close

Enter

Log in using OpenID

06.03.2015 Cuma Hutbesi

embedDownload
iı,
:MANİSA
Aziz Mü'minler!
r.q.RİH :06.03.2015
|_İiji,V,
aşı ırı.§
uş
İstiklal Marşımrz, İstiklal
+,
Y:l-ı.^:)
l+
"İ,ı
|,ı,=L|,
ör-,_,ı,JE
ıjı::,;iığ_çv;ığE*:i
MEHMET AIdF vr isrixr,Ar, MARşI
Korkma, sönmez bu şafaklardayizen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tiiten en son ocak.
O benim milletimin yıl..dızıdır, parlayacak;
o benimdir, o benim milletimindir ancak.
Saygrdeğer Müslümanlar!
Uğruna kan dökülen, can verilen, Türk
Bayrağına böyle seslenen Mehmet Akif Ersoy,
bundan 94 yıl önce Türk Milletine İstiklal
Marşı'nı armağan etti. Düşman baskrsına maruz
kalan vatan semalarınr kara bulutlar kaplamıştı.
Asırlar boyu esaret nedir bilmeyen bir millet
mahzundu, kederliydi. Bu vatan semalannda
dalgalanan şanlı bayrak inecek ve asırlar boyu
vatan semalarını çınlatan Ezan-ı Muhammedi
dinecek miydi? İşte bu esnada gönüllere su
serpen, ümit mayası aşılayan gür bir ses böyle
haykırıyordu. Bu ses, Mehmet Akifin sesiydi.
İstiklal Marşıyla millete böyle sesleniyordu. Aynı
ses, Balkan Harbi esnasrnda, Beyazıt, Fatih,
Süleymaniye Camilerinden, Milli Mücadele'de de
Balıkesir Zağnos Paşa, Kastamonu, Nasrullah ve
daha pek çok Camilerden de millete seslenmişti.
Kıymetli Kardeşlerim!
millet
Harbinin
yapıldığı sırada yazılmıştır. Herkes nefsine ait her
şeyden vazgeçmiş, memleketin kurtuluşundan
başka bir şey düşünemez olmuş, bütün fikirler
Hak ve İstiklal noktasında toplanmıştı. Düşman
sadece cephelerde değil, içimizden de bizi
parçalamak istiyordu. Gün geçmiyordu ki, bir
tarafta tefrika çıkmasın! Akif bu durumu en iyi
idrak edenler arasındadır. "Hep birlikte Allah'ın
ipine srmsrlı sarılrn. Parçalanrp bölünmeyin."l
ayetinin ve Sevgili Peygamberimizin (s.a.s):
*İman etmedikçe cennete giremezsiniz,
birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda)
irnan etmiş olamazsrnrz ."2 hadisinin ifade ettiği
birlik ve beraberliğin gerekliliğini savunan Milli
Şairimiz, hayatı boyunca bu uğurda mücadele
verdi. Çünkü o, vatanı ve bağımsızlığı elinden
alınan bir milletin tarih sahnesinden silineceğini
çok iyi biliyordu.
O'nun "Tefrika girmedikçe bir millete
düşman giremez" sözü düşmanı yenmek için
kalplerin ve hedeflerin aynı gaye etrafinda
toplanması gerektiğini ifade ediyordu. En zor
zamarılarda milletin birlik ve beraberliğini
yazı|arı, şiirleri ve vaazlarıyla destekleyen ve
güçlendiren İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif
ERSOY 27 Aral,ık |936 Pazat akşamı 63 yaşında
iken: "Ne mutlu bana, Peygamberimin (s.a.s)
yaşrnda öleceğim " dedikien sonra Hakk'ın
rahmetine kavuşmuştur. Bu vesileyle Merhum
Mehmet Akif ERSOY ve aziz şehitlerimizi bir kez
daha rahmet ve dualarla anıyor, hutbemi Mehmet
A1.1r Ersoy'un ölüm anındaki şu duası ile
bitiriyorum: "Allah bu millete bir daha İstiklfll
Marşı yazdırmasrn."
Mehmet Akif Ersoy, yüreğindeki vatan ve
sevgisi, hürriyet aşkı, mücadele azmiyle,
kendi onuruna olduğu kadar, inancın ve milletin
onuruna son derece düşkün bir şahsiyetti.
Benzersiz bir kahramanlık destanı olan İstiktal
Marşıyla milletimizin gönlündeki seçkin yerini
aldı. Onun kaybolmayan heyecanı, sesi ve nefesi
ruhlarda silinmez izler bıraktı.
Mehmet Akif:
"O günler samimi ve heyecanlı
günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi
kaybetmedilç Ye's öyle bataktır ki; düşersen
boğulursun. Ümide sarıl srmsrl«r, seyret ne
olursun!" diyordu.
1Al-i imran,
3i l03
'Müslim, imön,
81;
Tirmizi Sıfatu'l-Kıy6me,
Redaksiyon :Il lrşat Kurulu
56.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content