close

Enter

Log in using OpenID

Darovi Božjem narodu

embedDownload
Darovi Božjem narodu
1
Darovi Božjem narodu
E. G. White: Darovi Božjem narodu
Naslov originala: E. G. White: Gifts for God’s People
Preveo: Aleksandar Pašagić, dipl. ing.
Odgovorni urednik: Ljubomir Poznić
Izdavač: Blago evanđelja, Zagreb
ISBN 953-7286-01-0
Copyright © 2007 Reformation Herald Publishing Association
Biblijski citati korišteni u ovoj knjizi uzeti su iz Biblije u izdanju
Kršćanske sadašnjosti te iz prijevoda I. E. Šarića.
2
Darovi Božjem narodu
Darovi Božjem narodu
Prikupljeno iz knjiga i spisa Ellen G. White
Darovi Duha obećani su svakom vjerniku u skladu s njegovim potrebama za Gospodnje djelo. Obećanje je danas
jednako snažno i pouzdano kao što je to bilo u danima
apostola. —Čežnja vjekova, str. 823.
Blago evanđelja
Zagreb
2008.
3
Darovi Božjem narodu
4
Darovi Božjem narodu
PREDGOVOR
Svako novo jutro iznova nas podsjeća da nam je naš svemoćni Bog
dao dragocjeni dar: život. Prve naše misli svakoga dana trebaju stoga
biti posvećene razmišljanju o Njegovoj slavi i dobroti. Cilj ove knjige je
usmjeriti naše misli prema Nebu kako bismo cijenili sva dobra koja nam
Bog daje, te sve svoje sposobnosti i darove iskoristili na najbolji način.
Svaki čovjek dobio je na dar život, a Gospodar života „daje da sunce
Njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.” (Matej 5:45) Bog je neizmjerno darežljiv prema cijelom
ljudskom rodu, ali postoje i jedinstveni darovi posebno obećani onima
koje izričito naziva svojom djecom. Njegova ruka puna ljubavi toplo se
pruža prema cijelom čovječanstvu, iako je samo malo onih koji se odazovu i uhvate se za tu ruku. Još je manje onih koji se trude živjeti u uskoj vezi s Gospodarom. Po velikoj Božjoj milosti, „i vas, nekoć po zlim
djelima udaljene i neprijateljski raspoložene, sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i
besprigovorne. Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja.” (Kološanima 1:21–23)
Oni koji prihvate Božju milost i nastave živjeti s Njim, dobivaju prednost uživanja dodatnih darova. „Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade
dare ljudima… On „dade“ jedne za apostole, druge za proroke, jedne
opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo
služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.” (Efežanima 4:8, 11–13) „I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa,
onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici.” (1. Korinćanima 12:28). „Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu
se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se po Duhu daje
riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu
vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;
drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje
duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. A sve to
5
Darovi Božjem narodu
djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.” (stihovi
4–11)
Gore navedeni odlomci, iz poslanice Efežanima 4 i 1. Korinćanima
12, nadahnuli su ovu kompilaciju. Kada se uspoređujemo s prvim kršćanima, ne možemo a da se ne upitamo: Možda doista ne cijenimo dovoljno darove koje Bog nudi i ne koristimo ih najmudrije? Upamtite, kao
što su vaši otisci prstiju jedinstveni i svojstveni samo vama, tako su i
vaši darovi jedinstveni! Postoji samo jedno „vi“, i stoga se nemojte obeshrabriti što niste kao svi drugi. „Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
Rekne li noga: „Nisam ruka, nisam od tijela“, zar zbog toga nije od tijela? I rekne li uho: „Nisam oko, nisam od tijela“, zar zbog toga nije od
tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh,
gdje bi bio njuh? A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u
tijelu, kako je htio.” (1. Korinćanima 12:14–18) Postoji mogućnost da
pogrešno shvaćamo ili propuštamo neke od tih posebnih darova Njegova Duha.
Trebamo uz molitvu razmotriti svetost darova Svetoga Duha. Posegnimo željno za bogatim sredstvima koja su nam dostupna kroz njih!
„Težimo da upoznamo Jahvu: k'o zora pouzdan Mu dolazak. On će nam
doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.” (Hošea 6:3) To je usrdna želja izdavača.
6
Darovi Božjem narodu
Teme po mjesecima
SIJEČANJ
Darovi dostupni svima
VELJAČA
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
OŽUJAK
Dar istine
TRAVANJ
Apostolska služba
SVIBANJ
Dar proroštva
LIPANJ
Evanđelisti, pastiri, učitelji
SRPANJ
Čuda
KOLOVOZ
Vjera kao dar koji treba razvijati
RUJAN
Dar liječenja
LISTOPAD
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
STUDENI
Nadahnute komunikacijske vještine
PROSINAC
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo!
7
Darovi Božjem narodu
Bog nam daje svoje darove kako bismo mogli služiti drugima te tako
postati nalik Njemu. Oni koji primaju Njegove darove kako bi mogli
davati drugima, postaju slični Kristu. Kroz pomaganje i uzdizanje drugih postajemo oplemenjeni i očišćeni. To je djelo koje dovodi do toga da
se slava vraća Bogu. Moramo postati mudri u tim stvarima. Naše duše
moraju se očistiti od svake sebičnosti, jer Bog želi upotrijebiti svoj narod kao predstavnike nebeskog kraljevstva.
- Svjedočanstva, sv. 6, str. 190.
8
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
1. siječnja
Pođimo do izvora!
„Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca
svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.“ (Jakov 1:17)
Bog je ljubav. Ljubav, svjetlost i radost teku od Njega do svih Njegovih stvorenja poput zraka svjetlosti što izlaze iz Sunca. Davanje je u
Njegovoj prirodi. I samo Njegovo postojanje izlijevanje je nesebične
ljubavi. 1
Sebičan čovjek popustit će pred molbom nekoga u nuždi kako bi se
riješio osobe koja ga time uznemiruje. Ali Bog uživa u davanju. On je
pun suosjećanja i žudi udovoljiti molbama onih koji Mu pristupaju u
vjeri. On nam daje da bismo mogli služiti drugima i tako postati nalik
Njemu. 2
Bog želi da Njegova djeca traže one stvari koje će Mu omogućiti da
kroz njih otkrije svijetu svoju milost. Želi da traže Njegov savjet, da
priznaju Njegovu moć. Krist s ljubavlju polaže pravo na sve za koje je
položio svoj život; oni trebaju vršiti Njegovu volju tako što će podijeliti
radosti koje je pripremio svima koji na ovoj Zemlji odražavaju Njegov
karakter. Dobro je kada osjećamo svoje slabosti, jer ćemo tada tražiti
snagu i mudrost koju Otac radosno daje svojoj djeci u njihovoj svakodnevnoj borbi protiv sila zla.
Iako su odgoj, obuka i savjet iskusnih osoba nužni, radnike treba naučiti da se ne oslanjaju u potpunosti na prosudbe ni jednog čovjeka. Kao
Božji službenici, svi oni svoju mudrost trebaju tražiti od Njega. 3
Gospod nije ničim obvezan dati nam svoje blagoslove, no On se zavjetovao u svojoj riječi da će ispuniti svoj dio ugovora ako se mi budemo
pridržavali uvjeta navedenih u Svetom pismu. Ljudi često daju obećanja, ali ih ne izvršavaju. Mnogo smo puta uvidjeli - kad smo se pouzdali
u ljude - da smo se oslonili na slomljene trske, no Gospod neće nikada
razočarati dušu koja vjeruje u Njega. 4
9
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
2. siječnja
Život dan sa svrhom
„Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu
udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.“ (Postanak 2:7)
Kao oni koji posjeduju život, Božji besplatni dar, trebamo učiniti sve
što je u našoj moći da bismo dostigli najviši stupanj korisnosti. Oni koji
nemaju dobro uravnotežen um u zdravom tijelu, zakazat će u ispunjavanju svog životnog djela. 5
Život nam je dan kako bismo mudro umnožili darove koje posjedujemo. Što su veće prilike koje nam se pružaju, tim je veća naša odgovornost prema Darovatelju svih dobrih darova. Svi smo mi Božje vlasništvo i moramo Mu podnijeti račun za sve naše postupke. Kako li će se
siromašnim činiti naši životi u Njegovim očima ako budu lišeni plemenitih, nesebičnih djela; ako budu provedeni u dokolici, traženju užitaka i
neozbiljnosti.
Adam je postavljen u veličanstveni Eden kao kralj cijele zemlje, ali
ipak mu je dan posao; Stvoritelj je od njega zahtijevao da uređuje vrt i
brine se o njemu. Božanska mudrost uvidjela je kako je za bezgrješnog
čovjeka najbolje da ima posao; koliko je onda nužnije da pali rod ispuni
svoje vrijeme korisnim radom, zatvarajući na taj način vrata mnogim
iskušenjima i čuvajući se od nasrtaja zloga.
Oni koji nemaju ništa za raditi, najjadniji su među smrtnicima. Nema
zadovoljstva u životu koji se provodi samo u potrazi za uživanjima i
ljubavi prema njima, u životu u kojem uzalud tražimo neko velikodušno
djelo, neku ozbiljnu, aktivnu službu koja bi svijetu donijela blagoslov.
Osvrćući se na zapis svakoga dana, trebali bismo naći u njemu nešto
više od sebičnog zadovoljstva; neko postignuće koje uzdiže nas same,
koristi našim bližnjima i prihvatljivo je Bogu. 6
Svaki primatelj darova treba shvatiti svoju odgovornost pred Bogom i
koristiti svoje darove na Njegovu slavu. 7
10
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
3. siječnja
Savršene upute
„Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči.“ (Psalam 19:7)
Na dan konačnog obračuna Krist pred ljude ne iznosi veliko djelo
koje je izvršio za njih dajući svoj život za njihovo otkupljenje. On im
iznosi vjerna djela koja su oni učinili za Njega. Kakva je to nenadmašna
ljubav! Spominje čak i djela neznabožaca koji nisu svjesno poznavali
Božji zakon, ali su ipak činili djela koja je zakon zahtijevao jer su slušali
glas koji im je govorio iz stvari u prirodi. Kada Božji Duh usadi u srce
divljeg čovjeka Kristov duh, buđenje suosjećanja u njegovu srcu protivno je njegovoj prirodi i odgoju. No Božja milost, djelujući na zamračeni
um, omekšala je grubu prirodu koja nije stekla ljudsko obrazovanje. Na
te neuke neznabošce, u svoj njihovoj grubosti, Bog gleda s više suosjećanja nego na one kojima je dana velika svjetlost i dokazi, ali koji su
odbacili Njegovu milost i ukore.
Krist u srce divljaka usađuje svoju milost, i on se zalaže za misionara
u nevolji, čak i prije nego što je čuo ili razumio riječi istine i života. Pogledajte svjetinu koja se okupila oko Božjeg sluge kako bi mu nanijeli
zlo! Ali Bog djeluje na srce i um možda samo jednog čovjeka da se založi za Njegova slugu; kada ratno vijeće donese odluku da uništi kršćaninov život, posredovanje tog divljaka mijenja njihovu odluku i spašava
mu život. Koliko ljubavi prima taj divljak za taj jedan postupak! Takvima Krist kaže na Sudu: “Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i
pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni. Dođite, blagoslovljeni
Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!” (Matej 25:35, 36, 34)8
11
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
4. siječnja
Božja pravda je blagoslov
„Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo žezlo je tvog kraljevstva.“ (Hebrejima 1:8)
Bog želi da svi stanovnici svemira budu uvjereni u Njegovu pravednost tijekom konačnog uništenja pobune i grijeha. Njegova je namjera
da se prava priroda i strašne posljedice grijeha jasno pokažu do kraja
kako bi svi mogli biti sigurni u mudrost i pravednost božanske vladavine. 9
U pitanjima Kristova kraljevstva ne dopušta se nikakva prisila ili nasilje nad savjesti. Ne smije se proliti ničija krv, upotrijebiti nikakvo oružje, ne smije se izgraditi ni jedan zatvor kako bi se utamničili oni koji ne
stanu na stranu Boga i Njegove pravednosti. Krist će prihvatiti samo
dragovoljnu službu od srca koje je posvećeno istinom. 10
Prizor suda odigrat će se u prisutnosti svih svjetova; na tom će se sudu
opravdati Božja vladavina i Njegov će se zakon pokazati kao „svet, pravedan i dobar.“ (Rimljanima 7:12) Tada će se svačiji slučaj odlučiti i svi
će primiti svoju presudu. Grijeh tada više neće izgledati privlačan, već
će se otkriti sva veličina njegove grozote…
Svako djelo, veliko i malo, pokazat će se u svojoj pravoj svjetlosti.
Ono što se ovdje smatralo malenim, tada će se pokazati u pravoj veličini. Odat će se priznanje dvjema udovičinim leptama. Čaša hladne vode,
posjet zatvoreniku, nahranjeni gladni – sve će to donijeti svoju nagradu.
A i neispunjena dužnost, sebičan postupak, ni oni neće biti zaboravljeni.
U otvorenoj sudnici oko Božjeg prijestolja ti će postupci izgledati daleko drukčije nego na dan kada su učinjeni…
Karakter koji sada pokazujemo odlučuje o našoj budućoj sudbini. Do
sreće neba dolazi se pokoravanjem Božjoj volji… Bog zna tko su odani
i iskreni podanici Njegova kraljevstva na Zemlji; oni koji vrše Njegovu
volju na Zemlji kao što se ona vrši na Nebu, bit će primljeni kao članovi
kraljevske nebeske obitelji. 11
12
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
5. siječnja
Milost
„Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.“ (Psalam 103:8)
Čudesno je kako Bog tako dugo trpi izopačenost ljudskog roda, podnoseći njihov neposluh, a ipak im dopušta da žive, zloupotrebljavaju
Njegove darove i lažno svjedoče protiv Njega najpodlijim izjavama. No
Božji putovi nisu nalik na naše putove i ne trebamo se čuditi Njegovu
strpljenju punom ljubavi, nježnoj samilosti i beskrajnom suosjećanju, jer
nam je dao dokaze da je to u potpunom skladu s Njegovom prirodom:
spor na srdžbu, milostiv prema tisućama koji Ga ljube i drže Njegove
zapovijedi. 12
Bog je milostiv. Njegovi zahtjevi su razumni, u skladu s dobrotom i
dobrostivošću Njegova karaktera. 13
Kada bi se Gospod odnosio prema nama u skladu s našim zaslugama,
zar ne bismo bili kažnjeni na mnogo načina, poput tvrdoglave i nezahvalne djece? Ali On dugo trpi i ne postupa s nama kako to zaslužuje
naša izopačenost. Umjesto toga, On nam nudi partnerstvo sa sobom i
svojim Sinom. Svi koji ga prihvate mogu dobiti život; cijeli svijet pozvan je na evanđeosku gozbu.14
Gospodin je milostiv. On ne kažnjava ljude zato što ih mrzi, već zato
što mrzi grijehe koje oni čine. Mora ih kazniti kako bi se vratili odanosti
Njemu. On oblikuje njihovu kaznu kako bi služila kao upozorenje njima
i drugima. Nitko nije osuđen hodati u tami. Nitko ne mora reći: „Navedi
mi točno stvari za koje sam kriv.“ Onima koji to govore upućujem Božje riječi: „Ispitaj u molitvi, i znat ćeš.“
Ako upozorenja i ukori dani u Božjoj Riječi i svjedočanstvima Njegova Duha nisu dovoljno jasni, kakve bi riječi bile dovoljno razumljive da
izazovu oživljavanje i reformaciju? 15
Gospod strpljivo čeka da se Njegov zabludjeli narod pokaje kako bi
od njih mogao ukloniti palicu i dati im svoj oprost i ljubav, ispunjavajući njihova srca svojim mirom i radošću. 16
13
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
6. siječnja
Održavanje
„Ti si, Jahve, Jedini! Ti si stvorio nebo, i nebesa nad nebesima, i
vojsku njihovu, zemlju i sve što je na njoj… Ti sve to oživljavaš.“ (Nehemija 9:6)
Što se tiče ovog svijeta, Božje djelo stvaranja je dovršeno. Jer „djela
(su) od postanka svijeta dovršena.“ (Hebrejima 4:3) Ali Njegova sila još
uvijek se očituje u održavanju djela koja je stvorio. Ne postoji mehanizam koji, jednom pokrenut, svojom vlastitom energijom nastavlja djelovati i izaziva otkucaje srca i izmjenu udisaja; svaki dah i svaki otkucaj
srca dokaz su sveprožimljuće brige Onoga u kome „živimo, mičemo se i
jesmo.“ (Djela 17:28)
Zemlja nema prirođenu silu kojom godinu za godinom daje svoje obilje i nastavlja se kretati oko Sunca. Božja ruka vodi planete i održava ih
poredane na njihovu putu preko nebesa. On je „Onaj koji na broj izvodi
vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu.“ (Izaija 40:26) Njegovom
moći buja biljni svijet, drveće lista i cvijeće cvjeta. On „daje da po bregovima raste trava i bilje na službu čovjeku. Lavići riču za plijenom i od
Boga hranu traže“ i svako živo biće, od najmanjeg kukca do čovjeka,
svakodnevno ovisi o Njegovoj dalekovidnoj brizi, kao što je to Psalmist
prekrasno sročio: „Sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme… Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, nasite se dobrima.“ (Psalam 147:8; 104:20, 21, 27, 28) Njegova riječ vlada silama prirode; On prekriva nebesa oblacima i priprema kišu za zemlju… “Kad
Mu glas zaori, huče vode na nebesima, oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.“ (Jeremija 10:13)17
14
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
7. siječnja
Dar zdravlja
„Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer
opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!“ (Psalam 42:11)
Zdravlje je blagoslov čiju vrijednost malo ljudi cijeni; ali o njemu
uvelike ovisi učinkovitost naših umnih i tjelesnih snaga. Naši nagoni i
strasti potječu iz tijela i ono stoga mora biti održavano u najboljem fizičkom stanju i pod najduhovnijim utjecajima kako bismo mogli iskoristiti
naše darove u uzvišene svrhe. Sve što umanjuje fizičku snagu, slabi i
um i čini ga manje sposobnim za razlikovanje dobra od zla. Umanjuje
se naša sposobnost da odaberemo dobro te imamo manju snagu volje da
učinimo ono što znamo da je ispravno.
Zloupotreba naših tjelesnih snaga skraćuje vrijeme tijekom kojeg se
naš život može iskoristiti na slavu Bogu i čini nas neprikladnima za
izvršenje djela koje nam je On povjerio. Kada si dopuštamo stvaranje
loših navika, rad do kasno u noć i popuštanje apetitu nauštrb zdravlja,
polažemo temelje za slabost. Zanemarivanjem tjelesne aktivnosti i premaranjem uma i tijela stvaramo neravnotežu živčanog sustava. Oni koji
na taj način skraćuju svoj život i čine sebe neprimjerenima za službu
zanemarivanjem prirodnih zakona, krivi su za zakidanje Boga. Također
zakidaju i svoje bližnje. Prilika da se drugima bude na blagoslov - što je
upravo ono djelo na koje ih je Bog poslao u svijet - skraćuje se njihovim
vlastitim postupcima. Uz to su se učinili neprikladnima čak i za ono što
su mogli postići tijekom tog skraćenog vremenskog razdoblja. Krivi
smo pred Bogom kada svojim vlastitim štetnim navikama zakidamo
svijet za dobro.
Kršenje fizičkog zakona prekršaj je i moralnog zakona, jer je isti Bog
autor fizičkih zakona kao i moralnog. Njegov zakon ispisan je Njegovim vlastitim prstom na svakom živcu, svakom mišiću, svakom talentu
koji je povjeren čovjeku. Svaka zloupotreba bilo kojeg dijela našeg organizma kršenje je tog zakona. 18
15
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
8. siječnja
Ljepota prirode
„Kako su brojna tvoja djela, o Jahve! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja Tvojih.“ (Psalam 104:24)
Priroda svjedoči da je Onaj - čija je moć beskonačna, a dobrota, milost i ljubav velika - stvorio Zemlju i ispunio ju životom i radošću. Čak i
u svojem iskvarenom stanju, sve stvari otkrivaju djelo Velikog Umjetnika. Gdje god se okrenuli, možemo čuti Božji glas i vidjeti dokaze o Njegovoj dobroti.
Od svečanog potmulog tutnja groma i beskonačnog šuma drevnih
oceana, do radosnih pjesama čije melodije odzvanjaju šumama, deseci
tisuća glasova prirode odaju Mu slavu. U zemlji, moru i nebu, u njihovim veličanstvenim nijansama i bojama u prekrasnim kontrastima ili
skladu, možemo promatrati Njegovu slavu. Vječne planine govore nam
o Njegovoj moći. Drveće, čiji zeleni barjaci vijore na sunčevoj svjetlosti, i nježna ljupkost cvijeća ukazuju na svojeg Stvoritelja. Živo zelenilo
koje pokriva smeđe tlo priča o Božjoj brizi i za najmanja među Njegovim stvorenjima. Morske špilje i jame u zemlji otkrivaju Njegova blaga.
Onaj koji je stavio bisere u ocean te ametist i krizolit u stijene, ljubitelj
je ljepote. Sunce koje se podiže na nebu predstavnik je Onoga koji je
život i svjetlost svega što je stvorio. Sve blještavilo i ljepota što krasi
Zemlju i obasjava nebo, govori o Bogu. 19
Sve stvorene stvari objavljuju slavu Božjeg savršenstva. Ne postoji
ništa - osim sebičnog ljudskog srca - što živi samo za sebe. Svaka ptica
koja leti nebom i svaka životinja koja se kreće po tlu služi nekom drugom živom biću. Ne postoji ni jedan list u šumi ni skromna vlat trave
koja nema svoju službu… Cvijeće širi svoj miris i otkriva svoju ljepotu
na blagoslov svijetu. Sunce daje svoju svjetlost na radost tisuća svjetova.
Ocean, otac svih naših izvora i vrela, prima u sebe rijeke iz svih zemalja,
ali uzima da bi davao. Magle koje se uzdižu iz njedra zemlje padaju kao
kiše koje natapaju zemlju, kako bi mogla uroditi plodom i cvasti. 20
16
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
9. siječnja
Božja pisana riječ
„Riječi su Jahvine riječi iskrene, srebro prokušano, od zemlje
odvojeno, sedam puta očišćeno.“ (Psalam 12:6)
Nema potrebe da se pouzdajemo u nesigurnost. Imamo mudre ljude iz
starih vremena kako bismo učili o Bogu iz Njegove Riječi. To je vječni
život – spoznati Boga. Koliko bismo trebali biti zahvalni što je Biblija
nadahnuta Božja riječ! Sveti ljudi iz davnina zapisali su tu Riječ potaknuti Svetim Duhom. Bog nije dopustio da se Njegova Riječ čuva u sjećanjima ljudi i prenosi putem usmene predaje i tradicija s koljena na
koljeno. Da je to učinio, ljudi bi joj postupno dodavali svoja mišljenja.
Od nas bi se tada zahtijevalo da primimo stvari koje nisu nadahnute.
Zahvaljujmo Bogu na Njegovoj pisanoj riječi.
Mnogi komentari napisani o Božjoj Riječi međusobno se ne slažu.
Često su u suprotnosti jedan s drugim. Bog od nas ne traži da nas oni
vode. Moramo se okrenuti Njegovoj Riječi. Svatko može pretraživati
Riječ za sebe i spoznati da su učenja te dragocjene knjige nepromjenljiva. Mišljenja ljudi se razlikuju, ali Biblija uvijek govori iste svari. Božja
Riječ je od vječnosti do vječnosti.
Biblija nije dana samo propovjednicima i učenim ljudima. Svaki muškarac, žena i dijete trebaju čitati Sveto pismo za sebe. Nemojte ovisiti o
propovjedniku da to čini za vas. Biblija je Božja riječ upućena vama.
Siromašnom je ona jednako potrebna kao i bogatom, neukom jednako
kao i obrazovanom. Krist je tu Riječ učinio tako jednostavnom da se
nitko ne mora spoticati. Neka skromni zemljoradnik pročita i shvati Riječi koje je izrekao najmudriji Učitelj kojeg je svijet ikada upoznao pa
neće biti ni jednoga među kraljevima, upraviteljima, državnicima i najobrazovanijim ljudima svijeta koji bi bio veći od njega.
Pretraživati znači pažljivo tražiti nešto što je izgubljeno. Sami pretražujte kako biste našli skriveno blago. Nemojte taj posao prepuštati propovjedniku. Kad se radi o Božjoj riječi, ne možete si dopustiti da ostanete u neznanju. 21
17
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
10. siječnja
Vrijeme
„Sve što On čini prikladno je u svoje vrijeme; ali iako je dopustio
čovjeku uvid u vjekove, čovjek ne može dokučiti djela koja Bog čini
od početka do kraja.“ (Propovjednik 3:11)
Vrijeme donosi sa sobom svakom ljudskom biću odgovornost i mladi
trebaju koristiti sposobnosti uma i tijela kako bi izvršili zadaću koju im
je Bog dao. Od njih se traži da iskoriste svaki sat čineći dobro u službi
svoga Gospodara. Svaki dan koji prolazi dovodi nas bliže vremenu kada
ćemo vidjeti Onoga koga naše duše ljube. Iza ove sadašnjosti nalazi se
vječna budućnost. Upravo sada je vrijeme ispitivanja i kušanja za nas.
Sada je vrijeme sijanja milosti i dozrijevanja žetve. Vrijeme je vrlo dragocjeno. Dani, tjedni i mjeseci spajaju se u godine i, kako one prolaze,
ostaje nam jedan dan, jedan tjedan, jedna godina manje za pripremu za
budući život. No tisuće gube vrijeme u bezbrižnoj i nepromišljenoj ravnodušnosti, ne osjećajući potrebu za preuzimanjem odgovornosti, trošeći svoje dragocjeno vrijeme kao da ne vrijedi ništa. Ovo zadovoljstvo,
onaj izlet - kažu oni - ispunit će nam vrijeme. No to nije ispravan pogled
na život. Vrijeme je dragocjeni dar za koji se mora položiti račun pred
Bogom. 22
Krist nas poziva: „Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne.“ (Ivan 6:12) Dok tisuće svakodnevno propadaju od gladi, krvoprolića, vatre i bolesti, svatko tko voli svoje bližnje treba se pobrinuti da ništa ne propadne, da se ništa - čime bi se moglo pomoći drugom ljudskom
biću - ne potroši beskorisno. Pogrešno je bacati naše vrijeme i bacati
naše misli. Svaki trenutak, posvećen traženju zadovoljstava za sebe,
izgubljen je. Kada bismo cijenili i pravilno iskoristili svaki trenutak,
imali bismo dovoljno vremena za učiniti sve što je potrebno za nas i za
svijet. U pitanjima trošenja novca, korištenja vremena, snage ili prilika,
neka se svaki kršćanin obrati Bogu za vodstvo. „Nedostaje li komu od
vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.“ (Jakov 1:5)3
18
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
11. siječnja
Prilike
„Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.“
(2. Korinćanima 6:2)
Čuvajte se odugovlačenja. Nemojte odgađati ostavljanje svojih grijeha i traženje čistoće srca kroz Isusa. Tisuće i tisuće su na vječnom gubitku zbog pogreške u vezi s time. Neću ovdje govoriti o kratkoći i nesigurnosti života, ali postoji užasna opasnost – opasnost koja nije dovoljno shvaćena – u odgađanju da poslušamo molećivi glas Božjeg Svetoga
Duha, u odabiru života u grijehu, jer upravo je to takvo odgađanje. Koliko god se činio malim, grijehu se može popuštati samo uz opasnost neizmjernog gubitka. Stvari koje mi ne nadvladamo, nadvladat će nas i
izazvati našu propast. 24
Bogu nije ugodno kada propuštamo trenutne prilike za činiti dobro u
nadi da ćemo u budućnosti učiniti veće djelo. Svatko treba slijediti savjete Providnosti a ne biti vođen vlastitim interesima, i ne pouzdati se u
potpunosti u vlastitu prosudbu. Neki su po prirodi takvi da vide propast
gdje Bog namjerava darovati uspjeh; možda vide samo divove i gradove
visokih zidina, dok drugi, jasnijeg vida, vide i Boga i anđele spremne
dati pobjedu Njegovoj istini. 25
Kakvu li ćete pobjedu zadobiti kada se naučite djelovati u skladu s
prilikama koje Bog pruža, sa zahvalnim srcem i odlučni da ne skidate
pogled s Njegove slave, u bolesti ili zdravlju, u obilju ili oskudici. 26
Nećemo li svatko za sebe na najbolji način iskoristiti prirodne sile
uma i tijela? Nećemo li pažljivo cijeniti svaki povjereni dar, vježbom
ojačati svaku sposobnost i živjeti na način koji će učiniti našu prisutnost
blagoslovom, kako mladima i neiskusnima, tako i starima i iskusnima?27
Svaka prilika koja nam se pruži za službu Bogu mora se iskoristiti.
Naši će darovi korištenjem postajati sve veći. 28
19
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
12. siječnja
Materijalna dobra
„Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: „Jedno ti nedostaje!
Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.“ On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.“ (Marko 10:21, 22)
Mladom bogatašu bogatstvo je značilo čast i moć, a velika količina
njegova blaga učinila je zamisao o odricanju od njega gotovo nemogućom.
Taj čovjek, koji je ljubio svijet, želio je nebo; ali, želio je zadržati i
svoje bogatstvo i odrekao se vječnog života zbog ljubavi prema novcu i
moći. Kakva li je to nesretna razmjena bila! Ipak, mnogi koji ispovijedaju držanje svih Božjih zapovijedi čine istu stvar. U tome leži opasnost
bogatstva za pohlepna čovjeka; što više dobiva, postaje mu teže biti darežljiv. Umanjiti svoje bogatstvo za njega je nalik na rastanak sa životom i on okreće leđa privlačnosti besmrtne nagrade kako bi zadržao i
uvećao svoja zemaljska blaga.
Da se pridržavao zapovijedi, njegova zemaljska blaga ne bi bila tako
velika. Kako je mogao ljubiti Boga svim svojim srcem, svim svojim
umom i svom svojom snagom, i svoga bližnjeg kao samoga sebe, dok
je istodobno kovao planove i nastojao steći bogatstvo za sebe? Da je
dao siromašnima ono nužno u njihovim potrebama, bio bi daleko sretniji i imao bi puno veće nebesko blago, a manje blaga na Zemlji koje bi
ljubio.
Krist je svakome od nas povjerio darove novca i utjecaja, a kada se
vrati da napravi obračun sa svojim slugama, i kada svi budu pozvani
položiti precizne račune o tome kako su iskoristili darove koji su im
povjereni, kako ćeš ti, dragi brate i draga sestro, proći na toj istrazi? Hoćete li biti spremni vratiti Gospodaru udvostručene talente, položiti pred
Njega i glavnicu i kamate te tako pokazati da ste bili razumni, a ujedno i
vjerni i ustrajni radnici u Njegovoj službi? 29
20
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
13. siječnja
Dar zdravog razuma
„Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i
razbora.“ (2. Timoteju 1:7)
Čovjek može imati briljantan um, može posjedovati bogatstvo prirodnih sposobnosti, ali to su darovi koje mu je dao Bog, njegov Stvoritelj.
Bog može uzeti dar razuma i čovjek može u trenu postati poput Nabukodonozora, spušten na razinu poljskih zvijeri. 30
Dragi moj Henry! S bolom u srcu vidjela sam kretnje nesretnog djeteta lišenog zdrava razuma. Njegova koža je zdrava, crte lica normalne,
ali um mu nedostaje. Dragi Henry, koliko sam zahvalnosti osjećala prema Gospodu što je moje drage dječake obdario razumom. Ni za kuću
punu zlata ne bih pristala da budeš poput tog nesretnog djeteta. Koliko
bi trebao biti zahvalan što te je Gospod blagoslovio dobrim zdravljem i
tvojim razumom!
Ako se samo odlučiš za uzvišen, dostojanstven životni put, ispunit ćeš
naša srca radošću. Naša draga djeca su nam poput dragocjenih bisera.
Posvetili smo vas Bogu od trenutka kada ste rođeni. Žarko smo se molili
za vas od vašeg najranijeg djetinjstva kako bi vaša narav bila umjerena.
Plakali smo zbog tebe, dragi Henry, kada si kao malo dijete bez svijesti
ležao na našim rukama. Molili smo Gospoda da u tebe stavi ispravan
duh i dovede te u svoje stado. Sada se najviše bojimo za tebe. Volimo te
i želimo da budeš spašen. Želimo da tvoje ponašanje bude ispravno,
vođeno osjećajem dužnosti, i da te vodi načelo za koje si se sam čvrsto
odlučio: da ćeš činiti ono što je dobro – ne zato što moraš, već iz ljubavi. U ispravnim djelima nema boli, nema samopredbacivanja, nema samoosuđivanja, već samo ugodna svijest da činiš ono što je dobro.
Dragi Henry, upoznaj se s vlastitim manama… Upitaj se: Je li ovo
dobro? Hoće li to dovesti do zla? Hoće li dovesti do nevjere? Hoće li
voditi u obmanu ili laž? Hoću li se osjećati jednako sretan i nakon što to
učinim, kao što sam se osjećao sretnim prije? 31
21
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
14. siječnja
Moć zaključivanja
„Hajde, dakle, da se pravdamo,“ govori Jahve. „Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.“ (Izaija 1:18)
Od svih stvorenja koja je Bog načinio na zemlji, samo čovjek je buntovnik. No on posjeduje moć zaključivanja kojom shvaća zahtjeve božanskog zakona i savjest koja mu stvara osjećaj krivnje zbog prijestupa
te mir i radost u poslušnosti. Nagrada vječnog života – vrijednost beskonačne slave – obećana je onima koji vrše Božju volju, dok se prijetnja
Njegova gnjeva nadvija nad svima koji prkose Njegovu zakonu. 32
Bog od ljudi očekuje da upotrijebe razum koji im je dao. Od njih se
očekuje da u Njegovoj službi upotrijebe sve moći zaključivanja. Trebaju
savjesti dati vladajuće mjesto koje joj i pripada. 33
Božja vladavina nije osnovana na slijepoj pokornosti i kontroli bez
slobode razuma, kao što ju sotona želi predstaviti. Ona se poziva na razum i savjest. „Hajde, dakle, da se pravdamo“, Stvoriteljev je poziv bićima koja je načinio. (Izaija 1:18) Bog ne vrši nasilje nad voljom svojih
stvorenja. On ne može prihvatiti poštovanje koje nije dano slobodnom
voljom i umom. Prisilna pokornost spriječila bi sav istinski razvoj uma i
karaktera, čineći čovjeka običnim strojem. To nije Stvoriteljeva namjera. On želi da čovjek, krunsko djelo Njegove stvaralačke moći, postigne
najviši mogući stupanj razvoja. Pred nas postavlja visinu blagoslova do
koje nas svojom milošću želi uzdići. Poziva nas da Mu se predamo kako
bi mogao vršiti svoju volju u nama. Na nama ostaje da odaberemo hoćemo li biti oslobođeni od ropstva grijehu kako bismo sudjelovali u slavnoj slobodi Božje djece. 34
22
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
15. siječnja
Dar Spasitelja
„Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.“ (Matej 1:21)
Možda smo si laskali, kao što je to činio Nikodem, da je naš život bio
uzoran, da je naš karakter moralno ispravan, i mislili smo da ne trebamo
poniziti svoja srca pred Bogom kao obični grješnici; ali kada Kristova
svjetlost prodre u naše duše, vidjet ćemo koliko smo nečisti; razaznat
ćemo sebične motive i neprijateljstvo protiv Boga koje je okaljalo svaki
naš životni postupak. Tada ćemo spoznati da je naša vlastita pravda doista nalik na prljave dronjke, te da je Kristova krv jedino što nas može
očistiti od prljavštine grijeha i obnoviti naša srca na Njegovu sliku. 35
Postoji samo jedna sila koja može raskinuti stisak zla oko srca ljudi, a
to je Božja sila u Isusu Kristu. Očišćenje od grijeha moguće je samo
kroz krv Raspetoga. Samo nas Njegova milost može osposobiti da se
odupremo i nadvladamo sklonosti naše pale prirode. 36
Svi koji osjećaju duboko siromaštvo svoje duše, koji osjećaju da u
sebi nemaju ništa dobro, mogu naći pravednost i snagu gledajući na Isusa… Mi ne zaslužujemo Božju ljubav, ali Krist, naš jamac, dostojan je i
potpuno spreman spasiti sve koji mu pristupe. Kakva god bila vaša prošlost, koliko god obeshrabrujuće bile vaše trenutne okolnosti, ako dođete Isusu takvi kakvi ste - slabi, bespomoćni i očajni - naš suosjećajni
Spasitelj izići će vam u susret, zagrliti vas svojim rukama ljubavi i ogrnuti haljinom pravednosti. On nas predstavlja Ocu odjevene u bijele
haljine Njegova vlastitog karaktera. Zagovara nas pred Bogom, govoreći: Ja sam zauzeo grješnikovo mjesto. Nemoj gledati na ovo zalutalo
dijete - pogledaj Mene.
Sotona glasno govori protiv naših duša, optužujući nas za grijehe i
tvrdeći da smo njegov plijen, ali Kristova krv zagovara nas većom silom. 37
23
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
16. siječnja
Oprost
„Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Al' u tebe je praštanje, da bi te se bojali.“ (Psalam 130:3, 4)
U naše doba tisuće ljudi koji pate od tjelesnih bolesti čeznu, poput
oduzetoga, za porukom: „Oprošteni su ti grijesi.“ Teret grijeha, sa svojim nemirom i neudovoljenim željama, leži u korijenu njihovih bolesti.
Oni ne mogu naći olakšanje dok ne pristupe Iscjelitelju duše. Mir koji
samo On može dati vratio bi život umu i zdravlje tijelu. 38
Tvoji motivi su iskvareni, a tvoje srce nečisto. Uviđaš da je tvoj život
bio ispunjen sebičnošću i grijehom. Težiš za oprostom, očišćenjem i
oslobođenjem. Što možeš učiniti kako bi stekao sklad s Bogom i postao
Mu nalik?
Tebi je potreban mir – praštanje neba te spokoj i ljubav u duši. Novac
to ne može kupiti, razum ga ne može osigurati, mudrost ga ne može
pribaviti; nema nade da ga ikada zadobiješ vlastitim naporima. Ali Bog
ti ga nudi kao dar, „bez novaca i bez naplate.“ (Izaija 55:1) Sve što trebaš učiniti da ga dobiješ jest pružiti ruku i prihvatiti ga. Gospod kaže:
„Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur
budu li crveni, postat će kao vuna.“ (Izaija 1:18) „Dat ću vam novo srce,
nov duh udahnut ću u vas.“ (Ezekiel 36:26)
Priznao si svoje grijehe i udaljio ih iz svojeg srca. Odlučio si predati
se Bogu. Sada Mu pođi i zamoli Ga da opere tvoje grijehe i da ti dâ novo srce. Zatim vjeruj da će to učiniti zato što je to obećao. To je pouka
koju je Isus naučavao dok je bio na Zemlji: Sve što trebamo učiniti da
dobijemo dar koji nam je Bog obećao jest vjerovati da ga primamo i on
nam već pripada.39
24
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
17. siječnja
Očišćenje
„Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od
snijega!“ (Psalam 51:7)
Ti si grješnik. Ne možeš se iskupiti za grijehe svoje prošlosti, ne možeš promijeniti svoje srce i učiniti se svetim. Ali Bog obećava da će sve
to učiniti za tebe kroz Krista. Vjeruj tome obećanju. Priznaj svoje grijehe i predaj se Bogu. Odluči da mu želiš služiti. U trenutku kada to učiniš, Bog će ispuniti svoje riječi koje ti je uputio. Ako vjeruješ obećanju,
ako vjeruješ da ti je oprošteno i da si očišćen, Bog to pretvara u stvarnost; čini te potpunim, kao što je Krist oduzetom čovjeku dao silu da
hoda kada je povjerovao da je iscijeljen. To je tako ako u to vjeruješ.
Ne čekaj osjećaj da si upotpunjen, već reci: „Vjerujem u to; to je tako,
ne zato što to osjećam, već zato što je Bog obećao.“
Isus kaže: „Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit
će vam.“ (Marko 11:24) To obećanje dolazi pod uvjetom: trebamo se
moliti u skladu s Božjom voljom, a Božja je volja da nas očisti od grijeha, da nas učini svojom djecom i da nas osposobi da vodimo sveti život.
Stoga možemo tražiti te blagoslove, vjerovati da smo ih primili i zahvaljivati Bogu što smo ih primili. Naša je prednost da možemo prići Isusu
i biti očišćeni te stajati pred zakonom bez srama ili kajanja. „Nikakve
dakle sada nema osude onima koji su u Kristu Isusu.“ (Rimljanima 8:1)
Od sada više niste svoji, jer ste kupljeni uz cijenu. „Niste otkupljeni
nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista,
Jaganjca nevina i bez mane.” (1. Petrova 1:18, 19) Tim jednostavnim
činom vjerovanja Bogu, Sveti Duh je začeo novi život u vašem srcu.
Poput djeteta ste rođeni u Božju obitelj i On vas voli kao što voli svoga
Sina. 40
25
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
18. siječnja
Blagoslov priznanja
„Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je On i pravedan: otpustit će
nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.“ (1. Ivanova 1:9)
Oni koji nisu ponizili svoje duše pred Bogom u priznanju svoje krivnje, još nisu ispunili prvi uvjet da budu prihvaćeni. …Jedini razlog zbog
kojeg nemamo oprost prošlih grijeha je naša nevoljkost da ponizimo
svoja srca i udovoljimo zahtjevima riječi istine. U vezi s time dane su
jasne upute. Priznanje grijeha, bilo ono javno ili osobno, trebalo bi biti
iskreno i otvoreno. Ono se ne smije izvlačiti iz grješnika. Ne smije se
dati na lakomislen i nepažljiv način, niti se smije prisiljavati na priznanje one koji nemaju spoznaju o užasnoj prirodi grijeha. Priznanje, koje
je izlijevanje najdubljeg dijela duše, nalazi svoj put do beskrajno sažaljivog Boga. Psalmist kaže: „Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a
klonule duše spasava.“ (Psalam 34:18)
Pravo priznanje uvijek ima specifičnu prirodu i priznaje točno određene grijehe. Oni mogu biti takve prirode da se iznose samo pred Boga;
mogu to biti i nepravde koje se trebaju priznati pojedincima koji su zbog
njih ispaštali; mogu biti i javne prirode pa se u tom slučaju trebaju javno
i priznati. No svako priznanje treba biti određeno i precizno, te odnositi
se upravo na one grijehe za koje smo krivi. 41
Primjeri istinskog kajanja i poniznosti u Božjoj riječi otkrivaju duh
priznanja u kojem se ne krije isprika za grijeh ili pokušaj samoopravdavanja. Pavao nije nastojao zaštititi sebe; svoj grijeh prikazao je u najcrnjim bojama, bez pokušaja da umanji svoju krivnju…
Ponizno i slomljeno srce, podčinjeno istinskim kajanjem, cijenit će
Božju ljubav i cijenu koja je plaćena na Golgoti; i kao što sin daje priznanje pred ocem koji ga ljubi, tako će i onaj koji se doista kaje donijeti
sve svoje grijehe pred Boga. 42
26
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
19. siječnja
Kakva li prijatelja!
„Ima prijatelja koji vode u propast, a ima i prijatelja privrženijih
od brata.“ (Izreke 18:24)
Isus je ponio teret naše krivnje. On će uzeti breme s naših umornih
ramena. On će nam dati odmor. Ponijet će i jaram brige i tuga. Poziva
nas da stavimo sve naše brige na Njega jer nas On nosi u svome srcu.
Stariji Brat našega roda nalazi se uz vječno prijestolje. On gleda na
svaku dušu koja okreće svoje lice prema Njemu kao Spasitelju. Iz iskustva zna koje su ljudske slabosti, koje su naše želje i u čemu leži snaga
naših iskušenja, jer On je bio „poput nas iskušavan svime, osim grijehom.“ (Hebrejima 4:15) On pazi na tebe, dijete Božje koje drhtiš! Nalaziš li se u iskušenju? On će te izbaviti. Jesi li slab? On će te ojačati. Jesi
li u neznanju? On će te prosvijetliti. Jesi li ranjen? On će te izliječiti.
Gospod „određuje broj zvijezda", a ipak „liječi one koji su srca skršena i
povija rane njihove.“ (Psalam 147:4, 3)
Ma kakvi bili tvoji strahovi i kušnje, izloži svoj slučaj pred Gospoda.
Tvoj duh bit će ojačan i bit će mu darovana izdržljivost. Otvorit će ti se
put kojim ćeš se moći izvući iz mreže neugodnosti i poteškoća. Što si
više svjestan svoje slabosti i nemoći, utoliko ćeš postati jači Njegovom
snagom. Što su tvoja bremena teža, blaženiji će biti odmor kada ih prebaciš na Onoga koji nosi bremena. Okolnosti mogu razdvojiti prijatelje;
burne vode široka mora mogu se ispriječiti između nas i njih, ali ne postoji nikakva okolnost ni udaljenost koja nas može odvojiti od našeg Spasitelja. Gdje god mi bili, On nam je s desne strane, spreman podržati
nas, održati, poduprijeti i bodriti. Kristova ljubav prema onima koje je
otkupio veća je od ljubavi majke prema njezinu djetetu. Naša je prednost odmoriti se u Njegovoj ljubavi i reći: „Vjerovat ću Mu, jer je On
dao svoj život za mene.“
Ljudi se mogu promijeniti, ali Kristova ljubav ne zna za promjene.
Kada Mu zavapimo za pomoć, Njegova će nas ispružena ruka spasiti.43
27
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
20. siječnja
Primjer nama
„U Nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred Njim srca izlijevajte:
Bog je naše utočište.“ (Psalam 62:8)
Kada je Krist izišao iz vode nakon što Ga je Ivan krstio, popeo se na
obalu Jordana i poklonio se u molitvi. Ivanove oči bile su prikovane za
Krista s najdubljim zanimanjem i ushićenjem. Osjećaji su uzburkali njegovo srce dok Ga je gledao tako duboko poklonjena u preklinjanju. Kristove ruke bile su upravljene prema gore i izgledalo je kao da Njegov
pogled prodire u samo Nebo. Kao primjer za svakog grješnika, Njegova
bezgrješna ljudskost molila je podršku i snagu od svog nebeskog Oca u
trenutku kada se pripremao započeti svoju javnu službu kao Mesija. Isus
je izlio svoju dušu u ozbiljnoj molitvi. Pred Njim je započinjalo novo i
važno razdoblje. Njegov dotadašnji miran i tih život približio se svome
kraju. Bio je sretan dok je živio životom marljiva i teška rada, ispunjavajući dužnosti koje su mu pripadale kao sinu. Bio je primjer za one koji
su prolazili kroz djetinjstvo, mladost i razdoblje muževnosti. Njegovo
vladanje pokazivalo je da je shvaćao važnost i svečanost trenutka u kojem je živio. Znao je da na putu na koji je kročio svojim nogama leže
iskušenja, muke, sukobi, patnje i smrt. Osjećao je težinu odgovornosti
koje je morao preuzeti. Spremao se započeti novu i napornu službu.
Osjećaj grješnosti ljudi i tvrdoće njihovih srca, koja ih je odvajala od
Boga, uvjerili su Ga da će samo nekolicina prepoznati Njegovu misiju
milosti i primiti dar spasenja radi kojeg se spustio s Neba.
Anđeli nikada prije nisu čuli molitvu nalik na onu koju je Krist izrekao
pri svom krštenju i žarko su željeli prenijeti poruku Oca Njegovu Sinu.
Ali ne; sam Otac izravno je zasjao svjetlom svoje slave. 44
Otvorite li svoje srce i glas za molitvu, Bog će vas zasigurno čuti i
ispružit će svoju ruku da vas spasi. Postoji Bog koji čuje molitve, pa
kada sva ostala sredstva propadnu, On je vaše utočište, pomoć koja je tu
u vrijeme nevolje.45
28
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
21. siječnja
Veliki Nositelj jarma
„Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u
pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite Njemu jer On se brine za
vas.“ (1. Petrova 5:6, 7)
Znalo to svako ljudsko biće ili ne, svi smo mi umorni i teško natovareni. Na svima nama leže tereti koje samo Krist može ukloniti. Najteži
teret koji nosimo je teret grijeha. Kada bismo bili ostavljeni da ga sami
nosimo, taj teret bi nas smrvio. Ali Onaj koji je bez grijeha, zauzeo je
naše mjesto. „A Jahve je svalio na Nj bezakonje nas sviju.“ (Izaija 53:6)
On je preuzeo teret naše krivnje. On će skinuti breme s naših umornih
ramena. On nas poziva da bacimo svoje brige na Njega jer nas On nosi
u svome srcu. Sve dok ne stanemo licem u lice pred Bogom, kada ćemo
vidjeti kao što smo viđeni i poznati kao što smo poznati, nećemo znati
koliko je tereta Spasitelj nosio za nas i koliko bi tereta rado podnio, samo da smo ih donijeli pred Njega.
Stariji Brat našega roda nalazi se kraj vječnog prijestolja. On gleda na
svaku dušu koja okreće svoje lice prema Njemu kao Spasitelju. Iz iskustva zna koje su slabosti ljudskog roda, što su naše želje i u čemu leži
snaga naših iskušenja, jer je „poput nas iskušavan svime, osim grijehom.“ (Hebrejima 4:15) „Dođite k meni!“, glasi Njegov poziv. Što ste
svjesniji svoje slabosti i bespomoćnosti, to ćete jači postati u Njegovoj
snazi. „Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan
bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima
pomoći.“ (Hebrejima 2:17, 18)
Ljudi se mogu promijeniti, ali Kristova ljubav ne zna za promjene.
Kada Mu zavapimo za pomoć, Njegova će nas ispružena ruka spasiti.46
29
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
22. siječnja
Duhovna hrana
„Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i On će te pokrijepiti.“
(Psalam 55:22)
Mnogi Kristovi sljedbenici zaboravljaju poruku koju nam je prenio
slikom cvijeća u polju. Ne pouzdaju se u Njegovu stalnu brigu. Krist ne
može nositi njihov jaram jer Mu ga oni ne predaju. Stoga ih svakodnevne brige, koje bi ih trebale uputiti Spasitelju kako bi dobili pomoć i utjehu, sada odvajaju od Njega. 47
Kušnje su ono što nas navodi da uvidimo što doista jesmo. Osjećaj
iskušenja ono je što daje nazrijeti pravi karakter pojedinca i ukazuje na
nužnost njegovanja dobrih osobina. Kada vjeruje u Božji blagoslov,
nema mjesta na kojem kršćanin nije siguran. Grad ga neće iskvariti. U
uredu će ga pamtiti po njegovim navikama strogog poštenja. U radionici
će svaki dio njegova posla biti obavljen vjerno, pogleda usmjerena na
proslavljanje Boga. 48
Nemojte misliti da možete naći olakšanje tako što ćete svoje terete
prebaciti na druge ljude. Dođite izravno Onome koji nosi bremena i
Njemu se povjerite. Kada se kajući približite podnožju križa, kada imate
vjeru u zasluge raspetog i uskrslog Spasitelja, kroz Njega ćete primiti
silu. Kada na Njega bacite svoju bespomoćnu dušu, On vam daje radost,
snagu i hrabrost. Tada ćete moći pričati drugima o tome koliko vam
Krist znači. Moći ćete reći: „Tražio sam Ga i našao koliko je dragocjen
mojoj duši.“…
Oni koji nauče Njegovu krotkost i poniznost, naučit će i kako ljubiti
jedan drugoga kao što ih je On ljubio. Dostignut će stupanj na kojem će
odbiti kritizirati i osuđivati druge. Shvatit će da im je povjereno djelo
koje nitko ne može učiniti za njih – djelo spoznavanja Krista. Kada se
stavimo u Njegove ruke, On nam pokazuje mogućnosti i prilike koje su
pred nama i upućuje nas na traženje pomoći od Onoga koji je beskonačno uzvišeniji od grješnih ljudskih bića. 49
30
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
23. siječnja
Zaštita anđela
„Ljude i stoku Ti, Jahve, spasavaš. Kako li je dragocjena, Bože,
dobrota Tvoja, pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju.“
(Psalam 36:6, 7)
Kako se nježno i milostivo naš nebeski Otac odnosi prema svojoj djeci! Čuva ih od tisuća njima nevidljivih opasnosti i štiti ih od sotoninih
podmuklih napada da ne bi bili uništeni. Zbog toga što naš ograničeni
vid ne može opaziti Božju zaštitničku brigu kroz Njegove anđele, ne
pokušavamo razmišljati i cijeniti uvijek budno zanimanje koje naš blagi
i dobronamjerni Stvoritelj pokazuje za djela svojih ruku i ne osjećamo
zahvalnost za mnoštvo milosti koje nam On svakodnevno iskazuje. 50
Sotona i ovoga trenutka pokušava nesrećama na kopnu i moru zapečatiti sudbinu što većeg broja ljudi. Kako se Božji narod može braniti u
ovom dobu? Odgovor je živa povezanost s nebom. Želimo li prebivati u
sigurnosti od strašnih bolesti, želimo li biti sačuvani od vidljivih i nevidljivih opasnosti, moramo se sakriti u Bogu; moramo osigurati zaštitničku brigu Isusa i svetih anđela. U ovim opasnim danima Gospod želi da
pred Njim hodimo u poniznosti. On želi da priznamo svoje grijehe umjesto da ih pokušavamo sakriti. 51
U svim vjekovima anđeli su bili blizu Kristovih vjernih sljedbenika.
Veliki savez zla usmjeren je protiv svih koji žele pobijediti, ali Krist želi
da gledamo na stvari koje nisu vidljive, na nebeske vojske utaborene
oko svih koji ljube Boga, spremne da ih izbave. Nećemo nikada znati od
kakvih smo opasnosti, vidljivih i nevidljivih, bili sačuvani djelovanjem
anđela, sve dok u svjetlu vječnosti ne budemo svjedoci Božje providnosti. Tada ćemo znati da je cijela nebeska obitelj bila zainteresirana za
obitelj na ovoj Zemlji, i da su glasnici s Božjeg prijestolja iz dana u dan
pazili na naše korake. 52
31
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
24. siječnja
Sila da se odupremo iskušenju
„Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog:
neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom
dati i ishod da možete izdržati.“ (1. Korinćanima 10:13)
Odsutnost iskušenja nije najpovoljnije stanje za razvoj kršćanskog
karaktera. Tamo gdje postoji najmanje poteškoća s kojima se treba suočiti, kršćanin je u većoj opasnosti od duhovne lijenosti. Svemilostivi
Bog obećao je svome narodu da neće biti kušani više od onoga što mogu podnijeti, već da će s kušnjom dati i izlaz iz nje. Stalno izlaganje odbijanju i protivljenju navest će kršćanina na veću budnost i ozbiljnije
molitve Velikom Pomoćniku. Iznimne kušnje, izdržane uz pomoć Božje
milosti, dat će mu dublje iskustvo i veću duhovnu snagu, vježbajući njegovu budnost, strpljivost i hrabrost. 53
Neka najslabiji ne padnu u malodušnost ako ih napadaju iskušenja.
Sotona i njegovi pomoćnici žestoko su napadali i najveće ljude koji su
ikada živjeli. Iskušenje je grijeh samo ako pokleknemo pod njegovom
snagom. Oklop istine pokazat će se pouzdanom obranom od svih plamtećih strijela neprijatelja. No kršćanin se ne smije nepotrebno izlagati
iskušenju.54
Sjetite se da iskušenje nije grijeh. Sjetite se da - ma koliko okolnosti u
koje čovjek može doći bile teške - ništa ne može oslabiti njegovu dušu
sve dok se ne preda iskušenju već ostaje postojan. Stvari koje su vama
osobno od najvećeg životnog značaja, pod vašom su vlašću. Nitko im ne
može nauditi bez vašeg pristanka. Sva sotonina vojska ne može vam
naškoditi ako ne otvorite svoju dušu sotoninim strijelama. Sve dok ste
odlučni u namjeri da činite dobro, nikada ne možete propasti. Ako vaš
um nije zagađen iznutra, sva prljavština oko vas ne može vas onečistiti
ni okaljati.55
32
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
25. siječnja
Ulaganje u sigurnost
„Umije Gospod pobožnike iz napasti izbaviti.“ (2. Petrova 2:9)
Isus je bio svet i čist; ipak, bio je kušan na svim područjima kao i mi,
ali snagom protiv koje se nikada neće očekivati od čovjeka da se odupre. Svojim uspješnim odolijevanjem ostavio nam je svijetao primjer koji
trebamo slijediti. Ako smo samopouzdani ili samopravedni, bit ćemo
ostavljeni da pokleknemo pred silom iskušenja; ali ako gledamo na Isusa i vjerujemo Mu, možemo pozvati u pomoć silu koja je porazila neprijatelja na bojištu i On će nam u svakom kušanju pružiti izlaz. Kad sotona navali poput bujice, moramo dočekati njegova iskušenja mačem Duha; Isus će tada biti naš pomoćnik i za nas će protiv njega podignuti zastavu. Otac laži drhti od straha kada se suoči licem u lice sa svom plamtećom silom Božje istine.
Sotona se na sve načine trudi odvratiti ljude od Boga i uspijeva u svojoj namjeri kada se duhovni život utopi u poslovnim brigama, kada uspije toliko zaokupiti um poslom da ljudi nemaju vremena čitati svoju
Bibliju, moliti se u tajnosti i održavati plamen na oltaru slave i zahvalnosti ujutro i uvečer. Koliko je malo onih koji prepoznaju prijevare najvećeg obmanjivača! Koliko ih je mnogo u neznanju po pitanju njegovih
oruđa! Kada naša braća svojevoljno izostaju s vjerskih sastanaka, kada
se o Bogu ne razmišlja niti Ga se štuje, kada Ga se ne odabere za savjetnika i čvrstu kulu obrane, kako brzo navale svjetovne misli i podlo nevjerovanje, a tašta samouvjerenost i filozofija zauzimaju mjesto ponizne
vjere. Iskušenja se često tumače kao glas Pravog Pastira jer su se ljudi
odvojili od Isusa...
Kakav god položaj zauzimali u životu, kakav god bio naš posao, moramo biti dovoljno ponizni da osjetimo našu potrebu za pomoći; moramo se bezuvjetno oslanjati na učenja Božje riječi, priznati Njegovu providnost u svim stvarima i vjerno izlijevati svoje duše u molitvi. 56
33
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
26. siječnja
Obećanje vječnosti
„Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu Njegovu. Tko ima
Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.”
(1. Ivanova 5:11, 12)
Sada je vrijeme da radimo posao koji će nam donijeti vječnost. Krist
se zalaže za nas. Hoćemo li se ponuditi kao dragovoljna, prihvatljiva
žrtva? Hoćemo li prikrivati naše grijehe ili ćemo ih priznati kako bismo
našli milost i utjehu svaki put kada nam zatreba pomoć? Dok se Krist
moli za nas, zar nećemo odbaciti i prezreti grijehe koji su Božjem Sinu
nanijeli tolike patnje i smrt? Dok Isus pokazuje suosjećanje za nas, nećemo li suosjećati sami sa sobom? Nećemo li izliti svoje duše u kajanju
i žaljenju te prihvatiti obećanje o novom srcu? Bog kaže: „Kako je istok
daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša.” (Psalam
103:12)
Ako i u najmanjoj mjeri kršite zakon, podložni ste gnjevu uvrijeđenog
Boga. Možete dobiti Božju milost; ako se molite za nju, bit će vam darovana. Oslonite se takvi kakvi jeste na Njegovu milost i suosjećanje.
Čvrsto se vjerom uhvatite za Njega. Odbacite svu sebičnost, sve nečiste
želje. U Isusovoj krvi očistite svoje duše od moralne nečistoće. Potpuno
i besplatno spasenje nudi se svima koji su spremni pasti na Stijenu i razbiti se. Mnogo ih je koji govore: „Gospode, Gospode“, ali pouzdaju se u
vlastitu samopravednost. Svaki dan čine grijeh. Oni nisu na slavu Bogu
jer su poput zlog kvasca kamo god se kreću.
Zašto ne prestanete činiti grijeh? Možete pobijediti ako ste voljni surađivati s Bogom. Kristovo obećanje je pouzdano. 57
Oni koji vjeruju u Krista, od Onoga u koga vjeruju dobivaju snagu
koja ih pokreće i svoje karakterne osobine. 58
Uzdignite čovjeka s Golgote. Govorite o Njegovoj ljubavi, pričajte o
Njegovoj sili. Cijeli svemir promatra ne bi li vidio hoćete li cijeniti dar
vječnog života koji je za vas kupljen po neprocjenjivoj cijeni. 59
34
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
27. siječnja
„Pobožnost sa zadovoljstvom“
„Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima.”
(1. Timoteju 6:6)
Ne budite toliko pohlepni za dobitkom, toliko zaokupljeni sami sobom! Uzvišenim djelima dobročinstva, bez osobnih interesa, vratite svoju božansku prirodu kao muškarci i žene. Svim srcem prezrite svoj pohlepni duh i ponovo zadobijte istinsku uzvišenost duše. Iz onoga što mi je
Bog pokazao, vidim da će vas Krist izbaciti iz svojih usta ako se usrdno
ne pokajete…
Pozivam sve koji ispovijedaju vjeru u istinu da razmotre karakter i
život Božjeg Sina. On je naš primjer. Njegov život obilježilo je dobročinstvo bez osobnih interesa. Ljudski jad uvijek je dopirao do Njega.
Išao je čineći dobro. U cijelom Njegovom životu ne može se naći ni
jedan sebičan postupak.60
Ponos navodi ljude i žene da usvoje stav kako je služenje bratu ili sestri na određeni način neka vrsta poniženja, ali jednako je pohvalno služiti na poslovima sluge kao što je to propovijedati s katedre. Nema nikakvog poniženja u obavljanju kućanskih dužnosti koje se moraju izvršiti, i
ne postoji ništa omalovažavajuće u dobrom i temeljitom obavljanju poslova spremačice ili domara. Samopoštovanje nikada neće biti ugroženo
ako se na te stvari gleda s ispravnog stajališta.
U kojoj god se grani Božjeg djela nalazili, trebate se truditi zadobiti
Božje odobravanje, kao radnik koji se nema čega stidjeti, spreman biti
poučen, spreman učiti, vjeran u svome poslu i uvijek napredujući u snazi i učinkovitosti. 61
Kad bismo samo mogli biti zadovoljni s manje prohtjeva, manje težiti
za teško dostupnim stvarima kojima bismo krasili naše domove dok
istodobno ne cijenimo ono što u Božjim očima vrijedi više od dragulja –
krotak i miran duh. Blagoslov jednostavnosti, krotkosti i istinske ljubavi
pretvorio bi i najskromniji dom u raj. Bolje je radosno izdržati svaku
neugodnost nego izgubiti mir i zadovoljstvo. 62
35
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
28. siječnja
U svakoj prigodi
„Naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudijevati,
znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača.“
(Filipljanima 4:11–13)
Ako je Pavao, napadan sa svih strana, u nevolji i progonstvu, mogao
nazvati svoje kušnje malim neprilikama, na što se to može žaliti današnji kršćanin? Kako li su beznačajne naše kušnje u usporedbi s Pavlovim
mnogim nevoljama! One nisu dostojne uspoređivati se s vrijednošću
vječne slave koja čeka pobjednika. One su Božji radnici, zaduženi za
usavršavanje karaktera. Koliko god velika bila kršćaninova nestašica i
patnja, koliko god se put providnosti činio mračnim i nedokučivim, na
njemu je da se raduje u Gospodu, znajući da je sve to za njegovo dobro.63
Ma kakve bile vaše okolnosti, koliko god tamni i tajanstveni bili putovi Providnosti, čak i ako put vodi kroz duboke vode a iskušenja i tuge
napadaju stalno iznova, ipak nam stiže ohrabrenje: “Bog u svemu na
dobro surađuje s onima koji Ga ljube.” (Rimljanima 8:28) „Znam komu
sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan poklad moj sačuvati za
onaj Dan.“ (2. Timoteju 1:12) 64
Nitko nije pogodan za veliko i važno djelo ako se nije pokazao vjernim u izvršavanju malih dužnosti. Karakter se oblikuje postupno i duša
se korak po korak uči uložiti napore i energiju razmjernu zadaći koja se
mora izvršiti. Ovisimo li o okolnostima, nedvojbeno ćemo doživjeti
neuspjeh u usavršavanju kršćanskog karaktera. Morate ovladati okolnostima, a ne dopustiti okolnostima da ovladaju vama. Kod Kristova križa
možete naći snagu. Tada možete postupno rasti, pobjeđivati poteškoće i
nadvladati loše navike. Potreban vam je poticaj koji daje Isusova životvorna sila. 65
36
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
29. siječnja
Dar kušnje
„Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve
obilatije, breme vječne slave.“ (2. Korinćanima 4:17)
Dok sam bila u Portlandu… posjetila sam meni posebno zanimljiva
mjesta vezana uz moju prošlost, među njima i mjesto gdje me zadesila
nesreća koja me je učinila doživotnim invalidom. Ta nesreća, koja je u
tom trenutku izgledala tako gorka i tako teška za podnijeti, pokazala se
prikrivenim blagoslovom. Okrutni udarac koji mi je uskratio zemaljska
zadovoljstva, bio je sredstvo koje je moj pogled okrenulo nebu. Možda
nikada ne bih upoznala Isusa da me tuga koja je zamračila godine moje
mladosti nije navela da u Njemu potražim utjehu.
Čitala sam o malenoj ptici koja nikada neće pjevati pjesme koje ju
njezin vlasnik pokušava naučiti dok joj je krletka obasjana svjetlošću.
Ona će slušati, i možda uhvatiti djelić ovoga ili djelić onoga, ali nikada
zasebnu i cjelovitu melodiju. No vlasnik pokriva krletku i tada ptica, u
mraku, sluša upravo onu pjesmu koju treba pjevati. Pokušava pjevati
ponovo i ponovo, sve dok ju ne nauči i dok savršeno ne otpjeva njezinu
melodiju; tada vlasnik otkrije krletku i od tog trenutka nadalje ptica ju je
u stanju pjevati na svjetlu. Tako i Bog postupa sa svojim stvorenjima.
Postoji pjesma koju nas želi naučiti, i kada smo ju jednom naučili pjevati u mračnoj sjeni nevolje, uvijek ju možemo pjevati. 66
U budućnosti ćemo vidjeti kako su sve naše kušnje bile tijesno vezane
uz naše spasenje i kako su nam te malene nevolje „obilato, sve obilatije,
breme vječne slave.“ (2. Korinćanima 4:17)67
Kušnje… su dokaz da smo Božja djeca. Pavao je prošao kroz velike
kušnje, ali nije očajavao kao da njegov nebeski Otac nije živ. Radovao
se u nevoljama, jer je težio oblikovati se na Kristovu sliku, dijeleći Njegove patnje. Čujmo što taj junak vjere ima za reći: „Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi
Krista.“ (2. Korinćanima 12:10) 68
37
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
30. siječnja
Sigurna pobjeda
„A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu
Kristu! Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije
neplodan u Gospodinu.” (1. Korinćanima 15:57, 58)
Kako biste nadvladali… loše navike, morate voditi računa o molitvi.
Sada biste trebali biti potpuno ozbiljni, jer vam je ostalo malo vremena
za rad. Nemojte misliti da vam je vlastita snaga dovoljna. Pobjedu možete zadobiti samo u ime moćnog Pobjednika. U razgovoru s drugima
više se zadržavajte na Božjoj milosti, dobroti i ljubavi nego na Njegovu
strogom sudu i pravdi. Čvrsto se držite Njegovih obećanja. Vlastitom
snagom ne možete ništa učiniti, ali Isusovom snagom možete učiniti
sve. Ako ste u Kristu i Krist je u vama, bit ćete preobraženi, obnovljeni i
posvećeni. „Ako ostanete u Meni i riječi Moje ako ostanu u vama, što
god hoćete, ištite i bit će vam.“ (Ivan 15:7) Trebate biti sigurni da je
Krist u vama, te da je vaše srce slomljeno, pokorno i ponizno. Bog će
prihvatiti samo ponizne i pokajnike. Za nebo se vrijedi uporno truditi
cijelog života; doista, ni jedna cijena nije prevelika. 69
Kada bismo samo mogli vidjeti radost u nebeskim dvorovima na vijest da se jedan grješnik pokajao i prešao na Božju stranu, kada bismo
mogli čuti pjesme slave anđeoskih harfista koje se uzdižu pred prijestoljem, ne bismo bili tako nehajni i tako ravnodušni u djelu koje nam je
Bog povjerio da izvršimo. 70
Hoćemo li primiti snagu od Boga i zadobivati pobjedu za pobjedom,
ili ćemo pokušavati u vlastitoj snazi i naposljetku uzmaknuti poraženi,
iscrpljeni uzaludnim naporima? Pobjeda je osigurana kada se 'ja' preda
Bogu…
A kada primimo blagoslove, nemojmo ih sebično zgrtati. Iskoristimo
snagu koju smo dobili kako bismo pomogli nekome od naših bližnjih
koji još vode borbu. 71
38
Darovi Božjem narodu
Darovi dostupni svima
31. siječnja
Prilike za službu drugima
„Tad čuh glas Gospodnji: „Koga da pošaljem? I tko će nam poći?“ Ja rekoh: „Evo me, mene pošalji!“ (Izaija 6:8)
U iznošenju istine za naše vrijeme ne postoji potreba za moćnijim
ljudima, ni talentiranijim ljudima, ni učenijim ljudima; potrebni su ljudi
koji poznaju Boga i Isusa Krista kojega je On poslao. Osobna pobožnost
osposobit će svakog radnika, jer takvoga obuzima Sveti Duh, a istina za
ovo vrijeme postaje sila jer su njegove misli svakoga dana, i sve njegove
aktivnosti, usmjerene na Kristovu službu. Krist prebiva u njemu pa i
najskromnija duša, povezana s Isusom Kristom, postaje sila te će njezin
rad imati život. 72
Mnogi ne shvaćaju svoju odgovornost prema Bogu. Oni rukuju talantima svojeg Gospodara; posjeduju umne sile koje ih, ako se pravilno
usmjere, mogu učiniti suradnicima Krista i Njegovih anđela. Njihovim
bi se naporima mogle spasiti mnoge duše koje bi sjale kao zvijezde u
kruni njihove radosti. Ali oni su ravnodušni prema tome. Sotona ih kroz
privlačnosti ovog svijeta pokušava okovati i umrtviti njihove duhovne
sile, i u tome i predobro uspijeva.
Kako se vrijednost dragocjenih duša za koje je Krist umro može uspoređivati s kućama i zemljištima? Vašim sredstvima, draga braćo i sestre,
te duše mogu biti spašene i biti uz vas u kraljevstvu slave, no tamo ne
možete ponijeti ni najmanji dio vašeg zemaljskog blaga. Možete sakupljati koliko god želite, možete to čuvati svom svojom snagom i brigom,
a ipak od Boga može stići naredba te u nekoliko sati vatra - koju ne može ugasiti nikakva vještina - može uništiti ono što ste sakupljali cijelog
života i pretvoriti to u hrpu ruševina. Možete posvetiti sav svoj talent i
energiju stjecanju blaga na Zemlji, ali od kakve će vam koristi ono biti
kad vaš život završi ili kada se pojavi Isus? 73
39
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
1. veljače
Dar za one koji su spremni biti poslušni
„Njega Bog desnicom svojom uzvisi… I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.“
(Djela 5:30, 31)
„Imate riječ živog Boga, i ako to zatražite, možete imati dar Svetoga
Duha da tu riječ pretvori u silu za one koji vjeruju i slušaju.“ 1
Istina koja je u Isusu strašna je za one koji vole lagodnost i nerad. Istina koja je u Isusu puna je okrjepljujuće radosti onima koji su poslušni.
To je radost Svetoga Duha. 2
Nebesko Trojstvo sastoji se od tri žive osobe. U ime tih triju velikih
sila – Oca, Sina i Svetoga Duha – krste se oni koji živom vjerom prihvate Krista, i te će sile surađivati s pokornim podanicima neba u njihovim
naporima da žive novi život u Kristu. 3
Postoji vrsta ljudi koji ne slijede Kristov primjer pokoravanja Božjem
zakonu, a tvrde da su sveti. Spremni su prisvojiti Božja obećanja a da
pritom ne ispune uvjete pod kojima su ona dana. No njihova vjera nema
temelje; nalik je na sipki pijesak. Postoji druga vrsta koja uviđa zahtjeve
Božjeg zakona te odabiru put poslušnosti iako je uz njega vezan križ,
izlazeći iz svijeta i odvajajući se od njega. Ne gledaju na udobnosti niti
se boje prihvatiti istinu iz straha od poniženja. Odvajaju se od puta prijestupa i svojim nogama kroče putem Božjih zapovijedi. Božja obećanja,
dana pod uvjetom poslušnosti, namijenjena su onima koji hode u svjetlosti Njegove svete riječi. Oni koji tvore Njegovu volju, mogu polagati
pravo na sve prednosti koje je Gospod obećao. 4
Možemo prihvatiti dio nebeske svjetlosti samo ako smo voljni odbaciti sebe. Ne možemo spoznati Božji karakter ni prihvatiti Krista vjerom
ako ne pristanemo podrediti svaku misao poslušnosti Kristu. Svima koji
to učine, Duh Sveti daje se u neograničenoj mjeri. 5
40
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
2. veljače
Sila zadobivena vjerovanjem
„Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s
obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu da se pravednost Zakona
ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu.“
(Rimljanima 8:3, 4)
Uvjeti „starog zavjeta“ bili su: Slušaj i bit ćeš živ: "(zapovijedi) koje
svatko mora vršiti da bi živio.“ (Ezekiel 20:11; Levitski zakonik 18:5);
ali „proklet bio koji ne bude držao riječi ovoga Zakona i vršio
ih.“ (Ponovljeni zakon 27:26) „Novi zavjet“ uspostavljen je na „boljim
obećanjima“ – obećanju oproštenja grijeha i Božje milosti koja će obnoviti srce i dovesti ga u sklad s načelima Božjeg zakona. „Nego, ovo je
Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana - riječ je
Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce… jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više
spominjati.” (Jeremija 31:33, 34)
Isti zakon koji je bio urezan na kamene ploče upisuje se na ploče srca
posredstvom Svetoga Duha. Umjesto da se trudimo postići vlastitu
pravdu, prihvaćamo Kristovu pravednost. Njegova krv otkupljuje nas za
naše grijehe. Njegova poslušnost uračunava se kao naša. Tada će srce
obnovljeno Svetim Duhom donijeti „duhovne rodove.“ Kroz Kristovu
milost živjet ćemo u poslušnosti Božjem zakonu upisanom u našim srcima. Imajući Kristov Duh, hodit ćemo kao što je to On činio. 6
Spasitelj je pobijedio kako bi pokazao čovjeku način na koji on može
biti pobjednik. Krist se sa svim sotoninim iskušenjima suočio koristeći
Božju riječ. Vjerom u Božja obećanja primio je silu da može biti poslušan Božjim zapovijedima te kušač nije mogao zadobiti pobjedu. 7
Svojom ljudskošću, Krist je dotaknuo ljudski rod; svojim božanstvom
drži se Božjeg prijestolja. Kao Sin čovječji, pružio nam je primjer poslušnosti; kao Božji Sin, daje nam silu da budemo poslušni. 8
41
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
3. veljače
Što čini Sveti Duh?
„A kad On dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda.“ (Ivan 16:8)
Posredstvom moćnog djelovanja Svetoga Duha sotonina se vlast nadvladava i pokorava. Sveti Duh je taj koji osvjedočava o grijehu i izbacuje ga iz duše uz čovjekov pristanak. Potom se um dovodi pod novi
zakon, a to je kraljevski zakon slobode. Isus je došao raskinuti lance
ropstva duše grijehu, jer grijeh može odnijeti pobjedu samo kada se
uguši sloboda duše. Isus je posegnuo do samog dna ljudskog jada i patnje, i Njegova ljubav privlači čovjeka k Njemu. Posredstvom Svetoga
Duha, On uzdiže um iz poniženja i utvrđuje ga za stvarnost vječnosti.
Kristovim zaslugama čovjek dobiva mogućnost da iskoristi najuzvišenije sile svoga bića i izbaci grijeh iz svoje duše. 9
Sveti Duh nikome ne laska, niti djeluje prema planovima bilo kojeg
čovjeka. Ograničenim, grješnim ljudima nije dano da upravljaju Svetim
Duhom. Kada Sveti Duh dođe kao onaj koji kori, kroz bilo kojeg ljudskog posrednika kojeg Bog odabere, čovjekova je dužnost poslušati Njegov glas i izvršiti što se od njega traži. 10
Ne nalazimo se na istom mjestu kao naši očevi. U ovim posljednjim
danima obasjava nas veće svjetlo. Bog nas ne može prihvatiti niti Mu
možemo odati čast dajući mu istu službu i radeći isti posao koji su radili
naši preci. Da bismo se pojavili bez krivice pred Bogom, moramo u naše doba vjerno slijediti naše svjetlo i pokoravati mu se, kao što su oni
vjerno slijedili i pokoravali se svjetlu koje je njih obasjavalo. Naš nebeski Otac zahtijeva od svakog pojedinog člana svoje crkve vjeru i rodove
u skladu s danim svjetlom i milošću. Bogu nije prihvatljivo ništa manje
od toga. 11
Nema pomoći čovjeku, ženi ili djetetu koji ne žele slušati i vršiti glas
dužnosti, jer glas dužnosti je Božji glas. 12
42
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
4. veljače
Poseban i svet život
„Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako
živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo.“ (Galaćanima 5:24, 25)
Obraćeni će osjećati neprestanu težnju da se i njihovi prijatelji odreknu svega radi Krista, znajući da će, ako se to ne dogodi, doći do konačnog i vječnog razdvajanja. Pravi kršćanin ne može biti lakomislen i površan u društvu nevjernih prijatelja. Vrijednost duša za koje je Krist umro
prevelika je.
„Nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje,“ kaže Isus,
„ne može biti Moj učenik.“ (Luka 14:33) Moramo se odreći svega što
odvlači našu ljubav od Boga. Mamon je idol mnogima. Njegovi zlatni
lanci vežu ih za sotonu. Drugi ljudi obožavaju ugled i svjetovne počasti.
Nekima je idol sebična lagodnost i sloboda od odgovornosti. Sve su to
sotonine zamke, postavljene pod neoprezne noge. Ali te ropske spone
moraju se raskinuti; tijelo se mora raspeti sa svojim željama i požudama. Ne možemo pripadati napola Bogu, a napola svijetu. 13
Predali ste se Bogu kako biste u potpunosti bili Njegovi, kako biste
Mu služili i pokoravali Mu se, i prihvatili ste Krista kao svog Spasitelja.
Sami se niste mogli iskupiti za svoje grijehe ni promijeniti svoje srce; ali
predajući sebe Bogu, vjerujete da je On to učinio za vas zbog Kristovih
zasluga. Vjerom postajete Kristovi, i vjerom trebate rasti u Njemu – davanjem i uzimanjem. Trebate dati sve – svoje srce, volju i službu – trebate dati sebe Njemu u poslušnost svim Njegovim zahtjevima; i morate
uzeti sve – Krista, puninu svih blagoslova, da obitava u vašem srcu, da
bude vaša snaga, vaša pravednost, vaš vječni pomoćnik – da vam daruje
snagu da budete poslušni. 14
Sreća je na raspolaganju onima koji su povezani s Kristom. Oni hode
putem kojim ih vodi njihov Spasitelj i za Njega razapinju sebe sa željama i požudama. Ti ljudi sagradili su svoje nade na Kristu i zemaljske
oluje nemoćne su u pokušajima da ih pomaknu s njihova sigurnog temelja. 15
43
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
5. veljače
Držite Njegove riječi – požanjite blagoslov!
„Ako Me tko ljubi, čuvat će Moju riječ pa će i Otac Moj ljubiti
njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti… Duh Sveti, koga će Otac poslati u Moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati
vam u pamet sve što vam Ja rekoh.“ (Ivan 14:23, 26)
Poslušnost je izvršavanje Kristovih riječi. Božja riječ je komunikacijski vod do živoga Boga. Tko se hrani tom riječi, obilno će roditi svim
dobrim djelima. Onaj tko radi zajedno s Bogom, otkrit će bogate rudnike istine u kojima mora kopati kako bi pronašao skriveno blago. Kada
ga snađu iskušenja, Sveti Duh će ga podsjetiti upravo na one riječi s
kojima se treba suočiti s iskušenjem, točno u trenutku kada budu najpotrebnije, i on će ih moći učinkovito iskoristiti sa silom i autoritetom. 16
Krist nam daje upute kako se moliti. Trebamo pristupiti našem nebeskom Ocu s jednostavnošću djeteta, moleći Ga za dar Svetoga Duha. Isus
ponavlja: „Kada se molite, vjerujte da ste primili stvari koje ste zatražili,
i imat ćete ih.“ Trebate prići Ocu pokajnički i priznajući svoje grijehe,
čisteći dušu od svakog grijeha i nečistoće; vaša je prednost pozvati se na
Gospodnja obećanja. Ne možete udovoljavati vlastitoj naravi, raditi po
svome, i ostati Božja djeca. Morat ćemo se boriti s našim naslijeđenim
sklonostima kako ne bismo popustili iskušenju i kako se ne bismo razbjesnjeli kad smo izazvani.
Svakog se dana moram boriti sa stvarima koje me muče, zbunjuju i
nerviraju, sa stvarima koje bi - ako im to dopustim - uništile moj mir.
Ali ne usudim se popustiti iskušenju; pričvrstila sam svoju dušu za vječnu Stijenu i Krist mi mora biti pomoćnik u svakom trenutku kako me
sotona ne bi mogao održavati u stanju zbunjenosti i nemira. Isus je rekao: „Mir vam svoj dajem.“ Kada vjerom tražimo mir od Krista, zasigurno ćemo ga primiti. Isus kaže: „Ištite i primit ćete.“ (Ivan 14:27;
16:24) 17
44
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
6. veljače
Tražite dar; ispunite uvjete
„I tko čuva zapovijedi Njegove, u Njemu ostaje, i On u njemu. I po
ovom znamo da On ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.“
(1. Ivanova 3:24)
Oživljavanje istinske pobožnosti među nama najveća je i najhitnija od
svih naših potreba. Traženje pobožnosti trebala bi biti naša prva zadaća.
Moraju se učiniti ozbiljni napori da se zadobiju Gospodnji blagoslovi,
ne zato što Bog nije voljan izliti svoje blagoslove na nas, nego zato što
ih mi nismo spremni primiti. Naš nebeski Otac spremniji je dati svog
Svetoga Duha onima koji Ga traže nego što su zemaljski roditelji
spremni dati dobre darove svojoj djeci. Ali na nama je da priznanjem,
poniznošću, pokajanjem i ozbiljnom molitvom ispunimo uvjete pod
kojima nam je Bog obećao dati svoj blagoslov. 18
Isus kaže: „Slijedite me.“ „Tko ide za Mnom, neće hoditi u tami, nego
će imati svjetlost života.“ (Ivan 8:12) Nemojte na to gledati kao na napornu dužnost. Božje zapovijedi izraz su Njegova karaktera, i u obliku
promišljenih planova izlijevaju se iz srca punog ljubavi kako bi čovjek
mogao biti zaštićen od svakog zla. Njihova svrha nije demonstracija
proizvoljne vlasti nad čovjekom, već Bog želi da se ljudi ponašaju kao
Njegova poslušna djeca, članovi Njegove vlastite obitelji. Poslušnost je
rezultat i plod jedinstva s Kristom i Ocem…
Kada nepogrešivo čujemo Njegov glas i poslušamo ga, svako negodovanje u mislima bit će utišano i sve posljedice prepustit ćemo Njemu
koji je dao zapovijed. Ako - kada ugledamo otiske Isusovih stopa - zakoračimo u njih i slijedimo Ga, imat ćemo ljubav i silu. 19
Trebamo bdjeti i moliti se kako bi naše duše ostale u Božjoj ljubavi,
da bismo Mu mogli dati dragovoljnu poslušnost. Trebamo cijeniti svaku
zraku svjetla koju smo dobili proučavanjem Svetih spisa. Sveti Duh će
djelovati na srca onoga tko iskreno i ozbiljno traži Božji blagoslov, i dat
će mu snagu da se odupre iskušenju.20
45
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
7. veljače
Prava kovina karaktera
„A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: „Ovo je
Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana“, Gospodin govori: „Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.“ (Hebrejima 10:15, 16)
Oni koji prakticiraju istinsku vjeru u Krista, odražavaju je svetošću
karaktera, kroz poslušnost Božjem zakonu. Shvaćaju da istina kakva je
u Isusu dopire do neba i obuhvaća vječnost. Razumiju da karakter kršćanina treba predstavljati Kristov karakter i biti pun milosti i istine. Njima
je dano ulje milosti koje hrani svjetlo koje se nikada ne gasi. Sveti Duh
u srcu vjernika čini ga potpunim u Kristu. Očitovanje dubokih osjećaja
u uzbuđujućim okolnostima ne predstavlja nepobitan dokaz da je neki
čovjek ili žena kršćanin. Onaj tko je nalik Kristu u duši ima osobine
dubine, odlučnosti i ustrajnosti, a istodobno ima osjećaj vlastite slabosti
te ga sotona ne može prevariti i navesti na krivi put time što će se pouzdati u samog sebe. On posjeduje spoznaju Božje riječi i svjestan je da je
siguran samo kada stavi svoju ruku u ruku Isusa Krista i čvrsto Ga se
drži.
Karakter se otkriva u nevolji. Kada je glas u ponoć objavio: „Evo zaručnika! Iziđite Mu u susret!“ (Matej 25:6), uspavane djevojke probudile su se iz svog drijemeža i pokazalo se tko se pripremio za taj događaj.
Obje su strane bile iznenađene, ali jedna je bila spremna za slučaj nužde, dok se druga zatekla nepripremljena. Iznenadne situacije otkrivaju
pravu kovinu karaktera. Neka iznenadna i neočekivana opasnost, gubitak ili kriza, neka nagla bolest ili nevolja, nešto što dušu dovodi licem u
lice sa smrću, otkrit će što se doista skriva u karakteru. Pokazat će se
ima li prave vjere u obećanja Božje riječi ili ne. 21
46
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
8. veljače
Poslušnost iz dubine srca
„Slušajte glas Moj, pa ću Ja biti vaš Bog, a vi ćete biti Moj narod.
Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude.“
(Jeremija 7:23)
Svatko od nas može biti poslušan i živjeti, ili možemo prekršiti Božji
zakon, prkositi Njegovu autoritetu i primiti primjerenu kaznu. Stoga se
svakoj duši silovito nameće pitanje: Hoću li poslušati glas s neba, deset
riječi izgovorenih na Sinaju, ili ću se povoditi za mnoštvom koje gazi taj
plamteći zakon? Onima koji ljube Boga bit će najveće zadovoljstvo držati Njegove zapovijedi i činiti one stvari koje su ugodne u Njegovim
očima. Ali prirodno srce mrzi Božji zakon i ratuje protiv njegovih svetih
zahtjeva. Ljudi zatvaraju svoje duše pred nebeskim svjetlom i odbijaju
hoditi u svjetlosti koja ih obasjava. Žrtvuju čistoću srca, Božju naklonost i nadu u nebo radi sebičnih zadovoljstava ili svjetovnog dobitka.
Psalmist kaže: „Savršen je Zakon Jahvin.“ (Psalam 19:7) Kako je divan Jahvin zakon u svojoj jednostavnosti, razumljivosti i savršenstvu!
Tako je kratak da ga lako možemo zapamtiti cijelog, a toliko dalekosežan da izražava cjelokupnu Božju volju, obuhvaćajući ne samo vanjska
djela, već i misli i namjere, želje i osjećaje srca. Ljudski zakoni to ne
mogu učiniti. Oni se mogu baviti samo vanjskim postupcima. Haman
može biti prijestupnik, ali istodobno sakriti svoja nedjela od ljudskih
očiju; može biti kriminalac – lopov, ubojica ili preljubnik – ali sve dok
nije razotkriven, zakon ga ne može proglasiti krivim. Božji zakon uzima
u obzir ljubomoru, zavist, mržnju, zlonamjernost, osvetoljubivost, požudu i ambicije koje kolaju kroz dušu ali nisu se očitovale kroz vanjska
djela, ne zato što to čovjek ne bi htio učiniti, već zato što nije imao priliku za to. 22
Neka nitko ne zaboravi da ne postoji motiv ni u jednom čovječjem
srcu kojeg Gospod jasno ne vidi. Svačije pobude važu se s tolikom pomnošću kao da sudbina ljudskog bića ovisi o jednom jedinom rezultatu.23
47
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
9. veljače
Pazite na taj tihi, blagi glas
„Bio povoljan ili nepovoljan glas Jahve, Boga našega, komu te
šaljemo, mi ćemo ga slušati da nam dobro bude što poslušasmo glas
Jahve, Boga svojega.“ (Jeremija 42:6)
Danas pazite na glas Svetoga Duha. Zahvalite Bogu što nije prekasno
da ispravite ono što je pogrešno. Sada je najbolje vrijeme, danas je dan
spasenja. 24
Božji Duh ne miješa se u slobodu ljudskog bića. Sveti Duh dan je kao
pomoćnik, kako bi čovjek mogao surađivati s božanskim umom; njegov
je posao privući dušu, ali ju nikada neće prisiliti na poslušnost. Krist je
spreman dati nam sve nebeske sile. On poznaje svako iskušenje kojemu
je čovjek izložen, kao i sposobnosti svakog ljudskog bića. On važe njegovu snagu. On vidi sadašnjost i budućnost, i pred um stavlja obaveze
koje se trebaju izvršiti, te ističe kako se ne smije dopustiti da obične,
zemaljske stvari toliko zaokupe dušu da se iz vida izgube nebeske stvari. Gospod će dati puninu i milost svakome tko želi prihvatiti nebeski
dar. Božji Duh će sposobnosti koje su povjerene u Božje ruke usmjeriti
u Kristovu službu, te će oblikovati ljudsko biće u skladu s nebeskim
Uzorom, u tolikoj mjeri koliko ozbiljno čovjek priželjkuje tu preobrazbu. 25
Nitko ne može prebivati u Kristu i odnositi se prema Božjem zakonu
ravnodušno i bez poštovanja, jer to bi bilo usmjeravanje Krista protiv
samoga sebe. U srcu obnovljenom Duhom istine nalazit će se ljubav
prema svim Božjim zapovijedima. Isus je jasno rekao da - kada cijenimo Njegove riječi i vršimo ih - pružamo dokaz da posjedujemo tu istinsku ljubav koja nas čini jedno s Ocem. Mi smo jedno u sklonostima i
namjerama. Isusov Duh ispunjava kršćanina Njegovom ljubavlju, Njegovom poslušnošću, Njegovom radošću. 26
48
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
10. veljače
Rezultat predanja
„Ako Me ljubite, zapovijedi ćete Moje čuvati. I Ja ću moliti Oca i
On će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha
Istine.“ (Ivan 14:15–17)
Krist je svojoj crkvi obećao dar Svetoga Duha, i to obećanje pripada
nama jednako kao i prvim učenicima. Ali, kao i svako drugo obećanje, i
ovo je dano pod uvjetima. Mnogo je onih koji vjeruju i prisvajaju Božje
obećanje; oni pričaju o Kristu i o Svetom Duhu, ali od toga nemaju koristi. Ne predaju dušu kontroli i upravljanju božanskih sila. Mi ne možemo upotrijebiti Svetoga Duha - Duh treba upotrijebiti nas. Putem Duha
Bog čini da je Njegov narod spreman „i htjeti i djelovati.“ (Filipljanima
2:13) No mnogi se ne žele pokoriti tome. To je razlog što ne primaju
nebeski dar. Duh se daje samo onima koji ponizno čekaju na Boga, koji
paze na Njegovo vodstvo i milost. Božja sila čeka da je zatraže i prime.
Taj obećani blagoslov, zatražen u vjeri, sa sobom donosi i sve ostale
blagoslove. Daje se u skladu s bogatstvom Kristove milosti, a On je
spreman dati svakoj duši u skladu s njezinim mogućnostima da primi. 27
Bog nam je dao jasne upute i nitko ne treba biti u zabludi. „Ne živi
čovjek samo o kruhu,“ kaže On, „nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.“ (Matej 4:4) Istina dana kroz nadahnuće „korisna je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti.“ (2. Timoteju
3:16) Čovjek će živjeti ne od jedne riječi, ne od mnogo riječi, već od
svake riječi koju je Gospod izgovorio. Ne možete biti u sigurnosti ako
zanemarite i jednu jedinu riječ, i jednu naredbu koju je On dao. 28
Dar Duha je dar Kristova života. Oni koji su na taj način naučeni od
Boga, oni na koje Duh djeluje iznutra i u čijem se životu odražava Kristov život, mogu stajati kao pravi Spasiteljevi predstavnici. 29
49
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
11. veljače
Osnaženi za duhovnu pobjedu
„Stoga, budete li Mi se vjerno pokoravali i držali Moj Savez, vi
ćete Mi biti predraga svojina mimo sve narode - tâ Moj je sav svijet! - vi ćete Mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.“
(Izlazak 19:5, 6)
Bog prima ljude takve kakvi jesu i, ako Mu se predaju, obrazuje ih za
svoju službu. Božji Duh, kada se primi u dušu, oživljava sve sposobnosti. Pod vodstvom Svetoga Duha, um koji se bezrezervno predao Bogu
razvija se skladno i jača kako bi razumio i ispunio Božje zahtjeve. Slab i
kolebljiv karakter mijenja se u snažan i postojan. Neprekidna predanost
uspostavlja tako blisku vezu između Isusa i Njegovih učenika da kršćanin postaje karakterom nalik svome Gospodaru. Njegovi pogledi postaju
jasniji i širi. Njegovo raspoznavanje je dublje, njegova prosudba uravnoteženija. Toliko je oživljen životvornom silom Sunca Pravde da je sposoban donositi mnogo roda na slavu Bogu.
Krist je obećao da će Sveti Duh nastavati s onima koji se bore za pobjedu nad grijehom, kako bi pokazao silu božanske moći darovanjem
nadnaravne snage ljudskom biću i upućujući neuke u tajne Božjega kraljevstva. Od kakve bi nam koristi bilo to što se Božji jedini Sin ponizio,
izdržao kušnje lukavog neprijatelja i umro - pravednik za nepravedne da nam Duh nije dan kao stalni, djelatni, obnavljajući službenik koji će
u svakom pojedinačnom slučaju oživjeti ono što je učinio Otkupitelj
svijeta?...
Duh je danas uvijek na djelu; nastoji privući pozornost ljudi na veliku
žrtvu podnesenu na križu Golgote, otkriti svijetu Božju ljubav prema
čovjeku i otvoriti osuđenoj duši obećanja Svetih spisa. 30
50
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
12. veljače
Život po Duhu
„Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela.“
(Galaćanima 5:16)
Kada se čovjek potpuno odrekne sebe, kada se svaki lažni bog istjera
iz duše, prazninu ispuni ulijevanje Kristova Duha. Takav čovjek ima
vjeru koja čisti dušu od prljavštine. Oblikovan je prema Duhu i pazi na
duhovne stvari. Ne pouzdaje se u sebe. Krist mu je sve i u svemu. Krotko prima istinu koja mu se neprestano otkriva i daje svu slavu Bogu,
riječima: „A nama to Bog objavi po Duhu.“ „A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario
Bog.“ (1. Korinćanima 2:10, 12)
Duh koji objavljuje također djeluje u čovjeku na donošenju plodova
pravednosti. Krist u njemu postaje „izvorom vode koja struji u život
vječni.“ (Ivan 4:14) On je grana Pravog Čokota i donosi obilne plodove
na slavu Bogu. Kakvi su rodovi koje donosi? Rod Duha je „ljubav“, ne
mržnja; „radost“, ne nezadovoljstvo i žalovanje; „mir“, ne uznemirenost, strah i izmišljene poteškoće. Rodovi su „velikodušnost, uslužnost,
dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.“ (Galaćanima 5:22, 23) 31
Duh je Onaj koji u zamračene umove donosi svjetlost blistavih zraka
Sunca Pravde, Onaj koji čini da srca ljudi plamte u njihovim grudima
probuđenom spoznajom vječnih istina; Onaj koji pred um postavlja uzvišenu zastavu pravednosti i koji osvjedočava o grijehu; Onaj koji nadahnjuje vjeru u Onoga koji jedini može izbaviti od grijeha; Onaj koji djeluje na preobražavanju čovjekova karaktera odvlačenjem pozornosti od
stvari koje su privremene i propadljive i usmjeravajući ih na vječno nasljedstvo. Duh obnavlja, oplemenjuje i posvećuje ljudska bića, čineći ih
prikladnima da postanu članovi kraljevske obitelji, djeca nebeskog Kralja. 32
51
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
13. veljače
Temeljito čišćenje
„On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci Mu vijača, pročistit će svoje gumno.“ (Matej 3:11, 12)
Božje kazne već se spuštaju na Zemlju i vide se u olujama, poplavama, uraganima, potresima, u opasnostima na kopnu i moru. Veliki JA
SAM obraća se onima koji žele ukinuti Njegov zakon. Kada se Božji
gnjev izlije na zemlju, tko će biti u stanju opstati? Sada je vrijeme da
Božji narod pokaže svoju vjernost načelima. Kada se Kristova vjera
najviše prezire, kada se Njegov zakon najmanje poštuje, tada naša revnost mora biti najgorljivija i naša hrabrost najpostojanija. Stati u obranu
istine i pravednosti kada nas većina napusti, boriti se u Gospodnjim bitkama kada ostane malo ratnika – to će biti naša kušnja. Sada je vrijeme
kada moramo sakupiti toplinu iz hladnoće drugih, snagu iz njihova kukavičluka i odanost iz njihove izdaje. Narod će biti na strani velikog
vođe pobune.
Dani pročišćenja crkve sve se brže približavaju. Bog želi imati čist i
iskren narod. Veliko prosijavanje koje će uskoro nastupiti omogućit će
nam da bolje uvidimo pravo brojčano stanje Izraela. Znakovi otkrivaju
da je blizu vrijeme kada će Gospod pokazati da je palica u Njegovoj
ruci i da će uskoro temeljito očistiti svoje gumno. Brzo se primiču dani
velike zbrke i zbunjenosti. Sotona, odjeven u anđeosku odjeću, prevarit
će, ako bude moguće, i same izabrane. Bit će mnoštvo bogova i gospodara. Puhat će svakojaki vjetrovi nauka…
U vrijeme kada će se Božji gnjev očitovati u kaznama, ponizni i odani
Kristovi sljedbenici razlikovat će se od svijeta po tome što će mučiti
svoje duše, pokazujući to plakanjem i naricanjem, ukorima i opomenama. Dok će drugi pokušati prikriti postojeće zlo i dati izgovor za posvemašnju pokvarenost, oni koji će biti revni za Božju čast i imati ljubav za
duše neće šutjeti kako bi pridobili ičiju naklonost. 33
52
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
14. veljače
Ukor koji reformira
„Poslušajte Moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću
vas poučiti svojim riječima.“ (Izreke 1:23)
Bog se koristi raznim sredstvima kako bi spasio ljude. Govori im preko svoje riječi i svojih propovjednika, te šalje preko Svetoga Duha poruke upozorenja, ukora i uputa. Ta su sredstva zamišljena da bi prosvijetlila shvaćanje, otkrila ljudima njihove dužnosti i njihove grijehe, kao i
blagoslove koje mogu primiti, te da u njima pobude želju za duhovnošću kako bi se okrenuli Kristu i u Njemu našli milost koja im je potrebna.
Ali mnogi se odlučuju ići vlastitim umjesto Božjim putem. Nisu pomireni s Bogom, niti to mogu biti, sve dok njihovo ja ne bude raspeto i
Krist ne zaživi vjerom u njihovim srcima. 34
Svako upozorenje, ukor i molba iz Božje riječi ili preko Njegovih glasnika kucanje je na vrata srca. To je Isusov glas koji moli da Mu se otvori. Sa svakim kucanjem koje se zanemari, volja za otvaranjem vrata
slabi. Ako se utjecaj Svetoga Duha danas odbaci, sutra više neće biti
toliko snažan. Srce će postati manje osjetljivo i zapasti u opasno odsustvo svijesti o kratkoći života i velikoj vječnosti koja leži iza njega. Na
sudu ćemo biti osuđeni ne zato što smo bili u zabludi, već zbog toga što
smo zanemarili nebom dane prilike da naučimo što je istina. 35
Moramo paziti na vlastite riječi kada pokušavamo ispraviti ili reformirati druge. One će biti miris života na život ili smrti na smrt. Prilikom
davanja ukora ili savjeta mnogi se upuste u oštre, stroge govore, te koriste riječi koje nisu prikladne za iscjeljenje ranjene duše. Tim loše odabranim izrazima nanosi se povreda duhu i zabludjele se često potiče na
otpor. Svi koji žele zagovarati načela istine moraju primiti nebesko ulje
ljubavi. Ukor uvijek mora biti izgovoren s ljubavlju. Tada će naše riječi
reformirati a ne razbjesniti. Krist će se preko svoga Svetoga Duha pobrinuti za snagu i silu. To je Njegovo djelo. 36
53
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
15. veljače
Duhovna hrana
„Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam
vam govorio duh su i život su.“ (Ivan 6:63)
Postoji opasnost da ljudi u našim redovima načine pogrešku u vezi s
primanjem Svetoga Duha. Mnogi pretpostavljaju da su osjećaji ili ushićenje dokaz prisutnosti Svetoga Duha. Postoji opasnost da se ispravne
misli neće razumjeti te da će Kristove riječi: „Učeći ih čuvati sve što
sam vam zapovjedio“ (Matej 28:20), izgubiti svoj značaj.
Postoji opasnost da će nove ideje i praznovjerna maštanja zauzeti
mjesto Svetih spisa. Recite našem narodu: „Ne budite brzopleti u uvođenju nečega što nije otkriveno u Božjoj riječi. Držite se blizu Krista.“ 37
Jedenjem Kristovih riječi jedemo tijelo i pijemo krv Božjega Sina.
Kroz poslušnost Njegovoj riječi postajemo dionici Njegove božanske
prirode, isto kao što se sastojimo od hrane koju jedemo. Oni koji jedu
tijelo i piju krv Božjega Sina postaju u duhovnom životu jedno s Kristom. Ni jedno ljudsko biće ne može preživjeti od hrane koju jede netko
drugi. Svatko mora jesti za sebe. 38
Stvaralačka sila koja je dozvala svjetove u postojanje nalazi se u Božjoj riječi. Ta riječ daje silu; ako se prihvati voljom i primi u dušu, ona sa
sobom donosi život Onoga koji je beskonačan. Preobražava prirodu i
obnavlja dušu na Božju sliku. Život dobiven na takav način, na sličan se
način i održava. Čovjek će živjeti „o svakoj riječi što izlazi iz Božjih
usta.“ (Matej 4:4)
Um i duša izgrađuju se onim čime se hrane; na nama je da odlučimo
čime ćemo ih hraniti. U vlasti je svakog čovjeka odabrati teme koje će
zaokupljati misli i oblikovati karakter. 39
54
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
16. veljače
Dostupna stvaralačka sila
„Tâ i mene je duh Božji stvorio, dah Svesilnoga oživio mene.“
(Job 33:4)
Ljudi i žene trebaju početi od početka i najozbiljnije tražiti Boga kako
bi imali pravo kršćansko iskustvo. Trebaju osjetiti stvaralačku silu Svetoga Duha. Trebaju dobiti novo srce koje se pomoću nebeske milosti
održava nježnim i mekanim. Duh sebičnosti treba se odstraniti iz duše.
Trebaju ozbiljno raditi, ponizna srca, i svatko treba gledati na Isusa za
vodstvo i ohrabrenje. Tada će građevina, međusobno usko povezana,
narasti u sveti hram u Gospodu. 40
Kada se čovjek obrati istinom, djelo preobrazbe karaktera se nastavlja. Stupanj njegova razumijevanja se povećava kako čovjek postaje
poslušniji Bogu. Božji um i volja postaju njegova volja i on postaje prosvjetljenija osoba, tražeći stalno savjet od Boga. Dolazi do općeg razvoja uma koji je u potpunosti pod vodstvom Božjega Duha. To nije jednostrani odgoj koji razvija jednostrani karakter; tu se otkriva skladno razvijen karakter. Slabosti koje su se mogle vidjeti u nemoćnom, kolebljivom karakteru nadvladane su, a stalna predanost i pobožnost dovode
čovjeka u tako blisku vezu s Isusom Kristom da on poprima Kristov
um. Jedno je s Kristom i ima ispravna i čvrsta načela, kao i bistro opažanje koje je ona mudrost koja dolazi od Boga, izvora sveg svjetla i razumijevanja.
Božja milost spustila se na poniznu, poslušnu i savjesnu dušu poput
Sunca pravde, jačajući umne sposobnosti te na najnevjerojatniji način
čineći jakima - kroz stalnu poslušnost i vježbu - one koji nastoje upotrijebiti svoje sposobnosti u službi Gospodara; čini da rastu u milosti i spoznaji Isusa Krista te da dobrim djelima donesu mnogo roda na Božju
slavu.41
55
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
17. veljače
Život po Duhu
„Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.“
(Ivan 3:6)
Bog je obavijen silom; On je u mogućnosti uzeti one koji su mrtvi u
prijestupima i grijesima te, djelovanjem Duha koji je podignuo Isusa iz
mrtvih, preobraziti ljudski karakter, vraćajući duši izgubljeno Božje obličje. Oni koji vjeruju u Isusa Krista mijenjaju se od pobunjenika protiv
Božjeg zakona u poslušne sluge i podanike Njegova kraljevstva. Oni su
nanovo rođeni, obnovljeni, posvećeni istinom. 42
Da bismo mogli na ispravan način služiti Bogu, moramo se roditi od
božanskog Duha. To će očistiti srce i obnoviti um, dajući nam novu
sposobnost da spoznamo i ljubimo Boga. Dat će nam dobrovoljno pokoravanje svim Njegovim zahtjevima. To je pravo štovanje. To je plod
djelovanja Svetoga Duha. 43
Svi koje vodi Božji Duh, Božja su djeca. Oni su jedno s Kristom kao
što su grane ujedinjene sa životvornim čokotom. Oni ne žive po tijelu
nego po Duhu. Oni su živući primjeri kršćanstva na svijetu. Nazivaju se
kršćanima jer su nalik na Krista i jer je Krist u njima. Istinom su svjetlo
svijetu i sol zemlji. Pomoć Duha i riječi vječnog života njihova su snaga
i njihova mudrost; bivaju uvedeni u svaku istinu jer su spremni i poslušni. 44
Spremni i poslušni, koji su primili učenje Svetoga Duha radovat će se
u Gospodu, riječima: „Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav
Njegova.“ (Psalam 106:1) Kada bi Božji narod ispravno cijenio tjelesne
i duhovne blagoslove koji su na njih izliveni kroz Isusa Krista, slava
nikada ne bi silazila s njihovih usana. Imali smo iskustvo oslobođenja iz
duhovnog ropstva nalik na ono koje su Izraelci imali kada su oslobođeni
ropstva u Egiptu. Zar nisu slomljeni lanci koji su nas ugnjetavali, nije li
se Crveno more nemogućeg otvorilo pred nama? 45
56
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
18. veljače
Duh dan za misionarski rad
„Kao što reče Pismo: „Rijeke će žive vode poteći iz Njegove utrobe!“ To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u Njega.
Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus nije bio proslavljen.“
(Ivan 7:38, 39)
Vjerujemo li u Onoga koji je svjetlo svijeta? Je li Isus u nama izvor
vode koja teče u vječni život? Jesmo li obdareni Svetim Duhom, tako da
se s neprilikama našeg doba možemo suočiti nebeskom mudrošću i suprotstaviti se težnjama svijeta koliko god je to moguće? Sada nije vrijeme
da stražari budu pospani i prestanu bdjeti na zidinama Siona. Ubrzo će
nastupiti neobične i nagle promjene; ako crkva ne bude zaspala, ako
Kristovi sljedbenici budu budni i na molitvi, imat će svjetlost da razumiju i procijene poteze neprijatelja. Sada je vrijeme da ozbiljno tražimo
Gospoda, da svatko od nas spozna što je Božja volja za njega i koja je
njegova uloga u tom sukobu, a kada ugledate priliku za rad, poslušajte
Gospodnji nalog. Krist govori svome narodu: „Možete li raspoznati znakove vremena?“ Stražareva je dužnost opaziti te znakove te na povik
crkve: „Stražaru, što se događa u noći?“, dati ispravan znak, a ne iznijeti
ono što će navesti na krivi put i odvesti u propast. Oni koji su bili - i još
uvijek su - marljivi u proučavanju proročanstava, trebaju „pripremiti
Gospodnji put i poravnati Njegove staze.“
Bog je svakom čovjeku povjerio djelo vezano uz Njegovo kraljevstvo.
Svatko tko ispovijeda Kristovo ime treba raditi sa zanimanjem, spreman
stati u obranu načela pravednosti. Djelo evanđelja ne smije se pouzdati
samo u rad propovjednika; svaka duša treba aktivno sudjelovati u promicanju Božjeg djela… U kojem god zanimanju ga zatekao Božji poziv, kršćanin mora obaviti svoj dio posla za Gospoda tako što će predstaviti Krista svijetu. Kojim god se poslom bavili, trebamo biti misionari,
a naš glavni cilj treba biti pridobivanje duša za Krista. 46
57
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
19. veljače
Zaštita od krivotvorina
„Kad će doći neprijatelj kao rijeka, udarit će ga Duh Gospoda, podignut će zastavu protiv njega.“ (Izaija 59:19)
Pokazano mi je Mojsijevo vrijeme i vidjela sam znakove i čuda koja
je kroz njega Bog učinio pred faraonom, a čiju su većinu oponašali egipatski čarobnjaci; pokazano mi je da će i prije konačnog izbavljenja
svetih Bog činiti čuda za svoj narod, a suvremenim čarobnjacima bit će
dopušteno oponašati Božje djelo.
To će vrijeme ubrzo doći i morat ćemo se držati za snažnu Jahvinu
ruku, jer su svi ti veliki znakovi i moćna čuda zamišljeni da zavaraju i
nadvladaju Božji narod. Naše misli moraju se zadržavati na Bogu i ne
smijemo se bojati onoga čega se boje zli, niti štovati ono što oni obožavaju, već moramo biti hrabri i odvažni na strani istine. Kada bi naše oči
mogle biti otvorene, vidjeli bismo likove zlih anđela oko nas kako pokušavaju izmisliti neki novi način kojim bi nas doveli u nepriliku i uništili
nas. Vidjeli bismo i Božje anđele koji nas štite od njihove sile, jer je
Božje budno oko uvijek na Izraelu i On će zaštititi i spasiti svoj narod
budu li Mu vjerovali. Kada neprijatelj navali poput bujice, Božji Duh će
podignuti zastavu protiv njega. Anđeo je rekao: „Sjeti se da si na začaranom tlu.“ Vidjela sam da moramo paziti te staviti na sebe cijeli Božji
oklop, uzeti štit vjere, i tada ćemo moći odoljeti, a plamteće strijele zloga neće nam moći nauditi. 47
Božji narod mora držati Njegove zapovijedi, odbacivši svaku svjetovnu politiku. Kada usvoje ispravna načela djelovanja, trebaju poštovati ta
načela jer ona potječu s neba. Poslušnost Bogu vrijedi više od zlata ili
srebra. Dijeljenje Kristova jarma, te učenje Njegove krotkosti i poniznosti, rješava mnoge sukobe, jer kada neprijatelj navali kao bujica, Božji
Duh podiže zastavu protiv njega. 48
58
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
20. veljače
Učenje poslušnosti prema Božjim uputama
„Ali ja sam pun snage i duha Jahvina, pun pravde i jakosti da objavim Jakovu opačinu njegovu, Izraelu njegov grijeh.“ (Mihej 3:8)
U ime mog Otkupitelja i Njegovom snagom učinit ću ono što mogu.
Upozoravat ću i savjetovati i koriti i hrabriti kako to nalaže Božji Duh,
željeli to ljudi čuti ili izbjegavali slušati. Moja dužnost nije ugoditi sebi,
nego vršiti djelo mog nebeskog Oca koji mi je povjerio moj posao. 49
Ljudi čuju Kristove riječi, ali nisu izvršitelji tih riječi. Neprestano napredovanje, što je karakteristika pobožnog života, ne odgovara njihovim
sebičnim navikama i željama koje teže za lagodnošću. Oni ne jedu
slomljeno tijelo i prolivenu krv Spasitelja ljudi. Nisu spremni razapeti
„tijelo sa strastima i požudama“ (Galaćanima 5:24), kako bi mogli biti
obnovljeni u pravoj svetosti, na sliku Božjeg Sina. Božja riječ važe srca
ljudi i nalazi ih lakima. Oni ne sudjeluju u Spasiteljevoj milosti, nisu
utemeljeni na nadi u Njegovo spasenje. Isus kaže: „Tko je od Boga, riječi Božje sluša.“ (Ivan 8:47) Oni koji prihvate zakon i svjedočanstva, te
usvoje Božju istinu, sudionici su u božanskoj prirodi, rastući do punog
uzrasta kao muškarci i žene u Isusu Kristu, a riječ istine radi na njihovu
posvećenju.
Iako se ne hvale ispovijedanjem svetosti, već očituju krotak i miran
duh dok rade na Kristovu djelu, oni će stajati pred Božjim prijestoljem
bez mane ili mrlje ili ičega tome sličnog. Bit će posvećeni i proslavljeni
kroz poslušnost Božjim zapovijedima, koje su donesene Božjom silom,
kroz vjeru u Božjeg Sina. 50
Možete biti sigurni da sve dok budem živa neću prestati podizati svoj
glas u opomeni, onako kako me na to potiče Božji Duh, željeli to ljudi
čuti ili ne. U meni nema posebne mudrosti; ja sam samo oruđe u Gospodnjim rukama koje radi posao koji je On odredio za mene. 51
59
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
21. veljače
Tajna istinskog blagostanja
„Ne silom niti snagom, već duhom Mojim!“ - riječ je Jahve nad
Vojskama.“ (Zaharija 4:6)
U velikom i nemjerljivom daru Svetoga Duha sadržana su sva nebeska blaga. Ako se bogatstva Božje milosti ne izlijevaju na ljude na Zemlji, to nije zbog ograničenja koje On postavlja sa svoje strane. Kada bi
ga svi bili spremni primiti, svi bi bili ispunjeni Njegovim Duhom. 52
Kao odabrani Božji narod, ne možemo oponašati navike, ciljeve, običaje i modu ovoga svijeta. Nismo ostavljeni u tami da bismo se morali
ugledati na svjetske uzore ili oslanjati na vanjski izgled kako bismo postigli uspjeh. Gospod nam je rekao odakle dolazi naša snaga. [Zaharija
4:6] Gospod - prema vlastitoj procjeni - onima koji hode Njegovim putem daje silu koja im omogućuje da vrše snažan utjecaj na dobro. Oni
ovise o Bogu i Njemu moraju položiti račun o načinu na koji su koristili
talente koje im je On povjerio. Moraju uvidjeti da su Božji upravitelji i
težiti da uzvise Njegovo ime.
Oni čija je ljubav usmjerena k Bogu, postići će uspjeh. Izgubit će sebe
u Kristu, i privlačnosti svijeta neće imati snage odvući ih od Onoga kome su odani. Shvatit će da snaga ne dolazi od onoga što se nalazi izvana. Razmetljivost i vanjsko pokazivanje ne pruža pravu sliku o djelu
koje mi, kao Božji odabrani narod, trebamo izvršiti…
Sve dok oni koji tvrde da vjeruju u istinu za današnje vrijeme hode
Gospodnjim putem, te vrše pravdu i sud, mogu očekivati da će im Gospod dati blagostanje. Ali kada odluče odlutati s uske staze, navlače propast na sebe i na one koji se pouzdaju u njih za vodstvo. 53
Bog će odabrati samo one koji mu iskazuju savršenu i potpunu poslušnost. Oni koji slijede Gospoda trebaju biti čvrsti i jasni u vršenju Njegovih uputa. Svako odstupanje kako bi slijedili ljudske izmišljotine ili
planove, obilježit će ih kao nedostojne povjerenja. 54
60
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
22. veljače
Umna i moralna snaga
„Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. Kao
poslušna djeca.“ (1. Petrova 1:13, 14)
Zli uvijek čeka priliku da pogrešno predstavi Boga i privuče um zabranjenim stvarima. Ako mu uspije, prikovat će um za zemaljske stvari.
Težit će uzburkati osjećaje, probuditi strasti, vezati osjećaje za ono što
nije na vaše dobro; ali na vama je da držite svaki osjećaj i strast pod
kontrolom, u mirnoj podložnosti razumu i savjesti. Tada sotona gubi
moć upravljanja umom. Djelo na koje nas Krist poziva je djelo progresivnog nadvladavanja duhovnog zla u našem karakteru. Prirodne sklonosti trebaju se nadvladati, jer se ljudska priroda treba preobraziti Kristovom milošću. Apetit i strasti moraju se nadvladati, a volja se u potpunosti mora staviti na Kristovu stranu. To neće biti bolan postupak ako je
srce otvoreno da primi otisak Božjeg Duha. 55
Iako su ljudi pali kroz prijestupe, mogu primiti moralnu snagu od
Krista i vratiti se svojoj odanosti Bogu. Mogu primiti Svetoga Duha
kao Božjeg predstavnika. Ako povjeruju svjedočanstvu Duha, slušaju
zahtjeve evanđelja, napredujući na putovima čistoće i svetosti, znat će
da je „k'o zora pouzdan Mu dolazak.“ (Hošea 6:3)56
Kada pogledam na Onoga koga su proboli moji grijesi, obuzima me
nadahnuće s visina; to nadahnuće može se spustiti na svakoga od vas
kroz Svetoga Duha. Ako ne primite Svetoga Duha, ne možete imati Božju ljubav u duši, ali kroz živu povezanost s Kristom nadahnuti smo
ljubavlju i revnošću i ozbiljnošću. Nismo nalik na komad mramora koji
može odražavati sunčevu svjetlost, ali ne može biti prožet životom. Mi
smo u stanju reagirati na svjetlost zrake Sunca pravde; kada Krist obasjava naše duše, daje nam svjetlost i život. 57
61
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
23. veljače
Duh zahtijeva predanje
„Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. Prema
tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga koji svoga
Duha Svetoga udahnjuje u vas.“ (1. Solunjanima 4:7, 8)
Pavlovo posvećenje bilo je stalna borba sa samim sobom. „Dan za
danom umirem“ (1. Korinćanima 15:31), rekao je. Svaki dan njegova su
se volja i želje sukobljavali s dužnošću i Božjom voljom. Ali umjesto da
slijedi svoje sklonosti, on je vršio Božju volju, koliko god to bilo neugodno i razapinjuće za njegovu prirodu. Želimo li dostići razinu našeg uzvišenog poziva u Kristu Isusu, moramo pokazati da smo se potpuno
odrekli sebe i da smo dobili zlatno ulje milosti. Bog radi s nama preko
svoje providnosti. On nas je od vječnosti pozvao da budemo Njegova
poslušna djeca. Dao je svoga Sina da umre za nas kako bismo mogli biti
posvećeni kroz poslušnost istini, očišćeni od svoje vlastite uskogrudnosti.
Sada od nas zahtijeva osobno djelo, osobno predanje. Nama treba
upravljati Sveti Duh. Bogu se odaje čast samo kada su oni koji tvrde da
vjeruju u Njega oblikovani na Njegovu sliku. Trebamo svijetu predstaviti ljepotu svetosti; nikada nećemo proći kroz vrata Božjega grada dok
ne usavršimo karakter nalik Kristovom. Tada, kao svjedoci za Krista,
možemo obznaniti što je Božja milost učinila u nama. 58
Imati Kristovu vjeru znači potpuno predati Bogu sve što posjedujete
te pristati na vodstvo Svetoga Duha. Kroz dar Svetoga Duha dobit ćete
moralnu snagu, i ne samo što ćete imati prethodno povjerene talente za
službu Bogu, već će njihova učinkovitost biti višestruko uvećana. Predanje svih naših sila Bogu uvelike pojednostavljuje problem života.
Ono stišava i zaustavlja tisuće borbi sa strastima prirođenog srca. Vjera
je poput zlatnog užeta koje veže duše i starih i mladih za Krista. Njome
se spremni i poslušni sigurno vode kroz tamne i zamršene putove do
Božjega grada. 59
62
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
24 veljače
Dokaz obraćenja
„Po ovom znamo da ostajemo u Njemu i On u nama: od Duha nam
je svoga dao.“ (1. Ivanova 4:13)
Oni koji prakticiraju pravu vjeru u Krista, očituju je kroz svetost karaktera preko poslušnosti Božjem zakonu. Shvaćaju da istina kakva je u
Isusu dopire do neba i obuhvaća vječnost. Razumiju da karakter kršćanina treba predstavljati Kristov karakter i biti pun milosti i istine. Njima
je dano ulje milosti koje hrani svjetlo što se nikada ne gasi. Sveti Duh u
srcu vjernika čini ga potpunim u Kristu. Očitovanje dubokih osjećaja u
uzbuđujućim okolnostima ne predstavlja nepobitan dokaz da je neki
čovjek ili žena kršćanin. Onaj tko je nalik Kristu, u duši ima osobine
dubine, odlučnosti i ustrajnosti, a istodobno posjeduje osjećaj vlastite
slabosti te ga sotona ne može prevariti i navesti na krivi put tako što će
se pouzdati u samoga sebe. On posjeduje znanje Božje riječi i svjestan
je da je siguran samo kada stavi svoju ruku u ruku Isusa Krista i čvrsto
Ga se drži. 60
Gdje god se poštuju Božja sveta pravila, to je dokaz da su Božji Duh i
riječ prodrli u ljudsko srce i preobrazili prirođeni karakter. 61
Moramo imati iskustvo vjere koja radi kroz ljubav i čisti dušu. Kristova ljubav podredit će tjelesne sklonosti. Istina ne samo što donosi u sebi
dokaz svog nebeskog porijekla, već pokazuje da je učinkovita u čišćenju
duše kroz milost Božjega Duha. Gospod želi da Mu dođemo svakog
dana sa svim našim nevoljama i priznanjima grijeha i On će nam dati
odmor ispod Njegova jarma i noseći Njegovo breme. Njegov Sveti Duh
ispunit će dušu svojim blagotvornim utjecajem i svaka će misao biti
podređena poslušnosti Kristu. 62
Kristov Duh ispunjava kršćanina Njegovom ljubavlju, Njegovom poslušnošću, Njegovom radošću. 63
63
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
25. veljače
Što Duh otkriva?
„A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da
znamo čime nas je obdario Bog.“ (1. Korinćanima 2:12)
Kada se čovjek potpuno odrekne sebe, kada se svaki lažni bog istjera
iz duše, prazninu ispuni ulijevanje Kristova Duha. Takva osoba ima
vjeru koja čisti dušu od prljavštine; oblikovana je prema Duhu i pazi na
duhovne stvari. Ne pouzdaje se u sebe. Krist joj je sve i u svemu. Krotko prima istinu koja joj se neprestano otkriva i odaje svu slavu Bogu. 64
Neka svi koji shvaćaju trajnost zahtjeva Božjeg zakona iskažu bezuvjetnu službu svakom zahtjevu danom u Božjoj riječi. Uvjeravanja Svetoga Duha su upozorenja koja je opasno zanemariti. 65
Kada vas Božji Duh uvjerava u istinu, nemojte se zaustavljati da cjepidlačite, već vjerujte. Nemojte pronalaziti pogreške, već slušajte dokaze. Neka vaš ponos uzmakne pred poniznošću, a vaše predrasude zamijenite otvorenošću. Nemojte staviti svoje povjerenje u tijelo i krv, već
sve predajte Bogu. Prihvatite Bibliju kao svojeg vodiča i ozbiljno upitajte: „Gospode, što želiš da učinim?“ Kada jednom svoju prirođenu neovisnost i samovoljnost podredite djetinjoj, pokornoj poslušnosti, i kada
ste spremni primiti pouku, čut ćete glas pravog Pastira kako govori: „To
je put, njime idite.“ (Izaija 30:21) Krist ne namjerava naučavati umišljene i samovoljne. Samo one koji su krotki zakleo se voditi ih u njihovim
prosudbama i njih će podučiti svome putu. Tražite li istinu, poslušnost
neće biti teška. Ako doista želite spoznati Gospodarevu volju, primit
ćete ju sa zahvalnošću. Mi smo učenici u Kristovoj školi. Iskrena ljubav
prema Isusu nužno će stvoriti i ljubav prema istini. Gomilajte istinu u
svome srcu. Tražite znanje. Neka vaša svakodnevna molitva bude:
„Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi Tvojih… Otvori oči moje da gledam divote Tvoga Zakona.“ (Psalam
119:10, 18)66
64
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
26. veljače
Poslanje i Tješitelj
„Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete
govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi
koji govorite, nego Duh Sveti.“ (Marko 13:11)
Nismo dovoljno spremni dosađivati Gospodu našim molbama i tražiti
od Njega dar Svetoga Duha. Gospod želi da Mu dosađujemo na taj način. Želi da neprestano iznosimo naše molbe pred Njegovo prijestolje.
Božja preobražavajuća sila treba se osjetiti posvuda u našim redovima.
Najdragocjeniji odgoj koji se može steći naći će se u odnošenju poruke
istine na mjesta koja su sada u tami. Trebali bismo poći kao što su to
učinili prvi učenici, pokoravajući se Kristovu poslanju… „Evo, Ja vas
šaljem,“ rekao je On, „kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao
zmije, a bezazleni kao golubovi.“ (Matej 10:16)…
Gospod želi da dođemo u suglasje s Njime. Ako to učinimo, Njegov
Duh može vladati našim umom. 67
Potrebno je pomno ispitati sebe u svjetlu Božje riječi kako bismo mogli obaviti djelo koje je nužno izvršiti. 68
Otkrivenje Božjega Sina na križu, koji umire za grijehe čovječanstva,
privlači ljudska srca silom beskonačne ljubavi i osvjedočava grješnika o
grijehu. Krist je umro zato što je prekršen zakon, kako bi se krivac mogao spasiti od kazne za svoju golemu krivicu. Ali povijest je pokazala
da je lakše uništiti svijet nego ga reformirati; ljudi su razapeli Gospoda
slave koji je došao ujediniti Zemlju s Nebom i čovjeka s Bogom. 69
Krist je obećao svojim učenicima da ne trebaju razmišljati o tome što
će govoriti kada budu stajali pred vijećima i sucima. Ja ću vas uputiti,
rekao je. Znajući što znači biti naučen od Boga, kada riječi božanske
mudrosti dođu u naš um, moći ćemo ih razlikovati od naših vlastitih
misli. Shvatit ćemo da su to Božje riječi i u Njegovim riječima vidjet
ćemo mudrost, život i silu. 70
65
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
27. veljače
Pod silom Svetoga Duha
„Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me
da radosnu vijest donesem ubogima.“ (Izaija 61:1)
Krist je došao ljudima tamo gdje su se nalazili. Iznio je jasnu istinu
njihovim umovima koristeći najsnažnije i najjednostavnije riječi. Ponizni siromasi, najneobrazovaniji ljudi, mogli su kroz vjeru u Njega shvatiti
najuzvišenije Božje istine. Nitko se nije morao posavjetovati s učenjacima kako bi mu oni objasnili značenje Njegovih riječi. Nije zbunjivao
one u neznanju tajanstvenim zaključcima, niti je koristio neuobičajene i
učene riječi koje oni nisu poznavali. Najveći Učitelj kojeg je svijet ikada
poznavao bio je potpuno jasan, jednostavan i praktičan u iznošenju svojih pouka.
Isus je stalno radio samo s jednim ciljem: sve Njegove snage bile su
usmjerene na spasenje čovječanstva i svaki postupak u Njegovu životu
težio je tome rezultatu. Putovao je pješice, učeći putem svoje sljedbenike. Njegova odjeća bila je prašnjava i prljava od puta, a Njegov izgled
nije bio privlačan. Ali jednostavne, bitne istine koje su silazile s Njegovih božanskih usana, ubrzo bi navele slušatelje da zaborave na Njegov
izgled te da budu očarani ne čovjekom, već naukom koju je podučavao.71
Mnogi u svijetu poklanjaju svoju ljubav stvarima koje same po sebi
nisu zle, ali postaju zadovoljni njima i ne teže za većim i uzvišenijim
dobrima koja im Krist želi dati. Ne smijemo ih grubo pokušati odvojiti
od stvari koje su im prirasle srcu. Otkrijte im ljepotu i dragocjenost istine. Navedite ih da gledaju Krista u Njegovoj ljupkosti; tada će okrenuti
leđa svemu što bi njihove osjećaje odvlačilo od Njega. To je načelo po
kojemu se Spasitelj odnosi prema ljudima; to je načelo koje se mora
uvesti u crkvu…
Svijet je pun ljudi i žena koji nose teško breme žalosti, patnja i grijeha. Bog šalje svoju djecu da im otkriju Onoga koji će im skinuti teret i
dati im odmor. Zadaća Kristovih slugu jest da pomognu, da blagoslivljaju i da iscjeljuju. 72
66
Darovi Božjem narodu
Sveti Duh pomaže onima koji žele biti poslušni
28. veljače
Uvjeti i obećanja
„Htjednete li Me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske.“
(Izaija 1:19)
Trebamo hoditi pažljivo svakog trenutka, držeći se čvrsto uz Krista. U
životu su nam potrebni Kristova milost i Njegov duh, te vjera koja djeluje kroz ljubav i čisti dušu.
Trebamo jasno razumjeti božanske zahtjeve koje Bog stavlja pred
svoj narod. Nitko ne mora doživjeti neuspjeh u razumijevanju zakona
koji je prijepis Njegovog karaktera. Riječi napisane Božjim prstom na
kamenim pločama tako savršeno otkrivaju Njegovu volju za Njegov
narod da nitko ne mora biti u zabludi.73
Ljubav prema izgubljenom svijetu očitovala se svakog dana, u svakom postupku Kristova života. Oni koji su prožeti Njegovim Duhom
radit će prema istom cilju prema kojem je Krist radio…
Kroz Kristovu milost duša uviđa svoju potrebu za pokajanjem pred
Bogom zbog kršenja Njegova zakona, i navedena je da vjerom gleda u
Krista, shvaćajući da je Njegova zasluga u stanju spasiti baš svakoga tko
kroz Njega dođe k Bogu. 74
Sada je važno da svatko prione na posao i ponaša se kao živa osoba,
trudeći se na spasenju duša koje propadaju. Kada bi svi u crkvi prionuli
na pomoć Gospodu, vidjeli bismo takvo oživljavanje Njegova djela kakvom još do sada nismo bili svjedoci. Bog to traži od vas i od svakog
člana crkve. Nije prepušteno vama da odlučite je li najbolje poslušati
Božji poziv ili ne. Zahtijeva se poslušnost, i ako ne poslušate, nećete se
zadržati na neutralnom tlu. Ako niste obdareni Božjim blagoslovima,
pod Njegovim ste prokletstvom. On zahtijeva da budete spremni i poslušni te obećava da ćete jesti od zemaljskih plodova…
Imate vlastiti posao u Gospodnjem vinogradu. Previše ste mislili i
brinuli se o sebi. Sredite svoje srce i uozbiljite se. Upitajte: „Gospode,
što želiš da učinim?“ 75
67
Darovi Božjem narodu
Dar istine
1. ožujka
Čista i poštena vladavina
„On je Stijena, djelo Mu je savršeno, jer pravi su svi Njegovi putovi. Bog je On vjeran i bez zloće, pravedan je On i pravičan.“
(Ponovljeni zakon 32:4)
Svako očitovanje stvaralačke sile izraz je beskonačne ljubavi. Božja
vrhovna vlast uključuje puninu blagoslova za sva stvorena bića. Psalmist kaže: „Tvoja je mišica snažna, ruka čvrsta, desnica dignuta. Pravda
i Pravednost temelj su prijestolja Tvoga, Ljubav i Istina koračaju pred
Tobom.” (Psalam 89:13, 14)1
Onaj što vlada na nebesima je Onaj koji od početka vidi kraj – Onaj
pred kojim su jednako otvorene tajne prošlosti i budućnosti i koji - iza
patnje, tame i pustošenja koje je donio grijeh - vidi ispunjenje svoga
nauma ljubavi i blagoslova. Iako „oblak i tama ovijaju Njega, pravda i
pravo temelji su prijestolja Njegova.“ (Psalam 97:2) To će jednoga dana
shvatiti svi stanovnici svemira, bili Mu oni odani ili ne. 2
Naše vrijeme milosti vrijedi nam više od svega zlata i srebra svijeta.
Čovjeku je dana druga prilika; ali nova šansa da oblikujemo karakter
koji nebo može odobriti, nebo je platilo neopisivom cijenom. Krist je
ujedinio svoje božanstvo s ljudskošću. On posjeduje osobine beskonačnog i konačnog. Sve savršenstvo obitava u Njegovoj osobi. Njegova
žrtva bila je naš otkup od ropstva grijeha. Kroz Njegovo otkupljenje
dana nam je mogućnost da sjedimo s Njim na Njegovu prijestolju i dijelimo Njegovu slavu. Hoćemo li se, kada su nam pružene takve mogućnosti, pokazati nesposobnima cijeniti nebeski dar? Kao oni koji primaju
Njegovu milost, nećemo li izvršiti naš dio gradeći svoje spasenje sa strahom i drhtanjem? Bog je onaj koji radi u nama da želimo i možemo
raditi na Njegovo zadovoljstvo. Čovjek radi i Bog radi; ali Bog ne može
učiniti ništa bez čovjekove suradnje. 3
68
Darovi Božjem narodu
Dar istine
2. ožujka
Savršen i istinit zakon
„Pravda je Tvoja pravda vječita i Zakon Tvoj sama istina.“
(Psalam 119:142)
Bog je čovjeku dao savršen zakon. 4
Bog je svemoćan, sveznajući i nepromjenljiv. Njegov put uvijek je
ispravan. Njegov je zakon istina – nepromjenljiva i vječna istina. Njegovi propisi u skladu su s Njegovim osobinama. Ali sotona ih predstavlja
u pogrešnom svjetlu. Iskrivljujući ih, on nastoji u ljudskim bićima stvoriti nepovoljnu sliku o Zakonodavcu. Tijekom cijele svoje pobune težio
je predstaviti Boga kao nepravedno, tiransko biće.
Sotonina namjera u početku bila je odvojiti čovjeka od Boga. Na tom
cilju radio je tijekom cijele povijesti. On stalno radi među ljudima. Zavodi sve grupe ljudi. Koristio je isti način obmane - istu logiku kojom je
prevario sveti par u Edenu - u svim vjekovima koji su slijedili. Njegov
način rada uvijek se temeljio na obmani. Ponekad se zaogrće plaštem
pobožnosti, čistoće i svetosti. Često se preobražava u anđela svjetlosti.
Zaslijepio je ljudske oči kako ne bi mogli vidjeti ispod površine i razaznati njegovu pravu namjeru. Kao posljedica Adamova prijestupa, svako
je ljudsko biće prijestupnik zakona, pod vlašću grijeha. Ako se ne pokaje i ne obrati, on je rob zakona, u sotoninoj službi, upadajući u neprijateljeve obmane i svjedočeći protiv Jahvinih propisa. No čovjek se opravdava kroz savršenu pokornost zahtjevima zakona. Takva pokornost moguća je samo kroz Krista. Ljudi mogu shvatiti duhovnost zakona, mogu
shvatiti njegovu moć kao detektora grijeha, ali nemoćni su protiv sotonine sile i njegovih obmana ako ne prihvate otkupljenje koje je za njih
predviđeno u obliku Kristove žrtve za otkup – žrtve Isusa Krista koji je
naše Pomirenje s Bogom.
Oni koji vjeruju u Krista i vrše Njegove zapovijedi nisu u okovima
Božjeg zakona, jer onima koji vjeruju i izvršuju, Njegov zakon nije zakon ropstva, već slobode. 5
69
Darovi Božjem narodu
Dar istine
3. ožujka
Čiste i besprijekorne zapovijedi
„A Ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi Tvoje.“
(Psalam 119:151)
Bog je vlastitim prstom upisao svoje zapovijedi na dvije kamene ploče. Te ploče nisu ostavljene ljudima na čuvanje, već su položene u kovčeg; na veliki dan kada se bude odlučivalo o svakom slučaju, te ploče na kojima su ispisane zapovijedi - stajat će tako da ih cijeli svijet može
vidjeti i razumjeti. Njihovo svjedočanstvo bit će nepobitno… Čista istina za današnje vrijeme zahtijeva reformaciju u životu. 6
Gospodnja je namjera da Njegova crkva ne prihvaća ljudske zapovijedi, već da priznaje samo Njegov zakon. On želi da se čista i neiskrivljena istina objavi svijetu. Samoprijegor i nošenje križa trebaju biti odlike
Njegove djece. Na njima je da svijetu predstavljaju Kristov karakter i
pred njihovim očima održavaju sliku vječnog svijeta; u njima mora biti
duh i karakter koji se treba razviti pokoravanjem božanskoj vlasti. Trebaju biti poslušni zakonima višim od onih koje postavljaju prinčevi ovoga svijeta i pokoravati se sili većoj od one koju imaju kraljevi.
Iako se Bog brine za cijeli svijet, a anđelima je naloženo da služe u
svim njegovim dijelovima, crkva je ipak poseban predmet Božje ljubavi
i pažnje. On u crkvi iskazuje svoju milost i ljubav i privlači ljude k sebi.
Kristovom milošću u pokvarenim ljudskim srcima dolazi do nevjerojatne preobrazbe. Djelo koje se Kristovom milošću vrši u karakteru grješnika veće je djelo od čuda koja se izvode na tijelima ljudi. Stara i tjelesna priroda umire, a rađa se novo biće na Kristovu sliku. Anđeli promatraju to veliko djelo i raduju se. Vide da Krist ima svoje škole za obuku
na ovoj Zemlji prokletoj grijehom. On uzima neuku djecu tame i gnjeva
i dovodi ih kao spremne podanike kako bi kraj Njegovih nogu učili od
Njega. 7
70
Darovi Božjem narodu
Dar istine
4. ožujka
Savršeno vodstvo
„No kada dođe On - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu.“
(Ivan 16:13)
Svima koji priđu Kristu, prihvate i provedu u život Njegove pouke te
učine Njegovu riječ dijelom svoga života, bit će darovano znanje koje
im je potrebno. Onoga tko proučava Svete spise, Sveti Duh uči kako sve
stvari prosuđivati prema mjerilima pravednosti, istine i pravde. Božansko otkrivenje daje mu znanje koje mu je potrebno. 8
Sveti Duh će voditi one koji Božju mudrost cijene više od varljive
filozofije sotoninih posrednika. Puno se molite, ne od sebe već pod nadahnućem i ljubavlju za istinu kakva je u Isusu Kristu. Obitelji koje vjeruju u istinu trebaju govoriti mudre i razumne riječi – riječi do kojih će
doći kao posljedica istraživanja Svetih spisa. Sada je vrijeme našeg ispita i kušanja. Sada je trenutak kada usta članova svake vjerne obitelji
moraju biti zatvorena za riječi osude protiv svoje braće. Neka se govore
riječi koje ulijevaju hrabrost i jačaju vjeru koja djeluje kroz ljubav i čisti
dušu. 9
Neka vas Sveti Duh poduči kroz vjeru kako biste mogli ne samo primiti, već i darivati božansku milost. Sve se treba predati Kristu. Ništa se
ne smije zadržati. Bog od nas očekuje više nego što Mu dajemo. Tvrditi
da smo kršćani a govoriti i ponašati se kao da smo od svijeta, uvreda je
Jahvi. Ne smijemo dati ni najmanje mjesto svjetovnim stavovima. Trebamo se posvećivati svakog sata kroz vjeru u istinu. 10
Sveti Duh će voditi i upravljati one koji su spremni ići kamo ih Bog
pozove i govoriti riječi koje im On da. Ponizni i strpljiv radnik, s karakterom nalik Kristu, moći će pokazati rezultate svoga rada. Svatko tko
pođe na posao u namjeri da pruži sve od sebe, imat će potporu Onoga
koji mu može dati sve što mu je potrebno. 11
71
Darovi Božjem narodu
Dar istine
5. ožujka
Iskreno suočavanje sa sobom
„Evo, Ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše učiš me mudrosti.“
(Psalam 51:6)
Da bismo odražavali Božji karakter - te kako ne bismo zavaravali sebe, crkvu i svijet krivotvorenim kršćanstvom - moramo osobno upoznati
Boga.12
Rad istinskog kršćanina je marljiv, neprestan rad. On uvijek nosi Kristov jaram. Ne dopušta zlim nagađanjima da puste korijen u njegovu srcu. Posjeduje iskrenu skromnost i ne govori o svojim sposobnostima i
postignućima. Divljenje samom sebi nije dio njegova životnog iskustva.
Postoji previše toga što se mora naučiti u vezi s time što čini pravi kršćanski karakter. Uzdizanje samoga sebe zasigurno nije dio toga. Pravi
kršćanin drži svoj pogled upravljen na Onoga koji istražuje srce i ispituje bubrege, koji zahtijeva istinu u nutrini. 13
Ako Krist u nama bude nada u slavu, otkrit ćemo u Njemu takve neusporedive draži da će Ga naša duša u potpunosti zavoljeti. Ako se priljubimo uz Njega, odlučimo Ga voljeti i divimo Mu se, naše ja bit će zaboravljeno. Isus će biti veličan i obožavan, a naše ja učinjeno poniznim i
skromnim. Ispovijedanje istine bez te duboke ljubavi samo su riječi,
hladna formalnost i teško ropstvo. Mnogi među vama zadržavaju ideju
vjere u glavi - vanjsku vjeru - a srce nije očišćeno. Bog gleda na srce:
„Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.“ (Hebrejima 4:13) Hoće li biti zadovoljan ičim manjim od istine u
čovjekovoj nutrini? Svaka istinski obraćena duša nosit će nedvojbena
obilježja da je tjelesni um pokoren. ...
Odlučite upoznati se sa svojim najgorim osobinama. Utvrdite imate li
baštinu na nebesima. Budite iskreni prema vlastitoj duši. Sjetite se da će
Isus svome Ocu predstaviti crkvu bez mane, prljavštine ili ičeg tome
sličnog.
Kako možete znati prihvaća li vas Bog uistinu? Proučavajte Njegovu
riječ uz molitvu. Nemojte ju odlagati radi bilo koje druge knjige. Ta
Knjiga osvjedočava o grijehu. Ona jasno otkriva put spasenja. 14
72
Darovi Božjem narodu
Dar istine
6. ožujka
Sloboda od zablude
„Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ (Ivan 8:32)
Neka nitko ne misli da si može dopustiti popuštanje bilo kojem grijehu, ma koliko on bio tajan, jer Bog zahtijeva istinu u nutrini i mudrost u
dubini duše. Ne smijete se opustiti zato što ste sigurni da vaša braća ne
znaju za vaša zlodjela. Zar Onaj koji poznaje vašu braću ne zna sve o
vašem životu? Ne čita li vaša srca kao otvorenu knjigu? Ne možete popuštati grijehu i ostati svjedok za Gospoda, jer Ga se djelima odričete.
Gdje je sveta hrabrost koja bi trebala obilježavati vašu vjeru i molitve
jer znate da niste pod osudom Boga ni ljudi? Gdje je vaše svjedočanstvo
koje odzvanja na strani istine?
Popuštate li bilo kojem grijehu, ne možete izgovarati riječi na slavu
Bogu jer vas nešto u vašem srcu osuđuje. Božji Duh ne nalazi se u vašoj
duši. Vaš razum, vaše sposobnosti, vaša duša, duh i tijelo kupljeni su
bezgraničnom cijenom Božjeg Sina, i sve to pripada Njemu. Pa ipak,
iako je Krist otkupio ljude, kako je malo onih koji Mu daju ono što Mu
pripada. Koliko Ga mnogo ljudi zakida u mislima. Zar nećemo opasati
bedra svoga uma i svaku misao zarobiti na pokornost Kristu, te do kraja
se nadati milosti koja će nam biti dana pri otkrivenju Isusa Krista? 15
Istina ima duhovni utjecaj. Ona prodire u um - izravna i neiskvarena od Onoga koji je istina. Prihvaćanje istine u našu nutrinu donosi velike
rezultate. Istina se treba primiti u srce i razvijati i izražavati kroz karakter. Nikakva laž nema veze s istinom. Sotona vreba svaku moguću priliku da podmetne kvasac svojih prijevarnih zabluda. Ni na trenutak nemojte slušati tumačenja koja bi oslabila ma i jednu zakovicu ili uklonila
samo jedan stup s postolja istine. 16
73
Darovi Božjem narodu
Dar istine
7. ožujka
Sačuvani djelatnom istinom
„Dobrota Tvoja i vjernost neka me svagda čuvaju.“ (Psalam 40:11)
Zakon samopožrtvovnosti zakon je samoočuvanja. Sjeme zakopano u
tlo donosi plod, a taj plod se ponovno sadi. Na taj se način žetva uvećava. Radnik će sačuvati svoje sjeme tako što će ga rasipati. I u čovječjem
životu davati znači živjeti. Život koji će biti sačuvam jest život koji je
dragovoljno dan u službu Bogu i ljudima. Oni koji radi Krista žrtvuju
svoj život na ovom svijetu, sačuvat će ga za vječni život. 17
Božji narod svojim moralnim osobinama treba sačuvati svijet od potpune pokvarenosti; ali ako oni izgube vlastite moralne osobine, bezvrijedni su u djelu spašavanja svijeta iz njegova stanja moralne propasti.
Onaj tko čuva svoje dobre osobine i koristi ih na korist čovječanstva,
širi svjetlost istine i surađuje s Kristom. Ali oni koji gube svoju duhovnost, čija ljubav postaje hladna zbog nepravde koja prevladava, imaju
slabu pobožnost i nalik su na sol koja je izgubila svoj okus. Nestalo je
njihove energije i učinkovitosti. 18
Sada nemamo vremena, niti bismo trebali biti skloni stajati kao promatrači velike borbe dobra i zla. Trebamo se aktivno uključiti u dobru
borbu vjere, a to će zahtijevati sve sile uma i sve sposobnosti i snage
našeg bića. Trebamo biti vjerni vojnici, vršeći naredbe Zapovjednika
našeg spasenja. Naše nije da zauzmemo Zapovjednikovo mjesto, već da
svakog sata živimo u dodiru s Kristom. Svatko od nas pojedinačno treba
znati da poznaje istinu, ne samo teoretski, već u praksi. Moramo u svakodnevni život unijeti njezina nebeska načela. Bog zahtijeva istinu u
nutrini i mudrost u dubini duše. Traži da prakticiramo pravednost, da
pokazujemo strpljivost, milost i ljubav. Pažljivo trebamo ispitati naš
karakter u svjetlosti Božjeg karaktera, kako je prikazan u Njegovu svetom zakonu. Ne smije biti odstupanja od savršenog Uzora. 19
74
Darovi Božjem narodu
Dar istine
8. ožujka
Štit obrane
„Vjernost je Njegova štit i obrana.“ (Psalam 91:4)
Bog je u istinama svoje riječi čovjeku otkrio sebe; one će svima koji
ih prihvate biti štit protiv sotoninih prijevara. Zanemarivanje tih istina
ono je što je otvorilo vrata zlu koje danas postaje tako rašireno u vjerskom svijetu. Uvelike se izgubio pojam o prirodi i važnosti Božjeg zakona. Pogrešne ideje o karakteru, vječnosti i obvezatnosti Božjeg zakona dovele su do pogrešaka vezanih uz obraćenje i posvećenje, što je rezultiralo snižavanjem standarda pobožnosti u crkvi. Tu leži tajna nedostatka Duha i Božje sile u buđenjima našeg doba.
U različitim vjerskim zajednicama postoje ljudi poznati po svojoj pobožnosti koji su prepoznali i proučavali tu pojavu. Profesor Edwards A.
Park, u iznošenju sadašnjih vjerskih opasnosti, vješto kaže: „Jedan izvor
opasnosti je zanemarivanje naglašavanja Božjeg zakona s propovjedaonice. U prošlosti je propovjedaonica bila odjek glasa savjesti… Naši
najpoznatiji propovjednici davali su svojim propovijedima prekrasan
prizvuk veličanstvenosti tako što su slijedili primjer Gospodara i isticali
zakon, njegove zahtjeve i njegove opomene. Ponavljali su dva velika
načela: da je zakon prijepis božanskog savršenstva te da čovjek koji ne
ljubi zakon ne ljubi evanđelje, jer su i zakon i evanđelje ogledala koja
odražavaju pravi Božji karakter. Ta opasnost – da čovjek zanemaruje
zakon - dovodi do druge: podcjenjivanja zla grijeha, njegove veličine i
njegove štetnosti. Biti neposlušan zapovijedima u tolikoj je mjeri neispravno koliko su zapovijedi pravedne…
„Uz već spomenute opasnosti leži i opasnost podcjenjivanja Božje
pravednosti. Moderne propovijedi sklone su odvajanju božanske pravde
od božanske dobrote, unižavanju dobrote na razinu osjećaja umjesto da
se uzdigne na visinu načela. Nova teološka shvaćanja rastavljaju ono što
je Bog spojio.“ 20
75
Darovi Božjem narodu
Dar istine
9. ožujka
Tajna je u predanju
„U Tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.“
(Psalam 31:5)
Koliko ljudi danas uviđa snagu i ljepotu istine, ali ne mogu služiti
Bogu i bogatstvu, pa ostaju držati se svijeta. Istina zahtijeva žrtvovanje
svjetske časti, njihova položaja u poslovnim svijetu, njihova svagdanjeg
kruha, te oni posrću i padaju. Ne razmišljaju o Božjim obećanjima onima koji najprije traže nebesko kraljevstvo. Njihova isprika je: „Ne mogu se razlikovati od onih koji me okružuju. Što će ljudi reći?“… Ne
smijemo gledati kako ugoditi sebi, već kako izvršiti Božju volju. Krist je
ostavio svoju slavu i ogrnuo svoje božanstvo plaštem ljudskosti. Bio je
čovjek boli i tuga mu nije bila strana. Radi nas je osiromašio kako bismo se mi mogli obogatiti Njegovim siromaštvom. Pa ipak, i nakon tog
velikog očitovanja ljubavi od strane neba, nismo voljni predati naša beznačajna blaga koja će ionako tako brzo nestati. 21
Noću liježemo na počinak, ali ujutro se onaj isti svjetovni vlak misli
na koji smo navikli vraća u naš um i, umjesto da sve povjerimo u Božje
ruke, počinje nas mučiti mnogo stvari, nestaje mira i radosti koje smo
imali prethodnu večer i osjećamo se usamljeni i bez blagoslova. Što
nam je tada činiti? Pođimo pred Boga i kažimo: „Predajem sve svoje
probleme i nesigurnosti Tebi i znam da ću dobiti Tvoju pomoć u svakoj
nevolji jer si mi Ti to obećao. Ti si rekao: „I evo, Ja sam s vama u sve
dane - do svršetka svijeta.“ (Matej 28:20) „Ja sam ti s desne strane da ti
pomognem.““ Vjerujte tim riječima, vjerujte u Isusova obećanja i vršite
svoje svakodnevne dužnosti kako se budu pojavljivale. Kada bismo pokazali toliko nepovjerenje prema našim prijateljima kao što to pokazujemo prema Bogu, oni bi se osjećali duboko uvrijeđenima; ali prema našim se prijateljima ne odnosimo na način na koji to činimo s Bogom. 22
Kada proučavamo Bibliju uz iskrene molbe za vodstvo Duha, i srcem
potpuno predanim na posvećenje istinom, ispunit će se sve što je Krist
obećao. 23
76
Darovi Božjem narodu
Dar istine
10. ožujka
Suočavanje sa stvarnošću
„Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u
nama.“ (1 Ivanova 1:8)
Mi smo slijepi za vlastite nedostatke. Ne može nam se lako ukazati na
naše slabosti i nužnost što dalekosežnijeg sagledavanja naših zabluda,
ne da bismo se obeshrabrili, već da bi nas to potaknulo na promjenu i
temeljitu reformaciju. 24
Što jasnije pali čovjek shvati Kristov karakter, to će manje imati povjerenja u sebe, a vlastita će mu se djela činiti nesavršenijima u odnosu
na ona koja su obilježila život besprijekornog Otkupitelja. No oni koji
su daleko od Isusa, čija su duhovna shvaćanja toliko zamračena pogreškama da ne mogu shvatiti karakter velikog Primjera, zamišljaju Ga kao
nekoga potpuno sličnog njima. 25
Kada smo 1844. čekali Spasiteljev dolazak, koliko je svatko od nas
bio u strahu i želio biti siguran da je njegovo vlastito srce ispravno pred
Bogom. Kada smo se sastajali, svatko je pitao: „Braćo, jeste li na meni
vidjeli što neispravno? Znam da smo često slijepi za naše vlastite mane,
pa ako ste vidjeli nekakvo zlo u meni, želim da mi to kažete.“ Ponekad
su greške bile razotkrivene i svi smo se poklonili pred Bogom i molili
za oprost. Ako smo uvidjeli postojanje bilo kakvog nesklada i otuđenosti, osjećali smo da se ne možemo razići dok svi ne budemo u skladu.
Ponekad smo mogli vidjeti braću koja su imala problema kako odlaze
zajedno na neko skrovito mjesto da se mole Bogu, i vraćali su se srca
međusobno povezanih ljubavlju. Slatki duh mira obitavao je na našim
skupovima i okruživala nas je Božja slava. Lica vjernika blistala su nebeskim sjajem. 26
Kada neprijatelj navali kao bujica i pokuša vas nadvladati mislima o
vašem grijehu, recite mu: „Znam da sam grješnik; kada to ne bih bio, ne
bih mogao prići Spasitelju, jer On kaže: „Nisam došao pozvati pravednike, već grješnike na pokajanje.“ Budući da sam grješnik, imam pravo
doći Kristu.“ Tako ćete dobiti silu da nadvladate zloga. Držite svoj pogled upravljen gore, jer vas je vaša vjera vezala uz Božje prijestolje. 27
77
Darovi Božjem narodu
Dar istine
11. ožujka
Istinsko milosrđe utemeljeno na pravoj istini
„Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.“ (1. Korinćanima 13:6.)
Pokazano mi je kako je nužno da se oni koji vjeruju da posjeduju
posljednju poruku milosti odvoje od onih koji svakodnevno usvajaju
nove zablude. Vidjela sam da ni mladi ni stari ne bi trebali prisustvovati njihovim sastancima, jer je pogrešno ohrabrivati ih na taj način dok
uče pogreškama koje su smrtonosni otrov za dušu te naučavaju ljudske
nauke i zapovijedi. Takvi sastanci imaju loš utjecaj. Ako nas je Bog
oslobodio tame i zablude, trebamo čvrsto stajati u slobodi koju nam je
poklonio i radovati se u istini. Bog nije zadovoljan nama kada odlazimo slušati zablude a da na to nismo prisiljeni; ako nas On ne pošalje na
sastanke gdje se snagom volje ljudi uvjeravaju u nešto pogrešno, neće
nas sačuvati. Anđeli prestaju pažljivo bdjeti nad nama i prepušteni smo
udarcima neprijatelja koji nas silom svojih zlih anđela slabi i vodi u
tamu; time svjetlo oko nas postaje ukaljano tamom.
Vidjela sam da nemamo vremena za gubljenje na slušanje bajki. Naši
umovi se ne trebaju zavoditi na takav način, već trebaju biti zauzeti sadašnjom istinom te u potrazi za mudrošću kako bismo dobili potpuniju
spoznaju o našem stanju, da bismo iz Svetih spisa krotko mogli dati odgovor o našoj vjeri. Dok je um zauzet lažnim naukama i opasnim zabludama, ne može se baviti istinom koja treba oblikovati i pripremiti dom
Izraelov da opstane u Gospodnji dan. 28
Nemojte zadržavati probne istine koje u ovo vrijeme trebaju doći do
svake duše, istine koje moraju vršiti svi koji žele da ih Bog prihvati.
Trebamo dopustiti da Božja riječ dođe do svake osobe za koju je određena, jer se pred Božjim narodom nalazi kriza. Radite na tome da duše
prime riječ istine koja oplemenjuje i posvećuje dušu, radujući se u istini
jer su istina i Krist jedno. 29
78
Darovi Božjem narodu
Dar istine
12. ožujka
Život na stazi svjetlosti
„Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez Njegov
i propise.“ (Psalam 25:10)
Nemojte gledati prema dolje kao da ste vezani za zemlju. Nemojte
pokušavati iščupati svoju vjeru da vidite ima li korijena. Vjera raste neopazice, i kada neprijatelj okupi svoje snage da vas dovede u opasni položaj, Božji anđeli skupit će se oko vas i imat ćete pomoć s visine; vaša
molitva u borbi bit će uslišana. Ako imate istinsku vjeru, slavit ćete Boga od kojeg izviru svi blagoslovi; i dok Ga slavite, dobit ćete još više
Njegovih blagoslova.
Trebamo iskoristiti svjetlost koju nam Bog daje; On nam neće dati
drugu zraku dok ne počnemo cijeniti prvu. Moramo slaviti Gospoda za
svjetlost koju nam je već darežljivo dao i odsjajivati ju na one oko nas.
Tada će nas obasjati još svjetlosti; i dok odajemo zahvalnost, znat ćemo
da je „pravednička staza kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija do
potpunog dana.“ Nemojte reći: Slavit ću Gospoda kad se na nas izlije
Sveti Duh. Kako ćete znati kada se izlio Sveti Duh ako ne hodite u svjetlu iz dana u dan? Trebate izvršavati svoje dužnosti, napredujući korak
po korak u skladu s Božjim savjetima, i vidjet ćete da ćete imati svjetlost i mir i radost, i pjevat ćete Gospodu u svojim srcima. Tako će se
pjesme slave Božjeg naroda spojiti s pjesmama nebeskih četa, i zajedno
s Božjim anđelima pjevat ćemo hvalospjeve. 30
U našem svijetu treba se izvršiti veliko djelo i odgovorni smo za svaku zraku svjetlosti koja obasja naš put. Darujte to svjetlo i primit ćete
još svjetla da ga možete davati. Veliki blagoslovi dat će se onima koji
ispravno koriste svoje darove. 31
79
Darovi Božjem narodu
Dar istine
13. ožujka
Otvoreni za svu istinu
„Istinom me svojom vodi i pouči me, jer Ti si Bog, moj Spasitelj: u
Tebe se pouzdajem svagda.“ (Psalam 25:5)
Kako je opasan položaj ljudi koji, dok tvrde da su posvećeni, ipak ne
prihvaćaju svjetlost zakona koja ukazuje na grijeh! Posvećenje je prilagođavanje Božjoj volji, a Božja volja izražena je u Njegovu svetom zakonu. Istinski su posvećeni samo oni koji žive od svake riječi koja izlazi
iz Božjih usta. 32
Trebate njegovati duh potpune pokornosti svoje volje Božjoj volji,
ozbiljno i ponizno težeći da upoznate Njegove putove i slijedite vodstvo
Njegova Duha. Ne smijete se oslanjati na vlastito shvaćanje. Trebate
imati duboko nepovjerenje prema vlastitoj mudrosti i navodnoj razboritosti. Taj oprez nužan je zbog vašeg stanja. Čovjek nije siguran kada se
pouzdaje u vlastite prosudbe. Njegove su sposobnosti u najboljem slučaju ograničene, a mnogi su rođenjem naslijedili dobre, ali i loše strane
karaktera koje su očite mane. Te osobine oblikuju cijeli čovjekov život.
Mudrost koju Bog daje navest će ljude na ispitivanje samih sebe. Istina će im ukazati na njihove zablude i postojeće grijehe. Srce mora biti
otvoreno da vidi, shvati i prizna te grijehe, a potom, kroz Isusovu pomoć, svatko mora ozbiljno prionuti na pobjeđivanje tih nedostataka.
Znanje koje su stekli mudri ljudi ovog svijeta, koliko god su se potrudili
zadobiti ga, naposljetku je ograničeno i relativno slabo…
Ponekad se svakodnevno ponašamo na određeni način i ustrajemo u
tome zato što nam je to navika, a ne zato što to odobrava naša prosudba.
U tim slučajevima prevladavaju osjećaji, a ne dužnost. Kada bismo mogli shvatiti vlastitu slabost i vidjeti grube crte našeg karaktera koje treba
izgladiti, uvidjeli bismo da postoji toliko toga što moramo učiniti na
sebi da bismo ponizili svoja srca pod moćnu Božju ruku. Oslanjajući
svoje bespomoćne duše na Krista, trebamo našem neznanju dodati Njegovu mudrost, našoj slabosti Njegovu snagu, našoj krhkosti Njegovu
vječnu silu pa ćemo, povezani s Bogom, uistinu biti svjetla svijetu. 33
80
Darovi Božjem narodu
Dar istine
14. ožujka
Stvaralačka sila u riječi Istine
„Po svom naumu On nas porodi riječju Istine.“ (Jakov 1:18)
Novo rođenje postiže se prihvaćanjem Božje riječi. 34
Stvaralačka sila koja je dozvala svjetove u postojanje nalazi se u Božjoj riječi. Ta riječ daje silu; ako se prihvati voljom i primi u dušu, ona sa
sobom donosi život Onoga koji je beskonačan. Preobražava prirodu i
obnavlja dušu na Božju sliku. Tako dobiven život na sličan se način i
održava. Čovjek će živjeti „o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.“ (Matej 4:4) 35
Pogledajte, kaže Isus, kako rastu ljiljani; kako se ljupki i mirisni cvjetovi razvijaju iz tamne, hladne zemlje, ili iz mulja riječnog korita. Tko
bi mislio da takva ljepota leži u grubom smeđem gomolju ljiljana? Ali
kada se Božji život, skriven u njemu, otkrije na Njegov poziv i razvije
na kiši i sunčevu sjaju, ljudi se dive tom prizoru ljupkosti i ljepote. Tako
će se i Božji život razviti u svakoj ljudskoj duši koja se preda djelovanju
Njegove milosti koja, besplatna poput kiše i sunca, donosi svoje blagoslove svima. Božja riječ stvara cvjetove i ista će riječ u vama stvoriti blagoslove Njegova Duha. 36
Bog je dao svoj život drveću i trsovima koje je stvorio. Njegova riječ
može povećati ili smanjiti plodnost zemlje… Bez života koji dolazi od
Boga, priroda bi umrla. Djela Njegova stvaranja ovisna su o Njemu. On
daje životvorna svojstva svim plodovima prirode. Na stabla puna plodova trebamo gledati kao na Božji dar, isto kao da je On sam položio plod
u naše ruke. 37
Neka se Krist svakodnevno očituje u vama i On će kroz vas otkriti
stvaralačku silu svoje riječi – blag i uvjerljiv, a istodobno moćan utjecaj
koji obnavlja duše drugih na ljepotu Gospoda, našeg Boga. 38
81
Darovi Božjem narodu
Dar istine
15. ožujka
Istinsko štovanje
„Ali dolazi čas - sada je! - kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu
u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. Bog je duh i
koji se Njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.“
(Ivan 4:23, 24)
Nije dovoljno riječima braniti istinu. Najrječitiji dokaz njezine vrijednosti očituje se u pobožnom životu; bez toga, i najuvjerljivijim izjavama
nedostajat će težina i uvjerljiva sila, jer naša snaga leži u povezanosti s
Bogom kroz Njegova Svetog Duha, a prijestup nas odvaja od te svete
bliskosti s Izvorom naše snage i mudrosti. Trebamo obratiti pozornost
svijeta na istinu za današnje vrijeme; želimo li vidjeti da Božje djelo
napreduje, moramo biti sigurni da među nama nema ništa što navlači
prokletstvo…
Izraelci su zaboravili da njihova snaga leži u Bogu a ne u kovčegu, a
oni koji danas zagovaraju istinu morat će naučiti da njihova sila nije u
jasnoći njihovih dokaza ni u razumnosti njihova učenja, premda ih podupire Božja riječ; ne leži ni u njihovu vjerovanju u zakon i istinitost
njegovih zahtjeva, već u poslušnosti svemu što on traži, kroz vjeru u
Božjeg Sina.
Obratimo pozornost na opomene iz prošlosti, imajući na umu da Bog
zahtijeva istinu u dubini duše svojih sljedbenika, jer prihvatljivo štovanje je samo ono prineseno u duhu i istini. Onaj tko ima neokaljane ruke
i čisto srce, dobit će pomoć nebeskih sila i iskusit će Božje spasenje; ali
neka nitko ne misli da će Bog podržati one koji se suprotstavljaju Njegovoj riječi, jer On kaže: „Nećeš izdržati pred svojim neprijateljima sve
dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine.“ (Jošua 7:13)39
Štujemo li Gospoda u duhu i istini? Sve mora biti podređeno službi
Bogu. Sa svih strana smo izloženi iskušenjima da služimo sami sebi, da
služimo svijetu, da služimo sotoni, ali moramo pobijediti kao što je
Krist pobijedio. 40
82
Darovi Božjem narodu
Dar istine
16. ožujka
Hoditi u istini
„Ah, Jahve! Sjeti se milostivo da sam pred Tobom hodio vjerno i
poštena srca i da sam činio što je dobro u Tvojim očima.“
(2. Kraljevima 20:3)
Gledajući na Isusa i promatrajući Njegovu ljupkost, očima čvrsto prikovanim na Njega, preobražavamo se na Njegovu sliku. On će se smilovati svima koji čuvaju Njegov put, vrše Njegovu volju i hode u istini.
Ali oni koji ljube vlastiti put, koji obožavaju idole vlastita mišljenja i ne
vole Boga niti vrše Njegovu riječ, bit će ostavljeni da hode u tami. Kako
je užasno nevjerovanje! Sadašnja istina je tim dušama poput svjetlosti
koje obasjava slijepe; slijepi ne mogu vidjeti, a oni to ne žele.
Preklinjem one čija su imena zapisana u crkvenim knjigama kao imena dostojnih članova, da uistinu budu dostojni pokazivanjem Kristovih
vrlina. Milost, istina i Božja ljubav obećani su poniznim i pokajničkim
dušama. Božje negodovanje i osuda upravljeni su protiv onih koji ustraju u hodu po vlastitim stazama, koji vole sebe i slavu koju im odaju drugi ljudi. Oni će zasigurno biti zavedeni sotoninim obmanama ovih posljednjih dana, jer nisu primili ljubav prema istini. Laskaju si da su odabrani i vjerni zato što ih je Gospod u prošlosti blagoslovio i počastio, te
misle da im nisu potrebna upozorenja, upute i ukori. 41
Božja Riječ kaže nam da je sama vjera bez djela mrtva. Mnogi odbijaju vršiti Božje zapovijedi a uzdižu vjeru. Ali vjera mora imati svoj temelj. Sva Božja obećanja dana su pod uvjetima. Ako izvršavamo Njegovu volju, ako hodimo u istini, tada možemo tražiti što god želimo i bit
će nam dano. Dok se ozbiljno trudimo biti poslušni, Gospod će čuti naše
molbe; ali On nas neće blagosloviti dok smo neposlušni… Ne smijete
lijeno sjediti i čekati neku veliku priliku kako biste izvršili veliko djelo
za Gospodara. Ne smijete zanemariti dužnost koja leži na vašem putu,
već trebate na najbolji način iskoristiti male prilike koje se pojavljuju
oko vas.42
83
Darovi Božjem narodu
Dar istine
17. ožujka
Iskrenost iznutra
„Jahve, tko smije prebivati u šatoru Tvome, tko li stanovati na svetoj gori Tvojoj? Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu
iz srca zbori.“ (Psalam 15:1, 2)
Svrha svih Božjih zapovijedi jest otkriti čovjekovu dužnost ne samo
prema Bogu, već i prema njegovom bližnjem. U ove posljednje dane
ljudske povijesti ne smijemo, potaknuti sebičnošću vlastita srca, dovoditi u pitanje ili osporavati Božje pravo da postavlja te zahtjeve, jer ćemo
inače zavaravati sami sebe i zakinuti svoju dušu za najbogatije blagoslove Božje milosti. Srce, um i duša trebaju se stopiti u Božjoj volji. Tada
će držanje zavjeta, ispisanog nalogom beskrajne mudrosti i obvezujućeg
silom i autoritetom Kralja nad kraljevima i Gospodara nad gospodarima, postati zadovoljstvo. 43
Gospod je milostivo dao čovjeku vrijeme kušnje tijekom kojeg treba
usavršiti karakter za vječni život; ali oni koji su sebični, koji uzdižu sebe
pokušajima da ponize druge - uveličavajući do krajnjih granica sve mrljice i nedostatke karaktera svojih bližnjih - dokazuju da u vlastitim očima
imaju brvno koje ih čini neprikladnima za ulazak u stanove života. Načelo božanske dobrote mora prebivati u srcu kako bi se u životu pokazale
čiste, velikodušne i ljubazne misli i postupci. Sve nalik na spletkarenje,
nalik na prijevaru, nalik na sklonost otkrivanju truna u bratovu oku, nalik
na nametljive pokušaje uklanjanja truna dok se u vlastitom oku nalazi
brvno, Bogu je odvratno. Dok tužitelj ne otkrije zlo u vlastitom srcu, dok
ne osjeti iskreno kajanje zbog svojeg grijeha i dok ne ispovijedi svoje
pogreške, ne može imati jasan vid da izvadi trun iz oka svoga brata. Sebe
je lako zavaravati, ali ne možemo prevariti Boga u čijim ušima birane
riječi i lijepi govori, kojima se samo pretvaramo da smo pobožni, zvuče
kao zveket mjedi ili zveckanje činela. Ako načela neba nisu utkana u
srce, sve vanjsko ispovijedanje je pretvaranje i obmana. Bog mjeri pobožnost svakog čovjeka prema prirodi njegovih motiva. 44
84
Darovi Božjem narodu
Dar istine
18. ožujka
Bez mrlje prijevare
„Tko govori istinu, otkriva što je pravo, a lažljiv svjedok prijevaru.“ (Izreke 12:17)
U ovo doba, neposredno pred drugi dolazak Isusa Krista na nebeskim
oblacima, Gospod poziva ljude koji će biti ozbiljni i pripremiti narod da
opstane u veliki Gospodnji dan. Ljudi koji su proveli mnogo vremena u
proučavanju knjiga ne pokazuju u svojim životima onu ozbiljnu službu
koja je ključna za ove posljednje dane. Oni ne iznose jednostavno, iskreno svjedočanstvo.45
Istina dolazi od Boga; obmana u svim svojim bezbrojnim oblicima
potječe od sotone, i tko god na bilo koji način skrene s ravnog puta istine, dovodi se pod vlast sile zloga. Oni koji su učili od Krista, slušat će
riječi: „Nemajte udjela u jalovim djelima tame.“ (Efežanima 5:11) U
govoru kao i u životu bit će jednostavni, iskreni i istiniti, jer se pripremaju za društvo onih svetih u čijim se ustima nije našla prijevara. (vidi:
Otkrivenje 14:5) 46
Put poslušnosti Bogu najmudriji je put koji možemo odabrati, jer on
zasigurno donosi mir, zadovoljstvo i sreću. Koliko bi se patnja, poniženja i jada moglo izbjeći kada bi se usta stalno čuvala da ih nikakva prijevara ne iskvari. Koliko bismo nesporazuma, ogorčenosti i bola mogli
spriječiti kada ne bismo izgovorili ništa što bi nekoga ranilo ili rastužilo,
osim u nužnom korenju zla, kako ne bismo time obeščastili Boga.
Kada bismo govorili riječi vedrog raspoloženja, riječi nade i vjere u
Boga, kolikim bismo svjetlom mogli obasjati staze drugih, svjetlom
koje bi se još sjajnijim zrakama odrazilo na naše duše. Put poslušnosti je
put vrline, zdravlja i sreće. Plan spasenja, kako je otkriven u Svetim
spisima, otvara put kojim čovjek može osigurati sreću i produljiti svoje
dane na Zemlji, kao i uživati naklonost Neba i osigurati budući život
koji se po trajanju može mjeriti s Božjim životom. Riječ nadahnuća nikada neće iznevjeriti. Kad god ispunimo uvjete, Gospod će zasigurno
ispuniti svoja obećanja. 47
85
Darovi Božjem narodu
Dar istine
19. ožujka
Pouzdana i sigurna obećanja
„Istinita usta traju dovijeka, a lažljiv jezik samo za čas.“
(Izreke 12:19)
Vrijednost obećanja procjenjuje se vjerodostojnošću onoga koji ih
daje. Mnogi ljudi daju obećanja samo kako bi ih prekršili i narugali se
srcu koje je povjerovalo u njih. Oni koji se oslanjaju na takve ljude, oslanjaju se na slomljene trske. Ali Bog stoji iza obećanja koja je dao. On
uvijek pazi na svoj zavjet i Njegova istina traje kroz sve naraštaje. 48
Istina ostavlja dojam na srce i savjest ju podupire. No ljudi počinju
nagađati. Pitaju se: Zašto je toliko malo onih koji vjeruju u ovu istinu?
Vjeruju li u nju svećenici ili učeni ljudi?
Mnogi odbijaju poslušnost istini iz straha da će izgubiti svoj položaj u
svijetu. Dopuštaju neugodnostima na putu istine da ih spriječe da slijede
Spasitelja. Ne shvaćaju da odbaciti istinu znači izgubiti vječni život.
Nebeski um sa zanimanjem promatra borbu između kušača i kušanog.
Tu se radi o pitanju života ili smrti. Krist to zna, i pred onim dušama
koje vise na vagi podiže pouzdan test poslušnosti ili neposlušnosti, govoreći: „Tko ljubi svoj život“ - svoj ugled, svoju reputaciju, svoj novac,
svoje imanje, svoj posao - „izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.“ (Ivan 12:25) Onaj tko mrzi
život proveden u prijestupu Božjeg zakona, onaj tko prihvaća božanske
zahtjeve, ostavljajući Bogu da se pobrine za posljedice, zadobit će vječni život. 49
Naša je dužnost ljubiti Krista kao svog Otkupitelja. On ima pravo na
našu ljubav, ali nas poziva da Mu poklonimo svoje srce. Zove nas da
hodamo s Njim na putu ponizne, istinite poslušnosti… Ako smo izabrali
živjeti s Kristom kroz beskrajne vjekove vječnosti, zašto Ga ne izabrati
sada kao svog najdražeg i najvjernijeg prijatelja, našeg najboljeg i najmudrijeg Savjetnika? 50
86
Darovi Božjem narodu
Dar istine
20. ožujka
Posvećeni riječju istine
„Posveti ih u istini: Tvoja je riječ istina.“ (Ivan 17:17)
Umjesto da gledate na živote vaših bližnjih, gledajte na Isusa. Tu nećete vidjeti nikakvu nesavršenost, već samo savršenstvo, pravednost,
dobrotu, milost i istinu. 51
Ni jedna zabluda ne može posvetiti dušu; to ne smijemo zaboraviti.
Posvećenje ne dolazi kroz zabludu, već kroz vjerovanje u istinu. Trebamo posjedovati vjeru temeljenu na sigurnoj riječi obećanja. 52
Koliko nas ispravno cijeni Božju Riječ? Prihvaćamo li svjedočanstva
Svetih spisa kao Božji glas? Božji glas dopire do nas kroz Svete spise
jednako sigurno kao što je dopirao do Izraelaca kada je On govorio na
Sinaju pred svim narodom. Koliko nas gleda na nju u tom svjetlu? Kada
bismo ju tako doživljavali, kakva li bi se promjena mogla vidjeti u našim svakodnevnim riječima i djelima. S kakvom bismo pobožnošću i
strahopoštovanjem pretraživali Božju Riječ da bismo spoznali istinu,
sredstvo kojim se postiže posvećenje duše. U istraživanju Svetih spisa
nije dopuštena nikakva ravnodušnost ili nemar. Naš duhovni razvoj ovisi o našem poznavanju istine, o našem prakticiranju njezinih božanskih
načela na način kako su ona utjelovljena u propisima zakona i učenjima
našega Gospoda. 53
Božja Riječ opisuje takvu vrstu vjere koja će moći razlikovati između
svetog i običnog i koja će život učiniti zadovoljavajućim u očima Onoga
koji je kupio sve sile našeg bića otkupljujućom cijenom svoje krvi.
Svatko posjeduje neku vrstu vjere; ali vjera koja radi kroz ljubav je ona
vjera koja čisti dušu. Ta vjera čisti život od svakog ugađanja samom
sebi, od svakog pristajanja na proizvoljne ljudske zahtjeve. To je istinska vjera koja se otkriva u duhu, u govoru i u djelima. U životu onoga
tko ima takvu vjeru, svakodnevno će se vršiti Kristova volja. 54
87
Darovi Božjem narodu
Dar istine
21. ožujka
Posvećenje znači očišćenje
„Tko veli: „Poznajem Ga“, a zapovijedi Njegovih ne čuva, lažac je,
u njemu nema istine.“ (1. Ivanova 2:4)
Ljudi mogu uzvikivati: Svetost, svetost! Posvećenje, posvećenje! Blagoslov, blagoslov!, a istodobno nemati ništa više iskustva s onim o čemu pričaju od grješnika s njegovim iskvarenim sklonostima. Bog će
uskoro strgnuti tu bijelo obojanu haljinu ispovijedanog posvećenja koju
su neki ljudi tjelesna uma zaogrnuli kako bi sakrili nedostatke duše.
Vodi se vjerni zapis o djelima čovječje djece. Ništa se ne može sakriti
od oka Onoga koji je uzvišen i svet. Neki se odlučuju za put koji je u
potpunoj suprotnosti s Božjim zakonom, a potom - kako bi prikrili svoj
grješni put - tvrde da ih je Bog posvetio. Ta tvrdnja o svetosti ne pokazuje se u njihovu svakodnevnom životu. Ona ne pokazuje sklonost da
uzdigne njihov um. 55
Vjera u Krista pokazuje se djelima; ona dovodi do preobražaja karaktera kroz aktivno djelovanje Božjeg Svetoga Duha. Sebičnost i oholost
će se svom silom usprotiviti svemu što na njih ukaže kao na grijeh. Ali
svi koji žele izdržati i vidjeti Onoga koji je nevidljiv, morat će se duboko poniziti u podnožju križa. Pokajanje u duši obilježit će iskustvo svakoga tko je primio Kristovu milost. 56
Kad naša srca usplamte dok čitamo zahtjeve Božjeg zakona u Njegovog riječi, kada se možemo moliti s Psalmistom: „Otvori oči moje da
gledam divote Tvoga Zakona“ (Psalam 119:18), u položaju smo da možemo tražiti zasluge krvi raspetog i uskrslog Spasitelja i u potpunosti se
možemo osloniti na Kristovu molitvu svome Ocu za posvećenje koje
dolazi kroz vjeru u istinu. 57
Posvećenje znači očišćenje. Mudrost koja dolazi odozgo najprije je
čista, potom mirna. Samo na taj način možemo biti osposobljeni da radimo Kristovo djelo u svijetu, objavljujući istinu. 58
Istinsko posvećenje dolazi kroz dragovoljnu poslušnost. 59
88
Darovi Božjem narodu
Dar istine
22. ožujka
Čista istina ima silu
„Ne pisah vam zato što ne biste znali istine, nego jer je znate i jer
znate da nikakva laž nije od istine.“ (1. Ivanova 2:21)
Nikakva laž ne potječe od istine. Slijedimo li vješto smišljene priče,
ujedinjujemo se s neprijateljevim snagama protiv Boga i Krista. Bog
poziva one koji su nosili ljudski jaram da ga slome i da više ne budu
okovani kao sluge ljudima.
Bitka je u tijeku. Sotona i njegovi anđeli rade koristeći se svim prijevarama nepravednosti. Oni ne posustaju u svojim naporima da odvuku
duše od istine, da ih udalje od pravde i donesu propast cijelom svemiru.
Rade s nevjerojatnom marljivošću na mnoštvu zabluda kojima bi zarobili duše. Nikada se ne prestaju truditi. Neprijatelj uvijek nastoji odvesti
duše u nevjerstvo i skepticizam. On želi odstraniti Boga i Krista koji je
postao tijelo i prebivao među nama da nas nauči kako kroz poslušnost
Božjoj volji možemo zadobiti pobjedu nad grijehom.
Zla svake vrste čekaju priliku da nas napadnu. Laskanje, mito, poticanja, obećanja uzvišenih položaja, sve će se to marljivo koristiti.
Što čine Božje sluge kako bi protiv toga zla podigli zid od „Ovako
govori Gospod“? Neprijateljevi radnici bez prestanka pokušavaju nadvladati istinu. Gdje su vjerni čuvari Božjeg stada? Gdje su Njegovi
stražari?... Gdje su zdravstveni misionari? Jesu li suradnici s Kristom,
noseći Njegov jaram, ili nose jaram ljudskog porijekla? 60
Trebamo na koljenima tražiti obećanja Božje Riječi, moleći da primimo čistu, neiskvarenu istinu i da shvatimo nužnost prenošenja te istine
drugima. Tada će ljudi i žene biti obraćeni. Vidjet će se Božja ruka u
stvaranju novih crkava. Gospod će krstiti apostolskim duhom mnoge
koji pođu vršiti misionarsko djelo u mjestima gdje ljudi ne poznaju istinu. 61
89
Darovi Božjem narodu
Dar istine
23. ožujka
Istinska ljubav
„Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.“
(1. Ivanova 3:18)
Božji zakon osuđuje svaku sebičnost, a mi smo postavljeni kao Božji
namjesnici i ne smijemo zanemarivati potrebe naše braće ni biti ravnodušni prema njima. Ne možemo ljubiti Boga ako ne volimo one koji nas
okružuju. Čovjek će otkriti što se krije u njegovu srcu. Riječi znače malo. Ljubav se treba očitovati u djelima suosjećanja, u ljubaznosti prema
potlačenima, siromašnima, onima koji su u nevolji ili iskušenju. Božja
djela su plodovi posvećenja. Ako pazimo, čekamo prilike i iskoristimo
ih da činimo dobro, da donesemo svjetlost, da podarimo opipljive blagoslove, možda nećemo osjećati da smo učinili nešto značajno, ali Isus
će pripisati svako djelo milosrđa učinjeno drugima kao da je učinjeno
Njemu.
Onaj tko teži za tim da živi prema pravilima Božjeg zakona, brinut će
se za potrebe svoje braće kao što bi se brinuo za vlastite potrebe. Istinska pobožnost koja se tako očituje, u Božjim je očima vrednija od svih
hvalisavih tvrdnji, jer On čita misli i nakane srca. Pravi kršćani mogu
reći: “I što god ištemo, primamo od Njega jer zapovijedi Njegove čuvamo i činimo što je Njemu drago.”
Kako pažljivo trebamo ispitivati motive koji nas navode na djelovanje! Kada slijedimo sklonosti prirođene srcu, odvajamo svoju dušu od
Boga makar ustima izjavljivali da smo u potpunosti Gospodnji. S otvorenom Biblijom pred nama, zagledajmo se u Božje sveto ogledalo i pogledajmo jesu li naša djela i planovi sveti. Postavimo si pitanje: Je li to
Gospodnji put? Nanosimo li štetu našem bratu ili susjedu, morat ćemo
se pred Božjim prijestoljem susresti s onim kome smo naškodili. Nikakva razlika u vjerovanjima neće nas opravdati u kršenju tuđih prava i
zanemarivanju vršenja pravde i suda… Je li Božji um, na način kako je
otkriven u svetom zakonu, vođa našeg života? Ako jest, ljubav, radost,
mir – uistinu, i sam raj – unose se u naš život na Zemlji. 62
90
Darovi Božjem narodu
Dar istine
24. ožujka
“Opašite bedra istinom”
„Držite se dakle! Opašite bedra istinom.“ (Efežanima 6:14)
Krist je zadržao potpunu, čvrstu vlast nad samim sobom u svojem
nevjerojatnom suosjećanju za druge. Činio je dobro s mirom i strpljivom dosljednošću kao ni jedno ljudsko biće. Farizeji i saduceji uvijek su
vrebali na Njega; mnogi od njih, dok su slušali Njegove riječi i promatrali Njegovu smirenost čak i dok je bio izložen napadima razjarenih i
nepristojnih ljudi, povjerovali su u Njega. Krist se stalno morao susretati
s potajnim, varavim suprotstavljanjem upravo onih ljudi koji su Ga trebali radosno primiti i priznati Ga. No uvijek je bio miran, dok su Njegovi protivnici, zbog svoje nemoći da Ga nadvladaju, gorjeli od uvredljiva
uzbuđenja. Njihove uvrede i zloćudnost pokazali su kakva su duha.
Sav prezir i gorčina s kojima se Krist susretao iz dana u dan nisu mogli dovesti do toga da izgubi vlast nad sobom. Kada su Ga psovali, nije
uzvraćao psovkama. Nije ga obuzela strast da psuje one koji su koristili
svaku priliku da to učine Njemu. Nikada nije prešao granice pristojnosti.
Tko je On bio? Veličanstvo neba, Kralj slave. Oluja koju su podigli Njegovi protivnici bjesnjela je oko Njega, ali On nije obraćao pozornost na
to. Mogao si je priuštiti da bude miran jer je bio živo utjelovljenje istine.
Oni koji danas nose vijest istine svijetu trebaju proučavati Kristov
život i provoditi u život Njegove pouke. Nemojte nikada zaboraviti da
ste djeca nebeskog Kralja, sinovi i kćeri Gospoda nad vojskama. Imajte
mirno utočište u Bogu, čak i kada se suočavate s onima koje pokreće
sila odozdo na zagovaranje laži. Budite uvjereni da ni najbolja oružja
koja posjeduju nisu u stanju uništiti istinu, koliko se god oni trudili ocrniti ju pogrešnim tumačenjem. „Ako je Bog za nas, tko će protiv
nas?“ (Rimljanima 8:31)
Krist nije izgovarao riječi kojima bi otkrivao svoju važnost ili pokazao svoju nadmoć… Njegove riječi i djela pokazale su da je bio obuzet
spoznajom o svojoj misiji i karakteru. 63
91
Darovi Božjem narodu
Dar istine
25. ožujka
Naprijed u borbu, naoružani istinom
„Pošlji svjetlost svoju i vjernost: nek' me vode, nek' me dovedu na
Tvoju svetu goru, u šatore Tvoje.“ (Psalam 43:3)
Oni koji su doista Kristovi sljedbenici, ljube se kao braća i sol su zemlji, svjetlost svijetu. Svaki pravi vjernik prima zrake od Zvijezde Danice
i pronosi svjetlo onima koji sjede u tami. Ne samo što sjaje u tami u okolini u kojoj žive, već kao crkva idu i u udaljene predjele. Gospod od
svakog čovjeka očekuje da izvrši svoju dužnost. Svatko tko se ujedinjuje s crkvom treba biti jedno s Kristom, odsjajujući zrake Zvijezde Danice i postajući svjetlo svijetu. Krist i Njegov narod trebaju biti suradnici
na velikom djelu spašavanja svijeta.
Crkve nisu obrazovane na način na koji su to trebale biti. Naučene su
oslanjati se na propovjednika za molitvu i čitanje Svetih spisa ljudima
koji se okupljaju na štovanje Boga. Bog želi da ljudi čuju Njegov glas i
pođu na rad za Gospodara. Tisuće onih koji nisu posvećeni za propovijedanje evanđelja mogli bi raditi. Kada bi Božja ljubav bila živo načelo
koje prebiva u duši, među braćom bi postojala ljubav i mnogi - koji su
bili ravnodušni prema zapovijedi velikog Učitelja, koji sada grizu i proždiru jedan drugoga - bili bi osvjedočeni u svoju pogrešku i privučeni u
zajednicu. Bog se u potpunosti pobrinuo za dostupnost onoga što je dobro. Božji narod mora se boriti u neizvjesnim, oštrim bitkama, ali te
bitke ne smiju biti protiv njihove braće. Svaka pobuda da se povrijedi,
oslabi ili uništi utjecaj čak i najslabijeg među Božjim radnicima, bilježi
se u nebeskim knjigama kao želja da se oslabi utjecaj Isusa Krista. Rat u
koji se moramo uključiti treba se voditi protiv saveza zla postrojenog
nasuprot Božjem narodu. Ali jao onima koji okrenu svoje oružje protiv
vlastite braće! Bog nas podsjeća da se trebamo boriti zajedno s nebeskim anđelima, a da u tom ratu sudjeluju i oni koji su viši od anđela. 64
92
Darovi Božjem narodu
Dar istine
26. ožujka
Podignite zastavu istine
„Al' si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dušmanskom.“ (Psalam 60:4)
Svatko tko je čuo i prihvatio vijest trećeg anđela treba ju držati i uzdizati zastavu istine, neokaljanu i neiskvarenu, sve više i više. Pokazano
mi je mnoštvo ljudi koji rade za izopćene, dok se diljem Božjeg moralnog vinograda prostiru polja zrela za berbu, zakinuta za istinu. Svaka
organizacija unutar našeg naroda, kao i svaki pojedinac, odgovorni su
pred Bogom za pronošenje zadnje poruke opomene svijetu jakim glasom. Treba na najbolji mogući način upućivati snažne i odlučne pozive.
65
Sveti Duh, Kristov predstavnik, i najslabijima daje silu za borbu do
pobjede. Bog je organizirao svoje suradnike da privuku sve ljude k Njemu. On na svoje djelo šalje mnoge koji nisu posvećeni polaganjem ruku. Na prigovore koji bi se mogli čuti protiv takva načina rada, On odgovara i prije nego što se pojave. Bog vidi kraj od samog početka. On
zna i očekuje svaku potrebu i brine se u svakoj krizi. 66
Pravi misionarski rad dat će crkvama sigurne temelje, temelje koji
nose pečat: „Poznaje Gospodin one koji su Njegovi.“ (2. Timoteju 2:19)
Tada će Bog biti proslavljen kroz svoj narod.
Kršćanski misionari bit će nazidani na Isusu Kristu. Pod Božjim nadzorom djelo će napredovati i bit će obilje dokaza u korist njegove vjerodostojnosti. Radnici neće težiti da proslave sebe, već će slaviti Boga kao
autora i organizatora svakog svetog, oplemenjujućeg djela. Oni ne samo
što ispovijedaju da su vjernici; oni jesu vjernici. Posvećeni su istinom,
jer istina provedena u djelo onako kao što je propovijedana ima pročišćujući utjecaj na karakter. 67
Trebamo podići zastavu na kojoj je napisano: „Zapovijedi Božje i
vjera Isusova.“ (Otkrivenje 14:12). Poslušnost Božjem zakonu je velika
stvar. Ne dopustite da se zanemari. 68
93
Darovi Božjem narodu
Dar istine
27. ožujka
“Vjernost do oblaka”
„Hvalit ću Te, Gospode, među narodima, među pucima pjevat ću
Tebi: jer do neba je dobrota Tvoja, do oblaka vjernost Tvoja.“
(Psalam 57:9, 10)
Krist nam je povjerio sijanje sjemena istine i isticanje pred našim narodom koliko je važno djelo koje trebaju izvršiti oni koji žive usred završnih prizora povijesti ovog svijeta. Kada se riječi istine budu objavljivale na cestama i putovima, doći će do otkrivenja djelovanja Božjeg
Duha na ljudska srca.
Koliko li bi se dobra moglo postići kad bi svi koji imaju istinu, Riječ
života, radili na prosvjetljenju onih koji ju nemaju! Kada su Samarijanci
došli Kristu na poziv Samarijanke, Krist je svojim učenicima govorio o
njima kao o žitnom polju spremnom za žetvu… Krist je ostao sa Samarijancima dva dana jer su bili gladni slušanja istine. Kako su samo ispunjeni bili ti dani! Kao posljedica tih dana rada, „mnogo više ih poče vjerovati u Nj zbog Njegove nauke.“ Ovo je bilo njihovo svjedočanstvo:
„Ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta.“ (Ivan 4:41,
42)
Tko će se među narodom koji ispovijeda da je Božji primiti ovog svetog posla i raditi za duše koje propadaju zbog nedostatka znanja? Svijet
mora biti opomenut. Pokazana su mi mnoga mjesta na kojima je potrebno uložiti posvećen, vjeran i neumoran napor. Krist otvara srca i umove
mnogih u velikim gradovima. Njima su potrebne istine Božje Riječi;
dođemo li u svetu bliskost s Kristom i pokušamo se približiti tim ljudima, ostavit ćemo dobar dojam. Trebamo se probuditi i postići sklad s
Kristom i našim bližnjima. Treba se raditi u velikim i malim gradovima,
u bliskim i udaljenim mjestima, i to mudro. Nikada nemojte uzmicati.
Bog će ostaviti pravi dojam na srca budemo li radili u skladu s Njegovim Duhom. 69
94
Darovi Božjem narodu
Dar istine
28. ožujka
Iskoristite svaku priliku
„A ovo vam je činiti: Govorite istinu jedan drugom.“
(Zaharija 8:16)
Prema svakom tiskanom retku koji sadrži sadašnju istinu trebamo se
odnositi kao prema svetom blagu. Čak i dijelovi letka ili časopisa imaju
svoju vrijednost. Tko može procijeniti utjecaj koji istrgnuta stranica koja sadrži istine poruke trećeg anđela - može imati na srce nekoga tko
traga za istinom? Nemojmo zaboraviti da postoji netko tko bi rado pročitao sve knjige i časopise koje bi mogao dobiti. 70
Svima koji surađuju s Kristom poručila bih sljedeće: Kada god možete
pristupiti ljudima u njihovim ognjištima, iskoristite tu priliku. Ponesite
svoju Bibliju i otvorite pred njima njezine velike istine. Vaš uspjeh neće
toliko ovisiti o vašem znanju i postignućima koliko o vašoj sposobnosti
da pronađete put do srca. Društvenošću i zbližavanjem s ljudima lakše
ćete preusmjeriti struju njihovih misli nego najsposobnijom raspravom.
Ponesite tiskovine sa sobom i zamolite ih da ih pročitaju. Kada vide vašu
iskrenost, vaši napori neće biti prezreni. Postoji način kako doprijeti i do
najtvrđih srca. Pristupajte u jednostavnosti, iskrenosti i poniznosti koja će
nam pomoći da dođemo do duša onih za koje je Krist umro.
Nemojte dopustiti da ni jedna prilika prođe neiskorištena. Posjetite one
koji žive blizu vas i pokušajte doprijeti do njihovih srca suosjećanjem i
ljubaznošću. Posjetite bolesne i one koji pate i pokažite zanimanje za
njih. Ako je to moguće, učinite nešto čime ćete olakšati njihov položaj.
Na taj ćete način moći doprijeti do srca i izgovoriti koju riječ za Krista.
Tek će vječnost otkriti koliko dalekosežna može biti ta grana djela.
Oni koji se ne prihvate tog posla, koji se budu ponašali ravnodušno
kao što su to neki već pokazali, ubrzo će izgubiti svoju prvu ljubav i
počet će prigovarati, kritizirati i osuđivati vlastitu braću. Oni koji se budu kretali naprijed u duhu Gospodara, težeći da dopru istinom do duša… postajat će sve življi kako se budu predavali u službu Bogu. Čitati
Svete spise drugima radosno je djelo. 71
95
Darovi Božjem narodu
Dar istine
29. ožujka
Samostalni misionari
„A zar nisu dobrota i vjernost s onima koji snuju dobro.“
(Izreke 14:22)
Samostalni misionari često su vrlo uspješni. Od malih, skromnih početaka njihov posao napreduje dok se kreću naprijed pod vodstvom Božjeg
Duha. Neka dvojica ili više njih zajedno počnu s djelom evangelizacije.
Možda neće dobiti neko posebno ohrabrenje od onih na čelu djela što se
tiče financijske podrške; neovisno o tome, neka krenu naprijed moleći se,
pjevajući, podučavajući, živeći istinu. Mogu se primiti posla kolportiranja i na taj način upoznati mnoge obitelji s istinom. Kako napreduju u
svome radu, stjecat će blagoslovljeno iskustvo. Ponizni su zbog osjećaja
vlastite bespomoćnosti, ali Gospod ide pred njima i oni nalaze simpatije i
pomoć i među bogatima i među siromašnima. Čak je i siromaštvo tih
predanih misionara sredstvo za dobivanje pristupa ljudima. Na putu kojim prolaze primaju pomoć u mnogim oblicima od onih kojima donose
duhovnu hranu. Oni nose poruku koju im Bog daje i njihovi su napori
okrunjeni uspjehom. Mnogi - koji nikada ne bi bili pridobiveni za Krista
da nije bilo tih poniznih učitelja - bit će dovedeni u spoznaju istine.
Bog poziva radnike da uđu u dozrela žetvena polja. Hoćemo li čekati
zato što je blagajna iscrpljena, što ima jedva toliko da se uzdržavaju
radnici koji su već na poljima? Krenite naprijed u vjeri i Bog će biti s
vama… [Psalam 126:6]
Ništa ne potiče uspjeh kao sam uspjeh. Zadobijmo ga ustrajnim naporima i djelo će napredovati. Otvarat će se nova polja. Mnoge će duše biti
dovedene u spoznaju istine. Ono što nam je potrebno je jača vjera u Boga.72
Kada se ponizni i bogobojazni ljudi posvete Gospodu, On će ih prihvatiti i raditi kroz njih. Kada uspostave ispravan odnos s Njime, obasjat
će ih svjetlost s nebeskog prijestolja i pretvoriti ih u provodnike blagoslova za druge. 73
96
Darovi Božjem narodu
Dar istine
30. ožujka
Za ovdje i za vječnost
„Silna je prema nama ljubav Njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka.“ (Psalam 117:2)
Tijekom vjekova koji su protekli od dana apostola, izgradnja Božjeg
hrama nikada nije prestala. Možemo se osvrnuti kroz stoljeća i vidjeti
živo kamenje od kojeg je sagrađen kako sjaji poput zraka svjetlosti kroz
tamu zablude i praznovjerja. Ti dragocjeni biseri blistat će sve većim
sjajem kroz cijelu vječnost kao svjedoci sile Božje istine. Blistava svjetlost tih uglačanih kamenova otkriva snažnu suprotnost između svjetla i
tame, između zlata istine i šljake zablude.
Pavao i drugi apostoli, kao i svi pravednici koji su živjeli nakon njih,
dali su svoj doprinos izgradnji hrama. No zgrada još nije dovršena. Mi
koji živimo u današnje doba imamo posao koji treba napraviti, ulogu
koju treba odigrati… Kršćanin koji vjerno predstavlja riječ života, vodeći ljude i žene na put svetosti i mira, ugrađuje u temelje materijal koji će
biti trajan, i u Božjem kraljevstvu odat će mu se čast kao mudrom graditelju.
O apostolima je zapisano: „Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a
Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.“ (Marko
16:20) Kao što je Krist slao svoje učenike, tako danas šalje članove svoje crkve. Ista sila koju su imali apostoli namijenjena je i njima. Učine li
Boga svojom snagom, On će raditi s njima i njihov trud neće biti uzalud…
Krist je crkvi povjerio sveti nalog. Svaki član treba biti provodnik
kroz kojeg će Bog prenijeti svijetu blaga svoje milosti, neistraživa blaga
Krista. Ne postoji ništa što Spasitelj želi više od službenika koji će svijetu predstaviti Njegov Duh i Njegov karakter. Ne postoji ništa što je svijetu potrebnije od objavljivanja Spasiteljeve ljubavi kroz ljude. Cijelo
nebo čeka na ljude i žene kroz koje će Bog moći otkriti silu kršćanstva.74
97
Darovi Božjem narodu
Dar istine
31. ožujka
Nagrada za iznošenje istine
„Otvorite vrata! Nek' uđe narod pravedni koji čuva vjernost.“
(Izaija 26:2)
Odjeknula je Isusova srebrna truba dok se spuštao na oblaku, obavijen
buktećom vatrom. Bacio je pogled na grobove usnulih svetih, uzdignuo
svoje oči i ruke prema nebu i uzviknuo: „Probudite se! Probudite se!
Probudite se vi koji spavate u prahu i ustanite.“ Tada je nastao snažan
potres. Grobovi su se otvorili i mrtvi su ustali zaogrnuti besmrtnošću.
144000 uzviknulo je: „Aleluja!“ kada su prepoznali prijatelje koje je
smrt otrgnula od njih, i u istom trenutku smo se preobrazili te bili uzneseni zajedno s njima na susret Gospodu u zraku.
Svi smo zajedno ušli u oblak i sedam dana smo se uzdizali do staklenog mora. Tada je Isus donio krune i vlastitom ih desnicom položio na
naše glave. Dao nam je zlatne harfe i pobjedničke palme. Tu, na staklenom moru, 144 000 stajali su u savršenom kvadratu. Neki su imali jako
sjajne krune, neki ne toliko sjajne. Krune nekih bile su prepune zvijezda, dok su ih drugi imali svega nekoliko. Svi su bili savršeno zadovoljni
svojim krunama. Svi su bili odjeveni u prekrasne bijele ogrtače od ramena do stopala. Anđeli su bili svuda oko nas dok smo koračali preko
staklenog mora do vrata grada. Isus je podigao svoju moćnu, slavnu
ruku, primio biserna vrata, širom ih otvorio na njihovim blistavim šarkama i rekao nam: „Vi ste oprali svoje haljine u Mojoj krvi i čvrsto stajali
za Moju istinu. Uđite!“ Svi smo zakoračili unutra i osjećali da upravo tu
savršeno pripadamo.
U gradu smo vidjeli stablo života i Božje prijestolje. Iz prijestolja je
izvirala rijeka čiste vode, a na svakoj strani rijeke bilo je stablo života.
Na jednoj i na drugoj strani rijeke nalazilo se stablo, oba od čistog, blistavog zlata. U prvi mah mislila sam da vidim dva stabla; pogledala sam
ponovno i vidjela da se pri vrhu spajaju u jedno stablo - tako se isto stablo života nalazilo na obje strane rijeke života. Njegove grane povijale
su se do mjesta na kojem smo stajali; njegovi plodovi bili su veličanstveni, nalik na zlato pomiješao sa srebrom. 75
98
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
1. travnja
Pozivanje dvanaestorice
„Dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje
prozva apostolima.“ (Luka 6:13)
Za nastavak svoga djela Isus nije odabrao učenost ili rječitost židovskog Velikog vijeća ili silu Rima. Zaobilazeći samopravedne židovske
učitelje, Veliki Učitelj odabrao je ponizne, neuke ljude da objave istine
koje će pokrenuti svijet. Namjeravao je te ljude obrazovati i obučiti za
vođe svoje crkve. Oni su potom trebali naučiti druge i poslati ih u svijet
s porukom evanđelja. Trebali su primiti silu Svetoga Duha kako bi bili
uspješni u svom radu. Evanđelje se nije trebalo propovijedati ljudskom
silom ni ljudskom mudrošću, već Božjom silom.
Tri i pol godine učenici su bili podučavani od najvećeg Učitelja kojeg
je svijet ikada upoznao. Osobnim dodirom i povezanošću sa sobom,
Isus ih je pripremao za svoju službu. Iz dana u dan hodali su i razgovarali s Njim, slušajući Njegove riječi ohrabrenja umornima i opterećenima te promatrajući očitovanje Njegove moći u pomaganju bolesnima i
nesretnima… On nije davao naloge svojim učenicima da učine ovo ili
ono, već je jednostavno rekao: „Slijedite Me!“…
U trenutku posvećenja Dvanaestorice poduzet je prvi korak u organizaciji crkve koja je trebala nastaviti Kristovo djelo na Zemlji nakon Njegova odlaska…
Pogledajte dirljiv prizor. Gledajte nebesko Veličanstvo okruženo
Dvanaestoricom koje je izabrao. Sprema se posvetiti ih za njihovo djelo.
Preko tih slabašnih posrednika, kroz Njegovu riječ i Duh, On namjerava
svakome približiti spasenje nadohvat ruke. S radošću i veseljem Bog i
anđeli promatrali su taj prizor. Otac je znao da će se nebesko svjetlo
širiti preko tih ljudi, da će riječi koje će oni izgovoriti kao svjedoci za
Njegova Sina odjekivati od naraštaja do naraštaja, sve do svršetka vremena. 1
99
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
2. travnja
Propovjednik evanđelja
„Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima… On i „dade“
jedne za apostole.“ (Efežanima 4:8, 11)
Krist je svećenik u nebeskom svetištu, ali je istodobno, preko svojim
poslanika, propovjednik Njegovoj crkvi na Zemlji. On govori narodu
preko odabranih ljudi i preko njih vodi svoje djelo, kao u doba kada je u
dane svog poniženja hodao zemljom u tijelu. Iako su prošla stoljeća,
tijek vremena nije promijenio Njegovo obećanje koje je dao svojim učenicima na rastanku: „I evo, Ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.“ (Matej 28:20) Od Kristova uznesenja do današnjeg dana, ljudi
postavljeni od Boga - s autoritetom koji dolazi od Njega - postajali su
učitelji vjere. Krist, Pravi Pastir, nadgleda svoje djelo preko službe tih
podpastira. Na taj način položaj onih koji rade u riječi i nauci postaje
vrlo važan. Oni u Kristovo ime pozivaju narod da se pomiri s Bogom.
Ljudi ne smiju gledati na svoje propovjednike kao na obične javne
govornike, već kao na Kristove predstavnike koji svoju mudrost i silu
dobivaju od velikog Poglavara crkve. 2
Teoretske su rasprave nužne kako bi se svi upoznali sa strukturom
nauke i vidjeli kako se lanac istine, kariku po kariku, sjedinjuje u savršenu cjelinu. Ali ni jedna propovijed nikada se ne bi smjela iznijeti bez
predstavljanja Krista, i to raspetog, kao temelj evanđelja, uz iznošenje
praktičnih primjena spomenutih istina i utiskivanje u srca ljudi činjenicu
da Kristova nauka nije Da ili Ne, već Da i Amen u Kristu Isusu.
Nakon što je iznesen teorijski dio istine, počinje naporni dio djela.
Ljude se ne smije ostaviti bez uputa o praktičnim istinama koje se odnose na njihov svakodnevni život. Moraju vidjeti i osjetiti da su grješnici i
da se trebaju obratiti Bogu. Kristove riječi, Njegova djela i Njegova učenja moraju se pred njih iznijeti na najdojmljiviji način. 3
100
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
3. travnja
Stražari na zidinama
„I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole.“
(1. Korinćanima 12:28)
Stražari na zidinama Jeruzalema i drugih gradova u davno doba imali
su izuzetno odgovoran položaj. O njihovoj vjernosti ovisila je sigurnost
svih stanovnika grada. Kada bi uočili opasnost, nisu smjeli šutjeti, bio
dan ili noć. Morali su svakih nekoliko trenutaka dozivati jedni druge
kako bi bili sigurni da su svi budni i da se nikome nije ništa dogodilo.
Promatrači su postavljeni na neko povišeno mjesto s kojeg se pružao
pogled na važne točke koje je trebalo čuvati; oni su svojim povicima
davali do znanja da se približava opasnost ili da je sve u redu. To se pronosilo od jednoga do drugog, i svaki je ponavljao riječi svog prethodnika, sve dok vijest nije obišla cijeli grad.
Ti stražari predstavljaju propovjedničku službu o čijoj vjernosti ovisi
spasenje duša. Namjesnici Božjih tajna moraju stajati kao promatrači na
zidinama Siona; ugledaju li opasnost koja se približava, moraju se oglasiti uzvikom upozorenja. Budu li pospani stražari, ili ako su njihova duhovna osjetila tako otupjela da ne vide i ne prepoznaju opasnost pa ljudi
zbog toga propadnu, Bog će njihovu krv zahtijevati iz ruku stražara. 4
Prednost je stražara na zidinama Siona živjeti tako blizu Bogu i biti tako
prijemljiv za utjecaje Njegova Duha da On može raditi kroz njih i upozoriti ljude na opasnost te ukazati im na utočište. Oni ih vjerno moraju
upozoravati na sigurne posljedice prijestupa i vjerno štititi interese crkve. Ni u kojem trenutku ne smiju popustiti u budnosti. Njihov posao
zahtijeva korištenje svih ljudskih sposobnosti. Njihovi glasovi moraju se
uzdizati poput truba i nikada se ne smiju oglasiti kolebljivim ili nesigurnim tonom. Ne trebaju raditi za plaću, već zbog toga što ne mogu drugačije budući da shvaćaju da će ih zadesiti nevolja ne budu li propovijedali
evanđelje. Odabrani od Boga i zapečaćeni krvlju posvećenja, na njima
je da spašavaju ljude i žene od nadolazećeg uništenja. 5
101
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
4. travnja
Najponiznije sluge
„Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi
drže ih pod vlašću. Neće tako biti među vama! Naprotiv, tko hoće
da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko god
hoće da među vama bude prvi, neka vam bude sluga. Tako i Sin
Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade
kao otkupninu za mnoge.“ (Matej 20:25–28)
Krist nije došao da Mu se služi, već da On služi drugima. Nije udovoljavao sebi. Nije pazio na svoj ugled, već je uzeo obličje sluge i proveo
svoj život čineći dobro. Mogao je provesti svoje dane na Zemlji u lagodnosti i obilju te uživati u zadovoljstvima ovog života. Ali On nije živio
da bi uživao - živio je da bi činio dobro i spasio druge od patnja, a na
nama je da slijedimo Njegov primjer. 6
Oni koji ispovijedaju da su sluge živoga Boga moraju biti voljni svima biti sluge umjesto da budu uzdignuti iznad svoje braće, te moraju
posjedovati blag i uljudan duh. Ako pogriješe, moraju to biti spremni
priznati u potpunosti. Iskrene namjere ne mogu se koristiti kao izgovor
za nepriznavanje pogrešaka. Priznanje ne bi umanjilo povjerenje crkve u
glasnika, a on bi ostavio dobar primjer; u crkvi bi se potaknuo duh priznanja, a posljedica bi bila slatko jedinstvo. Oni koji tvrde da su učitelji
moraju biti uzori pobožnosti, krotkosti i poniznosti, te biti blaga duha
kako bi pridobili duše za Isusa i biblijske istine. Kristov propovjednik
treba biti čist u riječima i djelima. Treba uvijek imati na umu da govori
nadahnute riječi, riječi svetoga Boga. Također mora imati na umu da je
stado povjereno njegovoj brizi te da njihov slučaj mora iznositi Isusu i
zalagati se za njih kao što se Isus zalaže za nas pred Ocem. 7
Od propovjednika će se tražiti da polože strog račun o načinu kako su
izvršavali svoju dužnost. Ako narodu ne govore o obvezujućim zahtjevima Božjeg zakona, ako ne propovijedaju Riječ na jasan način već
zbunjuju um ljudi vlastitim tumačenjima, oni su pastiri koji hrane sebe,
ali zanemaruju pasti stado. 8
102
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
5. travnja
Potpuna pažnja
„Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva. Oko toga nastoj, sav u
tom budi da tvoj napredak bude svima očit.“ (1. Timoteju 4:14, 15)
Razlog što Kristovi propovjednici nisu uspješniji u svojim naporima
jest to što nisu nesebično predani svome poslu. Pažnja nekih je podijeljena; um im se bavi suprotstavljenim interesima. Brige ovoga svijeta
zaokupljaju im pozornost i ne shvaćaju koliko je sveto djelo propovjednika. Takvi se mogu žaliti na tamu, veliko nevjerovanje ili nevjernost.
Razlog tome je njihov pogrešan odnos s Bogom; oni ne uviđaju važnost
cjelovitog i potpunog posvećenja Njemu. Pomalo služe Bogu, ali sebi
služe više. Mole se, ali samo malo.
Nebesko Veličanstvo, dok je obavljao svoju službu na Zemlji, puno se
molio svome Ocu. Često je cijelu noć proveo preklonjen u molitvi. Njegov duh često je bio tužan kada je osjetio sile tame ovog svijeta, i napuštao je užurbani grad i bučnu vrevu u potrazi za osamljenim mjestom na
kojem bi mogao vršiti svoje posredovanje. Maslinska gora bila je Božjem Sinu omiljeno mjesto za molitvu. Često, nakon što Ga je mnoštvo
ostavilo kako bi otišlo na noćni počinak, On nije krenuo na odmor iako
je bio umoran od naporna dana. U Ivanovu evanđelju čitamo: „I otiđoše
svaki svojoj kući. A Isus se uputi na Maslinsku goru.“ (Ivan 7:53; 8:1)
Dok je grad tonuo u tišinu, a učenici se vratili svojim domovima da nađu okrjepu u snu, Isus nije spavao. Njegove božanske molbe da se Njegovi učenici sačuvaju od zlih utjecaja s kojima će se svakodnevno susretati u svijetu, te da se Njegova vlastita duša ojača i utvrdi za dužnosti i
kušnje sljedećeg dana, uzdizale su se Njegovu Ocu s Maslinske gore.
Cijelu noć, dok su učenici spavali, njihov nebeski Učitelj se molio. Rosa
i noćni mraz padali su na Njegovu glavu pognutu u molitvi. Svoj primjer ostavio je svojim sljedbenicima. 9
103
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
6. travnja
Dokaz poziva
„Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti,
nego naša je sposobnost od Boga. On nas osposobi za poslužitelje
novoga Saveza.“ (2. Korinćanima 3:5, 6)
Obraćenje grješnika i njihovo posvećenje istinom najjači su dokaz
koji propovjednik može imati da ga je Bog pozvao na službu. Dokaz
njegova apostolskog poslanja zapisan je na srcima obraćenika i pokazuje se kroz njihove obnovljene živote. U njemu se oblikuje Krist, nada u
slavu. Propovjednika uvelike jačaju ti pečati njegove službe.
Kristovi propovjednici danas trebali bi imati istog svjedoka kao crkva
u Korintu koja je posvjedočila u korist Pavlova rada. No iako u naše
doba ima mnogo propovjednika, velika je nestašica sposobnih, svetih
propovjednika – ljudi ispunjenih ljubavlju koja je prebivala u Kristovu
srcu. Ponos, samopouzdanost, ljubav prema svijetu, pronalaženje mana,
ogorčenost i zavist plodovi su koje donose mnogi koji ispovijedaju Kristovu vjeru. Njihovi životi, koji su u oštroj suprotnosti sa Spasiteljevim
životom, često predstavljaju tužno svjedočanstvo o prirodi propovjedničkog rada koji ih je doveo do obraćenja.
Nema veće časti za čovjeka od one da ga Bog prihvati kao propovjednika evanđelja. Ali oni koje je Gospod blagoslovio silom i uspjehom u
Njegovom djelu, ne hvale se. Oni priznaju svoju potpunu ovisnost o
Njemu.10
Ako se čovjek - koji osjeća kako ga Bog poziva da bude propovjednik
- ponizi i uči od Krista, postat će istinski propovjednik. Ako se živi ugljen s oltara dotakne njegovih usana, uzdizat će Isusa kao grješnikovu
jedinu nadu. Kada je govornikovo srce posvećeno istinom, njegove riječi bit će živa stvarnost i njemu i drugima. Oni koji ga čuju znat će da je
bio s Bogom i da Mu se približio kroz žarku, učinkovitu molitvu. Sveti
Duh se spustio na njega, njegova je duša osjetila životvornu, nebesku
vatru i on je u stanju uspoređivati duhovne stvari s duhovnim. Dat će
mu se sila da ruši sotonine tvrđave. Srca će biti slomljena njegovim iznošenjem Božje ljubavi, i mnogi će pitati: „Što mi je činiti da se spasim?“ (Djela 16:30)11
104
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
7. travnja
Obilježje gospodina
„Jer Bog je, čini mi se, nas apostole prikazao posljednje, kao na
smrt osuđene, jer postali smo prizor svijetu, i anđelima, i ljudima.“
(1. Korinćanima 4:9)
Posvećeni glasnici… u rano doba kršćanstva… nisu dopuštali ni jednoj misli o samouzdizanju da okalja njihovo predstavljanje Krista, i to
raspetoga. Nisu žudjeli ni za vlašću ni za uzvišenošću. 12
Pavao je na događaj svojeg službenog rukopoloženja gledao kao na
znak početka novog i važnog razdoblja u njegovu životnom djelu. Od
tada pa nadalje smatrao je da je počela njegova apostolska služba u kršćanskoj crkvi. 13
Podižući svoje dlanove obilježene teškim radom, Pavao iznosi svoj
poziv starješinama u Efezu: „Sami znate: za potrebe moje i onih koji su
sa mnom zasluživale su ove ruke.“ (Djela 20:34) Te ruke govore nam
nevjerojatnom rječitošću. Pavao ne govori u zagonetkama. On se poziva
na njihovo poznavanje njegova načina života. Veliki apostol nije se sramio ni stidio posla i nije se prema njemu odnosio kao prema nečemu što
bi na bilo koji način unizilo njegov propovjednički rad.
Ljudsko mišljenje je u umovima mnogih promijenilo red koji je Bog
uspostavio, pa su ljudi usvojili mišljenje da nije prikladno da čovjek koji
radi vlastitim rukama bude ubrojen u gospodu. Božje namjere nisu
ljudske namjere i misli. Bog je u početku stvorio čovjeka kao gospodina, što znači kao čovjeka koji može raditi vesela srca. Ljudi su naporno
radili da bi stekli novac, a kada su se obogatili, misle da će njihov novac
učiniti njihove sinove gospodom. No mnogi od tih ljudi zanemaruju
podučiti svoje sinove onome što su oni sami naučili, a to je naporan i
koristan rad. 14
Ako propovjednici misle da trpe teške prilike i oskudicu za Kristovo
djelo, neka u mislima posjete radionicu u kojoj je radio Pavao. Neka
imaju na umu da taj Bogom odabrani čovjek, dok izrađuje tkanine, zarađuje za kruh na koji već ima puno pravo zbog svojeg rada kao apostol.15
105
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
8. travnja
Pogrešno shvaćeni i klevetani
„Mi ludi poradi Krista, vi mudri u Kristu; mi slabi, vi jaki; vi čašćeni, mi prezreni.“ (1. Korinćanima 4:10)
Među Korinćanima je postojala mala skupina koja se tvrdoglavo opirala svim naporima apostola Pavla da se crkva očisti, ali njihov život bio
je takav da nikoga nisu mogli prevariti. Pokazivali su duh pun gorčine i
otvoreno su predbacivali Pavlu, optužujući ga za srebroljublje i koristoljublje u propovijedanju evanđelja i odnosu prema crkvama. Optužili su
ga da za osobnu dobit koristi sredstva koja su dala braća za razna djela
dobročinstva. S druge strane, neki su dovodili u pitanje njegovo pravo
na apostolsku službu jer nije zahtijevao potporu od crkava koje je osnovao. Na taj su se način optužbe njegovih protivnika međusobno pobijale
i bile bez ikakvih temelja.
U naše vrijeme ima jednako nerazumnih osoba, ljudi koji se postavljaju nasuprot napretku Božjeg djela dok istodobno ispovijedaju vjeru u
istinu. Odbijaju dovesti se u sklad s crkvom, a najveći dio njihova posla
sastoji se u ispitivanju karaktera njihove braće, izazivanju mračnih sumnji i širenju prikrivenih aluzija…
Apostol spominje svoju tjeskobu zbog tereta crkava. Pritisak je ponekad bio tako velik da ga je jedva mogao podnijeti. Opasnosti izvana i
strahovi iznutra uznemirivali su ga toliko da ih vlastitom snagom nije
mogao izdržati. Lažni učitelji stvorili su predrasude protiv njega kod
njegove braće; izmislili su lažne optužbe protiv njega kako bi uništili
njegov utjecaj u crkvama koje je osnovao. Ali i usred svih progona i
obeshrabrenja, mogao se radovati u utjesi koju je pronašao u Kristu.
Njegova savjest nije ga optuživala za neiskrenost ili nevjernost prema
onome što mu je povjereno. Nalazio je izvor radosti u svojoj mogućnosti da, kroz Božju milost, radi u Božjem djelu, ne koristeći vlastitu rječitost da zadobije slavu od ljudi, već govoreći jednostavno i čisto, u Božjem Duhu, imajući kao jedini cilj dobro ljudskih duša.16
106
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
9. travnja
Život heroja vjere
„Sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđamo, i goli smo, i pljuskaju
nas, i beskućnici smo, i patimo se radeći svojim rukama. Proklinjani blagoslivljamo, proganjani ustrajavamo, pogrđivani tješimo. Kao
smeće svijeta postasmo, svačiji izmet sve do sada.“
(1. Korinćanima 4:11–13)
Usred stalne bure protivljenja, buke neprijatelja i napuštanja od strane
prijatelja, neustrašivi apostol [Pavao] ponekad je gotovo pao u malodušnost. No tada bi bacio pogled na Golgotu i s novim žarom nastavljao
širenje spoznaje o Razapetom. Nije hodao ni po kojem putu do onom
umrljanom krvlju kojim je Krist prošao prije njega. Nije tražio otpust iz
rata do trenutka kada je trebao položiti svoj oklop pred noge svog Otkupitelja.
Prošlo je osamnaest stoljeća otkad je apostol počinuo od svojih djela,
ali povijest njegovih napora i žrtava za Krista predstavljaju jedno od
najdragocjenijih crkvenih blaga. Tu povijest zapisao je Sveti Duh kako
bi Kristovi sljedbenici u svim vremenima bili potaknuti na veću revnost
i vjernost u djelu za svoga Gospodara.
Gledajte kako taj heroj vjere nadvisuje samoljubive, lagodnosti sklone
ljude koji danas popunjavaju redove crkvenih službenika. Kada se nađu
izvrgnuti običnim poteškoćama i kušnjama života, mnogi misle da je
njihova sudbina teška. Ali što su oni učinili ili propatili u službi Kristu?
Kako izgleda zapis o njima u usporedbi s onim velikog apostola? Kakav
su oni teret na duši osjetili za spasenje grješnika? Oni malo znaju o samoodricanju ili žrtvi. Sve dobre osobine karaktera koje posjeduju, svaki
blagoslov koji uživaju, duguju Kristovoj milosti. Sve što jesu i sve što
posjeduju kupljeno je Kristovom krvlju. Kada se Kristove sluge susretnu s protivljenjem i progonima, ne smiju dopustiti da njihova vjera oslabi ili da ih izda hrabrost. S Kristom kao pomoćnikom mogu se oduprijeti svakom neprijatelju i nadvladati svaku poteškoću. Ista obveza koja je
nagnala apostola na njegov neumorni rad, počiva i na njima. Samo oni
koji budu oponašali njegovu vjernost, dijelit će s njim krunu života. 17
107
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
10. travnja
Život propovjednika
„Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se ne kudi ova služba,
nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, pod udarcima, u
tamnicama, u bunama, u naporima, u bdijenjima, u postovima, u
čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u
ljubavi nehinjenoj, u riječi istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde
zdesna i slijeva; slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti; kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni; kao žalosni, a uvijek radosni; kao
siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve
posjeduju.“ (2.Korinćanima 6:3–10)
U Božjim očima ništa nije dragocjenije od Njegovih propovjednika
koji idu u pusta mjesta na Zemlji kako bi sijali sjeme istine, radujući se
žetvi. Nitko osim Krista ne može shvatiti brige Njegovih slugu dok traže
izgubljene. On im daruje svoj Duh i kroz njihov trud duše su navedene
da se odvrate od grijeha k pravednosti.
Bog poziva ljude koji su spremni napustiti svoja gospodarstva, svoje
poslove, ako je potrebno čak i svoje obitelji kako bi postali Njegovi misionari. Taj poziv neće ostati neodgovoren. U prošlosti je bilo ljudi koji
su, potaknuti Kristovom ljubavlju i potrebama izgubljenih, ostavili udobnost svoga doma i društvo prijatelja, pa čak i žene i djecu, kako bi otišli u strane zemlje, među idolopoklonike i divljake, da bi objavljivali
poruku milosti. Mnogi su u tim pokušajima izgubili život, ali drugi su
podignuti da nastave djelo. Tako je Kristovo djelo napredovalo korak po
korak, a sjeme posijano u tuzi donijelo je obilnu žetvu. Znanje o Bogu
uvelike se raširilo i zastava križa postavljena je u zemljama nevjernika.
Propovjednik treba napregnuti svoje sile do krajnjih granica kako bi
obratio jednog jedinog grješnika… Ako je Krist ostavio devedeset i devet ovaca kako bi mogao potražiti i spasiti jednu izgubljenu, možemo li
mi opravdati ikakav manji napor? 18
108
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
11. travnja
Tajna Pavlove snage
„Poslužitelji su Kristovi? Kao mahnit govorim: ja još više! U naporima - preobilno; u tamnicama - preobilno; u batinama - prekomjerno; u smrtnim pogiblima - često. Od Židova primio sam pet puta
po četrdeset manje jednu. Triput sam bio šiban, jednom kamenovan, triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu. Česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogibli od pogana, pogibli u gradu, pogibli u
pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće; u trudu i naporu,
često u nespavanju, u gladu i žeđi, često u postovima, u studeni i
golotinji! Osim toga, uz drugo, salijetanje svakodnevno, briga za
sve crkve.“ (2. Korinćanima 11:23–28)
Na Zemlji nikada nije bilo srčanijeg, upornijeg i življeg učenika Isusa
Krista nego što je to bio Pavao. On je sve smatrao gubitkom kako bi
dobio savršenstvo poznavanja Krista. Pred sobom je imao samo jedan
cilj: da s njegovih usana teku rijeke otkupljenja dušama koje propadaju
kako bi se mogle upoznati s Otkupiteljem svijeta. Cijela njegova duša
bila je skrivena u Isusu i u svjetlu istine koje je primio s Izvora sveg
svjetla.19
Zar zanemarivanje rada nalik na Kristov rad, žrtve nalik na Kristovu,
nije izdaja svetog povjerenja i uvreda Bogu?
Srce pravog propovjednika ispunjeno je snažnom čežnjom za spašavanjem duša. Ulaže vrijeme i snagu, ne susteže se od naporna rada jer
drugi moraju čuti istine koje su njegovu srcu donijele takvu radost i mir
i veselje. Na njemu počiva Kristov Duh. On pazi na duše kao onaj koji
će za njih morati položiti račun. S očima prikovanim na križ Golgote,
gledajući na uzdignutog Spasitelja, pouzdajući se u Njegovu milost,
vjerujući da će On biti s njime sve do kraja kao njegov štit, njegova snaga i njegova učinkovitost, on radi za Boga. Pozivima i preklinjanjima,
pomiješanim s jamstvima o Božjoj ljubavi, pokušava pridobiti duše za
Isusa, i na nebu se ubraja u one koji su „pozvanici, izabranici, vjernici.“ (Otkrivenje 17:14) 20
109
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
12. travnja
Puno više od pukog propovijedanja
„Koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja.
Ono je sada u Duhu objavljeno svetim Njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i „sutijelo“ i sudionici obećanja u
Kristu Isusu - po evanđelju, kojega postadoh poslužiteljem darom
milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage Njegove.“
(Efežanima 3:5–7)
Ako netko uđe u ovo djelo [propovijedanja] odabirući njegov najmanje samopožrtvovni vid, zadovoljavajući se držanjem propovijedi a ostavljajući djelo propovijedanja nekome drugom, ne treba očekivati da će
njegov trud biti prihvatljiv pred Bogom. Duše za koje je Krist umro propadaju u nedostatku dobro usmjerenog osobnog rada, i kada propovjednik nije voljan biti sluga ljudima kao što je to Isus naložio u svojoj riječi, onda je odabrao pogrešan poziv. Oni koji propovijedaju iza svete
katedre trebaju pasti na Stijenu i razbiti se kako bi Bog na njih mogao
staviti svoj potpis i oblikovati ih kao posude na čast. Kada bi oni koji se
bave propovjedničkom službom uistinu bili suradnici s Bogom, trebali
bismo u svim zemljama vidjeti opipljivo i prekrasno djelo spašavanja
duša za koje je Krist umro.
Bog traži posvećene ljude koji su voljni odreći se sebe. Djelo nebeskih
bića stalno je i ozbiljno, jer je njihov cilj privlačenje duša Isusu. To je
način na koji bi i propovjednici trebali raditi. Njihova bi poruka trebala
biti: „Tko hoće, neka zahvati vode života zabadava.“ (Otkrivenje 22:17)
U službi anđela ne radi se tako da se i jedna duša isključi, već da se sve
sakupe; no ako želimo da poruka evanđelja dopre do svih ljudi, ljudska
oruđa moraju surađivati s anđeoskim radnicima. Nebeska i ljudska bića
moraju se ujediniti kako bi se izvršilo veliko djelo spašavanja izgubljenih
duša. Čovjek ne može zadobiti vlastito spasenje bez božanske pomoći, a
Bog ga neće spasiti bez dragovoljne, odlučne suradnje. Ljudska oruđa
moraju se obrazovati; moraju postati prikladni za to veliko djelo, a njihov
rast i odgoj ovise o njihovu jedinstvu s nebeskim silama. 21
110
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
13. travnja
Časna služba
„Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu
želi.“ (1. Timoteju 3:1)
Evanđeoska služba ne smije se podcjenjivati. Ne smije se poduzeti
ništa što bi uzrokovalo da se na propovijedanje riječi gleda kao na nešto
manje važno, jer ono to nije. Oni koji podcjenjuju propovjedničku službu, podcjenjuju Krista. Propovijedanje u svojim različitim oblicima najuzvišeniji je od svih poslova, i treba isticati mladima da Bog nije blagoslovio ni jedan rad kao rad propovjednika evanđelja. Nemojte odvraćati
naše mlade ljude od propovjedničke službe. Postoji opasnost da neki
budu odvedeni s puta kojim Bog želi da idu zbog privlačnog predstavljanja drugih stvari. Neki koji su se trebali pripremati da uđu u propovjednički posao, bili su navedeni da se odluče na studij medicine. Gospod
poziva više radnika na rad u Njegovu vinogradu. Izgovorene su riječi:
„Ojačajte predstraže; postavite vjerne stražare u sve dijelove svijeta.“
Mladići, Bog vas poziva. On poziva cijele vojske mladih ljudi velika
srca i otvorena uma, koji imaju duboku ljubav prema Kristu i istini.
Opseg sposobnosti ili učenosti od puno je manjeg značaja od duha
kojim ste prionuli na rad. Propovjednička služba ne treba velike i učene
ljude ni rječite govornike. Bog poziva ljude koji će Mu se predati kako
bi bili prožeti Njegovim Duhom. Rad za Krista i čovječanstvo zahtijeva
posvećene, samopožrtvovne ljude, ljude koji mogu napredovati bez odmora, podnoseći sramotu…
Koliko će naših mladih ljudi pristupiti Božjoj službi, ne da budu služeni, već da služe? U prošlosti je bilo onih koji su posvetili svoje misli
jednoj po jednoj duši, moleći se: „Gospode, pomogni mi da spasim ovu
dušu.“ No danas su takvi slučajevi rijetkost. Koliko njih se ponaša kao
da su shvatili opasnost u kojoj se grješnici nalaze? Koliko njih misle na
one za koje znaju da su u opasnosti, donoseći ih pred Boga u molitvi i
preklinjući Ga da ih spasi? 22
111
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
14. travnja
Potreban je oprez
„Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran.“ (1. Timoteju 3:2)
[Titu 1:5–7] Bilo bi dobro da svi naši propovjednici paze na ove riječi
i ne požuruju s primanjem ljudi u crkvenu službu bez primjerenog razmatranja i puno molitve da Bog svojim Svetim Duhom odredi koga će
prihvatiti.
Nadahnuti apostol je rekao: „Ruku prebrzo ni na koga ne polaži.“ (1.
Timoteju 5:22) U nekim od naših crkava djelo organizacije i posvećivanja starješina bilo je preuranjeno; biblijsko pravilo se zanemarilo i, kao
posljedica, na crkvu su došle teške nevolje. Ne bismo se u odabiru vođa
trebali toliko žuriti da posvetimo ljude koji ni na koji način nisu prikladni za odgovoran posao – ljude koji trebaju biti obraćeni, uzdignuti, oplemenjeni i profinjeni prije nego što budu u stanju poslužiti u bilo kojem
vidu Božjeg djela.
Mreža evanđelja lovi i dobre i loše. Potrebno je vrijeme da se karakter
razvije; mora se uzeti vremena da se pokaže kakvi su ljudi uistinu. 23
Mi tvrdimo da smo čuvari Božjeg zakona; tvrdimo da imamo veću
svjetlost i da težimo višem standardu od bilo kojeg drugog naroda na
zemlji; stoga bismo trebali pokazati veće savršenstvo karaktera i ozbiljniju predanost. 24
U danima apostola Božji propovjednici nisu se usudili oslanjati na
vlastitu prosudbu prilikom odabira ili prihvaćanja ljudi u ozbiljnu i svetu službu Božjih glasnogovornika. Oni su odabrali ljude koji su po njihovoj prosudbi bili prihvatljivi, a potom su ih iznijeli pred Gospoda kako bi vidjeli prihvaća li ih On da idu u svijet kao Njegovi predstavnici.
Ništa manje od toga ne bi se trebalo raditi ni danas.
U mnogim mjestima nailazimo na ljude koji su na brzinu postavljeni
na odgovorna mjesta crkvenih starješina, a nisu kvalificirani za takav
položaj…
Božji propovjednici trebaju biti ljudi dobra ugleda, koji su u stanju
diskretno se pobrinuti za pitanja koja se mogu pojaviti. Postoji velika
potreba za ljudima koji će donijeti čast a ne sramotu djelu koje predstavljaju. 25
112
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
15. travnja
Primjer izgubljene podobnosti
„Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali
kad je oskvrnuo očevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo
dano sinovima Izraelova sina Josipa.“ (1. Ljetopisa 5:1)
„Ti Rubene, moj prvorođenče, snaga ti si moja, prvenac moje muškosti. Ističeš se ponosom, snagom se ističeš.“ Tako je otac [Jakov] opisao položaj koji je trebao pripasti Rubenu kao prvorođencu; ali njegov
težak grijeh kod Edara [Postanak 35:21, 22] učinio ga je nedostojnim
blagoslova prvorođenca. Jakov je nastavio: „Poput vode nabujao, nećeš
više imati prvenstva.“ (Postanak 49:3, 4) Svećenstvo je pripalo Leviju,
kraljevstvo i mesijansko obećanje Judi, a dvostruki dio nasljedstva Josipu. 26
Moramo se čuvati grijeha ovog pokvarenog doba. Neka se Kristovi
predstavnici ne spuštaju na razinu pričanja o tričarijama ili nedolične
bliskosti sa ženama, udanim ili ne. Neka drže svoj položaj s prikladnim
dostojanstvom, no u isto vrijeme trebaju biti druželjubivi, ljubazni i pristojni prema svima. Moraju stajati daleko od svega što nalikuje na prizemnost i pretjeranu bliskost. To je zabranjeno tlo na koje nije sigurno
kročiti. Svaka riječ, svaki postupak trebao bi težiti da uzdigne i oplemeni. Grijeh je ne paziti dovoljno na takve stvari…
Zar se oko nas ne događa dovoljno da nam pokaže potrebu za takvim
oprezom? Posvuda vidimo uništene ljude, oborene obiteljske oltare,
razorene domove. Vlada neobično zanemarivanje načela, standard morala je spušten, a zemlja se brzo pretvara u Sodomu. Običaji koji su dozvali Božji sud na pretpotopni svijet i koji su doveli do uništenja Sodome
vatrom, u naglom su porastu. Približavamo se kraju, kada će Zemlja biti
pročišćena vatrom. 27
Bog neće brigu o svom dragocjenom stadu povjeriti ljudima čiji su
um i sposobnost rasuđivanja toliko oslabljeni greškama koje su njegovali u prošlosti, poput takozvanog perfekcionizma i spiritualizma. 28
113
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
16. travnja
Pitanje karaktera
„Treba stoga da nadglednik bude. . . jedne žene muž.“
(1. Timoteju 3:2)
Razmišljamo li i shvaćamo li da je najveći utjecaj na preporuku kršćanstva svijetu dobro uređena i dobro disciplinirana kršćanska obitelj?
Svijet vidi da oni vjeruju u Božju Riječ. 29
Najbolji dokaz sile kršćanstva koji se može predočiti svijetu je dobro
uređena i dobro disciplinirana obitelj. Ona će preporučiti istinu bolje
nego išta drugo, jer je živi svjedok njezine praktične sile na srce.
Najbolji test kršćanstva nekog doma jest vrsta karaktera koji se razvija
pod njegovim utjecajem. Djela govore jače od najjasnijeg ispovijedanja
pobožnosti. 30
Svaka kršćanska obitelj trebala bi prikazati svijetu silu i izvrsnost kršćanskog utjecaja.
Dom čiji su članovi ljubazni, uljudni kršćani, širi dalekosežan utjecaj
na dobro. Druge obitelji opažaju rezultate koje takav dom postiže i slijede dani primjer, čuvajući vlastite domove od zlih utjecaja. Nebeski anđeli često posjećuju dom u kojem prevladava Božja volja. Uz silu božanske milosti takav dom postaje mjesto osvježenja za umorne i iscrpljene hodočasnike. Sprječava se isticanje vlastitog ja. Oblikuju se ispravne navike. Pazi se da se priznaju prava drugih. Vjera koja radi kroz
ljubav i čisti dušu stoji za kormilom, predsjedavajući cijelim domaćinstvom. Jedna dobro uređena, dobro disciplinirana obitelj govori više u
korist kršćanstva nego sve propovijedi koje se mogu izgovoriti. 31
Znat ćete je li neki čovjek kršćanin ili nije, jer djela govore jače od
riječi ili ispovijedanja. Čovjek je onakav u kakvom su duhu učinjena
njegova djela, a djela će biti u skladu s kalupom koji im taj duh daje.
Bog će kroz ispite i kušnje pokazati tko će na kraju stajati povezan s
Kristom u velikom planu spasenja. Trebamo raditi kao reformatori u
svakoj grani našeg djela, jer tada Krist radi s nama. 32
114
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
17. travnja
Oprez protiv oholosti
„Treba stoga da nadglednik bude. . . razuman.“ (1. Timoteju 3:2)
Ima mnogo onih koji su uvijek spremni laskati i hvaliti propovjednika
koji zna govoriti. Mladi propovjednik je u stalnoj opasnosti od tetošenja
i hvaljenja na vlastitu štetu, dok mu istodobno mogu nedostajati osnovne stvari koje Bog zahtijeva od svakog tko tvrdi da je Njegov glasnogovornik… Potreban je stalan, ozbiljan i budan napor da se održi straža i
kontrola nad sobom, da se Isusa drži na vidljivu mjestu, a sebe skrivenog.
Nužno je da pazite na slabe točke vašeg karaktera, da obuzdavate pogrešne sklonosti, te da ojačate i razvijete uzvišene sposobnosti koje se
nisu prikladno koristile. Svijet nikada neće znati za djelo koje se u tajnosti odvija između Boga i duše, ni unutarnju gorčinu duha, samoprijegor i stalne napore da se održi vlast nad sobom, ali će mnogi u svijetu
biti u prilici cijeniti rezultate tih napora…
„Učite se od Mene,“ rekao je Krist; „jer sam krotka i ponizna srca i
naći ćete spokoj dušama svojim.“ (Matej 11:29) On će podučiti one koji
Mu priđu u potrazi za znanjem. U svijetu postoji mnoštvo lažnih učitelja. Apostol izjavljuje da će u posljednjim danima ljudi „nagomilavati
učitelje kako im godi ušima“ (2. Timoteju 4:3), jer žele čuti ugodne
stvari… „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.“ (Matej 7:15, 16) Vrsta vjerskih učitelja koja je ovdje opisana tvrde
da su kršćani. Imaju oblik pobožnosti i izgleda da rade za dobro duša,
ali u srcu su pohlepni, sebični, vole lagodnost i slijede želje vlastitih
neposvećenih srca. Oni su u sukobu s Kristom i Njegovim učenjem i
nedostaje im Njegov krotak i ponizan duh.
Propovjednik koji iznosi svetu istinu za ove posljednje dane mora biti
čista suprotnost svemu tome i svojim životom praktične pobožnosti jasno pokazati razliku koja postoji između lažnog i pravog pastira. 33
115
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
18. travnja
Njegovanje trezvenosti
„Treba stoga da nadglednik bude. . . trijezan.“ (1. Timoteju 3:2)
Postoje ljudi koji rade na mjestima učitelja istine a koji tek trebaju
naučiti prve pouke u Kristovoj školi. Preobražavajuća Božja sila mora
se spustiti na srca propovjednika; u suprotnom, trebaju potražiti neko
drugo zvanje. Kada bi Kristovi predstavnici shvatili ozbiljnost iznošenja
istine ljudima, bili bi trezveni i promišljeni ljudi, radnici zajedno s Bogom. Kada bi imali pravi osjećaj zaduženja koje je Krist dao svojim
učenicima, otvarali bi Božju riječ sa strahopoštovanjem i osluškivali bi
Gospodnje upute, moleći za nebesku mudrost da - dok stoje između
živih i mrtvih - mogu shvatiti da moraju položiti račun Bogu za djelo
koje proizlazi iz njihovih ruku. Što propovjednik može učiniti bez Isusa? Doista, ništa. Ako je osoba koja je sklona tričarijama i šalama, nije
spreman izvršiti dužnost koju mu je dao Gospod. „Bez Mene,“ kaže
Krist, „ne možete učiniti ništa.“ (Ivan 15:5) Lakomislene riječi koje silaze s njegovih usana, beznačajne anegdote, riječi izgovorene kako bi izazvale smijeh, sve to Božja riječ osuđuje i u potpunosti je neprikladno za
svetu službu…
Ako se propovjednici ne obrate, naše crkve će se razboljeti i biti na
samrti. Samo Božja sila može promijeniti ljudsko srce i ispuniti ga Kristovom ljubavlju. Samo Božja sila može ispraviti i podrediti strasti i posvetiti sklonosti. Svi koji propovijedaju moraju poniziti svoja ohola srca,
podrediti svoju volju Božjoj volji i sakriti svoj život s Kristom u Bogu.
Što je cilj propovijedanja? Je li to miješanje smiješnog s vjerskim?
Kazalište je mjesto za takve stvari. Ako se Krist oblikuje u čovjekovoj
unutrašnjosti, ako se istina sa svojom posvećujućom silom dovede u
unutarnje svetište duše, nećete imati šaljivdžije, niti ćete imati ogorčene,
ljutite i mrzovoljne ljude koji podučavaju dragocjene Kristove istine
dušama koje propadaju.34
116
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
19. travnja
Intenzivan duhovni život
„Treba stoga da nadglednik bude. . . sređen.“ (1. Timoteju 3:2)
Bog pred svoje propovjednike postavlja nebeski uzor i nalaže im da
budu pastiri Božjeg stada i primjeri dobrog vladanja, kako se propovjednička služba ne bi omalovažavala ili spustila na nisku, prizemnu razinu i
bila oblikovana prema željama prirođenog, neobraćenog srca. Propovjednici ne smiju na svoju svetu službu prenijeti vlastiti grješni duh i karakter pun mana; na njima je da u svim stvarima ispunjavaju Božju riječ i
da se dokazuju kao „Božji propovjednici.“ 35
Propovjednička služba nije mjesto za besposličare. Božje sluge moraju dati cjelovit dokaz o svojoj službi. Oni neće biti lijenčine, već će kao
izlagači Njegove riječi uložiti sve svoje sile da budu vjerni. Nikada ne
smiju prestati biti učenici. Trebaju održavati vlastite duše svjesnima
svetosti djela i velikih odgovornosti njihova poziva kako ni u jednom
trenutku ne bi pred Boga donijeli žrtvu s nedostatkom, dar u koji nisu
uložili ni proučavanje ni molitvu. Gospodu su potrebni ljudi intenzivna
duhovnog života. 36
Djelo koje se treba izvršiti zahtijeva samopožrtvovnost na svakom
koraku, ali krećite se naprijed. Radnik koji pod teškim okolnostima otkriva ispravan duh i dosljedno ponašanje, dokazuje da je podoban za
svoj posao…
Svijest o tome da duše propadaju u svojim grijesima trebala bi potaknuti svakog radnika na veći žar u širenju svjetlosti sadašnje istine na sve
u njegovu dosegu. Nikada ne smije zaboraviti da - kad god se duša istinski obrati - Bog se proslavlja i odjekne pjesma nebeskih anđela.
Svi koji žele biti uspješni u tom djelu moraju čekati na Boga. Postoji
priča o staroj ženi iz Lancashira koja je slušala razloge za uspjeh njihova
propovjednika koje su nabrajali njezini susjedi. Govorili su o njegovim
darovima, o njegovu načinu pričanja, o njegovu ponašanju. „Ne“, rekla
je stara žena. „Ja ću vam reći u čemu je stvar. Taj čovjek je vrlo blizak
sa Svemogućim.“ 37
117
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
20. travnja
Gostoljubivost
„Treba stoga da nadglednik bude... gostoljubiv.“ (1. Timoteju 3:2)
Premalo je društvenosti, premalo sklonosti da se za obiteljskim stolom načini mjesta za još dvojicu ili trojicu a da pritom ne dođe do nelagode ili paradiranja. Neki tvrde da je to „previše posla.“ To ne bi bilo
tako kad biste rekli: „Nismo pripremili ništa posebno, ali dobrodošli ste
na ono što imamo.“ Neočekivanu gostu dobrodošlica znači daleko više
od najopsežnijih priprema.
Niječemo Krista kada pripreme za posjetitelje uzimaju vrijeme koje po
pravu pripada Gospodu. Na taj način zakidamo Boga. Tako nanosimo
štetu i drugima. Kad pripremaju opsežnu zabavu, mnogi zakidaju svoje
obitelji za pažnju koja im je potrebna, a njihov primjer navodi i druge da
idu istim putem. Želja za produciranjem preko zabavljanja posjetitelja
stvara nepotrebne brige i terete. Kako bi se pripremila velika raznolikost
za stolom, domaćica je preopterećena; zbog mnogo različite hrane gosti
se prejedu; posljedice su bolest i patnje, s jedne strane zbog previše posla, a s druge zbog previše hrane. Te složene gozbe su teret i šteta.
Ali Bog je odredio da se brinemo za potrebe svoje braće i sestara. 38
Propovjednici, nemojte ograničiti svoj rad samo na davanje pouka iz
Biblije. Radite praktične poslove. Nastojte vratiti zdravlje bolesnima. To
je pravo propovijedanje. 39
Naš posao na ovom svijetu je živjeti za dobro drugih, biti drugima na
blagoslov, biti gostoljubivi; često se samo uz određeno odricanje možemo pobrinuti za one kojima je uistinu potrebna naša pomoć i gostoprimstvo našeg društva i naših domova. Neki izbjegavaju te terete koji su
nužni. No netko ih mora ponijeti; budući da su braća općenito negostoljubiva i te se kršćanske dužnosti ne raspodjeljuju ravnomjerno, ona
nekolicina koji su spremni i koji se brinu za one kojima je potrebna pomoć kao za sebe, posebno su opterećeni. Crkva se posebno mora potruditi da po tom pitanju rastereti svoje propovjednike. 40
118
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
21. travnja
Djelo poučavanja
„Treba stoga da nadglednik bude. . . sposoban poučavati.“
(1. Timoteju 3:2)
Neki koji uđu u Božje djelo pravi su početnici u Svetom pismu. Nesposobni su i neučinkoviti i u drugim stvarima. Ne mogu čitati Sveto
pismo bez zastajkivanja, krivog izgovaranja riječi i petljanja, na način
kojim se zloupotrebljava Božja riječ. Oni koji nisu kvalificirani za iznošenje istine na ispravan način ne bi trebali biti u nedoumici što im je
dužnost. Njihovo je da budu učenici, a ne učitelji. Mladi ljudi koji se
žele pripremiti za propovjedničku službu imaju velike koristi od pohađanja našeg učilišta; ali potrebne su i druge stvari kako bi se kvalificirali
kao prihvatljivi govornici. Treba naći učitelja koji će naučiti mlade kako
govoriti bez premaranja glasnica. Treba se obratiti pozornost i na način
ponašanja.
Neki mladi ljudi koji uđu u Božje djelo nemaju uspjeha u prenošenju
istine drugima jer ni sami nisu bili obrazovani. Oni koji ne znaju ispravno čitati, moraju to naučiti i trebaju postati sposobni za podučavanje
prije nego što pokušaju stati pred ljude…
Posebno se trebaju ispitati propovjednici kako bi se vidjelo imaju li
razumsko shvaćanje istine za današnje vrijeme, kako bi mogli iznijeti
povezanu propovijed o proročanstvima ili o praktičnim temama. Ako ne
mogu jasno iznositi biblijske teme, trebaju još ostati slušatelji i učenici.
Trebaju ozbiljno i uz molitvu pretraživati Sveto pismo i postati upućeni
u njega kako bi bili učitelji biblijske istine drugima. Sve se te stvari moraju pažljivo razmotriti uz molitvu prije nego što se ljude počne požurivati u polje rada. 41
Treba biti manje propovijedanja a više podučavanja – podučavanja
naroda, kao i učenja mladih kako uspješno raditi. Propovjednici trebaju
postati učinkoviti u podučavanju drugih kako proučavati Bibliju, te u
obučavanju uma i ponašanja onih koji žele postati radnici u Božjem
djelu. 42
119
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
22. travnja
Postavljanje uzora u uzdržljivosti
„Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude… ne vinu
sklon… pravedan, svet, uzdržljiv.“ (Titu 1:7, 8)
Propovjednici evanđelja bave se najozbiljnijim poslom. Treba ih se
svakodnevno poticati na odricanje u vezi s apetitom kako bi odbijali
jesti bilo što što bi moglo naškoditi njihovim umnim ili tjelesnim sposobnostima. Njihova je prednost posjedovati tjelesnu snagu koju mogu
koristiti na slavu Bogu tako što će nositi Njegovo djelo. Činjenica da
netko propovijeda evanđelje ne daje mu dopuštenje da popušta sebičnim
navikama koje će dovesti njegovo zdravlje u opasnost. Propovjednici
trebaju članovima crkve dati primjer uzdržljivosti. Trebaju održavati
svoje umne i tjelesne sile u najboljem mogućem stanju kako bi bili u
stanju učiniti dobra koliko je najviše moguće. 43
Dana nam je svjetlost zdravstvene reforme i Gospod od nas zahtijeva
da živimo po toj svjetlosti. Bog neće svakodnevno vršiti čuda kako bi
poništio čovjekove nezdrave i sebične postupke… Naši propovjednici
moraju sve više napredovati u poznavanju svoga tijela i spoznaji kako
se prema njemu treba odnositi. 44
Na svima počiva ozbiljna odgovornost da nadvladaju apetit, a posebice na propovjednicima koji naučavaju istinu. Bili bi puno korisniji kada
bi imali vlast nad svojim apetitom i strastima, a njihove umne i tjelesne
snage bile bi veće kada bi kombinirali tjelesni rad s umnim naporima.
Uz strogo umjerene navike, i uz kombinaciju umnog i tjelesnog rada,
mogli bi obaviti daleko više posla i očuvati bistrinu uma. Kada bi se
tako ponašali, njihove misli i riječi tekle bi slobodnije, njihove vjerske
navike bile bi življe, a dojmovi na slušatelje bili bi upečatljiviji. 45
Sudbina duša ovisi o putu kojim [propovjednici] idu i odlukama koje
donose. Koliko je stoga važno da budu umjereni u svim stvarima - ne
samo u jelu, već i u radu - kako bi imali nesmanjenu snagu i predanje
svom svetom zvanju. 46
120
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
23. travnja
Smirenost i vlast nad sobom
„Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude. . . ne jedljiv,
… ni (sklon) nasilju.“ (Titu 1:7)
Ako propovjednik, kada stoji pred skupom, opazi smiješak nevjerovanja na licima protivnika, neka se ponaša kao da ga ne vidi. Ako netko
bude toliko nepristojan da se nasmije ili se podsmjehuje, neka propovjednik ne pokaže isti duh ni glasom ni držanjem. Pokažite da se ne koristite takvim oruđima…
Sveti Duh ne radi s osobama koje vole biti oštre i kritične. Takav duh
je njegovan u susretima s onima koji su skloni raspravljanju, i neki su
stvorili naviku pripremati se na bitku. Time se Bog obeščašćuje. Uzdržite se od oštrih udaraca; nemojte učiti sotonine metode ratovanja, u njegovoj školi. Sveti Duh ne nadahnjuje riječi osude. Pred nama je vrijeme
nevolje i svaka iskrena duša, koja još nije dobila svjetlost istine, tada će
stati na Kristovu stranu. Oni koji vjeruju u istinu trebaju se iznova obraćati svaki dan. Tada će biti posude na čast. 47
U ovo doba potrebni su propovjednici skloni mirnom razmišljanju,
promišljenosti i molitvi, a istovremeno i aktivnosti i revnosti. Te dvije
osobine, razmišljanje i pobožnost, te aktivnost i revnost, moraju djelovati zajedno.
Propovjednici skloni raspravama najnepouzdaniji su među nama, budući da se na njih ne može osloniti kada rad postane težak. Dovedite ih
u situaciju kada postoji tek malo interesa i oni će pokazati nedostatak
hrabrosti, revnosti i pravog zanimanja. Oni su ovisni o tome da budu
pokrenuti i oživljeni ushitom koji stvara rasprava ili protivljenje, kao što
je pijanac ovisan o svome piću. Ti propovjednici trebaju se ponovo obratiti.48
Pokazana mi je suprotnost između propovjednika koji propovijedaju
sadašnju istinu i vodećih ljudi reformacije; posebno je uspoređen Lutherov predan, revan život sa životom nekih od naših propovjednika. On je
dokazao svoju neuništivu ljubav prema istini svojom hrabrošću, svojom
mirnom odlučnošću, svojim samoodricanjem. Stojeći u obrani istine,
susretao se s kušnjama i žrtvama i ponekad je patio od najdubljih duševnih muka, ali nije mrmljao. Lovili su ga kao divlju zvijer, ali za Krista je
radosno izdržao sve. 49
121
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
24. travnja
Plaća nije najvažnija stvar
„Treba stoga da nadglednik bude.. ne srebroljubac.“
(1. Timoteju 3:2, 3)
Propovjednik [popularnih crkava] prečesto nema hrabrosti da se zauzme za ono što je ispravno. On ne objavljuje svome narodu ono što je
Bog rekao… Jasan govor značio bi uvrijediti svoj skup, žrtvovati svoju
popularnost i izgubiti svoju plaću. 50
Božja volja nije da [naši propovjednici] teže bogatstvu. Ne bi se trebali baviti svjetovnim poslovima; to ih onesposobljava za posvećivanje
njihovih najboljih snaga duhovnim stvarima. No trebaju primati plaće
dovoljne za uzdržavanje njih i njihovih obitelji. Ne smije ih se toliko
opteretiti da ne mogu posvetiti dovoljno pažnje crkvi u vlastitoj obitelji,
jer njihova je posebna dužnost da obuče svoju djecu za Gospoda. 51
Velika je pogreška držati propovjednika stalno zaposlenog poslovnim
aktivnostima, putovanjem od mjesta do mjesta, budnog do kasno u noć
na sastancima i sjednicama odbora. To ga čini umornim i obeshrabrenim. Propovjednici trebaju imati vremena za odmor kako bi iz Božje
riječi dobili bogatu hranu kruha života. Trebaju imati vremena piti okrepljujuće gutljaje utjehe iz potoka žive vode. 52
Nikome se ne bi trebala davati pretjerana plaća, čak i ako posjeduje
posebne sposobnosti i kvalifikacije. Rad učinjen za Boga i Njegovo djelo ne smije se spustiti na plaćeničku razinu… Oni koji svim srcem rade
u Gospodnjem vinogradu, trudeći se do granica svojih mogućnosti, nisu
oni koji će najviše cijeniti usluge koje sami pružaju. Umjesto da se napuhnu od oholosti i svijesti o vlastitoj važnosti, te precizno mjere svaki
sat rada, oni uspoređuju svoj trud sa Spasiteljevim radom i smatraju se
bezvrijednim slugama.
Braćo, nemojte proučavati koliko malo možete učiniti kako biste dosegli najmanju prihvatljivu granicu, već ustanite da dohvatite Kristovu
puninu, kako biste mogli učiniti mnogo za Njega. 53
122
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
25. travnja
Strpljivost s protivnicima
„Treba stoga da nadglednik bude… popustljiv, ne ratoboran.“
(1. Timoteju 3:2, 3)
Božje sluge, koji naučavaju istinu, trebaju biti ljudi hladna rasuđivanja. Moraju biti osobe koje mogu podnijeti protivljenje bez da se uzbude, jer oni koji se protive istini okomljivat će se na one koji ju naučavaju, i svaka moguća primjedba bit će na najgori mogući način iznesena
kako bi se upotrijebila protiv istine. Božji sluge koji nose vijest moraju
biti spremni otkloniti te primjedbe na miran i krotak način, pomoću
svjetlosti istine. Protivnici se često obraćaju propovjednicima na izazivački način, ne bi li iz njih izvukli nešto slične prirode kako bi to mogli
napuhati što je više moguće i objaviti drugima da učitelji zapovijedi
imaju ogorčen duh i da su grubi, kao što su to i tvrdili. Vidjela sam da
moramo biti spremni na primjedbe i pridati im onu težinu koju zaslužuju, uz strpljenje, rasuđivanje i krotkost; ne trebamo ih odbaciti ili im se
suprotstaviti kategoričkim tvrdnjama, a onda se okomiti na onoga tko je
dao prigovor i pokazati grub duh prema njemu; nasuprot tome, priznajte
primjedbama onoliko koliko vrijede, zatim iznesite svjetlost i silu istine
i dopustite joj da prevagne nad greškama i ukloni ih. Na taj će se način
ostaviti dobar dojam.54
Prema svima koji su u zabludi odnosite se s Kristovom blagošću. Ako
oni za koje radite ne shvate odmah istinu, nemojte ih koriti, kritizirati ili
osuđivati. Sjetite se da trebate predstavljati Krista u Njegovoj krotkosti,
nježnosti i ljubavi. Moramo očekivati da ćemo se susresti s nevjerovanjem i protivljenjem. Istina se uvijek mora suočiti s tim stvarima. Ali
makar se suočili s najogorčenijim protivljenjem, nemojte javno optuživati vaše protivnike. Oni možda misle, kao što je to mislio Pavao, da
vrše Božju službu, i prema takvima moramo pokazati strpljenje, krotkost i dugo trpljenje.
Nemojmo misliti da moramo podnositi teške kušnje i izdržati ozbiljne
borbe u predstavljanju nepopularne istine. Mislite na Isusa i na ono što
je On pretrpio zbog vas, i budite mirni. Čak i kad vas zlostavljaju i lažno
optužuju, nemojte se žaliti; nemojte izgovoriti ni jednu riječ mrmljanja;
ne dopustite da vam u um uđe ijedna misao prigovora ili nezadovoljstva.55
123
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
26. travnja
Dobro upravljanje obitelji
„Treba stoga da nadglednik bude… da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću - a ne zna li
netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju?“ (1. Timoteju 3:2, 4, 5)
Mora se razmotriti obitelj osobe koja je predložena za službu. Jesu li
pokorni? Može li taj čovjek časno vladati vlastitim domom? Kakav je
karakter njegove djece? Što će ona učiniti iz poštovanja prema očevu
utjecaju? Ako ne posjeduje taktičnost, mudrost ili silu pobožnosti u
svom domu, za upravljanje vlastitom obitelji, može se zaključiti da će
iste mane prenijeti i u crkvu pa će se i tamo pokazati isto neposvećeno
upravljanje. Bilo bi puno bolje kritizirati čovjeka prije nego što ga se
postavi na položaj nego naknadno, bolje je moliti se i savjetovati prije
poduzimanja odlučujućeg koraka nego se truditi ispraviti posljedice pogrešnog poteza.56
Ako osoba ne pokazuje mudrost u upravljanju crkve u vlastitom domu, kako može pokazati mudrost u upravljanju većom crkvom izvan
njega? Kako može nositi tako značajne odgovornosti ako ne može upravljati vlastitom djecom? Po tom pitanju ne pokazuje se mudro razlučivanje. Božji blagoslov neće počivati na propovjedniku koji zanemaruje
odgoj i obuku vlastite djece. Ukazano mu je sveto povjerenje i ni u kojem slučaju ne smije pred članove crkve iznijeti loš primjer upravljanja
svojim domom.57
Djeca propovjednika u nekim su slučajevima najzanemarivanija djeca
na svijetu zato što otac s njima provodi samo malo vremena i ostavljena
su da sama biraju čime će se baviti i zabavljati. Ako propovjednik ima
mušku djecu, brigu o njima ne smije u potpunosti prepustiti majci. To je
pretežak teret za nju. On treba biti njihov drug i prijatelj. Treba se truditi
da ih drži odvojene od lošeg društva i pobrinuti se da su zauzeti korisnim poslom. Možda će majci biti teško pokazati samosvladavanje. Ako
to suprug opazi, treba na sebe preuzeti veći dio tereta, čineći sve što je u
njegovoj moći da svoje dječake privede Bogu. 58
124
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
27. travnja
Ponizan, ugledan, primjeran
„Treba stoga da nadglednik bude… ne novoobraćenik da se ne bi
uzoholio i pao pod osudu đavlovu. A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.“
(1. Timoteju 3:2, 6, 7)
Javljat će se ljudi koji će tvrditi da je Bog na njih stavio teret podučavanja drugih istini. Svi takvi ljudi trebaju se ispitati i prokušati. Ne smije
ih se osloboditi svakog nadzora, niti ih se odmah uzdignuti na odgovorne položaje; treba ih se ohrabriti ako zaslužuju ohrabrenje, kako bi dali
cjelovit dokaz svog poziva. Za takve ne bi bilo najbolje da preuzmu posao drugih ljudi. Pustite ih da najprije rade s nekim tko posjeduje iskustvo i mudrost, pa će on ubrzo vidjeti jesu li sposobni vršiti spasonosan
utjecaj. 59
Treba pomno ispitati slučajeve onih koji se javljaju da rade u Božjem
djelu. Apostol vas upozorava: „Ruku prebrzo ni na koga ne polaži.“ (1.
Timoteju 5:22) Ako život nije onakav kakvog Bog može prihvatiti, napori će biti bezvrijedni; ali ako Krist vjerom prebiva u srcu, svako zlo će
biti ispravljeno i oni koji su Kristovi vojnici bit će to spremni dokazati
dobro sređenim životom. Ima mnogo onih koji ulaze u službu, a njihov
utjecaj demoralizira crkve; kada su pak odbijeni, doživljavaju to kao
osobnu nepravdu. Oni nemaju Krista u duši kao izvor vode koja teče u
vječni život… Želimo ljude koji su spremni ići u nova polja i vršiti tešku službu za Gospoda. 60
Pavao je u Timoteju vidio osobu koja cijeni svetost propovjedničkog
posla, koja se ne zgraža nad mogućnošću patnje i progonstva i koja je
bila sprema biti poučena. No apostol se nije prihvatio odgovornosti obučavanja Timoteja - neprokušanog mladića - u službi evanđelja dok prethodno nije bio u potpunosti zadovoljan njegovim karakterom i dotadašnjim životom. 61
125
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
28. travnja
Božji namjesnici
„Jer nadstojnik kao Božji upravitelj treba da bude besprigovoran:
ne samoživ.“ (Titu 1:7)
Pokazani su mi propovjednici s njihovim načinom ponašanja i njihovim karakterom prije nego što su se obratili – najkrući i najnepopravljiviji, najbeskompromisniji, najtvrdoglaviji – pa ipak, svaka od tih karakternih osobina bila je ono što im je trebalo u radu za Boga. Ne želimo to
ugušiti. Oni su potrebni kako bi ispunili važne i povjerljive položaje u
Božjem djelu. Mora doći do preobražaja karaktera. Kvasac mora raditi u
ljudskom srcu dok svaki postupak ne bude u skladu s Božjom voljom i
dok ne postanu posvećeni; tada će biti dragocjeni. 62
[Ezekiel 33:7–9] Prorokove riječi objavljuju svečanu odgovornost
onih koji su postavljeni za čuvare Božje crkve, namjesnike Božjih tajni.
Na njima je da stoje kao stražari na zidinama Siona, da se oglase povikom upozorenja kada se neprijatelj približava. Duše su u opasnosti da
padnu u iskušenju i propast će ako Božji propovjednici ne budu vjerni
zadaći koja im je povjerena. Ako iz bilo kojeg razloga njihova duhovna
osjetila toliko otupe da ne budu u stanju prepoznati opasnost i ako ljudi
propadnu zbog toga što oni nisu upozorili na opasnost, Bog će krv izgubljenih tražiti iz njihovih ruku.
Prednost je stražara na zidinama Siona živjeti tako blizu Bogu i biti
tako prijemljivi za utjecaje Njegova Duha da On može raditi kroz njih i
upozoriti ljude na opasnost te im ukazati na utočište. Ti stražari moraju
ih vjerno upozoravati na sigurne posljedice prijestupa i vjerno štititi interese crkve. Ni u kojem trenutku ne smiju popustiti u budnosti. Njihov
posao zahtijeva korištenje svih ljudskih sposobnosti. Njihovi glasovi se
moraju uzdizati poput truba i nikada se ne smiju oglasiti kolebljivim ili
nesigurnim tonom. Ne trebaju raditi za plaću, već zbog toga što ne mogu drugačije jer shvaćaju da će ih zadesiti nevolja ako ne budu propovijedali evanđelje. 63
126
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
29. travnja
Molitva i mučenje duše
„Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Jahvine. Neka mole: „Smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti baštine
svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima:
Gdje im je Bog?“ Tad Jahve, ljubomoran na zemlju svoju, smilova
se svom narodu.“ (Joel 2:17, 18)
Našim propovjednicima potreban je preobražaj karaktera. Trebali bi
se osjećati kao najbjedniji od svih ljudi ako njihova djela nisu učinjena u
Bogu, već su prepušteni vlastitim nesavršenim naporima. Krist će biti uz
svakog propovjednika koji, iako možda nije postigao savršenstvo karaktera, najozbiljnije nastoji postati nalik Njemu. Takav će se propovjednik
moliti. Plakat će između trijema i oltara, vapeći u duševnim mukama i
moleći za Božju prisutnost jer u suprotnom ne bi mogao stati pred ljude,
znajući da ga gleda cijelo nebo, a anđelovo pero bilježi njegove riječi,
njegovo vladanje i njegov duh.
O, kada bi se ljudi bojali Gospoda! O, kada bi ljubili Gospoda! O,
kada bi Božji glasnici osjećali teret duša koje propadaju! Tada ne bi samo držali prazne govore; njihove bi duše bile oživljene Božjom silom, a
njihova bi srca gorjela vatrom Božje ljubavi. Od slabih postali bi snažni
jer bi bili izvršitelji riječi. Čuli bi Isusov glas: „I evo, ja sam s vama u
sve dane.“ (Matej 28:20)… Govorniku se priznaje da je Božji suradnik
u onoj mjeri u kojoj on cijeni božansku prisutnost, cijeni Božju silu i
ima povjerenja u nju. Upravo u tolikoj mjeri on postaje silan kroz Boga.
U životu onoga koji teži spašavanju duša treba se očitovati uzdižuća,
osnažujuća sila, te stalan rast u poznavanju Boga i istine. Ako propovjednik izgovara riječi živih Božjih proročanstava, ako vjeruje i očekuje
suradnju Krista čiji je sluga, ako sakriva sebe i uzdiže Isusa - Otkupitelja svijeta, njegove će riječi doprijeti do srca njegovih slušatelja, a njegovo djelo nosit će nebeski pečat vjerodostojnosti. 64
127
Darovi Božjem narodu
Apostolska služba
30. travnja
Završno djelo pročišćene propovjedničke
službe
„I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove
Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u
pravednosti.“ (Malahija 3:3)
Bog želi red u svome djelu. U Božjem djelu ima nevjernih ljudi, ali to
ni na koji način ne umanjuje njegovu vrijednost kao Gospodnjeg sredstva za obavljanje velikog djela. Oni koji optužuju i omalovažavaju Božje djelo zato što posao koji se obavlja ne nalikuje na djelo koje se treba
izvršiti, nisu mudri ljudi.
Oni koji misle da ugađaju Bogu držeći neki zakon koji nije Njegov i
vršeći djela drugačija od onih propisanih u evanđeljima, izruguju se Bogu. Oni vrijeđaju Sveca Izraelova. Dana je opomena za opomenom. Poziv za pozivom upućen je u posljednjoj poruci nade danoj svijetu. Nesklon odustajanju, tužan a ipak nadajući se, Krist posljednji put kuca na
vrata srca. Ljudima i ženama daje se posljednja prilika. Najgori grješnici
trebaju čuti poruku milosti. Bog će otkriti tko će primiti Njegov znak ili
pečat. 65
Rečeno mi je da poručim našim propovjednicima da paze da se djelo
čišćenja i posvećenja odvija i u njihovim dušama. Neka vam na prvome
mjestu bude da osigurate vlastiti poziv i izbor. Vaš primjer treba biti pun
blagosti i ohrabrenja. Ne smije se dopustiti ulaz nikakvom zapovjedničkom duhu, već srce treba biti ispunjeno Kristovom nježnošću, ljubavlju
i suosjećanjem. Radite svaki dan na posvećenju duha kroz vjerovanje u
istinu. Neka svi shvate da ih je Bog izabrao da pokažu kako razumiju
tajnu pobožnosti. Kao narod, trebamo se očistiti od naših prirodnih zlih
navika i želja. Naša se srca moraju promijeniti jer inače ne možemo ispravno predstavljati Gospodina Isusa koji je dao svoj život za nas. Božji
Sin na sebe je uzeo ljudsku prirodu kako bi omogućio da se ljudsko poveže s božanskim preko prakticiranja savršene vjere. Krist je naš primjer
za razvoj savršenog karaktera. Kroz snagu koju dobivamo od Njega,
možemo biti pobjednici. 66
128
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
1. svibnja
Ključan dar za popravljanje crkve
„I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke.“
(1. Korinćanima 12:28)
Kristov dolazak - u vrijeme i na način na koji je to učinio - bilo je izravno i potpuno ispunjenje proročanstva. Taj dokaz, dan svijetu kroz
svjedočanstva apostola i njihovih suvremenika, jedan je od najjačih dokaza u korist kršćanske vjere. Mi nismo bili očevici Isusovih čuda koja
potvrđuju Njegovu božansku prirodu, ali imamo izjave Njegovih učenika koji jesu bili očevici; vjerom gledamo kroz njihove oči i čujemo kroz
njihove uši, a naša se vjera, zajedno s njihovom, hvata za dane dokaze.
Apostoli su prihvatili Isusa ne temelju svjedočanstava proroka i pravednika davanih u rasponu od mnogo stoljeća. Kršćanski svijet ima potpun i cjelovit lanac dokaza koji se proteže kroz Stari i Novi Zavjet; u
jednom se ukazuje na Spasitelja koji treba doći, a u drugom je ispunjenje uvjeta tog proročanstva. Sve to dostatno je za utvrđivanje vjere onih
koji žele vjerovati. 1
Apostol je upozorio Solunjane da ne preziru dar proroštva, a riječima:
„Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite“ (1. Solunjanima 5:19–21), naložio je pažljivo razlučivanje u razlikovanju između lažnog i istinitog. 2
Dok se Krist ne pojavi na nebeskim oblacima sa silom i velikom slavom, ljudi će biti izopačeni u duhu i okretati se od istine k pričama. Crkvi još predstoji vrijeme nevolje. Ona će prorokovati u kostrijeti. No
premda se mora suočiti s herezama i progonima, iako se mora boriti s
nevjernima i otpadnicima, još uvijek uz Božju pomoć stoji na sotoninoj
glavi. Gospod želi narod postojan kao čelik, s vjerom tvrdom poput granitne stijene. Oni trebaju biti Njegovi svjedoci u svijetu, Njegova sredstva za posebno, slavno djelo za dan koji je On pripremio. 3
129
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
2. svibnja
Krivotvorine – vrsta kušnje
„Ako se u tvojoj sredini pojavi kakav prorok ili čovjek sa snoviđenjima pa ti iznese kakvo znamenje ili čudo; i to se znamenje ili čudo
o kojem ti je govorio ispuni i onda ti on rekne: „Pođimo sad za drugim bogovima kojih dosad ne poznaješ i njima iskazujmo štovanje“,
nemoj slušati riječi toga proroka ni sne toga sanjača: tâ to vas iskušava Jahve, Bog vaš; hoće da dozna ljubite li zbilja Jahvu, Boga
svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom.“
(Ponovljeni zakon 13:1–3)
Gospod od svog naroda zahtijeva korištenje razuma, a ne zanemarivanje razuma na račun dojmova. Njegovo djelo bit će jasno svoj Njegovoj
djeci. Njegova nauka bit će takva da će se preporučiti razumijevanju
misaonih umova. Ona je osmišljena da uzdiže um. Božja sila ne očituje
se u svakoj prilici. Trenutak čovjekove potrebe prilika je za Boga.
Pokazana su mi zbunjena društva ljudi kojima je upravljao pogrešan
duh; svi su se istodobno glasno molili, neki su uzvikivali jedno, a drugi
nešto drugo, i bilo je nemoguće razaznati tko što govori. „Bog nije Bog
nesklada, nego Bog mira.“ (1. Korinćanima 14:33) Sotona je nastupio i
upravljao stvarima po vlastitoj volji. Razum i zdravlje bili su žrtve ove
zablude. Bog od svog naroda ne traži da oponašaju Baalove proroke, da
ozljeđuju svoje tijelo, da se deru i viču te prolaze kroz gotovo sva raspoloženja dok ih snaga ne izda zbog potpune iscrpljenosti. Religija se ne
sastoji od bučenja; kada je duša ispunjena Gospodnjim Duhom, Bog se
proslavlja slatkim i iskrenim slavljenjem. Neki su tvrdili da imaju veliku
vjeru u Boga, te da imaju posebne darove i posebne odgovore na svoje
molitve, iako za to nije bilo dokaza. Oni su pobrkali nagađanje i vjeru.
Molitva u vjeri nikada nije izgubljena; ali tvrditi da će uvijek biti uslišana na točno takav način kako očekujemo, i za točno određenu stvar koju
očekujemo, drskost je…
Što je veća svjetlost koju ljudi odbacuju, utoliko će veća biti sila obmane i tama koja će se spustiti na njih. Odbacivanje istine ostavlja ljude
u ropstvu, podložne sotoninim obmanama. 4
130
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
3. svibnja
Razvijanje rasuđivanja
„Kad prorok govori u ime Jahve pa to ne bude i riječ se ne ispuni,
onda je to riječ koju Jahve nije kazao. U drskosti je taj prorok govorio. Nemoj od njega strahovati.“ (Ponovljeni zakon 18:22)
Moramo znati čiji glas slijedimo - je li to glas istinitog i živog Boga,
ili glas velikog otpadnika. Svima nam je u interesu zadobiti vječni život
i stoga moramo paziti kako slušamo. Potrebna nam je zdrava nauka,
čista vjera. 5
Sa svih strana obasipa nas se bajkama i ljudi se odlučuju vjerovati
zabludi radije nego istini, jer prihvaćanje istine uključuje križ. Vlastito
ja mora se zanijekati; ego se mora raspeti. Sotona im stoga pruža lakši
put kroz poništavanje Božjeg zakona. Kada Bog pusti čovjeka da ide
vlastitim putem, to je najtamniji trenutak njegova života. Užasna je stvar
ostaviti svojeglavo, neposlušno dijete da ide svojim putem, da slijedi
sklonosti vlastita uma i na sebe sakuplja tamne oblake Božje osude. Ali
sotona ima svoje službenike koji su preoholi da bi se pokajali i koji stalno rade kako bi srušili Jahvino djelo i pogazili ga svojim nogama. Kakav će to biti tužan dan kad se takvi suoče sa svim teretom posljedica
svojih djela! Zbog njihove nauke i utjecaja izgubljene su duše koje su
mogle biti spašene u Isusu Kristu. Krist je umro za njih da bi mogli imati život. Pred njima je otvorio put na kojem će moći, kroz Njegove zasluge, držati Božji zakon. 6
Jesmo li se predali na službu Božjoj volji? Jesmo li se preobrazili Kristovom milošću? Neki tvrde da su u Kristu dok je njihovo djelo zapravo
rušenje Jahvina zakona. Hoćemo li im vjerovati na riječ? Hoćemo li
prihvatiti njihova uvjeravanja? Kako ćemo razlikovati prave Božje sluge
od lažnih proroka za koje je Krist rekao da će ustati da zavaraju mnoge?
Postoji samo jedan ispit karaktera – Jahvin zakon. 7
131
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
4. svibnja
Proročica Debora
„U to vrijeme Izraelu je sudila proročica Debora, žena Lapidotova.
Živjela je pod Deborinom palmom između Rame i Betela u Efrajimovoj gori i k njoj su dolazili Izraelci da presuđuje u njihovim sporovima.“ (Suci 4:4, 5)
Dvadeset su godina Izraelci uzdisali pod jarmom ugnjetača; tada su se
okrenuli od svog idolopoklonstva te s poniznošću i pokajanjem zavapili
Gospodu za izbavljenjem. Njihov vapaj nije bio uzaludan. U Izraelu je
živjela žena poznata po svojoj pobožnosti i Gospod je odlučio preko nje
izbaviti svoj narod. Njezino ime bilo je Debora. Bila je poznata kao proročica i, u nedostatku uobičajenih sudaca, ljudi su dolazili k njoj po savjete i presude.
Gospod je Debori prenio svoj naum da uništi neprijatelje Izraela i rekao joj da pošalje po čovjeka po imenu Barak te da ga uputi da sakupi
deset tisuća ljudi iz Naftalijeva i Zebulonova plemena i zarati s vojskom
kralja Jabina.
Baraku je bilo poznato stanje u kome su se nalazili Hebreji – raspršeni, malodušni i nenaoružani – a bila mu je poznata i snaga i vještina njihovih neprijatelja. Iako ga je sam Gospod odredio kao izabranog izbavitelja Izraela te je primio Božje jamstvo da će On ići s njim i pokoriti
njihove neprijatelje, ipak je bio bojažljiv i nepovjerljiv. Primio je Deborinu poruku kao Božju riječ, ali nije imao povjerenja u Izraelce i bojao
se da neće poslušati njegov poziv. Odbio je sudjelovati u tako neizvjesnom pothvatu ako Debora ne pođe s njim te tako podrži njegove napore
svojim utjecajem i savjetima. Debora je pristala, ali mu je rekla da ga
zadobivena pobjeda, zbog njegova nedostatka vjere, neće proslaviti, jer
će Sisera biti predan u ruke jedne žene…
Izraelci su djelovali hrabro i brzo, ali samo je Bog mogao poraziti
neprijatelja i pobjeda se može pripisati isključivo Njemu. 8
132
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
5. svibnja
Duh koji se očitovao u Rami
„Tada Šaul posla glasnike da uhvate Davida. Kad su oni vidjeli
zbor proroka u proročkom zanosu, a Samuela im na čelu, obuze
Božji duh i Šaulove glasnike te i oni padoše u proročki zanos… Tada Šaul krenu sam u Ramu… Ali i njega obuze duh Božji te je išao
u proročkom zanosu.“ (1. Samuelova 19:20, 22, 23)
Dok je Šaul išao u Gibeu u Benjaminovu plemenu, ugledao je skupinu
proroka koji su se vraćali s uzvisine na kojoj su imali bogoštovlje; dok
su prolazili, pjevali su slavu Bogu uz glazbu frule i harfe, citre i udaraljki. Tada se Božji Duh spustio na Šaula i on se pridružio prorocima te
zajedno s njima pjevao hvalu Najuzvišenijem i objavljivao čudesa nebeske istine. Govorio je tako tečno i mudro, i tako se srčano priključio
molitvama i odavanju slave, da su oni koji su ga poznavali samo kao
neukog poljodjelca začuđeno uzviknuli: „Što se to dogodilo sa sinom
Kiševim? Zar je Šaul među prorocima?“ (1. Samuelova 10:11) Nisu
mogli shvatiti kako je došlo do tako velike preobrazbe.
Samuel je osnovao prvu redovnu ustanovu za vjersko podučavanje i
razvijanje proročkih darova. Među glavnim predmetima proučavanja
bio je Božji zakon s uputama danim Mojsiju, sveta povijest, duhovna
glazba i poezija. U tim „proročkim školama“ mladiće su podučavali oni
koji su bili ne samo dobro upućeni u nebesku istinu, već su i sami održavali blisku povezanost s Bogom i primili poseban dar Njegova Duha.
Ti odgajatelji uživali su poštovanje i povjerenje ljudi i zbog nauke i
zbog svoje pobožnosti. Sila Svetoga Duha često se dojmljivo očitovala
u njihovim skupovima, a očitovanje proročkog dara nije bila rijetkost.
Te škole bile su od neizrecive važnosti za Izrael, ne samo kao sredstvo
koje se brinulo za širenje vjerskih istina, već i za očuvanje duha žive
pobožnosti. Kada se Šaul pridružio prorocima u njihovu bogoštovlju,
obnavljajuća sila Svetoga Duha izazvala je u njemu veliku promjenu. 9
133
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
6. svibnja
Mihejev primjer
„Glasnik koji bijaše otišao da zove Miheja reče mu: „Eno, svi proroci složno proriču dobro kralju. Govori i ti kao jedan od njih i proreci mu uspjeh!“ Ali Mihej odvrati: „Živoga mi Jahve, govorit ću
ono što mi Jahve kaže!“ (1. Kraljevima 22:13, 14)
Dok su mnogi koji ispovijedaju da su Kristovi sljedbenici odlutali u
zabludu i otpadništvo, oni koji hode u svjetlosti ne samo što čuju, već i
čitaju i razumiju proročanstva Njegove riječi. Božji zakon bit će odbačen u svijetu; njegov autoritet bit će prezren baš kao što se to dogodilo u
nebu prilikom prve velike pobune; Bog želi da budemo mudri i promatramo zbivanja među narodima kako bismo mogli vidjeti znakove opasnosti i prepoznati upozorenja koja nam je On dao, da se ne bismo našli
na strani velikog obmanjivača u krizi koja nam neposredno predstoji…
Ako nestrpljivo želimo shvatiti koja je naša dužnost, Bog nas neće
ostaviti obavijene tamom već će prosvijetliti naše razumijevanje da i
sami spoznamo što je istina. Ne želimo se zateći kako prihvaćamo opasne zablude kao istinu. Ne želimo dovesti svoje duše u opasnost odbacivanjem Božjih poruka upozorenja i savjeta. Naša najveća opasnost leži
u našoj sklonosti da odbacimo veću svjetlost, a naša je jedina sigurnost
u tome da sami vidimo i shvatimo „što govori Gospod.“… Borba oko
Božjeg zakona je počela i moramo biti spremni objasniti nadu koja je u
nama, s krotkošću i strahom. Moramo znati na čemu stoje naše noge.
Iako će se Božji zakon gotovo univerzalno odbaciti u cijelom svijetu,
postojat će pravedni ostatak koji će biti poslušan Božjim zahtjevima…
Vjetrovi nauke žestoko će puhati oko nas, ali ne smijemo dopustiti da
nas pomaknu. Bog nam je dao ispravno mjerilo pravednosti i istine –
zakon i svjedočanstvo. 10
134
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
7. svibnja
Razočaranja za naše dobro
„Kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu:
„Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg saveza
Jahvina pod zavjesama!“ Natan odgovori Davidu: „Što ti je god na
srcu, čini, jer je Bog s tobom.“ Ali još iste noći dođe Natanu ova
Božja riječ: „Idi i reci mome sluzi Davidu: „Ovako govori Jahve: Ti
Mi nećeš sagraditi kuće da prebivam u njoj.“ (1. Ljetopisa 17:1–4)
David je znao da će izvršavanje djela koje je zacrtao u svom srcu biti
na čast njegovu imenu i na slavu njegovoj vladavini, ali bio je spreman
podrediti svoju volju Božjoj volji. Odstupanje puno zahvalnosti koje se
tom prilikom pokazalo rijetkost je čak i među kršćanima. Koliko se često oni, čije su godine snage već prošle, grčevito drže nade da će postići
neko veliko djelo koje im je priraslo srcu ali koje nisu podobni ostvariti!
Njima se može obratiti Božja providnost, kao što je to Njegov prorok
učinio Davidu, objavljujući da im nije povjereno djelo koje toliko žarko
žele. Na njima je da pripreme put za druge koji će to učiniti. Ali umjesto
da se sa zahvalnošću pokore nebeskim uputama, mnogi se povlače kao
da su uvrijeđeni i odbačeni, s osjećajem da - ako ne mogu učiniti tu jednu stvar koju žele - neće postići ništa. Mnogi se očajničkim snagama
drže odgovornosti koje nisu u stanju nositi i uzalud se trude ostvariti
djelo kojemu nisu dorasli, dok ono što bi bili u stanju učiniti ostaje zanemareno. Zbog tog nedostatka suradnje s njihove strane, uzvišeno Božje
djelo je osujećeno i zaostaje. 11
Sve poteškoće, nazadovanja, nevolje i razočaranja s kojima će se Božji sluge suočiti tijekom aktivna rada služit će samo tome da ih ojačaju u
stvaranju ispravnog karaktera. 12
Bolje je prihvatiti križ, razočaranje i izjalovljene nade, nego živjeti
među prinčevima a odreći se neba. 13
135
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
8. svibnja
Huldina poruka
„Ovako veli Jahve:… Jer su Me ostavili i prinose žrtve tuđim bogovima da bi Me ljutili svim djelima ruku svojih, planut će jarost Moja na to mjesto i neće se ugasiti.“ A judejskom kralju, koji vas je
poslao po Jahvin savjet, recite ovo: „Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: Riječi si čuo. Ali kako ti je omekšalo srce i jer si se ponizio pred
Jahvom čuvši što sam objavio tome gradu i njegovim stanovnicima,
koje će pogoditi pustošenje i prokletstvo, i jer si razdro haljine svoje
i plakao preda Mnom, zato sam te uslišio' - riječ je Jahvina.“
(2. Kraljevima 22:16–19)
Gospod je Jošiji poslao poruku da se propast Jeruzalema ne može
spriječiti. Čak i ako se narod ponizi pred Bogom, ne mogu izbjeći svoju
kaznu. Njihova su osjetila toliko dugo bila otupljivana griješenjem protiv Boga da bi se, kada se kazna ne bi spustila na njih, ubrzo vratili na
isti grješan put. Ali zbog toga što je kralj ponizio svoje srce pred Bogom, od proročice Hulde dobio je vijest da će Gospod priznati njegovu
spremnost na traženje oproštaja i milosti od Boga…
Kralj sa svoje strane nije propustio učiniti ništa što bi moglo dovesti
do reformacije… Umjesto držanja govora narodu, Jošija je naredio da
im se čita knjiga zakona. Bio je tako revan da je i sam čitao zakon naglas. Bio je duboko pogođen i čitao je s prizvukom slomljena srca…
Što bismo mi trebali učiniti, mi kojima je dana velika svjetlost? Zakon
je stalno bio stavljan pred nas. Mnogo smo ga puta čuli s propovjedaonice. Gospodnji gnjev rasplamsao se protiv Njegova naroda zbog zanemarivanja Njegove Riječi. Osvjedočenje u duši trebalo bi nas uz pokoru
dovesti do podnožja križa, da se tamo molimo svim srcem, govoreći:
„Što nam je činiti da se spasimo? S čime ćemo doći pred Gospoda?“
Braćo moja, zapitajte se to brzo, prije nego što bude prekasno.14
136
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
9. svibnja
Proroci kao primjer
„Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji
su govorili u ime Gospodnje.“ (Jakov 5:10)
Nepokolebljivi Božji sluge često su trpjeli najogorčenije progonstvo
od lažnih vjerskih učitelja. No pravi proroci uvijek će prije odabrati poniženje, pa čak i smrt, nego da budu nevjerni Bogu. Beskonačno Oko
počiva na ljudima koji upućuju božanski ukor i oni nose veliku odgovornost. Ali na štetu nanesenu njima kroz krivo tumačenje, laži ili zlostavljanje, Bog gleda kao da je učinjena Njemu samome i kazna će biti u
skladu s time. 15
Jeremija je podnosio najoštrije progonstvo od svojih vlastitih zemljaka zato što je vjerno nosio poruku od Boga. Izaija, kojemu je Bog dopustio da vidi predivne stvari, prepiljen je jer je vjerno korio grijehe židovskog naroda. Proroci koji su došli brinuti se za Gospodnji vinograd uistinu su bili tučeni i ubijani. 16
U svakom su vijeku Božji odabrani glasnici bili izrugivani i progonjeni, ali kroz njihovu patnju širila se spoznaja o Bogu. Svaki Kristov
sljedbenik treba stupiti u vrstu i nastaviti to isto djelo, znajući da neprijatelji istine ne mogu učiniti ništa protiv nje, već samo u njezinu korist.
Božja je namjera da ta istina izbije na površinu i postane predmet ispitivanja i rasprava, čak i uz cijenu prezira koji se uz nju veže. Ljudski umovi moraju se protresti; svaka borba, svaki ukor, svako sredstvo kojim
se ograničava sloboda savjesti, Božje je sredstvo kako bi se probudio
um onih koji bi inače ostali uspavani.
Kako se često taj rezultat može vidjeti u povijesti Božjih glasnika!
Kada je plemeniti i rječiti Stjepan kamenovan nasmrt na poticaj Visokog vijeća, djelo evanđelja nije pretrpjelo nikakav gubitak. Nebesko
svjetlo koje je krasilo njegovo lice, božansko suosjećanje izrečeno u
njegovoj samrtničkoj molitvi, bili su poput oštre strijele osvjedočenja
za… Šaula, farizeja i gonitelja, koji je postao odabrano sredstvo za pronošenje Kristova imena. 17
137
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
10. svibnja
Sličan poziv danas
„Dođe mi riječ Jahvina: „Prije nego što te oblikovah u majčinoj
utrobi, Ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, Ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te.“ A ja rekoh: „Ah, Gospode Jahve, gle, ja ne umijem govoriti: dijete sam.“ A Jahve mi
odvrati: „Ne govori: „Dijete sam!“ Već idi k onima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se: jer Ja sam s tobom
da te izbavim,“ riječ je Jahvina. I tada Jahve pruži ruku, dotače se
usta mojih i reče: „Evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje.“
(Jeremija 1:4–9)
Kao što je Krist poslao svoje učenike, tako i danas šalje članove svoje
crkve. Ista sila koju su imali apostoli namijenjena je i njima. Ako učine
Boga svojom snagom, On će raditi s njima i njihov trud neće biti uzalud… Neka uvide da je djelo u kojem rade ono djelo na koje je Gospod
stavio svoj pečat… [Jeremija 1:7–9] On nas poziva da idemo i govorimo riječi koje nam On daje, osjećajući Njegov sveti dodir na našim usnama. Krist je crkvi povjerio sveti nalog. Svaki član treba biti provodnik
kroz kojeg će Bog prenijeti svijetu blaga svoje milosti, neistraživa blaga
Krista. Ne postoji ništa što Spasitelj želi više od službenika koji će svijetu predstaviti Njegov Duh i Njegov karakter. Ne postoji ništa što je svijetu potrebnije od objavljivanja Spasiteljeve ljubavi kroz ljude. Cijelo
nebo čeka na ljude i žene kroz koje će Bog moći otkriti silu kršćanstva.
Crkva je Božje sredstvo za objavljivanje istine, koje je od Njega dobilo silu da izvrši poseban posao; bude li Mu crkva vjerna, poslušna svim
Njegovim zapovijedima, u njoj će prebivati izvrsnost nebeske milosti.
Ako bude odana svome savezu, ako bude poštovala Gospoda Boga Izraelovog, nema sile koja će joj se moći suprotstaviti. 18
138
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
11. svibnja
Vjerno izrečeno proročanstvo
„Prorok koji je usnio san neka samo pripovijeda svoj san, a u koga
je riječ Moja, neka po istini objavljuje riječ Moju!“ “Što je zajedničko slami i žitu? - riječ je Jahvina.“ (Jeremija 23:28)
Imamo obilje značajnih, ozbiljnih istina iz Božje Riječi koje trebamo
objavljivati, ne dopuštajući umu da smisli i planira ništavne ljudske teorije koje bi se predstavljale Božjem stadu kao probne istine. Što je zajedničko slami i žitu? 19
Gospod je Ivanu [piscu Otkrivenja] objavio teme za koje je vidio da
će biti potrebne Njegovu narodu u posljednjim danima. Upute koje je
dao nalaze se u knjizi Otkrivenje. Oni koji žele biti suradnici s Kristom,
pokazat će duboko zanimanje za istine koje se mogu naći u toj knjizi.
Perom i riječima težit će jednostavno objasniti prekrasne stvari zbog
kojih se Krist spustio s neba kako bi ih otkrio. [Otkrivenje 1:1–3]
Ozbiljne poruke dane svojim redoslijedom u Otkrivenju trebaju zauzimati prvo mjesto u umu Božjeg naroda. Ničemu drugom ne smije se
dopustiti da zaokupi našu pažnju. Dragocjeno vrijeme brzo prolazi i
postoji opasnost da će mnogi biti zakinuti za vrijeme koje bi se trebalo
posvetiti objavljivanju poruka koje je Bog poslao palom svijetu. Sotona
sa zadovoljstvom gleda kada se odvraćaju umovi koji bi se trebali baviti
proučavanjem istina koje imaju veze s vječnim stvarima.
Kristovo svjedočanstvo, svjedočanstvo najozbiljnije prirode, treba se
odnijeti svijetu. U cijeloj knjizi Otkrivenje nalaze se najdragocjenija,
uzdižuća obećanja, a postoje i ozbiljna upozorenja najstrašnije prirode.
Zar oni koji ispovijedaju da posjeduju poznavanje istine neće čitati svjedočanstvo koje je Krist dao Ivanu? Ovdje nema nagađanja, nema znanstvenih varka. Tu se nalaze istine koje se tiču naše sadašnje i buduće
dobrobiti. Što je zajedničko slami i žitu? 20
139
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
12. svibnja
Uljepšavanje stvari nije od Boga
„Ded napiši na ploču i zapiši u knjigu da vremenima budućim
svjedočanstvo ostane. Ovo je narod odmetnički, sinovi lažljivi, sinovi koji neće da slušaju Zakon Jahvin. Vidovitima oni govore:
„Okanite se viđenja!“ a vidiocima: „Ne prorokujte istinu! Govorite
nam što je ugodno, opsjene nam prorokujte! Skrenite s puta, zastranite sa staze, uklonite nam s očiju Sveca Izraelova!“
(Izaija 30:8–11)
Danas ima mnogo lažnih proroka kojima se grijeh ne čini posebno
odbojnim. Oni se bune da se mir naroda bezrazložno remeti ukorima i
upozorenjima Božjih glasnika. Što se njih tiče, oni uspavljuju duše grješnika u smrtonosnu lagodnost svojim ugodnim i varljivim naukama. Na
isti je način drevni Izrael bio očaran laskavim porukama pokvarenih
svećenika. Njihovo nagoviještanje blagostanja bilo je ugodnije od poruke pravog proroka koji je savjetovao da se pokaju i budu pokorni.
Božji sluge trebaju očitovati blag i suosjećajan duh i pokazati svima
da ih u odnosima s ljudima ne potiču nikakvi osobni motivi te da ne
uživaju u iznošenju srditih poruka u Gospodnje ime, ali nikada se ne
smiju ustezati od prokazivanja grijeha koji kvare one koji tvrde da su
Božji narod, niti prestati truditi se da ih navedu da se okrenu od svojih
pogrešaka i služe Gospodu.
Oni koji teže prikriti grijeh i učiniti ga manje ozbiljnim u očima prijestupnika, čine djelo lažnih proroka i mogu za posljedicu takvih postupaka očekivati Božji osvetnički gnjev. Gospod nikada neće prilagoditi
svoje putove željama pokvarenih ljudi…
Bog ne suosjeća sa zločincem. On nikome ne daje slobodu da uljepšava grijehe Njegova naroda, niti da viče: „Mir, mir!“ kada je On izjavio
da za opake neće biti mira. Oni koji potiču pobunu protiv slugu koje
Bog šalje da donesu Njegove poruke, bune se protiv Gospodnje riječi. 21
140
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
13. svibnja
Varalica uništen
„I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: „Čuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Jahve, a ti si u narodu pobudio varave nade.
Zato ovako govori Jahve: „Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet ćeš
još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Jahve!“ I umrije
prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.“
(Jeremija 28:15–17)
Najmanja kazna koju je milostivi Bog mogao odrediti tako buntovnom narodu bila je podređenost babilonskoj vladavini, ali ako se budu
pobunili protiv tog propisa o podložnosti, trebali su osjetiti punu snagu
Njegove kazne.
Zapanjenost okupljenog vijeća naroda bila je neizmjerna kada im je
Jeremija, noseći na svom vratu jaram pokornosti, objavio Božju volju.
Jeremija je čvrsto zagovarao politiku pokornosti nasuprot upornom
protivljenju. Među onima koji su tvrdili da znaju Božje namjere isticao
se Hananija, jedan od lažnih proroka na koje je narod bio upozoren. Želeći zadobiti naklonost kralja i njegova dvora, podigao je svoj glas u
protivljenju, izjavljujući da mu je Bog dao riječi ohrabrenja za Židove…
U prisutnosti svećenika i naroda, Jeremija ih je žarko preklinjao da se
pokore babilonskom kralju za vrijeme koje je Gospod odredio. Stanovnicima Jude navodio je proročanstva Hošee, Habakuka, Sofonije i drugih čije su poruke ukora i upozorenja bile slične njegovoj. Ukazao im je
na događaje koji su nastupili kao ispunjenja proročanstva o odmazdi za
neokajane grijehe. Božji su sudovi u prošlosti bili izručeni na nepokorne
u obliku točnog ispunjenja Njegove namjere na način na koji je ona bila
otkrivena preko Njegovih proroka…
Lažni prorok ojačao je nevjerovanje naroda u Jeremiju i njegovu poruku. Bezbožno se proglasio Gospodnjim glasnikom, a posljedica je bila
njegova smrt. 22
141
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
14. svibnja
Bog upravlja događajima
„Sine čovječji, okreni lice k sinovima Amonovim te prorokuj protiv njih! Reci sinovima Amonovim: „Poslušajte riječ Jahve Gospoda! Ovako govori Jahve Gospod: Zato što vi klicaste „ha, ha!“ nad
Mojim Svetištem kad ono bijaše oskvrnuto, i nad zemljom Izraelovom kad ona bijaše opustošena, i nad domom Judinim kad odlažaše
u izgnanstvo, predat ću vas, evo, u posjed sinovima Istoka da usred
vas razapnu svoje šatore, udare svoja prebivališta. Oni neka jedu
tvoje plodove i piju mlijeko tvoje.“ (Ezekiel 25:2–4)
Lotovo jedino potomstvo, Moabci i Amonci, bili su opaka, idolopoklonička plemena, buntovnici protiv Boga i ogorčeni neprijatelji Njegova
naroda. 23
Zbog okrutnosti i prevrtljivosti Amonaca i Moabaca prema Izraelu,
Bog je preko Mojsija objavio da trebaju zauvijek biti isključeni sa skupova Njegova naroda. Vidi Ponovljeni zakon 23:3–6. 24
Iako su narodi odbacivali Božja načela, a to odbacivanje dovodilo je
zauzvrat do njihove vlastite propasti, ipak je očito djelovanje božanskog
sveprožimljućeg cilja tijekom vjekova. To je bilo ono što je prorok Ezekiel vidio u prekrasnom prikazu koji mu je dan tijekom njegova izgnanstva u zemlji Kaldejaca, kada su pred njegovim očima pokazani simboli
koji su otkrivali svemoćnu Silu koja je upravljala poslovima zemaljskih
vladara. 25
U viđenjima danim Izaiji, Ezekielu i Ivanu, vidimo koliko je Nebo
tijesno povezano s događajima koji se odvijaju na Zemlji i koliko je
velika Božja briga za one koji su Mu odani. Ovaj svijet nije bez vladara.
Raspored nadolazećih zbivanja u Gospodnjim je rukama. Nebesko Veličanstvo upravlja sudbinom nacija, kao i stvarima koje se tiču Njegove
crkve…
Trebamo imati povjerenja u Boga, vjerovati u Njega i krenuti naprijed.26
142
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
15. svibnja
Neočekivano pozivanje poniznoga
„“Nisam bio prorok ni proročki sin“ - odgovori Amos Amasji –
„bio sam stočar i gajio sam divlje smokve: ali me Jahve uze od stada i Jahve mi reče: „Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu.““
(Amos 7:14, 15)
Koliko je mnogo korisnih i priznatih radnika u Božjem djelu koji su
prošli obuku kroz ponizne dužnosti najnižih položaja u životu! Mojsije
je trebao biti vladar Egipta, ali Bog ga nije mogao uzeti s kraljeva dvora
na djelo koje mu je bilo namijenjeno. Tek kada je četrdeset godina bio
vjeran pastir, poslan je da bude izbavitelj svoga naroda. Gideon je pozvan s gumna da bude oruđe u Božjim rukama kojim će se izbaviti izraelski narod. Elizej je pozvan da ostavi plug i vrši Božju volju. Amos je
bio poljodjelac i orao je tlo kada mu je Bog dao vijest koju je trebao
objaviti.
Svi koji žele biti Kristovi suradnici moraju obaviti znatan dio teškog,
neugodnog posla, i pouke koje će im biti pružene moraju biti mudro
odabrane, u skladu sa specifičnostima njihova karaktera i posla koji će
obavljati. 27
Kao što je Elizej bio pozvan s rada sa svojim volovima u polju kako
bi primio posvećeni plašt proročke službe, tako je i William Miller pozvan da ostavi svoj plug i pred narodom otkrije tajne Božjega kraljevstva.
Bez straha se posvetio svome poslu, vodeći svoje slušatelje korak po
korak kroz proročka razdoblja do drugog Kristovog dolaska. Svaki napor davao mu je snagu i hrabrost kada je ugledao sveopće zanimanje
pobuđeno njegovim riječima.
Iako je imao malo službenog obrazovanja, postao je mudar jer se povezao s Izvorom mudrosti. Posjedovao je snažne umne sposobnosti,
ujedinjene s istinskom dobrotom srca, kršćanskom poniznošću, smirenošću i vlašću nad sobom. Bio je čovjek velike vrijednosti, koji je nesvjesno zadobivao poštovanje i čast gdje se god cijenilo poštenje karaktera i moralna izvrsnost. 28
143
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
16. svibnja
Hagajeva poruka
„Zato je došla riječ Jahvina preko proroka Hagaja: A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kućama, dok je ovaj Dom razvaljen. I zato, ovako sada govori Jahve nad Vojskama: Razmotrite
svoje putove!“ (Hagaj 1:3–5)
Dojmljiv primjer posljedica sebičnog zakidanja Božjeg djela čak i za
dragovoljne darove, vidi se u danima proroka Hagaja. Nakon povratka
iz ropstva u Babilonu, Židovi su se prihvatili obnavljanja Gospodnjeg
hrama; no suočeni s odlučnim protivljenjem svojih neprijatelja, prekinuli su s poslom, a ozbiljna suša, koja ih je dovela u tešku nestašicu, uvjerila ih je da je nemoguće dovršiti izgradnju hrama. „Nije još došlo vrijeme,“ rekli su, „da se opet sazda Dom Jahvin.“ (Hagaj 1:2) No Gospodnji prorok donio im je poruku: [Hagaj 1:4–6, 9–11; 12:16, 17]. Potaknuti tim upozorenjima, narod je odlučio sagraditi Božji dom. 29
Grješnici koji se kaju nemaju razloga za očajavanje kada ih se podsjeti na njihove prijestupe i upozori na opasnost u kojoj se nalaze. Upravo
taj trud u njihovu korist pokazuje koliko ih Bog voli i želi spasiti. Da bi
naslijedili vječni život, sve što trebaju činiti je slijediti Njegove savjete i
vršiti Njegovu volju. Bog pred svoj grješni narod postavlja njihove grijehe kako bi ih oni mogli sagledati u pravoj veličini pod svjetlom božanske istine. Potom je njihova dužnost zauvijek ih se odreći. Bog je danas
jednako u stanju spasiti od grijeha kao što je to bio u vrijeme patrijarha,
Davida, proroka i apostola. Mnoštvo slučajeva zapisanih u svetoj povijesti, u kojima je Bog izbavio svoj narod od njihovih nepravda, trebao bi
u današnje vrijeme potaknuti želju u kršćaninu za prihvaćanjem nebeskih uputa i žar za usavršavanjem karaktera koji će proći detaljni ispit
suda. 30
Razmotrite svoje putove. Uzmite si vremena za razmišljanje. Odvagnite svoje postupke. 31
144
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
17. svibnja
Povratak Ilijine poruke
„Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin,
dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.“
(Malahija 4:5, 6)
Kada Božji Duh upravlja umom i srcem, On obraća srca otaca k djeci
i neposlušne k mudrosti pravednika. Tada će se Jahvin zakon smatrati
prijepisom božanskog karaktera, a nova će pjesma odjeknuti iz srca dotaknutog nebeskom milošću jer čovjek shvaća kako se Božje obećanje
ispunilo u njegovu iskustvu: da mu je prijestup oprošten, a grijeh opravdan. Pokazao je pokajanje prema Bogu zbog kršenja Njegova zakona i
vjeru u našeg Gospodina Isusa Krista koji je umro za njegovo opravdanje. 32
Ne postoji ništa tako uzdižuće i oživljujuće kao proučavanje velikih
tema koje se tiču našeg vječnog života. Neka se učenici potrude shvatiti
te Bogom dane istine; neka se trude razumjeti te dragocjene stvari, pa će
time njihov um rasti i razvijati se. Ali um zatrpan mnoštvom stvari koje
nikada neće biti u stanju iskoristiti, umanjen je i oslabljen um jer je zaposlen bavljenjem isključivo prizemnim stvarima. Takvom umu nije
stavljeno u zadaću razmatranje velikih, uzvišenih otkrivenja koja dolaze
od Boga…
Iz podučavanja se treba iskorijeniti sve što nije nužno i pred učenika
se treba postaviti samo one stvari koje će mu biti od stvarne vrijednosti.
Samo se s tim predmetima treba upoznati kako bi za sebe mogao osigurati život koji se po trajanju može mjeriti s Božjim životom. Dok uči o
takvim stvarima, njegov će se um jačati i razvijati se, kao što je to bio
slučaj s Kristom i Ivanom Krstiteljem. Što je to učinilo Ivana velikim?
On je zatvorio svoj um pred masom tradicija koje su podučavali učitelji
židovskog naroda, otvarajući ga za mudrost koja dolazi odozgo. 33
145
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
18. svibnja
Priprema proroka
„No anđeo mu reče: „Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva:
žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan… Mnoge
će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. Ići će pred
njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.“
(Luka 1:13, 16, 17)
Nebeski anđeo došao je uputiti Zahariju i Elizabetu kako trebaju odgajati i podučavati svoje dijete kako bi radili u skladu s Bogom na pripremi glasnika koji će objaviti Kristov dolazak. Kao roditelji, trebali su
vjerno surađivati s Bogom u oblikovanju takvog karaktera u Ivana koji
će ga učiniti podobnim za obavljanje djela koje mu je Bog dodijelio kao
sposobnom radniku. Ivan je bio sin njihove starosti, bio je dijete čuda, i
roditelji su mogli rezonirati da je na njemu da izvrši posebno djelo za
Gospoda te da će se Gospod pobrinuti za njega. Ali roditelji nisu tako
razmišljali; povukli su se na osamljeno mjesto na selu, gdje njihov sin
neće biti izložen iskušenjima gradskog života ili naveden da se odvoji
od savjeta i uputa koje će mu oni kao roditelji davati. Oni su izvršili svoj
udio u razvijanju karaktera u djetetu koji će na svaki način biti prikladan
svrsi koju je Bog namijenio za njegov život. Nisu dopustili nikakvo nehajno zanemarivanje sa svoje strane koje bi spriječilo da njihov sin postane dobar i mudar, „da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da
upravi noge naše na put mira.“ (Luka 1:79). Na svet način izvršili su
svoju obavezu. 34
Karakter i iskustvo Ivana Krstitelja, prethodnika Krista, treba biti veliko ohrabrenje roditeljima u odgoju njihove djece. Ivan svoj dom nije
nalazio u gradovima i selima. Od djetinjstva do mladosti, i od mladosti
do odrasle dobi, živio je u divljini. Ali nije tako živio iz sebičnih razloga. 35
146
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
19. svibnja
Pouke od prorokovih roditelja
„Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe.“
(Luka 1:15)
Svete odgovornosti i dužnosti koje nam propisuje naš Gospod ne smiju se zapostavljati dok ne promijenimo svoju volju i svoje okolnosti.
Načela samoodricanja i samopožrtvovnosti, na način kako su otkrivena
u primjeru Krista, Ivana Krstitelja te Danijela i tri mladića, trebaju proći
kao plug kroz naslijeđene i stečene navike u svim okolnostima i okruženjima.36
Gospod je umro za djecu i spreman je učiniti veliko djelo za njih ako
su roditelji spremni surađivati s Njim na odgoju i obrazovanju svoje
djece u skladu s uputama koje je dao. Karakter u djetinjstvu Ivana Krstitelja treba poslužiti kao ohrabrenje roditeljima u odgoju njihove djece.
Odgojiti djecu prema Gospodnjim uputama i savjetima najveće je
misionarsko djelo koje roditelji mogu izvršiti. Majci je povjereno veće
djelo nego kralju na njegovu prijestolju. Ona ima skup dužnosti koje
treba izvršiti prema svojoj djeci koje nitko drugi ne može izvršiti. Ako
se svakodnevno uči u Kristovoj školi, obavljat će svoju dužnost u Božjem strahu i brinuti se za djecu kao za Božje predivno stado.
Majke se trebaju suzdržavati od uzrujavanja i svađanja. Nije dobro
imati naviku uzrujavati se i svađati jer ćete postati neugodni i grubi u
vlastitom domu i vjerojatno ćete izgubiti kontrolu kad god vam nešto ne
bude po volji. To će uvelike naškoditi vašoj duši i dušama vaše obitelji.
Budite strpljivi, budite blagi, budite nježni. Zadobijte povjerenje i ljubav
svoje djece, pa ih onda neće biti teško kontrolirati. Nikada se nemojte
uzrujavati, nikada nemojte prijetiti, nikada svojoj djeci nemojte obećati
nešto što ne možete ispuniti. Ne održite li svoju riječ, to će oslabjeti
povjerenje vaše djece u vas…
Nemojte se prema njima odnositi na način koji će ih navesti da misle
kako nema koristi od pokušaja da budu dobri i rade ispravne stvari. 37
147
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
20. svibnja
Prorokova priprema
„Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve
do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.“ (Luka 1:80)
Ivan Krstitelj, Kristov prethodnik, primio je svoj rani odgoj od svojih
roditelja. Velik dio svoga života proveo je u divljini kako ne bi pao pod
loš utjecaj promatrajući mlaku pobožnost svećenika i rabina, ili pak naučio njihova načela i tradicije kroz koje su se omalovažavala i iskrivljavala prava načela. Vjerski učitelji toga vremena postali su toliko duhovno slijepi da gotovo nisu mogli prepoznati vrline nebeskog porijekla.
Toliko su dugo njegovali oholost, zavist i ljubomoru da su tumačili spise Staroga zavjeta na način koji je uništavao njihovo pravo značenje.
Ivan je odlučio odreći se uživanja i lagodnosti gradskog života u korist
oštre discipline divljine. Tu je njegova okolina bila pogodna za razvijanje navika jednostavnosti i samoodricanja. Nesmetan žamorom svijeta,
tu je mogao učiti pouke iz prirode, otkrivenja i providnosti. Ivanovi bogobojazni roditelji često su mu ponavljali riječi koje je anđeo uputio
Zahariji. Od njegova djetinjstva pred njim je isticana njegova misija, i
on je prihvatio sveti zalog. Njemu je samoća pustinje bila dobrodošli
bijeg od društva u kome su sumnja, nevjerovanje i nečistoća postali toliko usvojeni i sveopći. Nije se pouzdao u vlastitu silu odolijevanja iskušenju i ustezao se od stalnog dodira s grijehom kako ne bi izgubio osjećaj za njegovu veliku grješnost.
No Ivanov život nije bio proveden u dokolici, asketskoj potištenosti ili
sebičnoj osamljenosti. S vremena na vrijeme otišao je družiti se s ljudima i uvijek je bio zainteresirani promatrač stvari koje su se zbivale u
svijetu. Iz svojeg tihog utočišta gledao je razvoj događaja. Vidom obasjanim božanskim Duhom, proučavao je karaktere ljudi ne bi li spoznao
kako doprijeti do njihovih srca nebeskom porukom. 38
148
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
21. svibnja
U pustinji sa silom
„U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj
pustinji: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ Ovo je
uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite Mu staze!“
(Matej 3:1–3)
Usred nesloge i sukoba čuo se glas iz pustinje, iznenađujući i ozbiljan,
a istodobno pun nade: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko.“ (Matej 3:2) S novom, čudnovatom silom, taj glas je pokrenuo narod. Proroci su nagovijestili Kristov dolazak kao događaj u dalekoj budućnosti, ali sada je tu bila objava da je Njegov dolazak blizu. Ivanov
osebujan izgled prenosio je misli njegovih slušatelja unazad do drevnih
vidjelaca. Ponašanjem i odjećom nalikovao je proroku Iliji. Ilijinim duhom i silom prokazao je pokvarenost naroda i ukorio prevladavajuće
grijehe. Njegove riječi bile su jednostavne, smislene i uvjerljive. Mnogi
su vjerovali da je on jedan od uskrslih proroka. Cijeli se narod uzbudio.
Mnoštva su nahrupila u pustinju.
Ivan je objavljivao Mesijin dolazak i pozivao ljude na pokajanje. Kao
simbol čišćenja od grijeha, krštavao ih je u vodama Jordana. Tako je
zornim prikazom učio da su oni koji tvrde da su Božji izabrani narod
okaljani grijehom te da bez očišćenja srca i života ne mogu biti sudionici Mesijina kraljevstva. 39
Riječi propovjednika u pustinji imale su silu. On je neustrašivo pronosio svoju poruku, koreći grijehe svećenika i vladara, i nalagao im da
rade djela nebeskog kraljevstva. Ukazao im je na njihovo grješno zanemarivanje Očeva autoriteta preko odbijanja da izvrše djelo koje im je
dano. Nije sklapao kompromise s grijehom, i mnogi su se obratili od
svoje nepravde. Da je ono što su židovski vođe ispovijedali bilo istinito,
primili bi Ivanovo svjedočanstvo i prihvatili Isusa kao Mesiju. Ali oni
nisu pokazali plodove pokajanja i pravednosti. Oni koje su prezirali ulazili su u Božje kraljevstvo prije njih. 40
149
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
22. svibnja
Više od proroka
„Poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu… Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je
pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi
put pred tobom. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne
usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega.“ (Matej 11:7, 9–11)
Gospod godinama obraća pozornost svojeg naroda na zdravstvenu
reformu. To je jedna od velikih grana djela pripreme za dolazak Sina
čovječjeg. Ivan Krstitelj išao je u Ilijinom duhu i sili kako bi pripremio
Gospodnji put i obratio ljude k mudrosti pravednika. On je bio predstavnik ljudi u posljednjim danima kojima je Bog povjerio svete istine da ih
iznesu pred narod i pripreme put za Kristov drugi dolazak. Ivan je bio
reformator. Anđeo Gabriel, spustivši se s neba, dao je upute o zdravstvenoj reformi Ivanovom ocu i majci. Rekao je da Ivan ne smije piti
vina ni žestoka pića, te da će biti ispunjen Svetim Duhom od samog
rođenja.
Ivan se odvojio od prijatelja i od lagodnosti života. Jednostavnost njegove odjeće - haljina istkana od devine dlake - bila je stalan prijekor
raskošnosti i razmetljivosti židovskih svećenika i naroda općenito. Njegova prehrana, u potpunosti od bilja - od rogača i divljeg meda - bila je
ukor popuštanju apetitu i proždrljivosti koja je posvuda prevladavala…
Oni koji trebaju pripremiti put za Kristov drugi dolazak predstavljeni
su vjernim Ilijom, kao što je i Ivan došao u Ilijinom duhu kako bi pripremio put za Kristov prvi dolazak. Treba se isticati velika tema o reformi,
i mišljenje javnosti mora se uzburkati. Uz poruku se mora vezati umjerenost u svemu, kako bi se Božji narod odvratio od svog idolopoklonstva, svoje proždrljivosti i svoje razmetljivosti u odijevanju i drugim
stvarima. 41
150
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
23. svibnja
Mučenik za istinu
„Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu
zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše:
„Ne smiješ je imati!““ (Matej 14:3, 4)
Ivanov život bio je tužan i pun samoodricanja. On je navijestio Kristov dolazak, ali nije mu bilo dano da bude svjedokom Kristovih čuda ni
da uživa u sili koju će On pokazati. Kada Isus utvrdi svoj položaj kao
učitelj, Ivan je znao da će on sam morati umrijeti. Njegov se glas rijetko
čuo izvan pustinje. Njegov život bio je život samotnjaka. Nije se držao
obitelji svojeg oca i uživao u njihovu društvu, već ih je napustio kako bi
izvršio svoju zadaću. Mnoštva su napuštala užurbane gradove i hrlila u
pustinju da čuju riječi ovog nevjerojatnog proroka. Ivan je položio sjekiru na korijen drvetu. Korio je grijeh bez straha od posljedica i pripremio
je put za Božje Janje.
Na Heroda je utjecalo slušanje snažnih, oštrih Ivanovih svjedočanstava, i s dubokim je zanimanjem pitao što mora činiti kako bi postao njegovim učenikom. Ivanu je bila poznata činjenica da se Herod spremao
oženiti ženom svoga brata dok je njezin muž još bio živ, i vjerno mu je
rekao da to nije u skladu sa zakonom. Herod nije bio spreman učiniti
nikakvu žrtvu. Oženio je ženu svoga brata i pod njezinim utjecajem uhitio je Ivana i bacio ga u tamnicu, ali s namjerom da ga ipak oslobodi.
Dok je tako bio utamničen, Ivan je od svojih učenika slušao o Isusovim
silnim djelima. Nije mogao slušati Njegove milostive riječi, no učenici
su ga obavještavali i tješili onime što su čuli. Ivanu je ubrzo nakon toga
odrubljena glava, na nagovor Herodove žene. Vidjela sam da su najponizniji učenici koji su slijedili Isusa i čuli riječi koje su silazile s Njegovih usana bili veći od Ivana Krstitelja, to jest bili su više uzdignuti i počašćeni, a njihovi su životi bili sretniji. 42
151
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
24. svibnja
Proroštvo za posljednje dane
„U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo
i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a
starci vaši sne sanjati. Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha
svojeg u dane one i proricat će.“ (Djela 2:17, 18)
Dano nam je jamstvo da će u ovom razdoblju svjetske povijesti Sveti
Duh djelovati moćnom silom, osim ako vlastitim nevjerovanjem ne ograničimo svoje blagoslove te tako izgubimo prednosti koje možemo
dobiti… U prošlosti su sveti ljudi iz davnina govorili potaknuti Svetim
Duhom. U drevno doba proroci su istraživali što je objavljivao Božji
Duh koji je bio u njima. Tada Duh nije bio dan u punoj sili jer Isus još
nije bio proslavljen. Počevši od dana Pedesetnice, Sveti se Duh trebao
izlijevati na sinove i kćeri, na sluge i sluškinje. 43
Drugo poglavlje Djela apostolskih bilježi iskustvo koje su učenici
imali kad su primili Svetoga Duha… [Djela 2:12–21] Ako se to Joelovo
proročanstvo djelomično ispunilo u danima apostola, mi živimo u vremenu kada će se to još jasnije očitovati među Božjim narodom. On će
toliko dati svoga Duha svome narodu da će oni postati svjetlost usred
moralne tame i veliko će svjetlo odsjajivati u svim krajevima svijeta.
Neka se naša vjera poveća kako bi Bog mogao na moćan način raditi sa
svojim narodom! 44
U drevno doba Bog je govorio ljudima ustima proroka i apostola. Danas im se obraća preko svjedočanstava njegova Duha. Nikada nije postojalo vrijeme kada je Bog revnije podučavao svoj narod nego što ih
danas podučava u vezi sa svojom voljom i putem kojim želi da idu. Ali
hoće li oni imati koristi od Njegovih pouka? Hoće li primiti Njegove
ukore i paziti na Njegova upozorenja? Bog neće prihvatiti djelomičnu
poslušnost; On neće odobriti nikakav kompromis s vlastitim ja. 45
152
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
25. svibnja
Odvojeni od taštine
„Ti su tvoji proroci, Izraele, kao lisice usred ruševina. Vi se ne popeste na proboje i ne zidaste zida oko doma Izraelova da se održi u
boju u dan Jahvin. Viđenja su njihova isprazna, i lažna su njihova
proricanja. Govore „Riječ Jahvina!“ - a Jahve ih nije poslao. I još
očekuju da će im se riječi ispuniti.“ (Ezekiel 13:4–6)
Lažni pastiri su pijani, ali ne od vina; teturaju, ali ne od žestoka pića.
Za njih je Božja istina zapečaćena; ne mogu je shvatiti. Kada ih se pita
što je sedmi dan-subota, je li ona istinska biblijska subota ili nije, oni
navode um na bajke… Ti proroci su poput pustinjskih lisica. Oni nisu
ispunili praznine, nisu podigli ogradu kako bi se Božji narod održao u
bitki na Gospodnji dan. Kada se nečiji um probudi i čovjek počne ispitivati te lažne pastire o istini, oni se koriste najlakšim i najboljim načinom
da provedu svoju namjeru i smire umove znatiželjnih, čak i uz cijenu da
moraju promijeniti vlastito stajalište kako bi to postigli…
Mnogi protivnici Božje istine smišljaju nevaljalštine u svojim mislima
dok leže u krevetu, a tijekom dana izvršavaju svoje podle planove za
omalovažavanje istine i predstavljanje nečeg novog čime bi zainteresirali narod i odvratili njihove misli od dragocjene, neizmjerno važne istine…
Različite skupine onih koji ispovijedaju da su adventisti imaju po malo istine, ali Bog je sve te istine dao svojoj djeci koja se pripremaju za
Božji dan. Njima je dao i istine koje te skupine niti znaju, niti će moći
razumjeti. Ako Bog bude imao ikakvu novu svjetlost koju želi prenijeti,
dat će svojim odabranima i ljubljenima da je razumiju, bez potrebe da
njihovi umovi budu prosvijetljeni odlaženjem da slušaju one koji su u
tami i zabludi. 46
153
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
26. svibnja
Pogrešno primijenjeno proročanstvo
„I opet mi dođe riječ Jahvina: „Sine čovječji! Prorokuj protiv onih
koji se grade prorocima u Izraelu! Reci tim prorocima koji prorokuju po svojoj glavi: „Čujte riječ Jahvinu! Ovako govori Jahve Gospod: Jao prorocima bezumnim koji duh svoj slijede a ništa ne vide!“ (Ezekiel 13:1–3)
Najteža zadaća koju sam ikada morala izvršiti u ovom djelu
[govorenja onima koji su odvraćali ljude od pravog puta] bila je ophođenje s onim za kojeg sam znala da želi slijediti Gospoda. Neko je vrijeme mislio da dobiva novu svjetlost. Bio je vrlo bolestan i smrt mu je
bila blizu. Koliko se moje srce nadalo da neće dovesti do toga da bude
nužno da mu kažem što je to što zapravo čini. Oni kojima je iznosio
svoje poglede željno su ga slušali i neki su mislili da je nadahnut. On je
napravio grafikon i objašnjavao je iz Svetog pisma da će Gospod doći
na određeni datum, mislim negdje tijekom 1894. godine. Mnogima se
njegovo rezoniranje činilo bez mane. Pričali su o njegovim snažnim
opomenama iz bolesničke sobe. Pred njegovim očima prolazile su predivne slike. Ali što je bio izvor njegova nadahnuća? Bio je to morfij koji
je primao kako bi mu se olakšali bolovi…
Gospodnja riječ koja mi je došla glasila je: „To nije istina, već će navesti na čudne putove i neki će se zbuniti zbog tog tumačenja te će odustati od vjere.“…
Nitko nema istinitu poruku koja određuje vrijeme u koje će Krist doći
ili neće doći. Budite sigurni da Bog nikome ne daje vlast da kaže kako
Krist odgađa svoj dolazak pet godina, deset godina ili dvadeset godina.
„Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.“ (Matej 24:44). To je naša poruka, ona ista poruka koju objavljuju tri
anđela što lete posred neba. 47
Mnogo puta sam upozorena u vezi s određivanjem vremena. Božjem
narodu nikada više neće biti dana poruka vezana uz vremensko razdoblje. Na nama nije da znamo ni točno vrijeme izlijevanja Svetoga Duha
ni Kristova dolaska. 48
154
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
27. svibnja
Opasnost obmane
„Sine čovječji, okreni lice protiv kćeri svojega naroda koje prorokuju po svojoj glavi! Prorokuj protiv njih.“ (Ezekiel 13:17)
Annu Phillips nije trebalo ohrabrivati na način kako se to činilo. To
joj je bilo na veliku štetu – učvrstilo ju je u obmani. Žao mi je što su
naša braća i sestre spremni prihvatiti ta nazovi otkrivenja i umisliti da u
njima vide nebesku vjerodostojnost. Te stvari nisu prikladne za izvršavanje djela nužnog za današnje vrijeme. Djetinjaste slike i usporedbe
koriste se za opisivanje svetih, nebeskih stvari, i dolazi do miješanja
plemenitog i smiješnog. Iako to djelo ima privid velike svetosti, sračunato je da zarobi i zavede duše. 49
Anni Phillips se na taj način šteti; ona se navodi i ohrabruje da nastavi
djelo koje neće izdržati Božju kušnju.
Na sličan način je zakinuta i Anna Garmire. Njezina majka navela ju
je da povjeruje kako su njezini djetinjasti snovi otkrivenje od Boga. Njezin otac obraćao se djetetu kao osobi koja je odabrana od Boga; sve njezine maštarije i snovi zapisani su kao Annina viđenja. Pokazane su joj
slike i simboli i imala je ukore za svoju majku i svog oca. Nakon oštrog
ukora, slijedili su laskavi opisi prekrasnih stvari koje će Gospod učiniti
za njih…
Formirala se mala skupina za koju je izgledalo da je bila nadahnuta
viđenjima, a viđenja su proglašena kao duhovno važnija od viđenja sestre White.
Tada je gospodin Garmire izdao traktat u kojem je naučavao kako će
vrijeme milosti završiti u točno određenom trenutku, te naveo vrijeme
Gospodnjeg dolaska. Iznesena su svjedočanstva o moralnoj čistoći, a
slijedile su najodvratnije teorije vezane uz poruku trećeg anđela, teorije
odviše odbojne da bi uopće bile zapisane. Neke iskrene, bogobojazne i
uplašene duše prihvatile su te stvari i neki su se okaljali. Jedan je umro
slomljena srca; drugi je bio samo mrvicu udaljen od moralne propasti
kada je stiglo svjedočanstvo sestre White koje je otkrilo sotonine planove i prekinulo opčinjenost.50
155
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
28. svibnja
Jedna vrsta fanatizma
„Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a
iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.“ (Matej 7:15, 16)
Jedna sestra, u pismu svojim prijateljima, s puno entuzijazma govori o
izjavi brata __ da je sestra White vidjela kako je došlo vrijeme kada svi
mogu imati dar proroštva u istoj mjeri kao i oni koji sada imaju viđenja
- ako budemo u ispravnom odnosu s Bogom. Čijim autoritetom je dana
ta izjava? Moram vjerovati da je sestra pogrešno razumjela brata __, jer
ne vjerujem da je on to izjavio. Ta sestra dalje piše: „Brat __ sinoć je
rekao da će se dogoditi to da Bog neće govoriti svima za dobro svih
ostalih, već svakome za njegovo vlastito dobro, i tako će se ispuniti Joelovo proročanstvo.“ Izjavio je da se to već događa u mnogo slučajeva.
Govorio je kao da misli kako nitko neće imati tako vodeći položaj kao
što je to imala i imat će sestra White. Mojsije je spomenut kao primjer.
On je bio vođa, ali spominje se da su mnogi prorokovali, iako njihova
proročanstva nisu zapisana…
Te izjave, isprepletene s drugim stvarima za koje se tvrdi da su od
Boga, navode na krivi put; mnogi će ih umovi željno prihvatiti i zbog
krivih dojmova pogrešno će shvatiti naš pravi položaj i djelo. S puno
toga što je istinito pomiješana je pogreška koja se prihvaća na doslovan
način, a osobe povodljiva karaktera djeluju u skladu s time. Na taj će
način fanatizam zauzeti mjesto dobro organiziranog i discipliniranog
rada koji je potreban da bi se završilo Božje djelo.
Što se tiče tih zamisli u vezi s prorokovanjem, ne oklijevam reći: Bolje bi bilo da nikada nisu izrečene. Takve izjave pripremaju put za stanje
stvari koje će sotona zasigurno iskoristiti da uvede krivotvorene običaje.
Postoji opasnost ne samo da će nestabilni umovi biti navedeni na fanatizam, već i da će osobe koje su začetnici toga iskoristiti to uzbuđenje
kako bi postigli vlastite sebične ciljeve. 51
156
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
29. svibnja
Kao kradljivac u noći
„Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac
u noći. Dok još budu govorili: „Mir i sigurnost“, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.“
(1. Solunjanima 5:2, 3)
Usprkos činjenici da postoje lažni proroci, ima i onih koji propovijedaju istinu na način kako je ona iznesena u Svetom pismu. S dubokom
revnošću i iskrenom vjerom, pokrenuti od Svetoga Duha, oni potiču
srca i umove pokazujući im da živimo blizu drugog Kristovog dolaska…
Proročanstvo se brzo ispunjava. Puno, puno više toga mora se reći o
ovim izuzetno važnim temama. Blizu je dan kada će zauvijek biti odlučena sudbina svake duše. Taj se Gospodnji dan približava brzim koracima. Lažni stražari podižu se s uzvikom: „Sve je u redu;“ ali Božji dan se
brzo bliži. Njegovi koraci tako su prigušeni da ne bude svijet iz uspavanosti nalik na smrt u koju je zapao. Dok stražari viču: „Mir i sigurnost,“
„iznenadna propast“ spušta se na njih i neće joj umaknuti; „jer će kao
zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji.“ (1 Solunjanima 5:3; Luka
21:35) Ona dolazi na ljubitelja užitaka i grješnog čovjeka kao kradljivac
u noći. Kada je sve naizgled sigurno, a ljudi se zadovoljno povuku na
odmor, tada lutajući, potajni ponoćni lopov krade svoj plijen. Kada postane prekasno da se zlo spriječi, otkrije se da su neka vrata ili prozor
ostavljeni otvoreni. „Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite
Sin Čovječji dolazi.“ (Matej 24:44) Ljudi sada tonu u počinak, smatrajući se sigurnima pod okriljem popularnih crkava; ali neka svi paze da se
ne bi našao neosiguran ulaz kroz koji bi neprijatelj mogao proći. Treba
se posebno truditi da se ljudima istakne oprez. Svečana činjenica da će
Gospodnji dan doći iznenada i neočekivano treba se isticati ne samo
ljudima u svijetu, već i u našim vlastitim crkvama. Strašno upozorenje
proročanstva upućeno je svakoj duši. Neka se nitko ne smatra sigurnim
od opasnosti da bude iznenađen. 52
157
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
30. svibnja
Sigurna proročka riječ
„Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza
nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok
Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. Ponajprije
znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti samovoljno jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su
Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.“
(2. Petrova 1:19–21)
Svaki od drevnih proroka govorio je manje za vlastito vrijeme, a više
za naše, tako da je njihovo proročanstvo na snazi i za nas. 53
Što potpunije prihvatimo svjetlost iznesenu Svetim Duhom kroz posvećene Božje sluge, istine drevnih proročanstava postajat će nam dublje
i sigurnije, poput nebeskog prijestolja; bit ćemo sigurni da su Božji ljudi
govorili pokrenuti Svetim Duhom. I sami čitatelji moraju biti pod utjecajem Svetoga Duha kako bi razumjeli riječi koje je Duh govorio kroz
proroke. Te poruke nisu dane onima koji su izgovorili proročanstva, već
nama koji živimo usred prizora njihova ispunjenja. 54
Božji glas nam je preko Njegova Svetog Duha neprestano donosio
upozorenja i pouke kako bi utvrdio povjerenje vjernika u Duh proroštva.
Riječ je dolazila uvijek iznova: Zapiši stvari koje sam ti dao da utvrdiš
vjeru Mog naroda u položaj koji su zauzeli. Vrijeme i kušnje nisu poništile upute koje su dane, već su kroz godine patnja i samoodricanja učvrstili istinu danih svjedočanstava. Upute koje su dane u ranim danima objavljivanja poruke trebaju se držati kao pouzdane upute koje treba slijediti u ovim njezinim završnim danima. Oni koji su ravnodušni prema
ovom svjetlu i uputama ne smiju očekivati da će izbjeći zamke u koje
nam je jasno rečeno da će pasti oni koji odbacuju svjetlost, te će se zaplesti i biti zarobljeni. 55
Neka vas ničije tumačenje proročanstava ne odvrati od uvjerenja u
spoznaju o događajima koji pokazuju da je ovaj veliki događaj [Isusov
drugi dolazak] blizu. 56
158
Darovi Božjem narodu
Dar proroštva
31. svibnja
Životvorna sila
„Prorokuj duhu, sine čovječji, prorokuj i reci: „Ovako govori Jahve Gospod: Od sva četiri vjetra dođi, duše, i dahni u ova trupla da
ožive!“ „I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi, i duh uđe u njih
i oživješe i stadoše na noge - vojska vrlo, vrlo velika.“
(Ezekiel 37:9, 10)
Kada je Gospodnja ruka počivala na proroku Ezekielu tijekom vizije
u dolini suhih kostiju, naloženo mu je da prorokuje vjetru; kao odgovor
na njegovu riječ, pobijenima se vratio život i oni su ustali pred njim velika i brojna vojska. Taj prikaz pokazan je proroku kako bi uvidio da
nikakvo djelo obnove nije preteško za Boga. 57
Zauzmite svoje mjesto na Gospodnjoj strani i izvršite svoju dužnost
kao odani podanik kraljevstva. Priznajte dar koji je postavljen u crkvu
za vodstvo Božjeg naroda u završnim danima zemaljske povijesti. Bog
je od početka crkve imao u njezinoj sredini dar proroštva kao živi glas
za savjetovanje, opominjanje i poučavanje.
Sada smo došli do posljednjih dana djela poruke trećeg anđela, kada
će sotona raditi pojačanom silom jer je svjestan da ima malo vremena.
Istovremeno će nam kroz darove Svetoga Duha biti dane različite sposobnosti izlijevanjem Duha. To je vrijeme kasne kiše. 58
Sada nije vrijeme da oslabimo naše napore, da postanemo mlitavi i
bez duha; nije vrijeme da sakrivamo svoje svjetlo pod svijećnjak, da
govorimo ugodne stvari, da prorokujemo obmanu. Ne, ne! Na zidinama
Siona nema mjesta za pospane stražare. Treba upotrijebiti sve sile potpuno i predano za Boga. Budite odani, pronoseći svjedočanstvo za Boga
i za istinu. Ne dajte da vas odvrate ikakvi prijedlozi koje bi vam svijet
mogao dati. Ne možemo sklapati kompromise. Pred nama je živo pitanje koje će biti od ključnog značaja za ostatak Božjeg naroda do samog
kraja povijesti ove zemlje, jer tu se radi o vječnim interesima. Trebamo
stalno gledati na Gospoda Isusa Krista. 59
159
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
1. lipnja
Briga o stadu
„On i „dade“ jedne za… evanđeliste, a druge za pastire i učitelje.“ (Efežanima 4:11)
Neka misionari rade u parovima u različitim dijelovima svih naših
velikih gradova. Radnici u svakom gradu trebali bi se često sastajati na
savjetovanje i molitvu kako bi mogli imati mudrost i blagoslov da rade
zajedno učinkovito i složno. Neka svi budu budni da bi mogli na najbolji način iskoristiti svaku prednost. Naši ljudi moraju se naoružati vjerom i uspostaviti centre u svim velikim gradovima.1
Rječite propovjedi rijetko će uspjeti raskinuti dugo njegove sebične
navike i povesti crkvu k dubokom kršćanskom iskustvu. Pravi Božji
sluga bit će pun revnosti. Pokazat će poniznost duše i neumorno će raditi za Božju crkvu. Otkrit će osobine vjernog pastira i nježno će se brinuti
za ovce na Gospodnjoj paši. „Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne
umre.“ (Otkrivenje 3:2)
Pravi pastir duša brinut će se za ovce i jaganjce svoga stada; Kristova
ljubav, koja ispunjava njegovo srce, teći će kroz njega do njih. Brižno će
ih čuvati. Njegova nježna ljubav za one koji su mu povjereni prikazana
je slikom za koju mi je pokazano da predstavlja Krista, pravog Pastira.
Pastir ide naprijed, a stado ga slijedi, odmah iza Njega. Na njegovim
rukama, zaogrnuto njegovom haljinom, nalazi se bespomoćno janje,
dok njegova majka s povjerenjem hoda uz njegov bok.
Prorok Izaija, govoreći o djelu pravog pastira, kaže: „U ruke uzima
jaganjce, nosi ih u svome naručju.“ (Izaija 40:11) Jaganjcima je potrebno više od samog dnevnog obroka. Oni se pouzdaju u pastirovu zaštitu.
Potreban im je nadzor. Onoga koji zastrani mora se vjerno tražiti sve
dok se ne nađe i ne vrati stadu. To je prekrasna slika i dobro predstavlja
vjernu službu punu ljubavi koju podpastir Kristova stada treba pružiti
onima koji su povjereni njegovoj zaštiti i brizi. 2
160
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
2. lipnja
Evangelizirajte!
„Baci kruh svoj na vodu i naći ćeš ga poslije mnogo vremena. Podijeli sedmorici ili osmorici, jer ne znaš kakvo će zlo zadesiti zemlju.“ (Propovjednik 11:1, 2)
Potrebni su nam ljudi koji će postati vođe u domaćim i stranim misionarskim pothvatima. Potrebni su nam ljudi čije zanimanje nije umrtvljeno, već čija srca suosjećaju s onima koji propadaju, blizu i daleko. Treba
otopiti led sebičnosti koji je okovao srca kako bi svaki brat shvatio da
on jest čuvar svojeg brata. Tada će se svatko zaputiti pomoći svome
susjedu da uvidi istinu i da Bogu dâ prihvatljivu službu. Tada će oni koji
ispovijedaju Kristovo ime pomoći drugima u oblikovanju karaktera nalik Kristovom. Kada bi svatko radio u Kristovoj službi, učinilo bi se
mnogo da se promijeni stanje koje trenutno postoji među siromašnima i
nesretnima. Čista i neokaljana vjera sjala bi poput jasnog i blistavog
svjetla. Božja ljubav u srcu otopila bi zidove rasa i klasa te uklonila prepreke kojima su ljudi drugima zapriječili put do istine kakva je u Isusu.
Prava vjera uvijek će poticati svoje zagovornike da pođu na ceste i putove života. Navest će ih da pomažu onima koji pate i osposobiti ih da
budu vjerni pastiri koji kreću u divljinu da pronađu i spase izgubljene,
da vrate ovce i jaganjce koji propadaju.
I najnesretniji mogu odražavati Božju sliku i biti vrijedni u Božjim
očima. Oni koji posjeduju pravu vjeru shvaćaju da je njihova najveća
dužnosti otkriti Krista ljudima, očitovati činjenicu da su se učili u Kristovoj školi. O, kada bi svatko za sebe shvatio da smo samo namjesnici
kojima su povjerena Božja sredstva i da trebamo koristiti darove koje
nam je Bog dao kao što je Krist koristio svoja vječna blaga u traženju i
spašavanju izgubljenih. Mi smo samo povjerenici, samo namjesnici, i
uskoro ćemo morati položiti račun Gospodaru. On će nas pitati kako
smo iskoristili Njegova dobra i jesmo li propovijedali Njegovoj obitelji
u svijetu ili ne. 3
161
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
3. lipnja
Pastiri po Božjem srcu
„Vratite se, sinovi odmetnici - riječ je Jahvina - jer ja sam vaš Gospodar. Uzet ću vas, po jednoga iz svakoga grada, po dvojicu od svakoga roda, da vas odvedem na Sion. I dat ću vam pastire po srcu
svojemu koji će vas pasti razumno i mudro.“ (Jeremija 3:14, 15)
Kristov glas neprestano ponavlja Njegov nalog svojim podpastirima:
„Pasite Moje ovce!“ „Pasite moje jaganjce!“ 4
Oni koji zauzimaju položaj podpastira moraju pokazati budnu brižnost za Gospodnje stado. To ne treba biti diktatorska vlast, već budnost
čija je svrha da ohrabri, ojača i uzdigne. Propovjednička služba znači
puno više od samog držanja propovijedi; ona uključuje ozbiljan, osobni
rad. Crkva na zemlji sastoji se od grješnih ljudi i žena kojima je potreban strpljiv i mukotrpan napor da se odgoje i discipliniraju za prihvatljiv
rad u ovom životu, te za krunu slave i besmrtnosti u budućem. Potrebni
su pastiri – vjerni pastiri – koji neće laskati Božjem narodu niti se grubo
odnositi prije njima, već koji će ih hraniti kruhom života – ljudi koji u
vlastitom životu svakodnevno osjećaju preobražavajuću silu Svetog
Duha i koji gaje snažnu, nesebičnu ljubav prema onima za koje rade.
Podpastir treba izvršiti taktično djelo budući da je pozvan suočiti se s
otuđenošću, gorčinom, zavišću i ljubomorom u crkvi, i morat će raditi u
Kristovu duhu kako bi vratio stvari u red. Trebaju se uputiti vjerna upozorenja, ukoriti grijesi, ispraviti što je pogrešno, i to ne samo propovjednikovim radom iza katedre, već osobnim naporima…
Duh pravog pastira jest onaj koji zaboravlja na sebe. On gubi sebe iz
vida kako bi mogao raditi Božji posao. Propovijedanjem riječi i osobnom službom u domovima ljudi, on se upoznaje s njihovim potrebama,
njihovim tugama, njihovim iskušenjima, te u suradnji s velikim Nositeljem tereta, on dijeli njihove nevolje, tješi ih u problemima, ublažava
glad njihove duše i pridobiva njihova srca za Boga. 5
162
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
4. lipnja
Aktivan rad
„Blago vama: sijat ćete kraj svih voda.“ (Izaija 32:20)
Došlo je vrijeme kada treba poduzeti odlučne napore da se objavi istina u našim većim gradovima. Poruka se treba pronijeti s takvom silom
da slušatelji budu osvjedočeni. Bog će podići radnike koji će obaviti taj
posao. Neka nitko ne sprječava te ljude koje je Bog postavio. Nemojte
im zabranjivati. Bog im je dao njihov posao. Oni će imati utjecaja u neuobičajenim krugovima i odnijeti istinu na mjesta koja najmanje obećavaju. Neki koji su jednom bili neprijatelji, postat će vrijedni pomoćnici,
potpomažući djelo svojim sredstvima i svojim utjecajem.
U tim velikim gradovima trebaju se osnovati misije gdje se radnici
mogu obučavati za iznošenje posebne vijesti za današnje vrijeme ljudima. Postoji potreba za svim uputama koje te misije mogu pružiti. 6
Neka se kolporter sjeti da ima priliku sijati kraj svih voda. Neka ima
na umu da - dok prodaje knjige koje pružaju znanje o istini - radi Božje
djelo te da se svaki dar treba iskoristiti na slavu Njegova imena. Bog će
biti uz svakoga tko se trudi shvatiti istinu kako bi ju na jasan način mogao iznijeti pred druge…
Tamo gdje radi jedan kolporter, trebalo bi ih biti stotinu. Treba poticati kolportere da se prihvate tog posla, ne da prodaju knjige s izmišljenim
pričama, već da svijetu donesu knjige koje sadrže istinu ključnu za ovo
vrijeme.
Neka kolporteri krenu naprijed s Gospodnjom riječju, sjećajući se da
će oni koji drže zapovijedi i uče druge da ih poštuju biti nagrađeni time
što će vidjeti duše koje se obraćaju, a i samo jedna uistinu obraćena duša dovodit će druge Kristu. Tako će djelo napredovati do nove razine.
Došlo je vrijeme kada kolporteri trebaju izvršiti veliko djelo. Svijet
spava i stoga je na njima – kao na stražarima – da zvone na upozorenje
kako bi uspavane probudili i ukazali im na opasnost koja im prijeti. Crkve ne prepoznaju vrijeme svojeg pohođenja. Često se istina može najbolje naučiti preko rada kolportera. 7
163
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
5. lipnja
Poziv na ustrajnost
„Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni.“ (2. Timoteju 4:5)
Kristovi sljedbenici ne trebaju očekivati da će svijet prema njima biti
naklonjeniji nego prema njihovu Gospodaru. No onaj tko ima Boga za
prijatelja i pomagača može izdržati dugu zimu hladnog zanemarivanja,
zlostavljanja i progona. Kroz milost koju mu Krist daje, može održati
svoju vjeru i povjerenje u Boga i kroz najbolnije kušnje. Sjećat će se
Spasiteljeva primjera i smatrati da može izdržati nevolje ako mu to može pomoći da pritom zadobije bezazlenost karaktera, poniznost srca i
stalno povjerenje u Isusa. Trijumf kršćanske vjere sastoji se u tome da
pati, a bude jaka; da se pokori i tako nadvlada; da cijeli dan bude ubijana, a da ipak živi; da nosi križ i tako zadobije krunu besmrtne slave. 8
Onaj tko se na pravilan način prihvati posla kolportera, mora biti istodobno i odgajatelj i učenik. Dok pokušava naučiti druge, on sam mora
učiti kako raditi posao evangelizatora. Kada kolporteri krenu u polje na
rad s poniznim srcem, puni revne aktivnosti, naići će na mnogo prilika
da kažu prikladnu riječ dušama koje samo što ne umru u svojoj malodušnosti. Nakon što budu radili za te ljude kojima je potrebna pomoć, moći će reći: „Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu.“ (Efežanima 5:8) Kada pogledaju grješne putove drugih, mogu reći:
„To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga
našega.“ (1. Korinćanima 6:11)
Oni koji rade za Boga susretat će se s obeshrabrenjima, ali zauvijek im
pripada obećanje: „I evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.“ (Matej 28:20) Bog će dati predivno iskustvo onima koji su spremni
reći: „Vjerujem u Tvoje obećanje; neću posustati niti se obeshrabriti.“…
Neka kolporter priča o radosti i blagoslovu koji je primio u svojoj
službi kao evangelizator. Ti izvještaji trebaju se naći u našim tiskovinama jer je njihov utjecaj dalekosežan. Oni će biti ugodan miris u crkvi,
miris života za život. Tako će se vidjeti da Bog radi s onima koji surađuju s Njim. 9
164
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
6. lipnja
Živjeti ono što naučavamo
„Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov.
On dođe Isusu obnoć i reče mu: „Rabbi, znamo da si od Boga došao
kao učitelj.““ (Ivan 3:1, 2)
U Učitelju poslanom od Boga nebo je ljudima dalo ono najbolje i najveće što ima. Onaj koji je stajao u vijeću Najvišega, koji je prebivao u
najtajnijem svetištu Vječnoga, odabran je da osobno otkrije čovječanstvu znanje o Bogu.
Svaka zraka nebeske svjetlosti koja je ikada doprla do našeg palog
svijeta došla je kroz Krista. On je bio taj koji je govorio kroz svakoga
tko je tijekom svih vjekova objavljivao Božje poruke čovječanstvu. Sve
vrline očitovane u najvećim i najplemenitijim dušama na zemlji bile su
Njegov odraz. Josipova čistoća i dobročinstvo, Mojsijeva vjera, krotkost
i dugo trpljenje, Ilijina postojanost, Danielovo plemenito poštenje i nepokolebljivost, Pavlova revnost i samopožrtvovnost, umne i duhovne
sile koje su se pokazale u svim tim ljudima i u svim ostalima koji su
ikada živjeli na zemlji, samo su odsjaji sjaja Njegove slave. U Njemu se
očitovao savršeni ideal.
Krist je došao na svijet kako bi otkrio taj ideal kao jedino pravo mjerilo kome se treba težiti, kako bi pokazao što svako ljudsko biće može
postati i što će, kroz obitavanje božanskog u ljudskom, postati svi koji
Ga prihvate. Došao je pokazati kako se ljudi trebaju naučiti kao što to
priliči Božjim sinovima i kako na Zemlji mogu prakticirati načela i živjeti život neba. Božji najveći dar dan je kako bi se ispunila čovjekova
najveća potreba. 10
Ono što je [Krist] naučavao, to je i živio. „Primjer sam vam dao,“ rekao je svojim učenicima, „da i vi činite kao što Ja vama učinih.“ „Kao
što sam i Ja čuvao zapovijedi Oca svoga.“ (Ivan 13:15; 15:10) Na taj su
način Kristove riječi našle savršen dokaz i primjer u Njegovu životu. I
više od toga; On je bio ono što je naučavao. Njegove su riječi bile izraz
ne samo Njegova vlastitog životnog iskustva, već Njegova karaktera.
Ne samo što je naučavao istinu - On je bio istina. To je bilo ono što je
davalo silu Njegovu učenju. 11
165
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
7. lipnja
Težnja za nebeskim mjerilom
„Propovijedaj Riječ, uporan budi - bilo to zgodno ili nezgodno uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.“
(2. Timoteju 4:2)
Neki propovjednici usvojili su način propovijedanja koji ne ostavlja
najbolji dojam. Postala im je navika da u svoja izlaganja utkaju različite
anegdote. Dojam koji se time ostavlja na slušatelje nije miris života za
život. Propovjednici u svoje propovijedi ne bi trebali uplitati smiješne
priče. Ljudima je potrebna čista hrana, temeljito odvojena od pljeve.
“Propovijedaj Riječ” (2. Timoteju 4:2), bio je nalog koji je Pavao dao
Timoteju, a to je i naša zadaća.
Propovjednik koji miješa pripovijetke sa svojim predavanjem koristi
tuđi oganj. Vrijeđa se Boga, a djelo istine se obeščašćuje kada se Njegovi predstavnici spuštaju na razinu korištenja prizemnih, šaljivih riječi. 12
Sotoninim obmanama ovog vremena moramo se jasno i mudro suprotstaviti duhovnim mačem koji je Božja riječ. Ista nevidljiva ruka koja
postavlja planete na njihove putanje i održava svjetove svojom silom,
pobrinula se za čovjeka oblikovanog na svoju sliku kako bi bio samo
malo manji od Božjih anđela dok vrši svoje dužnosti na Zemlji. Božjim
namjerama nisu se odazvali ljudi kojima je bila povjerena najsvečanija
istina ikada dana čovjeku. Njegova je namjera da se uzdižemo sve više i
više prema savršenom stanju, tražeći i ostvarujući na svakom koraku
Božju silu i slavu. Čovjek ne poznaje samog sebe…
Božja dragocjena knjiga sadrži pravila za život ljudi svih staleža i svakog zanimanja. Tamo se mogu naći primjeri čije bi proučavanje i oponašanje bilo na korist svakome. „Sin Čovječji nije došao da bude služen,
nego da služi.“ (Matej 20:28) Istinska čast i slava Kristovog sluge ne
sastoji se u broju održanih propovjedi ni u broju napisanih knjiga, već u
djelu vjerne službe za potrebe ljudi. Zanemari li taj dio svoga posla, nema se pravo nazivati propovjednikom. 13
166
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
8. lipnja
Vjerni ukor za poboljšanje života
„Jer je zapovijed svjetiljka, pouka je svjetlost, opomene stege put su
života.“ (Izreke 6:23)
Bog svoj narod kao cjelinu smatra odgovornim za grijehe koji postoje
u pojedincima među njima. Ako crkveni vođe zanemare marljivo pronalaziti grijehe koji na Božji narod kao cjelinu navlače Njegovo nezadovoljstvo, oni postaju odgovorni za te grijehe. Ali to je najsloženije djelo
kojim se čovjek ikada bavio: rad s umovima ljudi. Nisu svi prikladni za
ispravljanje zabludjelih. Nemaju svi mudrost da pravedno presuđuju, a
da su istodobno milostivi. Neki neće biti skloni vidjeti nužnost kombiniranja ljubavi i nježnog suosjećanja s vjernim korenjem zla. Uvijek će
biti nepotrebno oštri i neće osjetiti nužnost apostolovog izričitog naloga:
„Druge spasavajte otimajući ih ognju, trećima se pak smilujte sa strahom.“ (Juda 22, 23) Postoje mnogi koji ne posjeduju Jošuinu diskretnost i kojima nije povjerena posebna dužnost da otkriju pogreške i brzo
se obračunaju sa zlom koje postoji među njima; neka takvi ne smetaju
one na kojima počiva teret takva rada; neka ne stoje na putu onima kojima je povjerena ta dužnost. Neki sebi stavljaju u dužnost propitivati,
sumnjati i iznalaziti mane jer drugi rade posao koji im Bog nije povjerio. Takvi stoje izravno na putu onih na koje je Bog stavio teret korenja i
ispravljanja prevladavajućih grijeha, kako bi se Njegova ljutnja mogla
odvratiti od Njegova naroda…
S Bogom se ne može šaliti. Vrijeme sukoba je trenutak kada se na
zastavama trebaju zavijoriti prave boje. To je vrijeme kada barjaktari
trebaju biti čvrsti i dati do znanja gdje stoje. To je trenutak kada se kuša
vještina svakog istinskog vojnika za pravdu. Zabušanti nikada ne mogu
ponijeti vijenac pobjede. Oni koji su istiniti i odani neće prikrivati činjenice, već će u djelo unijeti sve srce i svu silu te u bitki riskirati sve što
imaju, ma kojim smjerom ona krenula. Bog mrzi grijeh; On će prokleti
one koji ohrabruju grješnika riječima: S tobom je sve u redu. 14
167
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
9. lipnja
Temelj nauka i reforma
„Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za
svako dobro djelo podoban.“ (2. Timoteju 3:16, 17)
Apostol Pavao izjavio je, gledajući na posljednje dane: “Jer doći će
vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka.” (2. Timoteju 4:3) To je
vrijeme u potpunosti nastupilo. Mnoštvo ne želi biblijsku istinu jer je
ona u suprotnosti sa željama grješnog srca koje voli svijet, a sotona im
pruža obmanu koja im je draga.
No Bog će imati narod na Zemlji koji će držati Bibliju - i samo Bibliju
- kao mjerilo svih nauka i osnovu svih reforma. Mišljenja učenih ljudi,
naučni zaključci, dogme ili odluke crkvenih vijeća toliko brojne i u neskladu kao i crkve koje predstavljaju, glas većine – ništa od toga ne smije
se smatrati dokazom za ili protiv bilo koje točke religioznog vjerovanja.
Prije nego što prihvatimo bilo kakvo vjerovanje ili zamisao, trebamo
zahtijevati da ga podupre jasno „Ovako govori Gospod.“ 15
Narodu nisu potrebne nove i maštovite nauke. Nisu im potrebne ljudske pretpostavke. Potrebno im je svjedočanstvo ljudi koji poznaju i prakticiraju istinu…
Hodajte čvrsto i odlučno, s nogama obuvenim u pripravu evanđelja
mira. Možete biti sigurni da prava i neokaljana vjera nije senzacionalna
vjera. Bog ni na koga nije položio teret poticanja apetita za učenja i teorije osnovane na nagađanjima. Braćo moja, uklonite to iz vašeg nauka.
Ne dopustite im da budu dio vašeg iskustva. Nemojte njima okaljati
svoje životno djelo.16
Predani, duhovni radnik izbjegavat će potezanje sitnih teoretskih razlika i posvetit će svoje sile objavljivanju velikih probnih istina koje se
trebaju dati svijetu. On će upućivati ljude na djelo otkupljenja, Božje
zapovijedi, blizinu Kristova dolaska, i pokazat će se da te teme pružaju
dovoljno toga o čemu se može razmišljati. 17
168
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
10. lipnja
Ispravno rezanje riječi
„Ti, naprotiv, govori što se priliči zdravu nauku.“ (Titu 2:1)
„Zdrava nauka“ je biblijska istina – istina koja će promicati pobožnost
i predanost, utvrđujući Božji narod u vjeri. Zdrava nauka znači mnogo
onome tko je prima, a znači mnogo i onome tko je naučava…
Neki koji su u Pavlovo vrijeme slušali istinu, pokretali su pitanja koja
nisu bila od životnog značaja, iznoseći ljudske zamisli i mišljenja, i težili su odvratiti učiteljeve misli od velikih istina evanđelja i skrenuti ih na
rasprave o manje važnim teorijama i rješavanje nevažnih nesuglasica.
Pavao je znao da Božji radnici moraju biti dovoljno mudri da prozru
neprijateljeve planove i odbiju biti zavedeni ili prevareni. Njegov rad
mora se koncentrirati na obraćanje duša; on mora propovijedati Božju
riječ, ali izbjegavati sukobe. „Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga,“ pisao je, „kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže
riječ istine. Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati
prema bezbožnosti.“ (2. Timoteju 2:15, 16)
Kristovim propovjednicima danas prijeti ista opasnost. Sotona stalno
radi na skretanju uma na pogrešne staze kako bi se oslabio utjecaj istine
na srce. Ako propovjednici i narod ne prakticiraju istinu i ne budu posvećeni njome, dopustit će da im umovi budu zaokupljeni nagađanjima u
vezi s pitanjima koja nisu od životne važnosti. To će dovesti do prigovaranja i sukoba jer će se pojaviti beskonačno spornih točaka.
Sposobni ljudi posvetili su cijeli život proučavanja i molitve pretraživanju Svetih spisa, a ipak postoje još mnogi dijelovi Biblije koji nisu u
potpunosti istraženi. Neki odlomci Svetih spisa nikada neće biti u potpunosti shvaćeni sve dok ih Krist ne objasni u budućem životu. Postoje
tajne koje će se otkriti, izjave koje ljudski um ne može shvatiti. Neprijatelj će pokušati izazvati svađu oko tih pitanja o kojima bi bilo bolje da
se ne raspravlja. 18
169
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
11. lipnja
Ljudi starije dobi
„Starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni.“ (Titu 2:2)
Neka Gospod blagoslovi i podupre naše stare i umorne radnike. Neka
im pomogne da budu mudri po pitanju očuvanja svojih fizičkih, umnih i
duhovnih snaga. Gospod mi je naložio da kažem onima koji su prenosili
Njegovo svjedočanstvo u ranim danima vijesti: „Bog vas je obdario snagom razuma i želi da shvatite i poštujete zakone vezane uz zdravlje bića.
Nemojte biti nerazboriti. Nemojte previše raditi. Uzmite si vremena za
odmor. Bog želi da ostanete na svome mjestu, dajući svoj doprinos spašavanju ljudi i žena koje silna bujica zla vuče prema dolje. Želi da na
sebi zadržite oklop sve dok vas On ne pozove da ga odložite. Nedugo
potom primit ćete svoju nagradu.“ 19
Prema onima čiji je životni interes bio vezan uz Božje djelo trebaju se
gajiti najnježniji osjećaji. Ti ostarjeli radnici stajali su vjerno u olujama i
iskušenjima. Možda imaju svoje slabosti, ali još uvijek posjeduju darove
koji ih čine prikladnim da ostanu na svome mjestu u djelu za Boga. Iako
oslabljeni i nedostaje im snage da nose teže terete koje mlađi ljudi mogu
i trebaju ponijeti, savjeti koje mogu pružiti od najveće su vrijednosti.
Možda su počinili pogreške, ali kroz svoje neuspjehe naučili su izbjegavati zablude i opasnosti – nisu li time pogodni da daju mudar savjet?
Prošli su kroz ispite i kušnje, pa iako su izgubili nešto od svoje energije,
Gospod ih ne odbacuje po strani. On im daje posebnu milost i mudrost.
One koji su služili svoga Gospodara kada je djelo bilo naporno, koji su
izdržali siromaštvo i ostali vjerni kada je samo nekolicina ostala stajati
na strani istine, trebamo častiti i poštovati. Gospod želi da mladi radnici
steknu mudrost, snagu i zrelost družeći se s tim vjernim ljudima. Neka
mladi shvate da imaju veliku prednost time što imaju takve radnike u
svojoj blizini. Neka im prepuste počasna mjesta na svojim skupovima.20
170
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
12. lipnja
Učitelji iz iskustva
„Starci da budu. . . zdrave vjere, ljubavi, postojanosti.“ (Titu 2:2)
Kada se pojave ljudi koji žele ukloniti i jednu zakovicu ili potporanj iz
temelja koji je Bog uspostavio svojim Svetim Duhom, neka se jasno
oglase ostarjeli ljudi koji su bili pioniri u našem djelu, a neka se oglase i
oni koji su mrtvi, preko ponovnog tiskanja njihovih članaka u našim
tiskovinama. Sakupite zrake nebeskog svjetla koje je Bog dao dok je
vodio svoj narod korak po korak na putu istine. Ta istina izdržat će ispit
vremena i kušanja.21
Ima onih s određenim iskustvom koji bi trebali, sa svakim naporom
koji ulože u umirućim crkvama kao i na novim mjestima, odabrati mlade ljude ili ljude starije dobi koji će pripomoći u djelu. Na taj će način
stjecati znanje uključujući se u osoban rad i mnoštvo pomagača osposobljavat će se za koristan rad kao čitači Biblije, kolporteri ili oni koji posjećuju obitelji.22
Glasnici koje je Bog poslao trebaju se ponašati kao vjerni podpastiri.
Pravi podpastiri nisu oni kojima je stalo samo do ljudi koji rade ono što
im oni narede, koji kažu: Narod mora činiti upravo ono što im ja zapovijedam. Ako ne slijede moj glas, neću ih voljeti niti se brinuti za njih. 23
Plod koji Krist zahtijeva, kao rezultat strpljive brige koju ukazuje svojoj crkvi, jest vjera, strpljenje, ljubav, podnošenje, um orijentiran na nebeske stvari i krotkost. To su rodovi koji dozrijevaju usred oluje, oblaka
i tame, jednako kao i na sunčevu svjetlu. 24
Kako se oni koji su proveli svoj život u Kristovoj službi približavaju
kraju svojeg životnog djela, Sveti Duh će ih nadahnuti da se prisjete
iskustava koje su imali vezanih uz rad za Boga. Zapise o Njegovoj predivnoj brizi za svoj narod, o Njegovoj velikoj dobroti kojom ih je izbavljao iz iskušenja, treba ponavljati onima koji su novi u vjeri. Bog želi da
stari i umorni radnici zauzmu svoja mjesta, dajući svoj doprinos spašavanju ljudi i žena koje silna bujica zla vuče prema dolje. Želi da na sebi
zadrže oklop sve dok ih On ne pozove da ga odlože. 25
171
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
13. lipnja
Starije žene
„Starice isto tako da se vladaju kako dolikuje svetima.“ (Titu 2:3)
Sestre bi trebale poticati na pravu krotkost. Ne bi trebale biti drske,
brbljave i bezobrazne, već skromne i spore govoriti. Trebale bi biti uljudne. Bogu bi bilo ugodno, a njima bi pristajalo, da budu ljubazne, nježne, suosjećajne, spremne opraštati i ponizne. Kada bi zauzele takav stav,
ne bi bile opterećene neprikladnom pažnjom od strane muškaraca. Svi
bi osjetili da te bogobojazne žene okružuje sveti krug čistoće koji ih štiti
od bilo kakvih neopravdanih sloboda. Među nekim ženama koje ispovijedaju pobožnost postoji previše bezbrižne, raspuštene, grube slobode
ponašanja, koja dovodi do većih grijeha. One pobožne žene koje svoj
ume i srce zaokupljaju razmišljanjem o temama koje jačaju čistoću života, koje uzdižu dušu u zajednicu s Bogom, neće se lako dati zavesti s
pravednog i čestitog puta. Bit će utvrđene protiv sotonina lukavstva i
spremne oduprijeti se njegovim zavodljivim pokušajima. 26
Žene koje ispovijedaju pobožnost često zanemaruju vježbati svoj um.
Ostavljaju ga bez kontrole da luta kuda želi. To je velika pogreška.
Mnoge izgledaju kao da nemaju umne snage. Nisu naučile svoj mozak
da razmišlja, a zato što to do sada nisu učinile, pretpostavljaju da niti ne
mogu. Duboko razmišljanje i molitva nužni su za rast u milosti. Razlog
tome što među ženama ima tako malo postojanosti je nedostatak vježbanja uma, premalo razmišljanja. Ostavljajući svoj mozak u stanju neaktivnosti, one se oslanjaju na druge da se bave umnim poslovima, da planiraju, misle i pamte umjesto njih te time postaju sve manje učinkovite.
Nekima je potrebno disciplinirati um kroz vježbu. Trebale bi ga prisiliti
da razmišlja. Sve dok ovise o nekome drugome da razmišlja umjesto
njih, da rješava njihove probleme, i dok odbijaju opteretiti um mislima,
ostat će u nemogućnosti da pamte, predviđaju i rasuđuju. Svaki pojedinac mora se potruditi obrazovati um. 27
172
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
14. lipnja
Nježan ukor, a ne optužba
„Starice isto tako… da ne kleveću.“ (Titu 2:3)
Lažni su tužitelji, iako im imena stoje u crkvenim knjigama, pod sotoninim kontrolom i rade kao njegovi pomagači na slabljenju i unošenju
zbunjenosti u crkvu, te razdvajaju Kristovu braću na zemlji. Kada se to
postigne, sotona se raduje nad zavađenim stanjem u crkvi, te svijetu
pokazuje na one koji se nazivaju Kristovim sljedbenicima, obeščašćujući na taj način Kristovo ime pred svijetom i utvrđujući ljude u njihovu
nevjerovanju i pobuni protiv Boga. 28
Na nama je da nahranimo gladne, odjenemo gole i utješimo one koje
pate i koji su u nevolji. Trebamo propovijedati onima koji očajavaju i
udahnuti nadu onima koji su u beznađu… Srce koje okameni pred ukorom često će se otopiti pred Kristovom ljubavlju. 29
Riječi prijekora koje Bog smatra nužnim uputiti uvijek su izgovorene
s nježnom ljubavlju i obećanjem mira svakom vjerniku koji se kaje. 30
Krist je bio vjeran u svojem korenju. Nikada nitko nije toliko mrzio
zlo, nitko ga se nije odricao na tako neustrašiv način kao On. Sama Njegova prisutnost bila je ukor svim neistinitim i prizemnim stvarima. U
svjetlu Njegove čistoće, ljudi su uvidjeli svoju prljavštinu i svoje životne ciljeve sagledali kao niske i pogrešne. Ipak, On ih je privlačio. Onaj
koji je stvorio čovjeka shvaćao je vrijednost ljudskog roda. Prokazivao
je zlo kao neprijatelja od kojeg je želio spasiti i blagosloviti. U svakom
ljudskom biću, koliko god ono duboko palo, vidio je Božje dijete koje
se može obnoviti do stupnja povezanosti s božanskim. „Ta Bog nije
poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po Njemu.“ (Ivan 3:17) Gledajući na ljude u njihovim patnjama i poniženjima,
Krist je vidio razlog za nadu tamo gdje se činilo da postoji samo očaj i
propast. Gdje god je postojao osjećaj potrebe, On je tamo vidio priliku
za uzdizanje. Dušama koje su bile kušane, poražene i koje su se osjećale
izgubljenim i na rubu propasti, On je pristupio ne s optužbom, već s
blagoslovom. 31
173
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
15. lipnja
Iskusne učiteljice
„Starice isto tako… da uče dobro.“ (Titu 2:3)
Gospod ima zadaću za žene kao i za muškarce. One mogu obaviti
dobar posao za Boga ako prvo nauče dragocjenu, ključnu pouku krotkosti u Kristovoj školi. Ne samo što moraju nositi Kristovo ime, već
moraju posjedovati i Njegov Duh. Moraju hoditi kao što je On hodio,
čisteći svoje duše od svega što ih kalja. Tada će biti u stanju koristiti
drugima iznoseći svedostatnost Isusa.
Žene mogu zauzeti svoja mjesta u djelu u ovo vrijeme krize, a Gospod
će djelovati kroz njih. Ako su prožete osjećajem svoje dužnosti i rade
pod utjecajem Božjeg Duha, imat će upravo onu samokontrolu koja je
potrebna za današnje vrijeme. Svjetlost Spasiteljeva lica odražavat će se
na tim samopožrtvovnim ženama i to će im dati silu koja će nadmašiti
silu koju imaju muškarci. One u obiteljima mogu izvršiti djelo koje muškarci ne mogu napraviti, djelo koje dopire do unutarnjeg života. Mogu
se približiti srcima onih do kojih muškarci ne mogu doprijeti. Postoji
potreba za njihovim radom. 32
Mnogi mladi, kao i naše starije sestre, pokazuju stidljivost prema vjerskim razgovorima. One tim stvarima ne pristupaju na pravi način. Božja
riječ mora biti njihovo jamstvo, njihova nada, njihov mir. One zatvaraju
prozore koji bi trebali biti otvoreni prema nebu, a širom otvaraju prozore prema Zemlji. Ali kada uvide dragocjenost ljudske duše, zatvorit će
one prozore okrenute prema Zemlji, prestati ovisiti o zemaljskim zabavama i poznanstvima, otrgnuti se od ludosti i grijeha i otvoriti prozore
prema nebu kako bi mogle gledati duhovne stvari. Tada će moći reći:
Primit ću svjetlost Sunca Pravde kako bih ga mogla odsjajivati drugima.33
Oni koji pronose posljednju poruku milosti svijetu trebaju shvatiti
svoju dužnost da upute roditelje u vezi s religijom u domu. 34
174
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
16. lipnja
Poučavanje žena trezvenosti
„Starice isto tako… da mudro upućuju mlade žene.“ (Titu 2:4)
Upoznala sam mnogo žena koje su na svoj brak gledale kao na nesreću. Čitale su romane dok im mašta nije oboljela pa sada žive u svijetu
koji su same stvorile. Sebe smatraju ženama osjetljiva uma i nadmoćne,
profinjene građe, te umišljaju da njihovi supruzi nisu tako profinjeni, da
ne posjeduju tako nadmoćne osobine i stoga ne mogu cijeniti njihove
vlastite umišljene vrline i otmjene osobine. Kao posljedica toga, te se
žene smatraju velikim mučenicama i patnicama. Toliko su pričale i mislile o tome dok nisu postale gotovo opsjednute tom temom. One umišljaju da su vrjednije od običnih smrtnika i da njihovim finim osjetilima
ne priliči družiti se s običnim ljudima. Te žene same sebe čine ludima, a
njihovi se muževi nalaze u opasnosti da pomisle kako one doista posjeduju nadmoćne umne sposobnosti.
Iz onoga što mi je Gospod pokazao, žene tog tipa izopačile su svoj um
čitanjem romana, sanjarenjem i građenjem kula u oblacima, živeći u
zamišljenom svijetu. Svoje ideje ne spuštaju na svakodnevne, korisne
životne dužnosti. Ne prihvaćaju se tereta koji leže na njihovu putu niti
se trude učiniti svoj dom sretnim i radosnim mjestom za svoje muževe.
Sav svoj teret prebacuju na njih, ne želeći ponijeti svoj dio. Očekuju od
drugih da misle na njihove prohtjeve i rade za njih, dok su one slobodne
pronalaziti mane i dovoditi stvari u pitanje kako im se prohtije. Te žene
su pretjerano sentimentalne, misleći stalno kako nisu cijenjene i kako im
njihovi muževi ne pružaju svu pažnju koju one zaslužuju. Same sebe
smatraju mučenicama.
Istina je da bi njihova vrijednost - kada bi se pokazale korisnima - bila
cijenjena; ali kada idu putem stalne ovisnosti o drugima kako bi privukle njihovo suosjećanje i pozornost, dok same ne osjećaju dužnost uzvratiti istom mjerom… u njihovim životima ne može biti puno toga vrijednoga… One su u potpunosti krivo sagledale stvari. Te žene nisu dostojne svojih muževa.35
175
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
17. lipnja
Poučavanje supruga
„Starice isto tako… da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe.“ (Titu 2:4)
Žene koje si umišljaju da posjeduju … osjetljivu, profinjenu građu,
prilično su beskorisne kao supruge i majke. Često se događa da odvraćaju svoju pažnju od svojih muževa koji su korisni, praktični ljudi, i poklanjaju puno pozornosti drugim muškarcima te svojom pretjeranom sentimentalnošću privlače tuđe suosjećanje; pričaju im o svojim teškoćama,
svojim nevoljama, svojim težnjama da učine neko uzvišeno djelo i otkrivaju činjenicu da je njihov bračni život razočaranje, prepreka koja ih
sprječava da učine ono što su se nadale da će postići. O, kakva bijeda
postoji u obiteljima koje bi mogle biti sretne! Te žene su prokletstvo
sebi i prokletstvo svojim muževima. Zamišljajući sebe anđelima, od
sebe čine budale i nisu ništa do teškog tereta. Svakodnevne životne dužnosti koje im je Gospod povjerio ostavljaju bez da ih dotaknu, nemirne
su i prigovaraju, uvijek u potrazi za lakšim, uzvišenijim i prikladnijim
poslom. Iako sebe smatraju anđelima, naposljetku se ipak pokazuju kao
ljudi. 36
Žena može zauzeti svoj stav na strani istine, dok se muž tome može
protiviti. Tada nastupa nagla kušnja razmimoilaženja u vjeri i osjećajima.
Trebamo li reći ženi: „Trebaš napustiti svog muža jer on ne svetkuje subotu?“ Uistinu ne! Ako je bila vjerna žena prije nego što je prihvatila
istinu i ako u svojim prijateljima vidi one za koje je Krist umro, pokušavat će vršiti svoje dužnosti još vjernije nakon što prihvati istinu kako bi
ih, ako je to moguće, navela da vide svjetlost. „Ali,“ neki pitaju, „ne bi li
se vjerna žena trebala odreći svojih uvjerenja o svojim dužnostima zbog
nevjerovanja svojeg muža?“ Ni u kojem slučaju; Krist je njezin Gospod i
Gospodar. Ona ne može odbaciti stvari koje od nje traži nebo.37
Bog zna vaša iskušenja dok gledate stanje svojeg muža i djece, kojima toliko nedostaje vjere koja spašava. O vama ovisi puno više nego što
to uviđate. Trebate se dobro naoružati. 38
176
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
18. lipnja
Prvo misionarsko polje
„Starice isto tako… da urazumljuju mlađe neka ljube (svoju) djecu.“ (Titu 2:4)
Ženama je povjereno djelo važnije i uzvišenije od dužnosti koje ima
kralj na svom prijestolju. One mogu oblikovati umove svoje djece i formirati njihove karaktere kako bi bili korisni na ovom svijetu te mogli
postati Božji sinovi i kćeri. 39
Na tebi počiva veliko djelo, sveti i uzvišeni poziv da utjeloviš kršćanske osobine kao vjerna supruga i majka; da budeš pažljiva, strpljiva, ljubazna, a istodobno odlučna u svome obiteljskom životu. Trebaš naučiti
ispravne metode i steći obzirnost u odgajanju svojih mališana kako bi se
držali Gospodnjeg puta. Kao ponizno Božje dijete, uči u Kristovoj školi,
neprekidno težeći da poboljšaš svoje sposobnosti kako bi i poukom i
primjerom u domu mogla izvršiti najsavršenije temeljito djelo. Gospodnja pomoć će ti biti na raspolaganju u tom djelu; ali ako zanemariš svoje
dužnosti kao supruge i majke, te ispružiš ka Gospodu svoje ruke da bi
On u njih stavio drugu vrstu posla, budi sigurna da On neće ići suprotno
samom sebi; On ti ukazuje na dužnost koju trebaš obaviti u domu. Ako
misliš da ti je povjeren neki veći i svetiji posao od toga, zavaravaš se.
Zanemarivanjem svojeg muža i djece zbog onoga što ti smatraš vjerskim
obvezama - bilo da je to prisustvovanje sastancima ili rad za druge, čitanje Biblije drugima ili pronošenje poruka istine - postupaš u izravnoj
suprotnosti s nadahnutim riječima koje je Pavao uputio Titu…
Djeci je potrebno brižno majčino oko. Potrebno ih je uputiti, navesti
ih na siguran put, sačuvati ih od poroka, osvojiti ih ljubaznošću te vjernim odgojem utvrditi ih u dobročinstvima… Bog neće povjeriti djelo
spašavanja duša onima koji napuštaju svoje domove, bračnog druga i
djecu, jer su se pokazali nevjernima svetim zavjetima koje su dali. Pokazali su se nevjernima svetim odgovornostima. Bog im neće povjeriti
vječna blaga. 40
177
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
19. lipnja
Posao za žene, a ne za muškarce
„Starice isto tako… da urazumljuju mlađe… neka budu razborite,
čiste.“ (Titu 2:4, 5)
Dragi brate, vrijeme je da počneš gledati na te stvari [čuvanje svog
ugleda] u pravom svjetlu. Pozvan si od propovijedanja Božje riječi kako
bi se brinuo za one u potrebi…
Ima žena koje se prilijepe za nekoga kome pričaju svoje poteškoće u
domu. Ali svaka stvar ima dvije strane i često je i tim ženama potreban
ukor. One govore samo sa svoje strane problema i primaju riječi suosjećanja koje im ne pripadaju.
Ne trebaš ostaviti takav dojam da se žene osjećaju slobodnima pričati
ti o problemima svojeg obiteljskog života i dobivati od tebe suosjećanje.
Kada ti se žena približi sa svojim problemima, jasno joj reci da ode svojim sestrama, da svoje nevolje iznese pred crkvenom đakonicom. Reci
joj da nije dobro da otvara svoje srce ni jednom muškarcu jer se muškarci lako očaraju i padnu u iskušenje. Reci onoj koja te je opteretila
svojim slučajem da Bog taj teret nije dao ni jednom muškarcu. Ne postupaš mudro kad na sebe primaš te terete. To nije posao koji ti je određen. 41
U borbi s unutarnjom iskvarenošću i vanjskim iskušenjima, poražen je
čak i mudar i moćni Salomon. Nije sigurno dopustiti i najmanje odstupanje od najstrožeg poštenja. „Svake se sjene zla klonite.“ (1. Solunjanima 5:22) Kada žena iznosi svoje obiteljske probleme, ili se žali na svoga
muža drugom muškarcu, ona krši svoje bračne zavjete; sramoti svog
muža i ruši zid podignut kako bi očuvao svetost bračne veze; širom otvara vrata i poziva sotonu da uđe sa svojim podmuklim iskušenjima.
Upravo je to ono što sotona želi. Ako žena pristupi bratu u Kristu s pričom o svojim jadima, razočaranjima i iskušenjima, on joj uvijek treba
savjetovati da - ako svoje nevolje mora nekome povjeriti - kao svoje
osobe od povjerenja odabere sestre, pa neće biti sjene zla zbog koje bi
Božje djelo moglo trpjeti sramotu. 42
178
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
20. lipnja
Misionari u najuzvišenijem smislu riječi
„Starice isto tako… da urazumljuju mlađe… neka budu… dobre
kućanice, blage, pokorne svojim muževima da se riječ Božja ne bi
pogrđivala.“ (Titu 2:4)
Gospod te nije pozvao da zanemariš svoj dom, svoga muža i djecu.
On nikada ne radi na taj način niti će to ikada biti slučaj. Imaš vlastiti
komadić zemlje o kojem se trebaš brinuti i Bog će te smatrati odgovornom za to djelo koje je ostavio u tvojim rukama. Kroz revnu molitvu i
proučavanje možeš postati mudra u vlastitom domu, proučavajući različita raspoloženja svoje djece i pažljivo opažajući njihovo ponašanje.
Kod kuće možeš imati malu školu u kojoj ćeš ti biti učitelj. Ako od Gospoda tražiš mudrost da shvatiš Njegov put i držiš ga se, On će te voditi ne dalje od vlastita doma, već natrag prema njemu…
Nikada ni na trenutak nemojte pomisliti da vam je Bog dao posao
zbog kojeg će biti nužno da se odvojite od svog dragocjenog malog stada. Nemojte ih ostaviti da ih pokvari loše društvo i da im srca otvrdnu
prema njihovoj majci…
Kada se bez zadrške predamo Gospodu, jednostavne svakodnevne
dužnosti obiteljskog života pokazat će se u svom pravom značaju i izvršavat ćemo ih u skladu s Božjom voljom. Draga moja sestro, možda si
pogođena siromaštvom, možda je tvoj udio u ovom životu skroman, ali
Isus ne napušta tvoju obitelj…
Tvoj muž ima prava; tvoja djeca imaju prava; to ne smiješ zanemariti.
Bilo da imaš jedan dar ili da ih imaš tri ili pet, Bog ti je odredio tvoj posao…
Svadljivost i razdraživost, gomilanje oblaka i tame oko duše, donijet
će u obiteljski život samo sjenu i obeshrabrenost. Majke ne cijene svoje
mogućosti i prednosti ni upola kao što bi trebale. Izgleda da ne razumiju
da mogu biti misionari u najuzvišenijem smislu, Božji suradnici u pomaganju svojoj djeci da izgrade uravnotežen karakter. To je veliki teret
koji je Bog stavio na njih. Majka je Božji službenik za promicanje kršćanstva u njezinoj obitelji. Na njoj je da utjelovljuje biblijsku religiju,
pokazujući način na koji nas njezin utjecaj treba kontrolirati u svakodnevnim dužnostima i radostima. 43
179
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
21. lipnja
Mladići
„Mladiće isto tako potiči da budu razumni. U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost.“
(Titu 2:6, 7)
Bez obzira na to tko ste, um, srce, iskrene namjere i svakodnevni život ono su što određuje vrijednost čovjeka. U ovom djelu ne postoji potreba za nemirnim, brbljavim i zapovjednički nastrojenim ljudima. Previše se takvih javlja posvuda. Mnogo mladih s premalo iskustva gura se u
prvi plan, ne pokazujući nikakvo poštovanje prema starijima ili nadređenima, i osjećaju se uvrijeđeni ako im se uputi savjet ili ukor. Takvih
ljudi koji su sami sebi najvažniji već imamo više nego što bismo željeli.
Bog poziva skromnu, tihu omladinu bistra razuma, i ljude u zreloj dobi,
koji su dobro uravnoteženi u načelima, koji se mogu moliti kao što mogu i govoriti, koji će se ustati pred starima i odnositi se s poštovanjem
prema onima sijede glave. 44
Mladi ljudi ne bi trebali ljubiti užitke, tražiti zabave i biti spremni spiskati vrijeme, novac i utjecaj na sebična zadovoljstva; umjesto toga,
trebali bi njegovati trezvenost i pobožnost. Svakog dana trebali bi se
truditi shvatiti da žive u vrijeme sjetve i da će žetva biti u skladu sa posijanim sjemenom. Mladi ljudi trebali bi stvarati svoje životne planove s
promišljenom svrhom i izložiti svoje ponašanje kritici u potrazi za čistoćom srca i djela koje će podnijeti ispit suda. Trebaju biti spremni primiti
savjete od iskusnih osoba kako bi se utvrdili i mogli stajati u opasnostima koje će zakrčiti njihov put. Bit će izloženi utjecajima koji će ih
odvratiti od vjernosti Bogu ako uvijek ne budu njegovali svijest o svojim odgovornostima.
Bog želi da omladina preraste u ljude revna uma, spremne na akciju u
Njegovu plemenitom djelu i sposobne nositi odgovornosti. Bog poziva
mlade ljude neiskvarena srca, snažne i hrabre, odlučne da se junački
bore u bitki koja je pred njima kako bi proslavili Boga i bili na blagoslov ljudskom rodu. Kada bi samo omladina proučavala Bibliju, kada bi
smirila svoje neobuzdane želje i slušala glas svoga Stvoritelja i Otkupitelja, ne samo što bi bili u miru s Bogom, već bi i sami bili oplemenjeni
i uzvišeni. 45
180
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
22. lipnja
Riječi koje propovijedaju Krista
„Riječ zdrava, besprigovorna, da se onaj nasuprot postidi nemajući
o nama reći ništa zlo.“ (Titu 2:8)
Božja riječ koja dolazi iz posvećenih srca i usana omekšat će i slomiti
tvrda srca. Ako je ikada postojalo vrijeme u kojem su se trebale čuti
Kristove riječi, onda je to sada. Nitko osim Onoga tko je stvorio čovjeka
ne može dovesti do promjene u ljudskom srcu. Svaki učitelj mora shvatiti da ga moraju pokretati nebeske sile. Um i rasuđivanje moraju se pokoriti Svetom Duhu. Kroz posvećenje istinom, možemo iznositi odlučno
svjedočanstvo za pravednost kako pred vjernicima, tako i pred nevjernicima. Daleko zaostajemo za onim što bi trebalo biti naše iskustvo. Nazadni smo u objavljivanju svjedočanstva koje bi trebalo teći s posvećenih usana. Čak i dok je sjedio za stolom, Krist je naučavao istine koje su
donosile utjehu i hrabrost srcima onih koji su Ga slušali. Kad god je to
moguće, trebamo iznositi Kristove riječi. Ako je Njegova ljubav u duši i
tamo boravi kao živuće načelo, iz riznice srca izvirat će riječi primjerene
okolnostima, ne lakomislene i sitničave riječi, već riječi koje uzdižu,
duhovne i istinite riječi. Neka učitelji i učenici paze na prilike u kojima
je moguće ispovijedati Krista u njihovim razgovorima, govoreći o svojim iskustvima u slijeđenju Krista, moleći se sa svojom braćom za Svetoga Duha. Otvoreno i hrabro priznavanje Krista, pokazivanje jednostavnosti prave pobožnosti izborom riječi, bit će učinkovitije od mnogih
propovijedi. Malo je onih koji na pravi način predstavljaju Kristovu
krotkost. Nama je potrebna Njegova krotkost i moramo ju zadobiti!
Krist, nada u slavu, mora se oblikovati u nama.
Pripremamo se za prelazak u nebeski svijet. Naši razgovori trebali bi
biti o nebu, odakle čekamo našeg Gospoda Isusa. Njega trebamo priznati kao Darovatelja svakog dobrog i savršenog dara, Tvorca svih naših
blagoslova, Onoga koji je središte naše nade u vječni život. 46
181
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
23. lipnja
Hrana za stado u domu
„Skupi mi narod! Hoću da čuju Moje riječi, da Me se nauče bojati sve vrijeme što budu živjeli na zemlji te da o njima pouče i svoju
djecu.“ (Ponovljeni zakon 4:10)
Bog je zapovjedio Hebrejima da uče svoju djecu Njegovim zahtjevima i da ih upoznaju sa svim Njegovim postupcima prema njihovim precima. To je bila jedna od posebnih dužnosti svakog roditelja – dužnost
koja se nije smjela povjeriti nekome drugom. Umjesto usana nekog
stranca, ljubavlju ispunjena srca oca i majke trebala su podučavati svoju
djecu. Misli o Bogu trebale su se vezati uz svaki događaj svakodnevnog
života. U izraelskim domovima trebala su se često ponavljati Božja moćna djela u izbavljenju Njegova naroda i obećanja o Otkupitelju koji
treba doći; upotreba slika i simbola pomogla je da se dane pouke još
dublje urežu u pamćenje. Velike istine o Božjoj providnosti i budućem
životu utiskivale su se u mlade umove. Odgajani su da vide Boga kako
u prizorima u prirodi, tako i u riječima otkrivenja. Nebeske zvijezde,
drveće i cvijeće u polju, visoke planine, žuboreći potoci – sve je to govorilo o Stvoritelju. Svečana služba prinošenja žrtava i bogoštovlja u
svetištu, kao i riječi proroka, bile su otkrivenje Boga.
Takav je odgoj primio Mojsije u skromnoj kućici u Gošenu; Samuel
od vjerne Ane; David na brežuljcima Betlehema; Daniel prije nego što
ga je ropstvo odvojilo od doma njegovih otaca. Takvo je bilo i Kristovo
djetinjstvo u Nazaretu; takav je bio odgoj koji je Timotej kao dijete primio s usana svoje bake Loide i majke Eunike (2. Timoteju 1:5; 3:15),
istine svetih spisa. 47
Roditelji trebaju biti jedini učitelji svoje djece do njihovih osam ili
deset godina starosti. Čim to njihov um bude u stanju shvatiti, roditelji
pred njima trebaju otvoriti veliku Božju knjigu prirode. 48
182
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
24. lipnja
Svakodnevno oduševljenje Božjom riječju
„Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ.“
(Ponovljeni zakon 6:6, 7)
[Ponovljeni zakon 6:7] Korištenje zornih prikaza, školskih ploča,
zemljovida i slika pomoći će prilikom objašnjavanja tih pouka i utisnuti
ih u pamćenje. Roditelji i učitelji trebali bi stalno tražiti bolje metode.
Podučavanju Biblije treba posvetiti naše najsvježije misli, najbolje metode i naš najrevniji trud. O satu bogoštovlja uvelike ovisi pobuđivanje i
jačanje ljubavi prema proučavanju Biblije. Trenuci jutarnje i večernje
molitve trebali bi biti najdraži i najkorisniji trenuci dana. Shvatite da se
u te trenutke ne smije uvući nikakva uznemirena ili neljubazna misao;
roditelji i djeca sastaju se kako bi se susreli s Isusom i u svoj dom prizvali prisutnost svetih anđela. Neka te službe budu kratke i pune života,
primjerene prigodi i mijenjane s vremena na vrijeme. Neka svi sudjeluju
u čitanju Biblije te nauče i često ponavljaju Božji zakon. Zanimanje
djece bit će povećano ako im se ponekad dopusti da odaberu što će se
čitati. Ispitujte ih u vezi s time i dopustite im da i oni postavljaju pitanja.
Spomenite sve što može poslužiti kako bi se zorno prikazalo značenje
pročitanog. Kada se na taj način bogoslužje učini dovoljno kratkim, pustite malene da sudjeluju u molitvi i u pjesmi, makar to bilo i samo s jednim jedinim stihom.
Kako bi se ta služba učinila onakvom kakva bi trebala biti, treba se
posvetiti pozornost pripremi. Roditelji bi svakog dana trebali odvojiti
vrijeme za proučavanje Biblije s djecom. Da bi se to postiglo, bez sumnje će biti potreban napor, planiranje i određena odricanja; ali trud će
biti bogato nagrađen…
Da bismo u našoj djeci pobudili zanimanje za Bibliju, mi sami moramo se zanimati za nju. Da bismo u njima potaknuli ljubav prema proučavanju iz nje, i mi to moramo voljeti. Pouke koje im upućujemo bit će
samo onoliko snažne koliko im damo težinu vlastitim primjerom i duhom. 49
183
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
25. lipnja
Podučavanje djece Bibliji
„Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti
od njega.“ (Izreke 22:6)
Bog je pozvao Abrahama da bude učitelj Njegove riječi, odabrao ga je
da bude otac velikog naroda jer je vidio da će Abraham uputiti svoju
djecu i svoje domaćinstvo u načela Božjeg zakona. Ono što je Abrahamovim poukama davalo težinu, bio je utjecaj njegova vlastitog života.
Njegovo veliko kućanstvo sastojalo se od preko tisuću duša, od kojih su
mnogi bili na čelu vlastitih obitelji, a mnogo ih je tek nedavno bilo obraćeno s neznaboštva. Takvo kućanstvo zahtijevalo je čvrstu ruku za kormilom. Tu ne bi dostajale slabe i kolebljive metode. Bog je rekao o Abrahamu: „Njega sam izlučio zato da pouči svoju djecu i svoju buduću
obitelj.“ No njegov je autoritet bio provođen s takvom mudrošću i nježnošću da je pridobivao srca. Svjedočanstvo nebeskog Promatrača bilo je
„kako će hoditi putem Jahvinim, radeći što je dobro i pravedno“ (Postanak 18:19). A Abrahamov utjecaj pružao se i dalje od njegova vlastitog kućanstva. Gdje god je razapeo svoj šator, kraj njega je podigao oltar za žrtve i bogoštovlje…
Podučavanje Božje riječi ni danas neće biti ništa manje učinkovito
ako se jednako vjerno bude odražavalo u životu učitelja…
Kada djecu podučavamo Bibliji, možemo postići mnogo ako promatramo njihove sklonosti, stvari koje ih zanimaju te potaknemo njihov interes da vide što Biblija kaže o tim stvarima. Onaj koji nas je stvorio s našim različitim sklonostima, u svojoj je riječi dao ponešto za svakoga.
Kada učenici uvide da se biblijske pouke mogu primijeniti na njihov svakodnevni život, naučite ih da joj prilaze kao svom savjetniku. Pomognite
im i da cijene njezinu veliku ljepotu. Mnoge knjige koje ne posjeduju
stvarnu vrijednost, knjige koje su uzbudljive i štetne, preporučuju se ili se
barem dopušta da se koriste zbog onoga što se smatra njihovom književnom vrijednošću. Čemu upućivati našu djecu da piju iz tih zagađenih
izvora kada mogu slobodno pristupiti čistim vrelima Božje riječi?50
184
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
26. lipnja
Pobijediti sotonine krivotvorine
„Kralj naredi Ašfenazu, starješini svojih dvorjanika, da dovede od
Izraelaca nekoliko dječaka kraljevskoga ili velikaškog roda: neka
budu bez nedostatka, lijepi, vrsni u svakoj mudrosti, dobro poučeni
i bistri, prikladni da stoje na kraljevu dvoru; Ašfenaz neka ih nauči
pismu i jeziku Kaldejaca.“ (Daniel 1:3, 4)
Iz relativne jednostavnosti svojih domova u Judeji, ti mladići iz kraljevske loze dovedeni su u najveličanstveniji grad, na dvor njegova najvećeg vladara, i bili su izdvojeni za obuku za posebnu službu kralju.
Iskušenja koja su ih okruživala na tom pokvarenom i raskošnom dvoru
bila su snažna. Kao dokaz da su njihova religija i običaji bili nadmoćniji
od hebrejskih, pobjednici su hvalisavo ponavljali činjenice da su oni,
štovatelji Jahve, sada babilonski zarobljenici; da je posuđe iz Božjeg
doma sada stavljeno u hram babilonskih bogova; da je i sam izraelski
kralj zarobljenik u rukama Babilonaca. 51
Ocijenivši da više nije sigurno povjeriti našu omladinu nevjernicima,
nereligioznim učiteljima ili čak učiteljima koji bi zatrovali njihov um
pogreškama u nauci, podigli smo naš vlastiti prostrani dom i školu u
Healdsburgu. Uvidjeli smo nužnost povezivanja vjerskog obrazovanja s
njihovim odgojem, kao i važnost toga da nauče nešto od različitih obrta
i grana poslovanja. Kako bi razvili uravnotežene karaktere, potrebne su
im ne samo prednosti temeljite umne obuke, već i vježbanje tjelesnih
snaga. Tada će se njihove umne sposobnosti razviti proporcionalno.
Bolno je vidjeti koliko u svijetu ima jednostranih, napola razvijenih karaktera. Naše crkve danas pokazuju da su te pogreške ušle u vjerski život na veliku štetu crkvi. Postoji veliko djelo koje se treba izvršiti za
našu omladinu. 52
185
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
27. lipnja
Kobno zanemarivanje pouka
„Umrijet će jer nema pouke, propast će zbog svoje goleme gluposti.“ (Izreke 5:23)
Sve loše karakterne osobine, sva izopačenost i posvemašnje nevaljalstvo koje prevladava u našem svijetu posljedica su toga što se Božji zakon nije postavio kao mjerilo karaktera. 53
Odgoj ne samo što uvelike utječe na život učenika na ovom svijetu,
već se njegov utjecaj proteže i na vječnost. Koliko je stoga važno da
učitelji budu osobe koje su u stanju dobro utjecati na druge! Oni bi trebali biti ljudi i žene s vjerskim iskustvom, koji svakodnevno primaju
nebesko svjetlo da bi ga prenosili svojim učenicima.
No od učitelja se ne bi trebalo očekivati da radi posao roditelja. Kod
mnogih roditelja došlo je do zabrinjavajućeg zanemarivanja dužnosti.
Poput Elija, oni ne uspijevaju nametnuti primjerena ograničenja; potom
šalju svoju nediscipliniranu djecu u školu kako bi primila odgoj koji su
im roditelji trebali pružiti u domu. Na učiteljima počiva zadaća koju
malo ljudi cijeni. Uspiju li reformirati tu svojeglavu omladinu, ne odaje
im se odgovarajuće priznanje. Ako omladina odabere društvo onih koji
su skloni zlu i krene od lošeg ka gorem, tada se prekoravaju učitelji i
upire se prijekorno prstom u školu.
U mnogim slučajevima prijekor po pravu ide roditeljima. Oni su imali
prvu i najpovoljniju mogućnost da kontroliraju i odgoje svoju djecu,
kada je njihov duh bio prijemljiv za podučavanje, a um i srce otvoreni
za primanje dojmova. No zbog nemarnosti roditelja djeci je dopušteno
da slijede vlastitu volju sve dok ne otvrdnu na zlom putu.
Neka roditelji uče manje od svijeta a više od Krista, te posvete više
vremena i truda oblikovanju umova i karaktera svoje djece u skladu s
božanskim predloškom. Tada će moći poslati svoje sinove i kćeri,
učvršćene u čistom moralu i plemenitom cilju, kako bi primili odgoj za
korisne i povjerljive položaje. Učitelji koje vodi ljubav i Božji strah takvu omladinu mogu voditi sve dalje i više, obučavajući ih da budu blagoslov svijetu i na čast svome Stvoritelju. 54
186
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
28. lipnja
Obrazovanje naše omladine
„Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude
vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.“
(Matej 5:19)
Ako je povezan s Bogom, svaki će učitelj vršiti utjecaj koji će navoditi njegove učenike da proučavaju Božju riječ i budu poslušni Njegovu
zakonu. On će njihove umove usmjeriti na misli o stvarima od vječnog
interesa i otvoriti pred njima široka polja za razmišljanje - velike i oplemenjujuće teme koje se i najživlji um može svim silama truditi da shvati, a ipak osjeća da iza njih još uvijek leži beskonačnost. 55
Svaka kršćanska obitelj crkva je za sebe. Članovi obitelji trebaju biti
nalik Kristu u svim svojim postupcima. Otac treba održavati tako blisku
vezu s Bogom da shvaća kako je njegova dužnost pobrinuti se da članovi njegove obitelji prime odgoj i obuku koji će ih učiniti prikladnima za
budući, besmrtni život. Njegova djeca trebaju naučiti načela neba. On je
svećenik svoga doma, odgovoran pred Bogom za utjecaj koji vrši na sve
ostale članove svoje obitelji. Na njemu je da svoju obitelj dovede u najpovoljnije moguće okolnosti kako ne bi bili u iskušenju da se prilagode
navikama i običajima, lošim postupcima i mlakim načelima na koje će
naići u svijetu. 56
Našu djecu treba udaljiti od zlih utjecaja javnih škola i staviti ih tamo
gdje ih potpuno obraćeni učitelji mogu obrazovati o Svetim spisima. Na
taj će način učenici biti podučeni da prime Božju riječ kao vodeće pravilo njihova života…
Prilikom planiranja odgoja svoje djeca izvan doma, roditelji bi trebali
uvidjeti da više nije sigurno slati ih u javne škole i trebali bi težiti za tim
da ih pošalju u školu u kojoj će primiti odgoj postavljen na biblijske
temelje. Na svakom kršćanskom roditelju leži ozbiljna odgovornost da
svojoj djeci pruži odgoj koji će ih dovesti do znanja o Gospodu i učiniti
ih dionicima nebeske prirode kroz poslušnost Božjoj volji i Njegovu
putu. 57
187
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
29. lipnja
Učiteljev nastavni plan
„Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji
je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika. Zapovijedaj to i naučavaj.“ (1. Timoteju 4:10, 11)
Podučavajte osnove; podučavajte ono što je praktično. Ne biste se
trebali producirati pred svijetom, pričajući o stvarima koje očekujete da
ćete učiniti, kao da planirate nešto predivno. Uistinu ne! Nemojte se
hvaliti ni granama nauke koje namjeravate podučavati ni vrijednim radom koji vam je u planu; umjesto toga, svakome tko pita recite da namjeravate pružiti svojim učenicima tjelesnu, umnu i duhovnu obuku koja
će ih učiniti prikladnima za korisnost u ovom životu i pripremiti ih za
budući besmrtni život.
Kakav dojam mislite da će ostaviti vaš oglas da u vašoj školi namjeravate učenicima pružiti odgoj koji će ih pripremiti za budući, besmrtni
život jer ih želite vidjeti kako žive kroz beskrajna vremena vječnosti?
Vjerujem da bi takva izjava imala daleko veći utjecaj na braću i sestre
na tom skupu, kao i na zajednicu u čijoj je sredini osnovana škola, nego
što bi to imalo prikazivanje brojnih predmeta u kojima se proučavaju
drevni i moderni jezici i druge visoke grane nauke.
Dopustite da se škola sama dokaže. Tada pokrovitelji neće biti razočarani, a učenici neće tvrditi da su im obećane poduke u nekim predmetima koje, nakon što su se upisali u školu, nisu smjeli pohađati.
Neka se na samom početku objasni kako Biblija predstavlja temelj
svakog odgoja. Ozbiljno proučavanje Božje riječi, koje dovodi do preobrazbe karaktera i pogodnosti za službu, učinit će školu Fernando silom
na dobro. Braćo moja koji ste povezani s tom školom, vaša snaga ne leži
u broju jezika koje možete podučavati, ni u pričanju koliko je velik vaš
„koledž“. Nemojte govoriti o tim stvarima. Tišina po pitanju velikih
stvari koje planirate napraviti pomoći će vam više od svih upornih uvjeravanja i svih obećanja koja biste mogli tiskati u vašim oglasima. 58
188
Darovi Božjem narodu
Evanđelisti, pastiri, učitelji
30. lipnja
Određeni za život i određeni za rad
„Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.“ (1. Timoteju 4:16)
Gospod poziva pastire, učitelje i evangelizatore. Njegovi sluge trebaju
objavljivati poruku spasenja od vrata do vrata. Vijesti o oproštenju kroz
Krista trebaju se odnijeti svakoj državi, plemenu, jeziku i narodu. Poruka se ne smije iznositi na stidljiv, beživotan način, već jasnim, odlučnim, uzbudljivim riječima. Stotine čekaju na upozorenje da spase svoje
živote. Svijet treba u kršćanima vidjeti dokaz sile kršćanstva. Poruke
milosti potrebne su ne samo na nekoliko mjesta, već diljem svijeta.
Onaj tko promatra Spasiteljevu neusporedivu ljubav uzdignut će svoje
misli, očistiti srce i preobraziti karakter. Krenut će naprijed kako bi bio
svjetlost svijeta, kako bi do određene mjere odražavao tu tajanstvenu
ljubav. Što više razmišljamo o Kristovom križu, to ćemo potpunije usvojiti riječi apostola kada je izjavio: „A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim
ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista.“ (Galaćanima
6:14).59
Bogati i siromašni, veliki i mali, vape za svjetlom. Ljudi i žene gladni
su istine kakva je u Isusu. Kada čuju da se evanđelje propovijeda sa silom odozgo, znat će da je gozba prostrta za njih i odazvat će se pozivu:
“Dođite! Već je pripravljeno!” (Luka 14:17)
Riječi: „Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju“ (Marko 16:15) upućene su svakom Kristovom sljedbeniku. Svi
koji su određeni za Kristov život, određeni su da rade na spasenju svojih
bližnjih. U njima se treba očitovati ista težnja duše za spašavanjem izgubljenih koju je On osjećao. Ne mogu svi zauzeti isto mjesto, ali postoji
mjesto i posao za svakoga. Svi kojima su darovani Božji blagoslovi trebaju se odazvati vršenjem prave službe; svaki dar treba se iskoristiti za
promicanje Njegova kraljevstva. 60
189
Darovi Božjem narodu
Čuda
1. srpnja
Četvrti dar
„I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke,
treće za učitelje; onda čudesa.“ (1. Korinćanima 12:28)
Živimo u posebnom razdoblju povijesti ove zemlje. Veliko djelo mora
se izvršiti u vrlo kratkom vremenu i svaki kršćanin mora odigrati svoju
ulogu u podržavanju tog djela.
Bog poziva ljude koji će se posvetiti djelu spašavanja duša. Oni koji
žele da ih Bog smatra darežljivima, trebaju posvetiti um i srce – cijelo
svoje biće – službi Njemu.
Kada počnemo shvaćati žrtvu koju je Krist podnio kako bi spasio svijet koji propada, vidjet će se snažno nastojanje da se spase duše. Kada bi
barem sve crkve mogle uvidjeti i shvatiti Kristovu neopisivu žrtvu!
Nedavno mi je u noćnom viđenju ispred očiju prošla jedna slika. Izgledalo je da u Božjem narodu postoji veliki reformatorski pokret. Mnogi su slavili Boga. Bolesni su ozdravljani i zbivala su se razna čuda. Vidjelo se djelovanje Duha zagovora, na način na koji se očitovao prije
velikog dana Pedesetnice. Stotine i tisuće posjećivali su obitelji i pred
njima otvarali Božju Riječ. Sila Svetog Duha djelovala je na srca i mogao se vidjeti duh istinskog obraćenja. Posvuda su se otvarala vrata objavljivanju istine. Činilo se da je svijet obasjan nebeskim utjecajem. Istinski i ponizan Božji narod primao je velike blagoslove. Čula sam glasove zahvaljivanja i slavljenja, i činilo se da je došlo do reformacije nalik na onu kojoj smo bili svjedoci 1844. godine. 1
Onaj tko ništa ne poduzima već čeka da ga pokrene neka natprirodna
sila, nastavit će čekati u ravnodušnosti i tami. Bog je dao svoju riječ.
Bog govori tvojoj duši nedvosmislenim jezikom. Zar riječi iz Njegovih
usta nisu dovoljne da ti pokažu tvoju dužnost i potaknu te da ju izvršiš?2
Kada Bog odredi sredstva za neki posao, ne smijemo zanemariti ta
sredstva, staviti ih po strani, a zatim se moliti da On svojim čudima nadoknadi naš nemar. Bog je svakom čovjeku dodijelio njegov posao, u
skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima. 3
190
Darovi Božjem narodu
Čuda
2. srpnja
Očitovanje Duha
„A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se
po Duhu daje riječ mudrosti… drugomu čudotvorstva.“
(1. Korinćanima 12:7, 8, 10)
Nalik na dvanaest apostola, sedamdeset učenika koje je Krist kasnije
poslao na posao primili su nadnaravne darove kao pečat njihova poslanja. Kada su završili svoj rad, vratili su se radosni, govoreći:
„Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na Tvoje ime!“ A On im reče:
„Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade.” (Luka 10:17, 18)
Kristovi sljedbenici trebaju stoga na sotonu gledati kao na poraženog
neprijatelja. Isus je na križu zadobio pobjedu za njih; pobjedu koju je
želio da prihvate kao svoju vlastitu. „Evo,” rekao je On, „dao sam vam
vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i
ništa vam neće naškoditi.” (stih 19)
Svemoćna sila Svetoga Duha staje u obranu svake skrušene duše. Nitko tko se u pokajanju i vjeri uhvati za Njegovu zaštitu neće biti ostavljen da padne pod moć neprijatelja. Istina je da je sotona moćno biće;
ali, hvala Bogu, imamo silnog Spasitelja koji je protjerao zloga s neba.
Sotona je zadovoljan kada veličamo njegovu moć. Zašto ne bismo govorili o Isusu? Zašto ne bismo veličali Njegovu moć i Njegovu ljubav? 4
Onaj tko ne čini ništa dok se ne osjeti posebno ponukanim da napravi
nešto za Boga, nikada neće učiniti ništa. Bog je dao svoju riječ, zar to
nije dovoljno? Zar ne možete čuti Njegov glas u Njegovoj riječi? Budete li koristili sredstva koja je Bog odredio, te marljivo pretraživali Svete
spise s odlučnom namjerom da budete poslušni istini, znat ćete je li neka nauka od Boga; ali Bog nikada neće učiniti čudo kako bi vas prisilio
da uvidite Njegovu istinu. Bog… je omogućio spasenje svim ljudima.
Krist je umro za pokvareni svijet, i kroz Kristove zasluge Bog je dopustio da čovjek dobije drugu priliku, drugo vrijeme milosti, drugu kušnju
kako bi pokazao hoće li držati Božje zapovijedi ili ići putem prijestupa.5
191
Darovi Božjem narodu
Čuda
3. srpnja
Pobjeda nadnaravnim sredstvima
„Sjeti se što je Jahve, Bog tvoj, učinio faraonu i svemu Egiptu! Pomisli na velike kušnje što si ih vidio na svoje oči; na one znakove i
čudesa pa na jaku ruku i ispruženu mišicu kojima te Jahve, Bog
tvoj, izveo. Tako će Jahve, Bog tvoj, učiniti sa svim narodima kojih
se plašiš. Povrh toga, među njih će Jahve, Bog tvoj, slati stršljene
dok ne izginu koji bi preostali i sakrili se pred tobom. Ne strepi, dakle, pred njima! Tâ Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, Bog silan i
strahovit.” (Ponovljeni zakon 7:18–21)
U staro je doba Bog išao pred svojim narodom kako bi se borio protiv
njihovih neprijatelja, ali sveti i posvećeni ljudi nosili su kovčeg koji je
sadržavao deset Jahvinih propisa, i ako je itko prestupio ijednu od tih
deset zapovijedi u dekalogu, Bog je okrenuo svoje lice od svog naroda i
dopustio neprijatelju da počini užasan pokolj. Kad je Izrael držao deset
zapovijedi, čiji se prijepis nalazio u kovčegu koji su nosili sa sobom,
Božji anđeli borili su se na strani izraelske vojske te, iako su Izraelci bili
tako malobrojni, On je natjerao njihove neprijatelje u bijeg i dao im
slavnu pobjedu. 6
Otkupitelj svijeta predstavlja svojim sljedbenicima plan bitke u kojoj
su pozvani sudjelovati te traži da procijene koliko će ih to stajati. Jamči
im da će silni anđeli biti u Njegovoj vojsci i osposobiti one koje vjeruju
u Njega da se bore junački. Jedan će progoniti tisuću, i dvojica će nagnati u bijeg deset tisuća – ne vlastitom snagom, nego pomoću sile Svemogućega. Na njima je da budu više od pobjednika kroz Onoga koji ih
je ljubio. On im pokazuje golem savez sila zla koji se postrojio nasuprot
njima; ali ih također hrabri izjavom da se bore u društvu nebeskih vojski, te da je Onaj - koji je silniji od svih nebeskih stvorenja - u redovima
onih koji se bore za istinu i pravednost… Vojskovođa Gospodnje vojske
vodit će ih u svakom sukobu protiv zemaljskih i natprirodnih neprijatelja. Isus kaže: „Hrabri budite - Ja sam pobijedio svijet!“ (Ivan 16:33).
Vaš vođa je pobjednik. Krenite u pobjedu! 7
192
Darovi Božjem narodu
Čuda
4. srpnja
Ista sila kao i u staro doba
„On izbavlja i spasava, čini znake i čudesa na nebesima i na zemlji!
On je spasio Daniela iz šapa lavljih.” (Daniel 6:27)
Daniel u lavljoj jami bio je isti onaj Daniel koji je stajao pred kraljem
kao starješina državnih tajnika i prorok Najvišega. Čovjek čije se srce
oslanja na Boga bit će isti u trenutku svog najvećeg iskušenja kao što je
i u obilju, kada ga obasjava svjetlost naklonosti Boga i ljudi. Vjera poseže za onim što je nevidljivo, i drži se vječnih stvarnosti. 8
Isus ne želi da oni koji su kupljeni po tako visokoj cijeni postanu meta
neprijateljevih kušanja. On ne želi da budemo nadvladani i da propadnemo. Onaj koji je zauzdao lavove u njihovoj jami, te hodao sa svojim
vjernim svjedocima posred ognjenih jezika, jednako je spreman raditi i
u našu korist, u pokoravanju svakog zla u našoj prirodi. On danas stoji
kod žrtvenika milosti, iznoseći pred Boga molitve onih koji žele Njegovu pomoć. On ne odbija ni jednu uplakanu, pokajničku dušu. Besplatno
će darovati oprost svima koji Mu priđu kako bi dobili oprost i obnovljenje. 9
Putem bezgranične žrtve, Bog je ljudima omogućio da prakticiraju
svetost u ovom životu. Oni koji žele utvrditi svoj odabir za vječni život,
mogu to učiniti usvajanjem stava pokornosti prema Božjim zapovijedima. Snažni osjećaji, snažni nagoni ili želje dok slušate opise ljepota budućeg života, ne dokazuju da ste izabrani da sjedite s Isusom Kristom na
Njegovu prijestolju. Ako ste upoznali tajnu pobožnosti, slijedit ćete ono
što je otkriveno. 10
Kroz Kristovu moć, ljudi i žene slomili su okove grješnih navika. Odrekli su se sebičnosti. Prosti su postali pobožni, pijanci trezveni, razuzdani čisti. Duše koje su nosile obličje sotone preobrazile su se na Božju
sliku. Sama ta promjena predstavlja čudo nad čudima. Promjena koju je
izazvala Božja riječ jedna je od najdubljih tajna Riječi. Nju ne možemo
razumjeti; možemo samo vjerovati. 11
193
Darovi Božjem narodu
Čuda
5. srpnja
Izvor pravih čuda
„Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega
Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama - Njega, predana po
odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog Ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti
jer ne bijaše moguće da ona Njime ovlada.” (Djela 2:22–24)
Kristova muka na križu Golgote govori glasnije od bilo kojeg argumenta koji se može iznijeti kao dokaz nepromjenljivosti zakona. Isus je
podnio kaznu zakona i iskusio smrt za svakog čovjeka. Ali grob Ga nije
mogao zadržati. Tri dana nakon Njegova raspeća, moćni nebeski anđeli
razdvojili su tamu pred sobom i otkotrljali kamen s ulaza u grobnicu.
Državni pečat je slomljen, a rimski stražari - postavljeni tamo kako bi
štitili grob od bilo kakvog uznemiravanja, za slučaj da učenici dođu i
pokušaju ukrasti Isusovo tijelo - pali su na zemlju kao mrtvi. Pojavio se
Gospodnji anđeo, čije je lice bilo poput munje, a odjeća bijela poput
snijega, i čuvari su od straha pred njim zadrhtali i postali kao mrtvi.
Krist je iskoračio iz grobnice kao silni pobjednik nad smrti i grobom, i
uznio se na visine kako bi tamo posredovao za nas kao milostivi i vjeran
Veliki svećenik, koji je ganut osjećajem naših nedostataka.
Nije nam određeno da uđemo u nebo bez kušnji. Isus nam je rekao da
moramo nastojati i mučiti se da uđemo na uska vrata. Trebamo voditi
neprekidni rat s vlastima i silama, i duhovnim pokvarenostima u visokim mjestima, protiv vladara tame ovoga svijeta. Ali Isus zna plan bitke
i tješi nas jamstvom da je On s naše desne strane i da nas nitko neće pomaknuti. On kaže: „I evo, Ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta.” (Matej 28:20) Božji anđeli nalaze se svuda oko nas. „Svi ti zar nisu
služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?” (Hebrejima 1:14).12
194
Darovi Božjem narodu
Čuda
6. srpnja
Što s Ivanom Krstiteljem?
„Ivan doduše ne učini nijednog znamenja, ali se sve obistinilo što je
rekao o ovome.” (Ivan 10:41)
Ivanu nije dano da zaziva vatru s neba niti da podiže mrtve, kao što je
to činio Ilija, niti da drži Mojsijevu palicu moći u Gospodnje ime. On je
poslan da najavi dolazak Spasitelja i da pozove ljude da se pripreme za
taj događaj. Tako je vjerno izvršio svoju zadaću da su ljudi - kada su se
prisjećali onoga što ih je naučavao o Isusu - mogli su reći: „Ali se sve
obistinilo što je rekao o ovome.” (Ivan 10:41) Svaki učenik Velikog
gospodara pozvan je da bude takav svjedok. 13
Bog načelno ne čini čuda kako bi pomogao širenju svoje istine. Ako
ratar zanemari obrađivanje tla nakon što je posijao sjeme, Bog neće učiniti čudo kako bi poništio siguran rezultat nemara. Ratar će u vrijeme
žetve zateći svoja polja gola. Bog radi u skladu s velikim načelima koja
je On sam predočio ljudskoj obitelji, a naša je zadaća da dobro promislimo i stvorimo mudre planove te aktiviramo sredstva pomoću kojih će
Bog dovesti do zajamčenih rezultata. Oni koji ne poduzimaju odlučne
napore, već jednostavno čekaju da ih Sveti Duh potakne na djelovanje,
propast će u tami. One koji čekaju na čuda trebamo pitati: Koja ste od
sredstava - koja vam je Bog postavio nadohvat ruke - iskoristili? Trebamo pitati one koji se nadaju da će se izvršiti neko nadnaravno djelo, koji
samo govore: „Vjerujte, vjerujte!“: Jeste li se pokorili naredbama koje je
Bog otkrio? Gospod je rekao: „Trebaš“ i „Ne smiješ.“ Svi trebaju proučiti priču o talantima i uvidjeti da je Bog svakome dao njegov posao –
svakom čovjeku povjerio je njegove talante, kako bi korištenjem svojih
sposobnosti povećao njihovu učinkovitost. Na vama nije da mirno sjedite i ne činite ništa za Božje djelo. Postoji posao, ozbiljan posao koji se
mora izvršiti za Gospodara u vidu pobjeđivanja zlih navika osuđenih u
Božjoj riječi te u izvršavanju onih dobrih stvari koje su nam naložene.
Morate se svaki za sebe boriti protiv zla, otrgnuti se od svih štetnih veza, proučavati Božju riječ i moliti se za božansku pomoć u borbi protiv
svijeta, tijela i đavola. Potrebno vam je svakodnevno svjetlo od Boga
kako biste se borili u dobroj borbi vjere. 14
195
Darovi Božjem narodu
Čuda
7. srpnja
Pet kruhova i dvije ribe
„Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica - koliko su god htjeli. A kad se nasitiše,
reče svojim učenicima: „Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!“ Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od
pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.”
(Ivan 6:11–13)
Božja providnost postavila je Isusa na mjesto na kojem je bio, i On se
pouzdao u svog nebeskog Oca da će dobiti od Njega ono što Mu je potrebno kad se nađe u nevolji. Kada smo dovedeni u teške situacije, trebamo se pouzdati u Boga. U svakoj nevolji trebamo tražiti pomoć od Onoga koji na raspolaganju ima neograničena sredstva…
Kada su učenici čuli Spasiteljev nalog: „Dajte im vi jesti!” (Matej
14:16), u njihovim su se umovima javile sve moguće poteškoće. Pitali
su Ga: „Trebamo li otići u naselje kupiti hranu?“ Ali što je Krist odgovorio? „Dajte im vi jesti.“ Učenici su Isusu donijeli sve što su imali, ali
On ih nije pozvao da jedu; tražio je da nahrane narod. Hrana se množila
u Kristovim rukama, a ruke učenika koje su se pružale prema Kristu,
nikada nisu ostale prazne. Ono malo što su imali, bilo je dovoljno za
sve. Kada je mnoštvo bilo nahranjeno, učenici su s Isusom jeli dragocjenu hranu darovanu s neba.
Koliko često ostajemo potišteni kada promatramo potrebe siromašnih,
neukih i onih pogođenih nesrećom. Pitamo se: „Od kakve je koristi naša
slaba snaga i siromašna sredstva u odnosu na ovu strašno veliku potrebu? Zar ne bismo trebali čekati na nekoga većih sposobnosti da upravlja
djelom, ili na neku drugu organizaciju da ga preuzme?“ Krist kaže:
„Dajte im vi jesti.“ Upotrijebite sredstva, vrijeme i sposobnosti koje posjedujete. Donesite vaše ječmene kruhove Isusu.
Premda vaša sredstva možda nisu dostatna da se nahrane tisuće, možda
su dovoljna da se nahrani jedna osoba. U Kristovim rukama ona mogu
nahraniti mnoge. Poput učenika, dajte ono što imate. Krist će umnožiti
vaš dar. On će nagraditi iskreno, prostodušno oslanjanje na Njega. Ono
što se činilo oskudnim sredstvima, pokazat će se kao bogata gozba.15
196
Darovi Božjem narodu
Čuda
8. srpnja
Tražite vječni kruh
„Kada dakle mnoštvo vidje da ondje nema Isusa ni njegovih učenika, uđu u lađice i odu u Kafarnaum tražeći Isusa. Kad ga nađoše s
onu stranu mora, rekoše Mu: „Učitelju, kad si ovamo došao?“ Isus
im odgovori: „Zaista, zaista, kažem vam: tražite Me, ali ne stoga što
vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili
se. Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za
život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji.” (Ivan 6:24–27)
Grijeh je podržavati i potpomagati lijenost onih koji su u stanju raditi.
Neki su se pokazali revnima u prisustvovanju sastancima, ali ne da bi
proslavili Boga, već zbog „kruhova i ribe.“ Takvima bi bilo puno bolje
da su ostali doma i radili vlastitim rukama, „ono što je dobro,“ kako bi
se pobrinuli za potrebe svojih obitelji i imali nešto što bi mogli dati za
podržavanje dragocjenog djela sadašnje istine. Sada je vrijeme da gomilamo blago u nebu i pripremimo svoja srca, spremni za vrijeme nevolje.
Samo oni čistih ruku i čista srca opstat će u tom vremenu kušnje. Sada
je vrijeme da Božji zakon bude u našim mislima, na našim čelima, i
upisan na naša srca.
Gospod mi je pokazao kolika je opasnost dopustiti da naši umovi budu ispunjeni svjetskim mislima i brigama. Vidjela sam da su neki umovi
odvraćeni od sadašnje istine i ljubavi prema Svetoj Bibliji zbog čitanja
drugih uzbudljivih knjiga; drugi su pak puni zbunjenosti i brige oko toga što će jesti, piti i odjenuti. Neki misle da je Gospodnji dolazak dalje
nego što to uistinu jest. Vrijeme se produljilo nekoliko godina više nego
što su to oni očekivali; stoga zaključuju da će se to nastaviti još nekoliko
godina, i na taj se način njihove misli odvraćaju od sadašnje istine u
smjeru svijeta. U tim sam stvarima vidjela veliku opasnost; ako je um
zaokupljen drugim stvarima, zatvoren je prema sadašnjoj istini, i na našim čelima nema više mjesta za pečat živog Boga. Vidjela sam da je
Isusovo vrijeme boravka u Svetinji nad svetinjama gotovo završeno te
da vremena ima još samo malo. Slobodno vrijeme koje imamo trebali
bismo provoditi u proučavanju Biblije prema kojoj će nam biti suđeno u
posljednji dan. 16
197
Darovi Božjem narodu
Čuda
9. srpnja
Mnogo ovisi o našem srcu
„Iako je Isus pred njima učinio tolika znamenja, oni ne povjerovaše
u Njega, da se ispuni riječ koju kaza prorok Izaija: Gospodine! Tko
povjerova našoj poruci? Kome li se otkri ruka Gospodnja? Stoga i
ne mogahu vjerovati, jer Izaija dalje kaže: Zaslijepi im oči, stvrdnu
srca; da očima ne vide, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih ozdravim.” (Ivan 12:37–40)
Teorije koje su smislili ljudi kruže od jednog do drugoga, i ljudske
nauke, poput zlog kvasca, aktivno će djelovati dok se cijelo tijesto ne
ukiseli. Kada Gospod pošalje poruku, On daje dovoljno dokaza da iskreno srce uvjeri u njezinu istinitost; no oni koji se odupiru istini, traže
više dokaza. Kada bi im Bog dao veće dokaze, to bi samo učinilo njihovo protivljenje još odlučnijim. 17
Ono što je navelo Židove da odbace Spasiteljevo djelo bili su najuzvišeniji dokazi Njegova nebeskog porijekla. Najveći značaj Njegovih čuda očituje se u činjenici da su bila na blagoslov ljudskog roda.18
Mi nismo bili očevici Isusovih čuda koja svjedoče o Njegovoj božanskoj prirodi; no imamo izjave Njegovih učenika koji su im bili svjedoci,
te vjerom vidimo kroz njihove oči i čujemo njihovim ušima, a naša vjera zajedno s njihovom hvata se za dokaze koji su dani.
Apostoli su prihvatili Isusa zbog svjedočanstava proroka i pravednika,
danih tijekom razdoblja od mnogo stoljeća. Kršćanski svijet ima potpun
i neprekinut lanac dokaza koji se proteže kroz Stari i Novi zavjet; u prvom se ukazuje na Spasitelja koji je trebao doći, dok se u drugom ispunjavaju uvjeti tih proročanstava. Sve to dovoljno je da utvrdi vjeru onih
koji žele vjerovati. Božja namjera bila je da ljudskom rodu da pravednu
priliku da razvije vjeru u silu Boga i Njegova Sina, te u djelovanje Svetoga Duha. 19
198
Darovi Božjem narodu
Čuda
10. srpnja
Dostupna čudesna snaga
„Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u
narodu.” (Djela 5:12)
Zašto se s više povjerenja ne oslanjamo na Kristovu milost i silu? Zašto ne vjerujemo cijelim srcem? U nebeskim dvorovima imamo prijatelja
koji nas uvjerava: „Dana Mi je sva vlast na nebu i na zemlji.” (Matej
28:18) Kršćanska crkva započela je svoje postojanje molitvom za Svetog Duha…
Krist se pobrinuo da Njegova crkva bude preobraženo tijelo, obasjano
nebeskom svjetlošću, obdareno Emanuelovom slavom. Njegova je namjera da svaki kršćanin bude okružen duhovnim ozračjem svjetlosti i mira. Ne postoje granice korisnosti onoga koji, ostavljajući sebe po strani,
načini mjesta za djelovanje Svetoga Duha na srce, te živi životom potpune posvećenosti Bogu…
Jedina želja vjernika bila je otkriti obličje Kristova karaktera i raditi
na povećanju Njegova kraljevstva. Obratite pozornost na to da se Duh
izlio nakon što su učenici postigli savršeno jedinstvo i nisu se više nadmetali za najviši položaj…
Čovjek može posjedovati učenost, nadarenost, rječitost, svaki prirodni
ili stečeni dar; ali bez prisutnosti Božjeg Duha neće dodirnuti ni jedno
srce, neće pridobiti ni jednog grješnika za Krista. S druge strane, ako su
povezani s Kristom, ako posjeduju darove Duha, i najsiromašniji i najneobrazovaniji među Njegovim učenicima imat će silu koja će djelovati
na srca ljudi. Bog ih čini provodnicima za izlijevanje najuzvišenijeg
utjecaja u svemiru. Draga braćo i sestre, molite za Svetog Duha. Bog
stoji iza svakog obećanja koje je dao. 20
Onoga tko se preda Bogu toliko potpuno kao što je to učinio Mojsije,
uistinu će voditi nebeska ruka kao što je to bilo i s velikim vođom Izraelaca. On može biti ponizan i naizgled nenadaren; ali ako sa srcem ispunjenim ljubavlju i povjerenjem vrši svaku objavu Božje volje, njegove
će sile biti pročišćene, oplemenjene i osnažene, a njegove sposobnosti
bit će uvećane.21
199
Darovi Božjem narodu
Čuda
11. srpnja
Prva crkva
„Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju
kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.” (Djela 2:42, 43)
Sveti Duh je posebno počivao na apostolima koji su bili svjedoci Kristova raspeća, uskrsnuća i Uzašašća – važnih istina koje su trebale biti
nada Izraelu. Svi su trebali gledati na Spasitelja svijeta kao na svoju jedinu nadu, kročiti putem koji im je Isus otvorio žrtvujući vlastiti život,
te držati Božji zakon i živjeti. Vidjela sam Isusovu dobrotu i mudrost u
davanju sile učenicima kako bi nastavili isto djelo koje je navelo Židove
da Ga mrze i ubiju. 22
Kroz dar Svetoga Duha učenici su trebali primiti veličanstvenu silu.
Njihovo svjedočanstvo trebalo je biti potvrđeno znakovima i čudesima.
Čuda su trebali vršiti ne samo apostoli, već i oni koji prihvate njihovu
poruku. 23
Isus je rekao: „U ime će Moje izganjati zloduhe, novim će jezicima
zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na
nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.” (Marko 16:17, 18) U to
doba trovanje se uvelike prakticiralo. Beskrupulozni ljudi nisu oklijevali
na takav način ukloniti one koji bi se ispriječili na putu njihovih ambicija. Isus je znao da će Njegovi učenici biti izloženi toj opasnosti ako ne
budu posebno zaštićeni od nje. Znao je da će biti mnogo onih koji će
biti toliko zavedeni da će misliti kako čine Božje djelo time što će na
bilo koji način oduzeti život tim svjedocima. Stoga ih je zaštitio od tog
podmuklog zla. Tako se Bog pobrinuo da Njegove sluge na rade u vlastitoj snazi, već u sili Svetoga Duha. Iako su učenici primili nalog da propovijedaju evanđelje svim narodima, oni u to vrijeme nisu shvaćali golem raspon i predivnu prirodu djela koje je stajalo pred njima – djela
koje se trebalo prenijeti na njihove nasljednike i nastaviti sve do kraja
vremena. 24
200
Darovi Božjem narodu
Čuda
12. srpnja
Dvije vrste čuda
„Videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti. Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati: „Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak, poznat svim
Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati; ali da se još više ne razglasi
u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom Imenu više ne govore.“ Pozvaše ih i zapovjediše im da podnipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo. Ali im Petar i Ivan odgovoriše: „Sudite je li
pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga. Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.“ (Djela 4:14–20)
Židovi su bili zapanjeni što učenici mogu činiti čuda nalik na ona koja
su vidjeli da je činio Isus. Pretpostavljali su da će Njegovom smrću sva
ta čudesna očitovanja prestati. Ali pred njima je bio čovjek, koji je bio
bespomoćni bogalj četrdeset godina, sada oslobođen boli i radosno se
koristeći svojim udovima. Sljedećeg dana sastali su se Ananija i Kaifa,
zajedno s ostalim članovima vijeća, i pred njih su izvedeni Petar i Ivan.
U toj istoj prostoriji, pred tim istim ljudima, Petar je sramotno zanijekao
svoga Gospoda. Sve to jasno je prošlo kroz njegov um sada kad se pojavio na vlastitom suđenju. Članovi vijeća sjećali su se Petrova kukavičluka kada je pred njima stajao njegov Učitelj; umišljali su si da će ga uspjeti zastrašiti prijetnjama zatvorom i smrću. No nagli, samouvjereni
Petar, koji se odrekao Krista u trenutku kad ga je On najviše trebao, bio
je sasvim druga osoba nego Petar koji je sada stajao na ispitivanju pred
Sinedrijem. Više nije bio oholi hvalisavac; bio je obraćen i nije više imao povjerenja u samog sebe. Bio je ispunjen Svetim Duhom i kroz
Njegovu silu postao je čvrst kao stijena, spreman skromno ali hrabro
odati počast imenu kojeg se nekada odrekao. 25
201
Darovi Božjem narodu
Čuda
13. srpnja
Silan odgovor na molitvu
„Jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: „Gospodine… promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ Tvoju! Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge Tvoga Isusa.“ I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i svi se napuniše Duha
Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo. U mnoštva onih što
prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije
svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću
Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost.” (Djela 4:24, 29–33)
Dok su učenici objavljivali istine evanđelja u Jeruzalemu, Bog je svjedočio u korist njihovih riječi i mnoštvo je povjerovalo… Obraćenici na
evanđelje bili su „jedno srce i jedna duša.” (Djela 4:32) Njima je vladao
jedan zajednički interes – uspjeh zadaće koja im je bila povjerena; pohlepi nije bilo mjesta u njihovim životima. Njihova ljubav prema njihovoj braći i cilju kojemu su bili privrženi bila je veće od njihove ljubavi
prema novcu i zemaljskim dobrima. Njihova djela svjedočila su da su
ljudske duše smatrali vrjednijima od zemaljskog blaga.
Tako će biti svaki put kada Božji Duh zavlada životom. Oni čija su
srca ispunjena Kristovom ljubavlju slijedit će primjer Onoga koji je
zbog nas postao siromašan, kako bi se mi mogli obogatiti Njegovim
siromaštvom. Novac, vrijeme, utjecaj – sve darove koje su primili iz
Božje ruke, cijenit će samo kao sredstva kojima se može potpomoći
djelo evanđelja. Tako je bilo u prvoj crkvi; a kada se u današnjoj crkvi
pokaže da su pomoću sile Duha članovi odvratili svoje osjećaje od svjetovnih stvari, te da su voljni podnijeti žrtve kako bi njihovi bližnji mogli
čuti evanđeosku vijest, istina koju će objavljivati imat će snažan utjecaj
na one koji će ju slušati. 26
202
Darovi Božjem narodu
Čuda
14. srpnja
Đakon Stjepan
„Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu.” (Djela 6:8)
Sveti Duh predložio je način na koji su apostoli mogli biti rasterećeni
zadaće dijeljenja siromašnima i sličnih tereta, kako bi mogli neopterećeni propovijedati Krista. „Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i
rekoše: „Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod
stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi
ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi.” (Djela 6:2–4)
U skladu s time, crkva je izabrala sedam ljudi punih vjere i mudrosti
Božjeg Duha, kako bi se bavili poslovima vezanim uz Božje djelo. Prvi
je izabran Stjepan; on je bio Židov po rođenju i vjeroispovijesti, ali govorio je grčki jezik i bio je dobro upoznat s grčkim običajima i načinom
života. Zbog toga je smatran najprikladnijom osobom da bude na čelu i
nadzire raspodjelu sredstava dodijeljenih udovicama, siročadi i siromašnim vjernicima…
Sedmorica odabranih ljudi svečano su posvećeni za svoju službu molitvom i polaganjem ruku. Oni koji su posvećeni na taj način, nisu time
bili spriječeni da propovijedaju vjeru. Štoviše, zapisano je da je „Stjepan
pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu” (stih 8).
Oni su bili u potpunosti sposobni za podučavanje u istini. Također su
bili ljudi staložena rasuđivanja i promišljenosti, dobro osposobljeni za
bavljenje teškim slučajevima iskušenja, mrmljanja ili ljubomore.
Taj odabir ljudi da se bave crkvenim poslovima, kako bi apostoli bili
slobodni baviti se svojim posebnim djelom podučavanja istini, Bog je
uvelike blagoslovio. 27
Spasitelj se obratio Saulu preko Stjepana, čijem se jasnom razmišljanju nije moglo suprotstaviti. Učeni Židov vidio je kako lice mučenika
odražava svjetlost Kristove slave – njegovo lice bilo je „kao u anđela.” (Djela 6:15)28
203
Darovi Božjem narodu
Čuda
15. srpnja
Filip u Samariji
„Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista.
Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i
gledajući znamenja koja je činio.” (Djela 8:5, 6)
Kada su [vjernici, a i učenici] bili raštrkani vjerskim progonima, krenuli su naprijed puni misionarskog žara. Uviđali su odgovornost svoje
zadaće. Znali su da u rukama drže kruh života za svijet koji umire od
gladi, i Kristova ljubav prisiljavala ih je da lome taj kruh svima kojima je
bio potreban. Gospod je radio kroz njih. Kamo god su išli, bolesni su bili
iscjeljivani i siromašnima se propovijedala radosna vijest. Filip, jedan od
sedmorice đakona, bio je među onima koji su protjerani iz Jeruzalema.29
Kada je Bog uputio Filipa na njegov posao, učenik nije rekao:
„Gospod to nije tako mislio.“ Ne; „On usta i pođe.” (Djela 8:27) Naučio
je pouku pokoravanja Božjoj volji. Shvatio je da je u Božjim očima svaka duša dragocjena te da su poslani anđeli kako bi one koji traže svjetlost doveli u dodir s onima koji im mogu pomoći.
Danas, kao i tada, anđeli čekaju kako bi poveli ljude do njihovih bližnjih. Anđeo je pokazao Filipu gdje da pronađe Etiopljanina koji je bio
tako spreman prihvatiti istinu; i danas će anđeli voditi i upravljati korake
onih radnika koji dopuste Svetom Duhu da posveti njihov jezik, te očisti
i oplemeni njihova srca. Anđeo poslan Filipu i sam je mogao izvršiti
djelo za Etiopljanina, ali to nije način na koji Bog radi. Njegov je plan
da ljudi rade za svoje bližnje.
U primjeru Filipa i Etiopljanina prikazano je djelo na koje Gospod
poziva svoj narod. Etiopljanin predstavlja veliku grupu ljudi kojima su
potrebni misionari poput Filipa – misionari koji će čuti Božji glas i ići
tamo kamo ih On pošalje. Ima mnogo onih koji čitaju Sveto pismo, ali
ne mogu shvatiti njegovo značenje. Diljem svijeta ljudi i žene s čežnjom
gledaju prema nebu. Molitve i suze uzdižu se od duša koje čeznu za
svjetlošću, za milošću, za Svetim Duhom. Mnogi su na samim vratima
kraljevstva te samo čekaju da ih se uvede unutra. 30
204
Darovi Božjem narodu
Čuda
16. srpnja
Čuda u životu apostola Pavla
„Na to sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovijedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među
poganima.” (Djela 15:12)
Pavao se ponosio svojom farizejskom strogošću, ali nakon što mu se
Krist otkrio na putu u Damask, Spasiteljeva misija i njegovo vlastito
djelo na obraćanju neznabožaca postali su mu jasni, i u potpunosti je
uvidio razliku između žive vjere i mrtvog formalizma. Pavao je još uvijek tvrdio da je jedan od Abrahamovih sinova i držao je deset zapovijedi
u slovu i duhu jednako vjerno kao što je to činio prije svojeg obraćenja
na kršćanstvo. No znao je da ustaljeni obredi uskoro moraju u potpunosti prestati budući da se ispunilo ono što su oni nagoviještali i svjetlo evanđelja bacalo je svoju slavu na židovsku vjeru, dajući novo značenje
njezinim drevnim obredima. 31
Kada su veliki svećenici i vladari vidjeli učinak Pavlovog iskustva, u
njima se probudila mržnja protiv njega. Vidjeli su da odvažno propovijeda Isusa i čini čuda u Njegovo ime, da ga mnoštvo ljudi sluša i okreću
se od svojih tradicija te gledaju na židovske vođe kao na ubojice Božjeg
Sina. Njihov se bijes rasplamsao i sastali su se kako bi se posavjetovali
o najboljem načinu da se smiri ushićenje naroda. Složili su se da je jedini siguran način ubiti Pavla. No Bogu su bile poznate njihove namjere i
poslani su anđeli da ga štite kako bi mogao ostati na životu da izvrši
svoje poslanje.32
U Pavlovu putovanju morem ispunila se Božja posebna namjera; On
je doveo do toga da posada broda na taj način bude svjedok Božje sile
kroz Pavla te da i neznabošci mogu čuti za Isusovo ime, kako bi se
mnogi obratili slušajući Pavlovo učenje i gledajući čuda koja je činio.
Kraljevi i upravitelji bili su očarani njegovim rasuđivanjem i, dok je s
revnošću i silom Svetog Duha propovijedao Isusa i pričao o zanimljivim
događajima iz svog vlastitog iskustva, obuzelo ih je osvjedočenje da je
Isus bio Božji Sin.33
205
Darovi Božjem narodu
Čuda
17. srpnja
Sva slava samo Bogu
„Bog je pak činio čudesa nesvakidašnja po rukama Pavlovima tako
da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela pa bi s
njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili.” (Djela 19:11, 12)
Kada je Pavao bio doveden u izravni dodir s idolopokloničkim stanovnicima Efeza, Božja sila se na dojmljiv način očitovala kroz njega.
Apostoli nisu uvijek bili u stanju činiti čuda po svojoj volji. Gospod je
svojim slugama davao tu silu u skladu s potrebom napretka Njegova
djela i obrane časti Njegova imena. Poput Mojsija i Arona na faraonovu
dvoru, apostol je sada bio prisiljen braniti istinu nasuprot varljivim čudima čarobnjaka; stoga su čuda koja je činio bila drugačije prirode od onih koje je činio do tog trenutka. Kao što je rub Kristove odjeće prenosio iscjeljujuću silu ženi koja je čeznula za olakšanjem putem dodira vjere, tako su i ovom prilikom odjeća učinjena sredstvom izlječenja za sve
koji su vjerovali; „Pa bi s njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili.” (Djela 19:12) Ipak, ta čuda nisu poticala slijepo praznovjerje. Kada
je Isus osjetio dodir bolesne žene, izjavio je: „Snaga izlazi iz mene.” (Luka 8:46) Tako i Pismo izjavljuje da je Gospod činio čuda Pavlovom rukom, te da se veličalo ime Gospoda Isusa, a ne Pavlovo ime.
Očitovanja nadnaravne sile koja su pratila apostolov rad bila su sračunata da ostave dubok dojam na narod ogrezao u čarobnjaštvu, koji se
ponosio svojim komuniciranjem s nevidljivim stvorenjima. Pavlova
čuda bila su moćnija od bilo kojih čuda koja su se ikada prije pokazala u
Efezu, i bila su takve prirode da ih nije mogao oponašati ni iluzionist
svojom vještinom, ni čarobnjak svojim magijama. Tako je Bog uzvisio
svoga slugu, čak i u očima samih idolopoklonika, daleko iznad najpopularnijih i najmoćnijih čarobnjaka. 34
Učenici su svakodnevno činili čuda kroz Božju silu, a uvjerljiva sila
tih čuda utjecala je na sve čiji su umovi bili prijemljivi za dokaze. 35
206
Darovi Božjem narodu
Čuda
18. srpnja
Zašto nema čuda?
„Oh, gospodaru, ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe?
Gdje su sva ona čudesa Njegova o kojima nam pripovijedahu oci
naši?” (Suci 6:13)
Potrebna nam je veća vjera. Gospod želi da se Njegova volja izvrši u
srcima svih koji vjeruju u Njega. Ali mnogi, koji bi mogli biti Božji suradnici, nikada to neće postati jer se drže nesavršenosti svojeg karaktera.
Neki njeguju omiljene mane. Drugi uživaju u svojim naslijeđenim i stečenim porocima, te posvećuju svoj život uzdizanju i proslavljanju samih
sebe, dok se naposljetku ne pokaže da su puni ne Svetoga Duha, već
sami sebe.
Veliki Gospodnji dan stoji neposredno pred nama, i Bog poziva glasnike kojima će upravljati Sveti Duh, koji neće željeti upravljati Svetim
Duhom. Takve će glasnike voditi Duh i bit će oblikovani, očišćeni i ukrašeni u pravednosti jer su voljni pokoriti se. Ali oni kojima odgovara
nositi sa sobom velike količine sebičnosti, iznalaženja mana, sumnjičavosti, nepovjerenja i sukoba, bit će toliko prevareni da ni sami neće znati koliko su lagani. Oni su ispunjeni vlastitim djelima. Nemaju ni najmanjeg pojma što to znači biti raspet s Kristom. Poniziti samog sebe, iskustvo je koje im je strano. Prije nego što budu u stanju služiti Bogu na prihvatljiv način, njihovo ja mora umrijeti. 36
Nevjernici su pitali: „Zašto se ne čine čuda među onima koji tvrde da
su Božji narod?“ Braćo, najveće čudo koje se može dogoditi je obraćenje ljudskog srca. Trebamo biti ponovno obraćeni, izgubiti iz vida sebe i
ljudske zamisli, te gledati Krista kako bismo se mogli preobraziti na
Njegovu sliku. Kada se ovo, najveće od svih čuda, dogodi u našem srcu,
bit ćemo svjedoci drugih čuda.
Bog ne može na čudesan način djelovati kroz nas dok nismo obraćeni.
To bi nas pokvarilo, jer bismo to shvatili kao dokaz da smo savršeni u
Njegovim očima… „Ostanite u Meni i Ja u vama. Kao što loza ne može
donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u Meni.” (Ivan 15:4) Oni koji vide Krista živom vjerom, oni koji
prebivaju u Njemu, imat će silu raditi čuda na Njegovu slavu. 37
207
Darovi Božjem narodu
Čuda
19. srpnja
Sjećanje na sedamdesetoricu
„Vratiše se zatim sedamdesetorica radosni govoreći: „Gospodine, i
zlodusi nam se pokoravaju na Tvoje ime!“ A on im reče:
„Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam
vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi
pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.“ (Luka 10:17–20)
Korištenje Njegove božanske sile za osobnu korist, kako bi olakšao
vlastite patnje, nije bila dio Kristove misije. On se dragovoljno javio da
to preuzme na sebe. Pristao je preuzeti ljudsku prirodu i na Njemu je
bilo da prođe kroz probleme, bolesti i patnje ljudskog roda. Nije došao
da čini čuda za samoga sebe; On je došao spasiti druge. Cilj Njegove
misije bio je donijeti blagoslove, nadu i život nevoljnima i potlačenima.
Trebao je nositi terete i tuge napaćenog čovječanstva. 38
Za razliku od dvanaestorice, sedamdesetorica nisu stalno bili s Isusom, ali često su slušali Njegove poučne riječi. Poslani su Njegovim
nalogom da rade kao što je i On radio. Kamo god su pošli, trebali su
objavljivati poruku: „Božje kraljevstvo spustilo s k vama. Svi koji žele
primiti Njegovu poruku i Njegova Glasnika, mogu biti primljeni u kraljevstvo. Ovo je dan vašeg pohođenja.“ Trebali su iznositi istinu o Bogu
na način kojim će ljudi biti navedeni da se uhvate za blagoslove koji su
im stavljeni nadohvat ruke. 39
Sedamdesetorica su poslani s upozorenjem: „Evo, šaljem vas kao
janjce među vukove.” (Luka 10:3) No iako su poslani da se susretnu s
protivljenjem, nisu trebali biti bezvoljni, nemoćni i malaksali. Trebali su
iskoristiti sva prikladna sredstva koja su bila u skladu s nalogom koji im
je povjeren, te davati sve od sebe u pokušajima da zadobiju duše za kraljevstvo Isusa Krista. Trebao je započeti novi i silan pokret, trebalo se
ući u novo razdoblje, razdoblje pronošenja istine cijelom svijetu. 40
208
Darovi Božjem narodu
Čuda
20. srpnja
Zadržati stav nalik Kristovom
„Reče Mu Ivan: „Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.“ A Isus reče: „Ne
branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u Moje ime pa Me
ubrzo zatim pogrditi.” (Marko 9:38, 39)
Tijekom ranog razdoblja svojeg rada na širenju evanđelja, Jakov i
Ivan susreli su se s čovjekom koji je, iako nije bio priznati Kristov sljedbenik, izgonio zloduhe u Njegovo ime. Učenici su zabranili tom čovjeku da to radi i mislili su da su time postupili ispravno. No kada su to
iznijeli pred Krista, On ih je ukorio, rekavši im: „Ne branite mu! Jer
nitko ne može učiniti nešto silno u Moje ime pa Me ubrzo zatim pogrditi.” (Marko 9:39) Ne smije se otjerati nikoga tko se na bilo koji način
pokazao prijateljski naklonjen prema Kristu. Učenici si ne smiju dopuštati uskogrudni, isključivi duh, već moraju pokazati isto dalekosežno
suosjećanje kojem su bili svjedoci kod svog Učitelja. Jakov i Ivan mislili su da su imali u vidu Gospodnju čast kada su zauzdali tog čovjeka, ali
počeli su uviđati da su djelovali iz zavisti, u interesu vlastite časti. Priznali su svoju pogrešku i prihvatili ukor. 41
Činjenica da se netko ne podudara u svim pojedinostima s našim osobnim zamislima ili mišljenjima, neće nas opravdati ako zabranjujemo
toj osobi da radi za Boga. Krist je Veliki Učitelj; na nama nije da sudimo ili zapovijedamo, već da ponizno sjedimo do Isusovih nogu i učimo
se od Njega. Svaka duša koju je Bog učinio spremnom, provodnik je
kroz kojeg će Krist otkriti svoju ljubav koja prašta. Koliko stoga moramo biti oprezni da ne obeshrabrimo nekoga od Božjih svjetlonoša, te
tako zaustavimo zrake kojima On želi obasjati svijet!
Grubost ili hladnoća koju učenik pokazuje prema onome koga Krist
privlači – postupak nalik onome kada je Ivan zabranio čovjeku da čini
čuda u Kristovo ime – može dovesti do toga da se noge te osobe okrenu
na neprijateljev put te da ta duša bude izgubljena. Umjesto da čovjek
učini tako nešto, rekao je Isus, „daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.” (stih 42) 42
209
Darovi Božjem narodu
Čuda
21. srpnja
Proročanstvo se ispunjava
„Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.” (Matej 24:24)
Prošlo je vrijeme u kojemu bi ljudi mogli ugađati sebi i veličati se.
Božji propovjednici, prekasno je da se natječete za prevlast. Došlo je
ozbiljno vrijeme kada bi propovjednici trebali plakati između trijema i
žrtvenika, uzvikujući: „Smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti
baštine svoje sramoti!” (Joel 2:17) Nastupio je dan u kojem, umjesto da
uzdižu vlastite duše u samodostatnosti, propovjednici i narod trebaju
priznavati svoje grijehe pred Bogom i jedni pred drugima. Božji zakon
je pogažen, a čak i među onima koji zagovaraju njegove obvezujuće
zahtjeve ima onih koji krše njegove svete naloge. Biblija će se čitati od
kuće do kuće; ljudi i žene pronalazit će pristup tim domovima, a umovi
će se otvoriti da prihvate Božju Riječ; kada dođe nevolja, mnogi će biti
spremni donijeti ispravnu odluku, čak i kada budu suočeni sa zastrašujućim poteškoćama koje će doći kroz sotonina varljiva čuda. Iako će ti
ljudi priznati istinu i postati Kristovi suradnici u jedanaesti sat, primit će
istu plaću kao i oni koji su radili cijeli dan. Postojat će cijela vojska nepokolebljivih vjernika koji će stajati čvrsto poput stijene u posljednjoj
probi. Ali gdje su u toj vojsci oni koji su bili stjegonoše? Gdje su oni čiji
su glasovi odjekivali u objavljivanju istine grješnicima? Neki od njih
nisu ovdje. Tražimo ih, ali oni nisu bili u stanju ostati postojani kroz
vrijeme rešetanja i prešli su u redove neprijatelja.
Braćo i sestre, Gospod nam želi dati još veću svjetlost… Kada se anđeo spremao otkriti Danielu izuzetno zanimljiva proročanstva koja su
trebala biti zapisana za one koji će biti svjedoci njihova ostvarenja, anđeo je rekao: „Budi snažan, da, budi snažan.“ Na nama je da primimo
istu slavu koja je bila otkrivena Danielu, jer je ona namijenjena Božjem
narodu u ove posljednje dane kako bi zvuku trube mogli dati poseban
ton. 43
210
Darovi Božjem narodu
Čuda
22. srpnja
Čuvajte se!
„Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' - ne vjerujte. Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja
i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.”
(Marko 13:21, 22)
Doći će varalice, i dok budu tvrdili da rade posebno djelo za Boga,
dok budu ispovijedali visok stupanj pobožnosti, posvećenost, te govorili
da dobivaju viđenja i snove, zapravo će tvoriti sjelo neprijatelja i pokazat će se da krše Božje zapovijedi. Trebamo biti na oprezu i postaviti te
varalice pred ispiti: „Uza Zakon! Uza svjedočanstvo! Tko ne rekne tako,
zoru neće dočekati.” (Izaija 8:20) Hoćemo li poslušati ozbiljna upozorenja Krista, Pavla i Ivana u vezi s time, te oduprijeti se da ne budemo
prevareni neprijateljevim podmuklim sredstvima? 44
Broj spiritista raste. Oni će pristupati ljudima koji imaju istinu, kao što
je sotona pristupio Kristu, izazivajući ih da pokažu svoju silu i čine čuda
kako bi dokazali Božju naklonost i svoj odabir kao narod koji ima istinu. Sotona je rekao Kristu: „Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.” (Matej 4:3) Herod i Pilat tražili su od Krista da učini čudo dok je bio na suđenju o kojem Mu je ovisio život. Bili su potaknuti
znatiželjom, ali Krist nije učinio čudo kako bi ih zadovoljio. Spiritisti će
inzistirati na tome kako bi se upustili u bitku s propovjednicima koji
naučavaju istinu. Ako to odbiju, bit će izazvani. Navodit će stihove iz
Svetih spisa, baš kao što je to sotona činio s Kristom. „Sve provjeravajte!“ kažu oni. No njihova ideja provjeravanja sastoji se od slušanja njihovih varljivih razmišljanja i prisustvovanja njihovim skupovima. Ali
na njihovim okupljanjima anđeli tame poprimaju obličja mrtvih prijatelja i razgovaraju s njima kao anđeli svjetlosti.
Njihovi voljeni pojavljivat će se u haljinama od svjetlosti, naizgled isti
kao kada su hodali zemljom. Podučavat će ih i razgovarati s njima. I
mnogi će biti prevareni . 45
211
Darovi Božjem narodu
Čuda
23. srpnja
Čuda zloga i progoni
„Čini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naočigled
ljudi. Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u
nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje.” (Otkrivenje 13:13, 14)
[Otkrivenje 13:13, 14] Ovdje nisu prorečene obične prijevare. Ljudi
su prevareni čudima koje sotonine sluge imaju silu činiti, a ne onima
koje se pretvaraju da čine. 46
Isti genijalni um koji je kovao zavjere protiv vjernih u prošlim stoljećima, još uvijek nastoji očistiti zemlju od onih koji se boje Boga i pokoravaju se Njegovu zakonu. Sotona će rasplamsati gnjev protiv ponizne
manjine koja savjesno odbija prihvatiti popularne običaje i tradicije.
Ljudi na visokim položajima i velika ugleda pridružit će se bezakonicima i podlima kako bi radili protiv Božjeg naroda. Bogati, umni i obrazovani ljudi udružit će se kako bi ih izvrgli prijeziru. Vladari će ih proganjati, propovjednici i članovi crkve kovat će zavjere protiv njih. Izgovorenim i pisanim riječima, hvalisanjem, prijetnjama i izrugivanjem,
pokušat će uništiti njihovu vjeru. Krivim tumačenjima i gnjevnim pozivima uzburkat će strasti među narodom. Budući da protiv onih koji zagovaraju biblijsku subotu ne mogu upotrijebiti kao argument: „Tako
govore Pisma“, pribjeći će ugnjetavačkim zakonima kako bi nadomjestili ono što im nedostaje. Da bi osigurali popularnost i pokroviteljstvo,
zakonodavci će se pokoriti zahtjevima za uspostavom nedjeljnog zakona. Oni koji se boje Boga, ne mogu prihvatiti uredbu koja krši jedan od
propisa Dekaloga. 47
Sotona će činiti čuda kako bi utvrdio umove ljudi u vjerovanju da je
on Bog. Sav Božji narod sada treba stajati na postolju istine, na način na
koji je ona iznesena u poruci trećeg anđela. Svi privlačni prizori, sva
učinjena čuda, iznosit će se kako bi, ukoliko to bude moguće, bili prevareni i sami izabrani. Jedina nada bilo kojeg čovjeka jest da se čvrsto drži
dokaza koji su potvrdili istinu u pravednosti. Objavljujte te dokaze ponovo i ponovo, sve do kraja povijesti ove zemlje . 48
212
Darovi Božjem narodu
Čuda
24. srpnja
Trostruki savez
„I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinih i iz usta Lažnoga
proroka izlaze tri duha nečista, kao žabe. To su dusi zloduha što
čine znamenja, a pođoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan
veliki Boga Svevladara.” (Otkrivenje 16:13, 14)
Kada protestantizam pruži ruku preko mora kako bi primio ruku rimske sile, kada posegnemo preko ponora kako bismo spojili ruke sa spiritizmom, kada pod utjecajem tog trostrukog saveza naša zemlja odbaci
sva načela svog Ustava kao protestantska i republikanska vlast, i pobrine se da se promiču papinske neistine i obmane, tada možemo znati da
je došlo vrijeme da sotona čini čuda i da je kraj blizu. 49
Knez tame, koji toliko dugo posvećuje sile svog genijalnog uma izvođenju obmana, vješto prilagođava svoja iskušenja ljudima u svim klasama i situacijama. Kulturnim i uglađenim osobama on predstavlja spiritizam preko njegovih profinjenijih i intelektualnijih vidova, te tako mnoge uspijeva uvući u zamku. Mudrost koja dolazi od spiritizma opisao je
apostol Jakov riječima: „Nije to mudrost koja odozgor silazi, nego zemaljska, ljudska, đavolska.” (Jakov 3:15) 50
Nemoguće je uopće zamisliti iskustvo Božjeg naroda koji će živjeti na
zemlji u vremenu kada se spoje nebeska slava i ponove progoni iz prošlosti. Oni će hoditi u svjetlosti koja će dolaziti s Božjeg prijestolja. Preko anđela održavat će se stalna veza između neba i zemlje. A sotona,
okružen zlim anđelima i tvrdeći za sebe da je Bog, činit će čuda svih
vrsta kako bi prevario, ako to bude moguće, i same izabrane. Božji narod neće naći svoj oslonac u izvođenju čuda, jer će sotona krivotvoriti
čuda koja se budu činila. Božji prokušan i vjeran narod naći će svoju
snagu u znaku izgovorenom u Knjizi izlaska 31:12–18. Svoje uporište
trebaju naći na živoj riječi: „Pisano je.“ To je jedini temelj na kojemu
mogu sigurno stajati. 51
213
Darovi Božjem narodu
Čuda
25. srpnja
Nemojte uživati u nepravdi
„Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. Tada će se otkriti Bezakonik.
Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom
Dolaska svoga - njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom
silom, lažnim znamenjima i čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi
prema istini da bi se spasili. I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini,
nego su se odlučili za nepravednost.” (2. Solunjanima 2:7–12)
Ako je naš život skriven s Kristom u Bogu, sotonina čudotvorna moć,
koja se već pokazuje, neće nas obmanuti… Postoje ljudi koji će ostati
vjerni Božjem nalogu do samog kraja vremena. Oni će znati kako je to
sudjelovati u Kristovim patnjama. Sotona će prema njima pokazati posebnu opakost kad uvidi da je preostalo malo vremena. On zna da može
biti siguran u vezi s onima koji su podlegli njegovim obmanama, ali one
koji se neće dati zavarati progonit će sve dok ga ne stigne posljednja
Božja kazna. Činit će čuda kako bi učvrstio obmanu na onima koje je
već prevario te kako bi prevario i druge. 52
Prerušen u anđela svjetlosti, sotona će hodati zemljom kao čudotvorac. Prekrasnim riječima iznosit će uzvišene misli. Izgovarat će dobre
riječi i činit će dobra djela. Utjelovljivat će Krista, ali u jednoj stvari
razlika će biti očigledna. Sotona će navoditi ljude da okrenu leđa Božjem zakonu. Unatoč tomu, tako će dobro imitirati pravednost da bi, kada
bi to bilo moguće, prevario i same izabrane. Okrunjene glave, predsjednici i uzvišeni vladari poklonit će se njegovim lažnim naukama. 53
Kada oni, koji „nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost” (2. Solunjanima 2:12), budu ostavljeni da prihvate jake zablude i
povjeruju u laž, tada će svjetlost istine obasjati sve čija su srca otvorena
da ju prime, i sva Gospodnja djeca koja su ostala u Babilonu poslušat će
poziv: „Iziđite iz nje, narode moj!” (Otkrivenje 18:4) 54
214
Darovi Božjem narodu
Čuda
26. srpnja
Propast obmanjivača
„I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero
što gori sumporom.” (Otkrivenje 19:20)
Spiritisti prikazuju put u pakao izuzetno privlačnim. Ti varljivi učitelji
oblače duhove tame u čiste nebeske haljine, i imaju silu prevariti one
koji nisu utvrđeni u biblijskoj istini. Korištenjem ispraznog filozofiranja
put u pakao predstavljen je kao siguran put. Pomoću vrlo aktivne mašte
i melodičnih glasova, oni opisuju široki put kao put sreće i slave. Ambicija drži pred zabludjelim dušama, kao što je to sotona predstavio Evi,
sliku slobode i blagostanja koje nikada nisu pomislili da mogu uživati.
Slave se ljudi koji su hodili širokim putom u pakao, i nakon njihove
smrti uzdižu se na najviše položaje u vječnom svijetu. Sotona, odjeven u
haljine svjetlosti i u obličju uzvišenog anđela, bezuspješno je kušao Otkupitelja svijeta. No prilazeći ljudima odjeven u anđela svjetlosti, nailazi na više uspjeha. On prikriva svoje strašne namjere i uspijeva i predobro prevariti neoprezne koji nisu čvrsto utemeljeni u vječnoj istini. Sotonine sluge koriste se bogatstvom, silom, genijalnošću, rječitošću, ohološću, izopačenim rezoniranjem i strastima kao sredstvima u svom djelu
kojim žele široki put učiniti privlačnim, posipajući ga primamljivim
cvijećem. Ali svaka riječ koju su izgovorili protiv Otkupitelja svijeta bit
će okrenuta protiv njih i jednog će se dana poput rastaljena olova utisnuti u njihove duše svjesne krivnje. 55
U trenutku kada je potop bio na svom vrhuncu, Zemlja je nalikovala
na beskrajno jezero puno vode. Kada Bog napokon pročisti Zemlju, ona
će izgledati kao beskonačno vatreno jezero. Kao što je Bog očuvao arku
usred kaosa potopa zato što se u njoj nalazilo osam pravednih osoba,
tako će sačuvati i Novi Jeruzalem u kojem će se nalaziti vjernici iz svih
vjekova, od pravednog Abela do posljednjeg svetog koji je živio na
Zemlji . 56
215
Darovi Božjem narodu
Čuda
27. srpnja
Čudo u srcu vjernika
„Kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje
koje je počeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji, a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim
silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.”
(Hebrejima 2:3, 4)
Ovo je vrijeme u kojem se trebamo marljivo ispitivati možemo li, sa
svojim trenutnim postignućima, stati pred lice svetog Boga? Ako se na
veliki dan suda nađemo lakima, nećemo imati izgovora jer smo imali
pristup Božjoj Riječi. Prihvatite Bibliju kao svoj udžbenik; kroz poslušnost njezinim istinama bit ćemo posvećeni. Kako bi osigurao naše spasenje, Bog je našem svijetu dao dar svog jedinorođenog Sina. Hoćemo li
prihvatiti blagoslov koji je Krist kupio za nas uz cijenu tako beskrajne
žrtve? On nam je omogućio da postanemo dionici božanske naravi i
izbjegnemo pokvarenost koja je kroz požudu došla na svijet.
Nemojmo ostavljati dojam da se naša vjera sastoji uglavnom iz toga
da dolazimo subotom u crkvu i budemo jedan od mnoštva ljudi koji
slušaju propovijed pa se vraćaju svojim domovima kako bi nastavili sa
svojim grješnim navikama… Krist nam je ostavio obrazac prema kojem
bismo trebali postupati, ali ako uz Božju pomoć ne poduzmemo usrdan
napor, nećemo dostići naš cilj. Moramo biti posvećeni Bogu u duši, tijelu i duhu.
Učimo li od Krista svaki dan? Ako to ne činimo, zasigurno nećemo
steći ključna znanja. Ne možemo si dopustiti da budemo slabići u našem
kršćanskom iskustvu, jer ne možemo znati kada će naš slučaj biti zaključen za vječnost. Moramo neprestano rasti u vjeri i sličnosti Isusu Kristu.
Ako se ponizimo, Gospod će nas uzvisiti. Možemo se sami pokušati
uzvisiti, ali to nam se neće uzeti za dobro na dan kada Krist bude sudio
našem karakteru. O, koliko nas je punih sami sebe! Tako smo čvrsto
prionuli uz naše osebujne naravi i sklonosti. Hoćemo li sada pažljivo
slijediti Riječ kako bi to naše veliko „ja“ moglo umrijeti, a Krist mogao
živjeti vjerom u našim srcima?57
216
Darovi Božjem narodu
Čuda
28. srpnja
Odražavanje Kristova karaktera
„Evo, ja i djeca koju mi Jahve dade Izraelu smo znak i znamenje od
Jahve nad Vojskama što prebiva na Gori sionskoj.” (Izaija 8:18)
Najveći dokaz da je [Spasitelj] došao od Boga je to što je Njegov život otkrivao Božji karakter. On je činio Božja djela i govorio Njegove
riječi. Takav život najveće je od svih čuda.
Kada se u naše vrijeme iznosi vijest istine, ima mnogo onih koji, poput Židova, viču: Pokaži nam znak. Učini čudo za nas! Krist nije učinio
nikakvo čudo na zahtjev farizeja. Nije učinio nikakvo čudo u pustinji
kako bi odgovorio na sotonine aluzije. On nam ne daje silu da branimo
svoju čast ili da zadovoljimo zahtjeve nevjerovanja i oholosti. No evanđelje nije ostavljeno bez znaka kojim bi potvrdilo svoje nebesko porijeklo. Zar nije čudo što se možemo osloboditi iz sotonina ropstva? Neprijateljstvo prema sotoni nije prirođeno ljudskom srcu; njega je usadila
Božja milost. Kada se oslobodi onaj kojim je upravljala tvrdoglava, neuračunljiva volja, i kada se svim srcem pokori privlačnoj sili Božjih nebeskih bića, događa se čudo; isto tako je čudo kada čovjek, koji je bio
pod jakom obmanom, dođe do spoznaje moralne istine. Svaki put kada
se neka duša obrati i nauči ljubiti Boga i držati Njegove zapovijedi, ispunjava se Božje obećanje: „Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću
u vas.” (Ezekiel 36:26) Promjena u ljudskom srcu, preobrazba ljudskog
karaktera, čudo je koje otkriva vječnog Spasitelja koji radi na spašavanju duša. Dosljedan život u Kristu veliko je čudo. U propovijedanju Božje riječi, znak koji se treba očitovati sada i uvijek jest prisutnost Svetog
Duha kako bi riječ učinio obnavljajućom silom onima koji slušaju. To je
Božje svjedočanstvo pred svijetom da je misija Njegova Sina božanske
prirode. Oni koji su željeli znak od Isusa, toliko su otvrdnuli svoja srca u
nevjerovanju da u Njegovu karakteru nisu prepoznali Božje obličje. Nisu željeli vidjeti da je Njegova misija ispunjenje Svetih spisa.58
217
Darovi Božjem narodu
Čuda
29. srpnja
Darovi dani po potrebi
„Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju,
koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu.” (Luka 11:13)
Nisu li Isus i Njegovi apostoli činili čuda? Isti suosjećajni Spasitelj
živi i danas i spreman je slušati molitve vjere jednako kao što je to bio
spreman kada je u vidljivom obličju hodao među ljudima. Prirodno surađuje s natprirodnim. Dio je Božjeg plana da nam da, kao odgovor na
molitvu vjere, ono što nam ne bi dao da Ga nismo molili. 59
Talenti koji se koriste umnožavaju se. Uspjeh nije posljedica slučajnosti ili sudbine; on je djelovanje Božje providnosti, nagrada za vjeru i
razboritost, za vrlinu i ustrajan napor. Gospod želi da koristimo svaki
dar koji imamo; ako to učinimo, dobit ćemo na korištenje još veće darove. On nam ne daje sposobnosti koje nam nedostaju na nadnaravni način; ali dok koristimo one sposobnosti koje posjedujemo, On će raditi s
nama kako bi uvećao i ojačao svaku sposobnost. Svakom revnom žrtvom iz cijelog srca u Učiteljevoj službi naše će snage rasti. Kada se prepuštamo da budemo oruđa za djelovanje Svetog Duha, Božja milost radi
u nama kako bi zanijekali stare sklonosti, nadvladali snažne nagone i
stvorili nove navike. Dok cijenimo i slušamo poticaje Duha, naša srca
rastu kako bi mogla primiti sve više i više Njegove sile te obavila bolji i
veći posao. Uspavane snage su probuđene, a paralizirane sposobnost
dobivaju nov život.
Ponizni radnik, koji se poslušno odaziva Božjem pozivu, može biti
siguran da će primiti nebesku pomoć. I samo prihvaćanje tako velike i
svete odgovornosti uzdiže karakter. Ono poziva na djelovanje najviše
umne i duhovne sile, te jača i čisti um i srce. Prekrasno je koliko snažna
može postati slaba osoba kroz vjeru u Božju silu… Onaj tko počinje s
malo znanja, na skroman način, i govori o onome što zna, istovremeno
marljivo tražeći nove spoznaje, vidjet će da mu na raspolaganju stoji
čitava nebeska riznica. Što se više bude trudio prenositi svjetlost, primit
će više svjetlosti. 60
218
Darovi Božjem narodu
Čuda
30. srpnja
Sveti Duh u punini
„Tražite od Jahve dažda u vrijeme proljetno! Jahve stvara munje
i daje kišu; čovjeku kruh daje, a stoci travu.” (Zaharija 10:1)
Dano nam je jamstvo da će u ovom razdoblju svjetske povijesti Sveti
Duh djelovati s velikom silom, osim ako ne ograničimo svoje blagoslove vlastitim nevjerovanjem te na taj način izgubimo prednosti koje bismo mogli dobiti. Nakon što je jedno područje osvojeno, dolazi nalog:
Idite dalje! Pronosite pobjedu istine. Podignite križ u dalekim zemljama.
Cijeli svijet je vinograd. Puno novca potrošeno je na naseljavanje, dok
se trebalo napredovati u radu na dodavanju novih područja i pronositi
Gospodnju poruku kao upaljenu svjetiljku.
U drevno doba sveti ljudi iz prošlosti govorili su kako ih je poticao
Sveti Duh. U stara vremena proroci su istraživali što je Božji Duh, koji
je prebivao u njima, želio reći. Duh im nije bio dan u punini jer Isus još
nije bio proslavljen. Počevši od dana Pedesetnice, Sveti Duh se trebao
izlijevati na sinove i kćeri, na sluge i sluškinje. U svakoj brdovitoj zemlji, u svim nizinama i svakoj ravnici, trebali su se podignuti ponizni radnici za Boga. Na božanski, sveti utjecaj Svetog Duha koji djeluje u našem svijetu, treba se gledati kao na znake i čudesa jer je Božji narod
poseban narod, sveti narod koji sjaji usred moralne tame poput živog
kamenja u Gospodnjoj građevini. I najslabiji i najnemoćniji, budu li
imali vjeru u Boga i radili na sposobnostima koje su im povjerene, bit će
pod djelovanjem Svetog Duha uzdignuti, očišćeni i usavršeni u karakteru. Ponizni i skrušeni, oni se pokoravaju oblikovanju Duha, i upoznat će
što znači Njegova vječna punina…
Uspjeh Ilijine službe ne može se pripisati ni jednoj naslijeđenoj osobini koju je posjedovao, već njegovu pokoravanju Svetom Duhu koji mu
je bio dan kao što će biti dan svima koji imaju živu vjeru u Boga… Iskreno i ozbiljno trebamo se pozabaviti pitanjem: Jesmo li se ponizili
pred Bogom kako bi Sveti Duh svojom preobražavajućom silom mogao
djelovati kroz nas? 61
219
Darovi Božjem narodu
Čuda
31. srpnja
Krist čeka na prazne posude
„Poslušajte moju opomenu! Gle, svoj duh pred vas izlijevam, hoću
vas poučiti svojim riječima.” (Izreke 1:23)
Mnogi su čuli za Isusa preko priča o predivnim čudima koja je činio.
Kada je Krist rekao da će Njegovi učenici činiti djela veća od onih koja
je On činio, nije mislio da će prikazivati uzvišenija očitovanja vlastite
sile; mislio je da će njihovo djelo biti većeg opsega. Nije govorio samo
o činjenju čuda, već o svemu što će se događati pod djelovanjem Svetoga Duha. 62
Krist je svojoj crkvi obećao dar Svetoga Duha, i to obećanje pripada i
nama jednako kao što je pripadalo prvim učenicima. No poput svakog
drugog obećanja, dano je pod uvjetima. Postoji mnogo onih koji vjeruju
i ispovijedaju pravo na Gospodnje obećanje; oni govore o Kristu i o
Svetom Duhu, ali ne primaju blagoslove. Nne predaju svoje duše vodstvu i upravljanju nebeskih posrednika. Mi ne možemo koristiti Svetoga
Duha; Sveti Duh treba koristiti nas. Bog putem svog Svetoga Duha u
svome narodu „izvodi u vama i htjeti i djelovati” (Filipljanima 2:13).
Ali mnogi se ne žele pokoriti tome. Oni žele sami upravljati sobom. To
je razlog što ne primaju nebeski dar. Duh se daje samo onima koji ponizni čekaju na Gospoda i koji paze na Njegovo vodstvo i milost. Božja
sila čeka da je oni zatraže i prime. Taj obećani blagoslov, koji se dobiva
vjerom, sa sobom donosi sve ostale blagoslove. On se daje u skladu s
bogatstvima Kristove milosti, a On je spreman dati svakoj duši onoliko
koliko je ona u stanju primiti. 63
Bog poziva ljude i žene da isprazne srca od svojeg ja. Tada Njegov
Duh može nesmetano ući. Prestanite pokušavati sami obaviti posao.
Tražite Boga da radi u vama i kroz vas, dok apostolove riječi ne postanu
vaše riječi: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.” (Galaćanima
2:20)64
Onog trenutka kada iz svog uma izbacite taštinu i lakoumnost, prazninu će ispuniti ono što Bog čeka da vam da – Njegov Sveti Duh.65
220
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
1. kolovoza
Duhovni dar vjere
„A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se
po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu.”
(1. Korinćanima 12:7–9)
I najskromniji vjernik, koji svoj talent ne smatra nečim posebnim,
uvidjet će da se korištenjem njegovih sposobnosti povećavaju njegovi
talenti, te da upotrebom sitnog novca može zadobiti znatno blago ako
svojim sposobnostima trguje na Božju slavu. Posvetite Bogu svoje umne, duhovne i tjelesne sile, i one će rasti dok ih budete koristili u službi
Gospodara. 1
Tjelesni život mora biti pažljivo obrazovan, njegovan i razvijan, kako
bi se kroz ljude i žene mogla u svoj punini otkriti duhovna priroda. Bog
od ljudi očekuje da koriste razum koji im je dao. Očekuje da u Njegovoj
službi upotrijebe svu sposobnost zaključivanja. Savjest trebaju staviti na
vodeće mjesto koje joj i pripada. Umne i tjelesne sile, zajedno s osjećajima, trebaju se njegovati na način koji će ih dovesti do najveće moguće
učinkovitosti. Na taj će način Krist biti predstavljen svijetu. Tim brižnim radom čovjek se kvalificira za suradnju s uzvišenim Vrhovnim Radnikom na djelu spašavanja duša za vječni život. To je razlog zbog kojeg nam je Bog povjerio talente – da bismo mogli imati život, vječni
život u nebeskom kraljevstvu.
Je li Bog zadovoljan kad vidi kako je bilo koji od organa ili sposobnosti koje je dao čovjeku zanemaren, zloupotrijebljen ili zakinut za zdravlje i
učinkovitost koju bi mogao posjedovati? Stoga, njegujte dar vjere. Budite hrabri i nadvladajte svaku naviku koja kalja hram duše. Mi u potpunosti ovisimo o Bogu, i naša se vjera jača vjerovanjem iako ne možemo
vidjeti Božju namjeru u ophođenju s nama ili posljedice tog ophođenja.
Vjera pokazuje prema naprijed i prema gore, na stvari koje trebaju doći,
hvatajući se jedine sile koja nas može učiniti potpunima u Njemu.2
O, kada bi oni koji tvrde da su Božja djeca uložili svaki talent koji im
je Bog povjerio na Njegovu slavu! Svi bi se trebali naučiti vježbati vjeru
u Božja obećanja, kako bi vjera mogla prerasti u savršeno povjerenje . 3
221
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
2. kolovoza
Svima je dana mjera vjere
„Da, po milosti koja mi je dana svakomu između vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno,
kako je već komu Bog odmjerio mjeru vjere.” (Rimljanima 12:3)
Božji anđeli, koji služe onima koji trebaju naslijediti spasenje, upoznati su sa svačijim stanjem i shvaćaju točno koliko vjere posjeduje svaki
pojedinac. 4
Kristova milost i pravednost nude se kao besplatan dar; temu o opravdanju vjerom trebamo proučavati i provesti u djelo. Svi mi trebamo
shvatiti da se i mladi i stari, ako žele biti svjedoci Kristove slave, moraju
priljubiti uz Stijenu. Želimo li postati kršćani, ne možemo zadržati naše
urođene navike i čvrsto se držati slabosti našeg karaktera koje obeščašćuju našeg Spasitelja. Ne smijemo se izgovarati argumentom da je ovaj
ili onaj grijeh posljedica „moga puta“. Oni koji ispovijedaju da su Kristovi sljedbenici uvijek će biti puni kolebanja, uvijek će biti bacani poput
morskih valova ako se ne odreknu svog puta i usvoje Kristov put. Prianjanje uz naš vlastiti put, vršenje onih stvari koje nam prirodno gode,
imat će kao posljedicu sigurno odvajanje od Kristove prisutnosti, i tada
ćemo izgubiti svoju snagu.5
Nitko se ne bi smio zavaravati mislima da njegovi nedostaci nisu vrlo
ozbiljni. Ako se čovjek ne bude čuvao tih mana, one će biti njegova propast i odrazit će se na onima s kojima se druži. Oni koji ne misle da Bog
od njih traži neprestanu budnost i molitvu, koji se ne bore protiv svake
nesavršenosti, prevareni su od strane neprijatelja. Ako ne promijene svoj
stav, neće moći rasti u milosti. Svi se moramo ozbiljno moliti za odlučnost da nadvladamo svaki karakterni nedostatak. 6
Bog je svakom čovjeku dao njegovu mjeru vjere, i na svakome je da
hodi u toj vjeri. Svatko treba pokazati da posjeduje onu vjeru koja će se
osloniti na Boga za pomoć. Kao što je Bog svakome dao njegovu mjeru
vjere, tako ju svatko treba iskoristiti. Njegova svjetlost treba zasjati. 7
222
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
3. kolovoza
Primjer vjere
„I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.” (1. Ivanova 5:4)
U ponedjeljak ujutro imali smo molitveni sastanak za mojeg muža.
Iznijeli smo njegov slučaj pred Velikog Liječnika. Bilo je to sveto vrijeme; nebeski mir počivao je na nama. Ove riječi nametnule su se mojem
umu: [1. Ivanova 5:4]…
Tada smo ponovo započeli s poslom koji smo prekinuli u subotu, i
jutro smo proveli u posebnom radu za grješnike i one koji su nazadovali
u vjeri, od kojih je dvije stotine istupilo za molitvu, u rasponu od desetogodišnje djece do sijedih muškaraca i žena. Više od dvadesetero njih
kročili su svojim nogama na put života po prvi put…
U ponedjeljak navečer bila sam na skupu pod šatorom koji se održavao u Danversu, u državi Massachussets. Preda mnom je stajao veliki
sabor. Bila sam preumorna da svoje misli spojim u vezane rečenice;
osjećala sam da moram dobiti pomoć, i zatražila sam ju svim svojim
srcem. Znala sam da će bilo kakav uspjeh koji bi popratio moje napore
biti ostvaren snagom Moćnoga.
Božji Duh počivao je na meni kada sam pokušala govoriti. Poput
strujnog udara osjetila sam ga u svom srcu, i sva bol trenutno je nestala.
Patila sam od velike boli u živčanim središtima u mozgu, i to je u potpunosti bilo otklonjeno. Osjetila sam olakšanje u nadraženom grlu i umornim plućima. Moja lijeva ruka i šaka bile su gotovo neupotrebljive kao
posljedica moje srčane boli, ali sada mi se vratio prirodni osjet. Moj um
bio je bistar, a duša ispunjena Božjom svjetlošću i ljubavlju. Činilo se
da sam sa svih strana okružena Božjim anđelima, poput plamenog zida.
Preda mnom su stajali ljudi koje možda više neću vidjeti sve do sudnjeg
dana; želja da budu spašeni nagonila me da govorim revno i u Božjem
strahu, kako bih bila čista od njihove krvi. Osjećala sam se izuzetno slobodnom tijekom svog napornog govora koji je trajao sat i deset minuta.
Isus mi je bio pomoćnik i Njegovu imenu pripada sva slava. Slušateljstvo je bilo vrlo pažljivo. 8
223
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
4. kolovoza
Držite se čvrsto poput junaka!
„Osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.” (Juda 3)
Među mnogima koji tvrde da su Kristovi sljedbenici postoji ista oholost, formalizam i sebičnost, isti ugnjetavački duh koji je zauzimao tako
veliko mjesto u srcima Židova. U budućnosti, ljudi koji tvrde da su Kristovi predstavnici usvojit će put sličan onome kojim su išli svećenici i
vladari u svojem odnosu prema Kristu i apostolima. U velikoj nevolji
kroz koju će uskoro morati proći, vjerni Božji sluge suočit će se s istom
tvrdoćom srca, istom okrutnom odlučnošću, istom nepopustljivom mržnjom. Svi koji će u taj zao dan željeti neustrašivo služiti Bogu u skladu s
onim što im nalaže savjest, trebat će hrabrost, čvrstoću i poznavanje
Boga i Njegove riječi jer će oni koji budu vjerni Bogu biti progonjeni,
njihove pobude napadane, njihovi najbolji napori pogrešno tumačeni, a
njihova imena odbačena kao zla. Sotona će raditi svom svojom varljivom silom kako bi utjecao na srce i zamaglio razumijevanje, ne bi li zlo
učinio da izgleda kao dobro, a dobro kao zlo. Što će jača i čistija biti
vjera Božjeg naroda, i što čvršća bude njihova odlučnost da Mu budu
poslušni, to će se sotona žešće truditi da protiv njih potakne bijes onih
koji, dok tvrde da su pravedni, gaze Božji zakon. Bit će potrebno najčvršće povjerenje, najodvažnija namjera i cilj kako bi se vjernik čvrsto
držao vjere jednom dane svetima.
Bog želi da se Njegov narod pripremi za krizu koja uskoro dolazi. Bili
oni spremni ili ne, svi se moraju suočiti s njom; samo oni koji su svoje
živote doveli u sklad s božanskim mjerilom moći će stajati postojano u
to vrijeme nevolje i kušnje. Kada se svjetovni vladari ujedine s vjerskim
vođama kako bi donijeli zakone po pitanju stvari vezanih uz savjest,
tada će se pokazati tko se uistinu boji Boga i služi Mu. Kada tama bude
najgušća, svjetlost karaktera nalik božanskom blistat će najsjajnije. Kada sve ostalo iznevjeri, tada će se vidjeti tko ima postojanu vjeru u Jahvu. I dok neprijatelji istine budu sa svih strana, tražeći način kako bi
Gospodnjim slugama nanijeli zlo, Bog će paziti na njih da im bude dobro. On će im biti poput sjene velike stijene u klonuloj zemlji . 9
224
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
5. kolovoza
Stvaranje ni iz čega
„A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u
zbiljnosti kojih ne vidimo… Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.” (Hebrejima 11:1, 3)
Znanost nikada neće moći objasniti djelo stvaranja. Koja bi to znanost
mogla objasniti tajnu života?
Teorija da Bog nije stvorio tvar kada je stvorio svijet, neosnovana je. U
stvaranju našeg svijeta Bog nije ovisio o tvari koja je prethodno postojala. Naprotiv, sve stvari, bile one materijalne ili duhovne, pojavile su se
pred Gospodom Jahvom na zvuk Njegova glasa i stvorene su za Njegove
namjere. Nebesa i sve njihove vojske, Zemlja i sve stvari na njoj ne samo
što su djelo Njegovih ruku, već su nastali dahom Njegovih usta.10
Shvaćanje Božje riječi bolje je od sveg drugog znanja. Velika je nagrada za držanje Njegovih zapovijedi, i ništa zemaljsko ne bi smjelo biti
uzrok da se kršćanin makar i na trenutak pokoleba u svojoj odanosti.
Blaga, čast i svjetska slava nisu ništa do šljake koja će nestati pred vatrom Božjega gnjeva.
Gospodnji glas koji poziva Njegove vjerne da „idu naprijed“ često do
krajnjih granica iskušava njihovu vjeru. Ali kad bi oni odgađali poslušati dok se ne ukloni svaka sjenka nesigurnosti iz njihova shvaćanja, i dok
ne preostane ni najmanja mogućnost neuspjeha ili poraza, nikada se ne
bi pokrenuli. Oni koji misle da je nemoguće pokoriti se Božjoj volji i
vjerovati u Njegova obećanja dok im se sve ne izloži jasno i čisto, nikada se neće pokoriti. Vjera nije sigurnost znanja; ona je „imanje onoga
čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo” (Hebrejima
11:1). Držati Božje zapovijedi jedini je način da zadobijemo Njegovu
naklonost. Kršćaninov moto trebao bi biti: „Idi naprijed!“ 11
Bog je imao na umu službu ljudi i žena još prije nego što je stvoren
svijet.12
225
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
6. kolovoza
Dvije grupe
„Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi
svjedočanstvo da je pravedan - Bog nad njegovim darovima posvjedoči.” (Hebrejima 11:4)
Kain je došao pred Boga noseći u srcu mrmljanje i nevjerstvo u vezi s
obećanom žrtvom i nužnošću žrtvenih prinosa. Njegov dar nije pokazivao pokajanje za grijeh. Mislio je, kao što to mnogi i danas misle, da bi
držanje Božjeg plana na točno onaj način na koji ga je On predstavio,
povjeravanje svojeg spasenja u potpunosti otkupljenju obećanog Spasitelja, predstavljalo priznanje slabosti. Kain je izabrao put oslanjanja na
samog sebe. Odlučio je prići Bogu s vlastitim zaslugama. Neće prinijeti
janje, već će donijeti svoje plodove, proizvode svoga rada. Svoju žrtvu
prinio je kao da Bogu čini uslugu…
Abel je shvatio velika načela iskupljenja. Uvidio je da je grješnik i
shvatio da grijeh i njegova kazna – smrt – stoje između njegove duše i
zajedništva s Bogom. Prinio je zaklanu žrtvu, žrtvovani život, priznajući
na taj način zahtjeve zakona koji su bili prestupljeni…
Abel je izabrao vjernost i poslušnost; Kain je izabrao nevjerstvo i pobunu. U tome je ležala srž problema.
Kain i Abel predstavljaju dvije grupe ljudi koje će postojati na svijetu
do kraja vremena. Jedna grupa koristi propisanu žrtvu za grijeh; druga
se odlučila oslanjati na vlastite zasluge; njihova žrtva na svojoj strani
nema silu nebeskog posredništva i stoga nije u stanju donijeti čovjeku
Božju naklonost...
Vrsta vjernika koji slijede Kainov primjer uključuje daleko veći dio
stanovništva ovog svijeta; gotovo svaka lažna religija osniva se na istom
načelu – da se čovjek može pouzdati u vlastite napore kako bi zadobio
spasenje. Neki tvrde da ljudskoj rasi ne treba otkupljenje već razvoj – da
ona može očistiti, uzdignuti i obnoviti samu sebe… Ljudski rod nema
snage obnoviti samog sebe. On ne teži prema gore, prema onome što je
božansko, već prema dolje, prema sotonskom. Krist je naša jedina nada.13
226
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
7. kolovoza
Pokrenuti vjerom
„Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao
primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide.” (Hebrejima 11:8)
Božja riječ došla je Abrahamu ne s obećanjima laskavih mogućnosti u
ovom životu ili velike plaće, cijenjenog položaja i zemaljske časti… On
je napustio svoju domovinu, svoj dom, svoju rodbinu i sve ugodno što
je bilo vezano uz njegov prošli život, kako bi postao hodočasnik i stranac.
Često je prekinuti stare veze daleko važnije nego što to mnogi uviđaju, kako bi se oni koji trebaju govoriti „u Kristovo ime“ mogli dovesti u
položaj gdje ih Bog može obrazovati i osposobiti za svoje veliko djelo.
Rodbina i prijatelji često imaju utjecaj za koji Bog vidi da će uvelike
ometati upute koje On želi dati svojim slugama. Oni koji nemaju blisku
vezu s nebom davat će prijedloge koji će, ako ih se posluša, odvratiti
one koji trebaju biti svjetlonoše svijetu od njihova svetog posla. Prije
nego što je Bog mogao upotrijebiti Abrahama, on je morao prekinuti
svoje prijašnje veze kako njime ne bi upravljao ljudski utjecaj i kako se
ne bi oslanjao na pomoć ljudi. Nakon što se povezao s Bogom, taj je
čovjek morao od tog trenutka pa nadalje boraviti među strancima. Njegov karakter morao je biti poseban, različit od ostalog svijeta…
Abrahamova bezuvjetna poslušnost bila je jedan od najdojmljivijih
primjera vjere i oslanjanja na Boga koji se može naći u Svetim zapisima. Imajući samo golo obećanje da će njegovi potomci vladati Kanaanom, bez ikakvih opipljivih dokaza, išao je kamo god ga je Bog vodio,
potpuno i iskreno udovoljavajući uvjetima sa svoje strane, pouzdajući se
da će Gospod vjerno ispuniti svoju riječ. Patrijarh je išao kamo god je
Bog rekao da mu je to dužnost; bez straha je prolazio kroz pustinju; hodio je kroz idolopokloničke narode, imajući samo jednu misao: „Bog je
rekao svoje; ja slušam Njegov glas; On će me voditi i On će me zaštititi.“ Upravo takva vjera i pouzdanje kao što je imao Abraham potrebna
je Božjim glasnicima danas.14
227
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
8. kolovoza
Vjera se ne izgovara
„Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on
koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati
potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti.”
(Hebrejima 11:17–19)
Bog je rekao i Njegova se riječ mora poslušati. Abraham je ostario, ali
to ga nije oslobodilo njegove dužnosti. Uhvatio se štapa vjere i u nijemoj patnji primio za ruku svoje dijete, prekrasno u rumenom sjaju zdrave mladosti, te krenuo izvršiti Božju riječ. Veliki stari patrijarh bio je
samo čovjek; njegove želje i osjećaji bili su poput naših; i on je ljubio
svojeg dječaka koji je bio utjeha u njegovoj starosti i kome je bilo dano
Gospodnje obećanje.
Ali Abraham nije zastao da ispituje kako će biti moguće ispuniti Božja obećanja ako Izak bude ubijen. Nije ostao pregovarati sa svojim bolnim srcem, već je izvršio nebesku zapovijed u potpunosti, sve do trenutka kada je, upravo dok se nož spremao zariti u djetetovo drhteće tijelo,
došao glas: „Ne spuštaj ruku na dječaka; sad, evo, znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga” (Postanak 22:12).
Taj veliki čin vjere zapisan je na stranicama svete povijesti kako bi
obasjavao svijet kao blistav primjer sve do kraja vremena. Abraham se
nije izgovarao na svoju starost kao razlog zbog kojeg ne bi morao poslušati Boga. Nije rekao: „Moja kosa je sijeda, snaga moje muževnosti je
nestala; tko će utješiti mojih malo preostalih dana kad Izaka više ne bude? Kako bi ostarjeli otac mogao proliti krv svog jedinca?“ Ne; Bog je
rekao, i čovjek mora poslušati bez ispitivanja, mrmljanja ili padanja u
malodušnost.
U našim crkvama danas potrebna je Abrahamova vjera kako bi se
obasjala tama koja se skuplja oko njih, zamračujući slatku sunčevu svjetlost Božje ljubavi i umanjujući duhovni rast. Godine nikada neće biti
izgovor za neposluh prema Bogu. Naša vjera treba biti bogata dobrim
djelima, jer je vjera bez djela mrtva. Svaka izvršena dužnost, svaka žrtva podnesena u Isusovo ime, donosi izvanredno veliku nagradu. 15
228
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
9. kolovoza
Plod majčinskog odgoja
„Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove.
Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se
časovito okoristiti grijehom. Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.”
(Hebrejima 11:24–26)
Johabeda je bila žena i ropkinja. Njezin udio u životu bio je skroman,
a njezin teret težak. Ali ni jedna druga žena, osim Marije iz Nazareta,
nije svijetu donijela tako veliki blagoslov. Znajući da se dijete ubrzo
trebalo oduzeti od nje kako bi se dalo na čuvanje onima koji nisu poznavali Boga, utoliko se revnije trudila vezati njegovu dušu s nebom. Pokušavala je u njegovo srce usaditi ljubav i odanost prema Bogu. Taj posao
je vjerno i uspješno obavila. Nikakav utjecaj kojemu je kasnije bio izložen nije mogao nagnati Mojsija da odbaci ona načela istine koja su bila
težište učenja njegove majke i pouka dana njezinim životom.
Iz skromnog doma u Gošenu Johabedin sin došao je u palaču faraona
k egipatskoj princezi, gdje je dočekan i voljen kao da je njezin vlastiti
sin. U egipatskim školama Mojsije je dobio najviše građansko i vojno
obrazovanje. Vrlo privlačne osobnosti, plemenita lika i stasa, obrazovana uma i kraljevskog držanja te poznat kao vojskovođa, postao je ponos
naroda. Egipatski kralj bio je i član svećenstva; tako je Mojsije, iako je
odbijao sudjelovati u poganskom bogoštovlju, upoznat sa svim tajnama
egipatske religije. Budući da je Egipat u tom trenutku još uvijek bila
najmoćnija i najciviliziranija nacija, Mojsije, kao potencijalni budući
vladar, bio je nasljednik najviših časti koje je ovaj svijet mogao ponuditi. Ali on je donio plemenitiju odluku. Za Božju čast i izbavljenje svojeg
potlačenog naroda, Mojsije je žrtvovao časti Egipta. 16
Mojsije je bio na kraljevskim dvorovima i pred njim je bila mogućnost da ponese krunu, ali on je okrenuo leđa tim primamljivim izgledima. 17
229
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
10. kolovoza
Predati naš slučaj Bogu
„I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i
prorocima, koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano.” (Hebrejima 11:32, 33)
Neka svi oni koji su u nevolji ili kojima se čini nepravda zavape Bogu. Okrenite se od onih čija su srca poput čelika i iznesite svoje molbe
svojem Stvoritelju. Onaj tko Mu priđe s pokajničkim srcem nikada ne
biva odbijen. Ni jedna iskrena molitva nije uzaludna. Usred pjesama
nebeskog kora Bog čuje vapaje i najslabijeg ljudskog bića. Mi izlijevamo želje svoga srca u svojim sobicama, šapnemo molitvu dok prolazimo putom, a naše riječi dopiru do prijestolja Vladara svemira. One mogu biti nečujne bilo kojem ljudskom uhu, ali ne nestaju u tišini niti ih
može utopiti vreva ljudskih aktivnosti koje se odvijaju oko njih. Ništa
ne može ugušiti želju duše. Ona se uzdiže iznad uličnog žamora, iznad
buke mnoštva, sve do nebeskih dvorova. Bog je Onaj kome se obraćamo, i naša se molitva čuje.
Vi koji se osjećate najmanje dostojnima, ne bojte se povjeriti svoj
slučaj Bogu. Kada je predao samog sebe u Kristu za grijehe svijeta, preuzeo je na sebe slučaj svake duše…
Krist više od svega želi otkupiti svoje nasljedstvo od sotonine vlasti.
Ali prije nego što budemo izbavljeni od sotonine vlasti izvana, moramo
biti izbavljeni od njegove sile iznutra. Gospod dopušta kušnje kako bismo se očistili od svjetovnosti, od sebičnosti, od grubih, nekršćanskih
osobina karaktera. On dozvoljava da duboke vode nevolja preplave našu
dušu kako bismo mogli upoznati Njega i Isusa Krista kojeg je On poslao, kako bismo mogli imati duboku težnju u srcu da se očistimo od prljavštine te izišli iz kušnje čistiji, svetiji i sretniji. Često ulazimo u peć
iskušenja s dušom potamnjelom sebičnošću; ali ako ostanemo postojani
tijekom ključne kušnje, izići ćemo odražavajući božanski karakter. 18
230
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
11. kolovoza
Vjera usred plamenova
„Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u
runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani - svijet ih ne bijaše dostojan - vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.” (Hebrejima 11:37, 38)
[Nekoliko godina nakon Wycliffeove smrti u Engleskoj] uslijedilo je
mučeništvo za mučeništvom. Zagovornici istine, izopćeni i mučeni, mogli su samo izlijevati svoje vapaje ušima Gospoda Sabaota. Progonjeni
reformatori nalazili su skrovišta kako su to najbolje mogli među nižim
društvenim slojevima, propovijedali na skrovitim mjestima, i sakrivali
se čak i u jamama i špiljama. 19
„Brat Andrews ispričao je događaj vezan uz vjernog kršćanina koji se
spremao pretrpjeti mučeničku smrt zbog svoje vjere. Brat u Kristu razgovarao je s njim u vezi sa silom kršćanske nade – hoće li ona biti dovoljno jaka da ga održi dok njegovo tijelo bude proždirala vatra. Zamolio je tog kršćanina, kojem je predstojala patnja, da mu da znak ako je
kršćanska vjera i nada jača od pobješnjele, proždiruće vatre. Očekivao
je da će biti sljedeći na redu, i to bi ga ohrabrilo pred plamenom. Prvi
brat obećao je da će mu dati znak. Doveden je do lomače kroz ismijavanje i ruganje besposlene i radoznale gomile koja je sakupila da svjedoči
spaljivanju tog kršćanina. Doneseno je pruće i vatra je potpaljena, a oči
brata kršćanina nisu se micale s mučenika koji je patio i umirao, osjećajući da puno toga ovisi o znaku. Vatra je gorjela i gorjela. Meso je već
pocrnjelo, ali znak nije dolazio. Njegove se oči ni na trenutak nisu odvojile od tog bolnog prizora. Ruke su već bile gotovo potpuno izgorjele.
Nije bilo znakova života. Svi su mislili da je vatra učinila svoje i da nije
ostalo ništa od života mučenika; kada, gle, usred plamenova, dvije ruke
podigle su se prema nebu. Brat kršćanin, čije je srce već postajalo obeshrabreno, ugledao je taj radosni znak; njegovo je cijelo biće zadrhtalo, a
njegova vjera, nada i hrabrost bili su obnovljeni. Plakao je suzama radosnicama.” 20
231
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
12. kolovoza
Blago koje je gotovo nestalo
„Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji? (Luka 18:8)
Neka svi koji mogu čitati i raspoznavati znakove vremena znaju da je
Krist blizu, pred vratima. Neka vaša ljubav prema Bogu i Kristu raste
svakodnevno, i neka vaša ljubav prema vašoj braći bude bez pretvaranja. Neprestano koristite vjeru. Vjerujte Bogu jer je On Bog. Podredite
svoj ljudski, svjetoljubivi duh oblikovanju Božjeg Duha. Postavljeno je
pitanje: „Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?” To
znači da je vjera gotovo potpuno nestala. 21
Nema opasnosti da će Gospod zanemariti molitve svojeg naroda. Opasnost leži u tome da oni postanu obeshrabreni uslijed iskušenja i ispita
vjere te da odustanu od uporne molitve. 22
U prvoj crkvi kršćanstvo je bilo naučavano u svojem čistom obliku;
njegova pravila davana su glasom nadahnuća; njegovi propisi bili su
neiskvareni ljudskim izmišljotinama. Crkva je otkrivala Kristov duh i
bila je predivna u svojoj jednostavnosti. Njezin ukras bila su sveta načela i primjeran život njezinih članova. Mnoštvo ljudi pridobiveno je na
Kristovu stranu, ne sjajem ni učenošću, već Božjom silom koja je bila
prisutna kod jednostavnog propovijedanja Njegove riječi…
Postoje mnogi brbljavi govornici biblijske istine, čijim dušama toliko
nedostaje Božji Duh kao što je Gilbojskim brežuljcima nedostajala rosa
i kiša. Ono što nam je potrebno jesu ljudi koji su i sami iz temelja obraćeni i koji mogu podučiti druge kako predati svoja srca Bogu. Sile pobožnosti gotovo je potpuno nestalo iz naših crkava. Zašto je to tako?
Gospod još uvijek čeka da bude darežljiv; On nije zatvorio okna neba.
Mi smo ti koji smo se odvojili od Njega. Moramo prikovati oči vjere na
križ i vjerovati da je Isus naša snaga i naše spasenje.
Kada vidimo koliko malo tereta djela počiva na propovjednicima i
narodu, pitamo se: Kada Gospod dođe, hoće li naći vjere na zemlji?
Vjera je ono što nam nedostaje. Bog ima obilje milosti i sile, i samo čeka da to zatražimo od Njega. Ali razlog zbog kojeg ne osjećamo našu
veliku potrebu je taj što gledamo na sebe, a ne na Isusa. 23
232
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
13. kolovoza
Opasnost od brodoloma vjere
„Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima
nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti
imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.” (1. Timoteju 1:18, 19)
Koliko je mnogo izgubljenih zbog svojih nastojanja da očuvaju dobar
ugled! Ako netko ima reputaciju kao uspješan evangelizator, daroviti
propovjednik, čovjek molitve, čovjek vjere ili posebno pobožan čovjek,
postoji stvarna opasnost da će doživjeti brodolom vjere kada se suoči s
malim kušnjama koje Bog dopušta da dođu. Često će njegov najveći
trud biti usmjeren prema održavanju vlastita ugleda.
Onaj tko živi u strahu da drugi ne cijene njegovu vrijednost, gubi iz
vida Onoga koji nas jedini čini dostojnima da proslavljamo Boga. Pažljivo bdijmo samo nad sobom! Odvratimo pogled od sebe ka Kristu.
Tada nećemo imati nikakvih problema. Sav učinjen posao, koliko god
se činio izvrsnim, beskoristan je ako nije učinjen u ljubavi prema Isusu.
Netko može obavljati cijeli spektar vjerskih aktivnosti a ipak, ako Krist
nije utkan u sve što govori i čini, raditi za vlastitu slavu. 24
Kako na svaku dušu bude dolazila proba, javljat će se otpadništva.
Neki će se otkriti kao izdajice, tvrdoglavi, umišljeni i samodostatni, i
okrenut će leđa istini, doživljavajući brodolom vjere. Zašto? Zato jer
nisu živjeli „o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta” (Matej 4:4). Nisu se
duboko ukopali i utvrdili svoje temelje. Kada im se iznesu Gospodnje
riječi preko Njegovih odabranih glasnika, oni mrmljaju i misle da se put
čini preuskim. 25
Bog daje dovoljno dokaza da iskreni um može povjerovati; ali onaj
tko okreće leđa sili dokaza zato što postoji nekoliko stvari koje ne može
razjasniti svom ograničenom shvaćanju, bit će prepušten hladnom, obeshrabrujućem osjećaju nevjerovanja i sumnja koje propitkuju, i doživjet
će brodolom vjere… Isus nikada nije uzdizao nevjerovanje; On nikada
nije pohvalio sumnju. 26
233
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
14. kolovoza
Borba u dobrom boju
„Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi
odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima. A ti
se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere.”
(1. Timoteju 6:10 –12)
O, koliko mnogo ljudi laska sebi da su dobri i pravedni, dok istinito
Božje svjetlo otkriva da su proživjeli cijeli svoj život samo da bi ugađali
sebi! 27
Zločini počinjeni zbog ljubavi prema razmetanju i ljubavi prema novcu čine ovaj svijet jazbinom lopova i razbojnika, i tjeraju anđele u plač.
Ali kršćani ispovijedaju da nisu stanovnici ove Zemlje; oni se nalaze u
tuđini, i tu se zaustavljaju, silom prilika, samo kako bi prenoćili. Naš je
dom u stanovima koje nam je Isus otišao pripremiti. Ovaj život samo je
magla koja nestaje.
Stjecanje zemaljskih dobara kod nekih se pretvorilo u opsjednutost.
Svaki put kada se naruši zlatno pravilo, nanosi se šteta Kristu u osobi
Njegovih svetaca. Svako iskorištavanje bližnjih, bilo da su oni sveci ili
grješnici, bit će zapisano kao prijevara u velikoj Knjizi na nebu. Bog je
zamislio naše živote kao odsjaj života našeg velikog Uzora tako što ćemo činiti dobro drugima i odigrati svetu ulogu u uzdizanju ljudskog roda. Uz to djelo vezano je istinsko dostojanstvo i slava koja se možda
nikada neće u potpunosti vidjeti i cijeniti u ovom životu, ali koja će dobiti svoje puno priznanje u budućem životu. Zapis o milosrdnim djelima
i velikodušnim postupcima dosegnut će do vječnosti. 28
Morate se boriti u dobroj borbi vjere. Morate biti borci za krunu života. Trudite se, jer vas sotona drži svojom rukom; ako se ne otrgnete od
njega, ostat ćete paralizirani i uništeni. Neprijatelj vam se nalazi i s desne strane i s lijeve strane, ispred i iza vas; morate ga baciti pod svoje
noge. Trudite se, jer postoji kruna koju možete zadobiti. Trudite se, jer
ako ne osvojite krunu, izgubit ćete sve i u ovom i u budućem životu.
Trudite se, ali neka to bude u sili vašeg uskrslog Spasitelja. 29
234
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
15. kolovoza
Vjera koja zrači
„Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje
svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku. Jer pravednost se
Božja od vjere k vjeri u Njemu otkriva kao što je pisano: Pravednik
će od vjere živjeti.” (Rimljanima 1:16, 17)
Vjera koja se ispovijeda mora biti vjera koja se sprovodi u djela. Oni
koji su primili svjetlost istine u posjedu su znanja koje moraju prenijeti
drugima. Oni koji žele naučavati Božju Riječ moraju i sami primiti nebeska blaga. Ne smiju se zadovoljiti ponavljanjem istih izlaganja, oviseći o svojim zabilješkama. Moraju povećavati svoje blago, neprestano
napredujući u načinu na koji izlažu istinu. Ne smiju biti patuljci u vjerskom znanju, već trebaju otvorili svoja srca čim čuju Krista kako kuca.30
Kristovo evanđelje postaje živo biće u onima koji vjeruju, i čini ih
živim poslanicama koje svi ljudi poznaju i čitaju. Na taj se način nebeski kvasac prenosi do mnoštva. Nebeska bića su u stanju prepoznati
stvarne čimbenike veličine karaktera; samo se dobrota smatra korisnom
u Božjim očima. „Bez mene,” kaže Krist, „ne možete učiniti ništa.” (Ivan 15:5) Više nego ikada prije moramo paziti na našu vjeru i na
primjer koji dajemo. Moramo proučavati Božju riječ kao nikada prije;
moramo ljudima izložiti dragocjen dar kako bi oni mogli naučiti put
mira i zadobiti život koji se po trajanju može usporediti s Božjim životom. Ljudska mudrost, koja je toliko uzdizana među ljudima, tone u
beznačajnost pred mudrošću koja upućuje na put prostrt da njime idu
oni koje je Gospod otkupio. 31
Usrdno molimo glasnike Kristova evanđelja da se nikada ne obeshrabre u svome djelu, da nikada ne smatraju ni najokorjelijeg grješnika kao
nekoga tko je izvan dosega Božje milosti. Takvi ljudi mogu s ljubavlju
prihvatiti istinu i postati sol zemlji. Onaj tko obraća srca ljudi kao što se
okreću vodeni valovi u stanju je navesti najsebičniju dušu, najviše
otvrdnutu grijehom, da se preda Kristu. 32
235
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
16. kolovoza
Slušanje udruženo s vjerom
„Jer nama je naviještena blagovijest kao i njima, ali njima Riječ
poruke nije uskoristila jer se vjerom nisu pridružili onima koji su
poslušali.” (Hebrejima 4:2)
[Hebrejima 4:2.] To pred nama otvara tajnu ove teme, razlog zašto
mnoge izgovorene propovijedi postižu tako malo. Sveti Duh je mogao
napisati riječi, ali rezultat ovisi o onima koji ih slušaju. Gospod u svojoj
riječi često ponavlja nalog: „Tko ima uho, nek posluša.” (Otkrivenje
2:7)
Sve ovisi o tome prima li se izgovorena riječ u dobro i iskreno srce.
Isus Krist je svoje riječi izgovarao Izraelcima iz stupa od oblaka ali, poput mnogih koji čuju radosnu vijest istine i pravednosti u ovim posljednjim danima, oni nisu slušali s posvećenim srcima niti su vjerovali. Sebičnost i oholost, mrmljanje i nevjerstvo obavijali su ih poput plašta.
Svoju krivnju učinili su težom time što nisu slušali vjerom, niti su izvršavali izgovorene riječi.
Vjera je bila ono što je nedostajalo ljudima u Noino doba… Koliko bi
drugačiji bio ishod da su poslušali Noin poziv… Mi znamo i shvaćamo
duboko siromaštvo mnogih koji teže za krunom života. Poznat nam je
rad sotone koji se svom snagom trudi, i s time će se naša braća morati
suočiti. Braćo, morate imati na umu da sotona radi sa svom silom prijevare i nepravde u onima koji propadaju. On napada ljude kako bi onima
koji teže za krunom života život ispunio poteškoćama i iskušenjima.
Spustio se s velikom silom, vršeći svoju volju, izvršujući svoje planove,
kako bi mogao zadržati duše pod svojom vlašću. Crkvi pišem ovo: Ne
budite nevjerni, već imajte vjere. Prihvatite poruku koju vam Bog šalje.
On vam je poslao svjetlost, ne zato što vas je želio dovesti u nevolju i
nanijeti vam bol, već zato što vas voli i želi da umaknete iz neprijateljevih zamki koje nastoje zarobiti vašu dušu. Napredujte u dobrom djelu
očišćenja. Dosegnite mjerilo koje je Bog postavio pred vas . 33
236
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
17. kolovoza
Ispravljanje naših prioriteta
„Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog
tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?” (Matej 6:30)
Što mi činimo za našeg Gospodara? Kada završi vrijeme milosti, koliko će mnogo biti onih koji će uvidjeti zanemarene mogućnosti kada su
mogli vršiti službu za dragog Gospoda koji je umro za njih. Čak i oni
koji su smatrani najvjernijima vidjet će da su mogli učiniti još puno više
da svijet koji ih je okruživao nije odvratio njihov um. 34
Zar nije vrijeme da se članovi crkve počnu obrazovati za sudjelovanje
u misionarskom radu tako da, kada se uputi poziv da ljudi i žene krenu u
žetveno polje, bude onih koji se mogu odazvati tom pozivu, govoreći:
„Predali smo se Kristu bez zadrške. Naučili smo sebe i svoje domove
navikama jednostavnosti u odijevanju i životu. Naviknuti smo na samoodricanje i svjesni smo da pripadamo Gospodu. Ne želimo ništa osim vršiti Njegovu volju i živimo ne da bismo ugađali sebi, nego da pridobivamo
duše za Gospodara. Spremni smo krenuti u daleke zelje i uzdignuti Kristov barjak, te u jednostavnosti i poniznosti živjeti po načelima istine.“
Isus je napustio svoj dom na nebu i došao na ovaj mračni svijet kako
bi dosegnuo do dubine ljudskog jada da bi mogao spasiti one koji su na
rubu propasti. To je ljubav koji je On pokazao prema palom čovjeku.
Zar je učenik veći od svog Učitelja, ili sluga veći od svog Gospodara?
Ako sam uistinu Božji suradnik, neću li biti pozvan da učinim neku žrtvu za Njegovo djelo? Hoće li za bilo kojeg Kristovog sljedbenika biti
prevelika žrtva uzeti ono malo blaga koje je povjereno njihovoj brizi i
zaputiti se u tamne kutke zemlje, gdje ljudi nikada nisu ni čuli za istinu,
te u krotkosti i poniznosti srca tamo objaviti ljudima što je Gospod učinio za djecu čovječju?
Oni koji su se okupili u zajedništvo crkve u stanju su učiniti stotinu
puta više od onoga što trenutno čine da bi njihova svjetlost zasjala u
svijetu .35
237
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
18. kolovoza
Primjena vjere kroz opraštanje
„Isus im odvrati: „Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li
tko ovoj gori: 'Digni se i baci u more!' i u srcu svome ne posumnja,
nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže - doista, bit će mu! Stoga
vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i
bit će vam! No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš, koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke.” (Marko 11:22–25)
Gospodnja djeca previše zanemaruju molitvu, posebice tajnu molitvu;
mnogo njih ne žive onu vjeru koju im je prednost i dužnost primjenjivati; često čekaju na onaj osjećaj za koji misle da ga može donijeti samo
vjera. Osjećaj nije vjera; to svu dvije različite stvari. Na nama je da koristimo vjeru, ali osjećaj radosti i blagoslovi Božji su darovi. Božja milost
ulijeva se u dušu kroz kanal žive vjere, a u našoj je moći da koristimo tu
vjeru.
Prava vjera prihvaća i drži se obećanog blagoslova prije nego što ga
može vidjeti i osjetiti. Moramo u vjeri poslati naše molbe iza druge zavjese i dopustiti našoj vjeri da se uhvati za obećani blagoslov te položi
pravo na njega. Tada trebamo vjerovati da smo primili blagoslov jer ga
naša vjera čvrsto drži i, u skladu s Riječi, on pripada nama. „Sve što god
zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam.” (Marko 11:24)
To je vjera, čista vjera: vjerovati da primamo blagoslov i prije nego što
to osjetimo. Kada primimo obećani blagoslov i uživamo u njemu, vjere
nestaje. Ali mnogi misle da posjeduju puno vjere kada imaju puno Svetog Duha, te da ne mogu imati vjere ako ne osjećaju Njegovu silu. Oni
brkaju vjeru s blagoslovom koji dolazi kroz vjeru. Vrijeme za prakticiranje vjere upravo je onda kada osjećamo da nam nedostaje Duha. Kada
se čini da nad umom plove gusti tamni oblaci, to je vrijeme da dopustimo živoj vjeri da probije tamu i rasprši oblake. Istinska vjera počiva na
obećanjima sadržanim u Božjoj Riječi, i samo oni koji se pokoravaju toj
Riječi mogu polagati pravo na njezina veličanstvena obećanja. 36
238
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
19. kolovoza
Umnožavanje vjere
„Apostoli zamole Gospodina: „Umnoži nam vjeru!“ (Luka 17:5)
Neka Gospod umnoži našu vjeru i pomogne nam da uvidimo kako On
želi da se svi upoznamo s Njegovom službom iscjeljenja i milosrđem.
On želi da svjetlost Njegove milosti grane s mnogih mjesta. Onaj koji
shvaća potrebe u svakoj situaciji, brine se da se radnicima u raznim mjestima pruže prednosti koje će im pomoći da učinkovitije pobude pozornost ljudi za istine koje donose izbavljenje kako od tjelesnih, tako i od
duhovnih bolesti.
Naš Spasitelj osjećao je nježno suosjećanje prema palom i napaćenom
ljudskom rodu. Želiš li biti Njegov sljedbenik, moraš njegovati suosjećanje i samilost. Ravnodušnost prema ljudskim patnjama mora ustupiti
mjesto živom zanimanju za jade drugih. Udovice, siročad, bolesni i umirući uvijek će trebati pomoć. Tu leži prilika za objavljivanje evanđelja – za uzdizanje Isusa, nade i utjehe svekolikog čovječanstva. Kada se
olakšaju patnje tijela, srce se otvara i u njega se može uliti nebeska pomast. Ako gledate na Isusa i crpite od Njega znanje, snagu i milost, možete prenijeti Njegovu utjehu na druge, jer je Tješitelj s vama.
Susrest ćete se s mnogo predrasuda, s puno lažne revnosti i pogrešno
imenovane pobožnosti; ali i u domaćem i u stranim poljima naći ćete
više srca koje je Bog pripremao za sjeme istine nego što to možete zamisliti, i ti ljudi će s radošću pozdraviti nebesku poruku kad im bude
iznesena. 37
Kada nastupe iskušenja, nemojte pokleknuti pred obeshrabrenjem.
Prigovaranje i mrmljanje slabe dušu i obeščašćuju Boga. Dolikuje li
nam što smo tako spremni žaliti se? Nisu li znaci Božje ljubavi dovoljni
da ispune naša srca zahvalnošću i hvalom? Isus želi da vjerujemo u Njega, strpljivo podnoseći zastoje na koje ne možemo utjecati. On se sjeća
svake riječi koju je izgovorio kako bi naveo svoju djecu da vjeruju u
Njega. On uvijek vodi računa o svom zavjetu. Njegova riječ nikada neće
iznevjeriti. Neka Gospod umnoži našu vjeru u Posrednika. 38
239
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
20. kolovoza
On spašava mene – izgubljenu ovcu
„Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.”
(Rimljanima 10:17)
U trenutku kada se vjerom uhvatite za Božja obećanja - govoreći: Ja
sam izgubljena ovca koju je Isus došao spasiti - obuzet će vas novi život
i primit ćete snagu da se oduprete kušaču. Ali vjera kojom se hvatamo
za obećanja ne dolazi kroz osjećaje. „Dakle: vjera po poruci, a poruka
riječju Kristovom.” (Rimljanima 10:17) Ne smijete očekivati da nastupi
neka velika promjena; ne smijete očekivati nekakav predivan osjećaj.
Samo Božji Duh može ostaviti trajan utisak na um.
Krist čezne da vidi kako se Njegov narod odupire neprijatelju duša;
ali to možemo učiniti samo okrećući pogled od sebe prema Isusu. Prestanite jadikovati nad vašim beznadnim stanjem; vašeg Spasitelja dira
osjećaj vaših slabosti i On vam kaže danas: Ne budite obeshrabreni, već
bacite svoje terete na Mene. Ja ću ih sve ponijeti i učiniti ono što je dobro za vašu dušu. Gledajući na Isusa, Tvorca i Dovršitelja naše vjere, bit
ćemo ispunjeni nadom i vidjet ćemo Božje spasenje; jer On je u stanju
sačuvati nas da ne padnemo. Kada smo u iskušenju da se žalimo, prisilimo naše usne da slave Boga, jer On je dostojan slavljenja. 39
Držite Gospoda za Njegovu riječ. Morate proučavati obećanja i prisvajati ih u skladu s vašim potrebama. [Rimljanima 10:17.] Postanite
ukorijenjeni i utemeljeni u riječi, i tada nećete odbaciti važne istine za
ovo vrijeme koje trebaju izvršiti posvećujući utjecaj na vaš život i karakter.
Vjera je ono što upoznaje dušu s postojanjem i prisutnošću Boga; kada živimo ne skidajući pogled s Njegove slave, sve više raspoznajemo
ljepotu Njegova karaktera. Naše duše postaju jake u duhovnoj sili jer
udišemo atmosferu neba i shvaćamo da nam je Bog s desne strane te da
ne možemo biti pomaknuti. Vjera vidi da je Bog svjedok svake riječi i
svakog djela, i da je Njemu svaka stvar očita. Trebamo živjeti kao da
smo u prisutnosti Beskonačnoga. 40
240
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
21. kolovoza
Ima nade
„Evo sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali Ja sam molio
za tebe da ne malakše tvoja vjera.” (Luka 22:31, 32)
Kada su u sudnici izgovorene riječi odricanja, kada su Petra njegova
ljubav i odanost - probuđeni Spasiteljevim pogledom sažaljenja, ljubavi
i tuge - natjerale u vrt gdje je Krist plakao i molio se, kad su njegove
suze pokajanja padale na tlo koje je bilo natopljeno krvavim kapima
Kristove muke, tada su Spasiteljeve riječi: „Ja sam molio za tebe… kad
k sebi dođeš, učvrsti svoju braću” (Luka 22:32) bile oslonac njegovoj
duši. Krist ga, iako je predvidio njegov grijeh, nije prepustio očaju.
Da je pogled koji mu je Isus uputio izražavao osudu umjesto sažaljenja; da mu u proročanstvu o grijehu nije progovorio o nadi, koliko bi
gusta bila tama koja je obavijala Petra! Koliko bi beznadan bio očaj te
izmučene duša! U tom trenutku patnje i gađenja prema samom sebi, što
bi ga moglo zadržati da se ne uputi stazom kojom je pošao Juda?
Onaj koji nije mogao poštedjeti svog učenika njegove boli, nije ga
ostavio da se sam nosi s njezinom gorčinom. Njegova ljubav ne iznevjerava niti napušta. Ljudska bića, i sama podložna grijehu, sklona su odnositi se grubo prema onima koji su kušani i koji griješe. Oni ne mogu
čitati srce niti poznaju njegovu bol i patnju. Moraju naučiti o ukoru koji
je ljubav, o udarcu koji ranjava kako bi iscijelio, o upozorenju koje nagoviješta nadu. 41
Nama su, kao i Petru, upućene riječi: „Evo sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu. Ali Ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera.” (Luka 22:31, 32) Krist nikada neće napustiti one za koje je umro.
Mi možemo napustiti Njega i biti nadvladani iskušenjima, ali Krist nikada ne okreće leđa onome za koga je platio otkup vlastitim životom. Kada bi naša duhovna mudrost mogla oživjeti, vidjeli bismo duše pognute
pod ugnjetavanjem i natovarene tugom, pritisnute poput kola pod teretom i spremne umrijeti u obeshrabrenosti. Vidjeli bismo anđele kako
brzo lete u pomoć onima koji se kušaju.42
241
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
22. kolovoza
Živa vjera, ne mrtva
„Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? Zar se
Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese
Izaka, sina svoga? Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i
djelima se vjera usavršila.” (Jakov 2:20–22)
Zahtijevati naklonost Neba bez udovoljavanja uvjetima pod kojima se
milost daje, to nije vjera već drskost; prava vjera temelji se na obećanjima i propisima Svetih spisa.
Neka se nitko ne zavarava vjerovanjem da može postati svet dok istodobno svojevoljno krši bilo koju Božju zapovijed. Činjenje svjesnog
grijeha ušutkava osvjedočujući glas Duha i odvaja dušu od Boga…
Ne možemo pripisati svetost ni jednom čovjeku bez da ga usporedimo
s Božjim jedinim mjerilom svetosti na nebu i na zemlji. Ako ljudi ne
osjećaju težinu moralnog zakona, ako umanjuju i omalovažavaju Božje
propise, ako krše i jednu od najmanjih ovih zapovijedi i naučavaju druge da čine isto, oni nemaju vrijednosti u očima Neba i možemo biti sigurni da su njihove tvrdnje neosnovane. 43
Naša vjera treba obilovati dobrim djelima; jer vjera bez djela je mrtva.
Svaka izvršena dužnost, svaka žrtva podnesena u Isusovo ime, donosi
nevjerojatno veliku nagradu. U samom činu vršenja dužnosti Bog nam
govori i daje svoje blagoslove. Ali On od nas zahtijeva potpuno predanje svih naših sposobnosti. Moramo Mu dati um i srce, cijelo svoje biće,
ili nećemo uspjeti postati istinski kršćani. 44
Živa vjera u Krista oživjet će svaki postupak, a svaki osjećaj u duši
dovesti u sklad s Božjom istinom i pravednošću. Plašljivost, samouzvišenost, oholost, strast i svaka druga karakterna osobina koja nije nalik
na našeg svetog Uzora, mora se nadvladati; tada će poniznost, krotkost i
iskrena zahvalnost Isusu za Njegovo veliko spasenje neprestano izvirati
iz čistog vrela srca. 45
242
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
23. kolovoza
Spoj vjere i djela
„Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.” (Jakov 2:26)
Opravdavamo se vjerom, ali sudi nam se prema prirodi naših djela. 46
Živa vjera bit će aktivna vjera. Kada bismo ušli u vrt i vidjeli da nema
života u biljkama, svježine u listovima, pupoljaka koji izbijaju ni cvjetova u cvatu, da nema znakova života u stabljikama ni granama, rekli bismo: „Biljke su mrtve. Iskorijenite ih iz vrta, jer su samo na ruglo tlu.“
Tako je i s onima koji ispovijedaju kršćanstvo, a nemaju duhovnosti.
Ako nema znakova vjerske živosti, ako se ne izvršavaju Gospodnje zapovijedi, očito je da nema prebivanja u Kristu, živom čokotu. 47
Vjera i djela idu zajedno, vjerovanje i djelovanje su spojeni… Neka
nitko ne usvoji obmanu, tako ugodnu prirodnom srcu, da će nas Bog
prihvatiti zbog iskrenosti, neovisno o tome kakva bude naša vjera i kako
god nesavršen bio naš život. Bog od svoje djece zahtjeva savršenu poslušnost.
Da bismo ispunili zahtjeve zakona, naša se vjera mora uhvatiti za Kristovu pravednost, prihvaćajući ju kao našu pravednost. Kroz jedinstvo s
Kristom, kroz prihvaćanje Njegove pravednosti vjerom, možemo biti
osposobljeni da činimo Božja djela, da budemo Kristovi suradnici. Ako
ste spremni pristati na to da budete nošeni strujom zla i ako ne surađujete s nebeskim bićima u obuzdavanju prijestupa u vašoj obitelji i u crkvi
kako bi se mogla uvesti vječna pravednost, nemate vjere. Vjera radi
kroz ljubav i čisti dušu. Kroz vjeru Sveti Duh radi u srcu kako bi tamo
stvorio svetost; ali to se ne može učiniti bez da ljudsko biće surađuje s
Kristom. Možemo biti učinjeni prikladnim za nebo samo putem djelovanja Svetog Duha na srce, jer moramo imati Kristovu pravdu kao naše
jamstvo želimo li naći put do Oca. Da bismo mogli imati Kristovu pravednost, trebamo se svakodnevno preobražavati utjecajem Duha kako
bismo bili dionici nebeske prirode. 48
243
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
24. kolovoza
Pristup Bogu po vjeri
„Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po Njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u
kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje.” (Rimljanima 5:1, 2)
Anđeli su pomagali Isusu, ali njihova prisutnost nije učinila Njegov
život lagodnim i slobodnim od ozbiljnih sukoba i žestokih kušanja. On
je bio iskušan u svemu kao i mi, ali je bio bez grijeha…
Nemamo isprike ako ne uspijemo iskoristiti brojne prednosti stvorene
kako nam ništa ne bi nedostajalo. Izbjegavanje poteškoća, prigovaranje
u nevoljama, to je ono što čini Božje sluge slabima i neučinkovitim u
nošenju odgovornosti i tereta.
Svi koji neustrašivo stoje u prvim redovima bitke morat će osjetiti
kako se sotona posebno trudi ratovati protiv njih. Kada osjete njegove
napade, povući će se u Utočište. Oni osjećaju svoju potrebu za posebnom snagom od Boga i rade u Njegovoj snazi; stoga ih pobjede koje
zadobiju ne navode na uzvisivanje, već ih navode da se u vjeri još sigurnije oslone na Silnoga. U njihovim srcima pobuđena je duboka i žarka
zahvalnost Bogu, i oni su radosni u nevoljama koje proživljavaju kada
ih neprijatelj napada. Te dragovoljne sluge zadobivaju iskustvo i oblikuju karakter koji će poslužiti na čast Božjem djelu.
Sada je vrijeme svečane prednosti i svetog povjerenja iskazanog Božjim slugama. Ako se to povjerenje vjerno održi, velika će biti nagrada
vjernog sluge kad mu Gospodar kaže: „Položi račun o svom upravljanju.” (Luka 16:2) Ozbiljan trud, nesebičan rad te strpljiv, uporan napor,
bit će obilno nagrađeni; Isus će reći: Od sada vas ne nazivam slugama,
već prijateljima i gostima. Gospodarovo odobravanje ne daje se zbog
veličine izvršenog djela i zadobivanja velikih rezultata, već zbog vjernosti čak i u samo nekoliko stvari. U Božjim očima nisu važni veliki
rezultati koje postižemo, nego pobude iz kojih djelujemo. On cijeni dobrotu i vjernost više od veličine obavljenog posla. 49
244
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
25. kolovoza
Borba kroz sjene
„A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.” (Rimljanima 14:23)
Nisu li neki od nas jako nalik čovjeku koji je došao propovjedniku,
žaleći se da nije blagoslovljen, da ne osjeća nikakvu radost; Bog nije
odgovorio na njegove molitve iako se stalno iznova molio za blagoslov.
„U redu,“ rekao je propovjednik, „kleknimo sada ovdje i kažimo Gospodu kako stvari stoje.“ Nakon što su se obojica pomolili, propovjednik
ga je pitao osjeća li se bolje. Čovjek je odgovorio: „Ne osjećam se ništa
bolje nego što sam se osjećao prije molitve. Nisam očekivao da budem
blagoslovljen, i nisam ni primio blagoslov.“ On je molitvu učinio lakrdijom. Nije vjerovao da će mu Gospod odgovoriti, i primio je upravo ono
što je njegova vjera tražila. Je li kakvo čudo da takve molitve ne dobivaju odgovor? „A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.” (Rimljanima 14:23)
Uzimate li to u obzir kada iznosite svoje molbe bez vjere? Zastajete li da
razmislite kako time obeščašćujete Boga i osiromašujete vlastitu dušu?
Kada biste samo shvatili zlo koje činite, prestali biste s besmislenim
bogoslužjima koja su zapravo izrugivanje.
Priđite Bogu u vjeri i poniznosti. Preklinjite Ga do svitanja, bude li
potrebno, sve dok vaša duša ne stupi u tako prisan odnos s Isusom da
možete staviti svoj teret pred Njegove noge i reći: „Znam komu sam
povjerovao.” (2. Timoteju 1:12) 50
Držite Boga za Njegovu riječ, i radite u vjeri. Sotona će doći sa svojim
prišaptavanjima kako bi vas naveo da posumnjate u riječ svog nebeskog
Oca, ali sjetite se: „Sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.” (Rimljanima
14:23) Borite se svojom vjerom kroz sotonine tamne sjene, položite ju na
prijestolje milosti i ne dopustite ni jednoj sumnji da vas zaokupi. 51
Kada se u cijelosti predate Bogu, kada potpuno slomljeni padnete na
Isusa, bit ćete nagrađeni pobjedom koja donosi radost kakvu još nikada
niste iskusili. Kad se jasnim pogledom osvrnete na prošlost, vidjet ćete
da je u vrijeme kada vam se život činio samo teškoćom i teretom, sam
Isus bio kraj vas, trudeći se dovesti vas k svjetlosti. Vaš Otac bio je uz
vas, bdijući nad vama s neizrecivom ljubavlju, kušajući vas za vaše dobro, kao što prerađivač pročišćava dragocjenu kovinu. 52
245
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
26. kolovoza
Kušnja vaše vjere
„Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti
zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od
propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i
čast o Objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste;
u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša."
(1. Petrova 1:6–9)
[1. Petrova 1:6–9] Apostolove riječi napisane su za pouku vjernicima
u svim vremenima, a imaju poseban značaj za one koji žive u vremenu
kada „približio se svršetak svega.” (1. Petrova 4:7) Njegove opomene i
upozorenja, njegove riječi vjere i hrabrosti, potrebne su svakoj duši koja
želi održati svoju vjeru; da „ono prvo imanje stalnim sačuvamo.” (Hebrejima 3:14) 53
Kušanje vjere dragocjenije je od zlata. Svi trebaju naučiti da je to dio
obrazovanja u Kristovoj školi, nužno da ih očisti i odstrani od njih šljaku svjetovnosti. Moraju hrabro izdržati neprijateljeve izazove i napade
te nadvladati sve prepreke koje bi sotona mogao postaviti na njihov put
kako bi ga zakrčio. On će ih pokušati navesti da zanemare molitvu i
odvratiti ih od proučavanja Svetih Spisa, i bacit će svoju sjenu punu
mržnje na njihov put kako bi od njihova pogleda sakrio Krista i privlačnosti neba. 54
Kuša li vas ponovo sotona? Dopušta li Bog da se nađete u istom položaju gdje ste prije doživjeli neuspjeh? Hoćete li sada dopustiti nevjerovanju da ovlada vašom dušom? Hoćete li svaki put pasti, kao što su pali
sinovi Izraela? Neka vam Bog pomogne da se oduprete đavlu i iz svakog kušanja vaše vjere iziđete snažniji!
Budite oprezni kako se krećete. Postavite ravne putove pod vaše noge.
Zatvorite vrata nevjerovanju i učinite Boga svojom snagom. Ako ste u
nedoumici, zaustavite se; nemojte se nastaviti kretati u mraku. Duboko
sam zabrinuta za vašu dušu. To bi moglo biti posljednje iskušenje koje
vam Bog daje. Nemojte učiniti ni jedan korak dalje na putu u propast.
Čekajte, i Bog će vam pomoći. Budite strpljivi, i pojavit će se jasna
svjetlost.55
246
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
27. kolovoza
Štit za gašenje strijela
„U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene
strijele zloga.” (Efežanima 6:16)
[Efežanima 6:16] Utvrdite svoja srca u vjerovanju da Bog zna sva
iskušenja i poteškoće s kojima ćete se susresti u borbi protiv zla; Boga
obeščašćuje kada ijedna duša umanjuje Njegovu moć riječima nevjerstva.
Ovaj svijet je Božja velika njiva; On je kupio one koji na njoj žive
krvlju svog jedinorođenog Sina, i Njegova je namjera da se Njegova
poruka milosti odnese svakome. Oni kojima je taj posao povjeren bit će
kušani i ispitivani, ali uvijek moraju imati na umu na je Bog blizu kako
bi ih ojačao i pomogao im. On od nas ne traži da se pouzdamo u bilo
koju slomljenu trsku. Ne trebamo tražiti ljudsku pomoć. Nipošto ne
smijemo staviti čovjeka na mjesto na kojem bi trebao biti Bog. On nam
je obećao pomoći, a Gospod Jahve je „Stijena vječna” (Izaija 26:4). 56
Pitala sam anđela zašto u Izraelu nema više vjere i sile. On je rekao:
„Vi prebrzo puštate Gospodnju ruku. Dođite sa svojim molbama pred
prijestolje i čvrsto stojite u vjeri. Obećanja su sigurna. Vjerujte da primate stvari koje tražite, i imat ćete ih.“ Tada sam upućena na Iliju. On je
bio podložan sličnim nevoljama kao i mi, i žarko se molio. Njegova
vjera izdržala je kušnju. Sedam se puta molio pred Gospodom i napokon se ukazao oblak. Vidjela sam da smo posumnjali u obećanja i povrijedili Spasitelja našim nedostatkom vjere. Anđeo je rekao: „Obucite se u
oklop, i povrh svega uzmite štit vjere; on će čuvati vaše srce, i sam vaš
život, od ognjenih strijela zloga.“ Ako neprijatelj uspije navesti malodušne da odvrate svoj pogled od Isusa i gledaju na sebe, te razmišljaju o
vlastitoj nedostojnosti umjesto da razmišljaju o Isusovoj dostojnosti,
Njegovoj ljubavi, Njegovim zaslugama i Njegovoj velikoj milosti, on će
im oduzeti njihov štit vjere i postići svoj cilj; ostat će izloženi njegovim
ognjenim iskušenjima. Slabi stoga trebaju gledati na Isusa i vjerovati u
Njega; tako jačaju svoju vjeru. 57
247
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
28. kolovoza
Izgradnja naše presvete vjere
„A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u
Duhu Svetom, uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe
Gospodina našega Isusa Krista za vječni život.” (Juda 20, 21)
Naša je želja da se svatko nađe u položaju da može vjerovati Božjoj
riječi. Kako bih se ja osjećala kada bi mi moja djeca stalno prigovarala kao da nemam dobre namjere - kada su napori cijelog mog života bili
usmjereni prema njihovoj koristi i želji da ih utješim? Kada bi sumnjali
u moju ljubav, slomili bi moje srce. Ne bih to mogla izdržati. Kako bi se
bilo tko od vas osjećao da se vaša djeca na takav način odnose prema
vama? Kako naš nebeski Otac gleda na nas kada sumnjamo u Njegovu
ljubav koja Ga je navela da dâ svog jedinorođenog Sina kako bismo mi
mogli imati život? 58
Vjera koja se zahtijeva nije puko slaganje s naukama; to je vjera koja
radi kroz ljubav i čisti dušu. Poniznost, krotkost i poslušnost nisu vjera,
ali oni su posljedica ili plodovi vjere. 59
Ako marljivo tražite Boga, naći ćete ga, ali On neće prihvatiti polovično pokajanje. Ako napustite svoje grijehe, On je uvijek spreman oprostiti vam. Hoćete li se sada predati Njemu? Hoćete li pogledati na Golgotu
i upitati se: „Je li Isus podnio tu žrtvu za mene? Je li bio izvrgnut poniženju, sramoti i prijeziru, te podnio okrutnu smrt na križu jer me je želio
spasiti od patnje zbog krivnje i užasa očajanja i učiniti me neizrecivo
sretnim u Njegovu kraljevstvu?“ Gledajte na Onoga koga su vaši grijesi
proboli i donesite odluku: „Svoj život dat ću u službu Gospodu. Neću
više sklapati saveze s Njegovim neprijateljima; neću više koristiti svoj
utjecaj na pobunu protiv Njegove vladavine. Sve što imam i jesam premalo je da posvetim Onome koji me je volio toliko da je dao svoj život
za mene – cijelo svoje božansko biće za nekoga tako grješnog i u zabludi.“ Odvojite se od svijeta, budite potpuno na Gospodnjoj strani, napredujte u bitci do kraja, i izvojevat ćete veličanstvene pobjede. 60
248
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
29. kolovoza
Gledajući na Kristovu radost
„Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je
pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa.”
(Hebrejima 12:1, 2)
Oni koji u sebi traže utjehu, umorit će se i razočarati. Osjećaj naše
slabosti i nedostojnosti trebao bi nas u poniznosti srca dovesti da molimo za otkupljujuću Kristovu žrtvu. Oslanjajući se na Njegove zasluge,
naći ćemo odmor, mir i radost. On u potpunosti spašava sve koji preko
Njega dolaze Bogu.
Trebamo se pouzdati u Isusa svakog dana, svakog sata. On je obećao
da će naša snaga trajati sve dok budemo živi. Njegovom milošću možemo nositi sve terete danog trenutka i izvršavati sve svoje dužnosti. Ali
mnogi su opterećeni iščekivanjem nevolja koje dolaze u budućnosti.
Stalno pokušavaju danas nositi terete sutrašnjeg dana. Na taj način većina je njihovih iskušenja umišljena. Isus se nije pobrinuo za takve probleme. On je obećao milost samo za današnji dan. On od nas traži da se
ne opterećujemo brigama i problemima sutrašnjeg dana…
Navika popuštanja mračnim mislima o zlima koje očekujemo nije ni
mudra ni kršćanska. Čineći to, propuštamo uživati u blagoslovima i koristiti prilike koje nam se pružaju u sadašnjosti. Gospod od nas zahtijeva
da vršimo dužnosti današnjeg dana i izdržimo njegove kušnje. Danas
trebamo paziti da ne pogriješimo u riječi ni u postupku. Danas moramo
slaviti i štovati Boga. Kroz živu vjeru danas moramo pobijediti neprijatelja. Danas moramo tražiti Boga i biti odlučni u namjeri da ne odemo
zadovoljni na odmor bez Njegove prisutnosti. Trebamo paziti i raditi i
moliti se kao da je ovo posljednji dan koji nam je darovan. Koliko bi
žarko tada naš život bio revan! Koliko bismo blisko slijedili Isusa u
svim našim riječima i postupcima. 61
Radost na koju je Krist gledao, koja Ga je održavala kroz sve Njegove
patnje, bila je spasenje jadnih grješnika. To treba biti i naša radost i naš
poticaj. 62
249
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
30. kolovoza
Odgovorni i aktivni
„... te ne omlitavite, nego budete nasljedovatelji onih koji po vjeri i
strpljivosti baštine obećano.” (Hebrejima 6:12)
Sve dok biramo lagani put udovoljavanja sebi i bojimo se samoodricanja, naša vjera nikada neće postati čvrsta i nećemo moći upoznati Isusov mir ni radost koja dolazi kroz svjesnu pobjedu. Najuzvišeniji od sve
vojske otkupljenih koja stoji pred prijestoljem Boga i Janjeta, odjeveni u
bijelo, to su oni koji poznaju borbu koja vodi do pobjede jer su prošli
kroz veliku nevolju. Oni koji su se prepustili okolnostima umjesto da su
se uključili u taj sukob, neće znati kako je to opstati u onaj dan kada
užas bude počivao na svakoj duši, u dan kada ni Noa, Job ni Daniel ne
bi mogli spasiti ni sina ni kćer, jer svatko mora svojom pravednošću
izbaviti vlastitu dušu.
Nitko ne mora reći da je njegov slučaj beznadan, da ne može živjeti
kršćanskim životom. Kristova smrt osigurala je više nego dovoljno pokriće za svaku dušu. Isus je naš uvijek prisutan pomoćnik u vrijeme nevolje. Samo Ga zazovite u vjeri, i On je obećao da će čuti i odgovoriti
na vaše molbe. 63
Ugodna bajka, koja govori kako treba samo vjerovati i to je sve što
treba učiniti, uništila je tisuće i desetke tisuća ljudi jer su mnogi vjerom
nazivali ono što nije vjera, već jednostavno dogma. Čovjek je razumno,
odgovorno biće; Gospod ga ne treba nositi kao pasivni teret, već on mora raditi u skladu s Kristom. Čovjek treba preuzeti posao koji mu je određen, težeći za slavom, čašću i besmrtnošću. Bog poziva ljude da iskoriste svaki talent koji im je On povjerio, da upotrijebe svaku silu koju im
je dao, jer čovjek ne može biti spašen u neposluhu i nemaru. Krist se
borio u žarkoj molitvi; svoje molbe iznio je Ocu s plačem i suzama za
one zbog čijeg je spasenja napustio nebo i došao na ovu Zemlju. Koliko
je onda prikladno, štoviše, koliko je nužno da se ljudi mole i ne posustaju! Koliko je važno da budu brzi na molitvu, moleći za pomoć koja može doći samo od Krista našeg Gospoda! Nađete li vremena i glasa za
molitvu, Bog će naći vremena i glasa da vam odgovori. 64
250
Darovi Božjem narodu
Vjera – dar koji treba razvijati
31. kolovoza
Trud se isplati
„Da, a što ako su se neki iznevjerili? Neće li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju?” (Rimljanima 3:3)
Želimo li imati mudrost i znanje koje će nas osposobiti da prođemo
kroz vrijeme nevolje koje je pred nama, moramo ih sakupljati sada, svakodnevnim vježbanjem vjere. Naša želja nije da budete ispunjeni strahom u vezi s vremenom nevolje, već želimo da se prihvatite svog posla
sada i vjerno ga vršite iz dana u dan. U vašoj vlastitoj crkvi i susjedstvu
ima duša kojima je potrebna pomoć. 65
U usporedbi s onima koji odbacuju istinu, broj onih koji će ju prihvatiti bit će vrlo malen, ali i samo jedna duša vrjednija je od cijelog svijeta.
Ne smijemo se obeshrabriti, iako se čini da naš posao ne donosi velike
rezultate. Za Krista je zapisano da „ne sustaje i ne malakše” (Izaija
42:4). Zar ćemo pričati o neuspjehu ili obeshrabrenju? Mislimo o cijeni
koju je naš Gospod platio da čovjek ne propadne, već da ima vječni život. Iako će najveći dio svijeta odbaciti istinu, neki će ju primiti, neki će
se odazvati Kristovoj sili koja privlači. Oni u čije ruke je stavljena literatura mogu se okrenuti od svjetlosti i odbiti poslušati uvjeravanja savjesti, ali taj glasnik kojeg su oni prezreli, Božjom providnošću može dospjeti u ruke drugih i biti im kao hrana u pravo vrijeme. Oni će biti potaknuti na pretraživanje Svetih Spisa, na molitvu kako bi upoznali što je
istina, i neće tražiti uzalud. Božji anđeli pobrinut će se za njihove potrebe. Mnogi koji su u suglasju s istinom, čija su srca puna mira i radosti
zbog svjetlosti za ove posljednje dane, stekli su spoznaju sa stranica
koje su drugi odbacili. Oni koji su prijemljivi za dokaze u korist istine,
pokorit će se uvjeravanjima Božjeg Duha. 66
Kako rastete u vašem iskustvu, povećavat će se revnost u vašoj duši i
toplina ljubavi prema Božjoj službi, jer ste postigli jedinstvo u namjeri s
Isusom Kristom. Vaše sklonosti potječu od Svetog Duha; nosite Kristov
jaram i Božji ste suradnici. 67
251
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
1. rujna
Dobrodošao dar u bolesnom svijetu
„A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Doista, jednomu se
po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu.” (1. Korinćanima 12:7–9)
Želimo da naši studenti medicine budu najtemeljitiji ljudi i žene, koji
osjećaju da im je dužnost poboljšati svaki talent koji im je dan kako bi
na kraju udvostručili povjereni kapital. Svjetlost koju je Bog dao u polju
zdravstvenog misionarstva neće dovesti do toga da se Njegov narod
smatra inferiornim u poznavanju znanstvene medicine, već će ih osposobiti da budu prikladni za najviše položaje. Bog želi da oni budu mudar
narod, pun razumijevanja, jer je Njegova prisutnost s njima. U snazi
Onoga koji je izvor sve mudrosti i sve milosti, mogu se nadvladati nedostaci i neznanje. 1
Gospod poziva svoje najbolje talente da se ujedine… u svrhu napredovanja djela kako je On to naložio – ne talente koji će zahtijevati najvišu plaću, nego talente koji će stati na Kristovu stranu, da rade u Njegovim redovima. Moramo imati zdravstvene učitelje koji će naučavati
znanost iscjeljivanja bez korištenja umjetnih lijekova. 2
Oni koji nisu prošli posebnu obuku u nekoj od naših zdravstvenih
ustanova, mogu misliti da ne mogu učiniti mnogo; ali, dragi moji suradnici, sjetite se da Isus u priči o talantima nije prikazao da su sve sluge
primile jednak broj talanata. Jednom sluzi dano je pet, drugom dva, a
trećem jedan. Ako imate samo jedan talent, iskoristite ga mudro, povećavajući ga ulaganjem. Neki ne mogu učiniti toliko kao drugi, ali svatko
treba učiniti sve što je u njegovoj moći da se odupre valu bolesti i muke
koji preplavljuje naš svijet. Dođite u pomoć Gospodu, u pomoć Gospodu u borbi protiv moćnih sila tame. Bog želi da svako Njegovo dijete
posjeduje razum i znanje, kako bi se Njegova slava nedvojbenom jasnoćom i silom mogla otkriti u našem svijetu. 3
252
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
2. rujna
Rad ruku pod ruku
„I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke,
treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja.”
(1. Korinćanima 12:28)
Zdravstveno-misionarski rad trebao bi biti dio rada svake crkve u našoj zemlji. Odvojen od crkve, ubrzo bi se pretvorio u čudnovatu zbrku
neorganiziranih čestica. Trošio bi sredstva, a ne bi davao rezultate. Umjesto da djeluje kao Božja ruka koja pomaže napredovanju Njegove istine, crpio bi život i silu iz crkve i oslabio njezinu poruku. Kada bi se poduzimao samostalno, ne samo da bi zaokupljao talente i sredstva potrebna u drugim područjima, već bi u samom djelu pomaganja bespomoćnima, odvojenom od propovijedanja riječi, doveo ljude u situacije gdje bi
se ismijavala biblijska istina.
Propovijedanje evanđelja treba dati stalnost i stabilnost zdravstveno
misionarskom radu, a zdravstveno misionarski rad potreban je propovijedanju kako bi pokazao praktično djelovanje evanđelja. Ni jedan dio
djela nije potpun bez drugog.
Poruka o Spasitelju koji uskoro dolazi mora se odnijeti u sve dijelove
svijeta, i u svakoj njezinoj grani mora se odlikovati ozbiljnim dostojanstvom. Potrebno je obraditi veliki vinograd, i mudar radnik radit će tako
da svaki njegov dio donese rod. Ako se u zdravstveno-misionarskom
radu načela istine čuvaju čistima, nezagađenim ičime što bi potamnilo
njihov sjaj, Gospod će predvoditi to djelo. Ako oni koji nose teške terete
ostanu vjerni i čvrsti u načelima istine, Gospod će ih poduprijeti i okrijepiti.
Povezanost koja bi trebala postojati između zdravstvenomisionarskog rada i djela propovijedanja jasno je iznesena u pedeset
osmom poglavlju knjige proroka Izaije. Mudrost i blagoslov na raspolaganju su onima koji će se uključiti u djelo na način na koji je ono ovdje
predočeno. To poglavlje je vrlo jasno i sadrži dovoljno toga da prosvijetli svakoga tko želi vršiti Božju volju. Daje nam obilje prilika za službu
napaćenom čovječanstvu, a da istodobno možemo biti oruđe u Božjim
rukama koje će donositi svjetlo istine svijetu koji propada. 4
253
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
3. rujna
Sva slava ide Bogu
„Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva Njegova: On ti otpušta sve grijehe tvoje, On iscjeljuje sve slabosti tvoje.” (Psalam 103:2, 3)
Isus, nebeski Učitelj, uvijek je uzdizao ime svog nebeskog Oca. Svoje
učenike podučavao je da se mole: „Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti
se ime Tvoje.” (Matej 6:9) I nisu smjeli zaboraviti: „Jer je Tvoja… sila i
slava.” (stih 13). Veliki Iscjelitelj toliko je pazio da usmjeri pozornost od
sebe prema Izvoru svoje sile, da veliko mnoštvo, „gledajući kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali,” nije
davalo slavu Njemu, već je „slavilo Boga Izraelova.” (Matej 15:31)5
Zamislite što bi mogli postići svi oni koji na prvom mjestu traže Božje
kraljevstvo i Njegovu pravednost! Pred svima koji su to voljni činiti,
leži veliko djelo. Polje korisnosti prostire se pred onim tko želi činiti
dobro u ovom životu. Riječi i djela osobe koja na taj način služi Bogu,
miris su života za život. Ta osoba možda neće biti u stanju govoriti pred
skupovima, ali moći će voditi duše Isusu.
Gospod želi onima koji propovijedaju evanđelje grješnicima darovati
sve više i više milosti i ljubavi. Potrebno je izvršiti djelo za crkve i u crkvama. Njima se ne treba samo propovijedati; treba ih se naučiti da prime
Krista kao svog Spasitelja. Srca članova trebaju se toliko omekšati i poniziti da u krotkosti u svoja srca prime riječ koja će spasiti njihove duše.
Evanđeoska služba ne sastoji se isključivo od propovijedanja. Služe i oni
koji se brinu o bolesnima i patnicima, koji pomažu onima u potrebi, govoreći riječi utjehe malodušnima i malovjernima. Blizu i daleko, duše su
opterećene osjećajem krivnje. Muka, teret i siromaštvo nisu ono što unižava i umanjuje čovječanstvo. Sumnja i grijeh su ono što donosi nemir i
nezadovoljstvo. Isus želi da Njegova djeca služe dušama oboljelim od
grijeha. Oni koji su jaki, trebaju nositi slabosti slabih dok oni ne ojačaju.6
Zdravstveno-misionarski rad trebao bi imati svog predstavnika na
svakom mjestu vezanom uz osnivanje naših crkava. 7
254
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
4. rujna
Ključni dio crkvene zadaće
„Jahve gradi Jeruzalem, sabire raspršene Izraelce. On liječi one
koji su srca skršena i povija rane njihove.” (Psalam 147:2, 3)
[Zdravstveno-misionarski] rad mora se izvršiti; istina se mora odnijeti
na putove i staze. Propovjednici i članovi crkve moraju se probuditi i
uvidjeti nužnost svoje suradnje u tom djelu. 8
Bolesni trebaju biti iscijeljeni zajedničkim naporima ljudskog i božanskog. Svaki dar, svaku silu koju je Krist obećao svojim učenicima, On
daruje onima koji Mu žele vjerno služiti. Onaj koji daje umne sposobnosti, i koji povjerava talente ljudima i ženama koji Mu pripadaju po
stvaranju i otkupljenju, očekuje da se ti talenti i sposobnosti korištenjem
uvećavaju. Svaki talent mora se upotrijebiti na blagoslov drugima, donoseći tako čast Bogu. Ali liječnici su navedeni da vjeruju kako su njihove sposobnosti njihovo osobno vlasništvo. Sile koje im je Bog dao za
Njegovo djelo oni su iskoristili prelazeći u grane posla koje Bog nije
odredio za njih.
Sotona radi svakog trenutka kako bi pronašao priliku da se ušulja. On
govori liječniku da su njegovi talenti predragocjeni da bi se ograničili
unutar adventista sedmog dana, te da bi on mogao učiniti veliko djelo
kada bi bio slobodan. Liječnika se navodi da povjeruje kako ima metode
kojima bi mogao djelovati neovisno o narodu s kojim je Bog radio kako
bi ih uzdigao više svakog drugog naroda na Zemlji. No liječnik ne bi
trebao misliti da će njegov utjecaj porasti ako se odvoji od ovog djela:
pokuša li sprovesti vlastite planove, neće doživjeti uspjeh. Bilo koja količina sebičnosti uvedena u propovjedničko ili zdravstveno djelo, prekršaj
je Božjeg zakona. Kada ljudi primaju slavu za svoje sposobnosti i dovode do toga da ljudska hvala bude usmjerena prema ograničenim stvorenjima, obeščašćuju Boga i On će im oduzeti ono što im donosi slavu.9
Olakšanje tjelesnih patnji otvara vrata za iscjeljenje duše oboljele od
grijeha. 10
255
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
5. rujna
Učenje prirodnih zakona
„Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama.
Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život
onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.”
(Izreke 4:20–22)
Gospoda ne veseli nepoznavanje Njegovih zakona, bilo da su oni prirodni ili duhovni. Mi trebamo biti Božji suradnici na obnavljanju ne
samo duše nego i tijela. Trebali bismo naučavati druge kako očuvati i
vratiti zdravlje. Za bolesne bismo trebali koristiti lijekove koje je Bog
predvidio u prirodi, i trebamo ih uputiti na Onoga koji jedini može obnoviti zdravlje. Naš je posao na rukama vjere donijeti Kristu bolesnike i
patnike. Trebamo ih naučiti da vjeruju u Velikog Iscjelitelja. Trebamo
se uhvatiti za Njegovo obećanje i moliti se za očitovanje Njegove sile.
Obnova je sama srž evanđelja, i Spasitelj želi da potaknemo bolesne,
beznadne i one u nevolji da se uhvate za Njegovu snagu.
Sila ljubavi bila je u svim Kristovim djelima iscjeljenja, i samo ako
sudjelujemo u toj ljubavi kroz vjeru, možemo biti oruđe Njegova rada.
Zanemarimo li povezati se u nebesko jedinstvo s Kristom, struja životvorne energije ne može teći u bogatim potocima od nas prema ljudima.11
Dobro zdravlje leži u samom temelju učenikova uspjeha. Bez zdravlja
nikada ne može ugledati plodove svojih težnji i svojih nada. Stoga je od
ključne važnosti poznavati zakone kojima se dobiva i čuva zdravlje.
Ljudsko tijelo može se usporediti s precizno podešenim strojem, kojem
je potrebna briga kako bi se održalo u radnom stanju. Ne smijemo izlagati jedan dio tijela stalnom trošenju i pritisku, dok drugi hrđa od neaktivnosti. Kada opterećujemo um, i mišići trebaju dobiti svoju dozu vježbe. Svaka mlada osoba treba naučiti kako upravljati svojim prehrambenim navikama – što jesti, kada jesti i kako jesti. Također treba naučiti
koliko sati se može odvojiti na učenje, a koliko se vremena treba posvetiti tjelesnim aktivnostima. 12
256
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
6. rujna
Riječi poput iscjeljujućeg melema
„Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.”
(Izreke 16:24)
Isus je bio iscjelitelj tijela, baš kao i duše. Pokazao je zanimanje za
svaki oblik patnje s kojim je došao u dodir, i svakom je patniku donio
olakšanje, dok su Njegove riječi bile kao blagi melem. Nitko nije mogao
reći da je učinio čudo; ali vrlina – iscjeljujuća sila ljubavi – izlazila je iz
Njega do bolesnih i nesretnih. Tako je na nenametljiv način radio za
ljude već od svog djetinjstva. To je bio razlog zašto ga je toliko mnogo
ljudi rado slušalo kada je započeo sa svojom javnom službom. 13
Suosjećanje i taktičnost često će se pokazati od veće koristi za bolesne
nego najvještije liječenje primijenjeno na hladan i ravnodušan način.
Kada liječnik priđe bolesničkom krevetu s ravnodušnim, nezainteresiranim stavom, pogleda bolesnika bez imalo zanimanja, riječima ili djelima ostavljajući dojam da tom slučaju ne treba posvećivati posebnu pozornost te potom ostavi pacijenta njegovim vlastitim mislima, tom bolesniku nanio je izravnu štetu. Sumnja i obeshrabrenost izazvani njegovom ravnodušnošću često će poništiti dobro djelovanje lijekova koji su
propisani.
Kada bi se liječnici mogli staviti na mjesto onih čiji je duh skršen i
čija je volja oslabljena patnjama, koji teže za riječima suosjećanja i ohrabrenja, bili bi spremniji cijeniti njihove osjećaje. Kada se ljubav i suosjećanje koje je Krist pokazivao za bolesne spoji s liječnikovim znanjem, sama njegova prisutnost bit će blagoslov. 14
Neka radnici u našim zdravstvenim ustanovama drže Krista, Velikog
Liječnika, stalno pred očima onih koji su obeshrabreni bolestima tijela i
duše. Ukažite im na Onoga koji može izliječiti i tjelesne i duhovne bolesti. Pričajte im o Onome koji je dirnut osjećajem njihove slabosti. Potaknite ih da se povjere brizi Onoga koji je dao svoj život kako bi njima
omogućio da žive vječno. Držite njihove misli prikovanima na Onome
koji je sav ljubak, prvi među deset tisuća. Pričajte o Njegovoj ljubavi;
govorite o Njegovoj izbavljajućoj sili. 15
257
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
7. rujna
Poniznost je iscjeljenje
„Ne umišljaj da si mudar: boj se Jahve i kloni se zla. To će biti lijek
tvome tijelu i okrepa tvojim kostima.” (Izreke 3:7, 8)
Crkva se treba probuditi. Kada je Krist bio na ovoj Zemlji, pokušavajući izbaviti duše i obnoviti moralnu sliku Boga u čovjeku upozorenjima, zaklinjanjima, pozivima i savršenim primjerom poslušnosti volji
svoga Oca, u nekim mjestima koje je posjetio nije mogao činiti mnogo
silnih djela zbog njihova nevjerovanja. To je razlog zašto danas nismo
svjedoci većem očitovanju dubokog pokretačkog djelovanja Božjeg
Duha na ljudske umove i više očitovanja Njegove sile u iscjeljivanju
bolesnih. Nevjerovanje je zid između nas i Boga.
Kako je žalosno što je Bog razočaran i zakinut za slavu koja Mu pripada zato što oni koji propovijedaju riječ ne shvaćaju svoju prednost i
ne rastu u vjeri i milosti. Donesite Bogu u vjeri svoje bolesne. Ponizite
svoje srce pred Njim, ispovijedajući svoje grijehe. Tada se molite usrdno i s povjerenjem. Vidjet ćete stvarno djelovanje Božje sile, i reći će
se: „Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i
ono što nije, da uništi ono što jest.” (1. Korinćanima 1:27, 28)
U našim crkvama treba se vidjeti puno više Božje svjetlosti, ljubavi i
milosti. Tada ćemo vidjeti duše kako primaju otisak Kristova lika. Oni u
čijim srcima sja Kristova ljubav poticat će druge na dobra djela. Bogu
će se davati stostruko sa slavom i zahvalnošću, u voljnoj i radosnoj poslušnosti. Srca Božje djece bit će puna hvale i odavanja zahvalnosti Onome koji je dao svoj život kako bi svijet mogao živjeti. 16
Zdravstveno-misionarski rad treba otvoriti vrata evanđelju sadašnje
istine. Poruka trećeg anđela treba se čuti posvuda. Budite štedljivi! Odrecite se oholosti… Bog će dati vama kako biste vi mogli davati drugima. 17
258
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
8. rujna
Poslušnost je ključ
„Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u Njegovim očima; budeš li pružao svoje uho Njegovim zapovijedima i držao Njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na
Egipćane na vas neću puštati. Jer Ja sam Jahve koji dajem zdravlje.” (Izlazak 15:26)
Svaki zakon koji upravlja ljudskim tijelom mora se strogo poštovati,
jer je to jednako Božji zakon kao i riječi Svetih Spisa; svako svojevoljno
odstupanje od poslušnosti tom zakonu zasigurno je jednaki grijeh kao i
kršenje moralnog zakona. Sva priroda izraz je Božjeg zakona, ali u našoj tjelesnoj strukturi Jahve je zapisao svoj zakon svojim vlastitim prstom na svakom živcu, svakom živom vlaknu i na svakom organu u tijelu. Odstupimo li s prirodnog puta koji je sam Bog označio, na neki od
putova koji smo sami izmislili, pretrpjet ćemo gubitak i poraz. 18
O, koliko ljudi gubi najbogatije blagoslove koje im je Bog pripremio
u obliku zdravlja i duhovnih darova! Ima mnogo duša koje se trude postići posebne pobjede i posebne blagoslove kako bi mogli učiniti neko
veliko djelo. Zbog toga uvijek imaju osjećaj da se moraju mučiti u molitvama i suzama. Kada te osobe pretraže Pisma uz molitvu kako bi saznali Božju otkrivenu volju, te onda izvrše Njegovu volju od srca, bez
ikakve zadrške ili udovoljavanja sebi samima, naći će odmor. Sve mučenje, sve suze i borbe, neće im donijeti blagoslov za kojim čeznu. Vlastito ja mora se predati u potpunosti. Moraju vršiti posao koje se pojavi
pred njima, prisvajajući obilje Božje milosti koje je obećano onima koji
traže s vjerom.
„Hoće li tko za mnom,” rekao je Isus, „neka se odrekne samoga sebe,
neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.” (Luka 9:23) Slijedimo Spasitelja u Njegovoj jednostavnosti i samoodricanju. Uzdignimo
čovjeka s Golgote riječima i svetim životom. Spasitelj prilazi vrlo blizu
onima koji se posvete Bogu. Ako je ikada postojalo vrijeme kada nam je
bilo potrebno djelovanje Božjeg Duha na naša srca i živote, to je sada.
Uhvatimo se te nebeske moći za snagu da živimo životom svetosti i samopredaje. 19
259
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
9. rujna
Milost za nemoćne
„Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajuć' svoje opačine:
svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše. Tada
zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i On ih istrže iz svih nevolja. Riječ
svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne.”
(Psalam 107:17–20)
[Psalmi 103:13, 14; 107:17–20] Bog je danas jednako spreman vratiti
zdravlje bolesnima kao što je to bio u vrijeme kada je Sveti Duh izgovorio ove riječi kroz Psalmistu. I Krist je isti suosjećajni liječnik sada kao
što je to bio tijekom svoje službe na zemlji. U Njemu se nalazi iscjeljujuća pomast za svaku bolest, obnavljajuća sila za svaku slabost. Njegovi
se učenici u današnje vrijeme trebaju moliti za bolesne jednako kao što
su to činili učenici u staro doba. Uslijedit će ozdravljenja, jer će
„molitva vjere spasiti nemoćnika.” (Jakov 5:15) Imamo silu Svetoga
Duha, sigurno jamstvo vjere kojim se možemo uhvatiti za Božja obećanja. Gospodnje obećanje: „Na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im
dobro” (Marko 16:18), jednako je pouzdano danas kao i u vrijeme apostola. To obećanje je prednost dana Božjoj djeci, i naša se vjera treba
uhvatiti za sve što to obećanje uključuje. Kristove sluge provodnici su
Njegova djelovanja, i On želi kroz njih očitovati svoju iscjeliteljsku
moć. Na nama je da na rukama naše vjere donesemo bolesne i napaćene
pred Boga. Trebamo ih naučiti da vjeruju u Velikog Iscjelitelja. Spasitelj želi da potaknemo bolesne, očajne i one u nevoljama da se uhvate za
Njegovu snagu. Kroz vjeru i molitvu, bolesnička soba može se pretvoriti
u Betel. Svojim riječima i djelima, liječnici i medicinske sestre mogu
reći, na način toliko jasan da se ne može pogrešno razumjeti: „Bog je na
ovom mjestu“ da spasi, a ne da uništi. Krist želi pokazati svoju prisutnost u bolesničkoj sobi, ispunjavajući srca liječnika i medicinskih sestara slatkoćom svoje ljubavi. Ako oni koji se brinu za bolesne vode takav
život da Krist može poći s njima do pacijentova kreveta, bolesnik će se
osvjedočiti da je prisutan suosjećajni Spasitelj, i to osvjedočenje će samo po sebi učiniti mnogo u smjeru iscjeljenja i duše i tijela. 20
260
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
10. rujna
Najveći liječnik
„A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi - da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.” (Matej 8:16, 17)
Naš Gospod Isus Krist došao je na ovaj svijet kao neumorni sluga
potrebama ljudi. On „slabosti naše uze i boli ponese,” kako bi mogao
poslužiti u svakoj potrebi ljudskog roda. (Matej 8:17) Došao je ukloniti
teret bolesti, jada i grijeha. Njegova je misija bila dovesti ljude do potpune obnove; došao je dati im zdravlje i mir te savršenstvo karaktera.
Okolnosti i potrebe onih koji su potražili Njegovu pomoć bile su različite, ali nitko tko Mu je došao nije otišao neuslišan. Iz Njega je tekla
rijeka iscjeljujuće sile i ljudi su biti obnovljeni u tijelu, duhu i duši.
Spasiteljev rad nije se ograničavao na neko posebno vrijeme ili mjesto. Njegovo suosjećanje nije poznavalo granice. Toliko je posvemašnje
bilo Njegovo djelo iscjeljenja i naučavanja da u cijeloj Palestini nije
postojala dovoljno velika zgrada koja bi mogla prihvatiti mnoštvo koje
se guralo oko Njega. 21
Spasitelj je u svojim čudima otkrivao silu koja je neprestano na djelu
u korist čovjeka, kako bi ga održavala i iscjeljivala. Putem prirodnih
sredstava Bog radi iz dana u dan, iz sata u sat, iz trenutka u trenutak,
kako bi nas održao na životu, izgradio nas i obnovio nas. Kada bilo koji
dio tijela pretrpi povredu, proces zacjeljivanja već je počeo; prirodne
sile pokrenute su kako bi vratile zdravlje. Ali sila koja djeluje preko tih
sredstava jest Božja sila. Sva životvorna moć dolazi od Njega. Kada se
čovjek oporavi od bolesti, Bog je bio taj koji ga je iscijelio.
Bolesti, patnje i smrt djelo su neprijateljske sile. Sotona uništava; Bog
obnavlja. Riječi izgovorene Izraelu i danas su istina za one koji vrate
zdravlje tijela ili zdravlje duše: „Jer Ja sam Jahve koji dajem zdravlje.” (Izlazak 15:26) 22
261
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
11. rujna
Iscjelitelj koji podučava
„A Ja sam Efrajima hodati učio, držeći ga za ruke njegove; al' oni
ne spoznaše da sam se za njih brinuo. Užima za ljude privlačio sam
ih, konopcima ljubavi.” (Hošea 11:3, 4)
U Spasiteljevu načinu iscjeljivanja bila je sadržana pouka za Njegove
učenike. Jednom prilikom pomazao je oči slijepca glinom i rekao mu:
„Idi, operi se u kupalištu Siloamu!... Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući.” (Ivan 9:7) Izlječenje se moglo dogoditi samo silom Velikog
Iscjelitelja, ali Krist se poslužio jednostavnim prirodnim sredstvima.
Iako nije pridavao važnost umjetnim lijekovima, odobrio je upotrebu
jednostavnih i prirodnih lijekova.
Mnogim nesretnima koji su bili izliječeni Krist je rekao: „Više ne griješi da te što gore ne snađe.” (Ivan 5:14) Na taj je način naučavao da je
bolest posljedica kršenja Božjih zakona, kako tjelesnih, tako i duhovnih.
Velika patnja na ovom svijetu ne bi postojala kada bi ljudi željeli živjeti
u skladu sa Stvoriteljevim planom. 23
Mnogi se ponašaju kao da su zdravlje i bolest stvari u potpunosti izvan njihove kontrole. Ne uspostavljaju vezu između uzroka i posljedica
te nužno postaju žrtve slabosti i bolesti. Vjeruju da su žestoki naleti bolesti posebno djelovanje Providnosti ili posljedica neke nesavladive,
vladajuće sile, te pribjegavaju umjetnim lijekovima kao lijeku protiv zla.
No lijekovi koji se koriste kako bi izliječili bolest, slabe tjelesni sustav.24
Biblija ne naučava ni jednu drugu istinu tako jasno kao onu da je ono
što činimo posljedica onoga što jesmo. Naša životna iskustva u velikoj
su mjeri posljedica naših vlastitih misli i djela. „Tako se i bezrazložna
kletva ne ispunja.” (Izreke 26:2) 25
Trebamo naučiti razgovarati s ljudima mudro i sa silom. Tada će se
oni okrenuti Kristu, prepoznajući u Njemu Onoga koji je došao na naš
svijet izvršiti djelo iscjeljenja duše i tijela. Oni koji pate od bolesti bit će
potaknuti da se uhvate za svjetlost zdravstvene reforme. Ostavit će svoje
loše navike i dovest će se u položaj s kojeg mogu doprijeti do drugih. 26
262
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
12. rujna
Bez pompe i razmetanja
„Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za Njim je išlo mnoštvo. On
ih sve ozdravi i poprijeti im da Ga ne prokazuju - da se ispuni što je
rečeno po Izaiji proroku: Evo Sluge Mojega, koga sebi izabrah:
Mog ljubimca, miljenika duše Moje! Stavit ću Duha svoga na Njega: naviještat će pravo narodima; preti se neće, neće bučiti, glas mu
se neće čuti po trgovima.” (Matej 12:15–19)
U nekoliko prilika kada je Gospod izvršio djela iscjeljenja, zapovjedio
je onima koje je blagoslovio da nikome ne pričaju o tome što je učinio.
Oni su trebali poslušati Njegovu zabranu i shvatiti da Krist od njih nije
bezrazložno zatražio da šute, već je imao razloga za taj svoj nalog, te
oni ni na koji način nisu trebali zanemariti želju koju je On izrazio. Trebalo im je dostajati da znaju kako je On želio da to zadrže za sebe, te da
je imao dobar povod za svoj jasni zahtjev. Gospod je znao da iscjeljujući bolesne, čineći čuda vraćanja vida slijepima i čišćenja gubavaca, dovodi vlastiti život u opasnost, jer kad svećenici i vladari nisu željeli primiti dokaze koje im je pružio o svojoj božanskoj misiji, oni će pogrešno
tumačiti, krivotvoriti i izmisliti optužbe protiv Njega. Istina je da je
mnogo čuda učinio javno, ali u nekim slučajevima zahtijevao je od onih
koje je blagoslovio da nikome ne kažu što je učinio za njih. Kad su se
podigle predrasude, njegovala zavist i ljubomora, a Njegov put postao
zapriječen, On je napustio gradove i krenuo u potragu za onima koji će
slušati i cijeniti istinu koju je došao donijeti. 27
„A ti tražiš za se čudesa! Ne traži toga!” (Jeremija 45:5) Gospod u
svojem djelu nema mjesta za one čija je želja da osvoje krunu veću od
one da nose križ. On želi ljude koji su odlučniji u svojoj namjeri da izvrše svoju dužnost nego da prime nagradu – ljude koji se više brinu o načelima nego o napredovanju. Oni koji su ponizni, i koji rade svoj posao
kao Bogu, možda neće prirediti takvu predstavu kao oni koji su puni
vike i samovažnosti, ali njihov je posao vredniji. 28
263
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
13. rujna
Prva kršćanska služba
„Dozva dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast
nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim
štapa: ni kruha, ni torbe, ni novaca o pojasu… izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.”
(Marko 6:7, 8, 13)
Evanđeoska služba je organizacija za objavljivanje istine i zdravima i
bolesnima. Ona objedinjuje zdravstveno-misionarski rad i propovijedanje riječi. Tim ujedinjenim sredstvima stvaraju se prilike da se prenese
svjetlost i izloži evanđelje svim društvenim skupinama i klasama. Bog
želi da propovjednici i članovi crkve pokažu predano, živo zanimanje za
zdravstveno-misionarski rad.
Prihvatiti ljude upravo tamo gdje se nalaze, neovisno o njihovu položaju ili stanju, te pomoći im na sve moguće načine – to je evanđeoska
služba. Oni koji imaju bolesno tijelo gotovo uvijek imaju i bolestan um,
a kada je duša bolesna, i tijelo također pati. Propovjednici trebaju smatrati dijelom svog posla služiti bolesnima i nesretnima kad god se za to
pruži prilika. Propovjednik evanđelja treba iznositi poruku koja mora
biti prihvaćena ako se ljudi žele posvetiti i pripremiti za Gospodnji dolazak. Taj posao treba obuhvaćati sve što je obuhvaćala i Kristova služba.
Zašto onda svi naši propovjednici od srca ne surađuju s onima koji rade
na promicanju zdravstveno-misionarskog rada? Zašto pažljivo ne proučavaju Kristov život kako bi mogli naučiti način na koji je On radio, te
potom slijediti Njegov primjer? 29
Svaki član crkve treba biti uključen u neki vid rada za Gospodara.
Neki ne mogu učiniti toliko kao drugi, ali svatko treba dati sve od sebe
da zaustavi plimu bolesti i nevolje koja preplavljuje svijet. Mnogi bi bili
spremni raditi kad bi ih netko naučio kako početi. Njih treba podučiti i
ohrabriti. 30
264
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
14. rujna
Što je svijetu danas potrebno
„I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena
njegova osjenila kojega od njih. A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih
duhova, i svi bi ozdravljali.” (Djela 5:14–16)
Svijetu je danas potrebno ono što mu je trebalo i prije devetnaest stoljeća – otkrivenje Krista. Potrebno je veliko djelo reformacije, i samo
kroz Krista može se postići djelo tjelesne, umne i duhovne obnove. Samo Kristova metoda polučit će stvarni uspeh u dopiranju do ljudi. Spasitelj se družio s ljudima kao netko tko im želi dobro. Pokazao je suosjećanje prema njima, brinuo se za njihove potrebe i zadobio njihovo povjerenje. Tada ih je pozvao: „Slijedite Me.“
Postoji potreba za zbližavanjem s ljudima putem osobnog truda. Kada
bi se manje vremena posvećivalo iznošenju propovijedi, a više se vremena provodilo u osobnom propovijedanju, vidjeli bi se bolji rezultati. Treba pomoći siromašnima, pobrinuti se za bolesne, utješiti žalosne i tugujuće, poučiti neuke, savjetovati neiskusne. Trebamo plakati s onima koji
plaču i radovati se s onima koji se raduju. Potpomognuto silom uvjeravanja, snagom molitve, snagom Božje ljubavi, to djelo neće ostati bez ploda, štoviše: ne može ne uroditi plodom. Uvijek trebamo imati na umu
kako je cilj zdravstveno-misionarskog rada usmjeriti pogled ljudi i žena
bolesnih od grijeha na Čovjeka s Golgote, koji uzima na sebe grijehe
svijeta. Gledajući na Njega, oni će se preobraziti na Njegovu sliku. Trebamo poticati bolesne i one koji pate da gledaju na Isusa i žive… Bog
često dopire do srca preko našeg nastojanja da olakšamo tjelesne patnje.
Zdravstveno-misionarski rad prethodnica je djela evanđelja. U propovijedanju riječi i zdravstveno-misionarskom radu treba se propovijedati
i prakticirati evanđelje. 31
265
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
15. rujna
Zadivljeni Likaonci
„U Listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu, hrom od majčine utrobe; nikada nije hodao. Čuo je Pavla gdje govori. Pavao ga pronikne
pogledom, vidje da ima vjeru u spasenje pa mu iza glasa reče:
„Uspravi se na noge!“ On skoči i prohoda. Kad mnoštvo ugleda što
učini Pavao, povika likaonski: „Bogovi u ljudskom obličju siđoše k
nama!“ (Djela 14:8–11)
Dok je Pavao pripovijedao Kristova djela iscjeljivanja bolesnih, opazio je uzetog čovjeka čije su oči bile prikovane za njega, i koji je prihvaćao i vjerovao njegovim riječima. Pavlovo srce ispunilo se suosjećanjem
prema tom čovjeku čiju je vjeru jasno vidio; on se željno uhvatio nade
da ga može iscijeliti Spasitelj koji, iako se uzdigao na Nebo, ostaje čovjekov Prijatelj i Liječnik, sada s još više sile nago kad je boravio na
Zemlji. U prisutnosti tog idolopokloničkog skupa, Pavao je zapovjedio
uzetome da ustane na svoje noge. On je do tada mogao samo sjediti, ali
sada se vjerom uhvatio za Pavlove riječi i, po prvi put u svome životu,
ustao na svoje noge. Taj čin vjere popratila je snaga te je onaj, koji je
dotada bio uzet, hodao i poskakivao kao da nikada nije bio nemoćan.
To djelo učinjeno na uzetome bilo je čudo za sve koji su promatrali.
Tog su čovjeka tako dobro poznavali, i iscjeljenje je bilo toliko potpuno,
da nije ostalo mjesta za sumnju s njihove strane. Likaonci su bili uvjereni da su nadnaravne moći pratile rad apostola te su s velikim oduševljenjem uzviknuli kako su se bogovi spustiti k njima s Neba u ljudskom
obličju. To vjerovanje bilo je u skladu s njihovim predajama o bogovima koji su posjećivali zemlju…
Vijesti o čudesnom iscjeljenju uzetoga ubrzo su se pronijele cijelim
područjem, sve dok se nije potaknulo opće ushićenje, a svećenici iz hramova njihovih bogova spremali su se odati apostolima počast. 32
266
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
16. rujna
Bez prisvajanja zasluga
„Kada su to dočuli apostoli Barnaba i Pavao, razdriješe haljine i
uletješe u narod vičući: „Ljudi, što to radite? I mi smo smrtnici, baš
kao i vi! Navješćujemo vam da se od tih ispraznosti obratite k Bogu
živomu koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima… I tako
govoreći, jedva sklonuše mnoštvo da im ne žrtvuje.”
(Djela 14:14, 15, 18)
Usprkos tome što su apostoli jasno zanijekali svoje božansko porijeklo koje su im pripisali neznabošci, a Pavao se trudio upraviti njihove
misli prema pravom Bogu kao jedinom biću dostojnom štovanja, još
uvijek ih je bilo izuzetno teško odvratiti od njihove namjere. Tvrdili su
da su vlastitim očima vidjeli čudotvornu moć koju su pokazali apostoli,
da su vidjeli kako je uzeti - koji nikada prije nije koristio svoje udove skakao od radosti, savršenog zdravlja i snage, kroz očitovanje čudesne
sile koju su ti stranci posjedovali. Ali, nakon puno uvjeravanja s Pavlove strane i objašnjavanja prave misije apostola, narod je nevoljko naveden da odustane od svoje namjere. No nisu bili zadovoljni i odveli su
žrtvene životinje duboko razočarani što njihova tradicionalna vjerovanja
o božanskim bićima koja posjećuju Zemlju nisu mogla biti potvrđena
ovim primjerom naklonosti tih božanstava koju su – kako su mislili pokazali svojim dolaskom kako bi im prenijeli posebne blagoslove koji
bi uzdigli njih i njihovu religiju u očima svijeta. 33
Potrebno je da svaki liječnik pomno i kritično ispita samog sebe. Kakvo je njegovo vjersko iskustvo? Dopušta li svome ja da vlada njime?
Stavlja li svoje želje i prohtjeve na prvo mjesto? Ima li Božju slavu uvijek pred sobom? 34
Trebate navesti pacijenta da gleda na Isusa kao na liječnika i duše i
tijela. Ako liječnik u svome srcu ima Kristovu ljubav, upotrijebit će svoj
utjecaj da istakne Moćnog Iscjelitelja pred unesrećenim. On može
usmjeravati misli, zahvalnost i slavu k Izvoru svake snage, milosti i dobrote. 35
267
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
17. rujna
Optužbe nisu neočekivane
„Uto iz Antiohije i Ikonija nadođu neki Židovi, pridobiju svjetinu te
kamenuju Pavla i odvuku ga izvan grada misleći da je mrtav.”
(Djela 14:19)
Sada je u prevrtljivim i razdražljivim stanovnicima [Listre] nastupila
promjena, jer njihova vjera nije bila utemeljena na pravom Bogu. Židovski protivnici iz Antiohije, pod čijim su utjecajem apostoli protjerani
iz tog kraja, ujedinili su se s nekim Židovima iz Ikonije i slijedili su apostole. Čudo koje je učinjeno za uzetoga i učinak tog čuda na sve koji su
ga vidjeli, izazvao je njihovu zavist; došli su do mjesta na kojem su apostoli radili kako bi predstavili svoju lažnu verziju njihova čudesnog djela. Porekli su da je Bog imao ikakve veze s time te tvrdili da je to postignuto silom demona kojima su apostoli služili.
Ista vrsta ljudi prije je optužila Spasitelja da izgoni demone pomoću
sile đavolskog kneza; odrekli su Ga se kao varalice, a sada su se istim
nerazumnim gnjevom okomili na Njegove apostole. Koristeći laži, nadahnuli su ljude u Listri gorkim duhom koji je i njih same poticao na
djelovanje. Tvrdili su da su detaljno upoznati s poviješću i vjerovanjem
Pavla i Barnabe, i tako su pogrešno predstavili njihov karakter i rad da
su ti neznabošci, koji su bili spremni štovati apostole kao nebeska bića,
sada apostole smatrali gorim od ubojica i vjerovali da će onaj tko ih ukloni s ovog svijeta učiniti veliku uslugu i Bogu i ljudima.
Oni koji vjeruju i naučavaju istine Božje riječi u ovim posljednjim
danima, susreću se sa sličnim protivljenjem ljudi bez načela koji ne žele
prihvatiti istinu i koji ne oklijevaju zaobilaziti istinu, pa čak ni upustiti
se u najočitije laži kako bi uništili utjecaj i zakrčili put onima koje je
Bog poslao s porukom upozorenja svijetu. Dok jedna vrsta ljudi izmišlja
i širi neistine, druga je vrsta tako zaslijepljena sotoninim obmanama da
te laži prihvaća kao riječi istine. Oni su u zamki najvećeg neprijatelja,
dok istodobno sami sebi laskaju da su Božja djeca. 36
268
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
18. rujna
Blagoslovljeni posao za sve
„Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.” (3. Ivanova 2)
Iznesimo evanđelje bolesnima povezujući Isusa, Velikog Iscjelitelja, s
jednostavnim lijekovima koje koristimo, i našoj živoj vjeri bit će odgovoreno. Ali oni koji pristupaju Velikom Iscjelitelju moraju biti spremni
vršiti Njegovu volju, poniziti svoje duše i priznati svoje grijehe. Kada se
uhvatimo za nebesku silu vjerom koja ne prihvaća odbijanje, vidjet ćemo Božje spasenje.
Krist je izjavio da je došao kako bi obnovio ljudske živote. To trebaju
činiti i Kristovi sljedbenici, i to na najjednostavnije načine. Cijele obitelji treba naučiti kako se brinuti za bolesne. Evanđeoska nada treba se
oživjeti u srcima ljudi i žena. Moramo težiti za tim da ih privučemo Velikom Iscjelitelju. Neka u djelu iscjeljivanja liječnici rade mudro, ne
koristeći umjetne lijekove, već primjenjujući razborite metode. Tada
neka molitvom vjere posegnu za Božjom silom koja će zaustaviti napredovanje bolesti. To će u onima koji pate nadahnuti vjerovanje u Krista i
snagu molitve, i ulit će im povjerenje u naše jednostavne metode liječenja bolesti. Takav rad bit će sredstvo za upravljanje umova ljudi k istini
i bit će iznimno učinkovit u djelu propovijedanja evanđelja. 37
Svaka crkva trebala bi biti mjesto za obuku kršćanskih radnika. Njezini članovi trebali bi učiti kako drugima čitati Bibliju, kako održavati i
voditi subotnjoškolske pouke, kako na najbolji način pomoći siromašnima i brinuti se za bolesne, kako raditi za neobraćene. 38
U svakom gradu u kojem imamo crkvu postoji potreba za mjestom
gdje se može pružiti zdravstvena skrb. U stanovima članova naših crkava malo je onih koji si mogu priuštiti posebnu sobu i sredstva za pravilnu njegu bolesnih. Trebalo bi se pobrinuti za mjesto na kojem bi se pružala skrb pri uobičajenim zdravstvenim problemima. Zgrada može biti
neotmjena, pa čak i ružna, ali treba biti opremljena sredstvima za pružanje jednostavne njege. Ti objekti, upotrijebljeni na vješt način, pokazali
bi se kao blagoslov ne samo našim članovima već i njihovim susjedima,
i mogli bi biti sredstvo kojim bi se mnogima obratila pozornost na načela zdravlja. 39
269
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
19. rujna
Suočeni s bolešću
„Znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez
ikakva nedostataka. Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od
Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.”
(Jakov 1:3 –5)
Svi mi želimo trenutni i izravni odgovor na naše molitve, i u iskušenju
smo da postanemo malodušni kada se odgovor odgađa ili dolazi u obliku koji nismo očekivali. Ali Bog je premudar i predobar da bi uvijek
odgovorio na naše molitve upravo u trenutku i na način na koji mi to
priželjkujemo. On će za nas učiniti više i bolje nego što bi to bilo kad bi
uslišao sve naše želje…
Oni koji teže iscjeljenju putem molitve ne smiju propustiti iskoristiti
ljekovita sredstva koja su im nadohvat ruke. Korištenje sredstava koje je
Bog predvidio za olakšanje boli i pomaganje prirodi u njezinu djelu obnavljanja ne predstavlja nijekanje vjere… Nakon što smo se pomolili za
oporavak bolesnih, možemo prionuti na posao s još više energije, zahvaljujući Bogu što imamo prednost surađivati s Njim i moleći Ga da blagoslovi sredstva za koja se On sam pobrinuo.
Imamo odobrenje Božje riječi za korištenje ljekovitih sredstava. Ezekija, izraelski kralj, bio je bolestan, i Božji prorok donio mu je vijest da
će umrijeti. Ezekija je zavapio Gospodu, i Gospod je čuo svoga slugu i
poslao mu poruku da će mu se dodati petnaest godina života. No iako je
samo jedna Božja riječ mogla u trenu iscijeliti Ezekiju, dane su posebne
upute: „Donesite oblog od smokava, privijte mu ga na čir i on će ozdraviti.” (Izaija 38:21) 40
Svjetlost koja mi je dana vezano uz nekoliko kritičnih slučajeva, bila
mi je predstavljena u obliku bolesnog djeteta za koje sam se morala brinuti. U svim slučajevima upute koje su mi dane glasile su: Nemoj stavljati led na čelo (već hladnu vodu); stavljaj tople obloge (na crijeva, trbuh i jetra). To će ublažiti groznicu puno brže od same hladnoće. Reakcija nakon primjenjivanja hladnoće dovela je do porasta groznice umjesto njezina nestanka. Te upute stalno su mi ponavljane.41
270
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
20. rujna
Vjerni poslanici
„Zao glasnik zapada u zlo, a vjeran poslanik donosi spasenje.”
(Izreke 13:17)
Pravi zdravstveno-misionarski rad nebeskog je porijekla i treba ispuniti najslavniju misiju. U svim svojim vidovima mora biti u skladu s
Kristovim djelom.
U ovom stadiju zdravstveno-misionarskog rada ništa nam neće pomoći više od toga da shvatimo misiju najvećeg zdravstvenog Misionara
koji je ikada hodao Zemljom; ništa nam neće pomoći više od toga da
uvidimo koliko je taj vid službe svet i u kakvom je savršenom skladu sa
životnim djelom Velikog Misionara. Cilj naše misije istovjetan je s ciljem Kristove misije. Zašto je Bog poslao svog Sina na pali svijet? Zato
da ljudskom rodu objavi svoju ljubav prema njima. Krist je došao kao
Otkupitelj. Tijekom cijele svoje službe na prvom Mu je mjestu bila Njegova misija spašavanja grješnika…
Spasitelj je na ovoj Zemlji živio životom na koji će ljubav prema Bogu nagnati svakog pravog vjernika u Krista. Slijedeći Njegov primjer,
našim zdravstveno-misionarskim radom trebamo otkriti svijetu da smo
Njegovi predstavnici te da potvrda naše vjerodostojnosti dolazi odozgo.
Krist je znao da Ga je Njegov Otac izabrao da provede u djelo veliki
plan otkupljenja tako što će doći na ovu Zemlju da umre za grješnike. A
kada je došao ispuniti svoju misiju, u svakom je smislu te riječi bio
zdravstveni misionar. Mi možemo obavljati zdravstveno-misionarski
rad na Kristov način samo kada smo jedno s Njim. Ujedinjeni s Njim,
primit ćemo duhovni život i snagu te naučiti biti „Božji suradnici” (1.
Korinćanima 3:9), pokazujući ljubav prema svakome za koga je On umro i radeći revno kako bismo u nebeske žitnice donijeli žetvu duša. Ljude i žene koji su ispunjeni Njegovim duhom pokreće ista želja da spase
grješnike koja je motivirala i Krista tijekom Njegova životnog djela kao
od Boga poslanog misionara.
Dana mi je uputa da kažem kako Bog želi da se zdravstveno misionarski rad očisti od mrlja svjetovnosti i uzdigne do svog pravog položaja
pred svijetom… Oni koji žele odati čast Bogu neće miješati planove
svjetovne politike s Njegovim planovima. 42
271
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
21. rujna
Čuvajte se lažnih iscjelitelja
„Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje.” (Izreke 12:18)
Trebamo biti usidreni u Kristu, ukorijenjeni i utemeljeni u vjeri. Sotona radi preko svojih posrednika. On bira one koji nisu pili od žive vode,
čije su duše žedne nečeg novog i čudnovatog, i koju su uvijek spremni
piti s bilo kojeg izvora koji se može pojaviti. Čut će se glasovi koji govore: „Gle, ovdje je Krist,“ ili: „Gle, tamo je“, ali ne smijemo im vjerovati. Mi imamo nedvojben dokaz o glasu Pravog Pastira… On vodi svoje stado putem ponizne poslušnosti Božjem zakonu, ali nikada ih ne
potiče na kršenje tog zakona. „Glas stranca“ glas je onoga koji ne poštuje niti vrši Božji sveti, pravedan i dobar zakon. Mnogi izjavljuju velike
stvari o svojoj svetosti i hvale se čudima koje izvode u iscjeljivanju bolesnih, dok istodobno ne poštuju to veliko mjerilo pravednosti. Ali čijom silom dolazi do tih iscjeljenja? Jesu li oči sviju otvorene da vide
svoj prijestup zakona? Stoje li oni kao ponizna i poslušna djeca, spremni
izvršiti sve što Bog zahtijeva?...
Nitko ne mora biti prevaren. Božji zakon jednako je svet kao i Njegovo
prijestolje, i po njemu će se suditi svakom čovjeku koji je došao na svijet. Ne postoji ni jedno drugo mjerilo za ispitivanje karaktera… Ako su
oni preko kojih su učinjena iscjeljenja skloni, na račun tih pojava, opravdavati svoje zanemarivanje Božjeg zakona, te ako mu se i dalje ne
pokoravaju, ti ljudi - iako imaju svaku vrstu i oblik sile - to ipak ne znači da njihova velika moć dolazi od Boga. Upravo suprotno: to je čudotvorna sila velikog obmanjivača. On je prijestupnik moralnog zakona i
koristi se svim sredstvima koja su mu na raspolaganju da pred ljudima
sakrije pravu prirodu zakona. Upozoreni smo da će sotona u posljednjim
danima činiti znakove i varljiva čudesa. I nastavit će s tim čudima do
kraja vremena milosti, kako bi ih mogao isticati kao dokaz da je on anđeo svjetlosti a ne tame. 43
272
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
22. rujna
Razmetljiva čuda nisu od Boga
„I nikakvo čudo! Ta sam se sotona prerušuje u anđela svjetla. Ništa
osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike
pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.”
(2. Korinćanima 11:14, 15)
[Sotonini] sluge još uvijek tvrde da mogu iscjeljivati bolesti. Oni govore da se koriste elektricitetom, magnetizmom ili takozvanim
„simpatetskim lijekovima“, ali se u stvarnosti magnetska sila kojom se
hvale može izravno pripisati sotoninoj magiji. 44
Ljudi pod utjecajem zlih duhova činit će čuda. Oni će učiniti ljude
bolesnima bacajući svoje čari na njih, a zatim će skinuti čaroliju, navodeći druge da kažu kako su oni koji su bili bolesni čudesno iscijeljeni.
To je sotona učinio mnogo puta. Ne trebamo biti prevareni. Uskoro će
se pojaviti čudesni prizori s kojima će sotona biti usko povezan. Božja
riječ izjavljuje da će sotona činiti čuda. On će činiti ljude bolesnima, a
porom će iznenada s njih skinuti svoju đavolju moć. Ti će se ljudi tada
smatrati izliječenima. Ta djela prividnog liječenja predstavljat će kušnju
za adventiste sedmoga dana.45
[Sotona] ponekad dolazi u obliku lijepe mlade osobe, ili prekrasne
prikaze. On vrši iscjeljenja, a prevareni smrtnici obožavaju ga kao dobročinitelja našeg roda.46
Neki izražavaju svoje nevjerovanje u djelo koje mi je Gospod dao da
učinim jer, kao što to oni kažu: „Gospođa E. G. White ne čini čuda.“ Ali
oni koji gledaju na čuda kao na znak božanskog vodstva, u velikoj su
opasnosti od obmane. U Božjoj riječi pisano je da će sotona raditi kroz
svoje sluge koji su otpali od vjere i oni će naizgled činiti čuda - čak će
zazivati vatru s neba pred očima ljudi. Pomoću „varljivih čuda“ sotona
želi prevariti, ako to bude moguće, i same izabrane.
Mnoštvo ljudi čulo me je kako govorim i čitali su moje spise, ali nitko
me nikada nije čuo kako tvrdim da činim čuda. Bilo je slučajeva kada
sam bila pozvana da se molim za bolesne i Gospodnja se riječ ispunila.
[Jakov 5:14, 15] Krist je veliki čudotvorac. Njemu pripada sva slava. 47
273
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
23. rujna
Potrebno je postojano strpljenje
„Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!” (Ivan 4:48)
Oni koji odbijaju nadograditi svjetlost i znanje koji su im milostivo
postavljeni nadohvat ruke, odbijaju jedno od sredstava koje im je Bog
dao za poboljšanje kako duhovnog, tako i tjelesnog života. Oni se dovode u položaj u kojem će biti izloženi sotoninim obmanama.
Nije malo onih koji u ovom kršćanskom dobu i ovoj kršćanskoj naciji
pribjegavaju zlim duhovima radije nego da se pouzdaju u silu živoga
Boga. Majka koja stoji kraj bolesničke postelje svoga djeteta izjavljuje:
„Više ništa ne mogu učiniti. Zar ne postoji liječnik koji može izliječiti
moje dijete?“ Ona čuje priče o predivnim iscjeljenjima koje je izveo
neki vidoviti iscjelitelj ili iscjelitelj koji se bavi magnetizmom te povjerava dragu osobu njegovoj brizi, stavljajući je tako u sotonine ruke, kao
da on osobno stoji kraj nje. U mnogo slučajeva budućim životom tog
djeteta upravlja sotonska sila koju je naizgled nemoguće raskinuti.
Čula sam majku kako preklinje nevjernog liječnika da spasi život njezina djeteta, ali kada sam je molila da potraži pomoć od Velikog Liječnika, koji može u potpunosti spasiti sve koji Mu priđu u vjeri, nestrpljivo se okrenula od mene. 48
Krist je radio tako što je propovijedao Riječ i ublažavao patnje čudesnim djelima iscjeljenja. Ali dane su mi upute da mi danas ne možemo
raditi na taj način jer će sotona koristiti svoju moć tako što će činiti čuda. Božji sluge danas ne bi mogli raditi pomoću čuda jer će se događati
lažna iscjeljenja za koja će se tvrditi da su božanskog porijekla.
Iz tog je razloga Gospod zacrtao put kojim Njegov narod treba napredovati u djelu fizičkog iscjeljivanja, ujedinjenog s naučavanjem Riječi.
Trebaju se osnivati sanatoriji i s tim ustanovama trebaju biti povezani
radnici koji će obavljati istinski zdravstveno-misionarski rad kako bi na
taj način pozitivno djelovali na one koji dođu u sanatorije na liječenje.
To je sredstvo koje je Gospod predvidio kako bi se putem njega izvršio
evanđeoski zdravstveno-misionarski rad za mnoge duše . 49
274
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
24. rujna
Liječničko čarobnjaštvo
„Zar u Gileadu nema balzama? Nema li ondje liječnika? Tâ zašto
ne dolazi ozdravljenje kćeri naroda Mojega?” (Jeremija 8:22)
Korištenje umjetnih lijekova donijelo je puno više zla nego dobra, i
kada bi naši liječnici - koji tvrde da vjeruju u istinu - gotovo u potpunosti odbacili lijekove i vjerno vršili svoju službu uz higijenu, koristeći prirodne lijekove, njihovi napori urodili bi puno većim plodom. Ne postoji
nikakva potreba za uzdizanjem metoda koje se oslanjaju na davanje lijekova. Znam o čemu govorim. Braćo iz liječničke struke, zaklinjem vas
da iskreno promislite i ostavite djetinje stvari… Oni pribjegavaju umjetnim lijekovima, dok bi ih veća vještina i znanje podučili boljem putu. 50
Mnogi koji su patili od groznice umrli su, a smrt je bila posljedica lijekova koje su primili. Mogli bi danas biti živi da su bili podvrgnuti liječenju vodom od strane osoba kvalificiranih za primjenu takvog liječenja.51
Gospod me upozorio da će doći do velikog otpadništva. Doći će do
opadanja duhovnosti. Mnogi će okrenuti svoje uši od slušanja istine i
prihvatit će bajke. Naša sanatorije trebaju voditi mudri, bogobojazni
ljudi, koji će podučavati zdravu nauku i pokazati zašto vjerujemo u istinu i zašto trebao prakticirati strogu umjerenost u svim stvarima, učeći
ljude kako izbjegavati sve štetne navike i utjecaje. Trebaju se prakticirati krepost i svetost. U svjetlu onoga što dolazi na Zemlju, a na što nas
upozorava Božja Riječ, osjećam da moram poticati naš narod na osnivanje sanatorija jer je to nužno potrebno. Ne možemo se moliti za čudesna
iscjeljenja onih koji ne poznaju istinu, jer su oni prodali svoje sile neprijatelju; kada bi se na taj način iscijelili, ne bi odali slavu Bogu već bi Ga
i dalje obeščašćivali svojim lošim navikama. Trebamo obrazovati one
koji dolaze u naše sanatorije, učeći ih kako da dođu u ispravan odnos s
Bogom pridržavajući se pravilnih navika u jelu, piću i odijevanju. 52
Naš cilj u osnivanju sanatorija je potaknuti bolesne i patnike da pogledaju na Isusa i žive . 53
275
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
25. rujna
Natječemo li se pravilno?
„Jer nas Jahve, Bog naš, zatire, napaja nas vodom otrovanom, jer
zgriješismo protiv Jahve. Nadasmo se miru, ali dobra nema, čekasmo vrijeme ozdravljenja, al' evo užasa!” (Jeremija 8:14, 15)
Često jedna ili druga osoba iznose primjedbu: „Čemu toliko oslanjanje
na sanatorije? Zašto se ne molimo za čudesno iscjeljenje bolesnih, kao
što je to činio Božji narod?“ U prvim danim našeg djela mnogi su bili
iscijeljeni molitvom i neki od njih, nakon što su bili izliječeni, nastavili
su istim putem popuštanja apetitu kojim su išli i prije. Nisu živjeli i radili
na način koji bi im omogućio da izbjegnu bolest. Nisu pokazali da cijene
Gospodnju dobrotu prema njima. Svaki su put ispočetka bili dovedeni u
patnje zbog vlastita nemarnog, nepromišljenog ponašanja. Kako bi se
Gospod mogao proslaviti u darivanju dara zdravlja tim ljudima?54
Isus je naš savršen primjer; kad gledamo na Njega koji je za buduću
radost pretrpio križ, podnoseći sramotu, trebamo biti potaknuti na veću
revnost… On je prošao kroz žešće borbe od onih koje će čovjek ikada
biti u stanju podnijeti.
„A ako se tko i bori, ne dobije vijenca ako se pravilno ne bori.” (2.
Timoteju 2:5) Čovjek može ulagati ozbiljne napore da pobijedi, a istodobno ne posjedovati tjelesne, umne i moralne sile koje bi mogao imati
kada bi se doveo u sklad sa zakonima koji upravljaju njegovim bićem.
Ako je čovjek neumjeren, što dolazi kao posljedica sebičnog udovoljavanja samom sebi, svaki organ u njegovu tijelu slabi i zakinut je za umnu i moralnu snagu. On se ne "bori pravilno"…
Moramo se natjecati zakonito ako želimo zadobiti blagodat vječnog
života. Staza je dovoljno široka i svi koji trče u utrci mogu zadobiti nagradu. Ako stvorimo neprirodne sklonosti i udovoljavamo im u bilo kojoj
mjeri, kršimo prirodne zakone, a posljedica će biti oslabljeno tjelesno,
umno i moralno stanje. Na taj način nećemo biti sposobni za ustrajne,
žive napore pune nade koje bismo mogli poduzeti da smo bili vjerni
zakonima prirode zakonima prirode.55
276
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
26. rujna
Molitva za bolesne
„Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka
mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se.” (Jakov 5:14, 15)
Onima koji žele da se za njih moli kako bi im se vratilo zdravlje, treba
jesno reći da je kršenje Božjeg zakona - bilo duhovnog ili prirodnog grijeh, te ako žele primiti Njegov blagoslov, nužno je da priznaju grijeh
i ostave ga.
Sveti spisi pozivaju nas: „Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i
molite jedni za druge da ozdravite.” (Jakov 5:16) Onome koji traži da se
molite za njega recite nešto nalik ovome: „Mi ne možemo čitati srce ni
znati tajne tvog života. One su poznate samo tebi i Bogu. Ako se kaješ
za svoje grijehe, tvoja je dužnost da ih priznaš.“
Grijeh osobne prirode treba se priznati Kristu, jedinom posredniku
između Boga i čovjeka… Svaki grijeh je prijestup protiv Boga i mora
Mu se priznati kroz Krista. Svaki javni grijeh mora se javno i priznati.
Šteta nanesena bližnjemu mora se ispraviti onome tko je povrijeđen ili
oštećen. Ako je bilo tko među onima koji teže za zdravljem kriv za ogovaranje, ako su sijali neslogu u domu, susjedstvu ili crkvi, te poticali
otuđenost i neslogu, ako su bilo kojim krivim postupcima naveli druge
na grijeh, te se stvari trebaju priznati pred Bogom i pred onima kojima
je nanesena šteta. [1. Ivanova 1:9]
Kada su zla ispravljena, možemo s pouzdanom vjerom iznijeti pred
Gospoda bolesnikove potrebe, na način kako to Njegov Duh pokaže. On
poznaje svakog pojedinca poimence i stalo mu je do njega kao da ne
postoji nitko drugi na svijetu za kojeg je dao svog ljubljenog Sina. Zbog
toga što je Božja ljubav tako velika i tako sigurna, bolesne treba poticati
da se pouzdaju u Njega i budu radosni. Ako se čovjek boji za sebe, to
može izazvati slabost i bolest. Uzdignu li se iznad potištenosti i sumornosti, imat će bolje izglede za oporavak . 56
277
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
27. rujna
Božje spasonosno zdravlje za sve narode
„Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove Tvoje, svi puci Tvoje spasenje.”
(Psalam 67:1, 2)
Učinkovitost zdravstveno-misionarskog rada leži u usmjeravanju ljudi
i žena oboljelih od grijeha k Čovjeku s Golgote, koji uzima na sebe grijehe svijeta. 57
Kada je došla svjetlost da bismo trebali imati sanatorij, dan je i jasan
razlog. Bilo je mnogo onih koje je trebalo obrazovati u vezi sa zdravim
načinom života. Stoga se valjalo pobrinuti za mjesto kamo bi se mogli
odvesti bolesni, gdje bi mogli biti naučeni kako živjeti na način koji će
očuvati zdravlje. Istovremeno je dana svjetlost da se bolesni mogu uspješno liječiti bez umjetnih lijekova. 58
Krist je svoju crkvu ovlastio da radi isti posao koji je On radio tijekom
svoje službe. On je i danas isti suosjećajni liječnik kao kad je boravio na
ovoj Zemlji. Trebamo navesti bolesne da shvate kako u Njemu postoji
iscjeljujuća pomast za svaku bolest, obnavljajuća sila za svaku slabost.59
Kada se bolesniku vrati zdravlje, priznanje se često odaje liječniku,
dok je zapravo nebeski dodir i Spasiteljeva iscjeljujuća pomast bila ono
što je donijelo olakšanje i produljilo život. Ako onaj kome se vratilo
zdravlje počne hvaliti liječnika, liječnikova je dužnost i povlastica da
sebe sakrije u Kristu, ukazujući na suosjećajnog Spasitelja kao na Onoga koji je izgovorio riječi života; to je njegova prilika da prizna Boga
kao onoga koji je sve učinio, a liječnik je bio samo sredstvo Njegovim
rukama, te da utisne u umove onih kojima je Spasitelj na taj način podario obnovljen život i zdravlje, da su njihovi životi produljeni za uzvišenu i svetu svrhu. 60
Došlo je vrijeme kada se svaki član crkve treba prihvatiti zdravstvenomisionarskog rada. Svijet je kuća gubavaca puna žrtava tjelesnih i duhovnih bolesti. Ljudi posvuda propadaju zbog nedostatka spoznaje istina koje su nam povjerene. Članovima crkve potrebno je buđenje kako bi
mogli shvatiti svoju odgovornost u pronošenju tih istina.61
278
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
28. rujna
Naš Spasitelj koji iscjeljuje
„Jahve, Bože moj, zazvah Te, i Ti si me ozdravio.” (Psalam 30:2)
Nemojte se okretati od suosjećajnog Otkupitelja punog ljubavi k
ljudskim prijateljima koji vas, iako vam mogu ponuditi najbolje što posjeduju, mogu navesti na krivi put. Iznesite sve svoje probleme Isusu.
Bacite svoju bespomoćnu dušu pred Onoga koji ne samo što će preuzeti
vaše terete, već će vas prihvatiti, ojačati i utješiti vas. On je veliki Iscjelitelj svih bolesti. 62
Nervozna plašljivost bolesnih bit će nadvladana kad se upoznaju sa
žarkim zanimanjem koje Spasitelj ima za cijelo napaćeno čovječanstvo.
O, kolika je dubina Kristove ljubavi! Da bi nas otkupio od smrti, On je
umro na križu Golgote. 63
Zašto ne iznesemo naše bolesne i napaćene pred Boga na rukama naše
vjere? Zašto ih ne učimo da vjeruju u velikog Iscjelitelja? Zašto se ne
pozivamo na obećanja i dovedeno bolesne Bogu, moleći se za otkrivenje Njegove iscjeljujuće sile? Zašto ne tražimo obećanje: „A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju.” (Marko 16:17)? To je prednost Bože
djece, a vjera bi se trebala uhvatiti za sve što je moguće dobiti kao potvrdu vjere. Kristova obećanja i danas su jednako aktualna, snažna i pouzdana kao što su to bila u dane apostola. Neki su odveli temu iscjeljivanja vjerom u krajnost, i to je uvelike naškodilo tom pitanju. Ali crkvu
treba podsjećati na potrebu za vjerom u Boga. Svijest o našim prednostima gotovo se potpuno izgubila. Uvedite taj dio posla koji nam je povjeren u svakodnevni život. On je jednako važan kao i propovijedanje riječi. 64
Spasitelj je napustio dvore slave i došao na naš svijet da podese iskušenja i odupre se zlu kako bi čovjek dobio silu kojom se može uhvatiti
za Njegovu snagu. Duša koja živom vjerom prilazi Kristu, prima Njegovu silu i biva iscijeljena od svoje bolesti . 65
279
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
29. rujna
Rijeke iscjeljujuće vode
„I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo
mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi - kuda
god protječe ovaj potok… Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta.
Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.” (Ezekiel 47:9, 12)
Slika dana u Ezekielu 47:1–12 prikaz je smjera u kojem se treba kretati istina za današnje vrijeme. Mnogi koji su počeli skromno, trebaju
obaviti veliki posao. Doći će se do mnogih duša, ne vanjskim sjajem ni
ikakvim planovima koje su smislili ljudi, već djelovanjem Svetog Duha
na srca ljudskih oruđa. Tako je radio naš Spasitelj. Kada Njegovi učenici usvoje Njegove metode, Njegovi će blagoslovi pratiti njihove napore.66
[Ezekiel 47:8–12] Bog je namijenio da naši sanatoriji, kroz Njegovu
silu koja će raditi preko njih, budu takve rijeke života i iscjeljenja. 67
Kada dođe vrijeme da poruka trećeg anđela bude objavljena snažnim
glasom i da cijela zemlja bude obasjana njegovom slavom, Sveti Duh se
izlijeva na Božji narod. Punina slave gomila se za ovo završno djelo
poruke trećeg anđela. Ni jedna molitva koja se uputila za ispunjenje
obećanja – izlijevanje Svetog Duha – nije bila uzalud. Sve molitve sakupljale su se, spremne za prelijevanje u poplavu iscjeljujućeg božanskog
utjecaja i svjetlosti po cijelom svijetu. 68
Kad Gospod udijeli oprost duši koja se kaje, ona je puna revnosti,
puna ljubavi prema Bogu, puna usrdnosti i energije, i životvorni duh
koji je primila ne može se zatomiti. Krist je u njoj vrelo vode koja izvire
u vječni život . 69
280
Darovi Božjem narodu
Dar liječenja
30. rujna
Čisto, nevino, jednostavno djelo
„Al' Ja ću te iscijeliti, rane ti zaliječiti“ - riječ je Jahvina.”
(Jeremija 30:17)
Učenici koji su bili pozvani od svojih mreža da slijede Krista, nisu
imali sveučilišni odgoj. Ni Krist ga nije imao. On je svoj ljudski život
živio u jednostavnosti – živeći i propovijedajući istinu. Svjetlost evanđelja obasjavala je put onih koji su Ga slušali. Trebamo učiti svoju djecu
i mlade važnosti jednostavnosti. Nemojte poticati pretjerane napore koji
se često poduzimaju kako bi se postigli najviši stupnjevi učenosti. Vidjela sam mnogo uništenih mladih ljudi prije nego što su završili sa svojim obrazovanjem, zbog takve želje za znanjem. Želimo li ostati zdravi,
moramo dopustiti razumu da nas vodi u načinu na koji živimo. Ako ostvarimo ispravan odnos s Bogom, naše biće odazvat će se Njegovim
uputama…
Danas imamo živog Iscjelitelja. Ne moramo ovisiti o umjetnim lijekovima, već o Velikom Liječniku. Kada bi svaki sanatorij u našoj zemlji
bio u živoj vezi s Bogom, istina bi se širila iz naših ustanova kao iz upaljene svjetiljke. One bi ljudima donosile milost, svjetlost i suosjećanje…
Vrijeme je da na sebe stavimo oklop svjetlosti. Vrijeme je da shvatimo našu dužnost prema svijetu u ovom trenutku njegove povijesti. Kakva li pokvarenost postoji u našim gradovima, a ipak mnogo ljudi spava!
Oni koji tvrde da su kršćani, spavaju. Ne shvaćaju da je pred njima posao koji trebaju obaviti.
Spasiteljeva služba pomaganja napaćenima uvijek je bila popraćena
Njegovim propovijedanjem Riječi. On je propovijedao evanđelje i iscjeljivao nemoći istom moćnom silom. On će to isto učiniti i danas, ali mi
moramo učiniti svoj dio tako što ćemo bolesne dovesti u dodir s velikim
Iscjeliteljem. 70
U gotovo svakoj zajednici postoji veliki broj onih koji ne slušaju propovijedanje Božje riječi niti prisustvuju bilo kakvim vjerskim službama.
Da bi evanđelje doprlo do njih, mora se odnijeti u njihove domove. Olakšanje njihovih tjelesnih potreba često je jedino sredstvo pomoću kojeg im se može pristupiti. 71
281
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
1. listopada
U pomaganju je sreća
„I neke postavi Bog u Crkvi,… dar… zbrinjavanja.“
(1. Korinćanima 12:28)
Svatko bi trebao pronaći nešto za raditi čime će biti na korist sebi i od
pomoći drugima. Bog je odredio rad kao blagoslov, i samo marljivi radnik pronalazi pravu slavu i sreću u životu. Božje odobravanje s blagonaklonim jamstvom počiva na djeci i mladima koji radosno sudjeluju u
kućanskim dužnostima, dijeleći terete oca i majke. Takva djeca bit će
korisni članovi društva kad jednom napuste svoje domove…
Isus nije izbjegavao brige i odgovornosti, kao što to čine mnogi koji
ispovijedaju da su Njegovi sljedbenici. Mnogi su slabi i neučinkoviti
upravo zato što pokušavaju pobjeći tom redu. Oni mogu posjedovati
dragocjene i ugodne osobine, ali usprkos tome gotovo su beskorisni
kada se treba suočiti s poteškoćama ili nadvladati prepreke. Pozitivnost i
energičnost, čvrstoća i karakterna snaga koji su se očitovali u Kristu,
trebaju se razviti i u nama, podvrgavanjem istoj stezi koju je On podnio.
Tada će i milost koju je On primio biti namijenjena i nama…
Isus je u svoj rad unosio dobro raspoloženje i taktičnost. Potrebno je
puno strpljenja i duhovnosti da se biblijska vjera unese u obiteljski život
i na radno mjesto, da se podnese napor svakodnevnih poslova a ipak ne
skine pogled s Božje slave. To je ono u čemu je Krist pomagao. On nikada nije bio toliko ispunjen svjetovnim brigama da ne bi imao vremena
misliti i baviti se nebeskim stvarima. Često je izražavao radost svog srca
pjevajući psalme i nebeske pjesme. Stanovnici Nazareta često su mogli
čuti Njegov glas kako se uzdiže u odavanju slave i zahvalnosti Bogu.
On je održavao povezanost s nebom preko pjesme; kada bi se oni koji
su Ga pratili žalili na umor od rada, bili su ohrabreni slatkom melodijom
s Njegovih usana…
Isus je bio izvor iscjeljujuće milosti za svijet; tijekom svih tih povučenih godina u Nazaretu, Njegov život izlijevao se u bujicama suosjećanja
i nježnosti. Stari, ožalošćeni i opterećeni grijehom, zaigrana djeca u svojoj nevinoj radosti, mala stvorenja u gaju, strpljive tovarne životinje –
svi su bili sretniji u Njegovoj prisutnosti. 1
282
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
2. listopada
Pomoćnik iz Edena
„I reče Jahve, Bog: „Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu
pomoć kao što je on.““ (Postanak 2:18)
Bog je iz čovjeka stvorio ženu kako bi mu bila družica i pomoćnica,
kako bi bila jedno s njim, da ga razveseljava, ohrabruje i bude mu blagoslov. Na njemu je da zauzvrat bude njezin snažni pomoćnik. Svi koji
stupaju u bračni život sa svetom namjerom - suprug kako bi zadobio
čiste osjećaje ženina srca, žena da omekša i poboljša karakter svoga
supruga i upotpuni ga - ispunjavaju namjeru koju Bog ima za njih. 2
Mnoge žene koje se smatraju dobro obrazovanima, nakon što su stekle
visoko obrazovanje u nekoj obrazovnoj ustanovi, u sramotnom su neznanju po pitanju praktičnih životnih dužnosti. Nemaju potrebne kvalifikacije za ispravno upravljanje obitelji, koje su samim time i ključne za sreću i
dobrobit. One mogu govoriti o pravima žena i o uzvišenom položaju
žene, no one same pokazuju se nedostojnima pravog položaja žene.
Neznanje o korisnim dužnostima u protivnosti je s Božjom namjerom
prilikom stvaranja čovjeka, i ni u kojem slučaju nije karakteristika ni
osobina pravog gospodina ili dame. 3
Jedna majka kaže da joj je suprug nevjernik. Ona ima djecu, ali ih
otac uči da pokazuju nepoštovanje prema majci. Ta majka osjeća veliki
teret odgovornosti za svoju djecu. Ne zna što bi trebala učiniti. Tada je
izrazila svoju želju da učini nešto za Božje djelo i pitala mislim li da joj
je dužnost ostaviti svoju obitelj ako je uvjerena da im ne može pomoći.
Odgovorila sam: Sestro, ne vidim kako bi mogla biti nedužna pred Gospodom i ostaviti svog muža i svoju djecu. Ne mogu zamisliti da i sama
razmišljaš da bi to mogla učiniti. Iskušenja s kojima se suočavaš mogu
biti vrlo teške prirode. Možda te često boli srce zbog nepoštovanja koje
se pokazuje prema tebi, ali sigurna sam da tvoja dužnost mora biti da se
brineš za vlastitu djecu. To je tvoje polje rada u kojem ti je dodijeljen
posao. To može biti kamenito tlo koje obeshrabruje kad ga se pokuša
obrađivati, ali imaš Prijatelja u svim svojim naporima da izvršavaš svoju dužnost neustrašivo, savjesno, ne obazirući se na sve obeshrabrujuće
okolnosti. Isus je tvoj pomoćnik . 4
283
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
3. listopada
Pomoć za pomoćnike
„Blago tebi, Izraele! Koji narod k'o tebe Jahve spasava? On štit je
tvoj što te brani.“ (Ponovljeni zakon 33:29)
Draga braćo koja radite na širenju evanđelja, nemojte dopustiti da vas
potpuno zaokupi briga za raspodjelu dobara siromašnima; nemojte se ni
zadržavati oko crkava, propovijedajući onima koji su već potpuno utvrđeni u vjeri. Učite ljude da imaju svjetlost u sebi, a ne da ovise o propovjednicima. Oni trebaju imati Krista za svog Pomagača i trebaju se
naučiti pomagati jedni drugima, kako bi propovjednik slobodno mogao
ići u nova polja. 5
Krist će pružiti pomoć onima koji pribjegnu Njemu za mudrost i snagu. Ako se ponizne duše suoče s dužnostima i kušnjama, pouzdajući se
u Isusa, Njegov moćni anđeo pazit će na njih i Onaj kome su vjerovali
pokazat će se kao dovoljan pomoćnik u svakoj nevolji. 6
Najbolja pomoć koju propovjednici mogu pružiti članovima crkve
nije držanje propovjedi, već osmišljavanje posla za njih. Dajte svakome
nešto što treba učiniti za druge. Pomognite da svi uvide da su kao oni
koji su primili Kristovu milost duži raditi za Njega. Morate sve naučiti
kako raditi. Posebno one koji su novi u vjeri treba naučiti da budu Božji
suradnici. Ako im se dodijeli posao, malodušni će ubrzo zaboraviti svoj
očaj; slabi će postati jaki, neuki mudri, i svi će biti spremni predstaviti
istinu kakva je u Isusu. Naći će pouzdanog pomoćnika u Onome koji je
obećao spasiti sve koji Mu priđu. 7
Bog je štit i pomoćnik u svakoj nevolji onima koji Mu vjeruju i pouzdaju se u Njega. Kad smo okruženi poteškoćama, opasnostima i obeshrabrenjima, ne smijemo popustiti u vjeri i načelima, već cijeniti svaku
dragocjenu zraku svjetlosti koja nam je dana i biti vjeri našim Bogom
danim odgovornostima.
Vi koji ste zbunjeni i u nevolji, podignite pogled i ohrabrite se. Predajte svoj put u vjeri suosjećajnom Otkupitelju. On je poistovjetio svoje
interese s vašima, i vaša patnja boli i Njega. On će vam pomoći nositi
vaš teret . 8
284
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
4. listopada
Usvajanje Božjeg stava
„Ne boj se jer Ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer Ja sam Bog
tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom… Jer Ja, Jahve, Bog tvoj, krijepim desnicu tvoju i kažem ti:
„Ne boj se, Ja ti pomažem.“ Ne boj se, Jakove, crviću, Izraele, ličinko, Ja sam pomoć tvoja - riječ je Jahvina - Svetac Izraelov tvoj je
otkupitelj.“ (Izaija 41:10, 13, 14)
Kad nastupi kriza i pojavi se potreba za pomoći, ni jedan radnik ne bi
smio reći: To nije moj posao. Pomoćnik koji misli da treba raditi samo
posao koji mu je dodijeljen i ništa više od toga, koji ne osjeća odgovornost da pomogne gdje god i kad god je potrebna pomoć, treba smjesta
odbaciti takav način razmišljanja. Nikada se ne smije osjećati zakinut
ako je pozvan u krizi raditi prekovremeno. Kada je potrebna dodatna
pomoć, neka radnici dragovoljno pomognu, u kršćanskoj krotkosti, i
primit će blagoslov.
Može se dogoditi da se neki bune kad se od njih traži da izvrše malene, prizemne dužnosti, ali oni moraju znati na koji način obavljati takve
dužnosti. Vjernost u malim stvarima ono je što nas priprema za korisnost u većim odgovornostima. Najuspješniji radnici su oni koji se radosno prihvaćaju posla služenja Bogu u malim stvarima. Svako ljudsko
biće treba raditi s koncem svog života i utkati ga u platno kako bi uzorak bio potpun. Oni koji žele biti korisni, uvijek će naći posla za sebe.
Nikada neće patiti od viška vremena. 9
Pokazalo bi se od pomoći mladima, a i roditeljima i učiteljima, kad bi
proučavali pouku suradnje kako je ona iznesena u Svetim spisima. Od
mnogih prikaza suradnje obratite pozornost na gradnju Gospodnjeg šatora – zornu pouku o izgradnji karaktera – prilikom koje se sav narod
ujedinio, „svatko koga je srce vuklo i duša poticala.“ (Izlazak 35:21)
Čitajte kako su povratnici iz ropstva obnovili jeruzalemski zid te - iako
su bili suočeni sa siromaštvom, poteškoćama i opasnostima - veliki je
pothvat uspješno okončan jer „narod je imao oduševljenja za
rad.“ (Nehemija 4:6)… „jer udovi smo jedni drugima.“ (Efežanima
4:25). 10
285
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
5. listopada
Slijediti Najvećeg Pomoćnika
„O Jahve, Tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam,
o Jahve, Bože naš, jer se na Te oslanjamo.“ (2. Ljetopisa 14:11)
„Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran.“ (Luka 16:10)
Savjesna pažnja u onome što Božja riječ naziva „malim stvarima“, to je
ono što čini život uspješnim. Mala dobročinstva, mala djela samoodricanja, izgovaranje jednostavnih riječi od pomoći, oprez prema malim grijesima – to je kršćanstvo. Zahvalno priznanje svakodnevnih blagoslova,
mudro korištenje svakodnevnih prilika, vjerno njegovanje povjerenih
talenata – to je ono što Gospodar traži. 11
Razmislite o ulozi učenika u Isusovu čudu kada je nahranio mnoštvo.
Hrana se umnožavala u Kristovim rukama, ali učenici su prihvaćali kruhove i dijelili ih mnoštvu koje je čekalo na njih. 12
Mnogi nemaju vjere u Boga i izgubili su povjerenje u ljude, ali ipak
cijene djela suosjećanja i pomoći. Kada vide nekoga tko dolazi u njihove domove, pomaže bolesnima, hrani gladne, odijeva gole, tješi žalosne
i nježno upućuje na Onoga čije je ljubavi i samilosti ljudski radnik samo
glasnik – kada vide takvu osobu koja to ne radi potaknuta zemaljskom
slavom ili nagradom, njihova su srca ganuta. Javlja se zahvalnost. Zapaljena je iskra vjere. Vide da je Bogu stalo do njih i spremni su poslušati
kad im se otvori Njegova riječ. 13
Kad god vam Gospod obrati pozornost na osiromašena polja i pruži
vam priliku da pomognete, nikada ne smijete zanemariti danu mogućnost. Odazovite se pozivu koji sada dopire do vas. Vaša korisnost i sposobnost da pomognete u ovom slučaju ovisit će o tome koliko je jasna
crta razgraničenja koja vas odvaja od taštine i sebičnosti svijeta. Vratite
Gospodu ono što je Njegovo i time pokažite da Uzvišena Volja vlada
vašom voljom, ispunjavajući vas samopožrtvovnim Kristovim duhom.
Činite to od srca, kao Gospodu. Zar ne vjerujemo da je kraj svih stvari
blizu? 14
286
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
6. listopada
Odakle tražimo pomoć?
„Teško onima što silaze u Egipat po pomoć i nadu u konje polažu
te se uzdaju u mnoga kola i u mnoštvo konjanika, ne gledajuć' s
uzdanjem u Sveca Izraelova i od Jahve savjeta ne tražeć'. Al' i On
je mudar i navalit će zlo, i neće poreć' svojih prijetnja; On će ustat'
na dom zlikovački i na pomoć zločinačku.“ (Izaija 31:1, 2)
Ne trebate gledati na svijet kako biste naučili što trebati pisati i objavljivati ili što ćete govoriti. Neka sve vaše riječi i djela posvjedoče: „Jer
vam ne javismo sile... po bajkama mudro izmišljenim.“ „Tako nam je
potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza
svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu.“ (2. Petrova 1:16, 19) 15
U Božjem narodu mora doći do temeljitog ispitivanja. Kako brzo,
poput drevnih Izraelaca, zaboravljamo Boga i Njegova čudesna djela te
podižemo bunu protiv Njega. Neki gledaju na svijet i žele slijediti njegovu modu i sudjelovati u njegovim zadovoljstvima, isto kao što su se
djeca Izraelova prisjećala Egipta i žudjela za lijepim stvarima u kojima
su tamo uživali, a koja im je Bog odlučio uskratiti kako bi ih iskušao i
ispitao njihovu vjernost Njemu. Želio je vidjeti cijeni li Njegov narod
više službu Njemu, i slobodu koju im je podario na tako čudesan način,
od užitaka koje su imali u Egiptu dok su bili robovi ugnjetačkog, idolopokloničkog naroda.
Svaki pravi Kristov sljedbenik morat će podnijeti neke žrtve. Bog će
ga prokušati i ispitati istinitost njegove vjere. 16
Bože sačuvaj da oni koji tvrde kako naučavaju svetu, svečanu istinu
da je kraj svih stvari blizu, i koji tvrde da im je povjeren božanski zakon, gaje ljubav prema zadovoljstvima i od svijeta traže naklonost i odobravanje! To nije primjer koji im je Krist ostavio. 17
Ljudi koji tvrde da vjeruju u istinu prihvaćaju prijedloge za širenje
istine u skladu sa svjetovnim metodama; no naša nada leži u Bogu, i mi
to moramo jasno pokazati moleći Ga za pomoć i odbijajući prilagoditi
se modelu planova ovog svijeta. 18
287
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
7. listopada
Pouke u roditeljskom domu
„Ne, Bog neće odbacit' neporočne, niti će rukom poduprijet' opake.“ (Job 8:20)
Neki pričaju o odlasku u daleke zemlje kao misionari, i to je dobro
ako Gospod tako nalaže. Brat koji je bio osvjedočen o svom grijehu
jednom je rekao: „Želim biti obraćen kako bih mogao otići pomagati
neznabošcima.“ Rekla sam mu: „Počni u vlastitom domu; budi u miru s
Bogom tamo gdje jesi; ostavi svoje grijehe i postani misionar u svom
domu.“ Ako ne možemo biti misionari u domu, ne možemo očekivati da
budemo uspješni u drugom polju. 19
S ljubavlju i nježno učite svoju djecu da priđu Bogu kao svom nebeskom Ocu. Svojim primjerom upravljanja domom naučite ih da vladaju
sobom. Naučite ih da budu od pomoći u kući. Kažite im da Krist nije
živio kako bi ugađao sebi. 20
Nema ljepšeg prizora od mladih članova obitelji koji su spremni činiti
mala djela pažnje prema starijima. Postavljanje velikog naslonjača na
toplo mjesto za mamu, donošenja stolića za noge za tetu, traženje tatinih
naočala i deseci malih djela pokazuju nenadmašnu ljubav u srcu. Ali
ako mama nikada ne uzvrati s osmijehom: „Hvala ti, srce,“ ako tatino:
„To je upravo ono što sam trebao, Suzi,“ ne pokaže da se mala pažnja
cijeni, djeca će ubrzo izgubiti takve navike. Maleni su stvorenja sklona
oponašanju i vrlo brzo poprimaju duh koji ih okružuje. Stoga, ako se
otac, kada majci klupko konca padne iz krila, sagne da ga podigne, bistre oči će to vidjeti i oštar um zapamtiti. Djecu se primjerom, tisuću puta
brže nego pravilima, može naučiti da ljubazno govore jedni s drugima,
da cijene usluge, da budu blagi i nesebični, da misle na druge i budu
pažljivi prema potrebama članova obitelji. Dječaci će, ponosni na uljudno ponašanje svog oca, biti kavaliri i pomagati svojim mlađim sestrama;
djevojčice će, oponašajući majku, biti blage i strpljive, čak i kad njihova
velika braća budu bučna i nepažljiva. 21
288
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
8. listopada
Udaljavanje od egipatskog odgoja
„Jer prazna je i ništavna pomoć Egipta, zato ga i zovemo: Rahab –
danguba.“ (Izaija 30:7)
Obrazovanje u egipatskim školama nije bilo ono što je osposobilo
Mojsija da nadvlada svoje neprijatelje, već uvijek prisutna, neustrašiva
vjera, vjera koja nije posustajala ni kad je bila izložena najtežim okolnostima. Na Božju zapovijed Mojsije je kretao naprijed iako ispred njega
naizgled nije bilo ničeg na što bi mogao kročiti svojim nogama. Više od
milijun ljudi ovisilo je o njemu, i on ih je vodio naprijed korak po korak,
dan po dan. Bog je dopustio to samotno putovanje kroz pustinju kako bi
Njegov narod stekao iskustvo u podnošenju nevolja i kako bi znali da kad su u opasnosti - samo u Bogu mogu naći olakšanje i izbavljenje. Na
taj su način mogli naučiti poznavati Boga i vjerovati u Njega te služiti
Mu živom vjerom.
Bog ne ovisi o ljudima sa savršenim obrazovanjem. Njegovo djelo ne
treba čekati dok Njegove sluge ne prođu tako duge i opsežne pripreme
koje neke od naših škola planiraju provesti. On želi ljude koji cijene
prednost da postanu Njegovi suradnici – ljude koji će Ga častiti pokazujući bezuvjetnu poslušnost Njegovim zahtjevima, neovisno o teorijama
koje su im prethodno bile usađene. Nema granice korisnosti za one koji
se odreknu svojeg ja i žive životom potpune posvećenosti Bogu, podvrgavajući se nužnoj stezi koju Bog nameće, ne žaleći se i ne posustajući
na putu.22
Nikakva razonoda - koja koristi samo njima samima - neće se pokazati tako velikim blagoslovom djeci i mladima kao prilika da pomažu drugima…
Može se pobuditi novo zanimanje za rad u vrtu ili izlete u polja ili
šumu poticanjem učenika da se sjete onih koji su zakinuti za ta ugodna
mjesta te da podijele s njima uživanje u prekrasnim stvarima u prirodi.
Pažljivi učitelj naći će mnogo prilika za usmjeravanje učenika na djela
pomaganja drugima. 23
289
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
9. listopada
Udruživanje za pionirski rad
„Bolje je dvojici nego jednome, jer imaju bolju plaću za svoj trud.
Padne li jedan, drugi će ga podići; a teško jednomu! Ako padne,
nema nikoga da ga podigne.“ (Propovjednik 4:9, 10)
Bog poziva kršćanske obitelji da idu u društvene zajednice koje su u
tami i zabludi te mudro i ustrajno rade za Gospodara. Odazvati se tom
pozivu zahtijeva žrtvu. Dok mnogi čekaju da se uklone sve prepreke,
duše u svijetu umiru bez nade i bez Boga. Mnogo i mnogo ljudi će se da bi zadobili svjetovno blago ili da bi stekli znanstvene spoznaje - zaputiti u opasna područja i podnositi poteškoće i oskudicu. Gdje su oni
koji su voljni učiniti to isto kako bi drugima pričali o Spasitelju? Gdje
su ljudi i žene koji će se odseliti u područja kojima je potrebno evanđelje, kako bi one koji su u temi mogli uputiti na Otkupitelja? 24
Misionari koji se uzdržavaju vlastitim radom često su vrlo uspješni.
Od malih, skromnih početaka njihov posao napreduje dok se kreću naprijed pod vodstvom Božjeg Duha. Neka dvojica ili više njih zajedno
počnu s djelom evangelizacije. Možda neće dobiti neko posebno ohrabrenje od onih na čelu djela vezano uz financijsku podršku; no neovisno
o tome, neka krenu naprijed moleći se, pjevajući, podučavajući, živeći
istinu. Mogu se primiti kolportiranja i na taj način upoznati mnoge obitelji s istinom. Kako napreduju u svome radu, stječu blagoslovljeno iskustvo. Ponizni su i ispunjeni osjećajem bespomoćnosti, ali Gospod ide
pred njima i oni nalaze simpatije i pomoć i među bogatima i među siromašnima. Čak je i siromaštvo tih predanih misionara sredstvo preko
kojeg će dobiti pristup ljudima. Na putu kojim prolaze primaju pomoć u
mnogim oblicima od onih kojima donose duhovnu hranu. Oni nose poruku koju im Bog daje i njihovi su napori okrunjeni uspjehom. Mnogi
koji nikada ne bi bili pridobiveni za Krista da nije bilo tih poniznih učitelja, bit će dovedeni do spoznaje istine . 25
290
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
10. listopada
Suradnici koji šire miomiris
„Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju
borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.“ (Filipljanima 4:3)
Oni kojima je dana svjetlost ne smiju zapečatiti posudu s dragocjenom pomasti, već trebaju razbiti bocu i podijeliti miomiris sa svima koji
ih okružuju. 26
Ljubav je to što će činiti nebesku obitelj blagoslovljenom. Oni koji
njeguju ljubav u domaćem krugu, oblikovat će karakter nalik Kristovom
i osjećat će neodoljibu potrebu širiti koristan utjecaj i izvan obiteljskog
kruga kako bi drugi bili blagoslovljeni ljubaznom, pažljivom službom,
ugodnim riječima, suosjećanjem nalik Kristovom i djelima dobročinstva. Bit će brzi u opažanju onih čija su srca gladna i spremit će gozbu
za ljude koji su u potrebi i nevolji…
Kada nas Gospod poziva da činimo dobro drugima izvan našeg doma,
On time ne misli da se naša pažnja u domu treba umanjiti te da bismo
trebali manje voljeti našu braću ili našu zemlju zato što On želi da proširimo krug svoje naklonosti. 27
Iako neki mogu biti ograničeni na posjedovanje jednog talenta, on će
se uvećati ako ga koriste. Bog cijeni službu u skladu s onim što čovjek
ima, a ne onim što nema. Izvršavamo li svoje svakodnevne dužnosti
vjerno i s ljubavlju, dobit ćemo Gospodarevo odobravanje kao da smo
učinili neko veće djelo. Moramo prestati težiti za tim da činimo velika
djela i trgujemo velikim talentima ako je na nas stavljena odgovornost
samo za male talente i skromne dužnosti. Kada previđamo male svakodnevne dužnosti i posežemo za većim odgovornostima, ne uspijevamo u
potpunosti izvršiti upravo onaj posao koji nam je Bog dao.
O, kad bih mogla utisnuti u umove ove crkve činjenicu da Krist ima
pravo na njihovu službu! Draga braćo i sestre, jeste li postali Kristove
sluge? U tom slučaju, posvetite li većinu svog vremena službi sebi samima, kakav ćete odgovor dati Gospodaru kad vas zatraži da položite račun o vašem upravljanju? 28
291
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
11. listopada
Obuka dobrih „Feba“
„Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji: primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskočite joj
u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom
mnogima i meni samomu.“ (Rimljanima 16:1, 2)
Poniznim, posvećenim ženama oplemenjenim Kristovom milošću
otvoren je put da posjećuju one kojima je potrebna pomoć i donose svjetlost obeshrabrenim dušama. One mogu podignuti na noge one koji su
pali, moleći se s njima i upućujući ih Kristu. 29
Neki su pozvani na dužnosti koje se smatraju skromnima – kao na
primjer kuhanje. Ali umijeće kuhanja nije mala stvar. Vješta priprema
hrane jedna je od najvažnijih sposobnosti, važnija od podučavanja glazbe ili izrade odjeće. Time ne mislim omalovažavati podučavanje glazbe
ili izradu odjeće, jer je i to ključno. No umijeće pripremanja hrane tako
da bude i zdrava i ukusna, još je važnija. Na tu vještinu treba se gledati
kao na najvažniju od svih vještina, jer je tako usko povezana sa životom.30
Neke majke vlastitim rukama otvaraju vrata i zapravo same pozivaju
đavola da uđe time što dopuštaju svojim kćerima da ostanu besposlene
ili, što je jedva malo bolje, da provode svoje vrijeme u pletenju, kukičanju ili vezenju, a upošljavaju djevojku izvana da radi stvari koje bi trebala raditi njihova djeca. One ih puštaju da posjećuju svoje prijatelje
vršnjake, stvaraju vlastita poznanstva, te čak da se udaljavaju od nadzora svojih roditelja daleko od doma, gdje im je dopušteno činiti gotovo
sve što požele. Sotona koristi sve takve prilike i preuzima vlast nad umovima te djece. 31
Djecu treba odgajati od ranih godina da budu korisna i da dijele terete
svojih roditelja. Na taj način ona mogu biti veliki blagoslov u olakšavanju briga premorenoj majci. Dok su djeca zaposlena aktivnim radom,
neće imati viška vremena i imat će manje prilika družiti se s taštim, brbljavim, neprikladnim društvom, čiji zao utjecaj može uništiti cijeli život
nevine djevojke, kvareći njezino dobro ponašanje. 32
292
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
12. listopada
Nadahnuti ljude nadom
„Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.“ (Rimljanima 16:9)
U svakom našem druženju s drugim ljudima treba imati na umu da u
njihovu životu postoje poglavlja skrivena od smrtnih očiju. Na stranicama sjećanja ispisane su tužne priče dobro čuvane od znatiželjnih očiju.
Tamo stoje zabilježene duge, teške bitke s nesretnim okolnostima, možda poteškoće u obiteljskom životu, koje dan za danom slabe hrabrost,
pouzdanje i vjeru. Oni koji se bore u borbi života protiv nepovoljnih
izgleda mogu biti ojačani i ohrabreni malim znakovima pažnje čija je
cijena samo malo truda s ljubavlju. Takvima je snažan, uslužan stisak
ruke pravog prijatelja vredniji od zlata ili srebra. Ljubazne riječi dobrodošle su poput osmijeha anđela.
Ima mnogo ljudi koji se bore sa siromaštvom, prisiljeni naporno raditi
za male nadnice koji su u stanju osigurati tek najosnovnije životne potrebe. Muka i odricanje, bez nade u bolje sutra, čine njihov teret vrlo teškim. Kada se tome doda patnja i bolest, teret postaje gotovo nemoguć za
podnijeti. Izmučeni brigama i ugnjetavani, ne znaju kamo se okrenuti za
olakšanje. Suosjećajte s njima u njihovim iskušenjima, njihovim patnjama i razočaranjima. To će vam otvoriti put da im pružite pomoć. Pričajte im o Božjim obećanjima, molite se s njima i za njih, nadahnite ih nadom.33
Koliko god neki bili niski, koliko god pali, koliko god obeščašćeni i
osramoćeni, ne smijemo ih prezreti i ravnodušno proći kraj njih; trebamo se sjetiti činjenice da je Krist umro za njih, te da On nije dao svoj
život za nas, da nije učinio da Njegova svjetlost obasja naše duše, možda bismo bili u još gorem stanju od onih koje smo skloni prezirati. Trebamo imati na umu da je Isus otkupio palog muškarca, ženu ili mladu
osobu koju mi možda preziremo. 34
Kršćanin ne želi živjeti za sebe. Njega raduje posvetiti sve što ima i
sve što jest službi svoga Gospodara. Njega pokreće neizreciva želja da
pridobije duše za Krista. Oni koji ne osjećaju takvu želju trebali bi se
zabrinuti za vlastito spasenje. Neka se mole za duh službe. 35
293
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
13. listopada
Izbjegnite Merozovo prokletstvo
„Proklinjite Meroz,“ Anđeo će Jahvin, „proklinjite žitelje njegove
što Jahvi nisu u pomoć pritekli, u pomoć Jahvi s junacima.“
(Suci 5:23)
Članovi crkve ne osjećaju individualni poticaj da ulože ozbiljne napore koje su u stanju poduzeti, pa svaka grana djela pati od nedostatka žarke pobožnosti i predanih, poniznih i bogobojaznih radnika. Gdje su vojnici Kristova križa? Neka se bogobojazni, iskreni, predani ljudi, koji
nepokolebljivo gledaju na Božju slavu, pripreme za bitku protiv zablude. U ovom vremenu duhovnog sukoba ima previše slabih, kukavičkih
srca. Kada bi barem od slabih postali jaki, kada bi odvažno ušli u bitku,
tjerajući u bijeg vojske tuđinaca!
Meroz predstavlja određenu vrstu ljudi. Misionarski duh nikada nije
zahvatio njihove duše. Pozivi iz stranih misija nisu ih potaknuli na djelovanje. Kakav će izvještaj podnijeti Bogu oni koji ne rade ništa za Njegovo djelo – ništa kako bi pridobili duše za Krista? Takvi će biti odbačeni riječima: „Slugo zli i lijeni.“ (Matej 25:26)
Interesi i djelovanje crkve moraju se ozbiljnije i odlučnije proširiti na
domaće i strane misije. Oni koji su bili uspješni u korištenju svojih talenata kako bi stekli zemaljska blaga, sada trebaju upotrijebiti te sposobnosti kako bi promicali Božje djelo i izgrađivali Njegovo kraljevstvo.
Bog će prihvatiti njihovu taktičnost i sposobnosti kada ih posvete Njemu i učinkovito će ih upotrijebiti u velikom djelu obraćanja ljudi od
zablude k istini. Naši mladići i djevojke trebaju duboko ispitivati svoja
srca da vide što trebaju učiniti za Gospodara. Postoji posao koji se treba
obaviti, kojeg novac ne može izvršiti. Polja u kojima nedostaje ljudi
trebaju se snabdjeti revnim radnicima, onima čija srca gore ljubavlju za
Krista i ljubavlju za duše. Svi koji se prihvate rada u području misionarstva morat će izdržati iskušenja i poteškoće; susrest će se s teškim radom, i to s puno teškog rada, ali oni čiji karakter nosi ispravan pečat,
ustrajat će usprkos poteškoćama, obeshrabrenjima i nestašici, držeći se
čvrsto za Gospodnju ruku . 36
294
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
14. listopada
Provođenje teorije u praksu
„Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!“ (Marko 9:24)
Obilje svjetlosti i dokaza nije ono što čini dušu slobodnom u Kristu,
već je to uzdizanje sile i volje i snage duše da iskreno zavapi:
„Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!“ (Marko 9:24) 37
Uhvatite se za Krista živom, aktivnom vjerom. Priđite Mu onakvi
kakvi ste, bespomoćni i ovisni, i recite: „Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!“ (Marko 9:24) Pomozi mi da proučavam Tvoj život, Tvoje samoodricanje i žrtvu; pomozi mi da postanem kršćanin u punom smislu te
riječi. 38
Članovima naše crkve jako je potrebno poznavanje primijenjene pobožnosti. Trebaju prakticirati samoodricanje i žrtvovanje. Trebaju pružiti dokaz svijetu da su nalik Kristu. Stoga posao koji Krist zahtijeva od
njih ne smije raditi nikakav zamjenik, niti smiju prebaciti teret koji sami
trebaju nositi na neki odbor ili instituciju. Trebaju postati karakterom
nalik Kristu, darujući svoja sredstva i vrijeme, svoje suosjećanje, svoj
osobni napor kako bi pomogli bolesnima, utješili žalosne, olakšali položaj siromašnima, ohrabrili malodušne, prosvijetlili duše u tami, ukazali
grješnicima na Krista, pokazali srcima obveznost Božjeg zakona. 39
Oni koji su osjetili teret kršćanskog djela pomaganja svjedočili su
svojim postupcima i revnom, neumornom energijom da se ne zadovoljavaju time da budu vjernici samo u teoriji. Oni su se trudili hoditi u svjetlosti. Pretočili su svoje vjerovanje u postupke. Objedinili su vjeru i djela. Izvršili su upravo onaj posao koji je Gospod odredio da se učini i
mnoge su duše prosvijetljene, osvjedočene i pružena im je pomoć. 40
U praktičnom djelu koje nam predstoji, posvuda i na sve strane, moramo vjerom u Kristovu snagu dati sve od sebe kako bismo se približili
Bogu, jer imamo obećanje da će se Bog odazvati i približiti se nama. A
tada imamo blaženo jamstvo da ćemo biti od pomoći svima koji dođu u
djelokrug našeg utjecaja . 41
295
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
15. listopada
Nadahnuta vlast
„Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima Mu je vlast.
Ime Mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.
Nadaleko vlast će Mu se sterat' i miru neće biti kraja.“
(Izaija 9:6, 7)
Naš Gospod je istina, On je ljubav i Njegovo se vladalačko žezlo proteže duž cijelog svemira. 42
Anđeli su Božji poslanici, koji blistaju od svjetlosti koja uvijek teče iz
Njegove prisutnosti, i na hitrim se krilima žure izvršiti Njegovu volju.
Ali Sin, Božji pomazanik, „otisak Bića Njegova,“ „odsjaj Slave,“ „sve
nosi snagom riječi svoje,“ ima vrhovnu vlast nad svima. (Hebrejima
1:3) „Slavan prijestol dignut od davnina,“ mjesto je Njegova svetišta
(Jeremija 17:12); „pravedno žezlo,“ žezlo je Njegova kraljevstva.
(Hebrejima 1:8) „Slava je i veličanstvo pred Njim, sila i sjaj u Svetištu
Njegovu.“ (Psalam 96:6) Milost i istina idu pred Njegovim licem.
(Psalam 89:14)
Budući da je zakon ljubavi temelj Božje vladavine, sreća svih razumnih bića ovisi o njihovoj savršenoj usklađenosti s Njegovim velikim
načelima pravednosti. Bog od svih svojih stvorenja želi službu iz ljubavi
– službu koja izvire iz poštovanja prema Njegovu karakteru. 43
Crkva treba biti ono što je Bog namijenio da bude: predstavnik Božje
obitelji u svijetu. 44
Kad ne bi bilo crkvenog reda i uprave, crkva bi se raspala na dijelove;
ne bi se mogla održati kao cjelina. 45
Onaj tko je slab i neiskusan, usprkos svojoj slabosti može biti osnažen
od onih koji imaju više nade i koji su bogatiji iskustvom. Iako je najmanji od svih, on je kamen koji mora blistati u zgradi. On je ključni član
organiziranog tijela, ujedinjen s Kristom. 46
Ako se crkve ne organiziraju tako da mogu provoditi i održavati red,
nemaju se čemu nadati u budućnosti; neizbježno će se raspasti na djeliće.47
296
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
16. listopada
Organizirani za službu
„I neke postavi Bog u Crkvi… dari... upravljanja.“
(1. Korinćanima 12:28)
Crkva je organizirana da služi; u životu službe Kristu, povezanost s
crkvom jedan je od prvih koraka. Odanost Kristu zahtijeva vjerno izvršavanje crkvenih dužnosti. To je važan dio obuke pojedinca; u crkvi
prožetoj životom njezina Gospodara, to će izravno dovesti do rada za
svijet koji se nalazi izvan nje. 48
Svatko tko je odan vojnik u Gospodnjoj vojsci bit će revan, iskren i
učinkovit radnik, trudeći se da promiče interese Kristova kraljevstva.
Neka nitko ne pokušava reći svom bratu: „Nije na tebi da radiš Gospodnji posao; prepusti to propovjedniku.“ Mnogi članovi crkve zakinuti su
za iskustvo koje su trebali imati jer je prevladalo mišljenje da propovjednik treba obavljati sav posao i nositi sve terete. 49
Ne možete li oformiti čete te kao Kristovi vojnici krenuti na posao,
ulažući svu svoju taktičnost i vještinu i talent u Gospodarevu službu,
kako biste spasili duše od propasti? Neka se za taj posao organiziraju
grupe u svakoj crkvi. 50
U svakoj crkvi trebaju postojati dobro organizirani odredi radnika koji
će djelovati u okolici te crkve. Odrecite se svojeg ja i pustite Krista da
vas vodi kao vaš život i sila. Bacite se na taj posao bez odgađanja i istina će biti kao kvasac u zemlji. Kad se takve snage pokrenu na posao u
svim našim crkvama, javit će se obnavljajuća, preobražavajuća, oživljavajuća sila u crkvama, jer će članovi raditi upravo onaj posao koji im je
Bog dao da rade. Neka sve naše crkve budu aktivne, revne, pune entuzijazma nadahnutog Božjim Duhom i silom. Mudro korištenje sredstava,
sposobnosti i sila koje vam je Bog dao, posvećenih službi Njemu, to je
ono što će dovesti do promjene u zajednicama u kojima radite. Možda
ćete u nekim mjestima morati početi vrlo skromno, ali nemojte se obeshrabriti; djelo će rasti, a vi ćete vršiti službu evangelizatora. Promatrajte
način na koji je Krist radio i težite za tim da radite poput Njega. 51
297
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
17. listopada
Ljudi koji preziru vlast
„Umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za
kaznu na Dan sudnji sačuvati, ponajpače one koji u prljavoj požudi
idu za puti i preziru Veličanstvo.“ (2. Petrova 2:9, 10)
Hvalisavi spiritisti prisvajaju veliku slobodu i laskavim, krasnorječivim jezikom pokušavaju opčiniti i obmanuti neoprezne duše da izaberu
širok put uživanja i popuštanja grijehu, umjesto uskog puta i ravne staze. Spiritisti zahtjeve Božjeg zakona nazivaju okovima te kažu da oni
koji ih poštuju žive život ropskog straha. Slatkim riječima i lijepim govorima hvale se svojom slobodom i pokušavaju prekriti svoja opasna
krivovjerja haljinama pravednosti. Željeli bi da najodvratniji zločini
budu smatrani blagoslovom ljudskom rodu.
Ti ljudi pred grješnikom otvaraju široka vrata kroz koja može slijediti
nagone tjelesnog srca i kršiti Božji zakon – posebice sedmu zapovijed.
Oni koji izgovaraju te velike pompozne riječi taštine, i koji slave svoju
slobodu u grijehu, obećavaju onima koje obmanu uživanje slobode na
putu pobune protiv otkrivene Božje volje. Te prevarene duše i same su u
potpunom ropstvu sotone i njima upravlja njegova sila, a ipak obećavaju
slobodu onima koji se usude slijediti isti put grijeha koji su oni sami
izabrali.
Sveti spisi doista se ovdje ispunjavaju u riječima da slijepi vode slijepce. Jer tko čovjeka nadvlada, njemu će čovjek biti rob. Te obmanute
duše u najgorem su ropstvu demona. Sklopili savez sa silama tame i
nemaju snage suprotstaviti se volji demona. To je sloboda kojom se oni
hvale. Sotona ih je nadvladao i odveo u svoje ropstvo, a velika sloboda
obećana onima koje takvi obmanu jest bespomoćno ropstvo grijehu i
sotoni.
Ne smijemo ići na njihove skupove, niti se naši propovjednici trebaju
upuštati u prepirke s njima. Oni su ona vrsta ljudi za koju nam je rečeno
da ih ne pozivamo u naše kuće niti da ih pozdravljamo. 52
298
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
18. listopada
Dar urednog upravljanja
„Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne
ovlada mnome.“ (Psalam 119:133)
Red je prvi zakon neba i Gospod želi da Njegov narod u svojim domovima pruži sliku reda i sklada koji vlada u nebeskim dvorovima. Istina nikada ne stavlja svoje osjetljive noge na put nečistoće ili pokvarenosti. Istina ne čini ljude i žene grubima, neuglađenima ili neurednima.
Sve koji ju prihvate ona podiže na višu razinu. Pod Kristovim utjecajem
odvija se djelo stalnog oplemenjivanja.
Vojskama Izraela dane su posebne upute da sve u njihovim šatorima i
oko njih treba biti čisto i uredno da Gospodnji anđeo, prolazeći kroz
tabor, ne bi ugledao njihovu nečistoću. Bi li Gospod bio toliko osjetljiv
da primijeti te stvari? Da, bio bi, jer navedena je činjenica da – kad bi
ugledao njihovu nečistoću – ne bi mogao poći s njihovom vojskom u
bitku.
Onaj koji je toliko pazio da Izraelova djeca njeguju naviku čistoće,
neće odobriti nikakvu prljavštinu u domovima svojeg naroda danas. Bog
s negodovanjem gleda na nečistoću bilo kakve vrste. Kako bismo Ga
mogli pozvati u svoje domove ako sve nije uredno i čisto i neokaljano?
Vjernike se treba učiti da, iako su možda siromašni, ne moraju biti
prljavi ili neuredni kao osobe ili u svojim domovima. Po tom pitanju
treba se pružiti pomoć onima koji naizgled nemaju osjećaj za značenje i
važnost čistoće. Treba ih podučiti da oni koji žele predstavljati uzvišenog i svetog Boga moraju održavati svoje duše čistima i neokaljanima te
da se ta čistoća mora prenijeti na njihovu odjeću i sve što se nalazi u
njihovu domu, kako bi službujući anđeli mogli vidjeti da je istina dovela
do promjene u njihovu životu, čisteći dušu i oplemenjujući ukus. Oni
koji, nakon što su primili istinu, ne uvedu promjenu u svom načinu govora ili vladanja, u odijevanju ili u svojoj okolini, žive za sebe a ne za
Krista. Oni nisu bili nanovo stvoreni u Kristu Isusu u čistoći i svetosti. 53
299
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
19. listopada
Red kao načelo
„A sve neka bude dostojno i uredno.“ (1. Korinćanima 14:40)
Neki koji tvrde da su Kristovi sljedbenici nazivaju red i urednost ohološću. Izgleda da smatraju vrlinom ostaviti svoje kuće i imanja u neurednom, neobrađenom stanju, misleći da će na taj način pružiti dokaz o
svom zanemarivanju prolaznih stvari te o tome kako visoko cijene duhovne stvari. Ali to isto zanemarivanje i lijenost koja obilježava njihov
poslovni život, prenijet će se na njihov vjerski život. Njihovo vjersko
iskustvo bit će manjkavo… Bog od svojeg naroda zahtijeva da budu
čisti i uredni. Sve Njegove upute djeci Izraela bile su takve da su utvrđivale navike reda i čistoće u njihovu odijevanju i okolini. To je bilo nužno kako bi mogli sačuvati zdravlje i širiti pravilan utjecaj na druge narode kao ljudi koje je usvojio živi Bog. 54
Neki ljudi izgledaju vrlo neuredno. Njima je potrebno vodstvo Svetoga Duha kako bi se pripremili za čisto i sveto nebo. Bog je naredio da
Izraelci – kada pristupe planini kako bi čuli objavu zakona - moraju doći
čista tijela i u čistoj odjeći. I danas Ga njegov narod treba častiti navikama savjesne urednosti i čistoće.
Kršćanima će biti suđeno prema rodovima koje donesu. Pravo Božje
dijete bit će uredno i čisto. Iako se moramo čuvati nepotrebnog ukrašavanja i razmetljivosti, ni u kojem slučaju ne smijemo biti nemarni i ravnodušni prema našem vanjskom izgledu. Sve u vezi s našom osobom i
našim domom treba biti uredno i privlačno. Mlade treba naučiti kako je
važno da njihov izgled bude bez pogovora, te da njihova pojava bude na
čast Bogu i istini…
Majke, želite li da vaša djeca budu čista, neka njihova okolina bude
čista. 55
Vidjela sam da Bog neće priznati neurednu ili nečistu osobu kao kršćanina… Vidjela sam da se takve stvari treba otvoreno ukoriti, i ako ne
dođe to trenutne promjene u tim stvarima kod nekih koji ispovijedaju
istinu, treba ih udaljiti iz zbora. 56
300
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
2o. listopada
Uvođenje reda u crkvu
„Poradi toga ostavih te na Kreti da urediš preostalo.“ (Titu 1:5)
Zabrinuto sam čekala u nadi da će Bog podariti svoj Duh određenim
pojedincima i upotrijebiti ih kao oruđa pravednosti da probudi svoju
crkvu i uvede red u nju. Gotovo sam pala u očaja dok sam promatrala,
godinu za godinom, sve veće udaljavanje od one jednostavnosti koju mi
je Bog pokazao kao odliku koja treba krasiti život Njegovih sljedbenika.
Bilo je sve manje i manje zanimanja i predanosti Božjem djelu. Pitam
vas: U čemu su oni, koji tvrde da vjeruju u svjedočanstva, pokušali živjeti u skladu sa svjetlošću koja im je dana? U čemu su poslušali dana
upozorenja? U čemu su slijedili upute koje su primili?
Vidjela sam da u srcima i životima mnogih treba doći do velikih
promjena da bi Bog svojom silom mogao raditi preko njih za spasenje
drugih. Moraju se obnoviti na Božju sliku, u pravednosti i istinskoj svetosti. Tada će ljubav prema svijetu, ljubav prema sebi i svaka životna
ambicija sračunata da uzdigne sebe biti promijenjena Božjom milošću i
iskorištena u posebnom djelu spašavanja duša za koje je Krist umro.
Poniznost će zauzeti mjesto oholosti, a uznosito samopoštovanje zamijenit će krotkost. Svaka sila srca bit će pod vlašću nesebične ljubavi za
cijelo čovječanstvo. 57
Kraj je blizu! Bog poziva crkvu da uvede red u stvari koje ostaju vječno. Božji suradnici, Bog vas je ovlastio da povedete druge sa sobom u
kraljevstvo. Vi trebate biti Božja živa oruđa, provodnici svjetla svijetu, i
oko vas stoje nebeski anđeli koje je Krist zadužio da vas podupru, ojačaju i podrže u radu na spašavanju duša. Pozivam crkve u svim poljima:
Budite odvojeni i različiti od svijeta – u svijetu, ali ne od njega, odsjajujući blistave zrake Sunca Pravde, čisti, sveti i neokaljani, noseći u vjeri
svjetlost na sve putove i staze ove Zemlje. Neka se sve crkve probude
prije nego što bude zauvijek prekasno.58
301
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
21. listopada
Razlučivanje duhova
„Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti,… drugomu razlučivanje duhova.“ (1. Korinćanima 12:8, 10)
Neki su bili toliko zaslijepljeni vlastitim nevjerovanjem da nisu mogli
prepoznati duh koji je vodio brata B. On bi im mogao pomoći da je bio
na Božjoj strani…
On smatra kako je čast poticati sumnje i nevjerovanje u vezi s vjerom
u kojoj je utvrđen narod koji drži Božje zapovijedi. Istina kojoj se nekad
radovao, sada mu je postala tama; ako ne promijeni smjer kojim je krenuo, ponovno će upasti u mješavinu pogleda različitih vjeroispovijesti,
ali se u potpunosti neće slagati ni s kojom od njih; bit će sam za sebe
crkva, ali neće biti pod vlašću velikog Poglavara crkve. Dovodeći svoje
poglede u suprotnost s vjerom cjeline, on obeshrabruje crkvu. 59
Postoji mnogo načina na koje će neprijatelj raditi, i stoga oni koji su
postavljeni kao stražari na zidine Siona moraju biti pouzdani, raspoznajući svaki neprijateljev plan. Krist nas je upozorio na nadolazeće obmane i neistine, i Njegova se upozorenja moramo strogo pridržavati. Svačija osjetila trebaju biti budna. Svi trebaju proučavati pojave od uzroka do
posljedica i uvidjeti nužnost dane situacije, ne samo u jednom, već u
svim njezinim vidovima. Trebaju shvatiti što treba podržati, a što ostaviti po strani. Trebaju razlučivati duhove svega što se predstavlja kao izravna poruka s Neba. Trebaju opaziti kada se obmane množe u samoj
našoj sredini. Trebaju se pobrinuti da odgoj i obuka naroda u ovim posljednjim danima bude osnovana na čvrstom pouzdanju u Božju Riječ
koja je da i amen u Kristu Isusu. 60
Proučavajući Božju Riječ i izvršavajući njezine naloge u svim svojim
poslovnim pothvatima, ljudi mogu pažljivo razlučivati duh koji pokreće
pojedine postupke. Umjesto da slijede ljudske nagone i urođene sklonosti, marljivim proučavanjem mogu naučiti načela koja bi trebala upravljati Adamovim sinovima i kćerima. 61
302
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
22. listopada
Kristova oštroumnost
„Vrebajući na Nj, poslaše uhode koji su se pravili pravednicima da
Ga uhvate u riječi pa da Ga predaju oblasti i vlasti upraviteljevoj.
Upitaše Ga dakle: „Učitelju, znamo da pravo zboriš i naučavaš te
nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjem. Je li nam dopušteno
dati porez caru ili nije?“ Proničući njihovu lukavost, reče im:
„Pokažite mi denar.““ (Luka 20:20–24)
Isus je izvor sve mudrosti. Oni koji se povežu s Njime primaju savjete
od nebeskog izvora. A samo takvi koji imaju „mudrost odozgor“ mogu
živjeti prema riječima: „Mudro se ponašajte prema onima vani.“ (Jakov
3:17; Kološanima 4:5) Ako uvijek pred svojim očima imamo Božju
slavu, naše će oči biti pomazane nebeskom pomasti za oči i bit ćemo u
stanju vidjeti dublje te još izdaleka spoznati što svijet uistinu jest. Kad
uvidimo njegovo nepoštenje, njegovu prepredenost, njegovu sebičnost,
njegovo dodvoravanje, njegovo pretvaranje, hvalisanje i pohlepnu lakomost, trebamo usvojiti stav kojim ćemo predstavljati istinu svojim zdravim načelima, strogim poštenjem i svetom odvažnošću u priznavanju
Krista.62
Gospod želi da primimo puninu Njegovih blagoslova kako ne bismo
bili na strani onih koji dovode u pitanje i sumnjaju, već želi da imamo
duhovno razlučivanje i budemo u stanju razlikovati glas Pravog Pastira
od glasa stranca. Moramo imati osobno iskustvo. Nemojte si laskati da
ste svjetlost svijeta zato što ste dostigli visok položaj. Pitanje glasi:
„Jeste li svjetlo svijeta ili ste tama svijetu?“ Cijelo Nebo puno očekuje
od vas kojima je povjerena dragocjena svjetlost. Ta svjetlost obasjala
vas je u obliku jasnih, sjajnih zraka od prijestolja živog Boga. Pitanje od
najveće važnosti za svakoga glasi: „Je li sve u redu s mojom dušom?“
Ni s kime nije sve u redu dok se ne odazove i ne postupi po svjetlosti
koju je Nebo dopustilo da obasja njegov um. Svjetlost istine dragocjenije je od ičega… Ta svjetlost nas prokušava i navodi nas da otkrijemo
kakva smo duha. 63
303
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
23. listopada
Salomonova molitva za rasuđivanje
„Sada, o Jahve, Bože moj, Ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji
se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da
može suditi Tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati Tvojim narodom koji je tako velik!“
(1. Kraljevima 3:7–9)
[Salomon] je uvidio da je bez nebeske pomoći bespomoćan poput
malog djeteta u izvršavanju odgovornosti koje su počivale na njemu.
Znao je da mu nedostaje sposobnosti rasuđivanja, i taj osjećaj njegove
velike potrebe naveo ga je da traži mudrost od Boga. U njegovu srcu
nije bilo nikakvih sebičnih težnji za znanjem koje bi ga uzdignulo iznad
ostalih ljudi. Želio je vjerno vršiti dužnosti koje su prenesene na njega i
izabrao je dar koji će se pokazati kao sredstvo kojim će njegova vladavina dati slavu Bogu. Salomon nikada nije bio toliko bogat ni toliko mudar, ni toliko istinski velik kao kada je priznao: „Ja sam još sasvim mlad
te još ne znam vladati.“ (1. Kraljevima 3:7)…
Bog kojemu služimo ne pravi razlike među ljudima. Onaj koji je Salomonu dao duh mudrog rasuđivanja, spreman je isti blagoslov dati svojoj
djeci danas. „Nedostaje li komu od vas mudrosti,“ kaže Njegova riječ,
„neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu
se.“ (Jakov 1:5) Kada onaj koji nosi terete poželi mudrost više nego bogatstvo, moć ili slavu, neće se razočarati…
Sve dok ostane posvećen, čovjek kojeg je Bog obdario rasuđivanjem i
sposobnostima neće pokazati želju za višim položajem, niti će pokušavati vladati drugima ili ih kontrolirati. Nužda tjera ljude da nose odgovornosti; ali umjesto da teži za prevlašću, onaj tko je pravi vođa molit će
se za srce puno razumijevanja kako bi mogao praviti razliku između
dobra i zla.
Put ljudi koji su postavljeni za vođe nije lagan. Ali oni u svakoj poteškoći trebaju vidjeti poziv na molitvu. Nikada ne smiju propustiti savjetovati se s velikim Izvorom sve mudrosti. Ojačani i prosvijetljeni od
Velikog Gospodara, bit će osposobljeni čvrsto stajati nasuprot nesvetim
utjecajima i razlikovati ispravno od pogrešnog. 64
304
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
24. listopada
Božji darovi Salomonu
„Zato mu Jahve reče: „Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života,
ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo ću učiniti po riječima tvojim: dajem ti srce
mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati
itko poslije tebe.“ (1. Kraljevima 3:11, 12)
Bog je Salomonu dao mudrost koju je želio više od bogatstva, časti ili
dugog života. Njegov zahtjev za oštrim umom, velikim srcem i blagim
duhom bio je uslišan…
Mnogo je godina Salomonov život odlikovala predanost Bogu, s poštenjem i čvrstim načelima te strogom poslušnošću Božjim zapovijedima. Bio je na čelu svakog važnog pothvata i mudro upravljao poslovnim stvarima vezanim uz njegovo kraljevstvo. Njegovo bogatstvo i mudrost, veličanstvene građevine i javni objekti koje je sazidao tijekom
ranih godina svojeg kraljevanja, te energičnost, pobožnost, pravednost i
velikodušnost koje je otkrivao u riječima i djelima, priskrbili su mu odanost njegovih podanika i divljenje i priznanje vladara mnogih zemalja.
Jahvino ime duboko se štovalo tijekom prvog dijela Salomonove vladavine. Mudrost i pravednost koje su se očitovale u kralju svim narodima su svjedočile o izvrsnosti osobina Boga kojemu je on služio. Neko je
vrijeme Izrael bio svjetlost svijeta, pokazujući svima Jahvinu veličinu.
Pravo veličanstvo Salomonove rane vladavine nije ležalo u nenadmašnoj mudrosti, legendarnom bogatstvu ni dalekosežnoj sili i slavi koje je
posjedovao; ono je bilo u časti koju je iskazao imenu Izraelovog Boga
kroz mudro korištenje nebeskih darova.
Kako su prolazile godine a Salomonova slava rasla, on je težio odati
počast Bogu jačajući svoju umnu i duhovnu snagu te nastavljajući drugima prenositi blagoslove koje je primio. Nitko nije bolje od njega samoga shvaćao da je u posjed sile, mudrosti i razumijevanja došao zahvaljujući naklonosti Neba te da su mu ti darovi dani kako bi svijet preko
njega mogao bolje upoznati Kralja nad kraljevima. 65
305
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
25. listopada
Raspoznavanje pokvarenosti
„Zar pakosti ima na usnama mojim? Zar nesreću svaku okusio nisam?“ (Job 6:30)
Neki koji ne posjeduju duhovno razlučivanje neće uspjeti prepoznati
razliku između lažnog i istinitog, i visoko će cijeniti one koji nemaju
nikakvu vezu s Bogom. Oni koji su bili ravnodušni i nemarni, te propustili priliku rasti u milosti i u spoznaji istine, bit će obmanuti. Oni ne
shvaćaju ni najosnovnija načela nauke i iskustva koja vežu čovjeka za
savršenstvo kršćanskog karaktera.
Naša dužnost, naša sigurnost, naša sreća i korisnost, i naše spasenje,
traže od svakog od nas da se najmarljivije trudi osigurati Kristovu milost, da bude usko povezan s Bogom kako bi mogao razlučivati duhovne
stvari, te da ne bude u neznanju kakav je sotonin način rada. Oni koji su
spremni biti poučeni slušat će savjete i upozorenja Božjeg Duha. Gospod te opomene i ukore daje iz milosti. Kada se oni koji tvrde da su Njegov narod kreću u zasljepljenosti, popuštaju iskušenju i izgube svoju
povezanost s Njim, On im šalje poruku ukora, upozorenja i savjeta; ako
odbiju popraviti se, ako se podignu u pobuni i prezru glasnika kojeg On
šalje, oni ne odbacuju glasnika, već Gospoda. Kada su ljudi odbili slušati savjet proroka Samuela, Gospod mu je rekao: „Nisu odbacili tebe,
nego su odbacili Mene.“ (1. Samuelova 8:7)
Neki imaju srce ispunjeno nevjerstvom i u svojem samopouzdanju i
samozavaravanju ne mogu uvidjeti svoje pogreške. Slijepi su za svoje
mane i opasnosti koje im prijete. Da su uvidjeli svoje grijehe i zablude i
svejedno nastavili s njima, Gospod bi ih prepustio sljepilu uma i tvrdoći
srca, da slijede vlastiti put i budu uhvaćeni u zamku i upropašteni. U
staro doba, kada je netko zanemario ili odbio poslušati riječi ukora i
opomene koje mu je Bog poslao, On bi od njih uklonio svoju zaštitu te
bi bili ostavljeni da budu prevareni i zavedeni na vlastitu propast. Samo
oni koji su uz pokajničke suze slušali Božji glas i pazili na upozorenje,
izbjegli su kušačevu zamku. 66
306
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
26. listopada
Uočiti priliku za pomoć
„Jednoga je dana Elizej prolazio kroza Šunam. A živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu.“ (2. Kraljevima 4:8)
Naš nebeski otac polaže na naš put prikrivene blagoslove, ali neki ih
se ne žele dotaći iz straha da će ih oni omesti u njihovim uživanjima.
Anđeli čekaju da vide hoćemo li prigrliti prilike koje su nam nadohvat
ruke da učinimo dobro – čekaju da vide hoćemo li blagosloviti druge,
kako bi oni zauzvrat mogli blagosloviti nas. 67
Neka se Bog smiluje onima koji se toliko boje prijevare da zanemaruju dostojne i samopožrtvovne Kristove sluge. Kao izgovor za to zanemarivanje koristi se tvrdnja: Toliko smo se puta opekli da se bojimo
stranaca. Jesu li nam naš Gospod i Njegovi učenici ostavili upute da
budemo iznimno oprezni i ne ugošćujemo strance ne bismo li slučajno
učinili neku pogrešku i opekli se time što ćemo se truditi i pobrinuti se
za pogrešnu osobu?
Pavao potiče Hebreje: „Bratoljublje neka je trajno.“ (Hebrejima 13:1)
Nemojte se zavaravati da postoji vrijeme u kojem taj poziv neće biti
potreban, vrijeme kada bratska ljubav može prestati.
… Molim vas da pročitate tekst iz Mateja 25:31 i stihove koji slijede.
Čitajte to, braćo, sljedeći put kad uzmete Bibliju za vaše jutarnje ili večernje bogoslužje. Dobra djela koja su učinili oni koji će biti s dobrodošlicom primljeni u kraljevstvo učinjena su Kristu u obliku Njegova napaćenog naroda. Oni koji su učinili ta dobra djela nisu uviđali da su učinili išta za Krista. Oni nisu učinili ništa više od onoga što je bila njihova
dužnost prema ljudima koji su patili. Oni s lijeve strane nisu uvidjeli da
su zlostavljali Krista zanemarivanjem potreba Njegova naroda. Ali oni
su zanemarili pomoći Isusu u osobi Njegovih svetih i zbog tog nemara
određena im je vječna kazna. A tu se spominje i jedan točno određeni
vid zanemarivanja: „Stranac bijah i ne primiste me.“ (Matej 25:43)…
Rastužuje me posvemašnja sebičnost među onima koji tvrde da svetkuju subotu. Krist je otišao kako bi nam pripremio vječne stanove; zar
ćemo mi odbiti ugostiti Ga na samo nekoliko dana u liku Njegovih svetih koje tjeramo od sebe? 68
307
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
27. listopada
Ispravno ili pogrešno?
„Neka Mi narod uče razlikovati sveto od nesvetoga, lučiti nečisto od
čistoga.“ (Ezekiel 44:23)
U ovim opasnim vremenima moramo biti posebno pažljivi da ne odbacimo zrake svjetlosti koje nam nebo milostivo šalje; one su sredstvo
kojim ćemo prepoznati naum neprijatelja. Svjetlost s neba potrebna nam
je svakog sata kako bismo mogli razlikovati sveto od nesvetoga, vječno
od prolaznoga. 69
Onaj koji može čitati ljudska srca poput otvorene knjige, vidi ono što
kratkovidni smrtnici ne uspijevaju opaziti. Ograničena mudrost ne može
prepoznati nužnost oštrih ukora, hitnih upozorenja i preklinjanja. Oni
koji su se i sami prevarili u ljudima i njihovim namjerama, govorit će
protiv poruka ukora koje Bog šalje i pokušat će stvari protumačiti na
način koji odgovara njihovim vlastitim zamislima. Odvraćaju se od Božjih savjeta kako oni ne bi izvršili djelo koje im je On namijenio. Ljudi
koji se pouzdaju u takve osobe zavedeni su na pogrešni put i zbog njihova utjecaja odbacuju upozorenja koja Bog šalje; tada sotona spremno
čeka sa svojim obmanama kako bi uhvatio njihove duše u zamku. Gospod bi ih spasio od propasti da su samo poslušali Njegov glas. Oni koji
su im trebali pomoći ali su im samo nanijeli štetu, morat će podnijeti
račun u Božjoj sudnici…
Božja riječ govori o samo dvije velike grupe ljudi. Isus je rekao svojim učenicima: „Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas Ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas
svijet mrzi.“ (Ivan 15:19) Postoje samo dvije vrste vjerskih učitelja. O
jednoj od tih skupina apostol Ivan izjavljuje: „Oni su od svijeta, zato iz
svijeta govore i svijet ih sluša.“ (1. Ivanova 4:5) O drugoj skupini kaže:
„Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne
sluša nas.“ „Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je
pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.“ (1. Ivanova 4:6; 5:4) 70
308
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
28. listopada
Odgovorni za svjetlost
„A Meni da ne bude žao Ninive, grada velikoga, u kojem ima više
od sto i dvadeset tisuća ljudi koji ne znaju razlikovati desno i lijevo.“ (Jona 4:11)
Budući da je poruka milosti naišla na odaziv u Ninivljana, te budući
da su ponizili svoja srca i pokajali se na Jonino propovijedanje, nebeski
Bog štovao se u svijetu neznabožaca. 71
Otvorite svoja srca – Krist ima strpljenja s vama. Ne dopustite da prođe ijedan dan a da niste shvatili svoju odgovornost za Božje djelo, odgovornost koju ste dobili kada je Njegov Sin umro umjesto vas. Neka ne
prođe ni jedan dan a da ne pokušate iscijeliti rane koje je nanio grijeh.
Neka vas ljudi uvijek mogu zateći kako radite na velikom planu Božje
ljubavi.
Naša je obveza željeti vršiti Božju volju. Spasitelj radi za nas. On je
naš Zagovornik na nebeskim dvorovima, neprestano posredujući za nas.
Vapaj onoga koji stoji na rubu propasti brzo dopire do Njegova uha.
„On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema.“ (Psalam 72:12) Nećemo li stoga i mi raditi za Njega u polju koje je
On odredio? Hoćemo li biti zagovornici onih koji griješe kao što je Krist
naš zagovornik?
Krist je patio i bio kušan pa stoga uvijek suosjeća s kušanima koje
sotona nastoji uništiti… On suosjeća s neukima i onima koji su zapostavljeni, jer dok je boravio na ovoj Zemlji, bio je okružen slabostima.
On je u stanju pomoći nam u našim nevoljama. Dok On radi za nas, mi
trebamo raditi jedni za druge. Pokažimo Njegovu ljubav u odnosu prema našim suradnicima, postupajući na način koji će ih potaknuti da imaju potpuno povjerenje u nas.
Daleko više ljudi nego što to možemo zamisliti trebaju ispruženu ruku
spremnu da im pomogne. Mnogo je onih kojima bi riječi suosjećanja i
naklonosti bile poput čaše hladne vode žednoj duši. Vršite li Kristovu
službu pomažući umornim, obeshrabrenim bližnjima? Krist nam pomaže u ljubavi i suosjećanju. Hoćemo li prenijeti Njegovu milost drugima,
govoreći im riječi nade i ohrabrenja ? 72
309
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
29. listopada
Izbjegavanje lažnog razlučivanja
„I tada ćete opet razlikovati pravednika od grešnika, onoga koji
služi Bogu od onoga koji Mu ne služi.“ (Malahija 3:18)
Svijet nema pravo sumnjati u istinitost kršćanstva zbog toga što u crkvama postoje nedostojni članovi, niti bi se kršćani trebali obeshrabriti
zbog te lažne braće… Juda Iskariotski bio je jedan od apostola. Otkupitelj ne želi izgubiti ni jednu dušu; Njegovo iskustvo s Judom zapisano je
kako bi pokazalo Njegovo dugo strpljenje s pokvarenom ljudskom prirodom; On nas moli da ju podnosimo kao što ju je On podnosio. Rekao
je da će lažne braće biti u crkvama do kraja vremena.
Ne obazirući se na Kristovo upozorenje, ljudi su pokušali iskorijeniti
kukolj…
Pouka Kristove priče nije osuđivanje i prijekor drugih, već poniznost i
nepouzdanje u samog sebe. Nije sve što se posije u polje dobro sjeme.
Sama činjenica da su ljudi u crkvi, ne dokazuje da su kršćani.
Kukolj je jako nalik pšenici dok su vlati zelene, ali kada polje sazrije
za žetvu, bezvrijedan kukolj nimalo ne nalikuje pšenici savinutoj pod
teretom svojih punih, zrelih klasova. Grješnici koji se pretvaraju da su
pobožni neko se vrijeme miješaju s pravim Kristovim sljedbenicima, a
obličje kršćanstva sračunato je da obmane mnoge; no u žetvi svijeta
neće biti sličnosti između dobra i zla. Tada će se jasno pokazati oni koji
su se pridružili crkvi, ali se nisu ujedinili s Kristom.
Kukolju se dopušta da raste među pšenicom, da primi sve blagoslove
sunca i kiše, ali u vrijeme žetve moći ćete „razlikovati pravednika od
grešnika, onoga koji služi Bogu od onoga koji Mu ne služi.“ (Malahija
3:18) Sam Krist odlučit će tko je dostojan prebivati s nebeskom obitelji.
On će svakom čovjeku suditi prema njegovim riječima i njegovim djelima. Tada ono što ispovijedamo neće značiti ništa. Karakter je ono što
odlučuje sudbinu. 73
310
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
3o. listopada
Raspoznavanje znakova
„Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremena ne znate.“
(Matej 16:3)
Narod koji tvrdi da služi Gospodu spava na poslu koji im je dodijeljen, i na mnogim mjestima ostaje relativno nedirnut. Bog je slao poruku
za porukom kako bi potaknuo naš narod da nešto učini, i da to učini
odmah. Ali na poziv: „Koga da pošaljem?“, malo njih je odgovorilo:
„Evo me, mene pošalji.“ (Izaija 6:8)
Kada se sramota nemara i lijenosti ukloni sa crkve, Gospodnji Duh
milostivo će se očitovati. Otkrit će se božanska sila. Crkva će vidjeti
milosrdno djelovanje Gospoda nad vojskama. Svjetlost istine zasjat će
jasnim, snažnim zrakama i, kao u vrijeme apostola, mnoge će se duše
okrenuti od zablude k istini. Zemlja će biti obasjana Gospodnjom slavom.
Nebeski anđeli već dugo čekaju na ljudska oruđa – članove crkve – da
počnu surađivati s njima na velikom djelu koje treba izvršiti. Oni čekaju
na vas. Polje je toliko veliko, plan je tako sveobuhvatan da će svako
posvećeno srce biti potaknuto na službu kao oruđe božanske moći.
U isto vrijeme djelovat će i sila odozdo. Dok Božja oruđa milosti budu djelovala preko posvećenih ljudskih bića, sotona će pokrenuti svoje
agente na rad, obvezujući na službu sve koji se budu željeli podvrgnuti
njegovoj vlasti. Bit će mnogo gospoda i mnogo bogova. Čut će se povik: „Gle, Krist je ovdje!“ i: „Gle, Krist je ondje!“ Sotonine duboke zavjere posvuda će se javljati kako bi odvraćale pozornost ljudi i žena od
dužnosti za sadašnje vrijeme. Događat će se znakovi i čudesa. Ali oko
vjere u svim tim pojavama raspoznat će glasnike velike i strašne budućnosti, i pobjede koja čeka Božji narod. 74
Hvala Bogu, neće svi biti uljuljkani u san u kolijevci tjelesne sigurnosti. Bit će vjernih koji će prepoznati znake vremena. Dok će veliki
broj onih koji ispovijedaju sadašnju istinu svojim djelima zanijekati svoju vjeru, bit će onih koji će izdržati do kraja. 75
311
Darovi Božjem narodu
Pomoćnici, upravitelji, razlučivanje duhova
31. listopada
Sve bolje rasuđivanje
„A za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju iskustvom izvježbana
čula za rasuđivanje dobra i zla.“ (Hebrejima 5:14)
Danas, kao i u Kristovo vrijeme, javljaju se čudne i neobične ideje.
Istina koju je Krist naučavao bila je velika, uzvišena i plemenita. No
iako je židovskom narodu dana velika svjetlost, oni nisu sproveli velika
načela ljubavi prema Bogu i čovjeku u svakodnevni život. 76
Neka članovi crkve imaju na umu da ih činjenica što su njihova imena
zapisana u crkvenim knjigama neće spasiti. Moraju se pokazati dostojnima Božjeg odobravanja, kao radnici koji se nemaju čega stidjeti. Dan za
danom trebaju izgrađivati svoj karakter u skladu s Kristovim uputama.
Trebaju prebivati u Njemu, stalno vježbajući svoju vjeru u Njega. 77
Apsolutno je nužno da oni koji vjeruju u istinu stalno napreduju, rastući do pune mjere rasta ljudi i žena u Kristu Isusu. Nema vremena za
nazadovanje i ravnodušnost. Svatko treba imati živo iskustvo u Božjim
stvarima. Morate se ukorijeniti. Postanite utemeljeni u vjeri kako biste nakon što ste učinili sve što ste mogli - bili u stanju opstati, s nepokolebljivim pouzdanjem u Boga, kroz vrijeme koje će staviti na kušnju djelo i
karakter svakog čovjeka. Vježbajte svoje duhovne sposobnosti dok ne
budete u stanju cijeniti dubinu Božje Riječi i napredovati iz snage u snagu. Postoje tisuće onih koji tvrde da imaju svjetlost istine a nisu poduzeli ni koraka prema naprijed. Oni nemaju životno iskustvo, bez obzira na
to što im se pružala svaka prilika. Ne znaju što znači biti posvećen. Njihovo bogoštovlje je formalno i plitko, i nema dubine u njihovoj pobožnosti. Božja Riječ nudi duhovnu slobodu i prosvjetljenje onima koji to
revno traže. Oni koji prihvate Božja obećanja i djeluju u skladu s njima
sa živom vjerom, u svom će životu imati svjetlost neba. Pit će s izvora
života i voditi druge do vode koja je okrijepila njihove vlastite duše. 78
312
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
1. studenoga
Univerzalni jezik
„Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ,
a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti, al' po zemlji razliježe se
jeka, riječi sve do nakraj svijeta sežu.“ (Psalam 19:1–4)
Mnogo je načina kako nam se Bog nastoji otkriti i dovesti nas u zajednicu sa sobom. Priroda neprestano govori našim osjetilima. 1
Ljepota koja zaodijeva zemlju dokaz je Božje ljubavi. Možemo ju
vidjeti u vječnim brdima, visokim stablima, pupoljcima koji se otvaraju
i nježnim cvjetovima. Sve to govori nam o Bogu. 2
Otvoreno srce može steći dojam o Božjoj ljubavi i slavi gledajući otkrivenje te ljubavi i slave u djelima Njegovih ruku. Uho spremno slušati
može čuti i razumjeti što Bog želi poručiti preko djela prirode. Sunčeva
zraka i razne stvari u prirodi kriju pouku koju je Bog izložio našem pogledu. Zelena polja, visoko drveće, pupoljci i cvijeće, oblak koji prolazi
nebom, kiša koja pada, potok koji žubori, sunce, mjesec i sve zvijezde
na nebu, sve to privlači našu pozornost i potiče razmišljanje, pozivajući
nas da se upoznamo s Bogom koji je sve to stvorio.
To su pouke koje treba naučiti od raznih stvari u prirodnom svijetu:
sve se one pokoravaju volji svog Stvoritelja; nikada ne niječu Boga,
nikada ne odbijaju poslušnost bilo kojem izričaju Njegove volje. Samo
pala ljudska bića odbijaju biti potpuno poslušni svome Stvoritelju. Njihove riječi i djela u neskladu su s Bogom i protive se načelima Njegove
vladavine… U prirodnom svijetu ima dovoljno stvari da vas navedu da
volite i obožavate svog Stvoritelja. 3
Kada bismo ih samo poslušali, djela Božjeg stvaranja naučila bi nas
dragocjene pouke poslušnosti i povjerenja. Od zvijezda koje se iz stoljeća u stoljeće kreću svojim neoznačenim stazama po putu koji im je određen, pa sve do najsitnijeg atoma, sve stvari u prirodi pokoravaju se
Stvoriteljevoj volji. A Bog se brine za sve i održava sve što je stvorio.
Onaj koji održava bezbrojne svjetove diljem beskraja, istodobno se brine za potrebe malog smeđog vrapca koji bez straha pjeva svoju skromnu
pjesmu. 4
313
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
2. studenoga
Različiti jezici s razlogom
„Jahve reče: „Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo
je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da
jedan drugome govora ne razumije.“ Tako ih Jahve rasu odande po
svoj zemlji te ne sazidaše grada.“ (Postanak 11:6–8)
Kako se broj Noinih potomaka povećavao, pojavio se otpad. Oni koji
su željeli odbaciti ograničenja Božjeg zakona, odlučili su se odvojiti od
Jahvinih štovatelja. Odlučili su se ujediniti u jednu zajednicu i osnovati
kraljevinu koja će se s vremenom proširiti na cijelu zemlju. U Šinearskoj ravnici nakanili su podignuti grad, a u njemu kulu… tako visoku da
nikakav potop ne može dosegnuti njezin vrh, tako veliku da ju ništa ne
može otplaviti. Na taj su se način nadali osigurati vlastitu sigurnost i
učiniti se neovisnima o Bogu.
Taj savez rodio se iz pobune prema Bogu. Stanovnici Šinearske ravnice uspostavili su svoje kraljevstvo kako bi uzdignuli sebe, a ne na slavu
Bogu. Da su u tome uspjeli, došla bi na vlast velika sila koja bi prognala
pravednost i uspostavila novu religiju. Svijet bi zapao u nemoral. Pogrešne teorije odvratile bi um ljudi od odanosti nebeskim odredbama i Jahvin zakon bio bi zanemaren i zaboravljen… I u to vrijeme postojali su
ljudi koji su se ponizili pred Bogom i zazivali Ga. „O Bože,“ molili su,
„posreduj između Tvojih namjera i planova i metoda ljudi.“ … Anđeli
su poslani da ometu namjere graditelja…
U naše vrijeme Gospod želi da Njegov narod bude rasprostranjen po
cijeloj zemlji. Ne trebaju se naseljavati na jednom mjestu… Kada su
učenici postupili po svojoj zamisli te u velikom broju ostali u Jeruzalemu, dopušteno je da ih snađe progonstvo i bili su rasijani po svim dijelovima naseljenog svijeta.
Godinama su poruke upozorenja i molbi stizale našem narodu, pozivajući ih da krenu u Gospodarevo veliko žetveno polje i nesebično rade
za duše. 5
314
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
3. studenoga
Doprijeti do svih naroda
„I neke postavi Bog u Crkvi:… razni jezici.“ (1. Korinćanima 12:28)
Pred nama je velik posao. Svijet treba opomenuti. Istinu treba prevesti
na različite jezike kako bi svi narodi mogli uživati u njezinu čistom,
životvornom utjecaju. Taj posao zahtijeva korištenje svih talenata koje
nam je Bog povjerio na čuvanje. On nam je dao sposobnosti koje nam
omogućavaju da vršimo utjecaj na um drugih. Naši talenti očituju se u
pisanju, tisku, glasu, sredstvima i posvećenim osjećajima duše. Svi ti
talenti pripadaju Gospodu. On nam ih je posudio i smatra nas odgovornima za način na koji ih koristimo – za vjerno izvršavanje naše dužnosti
prema svijetu. 6
Upozorenje se mora prenijeti svim zemljama i svakom narodu. Naše
knjige trebaju se prevesti i objaviti na mnogo različitih jezika. Trebamo
umnožavati tiskovine o našoj vjeri na engleskom, njemačkom, francuskom, danskom, švedskom, španjolskom, talijanskom, portugalskom i
mnogim drugim jezicima; ljude svih narodnosti treba prosvijetliti i obrazovati kako bi se i oni mogli pridružiti Božjem djelu. 7
U nekim slučajevima može se pokazati nužnim da mladi ljudi uče
strane jezike. To mogu najuspješnije postići druženjem s ljudima, dok
istodobno svakog dana posvećuju dio vremena učenju jezika. No to se
treba činiti samo kao nužni pripremni korak k obrazovanju onih koji se
nalaze u samom misionarskom polju i koji uz pravilnu obuku mogu postati radnici. Ključno je da se u službu uključe oni koji na svojem materinjem jeziku mogu govoriti ljudima različitih nacionalnosti. Za sredovječnog čovjeka učenje stranog jezika predstavlja veliki pothvat, i uz sav
njegov trud bit će mu gotovo nemoguće govoriti ga dovoljno brzo i točno da bude učinkovit radnik. 8
Mnogi učenici u našim školama prihvatili su se učenja stranih jezika i
čitanja Svetih Spisa ljudima koji govore druge jezike. To je odličan posao, upravo onaj posao koji Gospod želi da rade. 9
315
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
4. studenoga
Neposredni prijevod
„Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima,
kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi,
ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka,
strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: „Gle! Nisu li svi ovi
što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem
materinskom jeziku?““ (Djela 2:4–8)
Sveti Duh, koji je uzeo oblik plamenih jezika razdijeljenih pri vrhu i
spustio se na okupljene, bio je simbol dara tečnog govorenja nekoliko
različitih jezika s kojima prethodno nisu bili upoznati, a sada su dobili
taj dar. Prikaz vatre simbolizirao je vatreni žar kojim će raditi i silu koja
će pratiti njihove riječi. 10
Tijekom progonstva Židovi su bili raštrkani po gotovo svim dijelovima naseljena svijeta i u svom su izgnanstvu naučili govoriti razne jezike. Mnogi od tih Židova tom su prigodom bili u Jeruzalemu, prisustvujući vjerskim blagdanima koji su se odvijali u to vrijeme. Raznolikost
jezika bila bi velika prepreka objavljivanju evanđelja; Bog se stoga na
čudesan način pobrinuo da nadoknadi manjkavost apostola. Sveti Duh
je za njih učinio ono što sami ne bi mogli postići tijekom cijelog svog
života. Sada su mogli objavljivati istine evanđelja u stranim zemljama,
tečno govoreći jezik onih za čiju dobrobit bi radili. Taj čudesan dar bio
je snažan dokaz svijetu da je njihovo poslanstvo nosilo nebeski pečat.
Od tog trenutka nadalje, jezik učenika bio je čist, jednostavan i točan,
bilo da su govorili svoj materinji ili strani jezik. 11
316
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
5. studenoga
Izbjegavanje krivotvorina
„Što dakle? Molit ću se duhom, molit ću se i umom; pjevat ću hvalospjeve duhom, ali pjevat ću ih i umom… Ali draže mi je u Crkvi
reći pet riječi po svojoj pameti, da i druge poučim, negoli deset tisuća riječi drugim jezikom.“ (1. Korinćanima 14:15, 19)
Neki… imaju navike koje nazivaju darovima i tvrde da ih je Gospod
postavio u crkvu. Svoje besmisleno blebetanje nazivaju nepoznatim
jezikom, koji je nepoznat ne samo ljudima već i Gospodu i cijelom nebu. Takve darove stvaraju ljudi i žene potpomognuti velikim obmanjivačem. Fanatizam, lažno ushićenje, lažno govorenje u jezicima i bučni
ispadi smatrani su darovima koje je Bog stavio u crkvu. Neki su tu bili
prevareni. Plodovi svega toga nisu bili dobri. „Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.“ (Matej 7:16) Fanatizam i bučenje smatrani su posebnim dokazima vjere. Neki nisu zadovoljni sastankom ako ih ne obuzmu snažni osjećaji i veselje. Oni rade u tom smjeru i uspijevaju uzbuditi
svoje osjećaje. No takvi sastanci nemaju koristan utjecaj. Kada navala
radosnih osjećaja prođe, oni tonu dublje nego što su to bili prije sastanka
jer njihova sreća nije došla iz pravog izvora. 12
Neke raduje zamisao da posjeduju darove koje drugi nemaju i vesele
se zbog toga. Neka Bog izbavi svoj narod od takvih darova. Kakvo im
dobro donose takvi darovi? Dovodi li ih korištenje tih darova u jedinstvo vjere? Mogu li uvjeriti nevjernika da je Bog uistinu s njima? Ti
nesložni ljudi, koji vjeruju u različite stvari, skupljaju se zajedno i - poneseni znatnim ushićenjem i nepoznatim jezicima - šire svjetlost na takav način da potiču nevjernike da kažu: Ti ljudi nisu zdrave pameti; oni
su poneseni lažnim ushićenjem i znamo da nemaju istinu. Takvi ljudi
ispriječili su se na putu grješnicima i njihov utjecaj učinkovito udaljava
ljude i žene od subote. Takvi će primiti plaću prema svojim djelima. Da
je po Božjoj volji, oni bi se ili obratili ili napustili subotu. Tada ne bi
stajali na putu nevjernicima. 13
317
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
6. studenoga
Jasan govor
„Ili ako trublja daje nejasan glas, tko će se spremiti na boj? Tako i
vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako će se razabrati što se
govori? Govorit ćete u vjetar.“ (1. Korinćanima 14:8, 9)
Načelo koje je Pavao iznio u vezi s darom jezika isto se tako može
primijeniti na korištenje glasa tijekom molitve i društvenih okupljanja.
Nemam namjeru navesti bilo koga od vas koji ima govornih poteškoća
da odustane od izgovaranja javne molitve ili od svjedočenja o Kristovoj
sili i ljubavi. Te riječi ne pišem kako bih vas ušutkala, jer je ionako previše šutnje na našim sastancima; pišem vam da biste posvetili svoj glas
Onome koji vam je dao taj dar i da uvidite nužnost njegovanja glasa
kako biste mogli izgrađivati crkvu svojim riječima. Ako ste stekli naviku pričanja tihim, nerazgovijetnim glasom, na to trebate gledati kao na
nedostatak te uložiti ozbiljan napor da ga nadvladate kako biste mogli
odati čast Bogu i poučavati Njegovu djecu…
Na našim sastancima za bogoslužje naši bi glasovi kroz molitvu i
slavljenje trebali izražavati naše veličanje nebeskog Oca, kako bi svi
znali da štujemo Boga u jednostavnosti i istini, i u ljepoti svetosti. U
ovom svijetu grijeha i neznanja dar govora uistinu je dragocjen - to je
glazba ljudskog glasa kada je posvećen slavljenju Onoga koji nas je ljubio i dao sebe za nas. Dar govora uvelike je zloupotrebljavan i u velikoj
mjeri izopačen u odnosu na svrhu koja mu je namijenjena; ali neka oni
koji tvrde da su djeca nebeskog Kralja uvide svoju odgovornost i iskoriste taj dragocjeni talent bolje nego što su to ikada prije učinili. Neka
nitko ne kaže: „Nema smisla da se pokušavam moliti kad me drugi ne
mogu čuti.“ Radije recite: „Ozbiljno ću se potruditi da nadvladam tu
naviku govorenja tihim, nerazgovijetnim glasom koja obeščašćuje Boga; podvrgnut ću se stezi dok moj glas ne postane razgovijetan čak i
onima koji slabije čuju.“ Zar to neće biti vrijedno truda kad budete u
stanju pomoći interesima Božje službe i izgrađivati Božju djecu? 14
318
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
7. studenoga
Njegovanje dara govora
„Pravednikov je jezik odabrano srebro, a razum opakoga malo vrijedi. Pravednikove su usne hrana mnogima, a luđaci umiru s ludosti svoje.“ (Izreke 10:20, 21)
Glas zahvalnosti, slave i radosti čuje se na nebu. Glasovi Božje djece
spajaju se s glasovima nebeskih anđela. 15
Govor treba biti obraćen i posvećen. Gospod zahtijeva de se pobrinemo za obrazovanje u pogledu vještine konverzacije. Ta sposobnost često je zloupotrijebljena i izopačena. Na nju se nije gledalo kao na dragocjeni Božji dar koji se treba iskoristiti kako bi se proslavilo Njegovo ime.
Riječi su snaga na dobro ili na zlo, miris života za život ili smrti za smrt.
Oni koji žele služiti Kristu, moraju izgovarati birane riječi. Nasumične,
nepromišljene, proste riječi, pričanje samo zato da bi se pričalo u prilikama kada bi tišina bila bolji izbor, predstavlja grijeh. Oni koji najviše
pričaju na vrše blagotvoran utjecaj na društvo u kome žive i u kojem se
kreću. Biblijska religija ne treba hvalisavo paradiranje, već ju treba tiho
živjeti u dobrim riječima i djelima. 16
Među nama ima onih koji će se, bez truda i vremena uloženog u učenje stranog jezika, proglasiti sposobnima da objavljuju istinu drugim
narodima. U prvoj crkvi misionari su bili na čudesan način obdareni
znanjem jezika na kojima su pozvani da propovijedaju neistraživa blaga
koja su u Kristu. A ako je Bog bio spreman na taj način pomoći svojim
slugama tada, možemo li sumnjati da će Njegov blagoslov počivati na
našim naporima da osposobimo one koji već posjeduju znanje stranih
jezika i spremni su uz prikladan poticaj svojim zemljacima odnijeti vijest istine? 17
Kao Kristovi predstavnici nemamo vremena za gubljenje. Naši napori
ne smiju se ograničiti na nekoliko područja gdje je svjetlost u tolikom
izobilju da se više i ne cijeni. Nedvojbenom jasnoćom svjetlost istine
mora se otkriti mnogim ljudima, narodima i jezicima. 18
319
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
8. studenoga
Vješt jezik
„Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne.“ (Izaija 50:4)
Bog će utjecati na one čija su srca otvorena za istinu i koji čeznu za
vodstvom. On će svojem ljudskom posredniku reći: „Govori ovom čovjeku ili onom čovjeku o Isusovoj ljubavi.“ Čim se Isusovo ime izgovori
u ljubavi i blagosti, Božji se anđeli primiču kako bi omekšali i ukrotili
srce.19
Pravi kršćanin stalno odaje priznanje Kristu. Uvijek je radostan, uvijek spreman izgovoriti riječi nade i utjehe onima koji pate.
…
Jedna rečenica iz Svetih Spisa vrednija je od deset tisuća ljudskih ideja ili argumenata. Oni koji odbijaju slijediti Božji put naposljetku će čuti
riječi: „Odlazi od Mene.“ Ali kada se pokorimo Božjem putu, Gospod
Isus upravlja našim umom i puni naša usta osvjedočenjem. Možemo biti
snažni u Gospodu i u sili Njegove moći. Primajući Krista, zaodjenuti
smo silom. Spasitelj koji prebiva iznutra daje nam u posjed Njegovu
moć. Istina postaje naše oruđe. U životu se ne vidi nikakva nepravda. U
stanju smo govoriti pravodobne riječi onima koji ne poznaju istinu. Kristova prisutnost u srcu oživljavajuća je snaga koja jača cijelo biće. 20
Marljivim trudom svi mogu steći sposobnost da čitaju razgovijetno i
govore glasnim, jasnim i punim tonom, na razumljiv i dojmljiv način…
Svaki kršćanin pozvan je da drugima objavi neistraživa blaga koja su
u Kristu i stoga treba težiti savršenstvu u govoru. Treba iznositi Božju
riječ tako da ju preporuči slušateljima. Božja namjera nije da Njegovi
ljudski provodnici budu neobrazovani. Nije po Njegovoj volji da čovjek
unižava ili obeščašćuje nebesku struju koja preko njega teče svijetu.
Trebamo gledati na Isusa, naš savršeni uzor; trebamo se moliti za pomoć Svetoga Duha i u Njegovoj snazi trebamo težiti vježbanju svakog
organa za savršeno djelo. 21
320
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
9. studenoga
Ljubazno, začinjeno solju
„Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.“ (Kološanima 4:6)
Teme kršćaninova razgovora uvijek bi trebale biti o nebu, odakle čekamo Spasitelja. Razmišljanje o nebeskim stvarima je korisno i uvijek
će ga pratititi mir i utjeha Svetog Duha. Naše poziv je svet, naše zvanje
uzvišeno. Bog sebi čisti poseban narod, revan za dobra djela. On sjedi
kao prerađivač i čistilac srebra. Kada se uklone šljaka i kositar, Njegov
će se lik savršeno odražavati u nama… Kada istina bude imala posvećujući utjecaj na naše srce i život, možemo pružiti Bogu prihvatljivu službu i proslaviti Ga na Zemlji kao dionici nebeske prirode i kao oni koji
su izbjegli pokvarenost koja je došla na svijet kroz požudu.
Koliki će se zateći nespremni kada se Gospodar vrati da se razračuna
sa svojim slugama! Mnogi imaju slabo shvaćanje o tome što čini jednog
kršćanina. Od samopravednosti tada neće biti koristi. Na ispitu će proći
samo oni koji budu imali Kristovu pravednost, koji su prožeti Njegovim
duhom i hode kao što je On hodio, u čistoći srca i života. Razgovor treba biti svet, a tada će riječi biti začinjene milošću. 22
Neki s kojima ćete doći u dodir možda će biti grubi i nepristojni, ali
nemojte zbog toga vi pokazati manje pristojnosti prema njima. Onaj tko
želi očuvati vlastito samopoštovanje, mora paziti da ne ranjava nepotrebno samopoštovanje drugih. To pravilo treba se striktno poštivati i u
dodiru s najbešćutnijima i onima koji najviše griješe. Vi ne znate koje su
Božje namjere s tim ljudima koji naizgled najmanje obećavaju. I u prošlosti je Bog prihvaćao ljude, koji nisu bili ništa privlačniji ni perspektivniji od njih, da učine veliko djelo za Njega. Njegov Duh, djelujući na
srce, probudio je svaku sposobnost na živo djelovanje. Gospod je u tom
grubom, neobrađenom kamenju vidio dragocjeni materijal koji će izdržati ispit oluje, vrućine i pritiska. Bog ne gleda kao što to gleda čovjek.
On ne sudi na osnovu izgleda, već istražuje srce i sudi pravedno.23
321
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
1o. studenoga
Spremni dati odgovor
„Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite
uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da
oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu
postiđeni za što vas potvaraju.“ (1. Petrova 3:15, 16)
Ne trebamo sakrivati činjenicu da smo adventisti sedmog dana. Istina
se ima pravo sramiti nas jer naš način života nije u skladu s njezinim
čistim načelima, ali mi se nikada ne bismo trebali sramiti istine. Kada
dobijete priliku, ispovijedajte svoju vjeru. 24
Svatko bi trebao težiti da shvati velike istine spasenja kako bi bio
spreman dati odgovor svakome tko zatraži obrazloženje njegove nade.
Trebate znati što je dovelo do Adamova pada da ne biste počinili istu
grešku i izgubili nebo kao što je on izgubio raj. Trebate proučavati živote patrijarha i proroka, i povijest Božjeg ophođenja s ljudima u prošlosti;
jer to sve „napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja
vremena.“ (1. Korinćanima 10:11) Trebamo proučavati božanska načela
i težiti da shvatimo njihovu dubinu. Trebamo razmišljati o njima sve
dok ne spoznamo njihovu važnost i nepromjenljivost. Trebamo proučavati život našeg Otkupitelja jer On je jedini savršen primjer za ljude.
Trebamo razmišljati o neizmjernoj žrtvi na Golgoti, promatrati nevjerojatnu grješnost grijeha i pravednost zakona. S usredotočenog proučavanja teme otkupljenja otići ćete ojačani i oplemenjeni. Vaše shvaćanje
Božjeg karaktera bit će produbljeno; cijeli plan spasenja bit će jasno
definiran u vašem umu i bit ćete u stanju bolje ispuniti svoju nebesku
zadaću. S osjećajem dubokog uvjerenja moći ćete ljudima posvjedočiti
o nepromjenljivoj prirodi zakona koja se očitovala u Kristovoj smrti na
križu, o zloćudnoj prirodi grijeha i o Božjoj pravednosti u opravdavanju
onih koji vjeruju u Isusa, o zahtjevima za njihovu buduću poslušnost
propisima Božje vlasti na nebu i na zemlji. Tisuće osoba moglo se spasiti da su ljudi propovijedali Božju riječ umjesto ljudskih načela, filozofija i doktrina. 25
322
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
11. studenoga
Paziti na svoje riječi
„Na usta mi, Jahve, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih.“ (Psalam 141:3)
Pokazan mi je slučaj žene brata U. Ona želi činiti dobro, ali ima nedostatke koji njoj i njezinim prijateljima uzrokuju puno nevolja. Ona previše priča. Nedostaje joj iskustva u Božjim stvarima i, ako se ne obrati i
ne preobrazi obnavljanjem svojeg uma, neće biti u stanju izdržati u opasnostima posljednjih dana. Potrebno je raditi na srcu. Tada će jezik biti
posvećen. Ona puno priča, što dovodi do grijeha i treba se izbjegavati.
Trebala bi postaviti strogu stražu pred vratima svojih usana i zauzdati
svoj jezik kako njezine riječi ne bi činile zlo. Treba prestati pričati o
manama drugih, zadržavati se na njihovim neobičnostima i otkrivati
slabosti drugih. Takvo ponašanje zaslužuje ukor kod svake osobe. Ono
ne donosi korist i definitivno je grješno. Ono vodi samo zlu. Neprijatelj
zna da - ako oni koji tvrde da slijede Krista idu tim putom - otvaraju mu
vrata da vrši svoje djelo.
Vidjela sam da kada se okupljaju sestre koje su sklone pričanju, sotona je obično prisutan jer tu nalazi posla. On čeka da uzbudi um i iskoristi prednost koju je stekao na najbolji mogući način. On zna da sve to
ogovaranje, prenošenje priča, otkrivanje tajni i potanko ispitivanje tuđeg
karaktera odvaja dušu od Boga. To predstavlja smrt za duhovnost i miran vjerski utjecaj. Sestra U. jako griješi svojim jezikom. Svojim riječima trebala bi imati utjecaj na dobro, ali ona često priča nerazborito. Ponekad njezine riječi na krivi način predstavljaju ono što trebaju prenijeti.
Ponekad pretjeruje. Tu je i još pogrešno prikazivanje činjenica. Ona
nema namjeru iznositi pogrešne činjenice, ali navika da previše govori
te pričanje o beskorisnim stvarima toliko su dugo njegovani da je postala nepažljiva i bezobzirna u svojim riječima, pa često ni sama ne zna što
zapravo govori. To uništava svaki utjecaj na dobro koji bi mogla imati.
Vrijeme je da se u potpunosti promijeni u vezi s time. 26
Nemojte izreći ništa što ne biste bili spremni reći u prisutnosti Isusa i
anđela. 27
323
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
12. studenoga
Obuzdavanje jezika
„Smatra li se tko bogoljubnim, a ne obuzdava svoga jezika, nego
zavarava srce svoje, isprazna je njegova bogoljubnost.“
(Jakov 1:26)
[Jakov 1:26] Mnogi će biti vagani i pokazati se laganima po ovom
pitanju od tako velike važnosti. Gdje su kršćani koji žive u skladu s tim
pravilom? Tko će stati na Božju stranu protiv onih koji govore zlo? Tko
će udovoljiti Bogu i postaviti stražu, stalnu stražu pred svojim ustima, i
čuvati vrata svojih usana? Ne govorite zlo ni o jednom čovjeku. Ne slušajte zlo ni o kome. Ako ne bude slušatelja, neće biti ni onih koji govore
zlo. Ako bilo tko počne govoriti zlo u vašoj prisutnosti, zaustavite ga.
Odbijte ga slušati, iako njegov stil može biti ugodno zvučan i njegov
glas blag. On može ispovijedati naklonost, a ipak izbacivati prikrivene
aluzije i u mraku zabiti nož u karakter. 28
Kršćani trebaju biti pažljivi kad se radi o njihovim riječima. Nikada
ne bi trebali prenositi nepovoljne izvještaje od jednog od svojih prijatelja do drugog, posebice ako su svjesni da među njima postoji nesloga.
Okrutno je koristiti natuknice i insinuacije, kao da ste upoznati s mnogo
toga u vezi s ovim prijateljem ili onim poznanikom, što drugi ne znaju.
Takve aluzije dospiju dalje i dovode do gorih dojmova nego da su se
otvoreno i bez pretjerivanja iznijele činjenice. Kakve je sve štete Kristova crkva pretrpjela zbog takvih stvari! Nedosljedno i nepažljivo ponašanje njezinih članova učinilo ju je slabom poput vode. Članovi iste crkve
iznevjerili su povjerenje drugih članova, iako krivci nisu namjeravali
nanijeti zlo. Nedostatak mudrosti u odbiru tema razgovora učinio je puno štete. Razgovor treba biti o duhovnim i nebeskim stvarima; ali događalo se suprotno. Ako se u druženju s kršćanskim prijateljima uglavnom
posvetimo poboljšanju uma i srca, kasnije neće biti žaljenja i oni će se
moći sjećati na razgovor s ugodnim zadovoljstvom. Ali ako se sati provode u lakoumnom i ispraznom pričanju, a dragocjeno se vrijeme troši
na analiziranje života i karaktera drugih, prijateljsko druženje pokazat će
se izvorom zla i vaš će utjecaj biti miris smrti za smrt. 29
324
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
13. studenoga
Zapriječite put iskvarenom govoru
„Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.“
(Efežanima 4:29)
Savjetuje nam se da ne dopustimo nikakvoj nevaljaloj riječi da izađe
iz naših usta. No nevaljale riječi nisu samo nešto što je odvratno i prosto. To je svaki razgovor koji će umu zamračiti pogled na Krista, koji će
iz duše izbrisati pravo suosjećanje i ljubav. To je razgovor u kojem se
ne izražava Kristova ljubav već osjećaji nekršćanske prirode. 30
Kada se trudimo ispraviti ili reformirati druge, trebamo paziti na vlastite riječi. One će biti miris života na život ili smrti na smrt. Kada upućuju ukor ili savjet, mnogi pribjegavaju oštrom, grubom govoru, riječima koje nisu prikladne da liječe ranjenu dušu. Te nesmotrene riječi ranjavaju duh i često one koji griješe potiču na pobunu. Svi koji žele zagovarati načela istine trebaju primiti nebesko ulje ljubavi. Ukor bi u
svim prilikama trebao biti izgovoren u ljubavi. Tada će naše riječi popravljati a ne razdraživati. Krist će svojim Svetim Duhom dati snagu i
silu. To je Njegovo djelo.
Ne smije se izgovoriti ni jedna nepromišljena riječ. S usana onoga
koji slijedi Krista neće pobjeći nikakav zao govor, nikakve isprazne priče, nikakva razdražljiva mrzovoljnost ili nečista primjedba. Apostol
Pavao, pišući nadahnut Svetim Duhom, kaže: „Nikakva nevaljala riječ
neka ne izlazi iz vaših usta.“ (Efežanima 4:29) Nevaljale riječi ne odnose se samo na proste riječi. To podrazumijeva svaki izričaj koji je u suprotnosti sa svetim načelima i čistom i neokaljanom vjerom. To uključuje
nečiste natuknice i prikrivene zle sugestije. Ako se tome odmah ne odupremo, one vode do velikog grijeha.
Na svaku obitelj, na svakog pojedinog kršćanina, stavljena je dužnost
zaprečivanja puta pokvarenom govoru. Kada se nađemo u društvu onih
koji se bave budalastim govorom, naša je dužnost promijeniti temu razgovora ako je to moguće. Uz pomoć Božje milosti trebamo tiho ubaciti
takve riječi ili započeti takvu temu koja će razgovor preokrenuti u korisnom smjeru. 31
325
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
14. studenoga
Tko vam je dao usta?
„„Oprosti, Gospodine!“ - nastavi Mojsije Jahvi. „Ja nikad nisam
bio čovjek rječit; ni prije ni sada kad govoriš svome sluzi. Ja sam u
govoru spor, a na jeziku težak.“ „Tko je dao čovjeku usta?“ - reče
mu Jahve. „Tko ga čini nijemim i gluhim; tko li mu vid daje ili ga
osljepljuje? Zar to nisam Ja, Jahve! Idi, dakle! Ja ću biti s tobom
kad budeš govorio i kazivat ću ti što ćeš govoriti.““
(Izlazak 4:10–12)
Gospod je iz gorućeg grma ukorio Mojsija zbog nevjerovanja kada se
ispričavao zbog svoje nesposobnosti da govori. [Izlazak 4:11, 12]
Kada je Gospodnja riječ došla Jeremiji, on je rekao: „Ah, Gospode
Jahve, gle, ja ne umijem govoriti: dijete sam.“ Ali Gospod mu je odgovorio: „Ne govori: „Dijete sam!“ Već idi k onima kojima te šaljem i reci
sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se: jer Ja sam s tobom da te izbavim,“ riječ je Jahvina.“ (Jeremija 1:6–8)
Isti Bog koji je dao svoju poruke Mojsiju i Jeremiji, dat će svoju riječ
svojim svjedocima u ovom naraštaju. „Ta ne govorite to vi,“ izjavio je
Krist, „nego Duh Oca vašega govori u vama.“ (Matej 10:20) Ta Gospodnja riječ bila je potvrđena u svim vjekovima, i bit će potvrđivana do
kraja vremena u svima koji čvrsto do kraja održa početak svoje nade. U
obranu vjere jednom dane svetima bit će izneseno najsnažnije svjedočanstvo. Sveti Duh je blizu svih koji su pozvani da budu svjedoci za
istinu i pravednost. 32
Nebeska zapovijed dana Mojsiju zatekla ga je bez samopouzdanja,
sporog na govor i plašljivog. Bio je preplavljen osjećajem vlastite nesposobnosti da bude govornik Izraelovog Boga. Ali kada je jednom prihvatio taj posao, bacio se na njega svim srcem, polažući sve svoje pouzdanje u Gospoda. Veličina njegove zadaće pozivala je u akciju najbolje
sposobnosti njegova uma. Bog je blagoslovio njegovu spremnost na
poslušnost i on je postao rječit, pun nade, pribran i prikladan za najveće
djelo ikada povjereno čovjeku. To je primjer onoga što Bog čini kako bi
ojačao karakter onih koji Mu vjeruju u potpunosti i bez zadrške se predaju Njegovim zapovijedima. 33
326
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
15. studenoga
Prenošenje naše vjere
„Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga
mogućeg dobra među vama poradi Krista.“ (Filemonu 6)
Vjera je Božji dar, ali sposobnost da ju koristite pripada vama. Čak i
jedno revno očitovanje vjere jača vjeru, ali svako izražavanje sumnje
potvrđuje sumnju i pomaže skupljanju tamnih sjena nevjerovanja oko
vaše duše. Stoga nemojte otvarati vašu dušu sotoninim kušanjima tako
što ćete njegovati i izražavati sumnje koje on potiče. Govorite o vjeri i
hrabrosti. Težite k svjetlosti; blistave zrake od Sunca Pravde rastjerat će
oblake i tamu, i slatki će mir prožeti dušu. 34
Ne samo da bi se trebalo vjerno prisustvovati molitvenim sastancima,
već bi se jednom tjedno trebali održavati sastanci za zahvaljivanje. Na
njima se treba razmišljati o Božjoj dobroti i mnogostrukim blagoslovima. Kada bismo bili toliko spremni izraziti našu zahvalnost za blagoslove koje smo primili kao što smo to spremni činiti s našim pritužbama,
sumnjama i nevjerovanjem, donosili bismo radost u srca drugih umjesto
da na njih navlačimo malodušnost i potištenost. Oni koji se žale i mrmljaju, koji uvijek vide obeshrabrenja na putu i pričaju o iskušenjima i
poteškoćama, trebaju razmisliti o neizmjernoj žrtvi koju je Krist podnio
za njih. Tada u svjetlosti križa mogu sagledati sve blagoslove koje su
primili. Dok gledamo na Isusa, Tvorca i Dovršitelja naše vjere, kojeg su
naši grijesi proboli i naše tuge opteretile, vidjet ćemo razloge za zahvalnost i slavljenje, i naše će misli i želje biti dovedene u pokornost Kristovoj volji…
Moramo se okupiti oko križa. Krist, i to razapet, mora biti tema razmišljanja, razgovora i naših najradosnijih osjećaja. Trebali bismo imati
te posebne sastanke s ciljem podsjećanja na sve što primamo od Boga i
izražavanja naše zahvalnosti za Njegovu veliku ljubav te naše spremnosti da sve povjerimo ruci koja je zbog nas bila prikovana na križ. Tu
bismo trebali naučiti govoriti kanaanski jezik i pjevati sionske pjesme. 35
327
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
16. studenoga
Razgovarajte pjesmom
„Punite se Duhom! Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom
srcu.“ (Efežanima 5:18, 19)
Božanski utjecaj je ono što dodiruje srce i stvara nebesku glazbu koja
silazi s usana odajući čistu zahvalnost i slavu. 36
Potrebni su oni koji imaju dar pjevanja. Pjesma je jedno od najučinkovitijih sredstava za utiskivanje duhovne istine u srce. Riječi svetih pjesama često su otpečatile izvore pokajanja i vjere…
Mladi ljudi i žene, prihvatite se posla na koji vas Bog poziva. Krist će
vas naučiti kako iskoristiti vaše sposobnosti u dobrom smjeru. Kada
primite oživljujući utjecaj Svetog Duha i trudite se poučiti druge, vaš će
um biti osvježen i bit ćete u stanju iznijeti riječi koje su nove i neobično
lijepe vašim slušateljima. Molite se, pjevajte i propovijedajte riječ. 37
Neka oni koji su dobro utvrđeni u istini krenu u susjedna mjesta i održavaju sastanke, uljudno pozivajući sve. Neka na tim sastancima bude
milozvučnih pjesama, žarkih molitava i čitanja Božje Riječi. I neka zamisli koje budu iznošene, i riječi u koje su zaodjenute, budu takve da ih
obični ljudi mogu lako razumjeti. 38
Neka male skupine radnika krenu na posao kao Gospodnji misionari i
čine ono što je Krist dao u zadaću prvim učenicima. Neka krenu u različite dijelove naših gradova, dvoje po dvoje, i iznose Gospodnju poruku
upozorenja. Pričajte ljudima priču o stvaranju te kako se na završetku
svojeg rada Gospod odmarao i blagoslovio subotnji dan, postavljajući
ga kao poseban spomenik svoga djela.
Mladi i stari članovi crkve trebaju se naučiti ići i objavljivati svijetu
ovu posljednju poruku. Budu li išli u poniznosti, Božji će anđeli ići s
njima, učeći ih podignuti glas u molitvi, kako uzdignuti glas u pjesmi i
kako objavljivati poruku evanđelja za ovo vrijeme. Nemamo ni trenutka
za gubljenje. 39
328
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
17. studenoga
Odbaciti govorničku vještinu koja zadivljuje
„I ja kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili
mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u
pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti
ljudskoj nego na snazi Božjoj.“ (1. Korinćanima 2:1–5)
Prilikom propovijedanja evanđelja u Korintu, apostol je usvojio drugačiji način djelovanja od onoga kojim se odlikovao njegov rad u Ateni.
Dok je bio u Ateni, prilagodio je svoj stil karakteru svojeg slušateljstva;
velik dio njegova vremena bio je posvećen raspravljanju o prirodnim
stvarima, odmjeravanju logike s logikom i znanosti sa znanošću. Ali
kada se osvrnuo na vrijeme i trud koji je tamo posvetio objašnjavanju
kršćanstva, te shvatio da taj stil naučavanja nije donio mnogo roda, odlučio se da će ubuduće usvojiti drugačiji plan rada. Odlučio je izbjegavati opširna dokazivanja i rasprave o teorijama koliko god to bude moguće te poticati grješnike na shvaćanje nauke o spasenju kroz Krista. 40
Apostol nije radio na tome da opčara uho govorničkom vještinom ni
da zabavi um filozofskim raspravama koje ne bi dirnule srce. Propovijedao je o Kristovu križu - ne s napornom rječitošću govora, već s Božjom
milošću i silom - i njegove su riječi pokretale narod. 41
Pavao je bio rječit govornik. Prije svog obraćenja često se trudio zadiviti svoje slušatelje izljevima govorništva. Ali sada je sve to ostavio po
strani. Umjesto da se prepusti pjesničkim opisima i maštovitim prikazima - koji bi godili osjetilima i hranili maštu ali koji se ne bi odrazili na
svakodnevan život - Pavao se trudio korištenjem jednostavnog jezika
uvjeriti srca u istine koje su od životne važnosti. 42
329
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
18. studenoga
Izrazito jasan govor
„Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću.“ (2. Korinćanima 3:12)
Maštoviti prikazi istine mogu uzrokovati zanos osjećaja, ali prečesto
se događa da istine iznesene na taj način ne priskrbljuju hranu potrebnu
da ojača i utvrdi vjernika za životne bitke. Neposredne potrebe, trenutna
iskušenja duša koje se bore – to je ono što se treba riješiti razboritim,
praktičnim uputama i poukama o temeljnim načelima kršćanstva. 43
Oni koji žive s Bogom spremni su nazvati prijestup njegovim pravim
imenom. Grijeh je grijeh, bilo da ga čine propovjednici, učitelji, zdravstveni misionari ili drugi radnici u Gospodnjoj službi… Potrebna je velika jasnoća u govoru. 44
Istina je od Boga; obmana u svim svojim bezbrojnim oblicima je od
sotone, i svatko tko na bilo koji način odstupi s ravnog puta istine, predaje se u vlast zlome. Oni koji su učili od Krista neće imati „udjela u
jalovim djelima tame.“ (Efežanima 5:11) U riječima, kao i u životu, bit
će jednostavni, otvoreni i istiniti. 45
Za Božje djelo trebaju se izabrati mudri, posvećeni ljudi koji mogu
obaviti dobar posao u dopiranju do duša. Treba odabrati i žene koje mogu iznositi istinu na jasan, razumljiv i otvoren način. U našim redovima
potrebni su radnici koji uviđaju potrebu za dubokim djelovanjem milosti
koje se treba dogoditi u srcima; takve treba potaknuti da se uključe u
ozbiljan misionarski rad. Već dugo postoji potreba za takvom vrstom
radnika. Moramo se usrdno moliti: „Gospode, pomozi nam da pomognemo jedni drugima.“ Vlastito je mora biti skriveno u Kristu i moramo
biti kršteni Božjim Svetim Duhom. Tada će se u govoru, u duhu i u načinu na koji radimo otkrivati činjenica da nas vodi Božji Duh.
Potrebni su nam kao radnici ljudi i žene koji shvaćaju razloge naše
vjere i koji uviđaju posao koji se treba obaviti u prenošenju istine, koji
će odbiti govoriti bilo kakve riječi koje će oslabiti utjecaj bilo koje duše
u Božju Riječ ili uništiti bratstvo koje treba postojati između onih koji
dijele istu vjeru. 46
330
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
19. studenoga
Riječi neprekidne hvale
„A moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi navijeke.“
(Psalam 35:28)
Kada sam prije nekoliko godina bila u Coloradu, posjetila sam umjetničku galeriju i tamo vidjela grupe ljudi koje su stajale pred slikama kao
opčinjeni te hvalili ljudskog umjetnika. Šećući uvečer gradom, vidjela
sam veličanstvo zalaska sunca. Blistave zrake obasjavale su planine čiji
su vrhovi bili pokriveni snijegom i izgledalo je kao da su se otvorila
vrata neba i sva njegova slava prodire kroz njih. Ljudi su neprestano
prolazili ulicom, ali nitko nije gledao taj prizor. Moj pratilac i ja gledali
smo ga u zanosu. U njemu sam mogla prepoznati ljepotu neba; mogla
sam vidjeti slavu neba koja sjaji iz odškrinutih vrata kako bismo mogli
zamisliti ljepotu koja se nalazi iza njih. Ali mnoštvo nije obraćalo pozornost na taj prizor. To je način na koji se odnosimo prema Bogu.
Koliko osoba među vama ide u vrt sa svojom djecom i, dok im pokazuju na predivno cvijeće, kažu: „To je izraz Božje ljubavi prema vama“? To bi vodilo njihove misli preko prirode do Boga prirode. Zar to
ne bi bilo daleko korisnije za vašu djecu nego voditi ih na sve te predstave i zabave demoralizirajuće prirode, koje pokušavaju zarobiti njihovu
pažnju kako bi zaboravili na Boga? 47
Kad ljudi i žene budu u stanju potpunije shvatiti opseg velike žrtve
koju je nebesko Veličanstvo podnijelo umirući umjesto čovjeka, tada će
plan spasenja dobiti svoju pravu veličinu, a misli na Golgotu pobudit će
nježne, svete i snažne osjećaje u srcu kršćanina. U njihovim srcima i na
njihovim usnama bit će hvala Bogu i Janjetu. Oholost i visoko mišljenje
o sebi ne mogu cvjetati u srcima koja se stalno podsjećaju na prizore s
Golgote. Ovaj svijet izgledat će bezvrijedan onima koji cijene veliku
žrtvu čovjekova otkupljenja, dragocjenu krv dragog Božjeg Sina. Sva
blaga ovog svijeta nisu dovoljno vrijedna da otkupe jednu dušu koja
propada. Tko može izmjeriti ljubav koju je Krist osjećao prema izgubljenom svijetu dok je visio na križu, pateći zbog grijeha čovječanstva?
Ta ljubav bila je nemjerljiva, beskrajna. 48
331
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
2o. studenoga
Ispravne misli dovode do ispravnih riječi
„Moja će usta zboriti mudrost, i moje srce misli razumne.“
(Psalam 49:3)
Uspjeh ili neuspjeh u ovom životu uvelike ovise o načinu kako upravljamo mislima. Ako vladamo njima na način na koji je Bog rekao da
bismo trebali, one će se zadržavati na temama koje će voditi k većoj
pobožnosti. Ako su misli ispravne, i riječi će biti ispravne. 49
Steknite naviku upravljanja samim sobom, kako bi vaše misli mogle
biti dovedene u pokornost Kristovu Duhu. Treba vam Božja milost kako
bi vaše misli mogle biti navedene da teku u pravom smjeru, kako bi riječi koje izgovarate bile prave riječi i kako bi vaše strasti i želje mogle biti
podvrgnute kontroli razuma, a jezik zauzdan za svaku lakoumnost, bezbožnu kritiku i iznalaženja mana. 50
Svi su uvelike pod utjecajem vlastitih riječi. Ljudi se ponašaju u skladu s osjećajima izraženima u njihovim riječima. Na taj je način vlast nad
jezikom u bliskoj vezi s osobnom vjerom. Mnogi su vlastitim riječima
navedeni na vjerovanje kako je pogrešan put ispravan. Misli se izražavaju riječima, a riječi djeluju na misli i proizvode nove riječi. Vrši se
utjecaj ne samo na sebe, već i na druge. Samo Gospod Bog može poništiti štetan utjecaj nerazumnih riječi. Često ćemo postupiti u skladu s mišljenjem ili odlukom koju smo jednom izrekli, premda to može odvesti
na potpuno pogrešan put. Željezna se volja ne mijenja, jer bi bilo odviše
ponižavajuće priznati vlastitu pogrešku. Naglo izgovorene riječi, kako
bi se dalo oduška snažnim osjećajima, dovode do zlih posljedica ranjavanja, ozljeđivanja i slabljenja duša za koje je Krist umro. Sotona je
zadovoljan, Bog je obeščašćen, a mnoge su duše uništene naglo izgovorenim riječima.
Govorite blago. Govorite riječi ljubaznosti i uzdizanja, jer su to plodovi koje nosi kršćansko stablo. Nadvladajte svaku grubost. Nepromišljeni
govori nanose veliku štetu dušama koje ih izgovaraju i dušama koje ih
slušaju. Sama vječnost pokazat će koliko su oni koji su izgovarali takve
riječi trebali poniziti svoja srca i ispovjediti se Bogu. 51
332
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
21. studenoga
Obraćeni jezik
„Nek' mi pjeva jezik o riječi Tvojoj, jer zapovijedi su Tvoje sve pravedne.“ (Psalam 119:172)
Dok govorimo o Božjoj sili, pokazujemo da cijenimo ljubav koja se
nam neprestano iskazuje, da smo zahvalni za blagoslove i darove koji
nam se daju i da je naša duša svjesna očitovanja Božje slave.
Odsustvo hvale i odavanja zahvalnosti godi Božjem neprijatelju. Crta
razgraničenja između onih koji u bogohuljenju izgovaraju Božje sveto
ime i onih koji Ga slave srcem i riječima jasna je i izrazita. 52
Krist čisti nebeski hram od grijeha svojeg naroda, i mi moramo raditi
u skladu s Njim na zemlji, čisteći hram duše od moralne nečistoće. Budemo li tako činili, uvidjet ćemo da u naš život ulazi sladak utjecaj Božjeg Duha. Milost, mir i snaga zauzet će mjesta svađe i slabosti, i umjesto
da govorimo o obeshrabrenju i potištenosti, pričat ćemo o Božjoj svjetlosti, ljubavi i radosti. 53
Kad ste ustali iz vodenog groba prigodom svog krštenja, izjavili ste da
ste mrtvi te obznanili da je vaš život promijenjen – skriven s Kristom u
Bogu. Tvrdili ste da ste mrtvi grijehu i očišćeni od vaših naslijeđenih i
njegovanih zlih osobina. Upuštajući se u obred krštenja, zavjetovali ste
se pred Bogom da ćete ostati mrtvi grijehu. Vaša usta trebala su ostati
posvećena usta, vaš jezik obraćen jezik. Trebali ste govoriti o Božjoj
dobroti i slaviti Njegovo sveto ime. 54
Govorite o Isusovoj milosti, dobroti i ljubavi, jer „mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.“ (Djela 4:20) Neka vaše lice bude
stalno okrenuto prema nebu. Gledajte na nebeske ljepote i tada se uistinu možete prihvatiti posla „da naviještate silna djela Onoga koji vas iz
tame pozva k divnom svjetlu svojemu.“ (1. Petrova 2:9)
Budući da imamo sva ta dragocjena obećanja koja su nam dana s Isusovih usana, trebamo pokazati svoju zahvalnost. Razmišljajmo o našoj
dužnosti u svjetlosti Božjih zapovijedi . 55
333
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
22. studenoga
Sastanci za svjedočanstva
„Ali kad se razgovaraju oni koji se Boga boje, Jahve pazi, sluša ih, i
to se pred njim piše u knjigu spomenicu u korist onih koji se boje
Jahve i štuju Ime njegovo.“ (Malahija 3:16)
Ljudi koji štuju subotu trebaju se posebno truditi da održavaju svoje
sastanke i da ih učine zanimljivima. Došlo je do pomanjkanja interesa i
vrlo je važno da narod koji drži zapovijedi pokaže više energičnosti na
svojim okupljanjima. Svatko bi trebao imati nešto za reći Gospodu, i
čineći to bio bi blagoslovljen. Knjiga za spomen piše se o onima koji ne
zanemaruju međusobno okupljanje i koji često govore jedni s drugima.
Ostatak treba pobijediti Janjetovom krvlju i riječju svojeg svjedočanstva. Neki očekuju da će nadvladati isključivo Janjetovom krvlju, bez da
ulože nekakav poseban trud sa svoje strane. Vidjela sam da nam je Bog
milostivo dao dar govora. On nam je dao jezik i riječi, i mi smo za njih
odgovorni pred Njim te trebamo proslavljati Boga svojim ustima, govoreći u čast Njegove bezgranične milosti i istine, te pobijediti riječju svojeg svjedočanstva, kroz Janjetovu krv.
Ne trebamo se okupljati da bismo šutjeli; Gospod pamti samo one
koji se sakupljaju da Njemu odaju čast i slavu, da govore o Njegovoj
slavi i Njegovoj sili; na takvima će počivati Božji blagoslov i oni će biti
okrijepljeni. Kada bi se svi pokrenuli na način na koji sam vidjela da bi
trebali, ne bi se gubilo dragocjeni vrijeme i ne bi bili potrebni ukori za
duge molitve i nagovaranja; sve vrijeme bilo bi ispunjeno kratkim, milozvučnim svjedočanstvima i jezgrovitim molitvama... Najprije trebamo
osjetiti svoju potrebu, a tada moliti Boga upravo za one stvari koje nam
trebaju i potom vjerovati da nam ih On daje… Neki se suzdržavaju na
sastancima jer nemaju ništa novoga za reći i morali bi ponoviti istu priču kada bi govorili. Vidjela sam da u korijenu toga leži ponos, da su
Bog i anđeli nazočni svjedočanstvima svetih te da je Gospod zadovoljan
i proslavljan i onda ako se njihova svjedočanstva ponavljaju svaki tjedan. Gospod i Njegovi sveti anđeli vole jednostavnost i poniznost. 56
334
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
23. studenoga
Pričati o Bogu
„Hvalite Jahvu, prizivajte Mu ime; navješćujte među narodima
djela Njegova! Pjevajte mu, svirajte mu, propovijedajte sva njegova
čudesa.“ (1. Ljetopisa 16:8, 9)
Znamo da je svijet pun nepravde, ali trebamo li samo o tome misliti i
pričati? Trebamo li se posvuda osvrtati kako bismo našli mane ili zlo?
Trebamo li kritički promatrati karakter naše braće? Razmišljajmo radije
o Božjoj dobroti! Pričajmo o Njegovoj sili, pjevajmo o Njegovoj ljubavi. Predajmo svoje duše Bogu kao vjernom Stvoritelju i prestanimo brinuti se i jadati. Bog će nam pomoći da živimo iznad stvari ovog života i
dati nam obilje dobrih stvari o kojima ćemo moći razmišljati i pričati.
Dođimo u Kristovu prisutnost…
Osigurana su sredstva za naše čišćenje. Otvoren je izvor za očišćenje
od grijeha i nečistoće. Tražite Božju milost u vjeri i vaša molba neće biti
uzaludna. 57
O, kada bi se naš jezik moglo potaknuti da govori o [Božjoj] dobroti,
da priča o Njegovoj moći! Odazovete li Isusovoj privlačnoj sili, nećete
propustiti izvršiti utjecaj na nekoga kroz ljepotu i snagu Kristove milosti.58
Sotonin je plan da se priča o stvarima vezanim uz njega. On uživa kad
ljudska bića govore o njegovoj moći, o njegovu djelovanju kroz čovječju djecu, ali upuštanje u takve razgovore čini um zlovoljnim, ogorčenim
i odbojnim; možemo postati sotonini provodnici razgovorom kroz koji
ne dolaze riječi koje obasjavaju srce. No trebamo donijeti odluku da to
nećemo biti. Odlučimo da nećemo biti provodnici kroz koje će sotona
slati zlovoljne i odbojne misli. Neka naše riječi ne budu miris smrti na
smrt, već miris života na život kroz riječi koje izgovaramo ljudima i
molitve koje prinosimo. Bog želi da pružimo nedvojbene dokaze da
posjedujemo duhovan život. 59
Budite ljubazni i suosjećajni. Neka vaše lice odražava Gospodnju radost. Govorite o Njegovoj dobroti i pričajte o Njegovoj sili. Tada će
vaša svjetlost sjati sve jasnije i jasnije. Iznad vaših iskušenja i razočaranja otkrivat će se odsjaj čistog i zdravog vjerskog života. 60
335
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
24. studenoga
Preduvjet za čiste riječi
„Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim
razmišljat'.“ (Psalam 119:27)
Nije čudo što se među mladima koji ispovijedaju kršćanstvo ne misli
više o nebeskim stvarima kad se tako malo pažnje posvećuje Božjoj
riječi. Božanski savjeti se ne izvršavaju; opomene se ne slušaju; ne traži
se milost i nebeska mudrost kako bi se mogli izbjeći grijesi prošlosti i
svaka mrlja pokvarenosti očistiti s karaktera…
Kada bi um naše omladine, kao i onih starijih, bio ispravno usmjeren
tijekom njihova međusobnog druženja, njihov bi se razgovor bavio uzvišenim temama. Kada je um čist, a misli uzdignute Božjom istinom,
riječi će biti iste prirode - „zlatne jabuke u srebrnim posudama.“ (Izreke
25:11) Ali uz trenutnu razinu razumijevanja, uz trenutne navike, uz niske standarde s kojima se zadovoljavaju čak i kršćani, razgovor je plitak i
beskoristan. On je „zemljani“ (1. Korinćanima 15:47), i ne širi miris
istine ni neba, niti dosiže čak ni do razine kulturnijih ljudi ovog svijeta.
Kada su Krist i nebo teme razmišljanja, razgovor će dati dokaz u korist
te činjenice. Govor će biti začinjen milošću, a govornik će pokazati kako je stekao odgoj u školi božanskog Učitelja. 61
[Psalam 119:27] To je svjetlost u kojoj trebamo gledati Gospodnji
zakon. Umjesto da ostavljamo dojam da je Kristov jaram mučan, možemo pokazati istinitost riječi: „Jaram je Moj sladak i breme Moje lako.“ (Matej 11:30) Sotona je posložio stvari kako njemu odgovaraju.
Vjerski život proglasio je tegobnim životom, bolnom žrtvom. Nećemo li
težiti suprotstaviti se tome otkrivajući Krista kakav On uistinu jest –
suosjećajni Otkupitelj koji neprekidno ponavlja: „Dođite k Meni svi koji
ste izmoreni i opterećeni i Ja ću vas odmoriti.“ (stih 28) Pokažite svijetu
da držite Božje zapovijedi jer vas to čini sretnima, čak i u ovom životu.62
336
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
25. studenoga
Radost iskazivanja slave
„Nek' te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek' te blagoslivlju! Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore.“ (Psalam 145:10, 11)
Kada bi se braća i sestre nalazili na stupnju na kojem bi se trebali nalaziti, ne bi im bilo problem naći nešto za reći u čast Isusa koji je zbog
njihovih grijeha visio na križu Golgote. Kada bi više njegovali shvaćanje Božje milosti koja se očitovala u davanju Njegova jedinog voljenog
Sina da umre kao žrtva za naše grijehe i prijestupe te Isusove patnje koju je podnio kako bi se pobrinuo da se čovjek, iako kriv, može izvući,
bili bi spremniji uzdizati i veličati Isusa. Ne bi mogli šutjeti, već bi sa
zahvalnošću govorili o Njegovoj slavi i pričali o Njegovoj sili, a čineći
tako privukli bi na sebe Božje blagoslove. Čak i kada bi se ponavljala
ista priča, Bog bi bio proslavljan. Anđeo mi je pokazao one koji ne prestaju ni dan ni noć uzvikivati: „Svet, svet, Gospod Bog Svemoćan.“
„Neprekidno ponavljanje,“ rekao je anđeo, „a Bog se ipak time proslavlja.“ Iako možemo stalno ispočetka pričati istu priču, to služi na čast
Bogu i pokazuje da nismo nehajni prema Njegovoj dobroti i milosti
koju nam iskazuje. Vidjela sam da su crkve - koje su to samo po imenu pale; u njima vlada hladnoća i smrt. Kada bi slijedili Božju Riječ, to bi
ih dovelo do poniznosti. No oni se uzdižu iznad Gospodnjeg djela. Njima je previše ponižavajuće ponavljati istu jednostavnu priču o Božjoj
dobroti kada se sastanu, pa proučavaju kako bi našli nešto novo, nešto
veliko, kako bi njihove riječi godile uhu i bile ugodne ljudima, i Božju
Duh ih stoga napušta. Kada slijedimo skromni biblijski način, Božji
Duh će nas pokretati. Sve će biti u slatkom skladu ako slijedimo ponizan put istine, ako ovisimo u potpunosti o Bogu, i tada nećemo biti u
opasnosti da na nas utječu zli anđeli. Kada se duša uzdigne iznad Božjeg Duha, krećući se u vlastitoj snazi, anđeli prestaju paziti na nju i prepuštena je sotoninim napadima. 63
337
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
26. studenoga
Obraćanje kraljevima
„Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas
sinagogama bičevati. Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi
mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što
ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u
vama.“ (Matej 10:17–20)
U Pavlovim danima evanđelje zbog kojeg je on bio utamničen na taj
je način bilo doneseno pred prinčeve i plemiće carskog grada. Tako je i
tom prilikom [na saboru u Augsburgu] ono što je car zabranio da se propovijeda s katedre bilo objavljeno u palači; ono što su mnogi smatrali
neprikladnim da slušaju čak i sluge, zadivljeno su slušali gospodari i
kneževi carstva. Kraljevi i velikaši bili su slušateljstvo, okrunjeni prinčevi bili su propovjednici, a propovijed je bila Božja kraljevska istina.
„Od vremena apostola,“ kaže jedan pisac, „nije bilo većeg djela ni veličanstvenijeg ispovijedanja vjere.“ 64
Kristove sluge ne trebaju pripremati točno određene govore kada ih se
izvede na sud zbog njihove vjere. Njihova priprema treba se odvijati
svakodnevno, gomilanjem dragocjenih istina Božje Riječi u njihovim
srcima, hranjenjem Kristovim poukama i molitvom koja jača njihovu
vjeru; tada će, kada budu izvedeni na sud, Sveti Duh dozvati u njihovo
sjećanje upravo one istine koje će doprijeti do srca onih koji ih dođu
saslušati.
Bog će dozvati u sjećanje znanje stečeno marljivim proučavanjem
Svetih spisa upravo u trenutku kad ono bude potrebno. Ali ako zanemare ispuniti svoj um draguljima istine, ako se ne upoznaju s Kristovim
riječima, ako nikada nisu iskusili silu Njegove milosti u iskušenju, tada
ne mogu očekivati da će Sveti Duh prizvati Njegove riječi u njihovo
sjećanje. Kristove sluge trebaju svakodnevno služiti Bogu nepodijeljenih osjećaja i potom se pouzdati u Njega. 65
338
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
27. studenoga
Svjedočenje djece
„Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada… Blago
čovjeku koji njima napuni tobolac, neće se postidjeti kad se preo
bude s dušmanom na vratima.“ (Psalam 127:3, 5)
U mnogim mjestima gdje je vlast svećenstva korištena kako bi se spriječilo propovijedanje adventne istine, Gospod je sa zadovoljstvom poslao poruku preko male djece. Budući da su bili maloljetni, državni zakoni nisu ih mogli sputati i bilo im je dopušteno da govore slobodno i bez
uznemiravanja. Na taj je način preneseno ljudima upozorenje o nadolazećem Sudu. To je trajalo oko devet mjeseci. Nakon toga vlasti su proglasile da je utjecaj koji je upravljao djecom bolest, pa su neka od njih
odvedena u bolnice. No njihova usta nisu time bila ušutkana; propovijedali su sve dok je bila Božja volja da ih koristi kao svjedoke…
Jedan očevidac, govoreći o djelu postignutom kroz tu djecu, kaže:
„Ljudi su se u gomilama okupljali na mjesta gdje su bila ta djecapropovjednici koja su uglavnom bila siromašni seljaci. Malena djevojčica počela je propovijedati samo nekoliko kilometara od mjesta u kojem
sam živio, i kako su se vijesti o prekrasnom pokretu počele prenositi
uokolo, pošao sam sa svojom ženom da bih to i sam vidio i čuo. Kada
smo stigli u seosku kućicu, bila je puna ljudi. Dijete, staro oko šest ili
osam godina, kretalo se među njima, a oni su joj postavljali pitanja na
koja je ona odgovarala na način na koji to djeca obično čine. Ljudi su se
sve više skupljali sve dok u velikom broju nisu okružili kuću. Kada su
stigli i posljednji, njezino ponašanje u potpunosti se promijenilo – i što
se tiče odvažnosti i što se tiče kretnja - jasno pokazujući da ju pokreće
nevidljiva sila, a ne njezini prirodni darovi. Kada je počela govoriti, i
njezin se glas promijenio. Rekla je:„Bojte se Boga i dajte Mu slavu jer
dođe čas suda Njegova. (Otkrivenje 14:7) Korila je grijehe, poput pijančevanja, krađe, preljuba, psovanja i klevetanja, te prekorila one koji su
išli u crkvu misleći na svjetovne poslove tijekom bogoslužja umjesto da
slušaju Božju riječ i usklađuju s njom svoj život. Njezin glas i riječi bili
su dojmljivi. Mnogi su plakali i uzdisali. Rečeno im je da im je dano
vrijeme da se pokaju, ali da to moraju učiniti smjesta, bez odgađanja. 66
339
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
28. studenoga
Živjeti u skladu s onim što govorimo
„Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.“
(1. Ivanova 3:18)
Trebamo odati slavu i zahvalnost Bogu, ne samo na našim skupovima
već u obiteljskom životu. Neka se glasovi Njegovih baštinika čuju kako
pripovijedaju Gospodnja djela. Govorite o Njegovoj dobroti, pričajte o
Njegovoj sili. Koga imam na nebu osim Tebe? I na zemlji nema nikoga
koga želim osim Tebe. Potrebno nam je više pjesama slavljenja, a manje
mrmljanja i prigovaranja. 67
Bog zahtijeva službu od srca. Formalna služba i isprazne riječi u potpunosti su neučinkoviti u djelu obraćanja duša Bogu. Služba koja ne
dolazi iz srca je poput mjedi koja ječi ili cimbala koji zveči. Srce mora
biti pokrenuto združenom energijom Svetog Duha. 68
Ljudska mudrost, poznavanje jezika različitih naroda, od pomoći je u
misionarskom radu. Razumijevanje narodnih običaja, mjesta i vremena
zbivanja, praktično je znanje; ono pomaže u razjašnjavanju biblijskih
usporedba, dajući snagu Kristovim poukama, ali nije apsolutno nužno
znati te stvari. Slučajni putnik može naći put određen za one za koje je
plaćen otkup, i neće biti izgovora ni za koga tko propadne zbog pogrešnog razumijevanja Svetih spisa. U Bibliji je objavljeno svako životno
načelo, jasno iznesena svaka dužnost i očito predstavljena svaka obveza.69
Božji zahtjevi jasno su nam predstavljeni u Njegovoj Riječi, kao što
su pred nas stavljena i velika i dragocjena obećanja. Pitanje na koje se
mora dati odgovor glasi: „Jesmo li spremni odvojiti se od svijeta kako
bismo mogli postati Božja djeca?“ To nije djelo koje traje jedan trenutak
ili jedan dan; ono se ne postiže klanjanjem kraj obiteljskog žrtvenika i
služeći tamo samo na riječima. Ono se ne može postići pukim sudjelovanjem na bogoštovlju molitvenog sastanka. To je djelo koje traje cijeli
život. Ljubav prema Bogu mora biti živo načelo, podloga svakog djela,
riječi i misli. 70
Riječi su jeftine; one ne traže mnogo. Djela, plodovi, to je ono što će
odrediti prirodu stabla. Kakve ste vi plodove donijeli? 71
340
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
29. studenoga
Bez laži
„I vidjeh: gle, Jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime sto četrdeset i
četiri tisuće - na čelima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova… na ustima se njihovim laž ne nađe.“ (Otkrivenje 14:1, 5)
Bog ne cijeni čovjeka sklonog pričanju niti oštar um. Iskrena namjera,
duboka pobožnost, ljubav prema istini, strah od Boga, to je ono što ima
djelotvoran utjecaj. Svjedočanstvo od srca, koje dolazi s usana na kojima nema laži, puno vjere i poniznog povjerenja, Bog smatra dragocjenim poput zlata čak i ako je preneseno mucavim jezikom, dok je elegantan govor rječitog govornika - onoga kome su povjereni veliki talenti ali
kome nedostaje istinitost, nepokolebljiva svrha, čistoća i nesebičnost poput mjedi koja ječi i cimbala koji zveči. On može izgovoriti domišljate stvari, može ispričati zabavne anegdote, može se poigravati osjećajima, ali u tome se ne nalazi Isusov duh. Sve te stvari mogu biti ugodne
neposvećenom srcu, ali Bog u svojim rukama drži vagu kojom važe
riječi, duh, iskrenost i predanost, i sve to proglašava lakšim od ispraznosti. 72
Oni koji su se naučili od Krista neće imati „udjela u jalovim djelima
tame.“ (Efežanima 5:11) U govoru, kao i u životu, bit će jednostavni,
izravni i istiniti, jer se pripremaju za zajedništvo s onim svetima u čijim
se ustima „laž ne nađe.“ (Otkrivenje 14:5) 73
Ako ste izbjegavali istinu, ako ste lažno svjedočili, ako ste pogrešno
procijenili i pogrešno protumačili riječi vašeg brata, ako ste ga pogrešno
citirali, ismijavali ga, ako ste na bilo koji način naškodili njegovu ugledu, idite ravno onim osobama s kojima ste pričali o njemu, s kojima ste
se ujedinili u tom djelu, i povucite sve svoje štetne neistinite riječi. Priznajte zlo koje ste nanijeli svome bratu, jer vaš će grijeh ostati svjedočiti
protiv vas u knjigama zapisa sve dok ne učinite sve što je u vašoj moći
da ispravite zlo koje su nanijele vaše riječi. Kada ste učinili sve što Bog
od vas zahtijeva, kraj vašeg imena napisat će se da vam je oprošteno. 74
341
Darovi Božjem narodu
Nadahnute komunikacijske vještine
3o. studenoga
Čist jezik
„Zato mene čekajte - riječ je Jahvina - do dana kad ustanem kao
tužilac; jer Ja sam odredio da se sakupe narodi, da se saberu kraljevstva, da na vas gnjev svoj izlijem, svu gorčinu svoje srdžbe: u
vatri Moje ljubomore bit će sva zemlja sažgana. Dat ću narodima
čiste usne, da svi mogu zazivati ime Jahvino i služiti Mu jednodušno.“ (Sefanija 3:8, 9)
U našem govoru ne smije biti obmane. Nikakva prijevara ne smije se
naći na našim usnama, nikakvoj se nečistoći ne smije dopustiti da uđe u
naše srce, nikakva neljubaznost ne smije se naći u našem govoru ili našem stavu jednih prema drugima. Ovdje učite kanaanski jezik, koji će
biti u skladu s jezikom neba. 75
Ne smijemo toliko njegovati zemaljski jezik i postati toliko upoznati s
ljudskim razgovorima da nam kanaanski jezik postane nešto novo i nepoznato. Trebamo se učiti u Kristovoj školi. 76
Obrazujte se da govorite kanaanski jezik, jezik koji u nebeskoj školi
govore pripadnici kraljevske obitelji. Strogo odlučite ostaviti po strani
sav lakomislen govor i šale, svaku sebičnu zabavu. Vjerom se uhvatite
za Božja obećanja i odlučite da ćete i ovdje dolje biti kršćani, dok se
pripremate za uznesenje. 77
Božja riječ, kad je izgovara onaj koji je kroz nju i sam posvećen, ima
životvornu silu koja ju čini privlačnom slušateljima i uvjerava ih da je
ona živa stvarnost. Kada netko primi istinu iz ljubavi prema njoj, on će
to zorno pokazati načinom svojeg ponašanja i zvukom svoga glasa. On
objavljuje ono što je sam čuo, vidio i dotaknuo od riječi života, kako bi
drugi mogli stupiti u zajednicu s njim kroz poznavanje Krista. Njegovo
svjedočanstvo, koje dolazi s usana koje je dotaknuo živi ugljen sa žrtvenika, predstavlja istinu srcu koje ju je voljno prihvatiti te posvećuje karakter. A onaj tko se trudi prenijeti svjetlost drugima, i sam će biti blagoslovljen. 78
342
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
1. prosinca
Svrha darova
„On i „dade“ jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za
evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete.“
(Efežanima 4:11, 12)
Bog je u crkvu postavio različite darove. Svaki od njih dragocjen je na
svome mjestu, i svi oni trebaju odigrati svoju ulogu u usavršavanju svetih. To je red koji je Bog uspostavio, a ljudi moraju raditi u skladu s
Njegovim pravilima i uređenjem ako žele imati uspjeha. Bog će prihvatiti samo onaj rad koji je učinjen dragovoljno i ponizna srca, bez tragova
osobnih želja ili sebičnosti. 1
U početku, Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku. Obdario ga je plemenitim osobinama. Njegov um bio je uravnotežen i sve sile njegova
bića bile su u skladu. No čovjekov pad u grijeh i njegove posljedice izopačili su te darove. Grijeh je ukaljao i gotovo potpuno izbrisao Božju
sliku u čovjeku. Da bi se ona obnovila, osmišljen je plan spasenja i čovjeku je dan životni vijek kušnje. Dovesti ga natrag do savršenstva u kojem je izvorno stvoren, to je uzvišena svrha života – cilj koji leži u osnovi svakog drugog cilja…
Sve raznolike sposobnosti koje ljudi posjeduju – sposobnosti uma,
duše i tijela – dobili su od Boga sa svrhom da se koriste kako bi se postigao najviši mogući stupanj izvrsnosti. Ali to ne može biti sebično i
isključivo djelo jer je Božji karakter, čiji lik mi trebamo poprimiti, dobročinstvo i ljubav. Svaka sposobnost, svaka osobina kojom nas je Stvoritelj obdario treba se upotrijebiti na Njegovu slavu i na uzdizanje naših
bližnjih. U takvom korištenju one će naći svoju najčistiju, najplemenitiju i najsretniju primjenu. 2
Svaki vjerni radnik služit će na usavršavanju svetih. Svi koji su imali
koristi od rada Božjeg sluge trebaju se, u skladu sa svojim sposobnostima, ujediniti s njim u radu na spašavanju duša. To je djelo svakog pravog vjernika, propovjednika i čovjeka. U svakom trenutku trebaju pred
očima imati veliki cilj i svaki od njih treba se truditi popuniti mjesto
koje mu pripada u crkvi, te svi raditi zajedno u redu, skladu i ljubavi.
U Kristovoj vjeri ne postoji ništa sebično ni uskogrudno. 3
343
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
2. prosinca
Mjesto za svakog člana
„On i „dade“ jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za
evanđeliste, a druge za pastire i učitelje… za djelo služenja.“ (Efežanima 4:11, 12)
Iz svjetlosti koju mi je Bog dao znam da Njegovu djelu danas jako
trebaju živi predstavnici biblijske istine. Samo posvećeni propovjednici
ne mogu izvršiti taj posao. Bog poziva ne samo propovjednike, već i
liječnike, medicinske sestre, kolportere, biblijske radnike i druge posvećene članove različitih talenata koji poznaju sadašnju istinu, da obrate
pozornost na potrebe gradova koji još nisu bili upozoreni. Na mjestu
gdje trenutno postoji samo jedan, trebalo bi biti stotinu vjernika koji se
aktivno bave osobnim misionarskim radom. Vrijeme brzo prolazi. Mnogo se posla treba obaviti prije nego što mu sotonino protivljenje zapriječi put. Svako sredstvo treba se pokrenuti kako bi se prilike koje se trenutno pružaju mogle mudro iskoristiti. 4
Gospod je i članovima i propovjednicima dao dar razuma i inteligencije, udio koji im je potreban da budu sposobni za rad; svako od njih
odgovoran je za upotrebu tih talenata. Bog od svakoga zahtijeva potpunu predanost Njegovu djelu…
U crkvi postoje duše koje su, iako skromne u svojim darovima i postignućima, ipak prožete Duhom Gospodara i spremni su žrtvovati i sam
život bude li se to od njih zahtijevalo. Te ljude ne može se zaposliti za
plaću, ali može ih se obrazovati kako bi radili za Gospodara na svoj ograničen način. Dužnost je propovjednika pobrinuti se da se takvi ljudi
iskoriste, jer iako Gospod ima djelo koje trebaju izvršiti ljudi iza katedre, to nije sve što to djelo sadržava. Kada je crkvi potreban osoban rad,
tada je propovjednikova najvažnija dužnost pomoći dušama za koje je
odgovoran, kao onaj koji će morati položiti račun. Propovjednik evanđelja treba biti učitelj kako bi u one za koje radi utisnuo osjećaj njihove
odgovornosti da rade za druge. On treba s molitvom i ljubavlju pomoći
svakom članu crkve da pronađe svoje mjesto u Božjem djelu, kako bi se
okupili radnici u poljima koja su već zrela za žetvu. 5
344
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
3. prosinca
Izgrađivanje Kristova tijela
„On i „dade“ jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za
evanđeliste, a druge za pastire i učitelje… za izgrađivanje Tijela
Kristova.“ (Efežanima 4:11, 12)
Kada se okupe posvećeni vjernici, njihov razgovor neće biti o nedostacima drugih ni odisati mrmljanjem ili prigovaranjem; ljubav - spona savršenstva - to će biti ono što ih okružuje. Ljubav prema Bogu i njihovim
bližnjima prirodno teče u riječima ljubavi, suosjećanja i poštovanja prema svojoj braći. Božji mir vlada u njihovim srcima; njihove riječi nisu
tašte, isprazne ni lakoumne, već na utjehu i poučavanje jedni drugih.6
Vjera Isusa Krista podrazumijeva napredovanje; ona uključuje stalno
posezanje prema gore za sve svetijim i višim idealom. Kršćanin čije je
srce dirnuto ljepotom Spasiteljevog karaktera treba provesti u djelo ono
što nauči u Kristovoj školi. Moramo biti prijemljivi učenici u Kristovoj
školi, spremni učiti ono čemu nas On podučava iz dana u dan.
Talente koje nam je Bog dao trebamo upotrijebiti na Njegovu čast i
slavu. Gospod nam je dao razum i inteligenciju, i On očekuje da ih upotrijebimo u pravom smjeru. Na taj ćemo ih način umnožiti; jer veća sila
od samo čovjekove radi u nama da hoćemo i činimo ono što zadovoljava Boga. Sposobnost koju posjedujemo nije nešto što smo sami stvorili.
Apostol pita: „Ta tko tebi daje prednost? Što imaš da nisi primio? Ako
si primio, što se hvastaš kao da nisi primio?“ (1. Korinćanima 4:7) Naši
darovi pripadaju Bogu i Njemu ih trebamo predati u radosnoj službi,
postajući radnici koji se neće postidjeti. 7
Pazite na učinak vaših riječi i na to hoće li njihov utjecaj voditi druge
spasenju. Nikada nemojte pričati samo da biste pričali, već kako biste
poučili one koji slušaju. 8
Sve što je Bog napisao stoji kao pouka svima. Ono što je On ocijenio
nužnim da nadahne svete ljude da zapišu, tu je za pouku vama. Samo
vršite riječi istine i bit ćete na sigurnom; bit ćete Božji svjetlonoše svijetu. 9
345
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
4. prosinca
Jedinstvo vjere
„On i „dade“ jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za
evanđeliste, a druge za pastire i učitelje… dok svi ne prispijemo do
jedinstva vjere.“ (Efežanima 4:11, 13)
Zašto su tako mnogi među nama slabi i neučinkoviti? To je zato što
gledamo na sebe, proučavamo vlastite naravi i pitamo se kako možemo
naći mjesto za sebe, našu osobnost i naše posebnosti, umjesto da proučavamo Krista i Njegov karakter.
Braća koja bi mogla skladno raditi zajedno kad bi se naučili od Krista
- zaboravljajući da su Amerikanci ili Europljani, Nijemci ili Francuzi,
Šveđani, Danci ili Norvežani - kao da osjećaju da bi dio onoga što je
specifično za njihovu vlastitu zemlju i narod bilo izgubljeno i nešto drugo bi zauzelo to mjesto kad bi se pomiješali s ljudima druge narodnosti.
Braćo moja, ostavimo sve to po strani. Nemamo pravo zadržavati naše misli usredotočene na nas, naše sklonosti i naše hirove. Ne smijemo
se truditi održati naš vlastiti posebni identitet, osobnost, individualnost
koja će nas odvojiti od naše braće s kojom surađujemo. Mi uistinu trebamo zadržati karakter, ali to je Kristov karakter. Kada imamo Kristov
karakter, možemo nastaviti raditi na Božjem djelu zajedno. Krist u nama
spojit će se s Kristom u našoj braći i Sveti Duh će dati ono jedinstvo
srca i djela koje svjedoči svijetu da smo Božja djeca. Neka nam Gospod
pomogne da umremo sebi i ponovo se rodimo kako bi Krist mogao živjeti u nama kao živo, djelatno načelo, sila koja će nas održavati svetima.
Žarko težite jedinstvu. Molite se za njega, radite na njemu. Ono će
donijeti duhovno zdravlje, uzvišene misli, plemenitost karaktera, um
okrenut nebu, osposobiti vas da nadvladate sebičnost i zle slutnje i da
budete više nego pobjednici kroz Onoga koji vas je volio i predao sebe
za vas. Raspnite svoje ja; cijenite druge više nego sebe. Pred nebeskim
svemirom, pred crkvom i pred svijetom pružat ćete tada nedvojben dokaz da ste Božji sinovi i kćeri. Bog će biti proslavljen primjerom koji
ćete pružati. 10
346
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
5. prosinca
Savršeno odražavanje Krista
„On i „dade“ jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za
evanđeliste, a druge za pastire i učitelje… dok svi ne prispijemo
do… spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta
punine Kristove.“ (Efežanima 4:11, 13)
Gledajte na križ Golgote. On je trajni zavjet bezgranične ljubavi, neizmjerne milosti nebeskog Oca. O, kada bi se svi pokajali i činili svoja
prvotna djela! Kada to crkve učine, ljubit će Boga iznad svega i svoje
bližnje kao sebe same. Efraim neće zavidjeti Judi, a Juda neće dosađivati Efraimu. Podjele će biti zacijeljene, grubi zvuci sukoba neće se više
čuti unutar granica Izraela. Kroz milost koju im je Bog besplatno dao,
svi će se truditi odgovoriti na Kristovu molitvu da Njegovi učenici svi
budu jedno, kao što su On i Otac jedno. Mir, ljubav, milost i dobročinstvo bit će načela koja će prebivati u duši. Kristova ljubav bit će tema na
svakom jeziku, a istiniti Svjedok više neće govoriti: „Imam protiv tebe:
prvu si ljubav svoju ostavio.“ (Otkrivenje 2:4) Božji narod prebivat će u
Kristu, Isusova ljubav bit će otkrivena, a jedan Duh pokretat će sva srca,
obnavljajući i popravljajući u svima Kristov lik, oblikujući sva srca podjednako. Kao žive grane pravog Čokota, svi će biti ujedinjeni s Kristom,
živom glavom. Krist će nastavati u svakom srcu vodeći, tješeći, posvećujući i predstavljajući svijetu jedinstvo Isusovih sljedbenika, svjedočeći tako o nebeskoj vjerodostojnosti koja je dana crkvi ostatka. Jedinstvo
Kristove crkve dokazat će da je Bog poslao svoga jedinorođenog Sina
na svijet.
Kada Božji narod postane jedno u jedinstvu Duha, sve farizejstvo, sva
samopravednost koja je bila grijeh židovskog naroda, bit će odstranjeni
iz svih srca. Krist će modelirati svakog pojedinog člana svoga tijela;
Njegov će narod biti nove posude u koje može uliti svoje novo vino, i to
novo vino neće razbiti posude. 11
347
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
6. prosinca
Mnogo darova, jedna istina
„Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.“
(1. Korinćanima 12:4–6)
Od svih Božjih planova ne postoji ni jedan ljepši od Njegova plana da
ljudima i ženama dâ raznolikost darova. Crkva je Njegov vrt, ukrašen
raznolikošću stabala, biljaka i cvijeća. On ne očekuje da metvica poraste
do veličine cedra, niti da maslina dosegne visinu otmjene palme. Mnogi
su primili samo ograničenu vjersku i intelektualnu obuku, ali Bog ima
posla za tu skupinu ljudi ako su spremni raditi u poniznosti, imajući
povjerenja u Njega.
Bog ima različite načine na koje radi, kao što ima različite radnike
kojima je povjerio različite darove. Jedan radnik može biti sposoban
govornik; drugi sposoban pisac; netko može imati dar iskrene, žarke,
revne molitve; drugi dar pjevanja; netko može imati posebnu vještinu
jasnog objašnjavanja Božje Riječi. Svaki dar treba postati sila u korist
Boga, jer On radi s radnikom. Jednome Bog daje riječi mudrosti, drugom znanje; ali svi trebaju raditi pod istom Glavom. Raznolikost darova
dovodi do raznolikosti djelovanja; ali je „isti Bog koji čini sve u svima.“ (1. Korinćanima 12:6) 12
Bog izvodi ljude iz svijeta na uzvišeni plato vječne istine, Božjih zapovijedi i Isusove vjere. On će poučiti i pripremiti svoj narod. Oni neće
biti u neslozi, gdje jedan vjeruje jednu stvar, a drugi ima potpuno suprotno vjerovanje i poglede i svaki se kreće neovisno o tijelu. Kroz raznolikost darova i uprava koje je On postavio u crkvu, svi će doći u jedinstvo
vjere…
Bog izvodi narod i učvršćuje ih na jednom velikom platou istine, Božjih zapovijedi i Isusova svjedočanstva. On je svome narodu dao ravan
lanac biblijske istine, jasan i povezan. Ta istina je nebeskog porijekla i
za njom se tragalo kao za skrivenim blagom. 13
348
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
7. prosinca
Ujedinjeni u djelovanju
„Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist.“ (1. Korinćanima 12:12)
Oni koji su preuzeli na sebe da nose mjernu vrpcu kako bi mogli mjeriti svakoga i govoriti kako bi se stvari trebale raditi, mogu se slobodno
osloboditi te odgovornosti.
Treba se uzdići križ s Golgote, i svi koji se uključe u rad privlačenja
ljudi križu, povećavajući tako sve više opseg kruga vjernika, imat će
Krista - silu koja spašava. Treba se pokazati revnost za Božju slavu. Svi
trebaju shvatiti da se moramo osloboditi svakog korijena ogorčenosti te
kroz vodstvo Svetoga Duha posjedovati posvećeni žar za spašavanje
duša koje su na rubu propasti. 14
Da su naši radnici bili kršteni Kristovim Duhom, učinili bi pedeset
puta više na poslu obučavanja ljudi za rad u djelu nego što su to učinili.
Ako jedan ili dvojica, ili čak mnogo njih, nisu prošli kušnju, ne smijemo
prestati s našim naporima, jer to je djelo koje se mora izvršiti za Krista. I
Spasitelj je bio razočaran; zbog izopačenosti ljudskih srca Njegovi napori nisu naišli na uspjeh; ali On nije odustajao od rada, a ne smijemo ni
mi. Da smo radili s vjernošću, strpljenjem i ljubavlju, imali bismo stotinu radnika tamo gdje sada imamo jednog. Neiskorištene prilike zabilježene su da svjedoče protiv nas u istoj knjizi koja sadrži zapise o zavisti i
pobuni protiv Boga. Izgubili smo mnoge godine za rad u stranim misijama. Bilo je nekoliko revnih radnika, ali njihove su snage uvelike bile
posvećene sprječavanju da ljudi koji ispovijedaju istinu ne dožive brodolom vjere. Da su ti ljudi - koji su zahtijevali toliko pomoći da ostanu
stajati - radili na spašavanju svojih bližnjih, bili bi zaboravili na svoja
iskušenja i postali bi jaki pomažući drugima. Bili bismo u stanju postići
daleko više nego što smo to do sada uspjeli kada bismo pozvali u pomoć
one koji nam stoje na raspolaganju…
Zamisao o održavanju sastanaka za čitanje Biblije bila je nebeskog
porijekla. Mnogo je onih, i muškaraca i žena, koji se mogu uključiti u tu
granu misionarskog djela. 15
349
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
8. prosinca
Napojeni jednim Duhom
„Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi,
bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni… Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo
sluh, gdje bi bio njuh? A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od
njih u tijelu, kako je htio.“ (1. Korinćanima 12:13, 17, 18)
Iz dana u dan duši je potrebna Kristova vjera. Oni koji se dobro napoje Njegovim Duhom, neće težiti za vlastitim interesima. Uvidjet će da
ne mogu izići izvan granica Božjeg kraljevstva, jer Bog vlada posvuda.16
Bog je različitim članovima svojeg tijela povjerio različite darove.
Dao im je darove i prilike koje će najbolje služiti napretku Njegova kraljevstva. Oni rade različite vrste poslova, ali imaju jednu Glavu. Kroz
njih djeluje isti Duh. 17
Kada bi se posvetili službi Bogu, mnogo više običnih članova moglo
bi pronositi poruku upozorenja i milosti mnoštvu koje nije upoznato s
istinom za ovo vrijeme. Posvuda oko nas duše propadaju u grijehu. Svakog dana postoji nešto što možemo učiniti za Gospodara.
Svaki kršćanin trebao bi isijavati svoju svjetlost preko dobrih djela.
Njegove riječi trebaju veličati našeg Gospoda Isusa Krista. Umjesto da
čeka na velike prilike prije nego što išta učini, na njemu je da radi posao
koji mu je najbliži. Tako će povećati svoje talente i steći pripremu za
opsežniju službu. Gdje god se nalazio, postoji polje u kojem treba revno
pokazati riječju i djelom spasonosnu moć istine. Ne treba čekati da vidi
što će drugi učiniti. On ima vlastitu osobnost i odgovoran je Kristu, čiji
je sluga, za svaku riječ i postupak. 18
Svi koji su Kristovi sljedbenici… bit će dionici Njegova rada na spašavanju izgubljenih. Oni sudjeluju u Kristovim patnjama i sudjelovat će
i u slavi koja će se otkriti. Jedno s Njim u Njegovu radu, ispijajući s
Njim čašu tuge, postaju sudionici Njegove radosti. 19
350
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
9. prosinca
Udovi jednoga tijela
„Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo? A ovako, mnogi udovi
- jedno tijelo.“ (1. Korinćanima 12:19, 20)
Svijetu je potrebno da se pred njim pokaže očitovanje čuda koje veže
srca Božjeg naroda zajedno u kršćanskoj ljubavi. 20
Evanđeoska služba potrebna je kako bi dala postojanost i stabilnost
zdravstveno-misionarskom radu, a njoj je potreban zdravstvenomisionarski rad kako bi pokazao praktično djelovanje evanđelja. Ni jedan dio djela nije potpun bez drugoga.
Vijest o Spasitelju koji uskoro dolazi mora se odnijeti u sve krajeve
svijeta, i svečano dostojanstvo trebalo bi ju odlikovati u svakoj njezinoj
grani. Treba se obraditi veliki vinograd, a mudar zemljoradnik radit će
tako da svaki dio donese rod… Ako oni koji nose teške terete ostanu
vjerni i nepokolebljivi u načelima istine, Gospod će ih podržati i potkrijepiti.
Jedinstvo koje treba postojati između zdravstveno-misionarskog rada i
propovijedanja jasno je izneseno u pedeset i osmom poglavlju Knjige
proroka Izaije. Mudrost i blagoslovi čekaju one koji se uključe u posao
na način na koji je ovdje iznesen. To poglavlje je jasno i u njemu ima
dovoljno sadržaja da prosvijetli svakoga tko želi vršiti Božju volju. Ono
daje obilje prilika za služenje napaćenom čovječanstvu, a istodobno
možemo biti oruđe u Božjim rukama koje će donijeti svjetlost istine
svijetu koji propada. Ako se djelo trećeg anđela bude radilo na ispravan
način, propovijedanje neće dobiti manje vrijedno mjesto, niti će siromašni i bolesni biti zanemareni. Bog je u svojoj riječi objedinio te dvije
grane rada i ni jedan ih čovjek ne smije rastaviti. 21
Mi smo se prijavili u Gospodnju vojsku i ne smijemo se boriti na neprijateljevoj strani, već na strani Krista gdje možemo biti ujedinjena cjelina, u osjećajima, u djelovanju, u duhu i u bratstvu. Oni koji su kršćani
uistinu će biti grane pravog čokota i donosit će isti plod kao i čokot.
Djelovat će skladno, u kršćanskom zajedništvu. 22
351
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
1o. prosinca
Bez razdora u tijelu
„Ne može oko reći ruci: „Ne trebam te“, ili pak glava nogama: „Ne
trebam vas.“ Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga
ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu
dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi
jednako brinu jedni za druge.“ (1. Korinćanima 12:21–25)
Gospod želi da Njegova crkva cijeni svaki dar koji je On dao različitim članovima. Moramo se čuvati da naše misli ne postanu usredotočene
na nas same, vjerujući da nitko ne može služiti Gospodu ako ne radi na
isti način na koji mi radimo.
Radnik nikada ne smije reći: „Ne želim raditi s takvim čovjekom jer
on ne gleda na stvari poput mene. Želim raditi s nekim tko će se složiti
sa svime što kažem i izvršavati moje zamisli.“ Onaj s kojim se radnik na
taj način odbija povezati može imati dotada neotkrivene istine koje bi
mogao otkriti. Zbog radnikova odbijanja da prihvati pomoć koju mu je
Gospod priskrbio, djelo postaje jednostrano. Božjem se djelu nanosi
šteta ako se u njega ne uključe svi darovi koje je Bog dao. Mnogo je
puta ometen napredak djela jer su radnici mislili da su za njegovo napredovanje potrebni samo njihovi darovi. Gospod nije učinio za svoj narod
onoliko koliko bi učinio da toliko mnogo radnika nije ograničilo napredak djela odbijajući surađivati s radnicima kojima se trebala pružiti prilika i ohrabrenje. U svojoj samodostatnosti, ljudi su zanemarili i odbacili one kojima je Bog povjerio posebno djelo…
Nitko ne smije omalovažavati tuđe darove. Nitko ne smije pretpostavljati da je on jedini koji može iznositi istinu iz Božje riznice. 23
352
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
11. prosinca
Ujedinjena cjelina
„I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud,
raduju se zajedno svi udovi. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno,
udovi.“ (1. Korinćanima 12:26, 27)
Nemojmo misliti da naše crkve mogu uživati Božje blagoslove dok su
u stanju nesloge. U ovom svijetu trebamo biti Kristovi predstavnici. On
nas je pozvao k slavi i besprijekornosti. Kao što je On predstavljao Oca,
tako i mi trebao predstavljati Krista svijetu, jer predstavljajući Njega
predstavljamo Oca koji je svugdje prisutan da pruži pomoć gdje je ona
potrebna.
Imamo veliko djelo koje trebamo obaviti za Gospodara. Nakon što je
Isus toliko toga žrtvovao za nas, dajući svoj život za naše spasenje, hoćemo li Ga našim ponašanjem natjerati da nas se postidi? 24
Svaki član crkve trebao bi osjećati zanimanje za sve što se tiče ljudskog bratstva i bratstva u Kristu. 25
Međusobna ljubav ne treba se očitovati hvaljenjem i laskanjem jedni
drugima, već u istinskoj vjernosti. Kristova ljubav navest će nas da pazimo na duše te, ako ugledamo neku koja se nalazi u opasnosti, reći ćemo
joj to na jednostavan i blag način, čak i uz rizik njezina nezadovoljstva.
Nagoni ne smiju upravljati Kristovom vjerom. Trebamo se puno moliti i
u potpunosti se oslanjati na Boga. Trebamo se čvrsto držati istine, u svoj
pravednosti i istinitosti; ali dok govorimo istinu vjerno, moramo ju govoriti i u ljubavi. 26
Usrdno težite za jedinstvom. Molite se za njega, radite na njemu. Ono
će donijeti duhovno zdravlje, uzvišene misli, plemenitost i um okrenut
prema nebu. Nadvladat ćete sebičnost i zle slutnje i biti više nego pobjednici kroz Onoga koji vas je ljubio i dao sebe za vas. Raspnite svoje ja.
Cijenite druge više od sebe. Tako ćete doći u jedinstvo s Kristom. 27
Oni koji su se ujedinili u snazi crkve mogu učiniti stotinu puta više
nego što čine sada da bi njihova svjetlost obasjala svijet. Trebaju istupiti
iz svijeta i odvojiti se, i ne doticati se nečistih stvari već usmjeriti svoje
osjećaje na stvari koje se nalaze gore. Trebaju živjeti ne da bi ugađali
sebi, već da slijede primjer Onoga koji je umro za njihovo otkupljenje.28
353
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
12. prosinca
Čežnja za darovima da činimo dobro
„Tako i vi, budući da čeznete za darima Duha, nastojte njima obilovati radi izgrađivanja Crkve.“ (1. Korinćanima 14:12)
Potrebno je izvršiti veliko djelo. Svijet se neće obratiti zbog dara jezika ni izvođenjem čudesa, već propovijedanjem raspetog Krista. Svetom
Duhu mora se dopustiti da djeluje. Bog je stavio oruđa u naše ruke i mi
moramo iskoristiti svako od njih kako bismo činili Njegovu volju i hodili Njegovim putom. Kao vjernicima, dana nam je prednost da igramo
ulogu u prosljeđivanju istine za ovo vrijeme drugima. Koliko god je to
moguće, trebamo koristiti sredstva i oruđa koja nam je Bog dao da donesemo istinu na nova mjesta. 29
Puno se govori, puno se ispovijeda ljubav prema dušama koje propadaju, ali riječi malo vrijede. Ono što je potrebno jest ozbiljna kršćanska
revnost – žar koji će se očitovati u djelovanju. Svi sada moraju raditi na
sebi, i kada prime Isusa u svoje srce, moći će Ga priznavati pred drugima. Dušu koja ima Krista bit će jednako nemoguće spriječiti da Ga priznaje kao što se vode Nijagare na mogu spriječiti da se prelijevaju preko
vodopada. 30
Krist je svakoj crkvi povjerio sveti nalog. Svaki član treba biti provodnik kroz kojeg Bog može prenijeti svijetu blaga svoje milosti, neistraživa blaga Krista. Spasitelj ne želi ništa više nego posrednike koji će
svijetu predstaviti Njegov Duh i Njegov karakter. Svijetu ništa nije toliko potrebno kao otkrivenje Spasiteljeve ljubavi kroz ljudsko obličje.
Cijelo nebo čeka na ljude i žene kroz koje bi Bog mogao otkriti silu kršćanstva.
Crkva je Božje sredstvo za objavljivanje istine, kojoj je On dao silu da
izvrši posebno djelo; ako Mu ona bude odana, poslušna svim Njegovim
zapovijedima, u njoj će prebivati izvrsnost božanske milosti. Ako bude
vjerna svojem zavjetu, ako oda čast Gospodu Bogu Izraelovom, nema te
sile koja će joj se moći suprotstaviti. Revnost za Boga i Njegovu stvar
nagnala je učenike da svjedoče za evanđelje s velikom silom. Zar slična
revnost ne bi trebala gorjeti i u našim srcima plamenom odlučnosti da
ispričamo povijest o otkupljujućoj ljubavi, o Kristu i to raspetom? 31
354
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
13. prosinca
Najizvrsniji put
„Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega! Kad bih
sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih
mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i
znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i
gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam.“
(1. Korinćanima 12:31; 13:1, 2)
Na sudu će se pomno ispitati na koji se način koristio svaki talent.
Kako smo upotrijebili kapital koji nam je posudilo Nebo? Hoće li Gospod kad se vrati dobiti svoje natrag s kamatama? Jesmo li iskoristili sposobnosti koje su nam povjerene, u obliku ruku, srca i uma, na slavu Bogu i na blagoslov svijetu? Kako smo upotrijebili naše vrijeme, naše pero, naš glas, naš novac, naš utjecaj? Što smo učinili za Krista u obliku
siromašnih, unesrećenih, siročadi ili udovica? Bog nam je na čuvanje
dao svoju svetu riječ; što smo činili sa svjetlošću i istinom koja nam je
dana kako bismo umudrili ljude na spasenje? Puko ispovijedanje vjere u
Krista nema nikakve vrijednosti; računa se samo ljubav koja se pokazuje kroz djela. Samo je ljubav ono što u očima Neba daje vrijednost bilo
kojem postupku. Što god se učini iz ljubavi, ma kako maleno izgledalo
u ljudskim očima, Bog prihvaća i nagrađuje. 32
U svjetlu onoga što je Krist učinio za nas, i onoga što je propatio za
grješnike, trebali bismo, pokrenuti čistom i nesebičnom ljubavlju za
duše, slijediti Njegov primjer žrtvujući vlastita uživanja i udobnost za
njihovo dobro… Ljubav, istinska ljubav prema našim bližnjima, dokazuje ljubav prema Bogu. Mi možemo ispovijedati mnogo toga, ali bez te
ljubavi to ne znači ništa. 33
Vi volite istinu i želite da ona napreduje. Dolazit ćete u razne okolnosti kako biste se ispitali i prokušali. Možete razviti pravi kršćanski karakter ako se podvrgnete disciplini. Na kocki su vaši životni interesi. Ono
što vam je najpotrebnije jest prava svetost i duh samopožrtvovnosti.
Možemo steći znanje istine i čitati njezine najskrovitije tajne, pa čak i
predati svoje tijelo da se spali za nju, ali ako nemamo ljubav i milosrđe,
mi smo poput mjedi koja ječi i praporca koji zveči. 34
355
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
14. prosinca
Nadmudriti neprijateljevu strategiju
„Da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni
svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put
krči zabludi.“ (Efežanima 4:14)
Veliki neprijatelj crkve odlučan je u Božji narod uvesti ono što će
dovesti do nesloge i razmimoilaženja. Razdor i podjela nisu plodovi
pravednosti; oni potječu od zloga. Sebičnost koja sprječava vjernike da
imaju istinske bratske odnose jedni s drugima velika je prepreka našem
napredovanju. 35
[Sotona] upravlja umovima neposvećenih štovatelja subote i navodi ih
da budu zavidni jedni drugima, da pronalaze tuđe nedostatke i kritiziraju. Njegovo je posebno djelo podijeliti srca kako bi se utjecaj, snaga i
trud Božjih slugu zadržavali na neposvećenim štovateljima subote, a
njihovo dragocjeno vrijeme gubilo na rješavanje sitnih razlika dok bi se
trebalo koristiti za objavljivanje istine nevjernicima. 36
Ako se Kristova ljubav nalazi u srcima članova crkve, kroz obilnu
Kristovu milost među braćom će vladati jedinstvo i sloga. Moramo zatvoriti vrata srca pred svakim prijedlogom koji bi pokazao i najmanju
sklonost da nas odvrati od tog stanja sklada. Ne smijemo kvariti dušu i
oslabiti njezine sile udovoljavanjem sebičnosti. Sebičnost je grijeh i ona
žalosti i udaljava Kristov Duh. Kada njegujemo neljubazne misli i gajimo sumnje protiv naše braće, odvajamo se od kanala koji provodi Božju
svjetlost i ljubav… Oni koji drže istinu pokazat će se vjerni Bogu i jedni
drugima. 37
Pokazano mi je da Božji narod čeka da se dogodi neka promjena – da
ih obuzme sila koja će ih pokrenuti, ali oni će se razočarati jer su u krivu. Moraju djelovati, moraju se sami prihvatiti posla i revno vapiti Bogu
za istinsko poznavanje sebe samih. Prizori koji se odvijaju pred našim
očima dovoljno su veliki da nas potaknu da se pokrenemo i da sve koji
žele slušati potičemo na razumijevanje istine. Zemlja je gotovo zrela za
žetvu. 38
356
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
15. prosinca
Cjelina izgrađena ljubavlju
„Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji
je Glava, Krist, od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.“ (Efežanima 4:15, 16)
Koliko li je radnicima potreban Isusov duh da ih promijeni i oblikuje
ih kao što se glina oblikuje u rukama lončara! Kada budu posjedovali taj
duh, među njima neće biti duha nesloge; nitko neće biti toliko uskogrudan da želi da se sve učini na njegov način, u skladu s njegovim zamislima; neće biti neskladnih osjećaja između njega i njegove braće radnika
koji ne zadovoljavaju njegove kriterije. Gospod ne želi da bilo koje Njegovo dijete bude sjena drugih; On želi da svatko od njih bude vlastita
jednostavna osobnost, pročišćen, posvećen i oplemenjen oponašanjem
života i karaktera velikog Uzora. 39
Živa crkva je aktivna crkva. Dragocjeno svjetlo biblijske istine, poput
upaljene svjetiljke, treba isijavati iz svakog člana crkve. Bog će se onima koji vjeruju poslužiti kao svojim oruđima; preko njih će propovijedati dušama koje gladuju za kruhom života. Riječi nade i ohrabrenja
koje silaze s usana dotaknutih živim ugljenom s Božjeg žrtvenika oživjet će i utješiti one koji su umorni i nesretni.
Vrijeme je dragocjeno. Sudbina duša neizvjesna je. Put spasenja omogućen je uz beskonačnu cijenu. Hoće li Kristova velika žrtva biti uzalud? Hoće li sotonini posrednici u potpunosti zavladati Zemljom? Spasenje duša ovisi o posvećenju i djelatnostima Božje crkve. Gospod poziva sve koji vjeruju u Njega da rade zajedno s Njim. Sve dok su živi, ne
smiju misliti da je njihov posao završen. Dok ne dođe trenutak kada će
Isus reći: „Svršeno je,“ Njegovo djelo na spašavanju duša ne smije opadati, već treba rasti u obujmu i važnosti. 40
357
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
16. prosinca
Ne da samo ugađamo sebi
„Mi jaki treba da nosimo slabosti slabih, a ne da sebi ugađamo.
Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje.“
(Rimljanima 15:1, 2)
U crkvi ozbiljno nedostaje učinkovitosti koju Gospod želi vidjeti u
svom narodu. Kako to možemo objasniti? Jesu li oni koji ispovijedaju
Kristovo ime uistinu obraćeni? Jesu li Bogu posvetili svoj um, svoje
znanje, svoje osjećaje i svoje misli? Jesu li upotrijebili svoje talente u
obliku sredstava i sposobnosti u službi svome Gospodaru? Ili su posvetili sve sile svog uma i tijela izgradnji svjetovnih pothvata? Isus kaže
onima koji žele biti Njegovi učenici: „Hoće li tko za Mnom, neka se
odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za Mnom. Tko
hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi Mene, naći će ga.“ (Matej 16:24, 25) Onaj tko je Božje dijete, od sada treba
gledati na sebe kao na dio Kristova križa, kariku u lancu spuštenom da
izbavi svijet, jedno s Kristom u Njegovu planu milosti, krećući se s
Njim da nađe i spasi izgubljene. On uvijek mora imati na umu da se
posvetio Bogu i da svojim karakterom mora otkrivati Krista svijetu. Samoodricanje, samopožrtvovnost, suosjećanje i ljubav koja se očitovala u
Kristovu životu mora se ponovno otkriti u životu radnika za Boga. Oni
koji surađuju s Bogom osjećat će potrebu boriti se u molitvi za dar Svetoga Duha. Pokazivat će najnježniju brižnost prema zabludjelima, upućivati najusrdnije pozive onima koji su se udaljili od Krista i donositi
mnogo roda na slavu Bogu, te će biti poznati kao Kristovi učenici. 41
Kršćanska revnost neće se iscrpiti pričanjem, već će osjećati i djelovati živahno i učinkovito. No kršćanska revnost neće djelovati kako bi bila
opažena. Poniznost će odlikovati svaki napor i moći će se vidjeti u svakom djelu…
Neka Bog otvori vaše oči da vidite i vaše srce da osjećate, neka vas
potakne da pokažete kršćansku revnost. Koliko je malo onih koji osjećaju vrijednost duša! Koliko je malo njih spremno podnijeti žrtve kako bi
priveli duše spoznaji Krista! 42
358
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
17. prosinca
Dobar i ugodan život
„Gle, kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti!“
(Psalam 133:1)
Posljednja molitva koju je Krist izgovorio za svoju učenike prije svoje
muke bila je da oni budu jedno u Njemu. Sotona je odlučan u namjeri da
se to jedinstvo ne postigne, jer ono je najjače svjedočanstvo koje se može dati da je Bog dao svog Sina da pomiri svijet s nebom. No jedinstvo
za koje se Krist molio mora postojati u Božjem narodu prije nego što
On može podariti crkvi povećanje članstva i silu koju joj želi dati.
Jedinstvo treba biti prepoznato kao čimbenik očuvanja crkve. Oni koji
su ujedinjeni u crkvu, ušli su u svečani zavjet s Bogom da će slušati
Njegovu riječ i sjediniti se u naporu da ojačaju vjeru jedni drugih. Trebaju biti jedno u Njemu, iako su raštrkani po cijelom svijetu. To je Božja namjera za njih, i Spasiteljevo je srce naklonjeno Njegovim sljedbenicima koji ispunjavaju tu namjeru. Ali Bog ne može učiniti da budu jedno s Kristom i međusobno ako nisu voljni svoj put zamijeniti Njegovim
putom. 43
Braćo, kada ponizite svoja srca pred Bogom, vidjet ćete da u svakoj
crkvi postoji opasnost od farizejstva, opasnost da počnete misliti i moliti
se kao samopravedni farizej: „Hvala Bogu što nisam kao ostali ljudi.“
Kad bi barem došlo do krčenja tog neobrađenog tla srca kako bi sjeme
istine moglo uhvatiti duboko korijenje i donijeti mnogo ploda na slavu
Bogu! Braćo moja, kada poželite optužiti nekoga od svoje braće, sjetite
se Isusovih riječi: „Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.“ (Ivan 8:7) Vaš grijeh možda nije baš taj grijeh o kojemu je tu bilo
riječ, ali Isusove riječi znače da možete prvi baciti kamen kada ste slobodni od grijeha. Kada je Isus izgovorio te riječi tužiteljima, pobudio je
njihovu nečistu savjest. Nisu Mu mogli ništa odgovoriti; svakoga je osuđivala njegova vlastita savjest i razišli su se jedan po jedan, počevši od
najstarijih pa sve do najmlađih. 44
359
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
18. prosinca
Postati savršeno jedno
„Da svi budu jedno kao što ti, Oče, u Meni i Ja u Tebi, neka i oni u
Nama budu da svijet uzvjeruje da si Me Ti poslao… Ja u njima i Ti
u Meni, da tako budu savršeno jedno.“ (Ivan 17:21, 23)
[U molitvi u 17. poglavlju Ivanova evanđelja, Isus Krist] govori o
jedinstvu i skladu koje treba postojati između Krista i Njegovih učenika.
Kroz to jedinstvo, tu slogu, Krist se proslavlja u nama. Sada želim da
razmislite kako olako su mnogi od nas pristupali pokušajima da se očuva to jedinstvo. Upravo to jedinstvo vjernika s Kristom i po Kristu prava
je snaga crkve! Sloga, ljubav koja kroz njihovu vjeru i jedinstvo postoji
u Božjem narodu kroz vjeru u Isusa, prava je sila.
Koliko revni, koliko odlučni, koliko čvrsti bi trebali biti naši napori da
se odazovemo na Kristovu molitvu za skladan odnos jednih s drugima
za koji je Krist umro kako bi ga usavršio; da budemo jedno s Kristom;
jer, ako stalno ne radimo na tom skladu i tom jedinstvu, zasigurno ćemo
biti neuspješni u ispunjavanju molitve da budemo jedno s Kristom kao
što je On bio jedno s Ocem. 45
Kada kao pojedinačni članovi crkve ljubite Boga više od svega i svojeg bližnjeg kao samoga sebe, neće biti potrebni mukotrpni napori za
postizanje sloge, jer će jedinstvo u Kristu biti prirodna posljedica. Uši
više neće biti otvorene da čuju izvještaje koji bi naškodili vašem bližnjem, i nitko neće ponižavati svojeg bližnjeg. Članovi crkve njegovat će
ljubav i jedinstvo i biti poput jedne velike obitelji. Tada ćemo svijetu
pokazati pečat vjerodostojnosti neba, koji će posvjedočiti da je Bog poslao svog Sina na svijet. Krist je rekao: „Po ovom će svi znati da ste Moji
učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ (Ivan 13:35) Kristovo
božanstvo potvrđuje se jedinstvom Božje djece…
Što Krist - koji je toliko spreman oprostiti, tako strpljiv sa svim našim
pogreškama - može misliti o našem tvrdokornom kritiziranju i iznalaženju mana? Ljubav prema vašoj zabludjeloj braći imat će daleko veći
učinak u njihovu popravljanju nego sve vaše grube kritike. 46
360
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
19. prosinca
Jednoga uma, živeći u miru
„Radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i
Bog ljubavi i mira bit će s vama.“ (2. Korinćanima 13:11)
Bila sam, i još sam uvijek u bratskoj zajednici s braćom i sestrama
koji su krivi za teške grijehe i koji još i danas ne gledaju na svoje grijehe
na način na koji to Bog čini. Ali Gospod trpi te osobe, pa zašto to ne bih
i činila? Doći će vrijeme kada će On djelovati svojim Duhom na njihova
srca da im grijeh postane - kao što je to postao Pavlu - iznimno grješan.
Mi vrlo slabo poznajemo vlastita srca i imamo slab osjećaj vlastite
potrebe za Božjom milošću. To je razlog što tako slabo cijenimo to slatko suosjećanje koje Isus pokazuje prema nama i koje bismo mi trebali
pokazivati jedni prema drugima. Trebamo imati na umu da su naša braća, poput nas samih, slabi i grješni smrtnici. Zamislimo da je neki brat
zbog nepažnje bio svladan iskušenjem i, suprotno njegovu uobičajenom
ponašanju, počinio neki grijeh; na koji način se treba postupati s njim?
Biblija nas uči da su ljudi koje je Bog koristio da učine velika i dobra
djela činili teške grijehe. Gospod nije prešao preko njih bez ukora, niti je
otjerao svoje sluge. Kada su se pokajali, On im je milostivo oprostio…
Neka jadni, slabi smrtnici razmisle o tome koliko je velika njihova vlastita potreba za sažaljenjem i podnošenjem od strane Boga i njihove braće. Neka budu na oprezu i paze kako sude i osuđuju druge…
Svaki čovjek mora stajati ili pasti za sebe, ne u skladu s mišljenjem
strane koja ga podržava ili mu se suprotstavlja, već u skladu s njegovim
stvarnim karakterom u Božjim očima. Crkva može upozoriti, savjetovati
i ukoriti, ali ne može nikoga prisiliti da izabere pravi put. Tko god bude
ustrajan u zanemarivanju Bože riječi, mora nositi vlastiti teret, odgovarati za sebe pred Bogom i trpjeti posljedice vlastita izbora. Gospod nam
je u svojoj riječi dao jasne, nedvojbene upute, i kroz poslušnost njima
možemo očuvati jedinstvo i sklad u crkvi. Braćo i sestre, pazite li na te
nadahnute naloge? Jeste li čitatelji Biblije i izvršitelji riječi? Težite li
ispuniti Kristovu molitvu da Njegovi sljedbenici budu jedno? 47
361
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
2o. prosinca
Epafrina zadaća danas
„Pozdravlja vas Epafra, vaš zemljak, sluga Krista Isusa; on se uvijek bori za vas u molitvama: da se održite, savršeni i ispunjeni, u
posvemašnjoj volji Božjoj. Svjedočim doista za nj: mnogo se trudi
za vas i za one u Laodiceji i one u Hierapolu.“ (Kološanima 4:12, 13)
Pavao piše svojoj kološanskoj braći: „Kako ste naučili od ljubljenog
Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov, on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu. [Ne o neposvećenoj
ljubavi u lukavosti, sposobnosti ili govorničkoj vještini propovjednika,
već o ljubavi koja potječe od Božjeg Duha, kojeg je Njegov sluga predstavljao riječima i karakterom]“ (Kološanima 1:7, 8). 48
U crkvu u Laodiceji uloženo je mnogo vrsnog rada. Njima je upućen
poziv: „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.“ (Matej 5:48) Ali crkva nije nastavila posao koji su započeli Božji
glasnici. Oni su čuli istinu, ali sami ju nisu cijenili niti su izvršili upute
koje su im dane. Posljedice koje su uslijedile iste su one posljedice koje
uvijek neminovno prate odbacivanje Gospodnjih upozorenja i molbi. 49
Nalazimo se u stalnoj opasnosti da pokušamo nadmašiti jednostavnost
evanđelja. Mnogi imaju žarku želju zapanjiti svijet nečim originalnim
što će uzdići ljude u stanje duhovnog zanosa i promijeniti trenutno stanje iskustva. Zasigurno postoji velika potreba za promjenom trenutnog
stanja iskustva jer se svetost sadašnje istine ne shvaća na način na koji
bi trebalo, ali promjena koja nam je potrebna je promjena srca, a ona se
može postići samo pojedinačnim traženjem blagoslova od Boga, tražeći
Njegovu silu, žarko se moleći da se Njegova milost spusti na nas i da se
naši karakteri preobraze. To je promjena koja nam je potrebna danas, a
da bismo postigli to iskustvo, trebamo pokazati ustrajnu energiju i usrdnu revnost. Trebamo istinskom iskrenošću upitati: „Što trebam činiti da
bih bio spašen?“ Trebali bismo točno znati koje korake poduzimamo
prema nebu . 50
362
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
21. prosinca
Savršeno nalik Kristu
„Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo
kao njegov učitelj.“ (Luka 6:40)
Oni koji primaju pečat živoga Boga i koji će biti zaštićeni u vrijeme
nevolje, moraju u potpunosti odražavati Isusov lik. 51
Čiste misli, plemenite težnje, jasno shvaćanje istine, uzvišeni motivi
djelovanja, težnja za postizanjem savršenstva, to će biti iskustvo svakog
pravog kršćanina. Oni su u zajednici s Ocem i sa Sinom. Neprestano
povećavaju spoznaju Boga. Rastu u štovanju, povjerenju i ljubavi; no
kako se sve više i više približavaju savršenstvu karaktera, sve dublje će
osjećati nedostatak svoje sličnosti s Kristom i imati sve manje povjerenja u sebe, a više se oslanjati na Boga. Dok oni rastu do pune mjere visine ljudi i žena u Kristu Isusu, drugi će im se obraćati za pomoć i oni će
biti na pomoć i blagoslov svima s kojima budu došli u dodir. Vjernici
koji su najviše nalik Kristu, najljubazniji su, najsuosjećajniji i najuljudniji; njihova uvjerenja su čvrsta i njihov je karakter snažan; ništa ih ne
može odvratiti od njihove vjere ili odvući od njihove dužnosti.52
Ako gradimo u suradnji s Bogom, građevina koju podižemo svakog
će dana postajati sve ljepša i simetričnija pod rukom Velikog Graditelja,
i održat će se kroz cijelu vječnost. Posvećenje je djelo u kojem se napreduje. To je djelo koje traje, vodeći ljudska bića sve više i više. Ono ne
ostavlja ljubav iza sebe, već ju unosi u život kao samu srž kršćanstva.
Krist nam kaže: „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.“ (Matej 5:48) On je naš primjer. Tijekom Njegova života na
Zemlji uvijek je bio ljubazan i nježan. Njegov utjecaj uvijek je bio miomirisan jer je u Njemu prebivala savršena ljubav. Nikada nije bio zlovoljan i nepristupačan, i nikada nije sklapao kompromis sa zlom kako bi
stekao odobravanje. Ako posjedujemo Njegovu pravednost, bit ćemo
nalik Njemu u blagosti, u podnošenju, u nesebičnoj ljubavi. Trebali bismo, boraveći na suncu Njegove prisutnosti, omekšati pod utjecajem
Njegove milosti. 53
363
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
22. prosinca
Napredovanje do savršenstva
„Uzdignimo se k savršenome.“ (Hebrejima 6:1)
Da bismo usavršili kršćanski karakter, ne smijemo samo njegovati
život tihe povučenosti u molitvi niti pak život vanjskog očitovanja revnosti i nemirnog ushićenja, istodobno zanemarujući osobnu pobožnost.
Sadašnje vrijeme zahtijeva od nas da čekamo na Gospodnji dolazak i
budno radimo na spašavanju naših bližnjih. 54
Nema sigurnosti ni za koga od nas osim ako svakodnevno stječemo
novo iskustvo gledanjem na Isusa, Tvorca i Dovršitelja naše vjere. Trebamo Ga gledati iz dana u dan i mijenjati se na Njegovu sliku. Trebamo
predstavljati božanske osobine i slijediti Isusove stope neovisno o cijeni
koju moramo platiti. Trebamo se podvrgnuti nebeskom vodstvu, savjetovati se s Božjom riječju i svakodnevno se pitati: Je li ovo Gospodnji
put? Postoje svakojaki hiroviti likovi koji su potpuno neslični Isusu, a
koji se nalaze unutar Kristove crkve; ali ako se ne pokore i ne postanu
kao glina u rukama lončara, ako ne budu voljni poprimiti nebeski kalup
i biti oblikovani u posude kakve Bog želi da budu, zauvijek će nositi
izobličenost svog karaktera, uvijek će biti posude na sramotu i nikada
neće primiti završni dodir besmrtnosti. Nikakav karakterni nedostatak
neće poprimiti besmrtnost jer bi ukaljao nebo svojom nesavršenošću…
Divlja loza koja leži na tlu hvata se za grančice i panjeve te ovija svoje izdanke oko stvari koje se nalaze na zemlji; da bi se mogla omotati
oko prikladnog oslonca, njezini izdanci moraju se osloboditi lažnih oslonaca za koje su se primili. Tako je i s dušom. Zemaljski oslonci moraju se ukloniti, a misli i osjećaji trebaju se izvježbati da pronađu svoj oslonac u Bogu. 55
Približavamo se kraju zemaljske povijesti. Ostalo nam je samo malo
vremena tijekom kojeg možemo usavršiti kršćanski karakter. Ali oni
koji ljube Isusa voljet će one koji su kupljeni Njegovom krvlju. Mora se
uložiti daleko više strpljenja, moraju se poduzeti usrdniji napori da se
spase oni koji su u grijehu . 56
364
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
23. prosinca
Savršenstvo dolazi kroz strpljenje
„Znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka
postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni,
bez ikakva nedostataka.“ (Jakov 1:3, 4)
Život odgaja. Dok se nalazi u svijetu, kršćanin će biti izložen neprijateljskim utjecajima. Bit će izazova kako bi se iskušala narav; suočavanje
s njima u pravom duhu razvija kršćanske vrline. Ako se povrede i uvrede podnose krotko, ako se na uvredljive riječi odgovara blago, a na okrutne postupke s ljubaznošću, to je dokaz da u srcu prebiva Kristov Duh,
da sok iz živog Čokota teče u mladice. U ovom životu nalazimo se u
Kristovoj školi gdje se učimo biti krotki i ponizna srca; i na dan posljednjeg obračuna vidjet ćemo da su sve prepreke s kojima se susrećemo,
sve poteškoće i neprilike koje smo pozvani da podnosimo, praktične
pouke o primjeni načela kršćanskog života. Ako ih dobro podnesemo,
one u karakteru razvijaju osobine nalik Kristovima i stvaraju razliku
između kršćanina i pripadnika ovog svijeta.
Moramo doseći visoko mjerilo ako želimo biti Božja djeca, plemeniti,
čisti, sveti i neokaljani; želimo li postići to mjerilo, nužan je postupak
podrezivanja. Kako bi se to podrezivanje moglo izvesti kad ne bi bilo
poteškoća s kojima se trebamo suočiti, prepreka koje trebamo nadvladati, kad ne bi bilo ničega što bi zahtijevalo strpljenje i izdržljivost? Ta
iskušenja nisu najmanji blagoslovi koje imamo u svom iskustvu. Ona su
osmišljena da nas osnaže u odlučnosti da uspijemo. Trebamo ih koristiti
kao Božja sredstva za zadobivanje pobjede nad sobom umjesto da im
dopuštamo da nas sputavaju, tlače i uništavaju.
Karakter će biti podvrgnut kušnji. Ako smo uistinu mladice živog
Čokota, Krist će se otkriti u nama. Bit ćemo strpljivi, ljubazni i snošljivi,
radosni i kad budemo okruženi jadima i neugodnostima. Dan za danom
i godinu za godinom pobjeđivat ćemo sebe i jačati u plemenitu junaštvu.
To je zadaća koja nam je dodijeljena; ali ona se ne može izvršiti bez
stalne Isusove pomoći, čvrste odlučnosti, nepokolebljive namjere, neprekidne budnosti i neprestane molitve. 57
365
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
24. prosinca
„Hoćeš li biti savršen“
„Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš
imati blago na nebu.“ (Matej 19:21)
Bog bi mogao poslati nebeska bića da nastave Njegovo djelo, ali to
nije Njegov način rada. On je odredio da ljudi budu Njegova oruđa; budući da je podnesena velika žrtva za njihovo otkupljenje, oni trebaju
odigrati ulogu u tom djelu spasenja, žrtvujući se jedni za druge i pokazujući na taj način koliko cijene žrtvu koja je bila podnesena radi njih.
Upućena sam na Jakovljevu poslanicu 5:1–3: „De sada, bogataši, proplačite i zakukajte zbog nevolja koje će vas zadesiti! Bogatstvo vam istrunu, haljine vaše postadoše hrana moljcima, zlato vam i srebro zarđa i rđa
će njihova biti svjedočanstvo protiv vas te će kao vatra izjesti tijela vaša!
Zgrnuste blago u posljednje dane!“ Vidjela sam da se te strašne riječi
posebno odnose na imućne koji ispovijedaju vjeru u sadašnju istinu. Gospod ih poziva da iskoriste svoja sredstva za napredak Njegova djela.
Njima se pružaju prilike, ali oni zatvaraju svoje oči pred potrebama Božjeg djela i čvrsto se drže svog zemaljskog blaga. Njihova ljubav prema
svijetu veća je od njihove ljubavi prema istini, ljubavi prema njihovim
bližnjima i njihove ljubavi prema Bogu. On ih poziva da daju svoj imetak, ali oni se sebično i pohlepno drže onoga što posjeduju. Tu i tamo
daju malo kako bi olakšali svoju savjest, ali nisu pobijedili svoju ljubav
prema ovom svijetu. Ne podnose žrtve za Boga. Gospod je pozvao druge
koji cijene vječni život i koji osjećaju i stvaraju nešto što vrijedi za dušu,
i oni su dragovoljno dali svoja sredstva za napredak Božjeg djela. Djelo
se primiče kraju; uskoro sredstva onih koji su zadržali svoja blaga, svoje
velike posjede, svoju stoku i slično, neće biti potrebna. Vidjela sam kako
se Gospod gnjevno i ljutito okreće prema takvima i izgovara riječi:
„Odlazite sada, vi bogataši.“ On je pozivao, ali vi niste htjeli čuti. Ljubav
prema ovom svijetu prigušila je Njegov glas. Sada vas više ne treba i
pušta vas da idete, zapovijedajući vam: „Odlazite sada, vi bogataši.“ 58
Gospod će od svakog ponaosob zahtijevati vjeran izvještaj o tome
kako smo iskoristili naše talente ili sredstva. 59
366
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
25. prosinca
Ojačani na savršenstvo
„Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran.“
(Psalam 18:32)
Svi imaju karakternih mana. Svakome je potrebna Božja pomoć svakog sata ili će zasigurno doživjeti neuspjeh. 60
Čeznem obratiti se mladim ljudima i ženama koji su spremni doseći
samo niska mjerila. O, kada bi Gospod utjecao na njihova srca da uvide
što je savršenstvo karaktera! O, kada bi upoznali vjeru koja djeluje kroz
ljubav i čisti dušu! Živimo u opasnim danima. Samo Krist nam može
pomoći i dati nam pobjedu. Krist nam mora biti sve u svemu; On mora
boraviti u srcu; Njegov život mora kolati kroz nas kao što krv teče venama. Njegov Duh mora biti životvorna sila koja će nas potaknuti da utječemo na druge da postanu sveti i nalik Kristu. 61
Bog treba posvetiti dušu i glas kako bi mogli dosegnuti najviše mjerilo savršenstva – sličnost s Božjim karakterom. Svaka sposobnost, svaka
osobina kojom nas je Gospod obdario treba se upotrijebiti za uzdizanje
naših bližnjih. Ako damo sve od sebe, radeći u nesebičnom duhu, Gospod će prihvatiti našu službu. 62
Spasitelj stoji uz svoje vjernike koji se kušaju i muče. Uz Njega ne
postoje stvari kao što su neuspjeh, gubitak, nemogućnost ili poraz; sve
možemo učiniti kroz Onoga koji nam daje snagu. 63
Sva naklonost i blagoslovi koje uživamo dolaze isključivo od Boga;
mi smo upravitelji Njegove milosti i Njegovih tjelesnih darova; najmanji dar i najskromnija služba mogu se ponuditi Isusu kao posvećen dar, i
On će ih uz miomiris vlastitih zasluga iznijeti pred Oca. Ako iskrena
srca damo najbolje što imamo, u ljubavi prema Bogu, iz žarke želje da
služimo Isusu, takav dar je savršeno prihvatljiv. Svatko može sakupljati
blago na nebesima, Svi mogu poslušati nalog: „Neka dobro čine, neka
se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajedničari - prikupljajući sebi lijepu glavnicu za budućnost da osvoje onaj pravi život.“ (1.
Timoteju 6:18, 19) 64
367
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
26. prosinca
Čvrsto utvrđeni i utemeljeni
„A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će
vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi. Njemu
vlast u vijeke vjekova! Amen.“ (1. Petrova 5:10, 11)
Moramo postati utvrđeni i utemeljeni kroz žarku molitvu i duboko i
ozbiljno proučavanje, ukorijenjeni i nazidani na vjeri, te znati - svatko
za sebe - da imamo istinu. Ako smo tako utemeljeni, nećemo se odvojiti
od vjere kad budemo kušani i ispitivani…
Trebate se moliti i tražiti istinu u vezi sa svakom točkom vjere i nauke. Bit ćete izvođeni pred kritične, neprijateljski nastrojene sabore. Bit
će vam suđeno zbog vaše vjere i željet ćete biti sigurni da imate dobre
temelje za svaku točku nauke. 65
Kakvim bismo ozbiljnim naporima stoga trebali težiti jedinstvu i slozi.
Crkva se usavršava preko patnji u skladu s Kristovim primjerom. Budući
da smo oblikovani na Njegovu sliku, bit ćemo jedno s Njim. Trebamo se
moliti za božansko prosvjetljenje, ali istodobno trebamo biti pažljivi kako prihvaćamo sve što se predstavlja kao nova svjetlost. Moramo se čuvati da, pod krinkom potrage za novom istinom, sotona ne odvrati naše
misli od Krista i posebnih istina za ovo vrijeme. Pokazano mi je da je
jedno od neprijateljevih oruđa navođenje misli da se bave nekim nejasnim ili nevažnim pitanjem, nečim što nije u potpunosti otkriveno ili nije
ključno za naše spasenje. To postaje tema koja u potpunosti zaokuplja
um, „sadašnja istina“, dok je zapravo sve što njihova istraživanja i pretpostavke postižu to da stvari postaju još nejasnije nego prije te zbunjuju
um nekih koji bi trebali težiti jedinstvu kroz posvećenje istini.66
Svačija je prednost da bude utemeljen i učvršćen u vjeri. Nitko tko
prakticira tu vjeru koja radi kroz ljubav i čisti dušu neće se odvojiti od
nade koja je u evanđelju. 67
Kršćanin koji ne želi koristiti svoje Bogom dane sposobnosti ne samo
što ne uspijeva uzrasti u Krista, već gubi i snagu koju već posjeduje; on
postaje duhovni paralitičar. Oni koji s ljubavlju prema Bogu i svojim
bližnjima teže pomoći drugima, postaju učvršćeni, ojačani i utemeljeni
u istini. 68
368
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
27. prosinca
Usavršeni u ljubavi
„U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje
na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu. Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je
muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.“ (1. Ivanova 4:17, 18)
Kao što je Krist bio na svijetu, tako su i Njegovi učenici. Oni su Božji
sinovi i subaštinici s Kristom; kraljevstvo i vlast pripadaju njima. Svijet
ne shvaća njihovu prirodu ni njihovo sveto zvanje; ne opažaju da su oni
usvojeni u Božju obitelj.
…Oni su stranci. Svijet ih ne poznaje i ne cijeni pobude koje ih pokreću.
Svijet se približava svojoj propasti. Bog neće još dugo moći trpjeti
grješnike. Oni će morati ispiti talog iz čaše Njegova gnjeva nepomiješanog s milošću. Oni koji će biti Božji nasljednici i sunasljednici Kristove
besmrtne baštine, bit će posebni - da, toliko posebni da Bog na njih stavlja znak da su Njegovi, potpuno Njegovi… Uskoro će se znati tko je na
Gospodnjoj strani, tko se neće postidjeti Isusa. Oni koji – suočeni s nevjernicima - nemaju moralne hrabrosti da savjesno zauzmu svoj stav,
ostave običaje ovog svijeta i oponašaju Kristov život pun samoodricanja, stide Ga se i ne ljube Njegov primjer. 69
Gospodar poziva evanđeoske radnike. Tko će se odazvati? Ne mogu
svi koji se pridruže vojsci biti generali, kapetani, narednici, pa čak ni
razvodnici. Nemaju svi dužnosti i odgovornosti vođa. Trebaju se obaviti
i teški poslovi druge vrste. Neki moraju kopati rovove i graditi utvrde;
neki trebaju stajati kao stražari, neki nositi poruke. Iako ima malo časnika, potrebno je mnogo vojnika da se oforme redovi i kolone jedne vojske, a njezin uspjeh ovisi o vjernosti svakog vojnika. Kukavičluk ili izdaja jednog čovjeka mogu donijeti propast cijeloj vojsci.
Onaj koji je zadao „svakomu svoj posao“ (Marko 13:34), u skladu s
njegovim sposobnostima, nikada neće dopustiti da vjerno izvršavanje
dužnosti prođe nenagrađeno. Svaki postupak odanosti i vjere bit će okrunjen posebnim znacima Božje naklonosti i odobravanja. 70
369
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
28. prosinca
Pokazana Božja slava
„Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava
Jahvina. A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe
obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom.“
(Izaija 60:1, 2)
Gospod poziva ljude i žene koji imaju svjetlost istine za ovo vrijeme
da se prihvate istinskog, osobnog misionarskog rada… Veliki blagoslovi čekaju one koji se u potpunosti predaju Božjem pozivu. Kada takvi
radnici rade na pridobivanju duša za Isusa, uvidjet će da su mnogi - do
kojih se nikada ne bi moglo doći na neki drugi način - prijemljivi za
pametan osoban trud. 71
One koji posvete Bogu sve što imaju, neprijatelj duša neće ostaviti na
miru. Sotona će im pristupati sa svojim varavo sjajnim iskušenjima, s
namjerom da ih odvrati od njihove odanosti Bogu. On će pred njih staviti mito, kao što je to učinio s Kristom u pustinji kušanja, govoreći:
„Sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš.“ (Matej 4:9) Ali kakav odgovor kršćanin treba dati na sva iskušenja zloga? On treba reći: „Neću
ni na koji način posvetiti svoj utjecaj napretku bilo čega osim napretku
Kristova djela. Ja ne pripadam sebi; kupljen sam po skupoj cijeni. Ne
smijem živjeti da bih ugađao sebi; kupljen sam i otkupljen Kristovom
krvlju. Nikada ne mogu dati Kristu više od onoga što Mu već ionako
pripada; svaki trenutak mojeg života pripada Njemu. Ja sam Njegovo
vlasništvo, sluga koji ima nalog izvršavati volju svoga Gospodara.“ To
je jedini siguran stav koji možemo usvojiti; kada bi svaki pojedini član
crkve razmišljao na taj način, kakvu li bi silu imala crkva u privlačenju i
pridobivanju duša za Krista. Polovičan rad, pokušaj da se istodobno
služi Bogu i đavlu, to je ono što ostavlja crkvu bez Božjega Duha. Da su
članovi crkve posvećeni Bogu, da posjeduju jedinstvo Duha u sponama
mira, da su organizirani s ciljem pronošenja dobrog utjecaja na druge,
crkva bi uistinu bila svjetlost svijeta. 72
370
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
29. prosinca
Talenti predani Božjem Duhu
„Jer na žednu ću zemlju vodu izliti i po tlu sušnome potoke. Izlit ću
duh svoj na tvoje potomstvo i blagoslov na tvoja pokoljenja.“
(Izaija 44:3)
Gospod je rekao: „Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u
žetvu svoju.“ (Matej 9:38) Sa svih strana pojavljuju se polja u kojima
možemo biti korisni; ali teret zbunjenosti počiva na onima koji bi trebali
radnicima dodijeliti različite korisne položaje; oni uzalud traže ljude i
žene prikladne za odgovornosti koje donosi posao. Zar nije vrijeme da
se članovi crkve počnu obrazovati za sudjelovanje u misionarskom radu, tako da - kad se uputi poziv da ljudi i žene krenu u žetveno polje bude onih koji se mogu odazvati tom pozivu, govoreći: „Predali smo se
Kristu bez zadrške. Naučili smo sebe i svoje obitelji navikama jednostavnosti u odijevanju i životu. Naviknuti smo na samoodricanje i svjesni
smo da pripadamo Gospodu. Ne želimo ništa osim da vršimo Njegovu
volju i živimo ne da bismo ugađali sebi, već da pridobivamo duše za
Gospodara. Spremni smo krenuti u daleke zemlje i uzdignuti Kristov
barjak, te u jednostavnosti i poniznosti živjeti po načelima istine.“
Isus je napustio svoj dom na nebu i došao na ovaj mračni svijet kako
bi dosegnuo do dubine ljudskog jada, da bi mogao spasiti one koji su na
rubu propasti. To je ljubav koji je On pokazao prema palom čovjeku.
Zar je učenik veći od svog Učitelja, ili sluga veći od svojeg Gospodara?
Ako sam ja uistinu Božji suradnik, neću li biti pozvan da učinim neku
žrtvu za Njegovo djelo? Hoće li za bilo kojeg Kristovog sljedbenika biti
prevelika žrtva uzeti ono malo blaga koje je povjereno njihovoj brizi i
zaputiti se u tamne kutke zemlje, gdje ljudi nikada nisu ni čuli za istinu,
te u krotkosti i poniznosti srca tamo objaviti ljudima što je Gospod učinio za djecu čovječju? 73
Bog ima potpunu vlast nad svakom sposobnošću koju je povjerio
ljudskim oruđima. Vlastitom mudrošću određuje uvjete kako će čovjek
upotrijebiti svaki Božji dar. On će blagosloviti ispravno korištenje svake
sposobnosti na slavu svog vlastitog imena. 74
371
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
3o. prosinca
Obećanje je sigurno
„Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one.“
(Joel 2:29)
Nama danas pripada obećanje Duha jednako kao i prvim učenicima.
Bog će danas obdariti ljude i žene silom odozgo, kao što je obdario one
koji su na Dan Pedesetnice čuli riječ spasenja. Upravo u ovom trenutku
Njegov Duh i Njegova milost čekaju na one koji ih trebaju i koji se pozovu na Njegovo obećanje.
Duh je bio izliven tek nakon što su učenici postigli savršeno jedinstvo
i više nije bilo težnji za najvišim mjestom. Bili su jedne volje. Odbačene
su sve razlike. Isto svjedočanstvo dano je o njima nakon što im je dan
dar Duha. Obratite pozornost na riječi: „U mnoštva onih što prigrliše
vjeru bijaše jedno srce i jedna duša.“ (Djela 4:32) Duh Onoga koji je
umro kako bi grješnici mogli živjeti, pokrenuo je cijeli skup vjernika.
Učenici nisu tražili blagoslov za sebe. Njih je pritiskao teret odgovornosti za duše. Evanđelje se trebalo pronijeti do nakraj Zemlje i oni su
zatražili dar sile koju je Krist obećao. U tom se trenutku izlio Sveti Duh
i tisuće su se obratile u jednom danu.
Tako bi to moglo biti i sada. Neka kršćani odbace sve nesuglasice i
predaju se Bogu na djelo spašavanja izgubljenih. Neka vjerom traže
obećani blagoslov i on će doći. Izlijevanje Duha u danima apostola bilo
je „proljetna kiša“ (Joel 2:23), i rezultat je bio veličanstven. Ali jesenja
kiša bit će još obilnija…
Zašto nismo gladni i žedni dara Duha, budući da je to jedini način na
koji možemo primiti silu? Zašto ne govorimo o njemu, molimo se za
njega, propovijedamo o njemu? Gospod je spremniji dati nam Svetoga
Duha nego što su roditelji spremni dati dobre darove svojoj djeci…
Prisutnost Duha kod Božjih radnika dat će izlaganju istine silu koju ne
bi mogla dati sva čast ili slava svijeta. Duh daje snagu koja krijepi dušu
koja se trudi i bori se u svakoj nevolji. 75
372
Darovi Božjem narodu
Izgrađivanje, jedinstvo, savršenstvo
31. prosinca
Vrijeme za osvježenje
„Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši pa od Gospodina dođu vremena rashlade te On pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa. Njega treba da nebo pridrži do vremena
uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka.“ (Djela 3:19–21)
Pozivamo vas da zauzmete svoje mjesto na Gospodnjoj strani i odigrate svoju ulogu kao odani podanici kraljevstva. Odajte poštovanje daru
koji je dan crkvi kako bi vodio Božji narod u završnim danima ljudske
povijesti. Božja crkva je od samih početaka imala u sebi dar proroštva
kao živi glas za savjetovanje, opominjanje i poučavanje. Sada smo došli
do posljednjih dana djela poruke trećeg anđela, kada će sotona raditi sve
većom silom jer zna da nema više puno vremena. U isto vrijeme dobit
ćemo različite darove tijekom izlijevanja Duha u obliku raznolikih sposobnosti kroz darove Svetoga Duha. To je vrijeme kasne kiše. 76
Shvaćamo li svaki za sebe naš pravi položaj, da kao Božji najamnici
ne smijemo prodati svoje namjesništvo? Imamo osobnu odgovornost
prema nebeskom svemiru da upravljamo zalogom koji nam je Bog povjerio. Naša vlastita srca trebaju se pokrenuti. Naše ruke trebaju imati
nešto za dati od prihoda koje nam Bog povjerava. I najskromniji među
nama mogu biti Božji posrednici, koristeći svoje darove na slavu Njegova imena. Onaj tko iskoristi svoje talente na najbolji mogući način, može svoju žrtvu Bogu prinijeti kao posvećeni dar koji će biti kao mirisni
tamjan pred Njim. Svačija je dužnost da se pobrine da njegovi talenti
donesu dobit, poput dara koji mora vratiti nakon što je učinio najbolje
što je mogao da ga uveća. 77
Sva čuda koja je Bog učinio za svoj narod izvedena su koristeći najjednostavnija sredstva. Kada Božji narod bude u potpunosti posvećen
Njemu, tada će ih On upotrijebiti da pronesu Njegovo djelo Zemljom.
Ali moramo imati na umu da – ma kakav uspjeh postigli - slava i čast
pripadaju Bogu, jer svaka je sposobnost i svaka sila Njegov dar. 78
373
Darovi Božjem narodu
374
Darovi Božjem narodu
45 This Day With God, str. 184.
46 The Signs of the Times, Travanj 16,
1902.
47 Kristove priče, str. 51.
48 Svjedočanstva, vol. 4, str. 285.
49 The Upward Look, str. 359.
50 Svjedočanstva, vol. 3, str. 373.
51 The Review and Herald, Studeni 19,
1908.
52 Želja vjekova, str. 240.
53 Sketches From the Life of Paul, str.
300.
54 The Signs of the Times, Veljača 16,
1882.
55 That I May Know Him, str. 248.
56 Svjedočanstva, vol. 5, str. 426, 427.
57 The General Conference Bulletin,
Listopad 1, 1899.
58 Sons and Daughters of God, str. 299.
59 The Signs of the Times, 8. 4. 1889.
60 Svjedočanstva, vol. 1, str. 482.
61 The Signs of the Times, 15. 5. 1893.
62 Child Guidance, str. 141, 142.
63 The Review and Herald, 6. 5. 1902.
64 Selected Messages, bk. 2, str. 261.
65 Svjedočanstva, vol. 3, str. 46, 47.
66 The Review and Herald, 25. 11. 1884.
67 Lift Him Up, str. 250.
68 The Review and Herald, 20. 5. 1884.
69 Svjedočanstva, vol. 4, str. 259.
70 The Review and Herald, 18. 7. 1882.
71 The Signs of the Times, 20. 5. 1903.
72 The Home Missionary, 1. 11. 1897.
73 The Review and Herald, 23. 6. 1885.
SIJEČANJ
1 Misli s gore blagoslova, str. 77.
2 Kristove priče, str. 141.
3 Svjedočanstva, vol. 9, str. 284.
4 The Signs of the Times, 16. 12. 1889.
5 Manuscript Releases, vol. 10, str. 56.
6 The Health Reformer, 1. 12. 1877.
7 The Review and Herald, 4. 4. 1912.
8 Ibid., 10. 9. 1898.
9 Bible Training School, 1. 12. 1908.
10 The Review and Herald, 26. 3. 1895.
11 Sons and Daughters of God, str. 361.
12 This Day With God, str. 187.
13 Svjedočanstva, vol. 2, str. 582.
14 The Review and Herald, 24. 9. 1895.
15 The Upward Look, str. 240.
16 Pacific Union Recorder, 14. 8. 1902.
17 Christian education, str. 195, 196.
18 Kristove priče, str. 346–348.
19 Zdravlje i sreća, str. 411, 412.
20 Želja vjekova, str. 20, 21.
21 The Upward Look, str. 52.
22 The Review and Herald, 10. 1. 1899.
23 Zdravlje i sreća, str. 207, 208.
24 Put Kristu, str. 32, 33.
25 Svjedočanstva, vol. 5, str. 392.
26 Ibid., vol. 4, str. 221.
27 The Signs of the Times, 23. 1. 1893.
28 Manuscript Releases, vol. 17, str. 203.
29 The Review and Herald, 23. 10. 1885.
30 Selected Messages, bk. 1, str. 298.
31 An Appeal to the Youth, str. 50, 51.
32 Biblijsko posvećenje, str. 76.
33 The Review and Herald, 6. 11. 1900.
34 Put Kristu, str. 43, 44.
35 Ibid., str. 28, 29.
36 Svjedočanstva, vol. 8, str. 291.
37 Misli s gore blagoslova, str. 8, 9.
38 Zdravlje i sreća, str. 77.
39 Put Kristu, str. 49, 50.
40 Ibid., str. 51, 52.
41 Ibid., str. 37, 38.
42 Ibid., str. 41.
43 Zdravlje i sreća, str. 71, 72.
44 The Spirit of Prophecy, vol. 2, str. 60,
61.
375
Darovi Božjem narodu
45 Special Testemonies on Education,
str. 79.
46 The Review and Herald, 21. 02.
1893.
47 Rani spisi, str. 59, 60.
48 Svjedočanstva, vol. 8, str. 95.
49 Ibid., vol. 4, str. 232.
50 The Signs of the Times, 13. 04. 1888.
51 Svjedočanstva, vol. 5, str. 691.
52 Kristove priče, str. 419.
53 Svjedočanstva, vol. 7, str. 90, 91.
54 The SDA Bible Commentary [E. G.
White Comments], vol. 2, str. 1037.
55 The Review and Herald, 14. 06. 1892.
56 The Signs of the Times, 3. 10. 1895.
57 The Review and Herald, 27. 09. 1892.
58 The Youth’s Instructor, 24. 08. 1899.
59 Ibid., Veljača 2, 1893.
60 Ibid., Rujan 17, 1895.
61 The Signs of the Times, 2. 04. 1896.
62 Svjedočanstva, vol. 5, str. 648.
63 The Signs of the Times, 28. 12. 1891.
64 Gospel Workers, str. 287.
65 The Southern Review, 5. 12. 1899.
66 The Review and Herald, 2. 12. 1875.
67 Fundamentals of Christian Odgoj, str.
537, 538.
68 The Southern Review, 5. 12. 1899.
69 Ibid., Kolovoz 26, 1890.
70 Fundamentals of Christian Odgoj, str.
538.
71 Gospel Workers (1892), str. 393.
72 Svjedočanstva, vol. 6, str. 54, 55.
73 Selected Messages, bk. 1, str. 225.
74 The Youth’s Instructor, 16. 08. 1894.
75 Svjedočanstva, vol. 2, str. 166.
VELJAČA
1 Svjedočanstva, vol. 6, str. 163.
2 The Review and Herald, 17. 6. 1890.
3 Bible Training School, 1. 3. 1906.
4 The Signs of the Times, 31. 3. 1890.
5 Želja vjekova, str. 181.
6 Patrijarsi i proroci, str. 372.
7 Zdravlje i sreća, str. 181.
8 Reflecting Christ, str. 45.
9 The Review and Herald, 25. 4. 1893.
10 Svjedočanstva to Ministers, str. 65.
11 The Review and Herald, 25. 4. 1893.
12 Svjedočanstva to Ministers, str. 402.
13 Svjedočanstva, vol. 5, str. 83.
14 Put Kristu, str. 69, 70.
15 Svjedočanstva, vol. 4, str. 655.
16 The Signs of the Times, 5. 9. 1895.
17 The Review and Herald, 11. 10.
1892.
18 Selected Messages, bk. 1, str. 121.
19 The Signs of the Times, 17. 4. 1893.
20 The Youth’s Instructor, 17. 8. 1893.
21 The Review and Herald, 17. 9. 1895.
22 Selected Messages, bk. 1, str. 217.
23 The Review and Herald, 8. 3. 1906.
24 The Youth’s Instructor, 30. 11. 1893.
25 Ibid., 5. 7. 1894.
26 The Signs of the Times, 28. 12. 1891.
27 Želja vjekova, str. 672.
28 Svjedočanstva, vol. 5, str. 434.
29 Reflecting Christ, str. 131.
30 Gospel Workers, str. 285, 286.
31 Ibid., str. 287.
32 Ibid., str. 286, 287.
33 The Review and Herald, 11. 1. 1887.
34 Svjedočanstva, vol. 5, str. 46.
35 Želja vjekova, str. 489, 490.
36 Kristove priče, str. 337.
37 Selected Messages, bk. 2, str. 18.
38 The Home Missionary, 1. 7. 1897.
39 Odgoj, str. 126, 127.
40 Our High Calling, str. 159.
41 The Review and Herald, 19. 7. 1887.
42 The Youth’s Instructor, 7. 2. 1895.
43 Želja vjekova, str. 189.
44 Manuscript Releases, vol. 2, str. 125.
376
Darovi Božjem narodu
40 Ibid., 5. 07.1892.
41 The Review and Herald, 23. 12. 1890.
42 The Signs of the Times, 16. 06. 1890.
43 Biblijski komentari, vol. 1, str. 1120.
44 The Review and Herald, 16. 08. 1892.
45 Notebook Leaflets, vol. 1, str. 104.
46 Proroci i kraljevi, str. 252.
47 The Review and Herald, 16. 10. 1883.
48 The Youth’s Instructor, 15. 02. 1900.
49 The Review and Herald, 13. 11. 1900.
50 The Signs of the Times, 17. 03. 1887.
51 Manuscript Releases, vol. 7, str. 153.
52 The Review and Herald, 30. 09. 1909.
53 The Signs of the Times, 6. 04. 1891.
54 The Review and Herald, 30. 09. 1909.
55 Svjedočanstva, vol. 1, str. 336.
56 The Review and Herald, 23. 09. 1897.
57 The Signs of the Times, 22. 07. 1875.
58 Manuscript Releases, vol. 4, str. 355.
59 Ibid., vol. 5, str. 123.
60 Special Testimonies, Series B, vol. 2,
str. 12, 13.
61 The Signs of the Times, 21. 08. 1901.
62 The Youth’s Instructor, 9. 12. 1897.
63 The Signs of the Times, 24. 06. 1897.
64 The Home Missionary, 1. 08. 1896.
65 Manuscript Releases, vol. 14, str. 160.
66 The Home Missionary, 1. 08. 1896.
67 The Signs of the Times, 21. 08. 1901.
68 The Review and Herald, 12. 06. 1913.
69 Ibid.
70 Ibid., 27. 08. 1903.
71 My Life Today, str. 233.
72 Svjedočanstva, vol. 7, str. 23, 24.
73 The Review and Herald, 26. 08. 1902.
74 Djela apostola, str. 598–600.
75 Svjedočanstva, vol. 1, str. 60, 61.
OŽUJAK
1 Patrijarsi i proroci, str. 33.
2 Ibid., str. 43.
3 The Review and Herald, 25. 01. 1898.
4 Ibid., 15. 09. 1896.
5 The Signs of the Times, 23. 07.1902.
6 Manuscript Releases, vol. 19, str. 265,
266.
7 The Review and Herald, 19. 12. 1893.
8 Counsels to Parents, Teachers, and
Students, str. 484.
9 The Kress Collection, str. 5.
10 The Gospel Herald, 1. 12. 1899.
11 The Review and Herald, 2. 03. 1911.
12 Svjedočanstva, vol. 6, str. 13.
13 The Review and Herald, 23. 10. 1900.
14 Svjedočanstva, vol. 1, str. 162, 163.
15 The Signs of the Times, 15. 02. 1892.
16 Manuscript Releases, vol. 12, str. 125,
126.
17 Kristove priče, str. 86, 87.
18 The Review and Herald, 30. 04. 1895.
19 Ibid., Studeni 30, 1897.
20 The Great Controversy, str. 465.
21 The Signs of the Times, 1. 12. 1887.
22 The Review and Herald, 11. 10. 1892.
23 Counsels to Parents, Teachers, and
Students, str. 357.
24 Manuscript Releases, vol. 6, str. 188.
25 Life Sketches, str. 84.
26 Historical Sketches, str. 213.
27 The Review and Herald, 11. 10. 1892.
28 Rani spisi, str. 124, 125.
29 The Review and Herald, 9. 09. 1909.
30 Ibid., Listopad 11, 1892.
31 The General Conference Bulletin,
Travanj 23, 1901.
32 The Signs of the Times, 30. 04. 1896.
33 Svjedočanstva, vol. 4, str. 360–362.
34 The Signs of the Times, 30. 04. 1896.
35 Odgoj, str. 126.
36 Misli s gore blagoslova, str. 97.
37 The SDA Bible Commentary [E. G.
White Comments], vol. 1, str. 1081.
38 Misli s gore blagoslova, str. 129.
39 The Review and Herald, 20. 03. 1888.
377
Darovi Božjem narodu
43 Manuscript Releases, vol. 6, str. 37.
44 Ibid., vol. 20, str. 248.
45 Svjedočanstva, vol. 3, str. 486, 487.
46 Ibid., vol. 1, str. 471.
47 Special Testimonies, Series A, No. 4,
str. 23.
48 Svjedočanstva, vol. 3, str. 217.
49 Ibid., vol. 1, str. 375.
50 Zdravlje i sreća, str. 340.
51 Gospel Workers, str. 271.
52 Svjedočanstva, vol. 7, str. 250.
53 Ibid., str. 208, 209.
54 Rani spisi, str. 102.
55 Svjedočanstva, vol. 6, str. 120.
56 Ibid., vol. 5, str. 618.
57 Manuscript Releases, vol. 5, str. 449,
450.
58 Gospel Workers, str. 206.
59 Svjedočanstva, vol. 1, str. 473, 474.
60 The Review and Herald, Listopad 8,
1889.
61 Djela apostola, str. 203.
62 Manuscript Releases, vol. 9, str. 61.
63 Djela apostola, str. 361.
64 Svjedočanstva to Ministers, str. 143,
144.
65 The Kress Collection, str. 153.
66 The Review and Herald, 18. 02. 1909.
TRAVANJ
1 Djela apostola, str. 17–19.
2 Gospel Workers (1892), str. 11.
3 Ibid., str. 12, 13.
4 Ibid., str. 21, 22.
5 Djela apostola, str. 361, 362.
6 Svjedočanstva, vol. 3, str. 54.
7 Rani spisi, str. 102, 103.
8 Biblijski komentari, vol. 4, str. 1164.
9 Svjedočanstva, vol. 2, str. 507, 508.
10 Djela apostola, str. 328.
11 The Review and Herald, 15. 04. 1902.
12 Djela apostola, str. 209.
13 Ibid., str. 164, 165.
14 The Review and Herald, 13. 03. 1900.
15 Djela apostola, str. 352.
16 Sketches From the Life of Paul, str.
177–179.
17 Ibid., str. 148, 149.
18 Djela apostola, str. 369, 370.
19 The Review and Herald, 11. 09. 1888.
20 Djela apostola, str. 370, 371.
21 The Review and Herald, 30. 08. 1892.
22 Svjedočanstva, vol. 6, str. 411–413.
23 Ibid., vol. 5, str. 617, 618.
24 Ibid., str. 619.
25 Ibid., vol. 4, str. 406, 407.
26 Patrijarsi i proroci, str. 28.
27 Gospel Workers, str. 125, 126.
28 Rani spisi, str. 101.
29 Sermons and Talks, vol. 1, str. 77.
30 The Adventist Home, str. 32.
31 My Life Today, str. 33.
32 Manuscript Releases, vol. 1, str. 92.
33 Svjedočanstva, vol. 4, str. 376, 377.
34 Svjedočanstva to Ministers, str. 142,
143.
35 The Review and Herald, 20. 11.
1894.
36 Svjedočanstva, vol. 6, str. 412.
37 The Review and Herald, 2. 09. 1909.
38 Svjedočanstva, vol. 6, str. 343.
39 Notebook Leaflets, vol. 1, str. 140.
40 Svjedočanstva, vol. 2, str. 645.
41 Ibid., vol. 4, str. 405–407.
42 Gospel Workers, str. 76.
378
Darovi Božjem narodu
42 Svjedočanstva, vol. 3, str. 61, 62.
43 Manuscript Releases, vol. 1, str. 364.
44 Sermons and Talks, vol. 1, str. 391.
45 Svjedočanstva, vol. 4, str. 147, 148.
46 Rani spisi, str. 123, 124.
47 Selected Messages, bk. 2, str. 113,
114.
48 The Review and Herald, Ožujak 22,
1892.
49 Manuscript Releases, vol. 14, str. 190,
191.
50 Ibid., str. 189, 190.
51 The Paulson Collection, str. 128, 129.
52 Special Testimonies on Education, str.
106–108.
53 Selected Messages, bk. 3, str. 338.
54 Ibid., vol. 2, str. 114.
55 Ibid., vol. 1, str. 41.
56 Fundamentals of Christian Odgoj, str.
336.
57 The Signs of the Times, Srp. 26, 1883.
58 Selected Messages, bk. 3, str. 83.
59 Special Svjedočanstva, Series A, No.
1b, str. 9.
SVIBANJ
1 The Spirit of Prophecy, vol. 3, str. 182.
2 Djela of Apostles, str. 263.
3 Svjedočanstva, vol. 4, str. 594, 595.
4 Ibid., vol. 1, str. 230–232.
5 The Review and Herald, 26. 06. 1900.
6 Ibid., 25. 08. 1885.
7 Ibid., 6. 02. 1900.
8 The Signs of the Times, 16. 06. 1881.
9 Ibid., 20. 07. 1882.
10 Ibid., 12. 04. 1889.
11 Patrijarsi i proroci, str. 712, 713.
12 Svjedočanstva, vol. 3, str. 494.
13 Medical Ministry, str. 158.
14 General Conference Bulletin, 1. 04.
1903.
15 Svjedočanstva, vol. 4, str. 167.
16 The Signs of the Times, 17. 02. 1898.
17 Misli s gore blagoslova, str. 33, 34.
18 Djela apostola, str. 599, 600.
19 This Day With God, str. 296.
20 Svjedočanstva, vol. 8, str. 301, 302.
21 Ibid., vol. 4, str. 185.
22 Proroci i kraljevi, str. 444–446.
23 Patrijarsi i proroci, str. 168.
24 Proroci i kraljevi, str. 669, 670.
25 Ibid., str. 535.
26 Svjedočanstva, vol. 5, str. 753, 754.
27 Gospel Workers, str. 332, 333.
28 The Spirit of Prophecy, vol. 4, str.
207, 208.
29 Patrijarsi i proroci, str. 527, 528.
30 Svjedočanstva, vol. 4, str. 15.
31 The Youth’s Instructor, 3. 08. 1899.
32 The Review and Herald, 21. 06. 1892.
33 Special Testimonies on Education, str.
150, 151.
34 The Signs of the Times, 16. 04. 1896.
35 Ibid., 18. 02. 1897.
36 Testimonies to Ministers, str. 421.
37 Manuscript Releases, vol. 2, str. 278,
279.
38 Svjedočanstva, vol. 8, str. 221, 222.
39 Želja vjekova, str. 104.
40 Kristove priče, str. 278.
41 Rani spisi, str. 154, 155.
379
Darovi Božjem narodu
42 Svjedočanstva, vol. 2, str. 306.
43 Manuscript Releases, vol. 8, str. 435437.
44 The Review and Herald, Studeni 13,
1883.
45 Ibid., Lip. 16, 1891.
46 Loma Linda Messages, str. 313, 314.
47 Patrijarsi i proroci, str. 592.
48 Svjedočanstva, vol. 3, str. 137.
49 Odgoj, str. 186, 187.
50 Ibid., str. 187, 188.
51 Ibid., str. 54.
52 Manuscript Releases, vol. 1, str. 317.
53 Ibid., str. 318.
54 Christian Odgoj, str. 39, 40.
55 Ibid., str. 40.
56 Selected Messages, vol. 3, str. 209,
210.
57 Counsels to Parents, Teachers, and
Students, str. 204, 205.
58 Ibid., str. 205-207
59 Gospel Workers, str. 29.
60 Svjedočanstva, vol. 8, str. 16.
LIPANJ
1 Medical Ministry, str. 300.
2 The Review and Herald, 7. 10. 1909.
3 The Southern Work, str. 39, 40.
4 Evangelism, str. 346.
5 Djela apostola, str. 526, 527.
6 Svjedočanstva, vol. 7, str. 37.
7 Ibid., vol. 6, str. 314, 315.
8 Sketches From the Life of Paul, str.
300.
9 Svjedočanstva, vol. 6, str. 335, 336.
10 Odgoj, str. 73, 74.
11 Ibid., str. 78, 79.
12 The Review and Herald, 22. 12.
1904.
13 Svjedočanstva, vol. 4, str. 415, 416.
14 The Review and Herald, 8. 06. 1886.
15 The Great Controversy, str. 594, 595.
16 Svjedočanstva, vol. 8, str. 295.
17 Gospel Workers, str. 312, 313.
18 Ibid., str. 311, 312.
19 Svjedočanstva, vol. 7, str. 289.
20 Djela apostola, str. 573, 574.
21 The Retirement Years, str. 21.
22 Evangelism, str. 470.
23 Manuscript Releases, vol. 21, str. 269,
270.
24 Svjedočanstva, vol. 5, str. 117.
25 Djela apostola, str. 574.
26 A Solemn Appeal, str. 148.
27 Svjedočanstva, vol. 2, str. 187, 188.
28 The Review and Herald, 3. 01. 1893.
29 Zdravlje i sreća, str. 106.
30 Djela apostola, str. 587.
31 Odgoj, str. 79.
32 Svjedočanstva, vol. 6, str. 117, 118.
33 The Review and Herald, 9. 05. 1899.
34 Svjedočanstva, vol. 6, str. 119.
35 Ibid., vol. 2, str. 462, 463.
36 Ibid., str. 464.
37 Historical Sketches, str. 232.
38 Svjedočanstva, vol. 2, str. 242, 243.
39 Ibid., vol. 3, str. 483.
40 Manuscript Releases, vol. 8, str. 434,
435, 437.
41 Ibid., vol. 21, str. 97, 98.
380
Darovi Božjem narodu
37 Manuscript Releases, vol. 4, str. 113.
38 Confrontation, str. 42, 43.
39 This Day With God, str. 113.
40 The Signs of the Times, 10. 12. 1894.
41 Djela apostola, str. 543, 544.
42 Želja vjekova, str. 438.
43 The Review and Herald, 24. 12. 1889.
44 The Youth’s Instructor, 27. 09. 1894.
45 The Review and Herald, 1. 04. 1875.
46 The Great Controversy, str. 553.
47 Svjedočanstva, vol. 5, str. 450, 451.
48 The Review and Herald, 9. 08. 1906.
49 Svjedočanstva, vol. 5, str. 451.
50 The Great Controversy, str. 553, 554.
51 Svjedočanstva, vol. 9, str. 16.
52 The Review and Herald, 22. 09. 1896.
53 Ibid., Kolovoz 17, 1897.
54 The Great Controversy, str. 390.
55 The Review and Herald, 1. 04. 1875.
56 Spiritual Gifts, vol. 3, str. 87.
57 The Review and Herald, 15. 08.
1907.
58 Želja vjekova, str. 407.
59 The Great Controversy, str. 525.
60 Kristove priče, str. 353, 354.
61 The Southern Work, Prosinac 5, 1899.
62 The Home Missionary, 1. 07. 1897.
63 Želja vjekova, str. 672.
64 The Southern Work, 5. 12. 1899.
65 The Review and Herald, 15. 03. 1892.
SRPANJ
1 Special Testimonies, Series B, No. 8,
str. 3, 4.
2 Christian Odgoj, str. 117.
3 The EGW 1888 Messages, str. 111.
4 Zdravlje i sreća, str. 94.
5 The Review and Herald, 28. 09. 1897.
6 Manuscript Releases, vol. 7, str. 111,
112.
7 The Youth’s Instructor, 20. 12. 1894.
8 Proroci i kraljevi, str. 545.
9 Zdravlje i sreća, str. 90.
10 The Review and Herald, 28. 09. 1897.
11 Djela apostola, str. 476.
12 The Review and Herald, 19. 07. 1892.
13 Želja vjekova, str. 219, 220.
14 The Review and Herald, 28. 09. 1897.
15 Zdravlje i sreća, str. 48–50.
16 Rani spisi, str. 57, 58.
17 The Review and Herald, 18. 10.
1892.
18 Želja vjekova, str. 406.
19 The Spirit of Prophecy, vol. 3, str.
182.
20 The Review and Herald, 30. 04.
1908.
21 Ibid., 31. 08. 1911.
22 Spiritual Gifts, vol. 1, str. 86, 87.
23 Želja vjekova, str. 821.
24 The Spirit of Prophecy, vol. 3, str.
248.
25 The Signs of the Times, 22. 01. 1885.
26 Djela apostola, str. 70, 71.
27 The Spirit of Prophecy, vol. 3, str.
292, 293.
28 Djela apostola, str. 116.
29 Ibid., str. 106.
30 The Review and Herald, 2. 03. 1911.
31 Sketches From the Life of Paul, str.
65.
32 Rani spisi, str. 202.
33 Ibid., str. 207.
34 Sketches From the Life of Paul, str.
135, 136.
35 Ibid., str. 53.
36 The Southern Review, 5. 12. 1899.
381
Darovi Božjem narodu
40 Ibid., 24. 01. 1888.
41 Odgoj, str. 89, 90.
42 Proroci i kraljevi, str. 175, 176.
43 Velika borba, str. 472, 473.
44 Svjedočanstva, vol. 4, str. 145.
45 Ibid., str. 527, 528.
46 The Review and Herald, 21. 04.
1896.
47 The Youth’s Instructor, 13. 09. 1894.
48 Selected Messages, bk. 1, str. 373,
374.
49 Svjedočanstva, vol. 2, str. 509–511.
50 The Signs of the Times, 24. 02. 1888.
51 The Youth’s Instructor, 9. 08. 1894.
52 Svjedočanstva, vol. 4, str. 220, 221.
53 Djela apostola, str. 518.
54 Svjedočanstva, vol. 5, str. 578.
55 Ibid., str. 572.
56 The Signs of the Times, 17. 09. 1896.
57 Rani spisi, str. 73.
58 The Signs of the Times, 18. 03. 1889.
59 The Watchman, 24. 03. 1908.
60 Svjedočanstva, vol. 5, str. 438, 439.
61 Ibid., str. 200.
62 Ibid., vol. 2, str. 115.
63 Ibid., vol. 5, str. 215.
64 The Review and Herald, 1. 04. 1890.
65 Ibid., Lip. 11, 1889.
66 The Home Missionary, 1. 02. 1890.
67 The Youth’s Instructor, 9. 08. 1894.
KOLOVOZ
1 The Review and Herald, 10. 09. 1895.
2 Ibid., 6. 11. 1900.
3 The Youth’s Instructor, 26. 07. 1894.
4 Svjedočanstva, vol. 2, str. 125.
5 The Youth’s Instructor, 14. 09. 1893.
6 The Review and Herald, 11. 06. 1901.
7 Sermons and Talks, vol. 2, str. 133.
8 Life Sketches, str. 226, 227.
9 Djela apostola, str. 431, 432.
10 Svjedočanstva, vol. 8, str. 258, 259.
11 Ibid., vol. 4, str. 27, 28.
12 Manuscript Releases, vol. 18, str. 380.
13 Patrijarsi i proroci, str. 72, 73.
14 Svjedočanstva, vol. 4, str. 523, 524.
15 Ibid., str. 144, 145.
16 Odgoj, str. 61, 62.
17 Svjedočanstva, vol. 3, str. 406.
18 Kristove priče, str. 174, 175.
19 The Spirit of Prophecy, vol. 4, str. 89,
90.
20 Svjedočanstva, vol. 1, str. 657, 658.
21 Special Testimonies, Series A, No. 6,
str. 23.
22 Kristove priče, str. 175.
23 Svjedočanstva, vol. 5, str. 166, 167.
24 Biblijski komentari, vol. 7, str. 958.
25 Svjedočanstva, vol. 6, str. 132, 133.
26 Ibid., vol. 4, str. 232, 233.
27 Ibid., vol. 3, str. 475.
28 Ibid., vol. 4, str. 490.
29 Christian Odgoj, str. 114.
30 The Signs of the Times, 8. 03. 1899.
31 The Review and Herald, 15. 12.
1891.
32 Svjedočanstva, vol. 4, str. 537.
33 The Paulson Collection, str. 44, 45.
34 Svjedočanstva, vol. 4, str. 537.
35 The Home Missionary, 1. 10. 1892.
36 Rani spisi, str. 72, 73.
37 The Review and Herald, 17. 12.
1914.
38 The Southern Work, 13. 03. 1902.
39 The Review and Herald, 15. 09.
1896.
382
Darovi Božjem narodu
42 The Review and Herald, Lip. 16,
1904.
43 Ibid., Studeni 17, 1885.
44 Sketches From the Life of Paul, str.
139.
45 Selected Messages, bk. 2, str. 53.
46 Svjedočanstva, vol. 1, str. 296.
47 Selected Messages, bk. 2, str. 53, 54.
48 Christian Temperance and Bible
Hygiene, str. 111, 112.
49 Selected Messages, bk. 2, str. 54.
50 The Place of Herbs in Rational
Therapy, str. 29.
51 Loma Linda Messages, str. 30.
52 Manuscript Releases, vol. 6, str. 378.
53 Counsels on Health, str. 528.
54 Loma Linda Messages, str. 30.
55 The Review and Herald, 18. 10.
1881.
56 Gospel Workers, str. 216, 217.
57 Counsels on Health, str. 528.
58 Loma Linda Messages, str. 30.
59 Counsels on Health, str. 210.
60 Pacific Health Journal, 1. 02. 1901.
61 Svjedočanstva, vol. 7, str. 62.
62 The Review and Herald, 19. 11. 1901.
63 Ibid., 2. 02. 1905.
64 Ibid., 19. 09. 1898.
65 Ibid., 21. 01. 1909.
66 Manuscript Releases, vol. 20, str. 102.
67 Svjedočanstva, vol. 6, str. 228.
68 Manuscript Releases, vol. 2, str. 206.
378
69 Evangelism, str. 288, 289.
70 The Review and Herald, 21. 01. 1909.
71 Zdravlje i sreća, str. 144.
RUJAN
1 Medical Ministry, str. 65.
2 Ibid., str. 75.
3 The Review and Herald, 9. 06. 1904.
4 Svjedočanstva, vol. 6, str. 289, 290.
5 Proroci i kraljevi, str. 69.
6 The Review and Herald, 19. 07. 1898.
7 Medical Ministry, str. 322.
8 Svjedočanstva, vol. 6, str. 299.
9 Ibid., str. 243, 244.
10 Medical Ministry, str. 322.
11 Counsels on Health, str. 31.
12 The Signs of the Times, 26. 08. 1886.
13 Želja vjekova, str. 92.
14 Zdravlje i sreća, str. 244, 245.
15 Counsels on Health, str. 528, 529.
16 The Review and Herald, 19. 07.
1898.
17 Ibid., 10. 12. 1901.
18 Ibid., 18. 12. 1881.
19 Svjedočanstva, vol. 9, str. 165, 166.
20 Zdravlje i sreća, str. 226.
21 Ibid., str. 17.
22 Ibid., str. 112, 113.
23 Želja vjekova, str. 824.
24 Medical Ministry, str. 296, 297.
25 Odgoj, str. 146.
26 The Review and Herald, 21. 01.
1909.
27 Svjedočanstva to Ministers, str. 35.
28 Zdravlje i sreća, str. 476, 477.
29 Svjedočanstva, vol. 6, str. 300, 301.
30 Zdravlje i sreća, str. 149.
31 Ibid., str. 143, 144.
32 Sketches From the Life of Paul, str.
56, 57.
33 Ibid., str. 58, 59.
34 Medical Ministry, str. 47.
35 Ibid., str. 150.
36 Sketches From the Life of Paul, str.
59, 60.
37 Medical Ministry, str. 29.
38 Zdravlje i sreća, str. 149.
39 Svjedočanstva, vol. 6, str. 113.
40 Zdravlje i sreća, str. 230–232.
41 Manuscript Releases, vol. 20, str. 278.
383
Darovi Božjem narodu
40 Ibid., str. 299.
41 Manuscript Releases, vol. 18, str. 126.
42 General Conference Daily Bulletin,
Veljača 17, 1897.
43 Patrijarsi i proroci, str. 34.
44 Selected Messages, bk. 3, str. 17.
45 Svjedočanstva, vol. 3, str. 428.
46 Selected Messages, bk. 3, str. 16.
47 Svjedočanstva, vol. 1, str. 270.
48 The General Conference Bulletin, 1.
07. 1902.
49 The Review and Herald, 9. 09. 1895.
50 The Signs of the Times, 29. 05. 1893.
51 The Review and Herald, 29. 09.
1891.
52 Ibid., 15. 04. 1875.
53 Ibid., 10. 06. 1902.
54 The Signs of the Times, 22. 04. 1880.
55 The Review and Herald, 10. 06.
1902.
56 Manuscript Releases, vol. 5, str. 377.
57 Svjedočanstva, vol. 2, str. 484.
58 Ibid., vol. 6, str. 436, 437.
59 Ibid., vol. 3, str. 441.
60 Manuscript Releases, vol. 14, str. 197,
198.
61 The Upward Look, str. 187.
62 The Review and Herald, 7. 10. 1909.
63 Ibid., 1. 10. 1889.
64 Proroci i kraljevi, str. 30, 31.
65 Ibid., str. 31–33.
66 The Review and Herald, 8. 01. 1884.
67 Svjedočanstva, vol. 2, str. 68.
68 Ibid., vol. 1, str. 679, 680.
69 The Review and Herald, 16. 10.
1883.
70 Ibid., 8. 01. 1884.
71 The Youth’s Instructor, 23. 09. 1897.
72 Pacific Union Recorder, 13. 03. 1902.
73 Kristove priče, str. 72–74.
74 Svjedočanstva, vol. 9, str. 46, 47.
75 Ibid., vol. 5, str. 10.
76 Manuscript Releases, vol. 14, str. 59.
77 Ibid., vol. 9, str. 48.
78 The Review and Herald, 10. 01.
1888.
LISTOPAD
1 Želja vjekova, str. 72–74.
2 The Signs of the Times, 6. 09. 1899.
3 Ibid., Kolovoz 26, 1886.
4 Manuscript Releases, vol. 3, str. 369.
5 Historical Sketches, str. 139.
6 Svjedočanstva, vol. 4, str. 599.
7 Ibid., vol. 6, str. 49, 50.
8 The Signs of the Times, 28. 02. 1878.
9 The Medical Missionary, str. 176, 177.
10 Odgoj, str. 286.
11 Messages to Young People, str. 143.
12 Odgoj, str. 286.
13 Zdravlje i sreća, str. 145.
14 Medical Ministry, 1. 01. 1903.
15 Selected Messages, bk. 2, str. 371.
16 Spiritual Gifts, vol. 4b, str. 78.
17 The Review and Herald, 20. 06. 1882.
18 Ibid., Kolovoz 23, 1892.
19 Sermons and Talks, vol. 1, str. 370.
20 The Spalding Magan Collection, str.
185.
21 The Health Reformer, 1. 02. 1874.
22 Counsels to Parents, Teachers, and
Students, str. 408, 409.
23 Odgoj, str. 212, 213.
24 Svjedočanstva, vol. 9, str. 33.
25 Ibid., vol. 7, str. 23.
26 The Spalding Magan Collection, str.
125.
27 The Review and Herald, 15. 10. 1895.
28 Svjedočanstva, vol. 4, str. 619.
29 Svjedočanstva, vol. 6, str. 285.
30 The Southern Watchman, 30. 10.
1901.
31 An Appeal to Mothers, str. 14.
32 Ibid., str. 16.
33 Zdravlje i sreća, str. 158.
34 The Review and Herald, 15. 10.
1895.
35 Svjedočanstva, vol. 7, str. 10.
36 Historical Sketches, str. 290.
37 Messages to Young People, str. 109.
38 The Review and Herald, 17. 02.
1910.
39 Svjedočanstva, vol. 6, str. 263, 264.
384
Darovi Božjem narodu
43 Ibid., str. 252.
44 Manuscript Releases, vol. 16, str. 1.
45 Proroci i kraljevi, str. 252.
46 Evangelism, str. 472.
47 The Bible Echo, 19. 11. 1894.
48 Svjedočanstva, vol. 2, str. 212.
49 The Review and Herald, 6. 04. 1886.
50 Svjedočanstva, vol. 4, str. 235.
51 The Signs of the Times, 1. 03. 1905.
52 The Review and Herald, 20. 11.
1900.
53 Ibid., 11. 02. 1890.
54 Biblijski komentari, vol. 7, str. 908.
55 The Signs of the Times, 7. 12. 1891.
56 Christian Experience and Views of
Ellen G. White (1854), str. 34-36.
57 The Review and Herald, 28. 05. 1889.
58 The Signs of the Times, 22. 02. 1892.
59 Loma Linda Messages, str. 537.
60 Manuscript Releases, vol. 8, str. 333.
61 The Review and Herald, 21. 08.
1888.
62 The Signs of the Times, 28. 04. 1898.
63 Rani spisi, str. 115, 116.
64 The Great Controversy, str. 208.
65 Testimonies on Sabbath School Work,
str. 106, 107.
66 Historical Sketches, str. 205, 206.
67 Manuscript Releases, vol. 20, str. 269.
68 The Review and Herald, 6. 09. 1892.
69 Ibid., Prosinac 1, 1891.
70 Ibid., Listopad 23, 1888.
71 Svjedočanstva, vol. 2, str. 685.
72 Biblijski komentari, vol. 6, str. 1091.
73 The Review and Herald, 3. 12. 1908.
74 Ibid., 28. 05. 1889.
75 Manuscript Releases, vol. 12, str. 83.
76 The Youth's Instructor, 28. 06. 1894.
77 The Review and Herald, 27. 08.
1903.
78 Želja vjekova, str. 142.
STUDENI
1 Christian Education, str. 54.
2 Patrijarsi i proroci, str. 48.
3 Svjedočanstva, vol. 3, str. 333, 334.
4 Put Kristu, str. 85, 86.
5 Svjedočanstva, vol. 8, str. 213–215.
6 The Review and Herald, 13. 05. 1884.
7 Svjedočanstva, vol. 7, str. 160.
8 Ibid., vol. 5, str. 392.
9 The Review and Herald, 25. 03. 1909.
10 The Spirit of Prophecy, vol. 3, str.
266.
11 Djela apostola, str. 39, 40.
12 Svjedočanstva, vol. 1, str. 412.
13 Spiritual Gifts, vol. 4b, str. 159.
14 Christian Odgoj, str. 130, 131.
15 Ibid., str. 130, 131.
16 The Voice in Speech and Song, str. 30,
31.
17 Svjedočanstva, vol. 5, str. 391.
18 The Review and Herald, 7. 07. 1903.
19 Svjedočanstva, vol. 6, str. 339.
20 Ibid., vol. 7, str. 70, 71.
21 Christ's Object Lessons, str. 335, 336.
22 Svjedočanstva, vol. 2, str. 317, 318.
23 Gospel Workers, str. 122, 123.
24 Svjedočanstva, vol. 6, str. 81.
25 The Review and Herald, 24. 04. 1888.
26 Svjedočanstva, vol. 2, str. 185, 186.
27 The Youth's Instructor, 1. 01. 1903.
28 Svjedočanstva, vol. 2, str. 54.
29 Ibid., str. 186, 187.
30 Biblijski komentari, vol. 6, str. 1117.
31 Kristove priče, str. 337.
32 The Review and Herald, 24. 05. 1898.
33 Patrijarsi i proroci, str. 255.
34 The Signs of the Times, 5. 03. 1885.
35 Svjedočanstva, vol. 4, str. 461, 462.
36 This Day With God, str. 169.
37 The Review and Herald, 6. 06. 1912.
38 Ibid., Studeni 19, 1914.
39 The Upward Look, str. 91.
40 Sketches From the Life of Paul, str.
102.
41 Ibid., str. 105.
42 Djela apostola, str. 251, 252.
385
Darovi Božjem narodu
41 The Home Missionary, 1. 10. 1892.
42 Svjedočanstva, vol. 2, str. 233.
43 The Review and Herald, 12. 05. 1903.
44 Manuscript Releases, vol. 11, str. 267.
45 Sermons and Talks, vol. 1, str. 194.
46 Manuscript Releases, vol. 11, str.
266–268.
47 Svjedočanstva, vol. 5, str. 246–248.
48 Ibid., vol. 4, str. 316. [Komentari u
zagradama preuzeti iz izvornog
teksta.]
49 Biblijski komentari, vol. 7, str. 964.
50 The Review and Herald, 22. 03. 1892.
51 Rani spisi, str. 71.
52 Ibid., Rujan 8, 1885.
53 Ibid., siječnja 14, 1904.
54 Svjedočanstva, vol. 2, str. 673.
55 The Review and Herald, 20. 11. 1894.
56 Manuscript Releases, vol. 10, str. 11.
57 Svjedočanstva, vol. 5, str. 344, 345.
58 Ibid., vol. 1, str. 174, 175.
59 The Review and Herald, 6. 02. 1879.
60 The Signs of the Times, 27. 07. 1882.
61 The Youth's Instructor, 31. 10. 1895.
62 This Day With God, str. 71.
63 Želja vjekova, str. 490.
64 The Review and Herald, 20. 06. 1893.
65 Ibid., 4. 09. 1888.
66 Manuscript Releases, vol. 14, str. 178.
67 The Signs of the Times, 4. 09. 1901.
68 Svjedočanstva, vol. 5, str. 393.
69 Ibid., vol. 1, str. 287.
70 The Review and Herald, 23. 05. 1912.
71 Ibid., Travanj 7, 1910.
72 The Home Missionary, 1. 10. 1892.
73 Ibid.
74 Our High Calling, str. 40.
75 Svjedočanstva, vol. 8, str. 20, 21.
76 Manuscript Releases, vol. 5, str. 151,
152.
77 Special Testimonies, Series A, No. 9,
str. 18, 19.
78 The Signs of the Times, 30. 06. 1881.
PROSINAC
1 Selected Messages, bk. 3, str. 25.
2 Patrijarsi i proroci, str. 595.
3 The Review and Herald, 12. 11. 1908.
4 Ibid., Travanj 7, 1910.
5 The Home Missionary, 1. 10. 1892.
6 Svjedočanstva, vol. 1, str. 509.
7 The Youth's Instructor, 13. 09. 1894.
8 Manuscript Releases, vol. 18, str. 371.
9 Special Testimonies, Series A, No. 7,
str. 14.
10 Svjedočanstva, vol. 9, str. 187, 188.
11 The Review and Herald, 20. 03.
1894.
12 The Signs of the Times, 15. 03. 1910.
13 Svjedočanstva, vol. 3, str. 446, 447.
14 Atlantic Union Gleaner, 8. 01. 1902.
15 The Review and Herald, 15. 12. 1885.
16 Svjedočanstva, vol. 8, str. 140, 141.
17 The Review and Herald, 16. 02.
1911.
18 Pacific Union Recorder, 5. 11. 1903.
19 Misli s gore blagoslova, str. 13.
20 Counsels on Health, str. 514, 515.
21 Gospel Workers, str. 392.
22 Svjedočanstva, vol. 9, str. 188.
23 Pacific Union Recorder, 29. 12. 1904.
24 The Upward Look, str. 172.
25 Svjedočanstva, vol. 7, str. 292.
26 The Signs of the Times, 7. 02. 1895.
27 Bible Training School, 1. 05. 1903.
28 The Home Missionary, 1. 10. 1892.
29 Special Testimonies, Series A, No. 10,
str. 13.
30 Svjedočanstva, vol. 2, str. 233.
31 Djela apostola, str. 600.
32 Velika borba, str. 487.
33 Svjedočanstva, vol. 2, str. 115, 116.
34 Ibid., vol. 4, str. 133.
35 The Review and Herald, 12. 05. 1903.
36 Svjedočanstva, vol. 1, str. 261.
37 The Signs of the Times, 13. 04. 1891.
38 Svjedočanstva, vol. 1, str. 261.
39 The Review and Herald, 13. 04.
1886.
40 Pacific Union Recorder, 5. 11. 1903.
386
Darovi Božjem narodu
33:4 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 16
PSALMI
12:6 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 9
15:1, 2 . . . . . . . . . . . . . Ožu. 17
18:32 . . . . . . . . . . . . . . Pros. 25
19:1-3 . . . . . . . . . . . . . . Stu. 1
19:7 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 3
25:5 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 13
25:10 . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 12
30:2 . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 28
31:5 . . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 9
35:28. . . . . . . . . . . . . . Stu. 19
36:6, 7 . . . . . . . . . . . . . Sij. 23
40:11 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 7
42:11 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 7
43:3 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 25
49:3. . . . . . . . . . . . . . . Stu. 20
51:6 . . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 5
51:7 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 17
55:22 . . . . . . . . . . . . . . Sij. 22
57:9, 10 . . . . . . . . . . . . Ožu. 27
60:4 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 26
62:8 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 20
67:1, 2 . . . . . . . . . . . . . Ruj. 27
91:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 8
103:2, 3 . . . . . . . . . . . . . Ruj. 3
103:8 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 5
104:24 . . . . . . . . . . . . . . Sij. 8
107:17-20. . . . . . . . . . . . Ruj. 9
117:2 . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 30
119:27. . . . . . . . . . . . . Stu. 24
119:133 . . . . . . . . . . . . List. 18
119:142 . . . . . . . . . . . . . Ožu. 2
119:151 . . . . . . . . . . . . . Ožu. 3
119:172. . . . . . . . . . . . Stu. 21
127:3, 5. . . . . . . . . . . . Stu. 27
130:3, 4 . . . . . . . . . . . . Sij. 16
133:1 . . . . . . . . . . . . . . Pros. 17
141:3. . . . . . . . . . . . . . Stu. 11
145:10, 11. . . . . . . . . . Stu. 25
147:2, 3 . . . . . . . . . . . . . Ruj. 4
POSTANAK
2:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 2
2:18 . . . . . . . . . . . . . . . . List. 2
11:6-8 . . . . . . . . . . . . . . Stu. 2
IZLAZAK
4:10-12 . . . . . . . . . . . . Stu. 14
15:26 . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 8
19:5, 6 . . . . . . . . . . . . . Velj. 11
PONOVLJENI ZAKON
4:10 . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 23
6:6, 7. . . . . . . . . . . . . . Lip. 24
7:18-21. . . . . . . . . . . . . . Srp. 3
13:1-3 . . . . . . . . . . . . . . Svi. 2
18:22 . . . . . . . . . . . . . . . Svi.3
32:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 1
33:29 . . . . . . . . . . . . . . . List. 3
SUCI
4:4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . Svi.4
5:23 . . . . . . . . . . . . . . . List. 13
6:13 . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 18
1. SAMUELOVA
19:20, 22, 23. . . . . . . . . Svi.5
1. KRALJEVIMA
3:7-9. . . . . . . . . . . . . . . List. 23
3:11, 12 . . . . . . . . . . . . List. 24
22:13, 14 . . . . . . . . . . . . Svi.6
2. KRALJEVIMA
4:8 . . . . . . . . . . . . . . . . List. 26
20:3 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 16
22:16-19 . . . . . . . . . . . . Svi.8
1. LJETOPISA
5:1 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 15
16:8, 9. . . . . . . . . . . . . Stu. 23
17:1-4 . . . . . . . . . . . . . . Svi.7
2. LJETOPISA
14:11 . . . . . . . . . . . . . . . List. 5
NEHEMIJA
9:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 6
JOB
6:30 . . . . . . . . . . . . . . . List. 25
8:20 . . . . . . . . . . . . . . . . List. 7
387
Darovi Božjem narodu
8:14, 15 . . . . . . . . . . . . Ruj. 25
8:22 . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 24
23:28 . . . . . . . . . . . . . . Svi.11
28:15-17 . . . . . . . . . . . Svi.13
30:17 . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 30
42:6 . . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 9
EZEKIEL
13:1-3 . . . . . . . . . . . . . Svi.26
13:4-6 . . . . . . . . . . . . . Svi.25
13:17 . . . . . . . . . . . . . . Svi.27
25:2-4 . . . . . . . . . . . . . Svi.14
37:9, 10 . . . . . . . . . . . . Svi.31
44:23 . . . . . . . . . . . . . . List. 27
47:9, 12 . . . . . . . . . . . . Ruj. 29
DANIEL
1:3, 4. . . . . . . . . . . . . . Lip. 26
6:27 . . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 4
HOŠEA
11:3, 4 . . . . . . . . . . . . . Ruj. 11
JOEL
2:17, 18 . . . . . . . . . . . . Tra. 29
2:29 . . . . . . . . . . . . . . . Pros. 30
AMOS
7:14, 15 . . . . . . . . . . . . Svi.15
JONA
4:11 . . . . . . . . . . . . . . . List. 28
MIHEJ
3:8 . . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 20
SEFANIJA
3:8, 9. . . . . . . . . . . . . . Stu. 30
HAGAJ
1:3-5 . . . . . . . . . . . . . . Svi.16
ZAHARIJA
4:6 . . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 21
8:16 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 28
10:1 . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 30
MALAHIJA
3:3 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 30
3:16. . . . . . . . . . . . . . . Stu. 22
3:18 . . . . . . . . . . . . . . . List. 29
4:5, 6 . . . . . . . . . . . . . . Svi.17
IZREKE
1:23 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 14
1:23 . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 31
3:7, 8 . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 7
4:20-22. . . . . . . . . . . . . . Ruj. 5
5:23 . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 27
6:23 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 8
10:20, 21. . . . . . . . . . . . Stu. 7
12:17 . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 18
12:18 . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 21
12:19 . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 19
13:17 . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 20
14:22 . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 29
16:24 . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 6
18:24 . . . . . . . . . . . . . . Sij. 19
22:6 . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 25
PROPOVJEDNIK
3:11 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 10
4:9, 10 . . . . . . . . . . . . . . List. 9
11:1, 2. . . . . . . . . . . . . . Lip. 2
IZAIJA
1:18 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 14
1:19 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 28
6:8 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 31
8:18 . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 28
9:6, 7 . . . . . . . . . . . . . . List. 15
26:2 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 31
30:7 . . . . . . . . . . . . . . . . List. 8
30:8-11 . . . . . . . . . . . . Svi.12
31:1, 2 . . . . . . . . . . . . . . List. 6
32:20 . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 4
41:10, 13, 14 . . . . . . . . . List. 4
44:3 . . . . . . . . . . . . . . . Pros. 29
50:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Stu. 8
59:19 . . . . . . . . . . . . . . Velj. 19
60:1, 2 . . . . . . . . . . . . . Pros. 28
61:1 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 27
JEREMIJA
1:4-9 . . . . . . . . . . . . . . Svi.10
3:14, 15. . . . . . . . . . . . . Lip. 3
7:23 . . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 8
388
Darovi Božjem narodu
6:11-13. . . . . . . . . . . . . . Srp. 7
6:24-27. . . . . . . . . . . . . . Srp. 8
6:63 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 15
7:38, 39 . . . . . . . . . . . . Velj. 18
8:32 . . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 6
10:41 . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 6
12:37-40. . . . . . . . . . . . . Srp. 9
14:15-17. . . . . . . . . . . . Velj. 10
14:23, 26 . . . . . . . . . . . . Velj. 5
16:8 . . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 3
16:13 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 4
17:17 . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 20
17:21, 23 . . . . . . . . . . . Pros. 18
DJELA
2:4-8 . . . . . . . . . . . . . . . Stu. 4
2:17, 18 . . . . . . . . . . . . Svi.24
2:22-24. . . . . . . . . . . . . . Srp. 5
2:42, 43 . . . . . . . . . . . . Srp. 11
3:19-21 . . . . . . . . . . . . Pros. 31
4:14-20. . . . . . . . . . . . . Srp. 12
4:24, 29-33. . . . . . . . . . Srp. 13
5:12 . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 10
5:14-16. . . . . . . . . . . . . Ruj. 14
5:30, 31 . . . . . . . . . . . . . Velj. 1
6:8 . . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 14
8:5, 6 . . . . . . . . . . . . . . Srp. 15
14:8-11. . . . . . . . . . . . . Ruj. 15
14:14, 15, 18 . . . . . . . . Ruj. 16
15:21 . . . . . . . . . . . . . . Srp. 16
19:11, 12 . . . . . . . . . . . Srp. 17
RIMLJANIMA
1:16, 17. . . . . . . . . . . . Kol. 15
3:3 . . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 31
5:1, 2. . . . . . . . . . . . . . Kol. 24
8:3, 4 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 2
10:17 . . . . . . . . . . . . . . Kol. 20
12:3 . . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 2
14:23 . . . . . . . . . . . . . . Kol. 25
15:1, 2 . . . . . . . . . . . . . Pros. 16
16:1, 2 . . . . . . . . . . . . . List. 11
16:9 . . . . . . . . . . . . . . . List. 12
MATEJ
1:21 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 15
3:1-3 . . . . . . . . . . . . . . Svi.21
3:11, 12 . . . . . . . . . . . . Velj. 13
5:19 . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 28
6:30 . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 17
7:15, 16 . . . . . . . . . . . . Svi.28
8:16, 17 . . . . . . . . . . . . Ruj. 10
10:17-20 . . . . . . . . . . . Stu. 26
11:7, 9-11 . . . . . . . . . . Svi.22
12:15-19. . . . . . . . . . . . Ruj. 12
14:3, 4 . . . . . . . . . . . . . Svi.23
16:3 . . . . . . . . . . . . . . . List. 30
19:21 . . . . . . . . . . . . . . Pros. 24
20:25-28. . . . . . . . . . . . . Tra. 4
24:24 . . . . . . . . . . . . . . Srp. 21
MARKO
6:7, 8, 13 . . . . . . . . . . . Ruj. 13
9:24 . . . . . . . . . . . . . . . List. 14
9:38, 39 . . . . . . . . . . . . Srp. 20
10:21, 22 . . . . . . . . . . . Sij. 12
11:22-25 . . . . . . . . . . . Kol. 18
13:11 . . . . . . . . . . . . . . Velj. 26
13:21, 22 . . . . . . . . . . . Srp. 22
LUKA
1:13, 16, 17. . . . . . . . . Svi.18
1:15 . . . . . . . . . . . . . . . Svi.19
1:80 . . . . . . . . . . . . . . . Svi.20
6:13 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 1
6:40 . . . . . . . . . . . . . . . Pros. 21
10:17-20. . . . . . . . . . . . Srp. 19
11:13 . . . . . . . . . . . . . . Srp. 29
17:5 . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 19
18:8 . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 12
20:20-23 . . . . . . . . . . . List. 22
22:31, 32. . . . . . . . . . . Kol. 21
IVAN
3:1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 6
3:6 . . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 17
4:23, 24 . . . . . . . . . . . . Ožu. 15
4:48 . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 23
389
Darovi Božjem narodu
GALAĆANIMA
5:16 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 12
5:24, 25 . . . . . . . . . . . . . Velj. 4
EFEŽANIMA
3:5-7. . . . . . . . . . . . . . . Tra. 12
4:8, 11 . . . . . . . . . . . . . . Tra. 2
4:11 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 1
4:11, 12 . . . . . . . . . . . . . Pros. 1
4:11, 12 . . . . . . . . . . . . . Pros. 2
4:11, 12 . . . . . . . . . . . . . Pros. 3
4:11, 13 . . . . . . . . . . . . . Pros. 4
4:11, 13 . . . . . . . . . . . . . Pros. 5
4:14 . . . . . . . . . . . . . . . Pros. 14
4:15, 16 . . . . . . . . . . . . Pros. 15
4:29. . . . . . . . . . . . . . . Stu. 13
5:18, 19. . . . . . . . . . . . Stu. 16
6:14 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 24
6:16 . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 27
FILIPLJANIMA
4:3 . . . . . . . . . . . . . . . . List. 10
4:11-13 . . . . . . . . . . . . . Sij. 28
KOLOŠANIMA
4:6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stu. 9
4:12, 13 . . . . . . . . . . . . Pros. 20
1. SOLUNJANIMA
4:7, 8 . . . . . . . . . . . . . . Velj. 23
5:2, 3 . . . . . . . . . . . . . . Svi.29
2. SOLUNJANIMA
2:7-12. . . . . . . . . . . . . . Srp. 25
1. TIMOTEJU
1:18, 19. . . . . . . . . . . . Kol. 13
3:1 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 13
3:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 14
3:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 16
3:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 17
3:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 18
3:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 19
3:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 20
3:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 21
3:2, 3 . . . . . . . . . . . . . . Tra. 24
3:2, 3 . . . . . . . . . . . . . . Tra. 25
1. KORINĆANIMA
2:1-5 . . . . . . . . . . . . . . Stu. 17
2:12 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 25
4:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 7
4:10 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 8
4:11-13. . . . . . . . . . . . . . Tra. 9
10:13 . . . . . . . . . . . . . . Sij. 24
12:4-6 . . . . . . . . . . . . . . Pros. 6
12:7, 8, 10 . . . . . . . . . . . Srp. 2
12:7-9 . . . . . . . . . . . . . . Kol. 1
12:7-9. . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 1
12:8, 10 . . . . . . . . . . . . List. 21
12:12 . . . . . . . . . . . . . . . Pros. 7
12:13, 17, 18. . . . . . . . . Pros. 8
12:19, 20 . . . . . . . . . . . . Pros. 9
12:21-25 . . . . . . . . . . . Pros. 10
12:26, 27 . . . . . . . . . . . Pros. 11
12:28 . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 3
12:28 . . . . . . . . . . . . . . . Svi.1
12:28 . . . . . . . . . . . . . . . Srp. 1
12:28 . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 2
12:28 . . . . . . . . . . . . . . . List. 1
12:28 . . . . . . . . . . . . . . List. 16
12:28. . . . . . . . . . . . . . . Stu. 3
12:31-13:1, 2. . . . . . . . Pros. 13
13:6 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 11
14:8, 9. . . . . . . . . . . . . . Stu. 6
14:12 . . . . . . . . . . . . . . Pros. 12
14:15, 19. . . . . . . . . . . . Stu. 5
14:40 . . . . . . . . . . . . . . List. 19
15:57, 58 . . . . . . . . . . . Sij. 30
2. KORINĆANIMA
3:5, 6 . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 6
3:12. . . . . . . . . . . . . . . Stu. 18
4:17 . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 29
6:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 11
6:3-10. . . . . . . . . . . . . . Tra. 10
11:14, 15 . . . . . . . . . . . Ruj. 22
11:23-28. . . . . . . . . . . . Tra. 11
13:11 . . . . . . . . . . . . . . Pros. 19
390
Darovi Božjem narodu
11:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 6
11:8 . . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 7
11:17-19 . . . . . . . . . . . . Kol. 8
11:24-26 . . . . . . . . . . . . Kol. 9
11:32, 33. . . . . . . . . . . Kol. 10
11:37, 38. . . . . . . . . . . Kol. 11
12:1, 2. . . . . . . . . . . . . Kol. 29
JAKOV
1:3, 4 . . . . . . . . . . . . . . Pros. 23
1:3-5. . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 19
1:17 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 1
1:18 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 14
1:26. . . . . . . . . . . . . . . Stu. 12
2:20-22 . . . . . . . . . . . . Kol. 22
2:26 . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 23
5:10 . . . . . . . . . . . . . . . . Svi.9
5:14, 15 . . . . . . . . . . . . Ruj. 26
1. PETROVA
1:6-9 . . . . . . . . . . . . . . Kol. 26
1:13, 14 . . . . . . . . . . . . Velj. 22
3:15, 16. . . . . . . . . . . . Stu. 10
5:6, 7 . . . . . . . . . . . . . . Sij. 21
5:10, 11 . . . . . . . . . . . . Pros. 26
2. PETROVA
1:19-21 . . . . . . . . . . . . Svi.30
2:9 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 25
2:9, 10 . . . . . . . . . . . . . List. 17
1. IVANOVA
1:8 . . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 10
1:9 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 18
2:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 21
2:21 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 22
3:18 . . . . . . . . . . . . . . . Ožu. 23
3:18. . . . . . . . . . . . . . . Stu. 28
3:24 . . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 6
4:13 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 24
4:17, 18 . . . . . . . . . . . . Pros. 27
5:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 3
5:11, 12 . . . . . . . . . . . . Sij. 26
3. IVANOVA
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruj. 18
3:2, 4, 5 . . . . . . . . . . . . Tra. 26
3:2, 6, 7 . . . . . . . . . . . . Tra. 27
4:10, 11. . . . . . . . . . . . Lip. 29
4:14, 15 . . . . . . . . . . . . . Tra. 5
4:16 . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 30
6:6 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 27
6:10-12 . . . . . . . . . . . . Kol. 14
2. TIMOTEJU
1:7 . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 13
3:16, 17. . . . . . . . . . . . . Lip. 9
4:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 7
4:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 5
TITU
1:5 . . . . . . . . . . . . . . . . List. 20
1:7 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 23
1:7 . . . . . . . . . . . . . . . . Tra. 28
1:7, 8 . . . . . . . . . . . . . . Tra. 22
2:1 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 10
2:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 11
2:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 12
2:3 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 13
2:3 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 14
2:3 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 15
2:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 16
2:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 17
2:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 18
2:4 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 20
2:4, 5. . . . . . . . . . . . . . Lip. 19
2:6, 7. . . . . . . . . . . . . . Lip. 21
2:8 . . . . . . . . . . . . . . . . Lip. 22
FILEMONU
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stu. 15
HEBREJIMA
1:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sij. 4
2:3, 4 . . . . . . . . . . . . . . Srp. 27
4:2 . . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 16
5:14 . . . . . . . . . . . . . . . List. 31
6:1 . . . . . . . . . . . . . . . . Pros. 22
6:12 . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 30
10:15 . . . . . . . . . . . . . . . Velj. 7
11:1, 3. . . . . . . . . . . . . . Kol. 5
391
Darovi Božjem narodu
JUDA
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kol. 4
20, 21 . . . . . . . . . . . . . Kol. 28
OTKRIVENJE
13:13, 14 . . . . . . . . . . . Srp. 23
14:1, 5. . . . . . . . . . . . . Stu. 29
16:13, 14 . . . . . . . . . . . Srp. 24
19:20 . . . . . . . . . . . . . . Srp. 26
392
Darovi Božjem narodu
393
Darovi Božjem narodu
Bilješke
394
Darovi Božjem narodu
Bilješke
395
Darovi Božjem narodu
Bilješke
396
Darovi Božjem narodu
Bilješke
397
Darovi Božjem narodu
Bilješke
398
Darovi Božjem narodu
Bilješke
399
Darovi Božjem narodu
www.rpasd.hr
400
Darovi Božjem narodu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 122 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content