close

Enter

Log in using OpenID

.. Birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, U9Uncuye 500 TL ve diger

embedDownload
,
."
Tiirkm
IStan Uyruklu Ogreneiler t~il1Tal'afSlZbgllJ 20" YtI D6niimu
Ve ile i e Makale Yan,masl Hakktnda:
- Son ba~vuru tarihi
to Mart
2015 saat 18.00'e kadar.
.. Birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, U9Uncuye 500 TL ve diger
dere eye giren ogrencilere ~e$itli hediyeler veriIecektir.
.. Makale konulart: uEkon()mi~Tarih~KUltuf, BiUm, Edebiyat. Sanatt•
... En az sayfa saYlSl 10. en fazla 20 12 punto Times yazl karakteri ile
yazdmabdlt.
.. Ba$\lurularm ..posta yoluyla yapdmasl ve ogrellci belgesi ibra edibnesi
gerekmektedir.
- Ogrencilerin ba~vuru He hi likte ileti im adreslerini (cep telefonu)
e-posta adresi) bildirmeleri gereknlektedir.
on a~vuru tarihind n sonraki b vurular dikkat ahnmayacaktu.
- Aynntllt bilgi ve ba~vuru iyln: [email protected] He ileti~jme
geyilmeJ' dir.
. ..
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
758 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content