close

Enter

Log in using OpenID

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Tarihleri

embedDownload
ToC.
SULEYヽ 4AN DEⅣIIFEL UNIVERSITESI REKTORLUGU
ogrenci I,leri Daire Ba,kanll言
SayL i〔
1
ら、ゞ9γ
穐
淳
:962-301-各
キ 「
24'11‐ ?015
DAGITIM YERLERINE
Ilgi
:Yiiksckё ttretim Kurulざ Ba§ kanh言 lnin 13.03.2015 tarihli ve 75850160‐
301.01.01… 25213841 say11l yazlsl.
Ilgide kayltll yazlda;``2θ ノ
5
:認
1量 器
.bメ
0SIs 物 わノ
''nin 05.03.2015 tarihli Yuksckё retim
″′
Ё
amttnda gё 疇 田duttu ve sё z konusu yanda b山 J ge9en b翻 狙 n dm的
Bilgilerinizi ve gcrcttini riCa ederim.
//■
/
′
ノ
Prol lDr.J`iisc )yin
AKYILDIZ
Rektor a.
Rektcir Yardrmcrsr
Ek
:1lgi Yazl Surcti(l Sayfa)
Da言 ltim:
Faktilte Dekanllklarina(Eczaclllk,Teknik Ettitiln,Ogrenci i§
lcri DckanhЁ l
Hari9)
YiiksekOkul,Ⅳ Ieslek YuksekOkulu Midurliklerinc(SarkikaraaЁ
a9 TuriZm
Meslek Yuksekokulu Miidiirliittu Hari9)
ELEKTRONIK ORTAMDA CONNPNILEN EVRAK
SDU Batr Yerle5kesi 32200 ISPARTA
TclcliDn Nu.:(0246)211 lo 66 Faks Nu:(0246)211 lo 65
e‐
POsta odbの sdu cdu tr internct Adrcsi:http://Oidb.sdu cdu tr
Bilgi 19in:Pcrihan URUN
Mcmur
TelcliDn Nu:(0246)2H1933
T.C.
ス
Yも KSEKOёRETiM
Sayl
:75850160‐ 301.01.01-1と
KURULU BAsKANLIё I
ヽし
Konu :OSYS
YOksekOё retim Kurulu― (Ciden No)
│││││││││││││││││││││││││││││││││
13 03 2015 - 13841
SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI REKTORLUGUNE
05/03/2015 tarihli Yuksekё Ёrctim Gcncl Kurul toplantislnda 2015 0SYS tak宙 mi
gё rii,tilinii,ve;
a)2015‐ 2016 cttitim_ё
Ёretim y11lnda da ek yerlc,tirme i,lemlerindc yeni program
a91mayarak sadcce mcrkezi yerle,Irmeden bo§
kalan kontcttanl釘 a yCrlc,tirme yap」 masina,
b)Y載 ksckё Ё
retirn programlanna kaylt tarihlerinin a,′
嘔lda
belirtildiЁ i,Ckilde
olu,maslna
karar verilllli,tir.
Kaylt Tarihleri
Ek Yerle,tirme Ba,vuru
Ek Ycrlestirme Kaylt Tarihlcri
03-07.08.2015
17‐ 21.08.2015
31.08.2015-04.09.2015
Bilgilerinizi ve gerettini riCa ederim.
Baqkan a.
Genel Sekreter
Daゑ ltlm:
‐
Universitelerc
―
VaklfMeslck Yiiksekokuluヽ
―
K.K,T,C'dcki ttnivcrsitelere
4iidiirliiklerinc
9,Cad.06539 Bilkcnt/ANKARA
Tclc女 )n
c‐
:(0312)
posta :
…
_
...
Faks: (0312)
[email protected]
Ayrrntrh Bilgi iqin irtibar: ..
....
Il,lcktronik A[: wwrv..yok.gor,.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
676 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content