close

Enter

Log in using OpenID

bursa halk sağlığı müdürlüğü bağlı birimlerin ihtiyacı olan

embedDownload
T,C.
SA6LIK BAKANLT6I
BURSA HALK SAGLIGI MUDURLUGU
Konu
: Teklif
Istenmesi
Idaremizce Bursa Halk
i9i igin
Safh$r Miidtirli.i$iimiize ba$lr birimlerin ihtiyacr olan malzeme aftm
agaprda belirtilen mahn teminine ihtiyag duyulmaktadrr.Yaklaqrk maliyet tespiti veya delerlendirme
sonrasr harcama yetkilisince karar verilmesi durumunda ahmr yaprlmasr planlanan alrm igin iletigirn
bilgilerinizin yer aldrlr fiyat teklifinizi vermenizi ayrrca teknik qartnamelerde tespit ettiginiz mevzuata
aykrrrhk veya yanhghklar ile de[iqtirilmesinin kamu yararrna olacalrnr diigiindiiltiniiz hususlarr zeyilname
yaprlmasrna gerek kalmadan diizeltebilmemiz igin agalrdaki faks numarasrna bildirilmesini ve Listedeki
kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.
NOT:Taahh0diin yerine getirilmesine iligkin ulaqrm, sigorta, vergi, resim ve harg giderleri s6zlegme
bedeline dahildir. Ilgili mevzuatr uyarrnca hesaplanacak Katma Deler Vergisi ise srizlegrne bedeline ddhil
olmayrp idare tarafrndan yiikleniciye <idenecektir.
Delerlendirme en dtigiik fiyat esasrna gdre yaprlacaktrr. idare e[er isterse ihale yapmakta serbestir.
l. Sd'zleqme Yaprlacak mr : Hayrr
2. $artname Varmr
Evet
3. Teminat Ahnacak mr
Hayrr
4. Fiyat Farkr Odenecek mi :Hayrr
5. Teslimatrn Ne $ekilde Yaprlaca[r :Teslimat Ambar Birirnine
?
6. KDV Harigtir.
7. Krsmi teklife kapahdrr.
S0z konusu ihtiyacln 4734 Sayrh Kamu Ihale Kanununun ilgili maddesine gdre temini igin gerelini arz
:
:
yaprlacaktrr.
ederim.
cffi'e*oocaN
idari ve Mali i9ler $ube'{4
ud
ttrtt
Tf,KLiF MEKTUBUDUR
idarenizin ihtiyacr ve talebi olan, aqa[rda yazrlr mah/hizmeti yukanda belirtilen lartlara gijre hizalannda
gdsterdilimiz fiyattan satmayl kabul ve taahhiit ederiz.
Kod
No
I
Birim
Tanrmr
ALUMiNYUM CEI{CEVE
ADDT
Miktar
Birim Fiyat
Toplam Tutar
250
GENEL TOPLAM:
FIRMA ADI
r ann-Kase-lmza
Irtibf,t
Tcl
Frk3
:
SatrnrlmN Birimi/Sibcl TOPCU
:
|
(224) 808 30 44
(2241224 53 03
BURSA HALK sAdLrGr MUDUnTUGU 50 x 70 ALUMiNvUM TAK QTKARqERQEVE
TEKNIK $ARTNAMESI
Alilminyum
Qergeve
Profili; 25 mm. genigliginde agrln kaparur aliiminlum, UV Filtreli pVC koruyucuya sahip,
zemin; drgll desenli gri renk polistrenden, kdgebentler; galvanizli demir iizellilinde rahat
agrhp kapanabilir ve hem yatay hem de dikey kullamlabilir itzellikte olmahdrr.
Montaj igin Vida -d[bel ve Qift taraflt bant ambalaj igerisinde olmahdr.
Olgtiler:
25 mm. geniglilinde Alihninyum Profil.SO x 70 cm. @2) ebadrnda.l,3 mm kalmhlrnda
Polisfen Zemin.0,40 mm W Filtreli PVC
VahitYANCI,I
Konsolide
Yd#lisi
L-./ 'Clt/\
AhmetKU$QU
Tag.Kyt.Kont.Yetkilisi
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
497 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content