close

Enter

Log in using OpenID

16 kalem inşaat ve hırdavat malzemesi alımı

embedDownload
ft
~
I~
i~
T.e
SAGLIK BAKANLIGI
TORKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Van iii Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi
Muradiye Devlet Hastanesi Bastabipliqi
.
~'
~~~
~aY:i~.-~
. ~~M:
Konu
19.03.2015
~~
!,
.
Mal. Allm I~i
PiVASA ARASTIRMA ve TEKLiF MEKTUBU
Has1anemizin ihtiyaci clan 16 (Onalti) Kalem Hirdavat ve lnsaat Malzemesi Ahrru i~i 4734 Sayrh Kamu lhale Kanunun
22.maddesi
"Dcqrudan temin Usulu" ile satin almacaktrr.
Asgari birim fiyatlann yazih teklifin 23 03.2015 Tarih ve saat 14.00'a kadar Hastanemiz satrn alma
d bendi geregince
birimine teslim edilmesi veya 04324512002
Nolu
faksa fakslanrnast:
Bilgilerinize rica olunur.
~~ll
Dr~~
H
Sira No
1
2
3
4
_16
MALZEMENIN CINSi
IFAYANS
IPLASTIK BOYA
MiKTARI
BIRIMI
IKUTU
ILiTRE
ITAVANBOYASI
5
15
10
IANTiPAS BOYASI
I
IliTRE
5
IKABAAL<;:1
2
ITORBA
6
ISA'
2
ITORBA
7
IDERZ DOLGU
5
ITORBA
8
IKALEKIM
5
ITORBA
9
I<;;ELiK MALA
2
IADET
10
IBOY,
. RULOSU
2
IADET
11
IBOYAMA
FlR<;;ASI
2
IADET
12
IY MiLl BOY A~R<;;ASI
I
IADET
13
IZIMPA
2
IADET
14
ISPATULA
2
IADET
15
ITiNER
1
ILiTRE
ISIVA MALASI
2
IADET
AL<;;I
BiRiM FiYATI
.
\t.ii~RI
\
IliTRE
TOPLAM
'TeKniK sartnarneler web site adresimiz muradiyedh.saglik.gov.tr adresinden indirilebilir
,w.. ""::,,, .. ler 5 I~gun ic;inde Hastanemiz Muayene kabul komisyonuna teslim edilcektir .
• Teklifler "GOTORO BEDEL OZERINDEN"fiyat verilecektir.
*Fiya1larKDV haric verilecek1ir.
*Teklif mek1ubundasilin1ive kazmn olmayacaktrr.
*Teklifte belirtilen fiyatlann toplam yazi ve rakamla yazrlacaktrr.
*Teklif mek1ubundaad,soyad ,veya ticaret unvan yazrlmak Ozereyetkili kisiterce imzalanrrus olacaktrr,
*Teklif edilen urunun varsa markas: 1eklifte belirtilecek1ir.
*Teknik sartnarneye bire bir 1eklifverilecek1ir.
~vbh
f
"
r
i
T.C
SAGLIK BAKANLIGI
TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU
Van
iii
Kamu Hastaneleri Birligi Genel Sekreterligi
Muradiye
il~e Devlet Hastanesi
FAYANS TEKNiK ~ARTNAMESi
I-BEYAl
RENK OLMALIDIR.
2-EBAT 25*40 OLMALIDIR
3-TSE STANDARTINA UYGUN OLMALIDIR.
PLASTIK BOYA TEKNiK ~ARTNAMESi
l-RENGi GOK MAVisi OLMALIDIR.
2-SU BAlLI BOYA OLMALIDIR.
3-SETEN VE SILIKON SiLiNEBiLiR BOYA OLMALIDIR.
TAVAN BOYA TEKNiK ~ARTNAMESi
I-BEYAl
RENK OLMALIDIR.
2-EXTRA TAVAN BOYASI OLMALIDIR.
ANTI PAS BOYASI TEKNiK ~ARTNAMESi
l-ANTiKOROZATiF
OLMALIDIR.
KABA AlC;:1TEKNiK ~ARTNAMESi
I-BEYAZ RENK OLMALIDIR.
SETEN AlC;:1TEKNiK ~ARTNAMESi
l-RENGi BEYAZ OLMALIDIR.
DERZ DOlGU TEKNiK ~ARTNAMESi
l-siLiKONLU
OLMALIDIR.
Torkiye
Kamu
MU~'
Hastaneleri KU~mu
viet
HaStan8S1
· -'
_.
,
.KAlEKIM
TEKNiK SARTNAMESi
I-YAPISKAN OlMALIDIR.
<;:EliK MALA TEKNiK SARTNAMESi
I-MALA
C;:ELiKOLMALIDIR.
2-KUREGIOLMALIDIR.
3-EBAT 35*40
RUlO TEKNiK SARTNAMESi
I-EBAT 25 LiK OLMALIDIR.
2-SETEN SU BAZLI BOYAYA UYUMLU OLMALIDIR.
BOYA FIRC;:ASITEKNiK SARTNAMESi
I·KETiRME
FiRC;:ANO:4 OLMALIDIR.
2-ROBOT FiRC;:ANO:4 OLMALIDIR.
ZIMPARA TEKNiK SARTNAMESi
I-EBAT NO:18 OLMALIDIR.
SIVA MALASI TEKNiK SARTNAMESi
I-PASLANMAZ
C;:ELiKOLMALIDIR.
2-EBADI NO:22 OLMALIDIR.
3-KUREGi OLMALIDIR.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
912 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content