close

Enter

Log in using OpenID

akredıtasyon ser丁ıfıkası

embedDownload
丁URK
AKREDITASYON KURUMU
AKREDITASYON SER丁 IFIKASI
Deney Laboratuvart olarak faaliyet gosteren,
G:DA TARIM VE HAYVANCILiK BAKANL:G:
Kayseri Glda Kontro! Laboratuvar MUdiirlU$ii
Osman Kavuncu Cad. No:43 Melikgazi
38050 KAYSER| / TURK|YE
TURKAK tarafrndan yaprlan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012
Standardtna gore Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmigtir'
Akreditasyon
No
: AB-0199-T
Akreditasyon Tarihi : 30 MaYrs 2008
Revizyon Tarihi / No : 22 Aralrk 2014 / 06
Bu Sertifika, yukarrda aqrk adr ve adresi yazrl Kurulugun TS EN
ISO/lEC
sUrdUrmesi
17025:2012 Standardrna, ilgili Yonetmelik ve Tebliglere uygunlulunu
halinde , 16 Temmuz 2016 tarihine kadar geqerlidir'
oi.
F701-040
H. ioratrim
gEtiN
r90 312 410 82 00 - www.turkak.org.tr
Akreditasyon Sertifikasr Eki (Sayfa 1/1)
Akreditasyon Kapsamr
G:DA TAR:M VE HAYVANC:L:K BAKANL:Ol
Kayseri G:da Kontro:Laboratuvar Mudtrl● 0●
Akreditasyon No:AB‐ 0199‐ T
Revizyon No:06 Tarih:22 Ara:lk 2014
Deney Laboratuvan
Tel
Faks
Adresi:
Osman Kavuncu Cad No:43
Me‖ kgazi 38050
E・
KAYSERI′ TURKIYE
DonoyiYap|lan
Malzem€ler / Uriinler
:03523362486
:o3523302171
Posta :a「 [email protected] gov t「
Website :gidalab tar m gov trlkayseri
Donoy Motodu
(Uluaal, Uluslamaa6l 6tandardlar,
Oeney Adr
igletme i9i metodlar)
TS EN IS0 6579
Grdalar ve Yemler
Salmonella spp. Aranmasr
Grdalar ve Yemler
Aerobik Koloni Sayrmr
S04833‐
Yem ve Yem
Rutubet Miktan Tayini
25/08/1974 Tarih,14987
Say‖ I Resmi Gazete′
Hammaddeleri
Yem ve Yem
1
TSIS0 771
Kiil Miktafl Tayini
TSIS0 5984
Toplam Azot Tayini
Yem Ana‖ z Meto日 an Teb‖ こ
Hammaddeleri
Yem ve Yem
No:2004/33 2 Eyll1 2004 tarihl:
Hammaddeleri
25571 sav‖ I Resmi Cazete
sut ve sut urunleri
TS 8189,TS 3046′
Yatt Tayini
TS 1330,TS 1864
pH Tayini
SM 4500‐ H+B
(Eletrometrik Metot)
TS EN IS0 10523
Kiif ve Maya sayrmr
IS0 21527-1
Kiif ve Maya sayrmr
IS0 21527-2
Sakkaroz, Glukoz ve FruktozTayini
TS 13359
Et ve Et Orunleri
Yabancr Doku Aranmasr (Histolojik Analiz)
TS 13511
Findlk
Aflatoksin Bl ve Top am Af atoksin{81+B2+
AOAC 2005 Vo1 88,No:2
Su ve Atrk sular
Su
Aktivitesi
0,95'den Biiyuk Olan
Grda ve Yemler
Su Aktivitesi O,95'e
E5it ve O′
951den
Klcuk 01an G[da ve
Vemler
ヽ
Gl+G2)TaVini
F
:H.Ibrahinn cETIN
3ne:Sekreter Vek‖
i
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
701 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content