Ýspanya, Ýtalya, Polonya,
Hollanda,Türkiye, Hindistan, Çin, Singapur, Malezya,
Vietnam,Tayland, Güney Kore ve Japonya'da diðer
þubelere sahiptir.
FARO Türkiye ofisi 2009 yýlýnýn Nisan ayýnda kurulmuþtur.
2009 yýlýndan bugüne Türkiye'deki müþterilerine lokal
destek ve hizmet sunmaktadýr. FARO Türkiye mevcut
müþterileri ve 3D ölçüm alanýnda bilgi sahibi olmak
isteyen tüm firma ve bireylerin katýlýmýna açýk seminerler
ve workshoplar düzenleyerek, metroloji bilimi ve yeni
teknolojileri endüstriye tanýtmayý hedeflemektedir.
32
Üye Tanýtýmlarý
Ayhan Demir Çelik Metal Ýth. Ýhr. Ýml. San. ve Tic. Ltd. Þti.
1980 Yýlýndan buyana Demir-Çelik sektöründe hizmet
veren Ayhan Demir Çelik yerli sermayesi, üstün
tecrübesi, yüksek malzeme kalitesi, güçlü makine
parkuru ve profesyonel kadrosu ile Türk sanayicisine
yüksek kaliteli Batý Avrupa çeliði ile hizmet vermektedir.
Teknolojik geliþmeleri yakýndan takip etmesi, sektörlerin
ihtiyaçlarýný önceden görmesi ve yaptýðý yenilikçi
atýlýmlarla Takým Çeliði sektörünün lider firmalarýndan
biri olmayý baþarmýþtýr.
Geliþen çelik sektöründe maliyetlerin önem kazandýðý
þu günlerde uygun fiyatý kalite ile buluþturarak
müþterilerinin hizmetine sunmaktadýr. Ürün yelpazesi
içerisinde bulunan takým çelikleri üretici firmanýn
firmamýza saðlamýþ olduðu bütün garanti koþullarý altýnda
deðerli müþterilerimize kaliteli ve hýzlý bir þekilde
sunulmaktadýr.
Firmamýz 2006 yýlýnda yaptýðý atýlýmlarla kalitesini
belgelendirmiþ (ISO 9001-2008) kurumsallaþma yönünde
büyük adýmlar atmýþ, müþteri memnuniyetini en üst
seviyede tutarak müþterilerinden aldýðý taleplerle bütün
ihtiyaçlarý karþýlama yönünde istikrarlý bir þekilde
büyüyerek güçlü kadro, hýzlý ve kaliteli hizmet ilkesinden
hiçbir zaman þaþmamýþtýr.
Distribütörü olduðumuz Lucchini RS firmasýnýn ürettiði
Sýcak Ýþ çeliklerinden Beylos® ve Eskylos® ailesi ve Plastik
Kalýp Çeliklerinden Keylos® ve Eskylos® ailesi ürün
gruplarý ve Avusturya menþeili Soðuk Ýþ Takým Çelikleri
ve Yüksek Hýz Çelikleri stoklarýmýzda yüksek tonajlarda
bulunan ürün guruplarýdýr.
Firmamýz Türkiye sanayisinin can damarlarýný oluþturan
Ýstanbul Ýkitelli Organize Sanayide ve Gebze Organize
Sanayide bulunan iþletmeleriyle faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Ayhan Demir Çelik müþteri memnuniyetini sürekli ön
planda tutarak kendini yenilemesi ve her geçen gün
artan yatýrýmlarý ile Takým Çeliði sektöründe lider firma
olmuþtur.
Evren Gaz Armatürleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
hamlaç takýmlarý ve ekipmanlarý, basýnç düþürücüler
ve göstergeleri, alev geri tepme emniyet valfleri, yüksek
basýnçlý tüp valfleri ve her çeþit gaz armatürleri imalatý
ve satýþý yapmaktadýr.
Hassas iþleme tezgahlarýnda, Türk ve Avrupa
Standartlarýna uygun olarak iþlenen EVREN marka
mamülleri %100 kalite kontrol ve deneylerden sonra
sizlere takdim edilmektedir.
Ülkemizin önde gelen demir çelik, gemi inþaat þirketleri
ve mamulümüzün tanýtýmýnda katkýsý bulunan satýcý
þirketleri ile çalýþan firmamýz ayrýca dünyanýn bir çok
yerine yapmýþ olduðu ihracatýyla yurt ekonomisine
katkýda bulunmanýn haklý gururunu taþýmaktadýr.
EVREN markalý mamullerimiz yanýnda bölgesel, özel ve
müþteri odaklý sipariþlerinde ayný özenle yapýlmasý bizi
aranan firma durumuna getirmiþtir.
1961 yýlýnda kurulan þirketimiz oksijen-propan, asetilen,
doðalgaz kesme ve kaynak hamlaç takýmlarý, tavlama
Markamýz garantimiz, güvenimiz rehberimiz, sizlere en
iyisini vermekte her zaman amacýmýz olacaktýr.
33
Üye Tanýtýmlarý
Yükselen Çelik A.Þ.
Türkiye'de Vasýflý Çelik sektörünün öncü þirketlerinden
biri olan Yükselen Çelik A.Þ. 1976 yýlýnda Yüksel Göktürk
tarafýndan kurulmuþtur. Günümüzde Takým Çeliði,
Alaþýmlý Çelik, Genel Yapý Çelikleri ve Çelik Çekme Boru
sektörlerinde ithalat ve pazarlama faaliyetleri yürüten
þirketin Ýstanbul Esenyurt ve Tuzla'da her ikisi 10,000
metre kare büyüklüðünde toplam 20,000 metre kareden
oluþan iki tesisi bulunur.
Türkiye ve Doðu Avrupa'nýn en büyük Takým Çeliði
ithalatçýsý olan Yükselen Çelik ülkemizde satýlan tüm
Takým Çelikleri'nin % 15 - 18 arasýnda deðiþen oranýný
tek baþýna ithal eder. Genel satýþ politikasý gereði özel
anlaþmalarý bulunan tüccar ve stokçularla çalýþmayý
tercih eden Yükselen Çelik toptan ithalat ve pazarlama
alanýnda faaliyet gösterir. Ülkemizde neredeyse tüm
Takým Çeliði satýcý ve stokçularý Yükselen Çelik ile iþbirliði
içindedir.
8 farklý ülkeden 30'un üzerinde fabrikanýn ürünlerini
ithal eden Yükselen Çelik ayný zamanda DSS (Ukrayna),
Energietechnik (Almanya) ve Toolgo (Çin) üreticilerinin
Türkiye Distribütörü ve tek yetkili satýcýsýdýr.
Yükselen Çelik 2013 yýlýnýn sonunda yýllýk 130 Milyon
TL satýþ cirosu bulunan Ramateks Metal'i satýn alarak
kendi bünyesine katmýþtýr. Ramateks Metal'in stoklarý,
satýþ kanallarý, deposu ve distribütörlükleri Yükselen
Çelik Tuzla Þubesi unvaný altýnda faaliyetine devam
etmektedir. Bu sayede Yükselen Çelik ayný zamanda Rus
çelik üreticisi Mechel'in ülkemizdeki öncelikli satýþ kanalý
olarak çalýþmaya baþlamýþtýr.
Ýmalat ve Alaþýmlý Çelik alanýnda hem sanayici hem
tüccar ile iþbirliðine devam eden Yükselen Çelik, Takým
Çeliði konusunda ýsýl iþlem veya kesim hizmeti vermeden
toptan ticaret yapmaktadýr. Þirketin 2014 yýlý hedefi
toplam 36,000 Ton çelik satýþý yapmak ve kalýp, otomotiv,
makina sanayileri baþta olmak üzere tüm çelik
tüketicilerine hizmet etmektir.
Kutluk Döküm Otomotiv Kalýp Makina Parça San. Tic.
Ltd. Þti.
KUTLUK
KUTLUK DÖKÜM OTOMOTÝV KALIP MAKÝNA PARÇA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Kutluk Döküm 1980 Yýlýnda kurucumuz Ali Kutluk
tarafýndan 40m2 lik bir atölye ile üretim maratonuna
baþlamýþtýr.Kutluk Döküm þuanda 5000 m2 alan üzerine
kurulu 1500 m2 kapalý alanda Alüminyum Döküm
alaþýmlarý ile Pik ve Sfero Döküm üretimi yapmaktadýr.
Üretimimizi geliþen teknoloji ile son model makine
ekipmanlarýmýz ile yapmaktayýz. Alüminyum Dökümde
tek parça 2,5 ton Pik Dökümde 3 Ton Sfero Dökümde
2,5 Tona kadar tek parça döküm üretimimiz mümkündür.
Kutluk Döküm otomotiv sanayisine yönelik Strafor model
döküm tekniði ile kum döküme parçalar üretmektedir.
Alüminyum Döküm Araç iç trim kalýplarý,polyürethan
kalýplarý,sünger kalýplarý,aparat fixtür dökümleri.
Pik ve Sfero Sac Þekillendirma kalýplarý dökümleri
üretimimizin baþlýca ürün gruplarýdýr.
Ayrýca makine sanayine çeþitli makine parçalarý
üretimimiz vardýr.
34
Üye Tanýtýmlarý
Kule Kalýp Makina San. ve Tic. A.Þ.
Kule Kalýp 2012 yýlý son çeyreðinde kurumsal yapýya
önem veren, sürekli geliþim ve büyüme hedefi olan bir
aile þirketi olarak kurulmuþtur. Ýstanbul / Pendik Velibaba
Sanayi Sitesinde 250 m2 kalýphane ve 100 m2 enjeksiyon
ünitesi ile plastik enjeksiyon kalýplarý ve plastik üretimi
faaliyetinde bulunmaktadýr.
Hizmet ve üretim sektöründe 20 yýla yakýn tecrübe ve
bilgi birikimiz ile sektöre deðer katacak projelere imza
atma ve global ölçekte öncü bir firma olma vizyonu ile
yola çýktýk. Hedefimiz; yetkin personel, üretim ve tasarým
aþamasýnda edilen tecrübe, yeni makine parký ile
müþterilerimize kaliteli ve hýzlý hizmet vermek, sürekli
geliþim ve yeni teknolojileri uygulayarak sektörde aranýlýr
çözüm ortaðý olmaktýr.
Baþta otomotiv olmaz üzere, beyaz eþya, elektronik,
medikal ve inþaat sektörüne uluslar arasý standartlar
ve kalitede kalýp üretme yetkinliðine sahibiz. Etkin proje
yönetimi ve planlama ile müþterilerine kýsa sürede ve
üst düzey kalitede hizmet vermekteyiz.
Firmamýz bünyesinde 846x646 mm ve 2,5 ton aðýrlýðýna
kadar her türlü plastik enjeksiyon kalýp tasarýmý ve
üretimi yapýlmaktadýr. Mevcut insan kaynaðýmýz, makine
parkurumuz ve etkin proje yönetimimiz ile yýllýk ortalama
80 adet kalýp üretim kapasitemiz mevcuttur.
Kýsa, orta ve uzun vade büyüme planlarýmýz ve
hedeflerimiz doðrultusunda yatýrýmlarýmýz devam
edecektir. Ayrýca kýsa vadede ulusal ve uluslararasý
fuarlara katýlarak, firmamýzý ve ürettiðimiz ürünleri
paylaþmayý arzuluyoruz. Bu amaçla hazýrlýk çalýþmalarý
yapmaktayýz.
Kurumsal yapý ve profesyonel yönetim anlayýþýmýz
kapsamýnda, ISO 9001-2000 kalite belgesi çalýþmamýz
devam etmekte, 2014 yýlý ortasýnda belgemizi almayý
hedeflemekteyiz.
Ayný meslek gruplarýnýn bir çatý altýnda toplanarak,
yaratýlacak sinerjiyle ülkemiz ve sektörümüz için baþarýlý
çalýþmalara imza atacaðýna inanmaktayýz. Bu nedenle
sektörümüze hizmet veren ve öncülük yapan UKUB
ailesine katýlmak için baþvurumuzu yaptýk ve Ocak 2014
de bu aileye dahil olduk. Birliðimizin üyelerine,
üyelerimizin de birliðimize katkýlarýnýn artarak devam
ettiðini görmekten çok mutluyuz.
ER-EL Makina Ltd. Þti.
ER-EL "BAÐLAMA EKÝPMANLARINDA KALÝTE ÜRETÝYORUZ.."
Firmamýz; 1989 yýlýnda kurulmuþ olup, Baðlama
Ekipmanlarýnda güven ve kalitenin simgesi haline
gelmiþtir. Her geçen
yýlda mevcut kapasitesini geliþtirmekle
birlikte, 1998 yýlý sonrasý
Baðlama Ekipmanlarý
konusunda ürün
çeþitli liðini hýzlandýrmýþtýr. AR-GE faaliyetlerine büyük önem
veren ER-EL; ürün çeþidini her geçen yýl
artýrarak siz deðerli
müþterilerimizin hizmet i n e s u n m a k t a d ý r.
itibari ile (iþ parçasý)
Baðlama ve Ýþleme
ekipmanlarýnda 2500
üzerinde ürün çeþidi ile konusunda lider ve üretici firma
olmanýn gururunu yaþamaktadýr. ER-EL saðlanan
GÜVENÝLÝRLÝK ve KALÝTEYÝ sürdürebilir olmak için daima
yenilikçe ve tüm öneri, eleþtirileri dikkate almaktadýr.
Ayrýca tüm ürün çeþitleriyle hemen teslim mamul stoku
sevkiyata hazýrdýr. Firmamýz; günümüzün en önemli
deðeri zamandýr felsefesiyle, güçlü stokumuzla müþteri
memnuniyetini önemsemektedir.
ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri baþta olmak
üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleþtirmektedir.
2004 yýlýnda kalite yönetim sistemini kuran ER-EL ISO
9001:2008 , ISO 14001, OHSAS 18001 ve CE
sertifikalarýna sahiptir, firmamýz ISO DIN NORM'larýnda
þartnamelere ve taahhütlerine uygun üretim
yapmaktadýr. Firmamýz, mevcut sistemde kendi üretimi
Patentli ve faydalý Model endüsriyel tasarým tescilleri
ile oldukça zengin sertifikalara sahiptir.
ER-EL dinamik ve uzman kadrosu ile gerek standart,
gerek proje bazlý özel fikstür ve talebe uygun çözümlerle,
müþteri memnuniyeti için üstün performans ile
çalýþmaktadýr.
35
Üye Tanýtýmlarý
Takpa Makina Tic. ve San. Ltd. Þti.
MAKÝNA TÝCARET ve SANAYÝ LTD. ÞTÝ.
Þirketimiz 1989 senesinde Bursa'mýzýn takým tezgahlarý
ihtiyacýný karþýlamak maksadý ile kuruldu. Kýsa süre
zarfýnda satýþýný yapmakta olduðumuz önemli markalar
ve kaliteli hizmet anlayýþýmýz ile þehrimizin bu alandaki
en önemli firmasý konumuna ulaþtýk.
Günümüze gelindiðinde ise sattýðýmýz ürün çeþidi olarak
kalýpçýlýk ve talaþlý imalat sektörüne yönelik tüm takým
tezgahlarý, kalýp elemanlarý, makina ekipmanlarý, kesici
ve tutucu takýmlar olmak üzere çok geniþ bir yelpazeyi
kapsar hale geldik.
Firma olarak temel felsefemiz; en kaliteli ürünleri, en
hýzlý ve en ekonomik þekilde sektörümüzün hizmetine
sunmaktadýr.
Geride býraktýðýmýz yaklaþýk 25 yýllýk tecrübe bizim en
büyük güç kaynaðýmýzdýr.
Tora Makina Kalýp Ýmalat San. Tic. Ltd. Þti.
Faaliyet alanlarý sac metal kalýp tasarýmý, kalýp imalatý,
metal sac iþleme, soðuk þekillendirme, lazer kesim, TIG
kaynaðý, montaj-gruplama ve polisajdýr.
2009 yýlýnda baþta Ýtalya, Arjantin ve Hindistan olmak
üzere yurtdýþýna ürün ihraç etmeye baþlamýþ, ihracat
kapasitesi her yýl 50% artarak devam etmektedir.
Tora Makina, yalýn yönetim hedeflerine ulaþmak için
benimsediði süreç yönetimi yaklaþýmýyla; bütün
çalýþanlarýn aktif olarak katýlým saðladýðý, müþterilerinin
tüm ihtiyaç ve beklentilerini karþýlayan sonuçlar üretir.
1986 yýlýnda kurulmuþ olan Tora Makina bugün, Tora,
Arsan ve Armaksan olarak 3 ayrý iþletmesi ve 250
personeliyle beyaz eþya, elektronik ve otomotiv
sektörlerinde öncü firma olarak hizmet vermektedir.
Firmamýzdaki süreçlerin akýþlarý ve birbiriyle etkileþimleri
tespit edilerek, periyodik performans ölçümü ve
analizleriyle sürekli iyileþtirilme için gerekli faaliyetler
düzenlenmektedir. Bu süreçler iþletmemiz tarafýndan
ISO/TS 16949 standardýnýn þartlarýna uygun olarak
yönetilmektedir.
UKUB Ana Sponsoru
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 522 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content