close

Enter

Log in using OpenID

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi-ıı

embedDownload
N‹SAN 2013 VE ÖNCES‹ TAR‹H BASKILI
ATATÜRK ‹LKELER‹ VE ‹NKILAP TAR‹H‹-II
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DO⁄RU YANLIfi CETVEL‹
YANLIfi
DO⁄RU
Ünite 1, Sayfa 8, ilk paragraf›n son cümlesi
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda dolar kuru 1$= T 67 olarak gerçekleflmifltir
Ünite 1, Sayfa 8, ilk paragraf›n son cümlesi
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda dolar kuru 1 dolar=1.67 türk liras›
olarak gerçekleflmifltir
Ünite 1, Sayfa 31, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, 1. Sorunun Yan›t›
1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye’nin Genel Görünümü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Ünite 1, Sayfa 31, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›”, 1. Sorunun Yan›t›
1. c
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye’nin Genel Görünümü”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Ünite 2, Sayfa 64, “Kendimizi S›nayal›m”, 3. Soru
3. Atatürk’ün haz›rlatt›¤› Vatandafl ‹çin Medeni Bilgiler kitab› afla¤›daki konulardan hangisini ele alm›flt›r?
a. Devlet
b. Demokrasi
c. Vatandafl›n görevleri
d. Vatandafl›n Haklar›
e. Türk ›rk›n›n üstünlü¤ü
Ünite 2, Sayfa 64, “Kendimizi S›nayal›m”, 3. Soru
3. Atatürk’ün haz›rlatt›¤› Vatandafl ‹çin Medeni Bilgiler kitab› afla¤›daki konulardan hangisini ele almam›flt›r?
a. Devlet
b. Demokrasi
c. Vatandafl›n görevleri
d. Vatandafl›n Haklar›
e. Türk ›rk›n›n üstünlü¤ü
Ünite 4, Sayfa 132, “Kendimizi S›nayal›m”, 8. Soru
8. Afla¤›dakilerden hangisi Türk-‹ngiliz iliflkilerini ilgilendiren bir konu de¤ildir?
a. Musul sorunu
b. Milletler Cemiyeti’ne üyelik
c. Hatay sorunu
d. Akdeniz Pakt›’n›n kurulmas›
e. 1939 ittifak›
Ünite 4, Sayfa 132, “Kendimizi S›nayal›m”, 8. Soru
8. Afla¤›dakilerden hangisi Türk-‹ngiliz iliflkilerini do¤rudan
ilgilendiren bir konu de¤ildir?
a. Musul sorunu
b. Milletler Cemiyeti’ne üyelik
c. Hatay sorunu
d. Akdeniz Pakt›’n›n kurulmas›
e. 1939 ittifak›
Ünite 4, Sayfa 134, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›” 8. sorunun yan›t fl›kk›
8. b
Ünite 4, Sayfa 134, “Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›” 8. sorunun yan›t fl›kk›
8. c
Ünite 6, Sayfa 203, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde
4 ilk sat›r
K›br›s’›n 1977-1878 Savafl›’ndan sonra
Ünite 6, Sayfa 203, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde
4 ilk sat›r
K›br›s’›n 1877-1878 Savafl›’ndan sonra
Ünite 8, Sayfa 260, 4. paragraf 2. sat›r
(210.861 km2)
Ünite 8, Sayfa 260, 4. paragraf 2. sat›r
(210.861 km2)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
34 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content