close

Enter

Log in using OpenID

Letak stambene štednje Prve stambene štedionice

embedDownload
Stambena štednja Prve stambene štedionice
Isplati se štedjeti u Prvoj stambenoj štedionici jer dobivate dvostruki prinos - fiksnu kamatu i državni poticaj. Prilikom sklapanja ugovora
o stambenoj štednji sami određujete iznos sredstava koji ćete uplaćivati tijekom razdoblja štednje i iznos kredita koji možete koristiti
po isteku štednje. Možete štedjeti na 2, 5, 7 i 10 godina uz mjesečnu uplatu već od 50 kuna za štednju u kunama, odnosno 7,50 eura
za štednju uz valutnu klauzulu.
Stambena štednja je namjenska štednja koja uključuje mogućnost korištenja dugoročnoga stambenog kredita. Ugovor o stambenoj
štednji mogu sklopiti svi državljani Republike Hrvatske i fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, neovisno o dobi i
primanjima. Država potiče građane na stambenu štednju dodjeljujući im državna poticajna sredstva na uplate stambene štednje. Istodobno, na uplaćenu štednju i državni poticaj Štedionica isplaćuje kamatu. Ukoliko je stambena štednja trajala minimalno 5 godina,
štediša slobodno raspolaže ušteđenim sredstvima, zajedno s kamatom i državnim poticajnim sredstvima. Nakon isteka ugovorenog
razdoblja štednje stambeni štediša stječe pravo na redoviti kredit uz povoljnu, fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita.
Ovisno o ugovorenom roku i vrsti štednje, stambeni štediša može odmah nakon sklapanja ugovora o stambenoj štednji ili tijekom razdoblja štednje zatražiti kredit za međufinanciranje.
Vrste štednje – u kunama i uz valutnu klauzulu EUR
VRSTA ŠTEDNJE
Štednja na 2 godine
- jednokratna uplata
- mjesečna štednja
Štednja na 5 godina
- jednokratna uplata
- mjesečna štednja
Štednja na 7 godina
- jednokratna uplata
- mjesečna štednja
Štednja na 10 godina
Model 1
- mjesečna štednja
KAMATNA STOPA NA
ŠTEDNJU U KUNAMA
KAMATNA STOPA NA
ŠTEDNJU UZ VALUTNU
KLAUZULU EUR
KAMATNA
STOPA NA
KREDIT
NAKNADA ZA
UGOVARANJE ŠTEDNJE
2,75 %
(EKS 1,52%)*
2,60 %
(EKS 1,14%)**
5,25 %
1 % ugovornog iznosa***
3,25 %
(EKS 3,64%)*
3,10 %
(EKS 3,42%)**
5,25 %
1 % ugovornog iznosa
3,55 %
(EKS 3,93%)*
3,40 %
(EKS 3,77%)**
5,25 %
1 % ugovornog iznosa
3,75 %
(EKS 3,94%)*
3,60 %
(EKS 3,72%)**
5,25 %
1 % ugovornog iznosa
* Izračun efektivne kamatne stope (EKS) se odnosi na mjesečnu štednju na 2 godine uz ugovorni iznos 64.000 HRK; mjesečnu štednju na 5 godina uz ugovorni
iznos 68.000 HRK; mjesečnu štednju na 7 godina uz ugovorni iznos 78.050 HRK; mjesečnu štednju na 10 godina - Model 1 uz ugovorni iznos 119.000 HRK.
Za sve vrste štednje Štedionica jednom godišnje naplaćuje naknadu za vođenje računa u iznosu 33,00 HRK.
** Izračun efektivne kamatne stope (EKS) se odnosi na mjesečnu štednju na 2 godine uz ugovorni iznos 9.500 EUR; mjesečnu štednju na 5 godina uz ugovorni
iznos 9.500 EUR; mjesečnu štednju na 7 godina uz ugovorni iznos 10.050 EUR; mjesečnu štednju na 10 godina - Model 1 uz ugovorni iznos od 10.050 EUR. Za
sve vrste štednje Štedionica jednom godišnje naplaćuje naknadu za vođenje računa u iznosu 4,50 EUR.
Pretpostavljeni početak štednje je 1. 1. 2015. U izračun EKS-a je uključena naknada za sklapanje ugovora koja iznosi 1 % ugovornog iznosa i godišnja naknada
za vođenje računa od 33,00 HRK odnosno 4,50 EUR. U izračun EKS-a nije uključen porez na kamatu koji iznosi 12% te prirez koji ovisi o mjestu prebivališta
stambenog štediše.
*** Ugovorni iznos predstavlja iznos na koji se ugovara stambena štednja, a sastoji se od vlastitih sredstava i kredita. Vlastita sredstva čine štedne uplate,
državna poticajna sredstva i kamate pripisane na štedne uplate. Kredit čini razliku između ugovornog iznosa i vlastitih sredstava.
Stambena štednja Prve stambene štedionice
Obilježja stambene štednje
n DVOSTRUKI PRINOS
Stambena štednja donosi dvostruki prinos: državna poticajna sredstva i kamatu koja se obračunava na iznos štednih uplata i pripisanog državnog
poticaja.
Sukladno Uredbi o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje donešenoj na sjednici Vlade RH 17.12.2014.,
Ministarstvo financija svake godine do 31. listopada propisuje postotak državnih poticajnih sredstava za sljedeću godinu. Postotak državnih
poticajnih sredstava izračunava se prema formuli propisanoj Uredbom - prosječna kamatna stopa na nove devizne depozite stanovništva kod
kreditnih institucija oročenih na razdob lje od 1 do 2 godine uvećano za pola prosječnog prinosa na petogodišnje državne obveznice.
DPS za 2015. godinu iznosi 4,9%, u maksimalnom iznosu 245,00 kn, najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive stambene štednje tijekom
kalendarske godine. Štedne uplate koje prelaze 5.000,00 kn po stambenom štediši u jednoj godini ne prenose se u slijedeću kalendarsku godinu.
n FLEKSIBILNOST
Tijekom ugovorenog razdob lja štednje mogu se mijenjati prvotno ugovoreni uvjeti - vrsta štednje, ugovorni iznos i rok štednje.
Ugovorena valuta štednje ne može se mijenjati. Izmjene ugovora naplaćuju se prema Odluci o tarifi n aknada Š tedionice. Prava iz
ugovora o stambenoj štednji mogu se ustupiti članu obitelji.
n FIKSNA KAMATNA STOPA
Sve ugovorene kamatne stope po stambenoj štednji su fiksne tijekom cijelog razdoblja štednje.
n OBITELJSKA ŠTEDNJA
Svima koji mogu uštedjeti više od 5000 kuna godišnje preporučujemo obiteljsku štednju jer svaki član obitelji ima pravo na državni
poticaj. Članovima obitelji smatraju se bračni i izvanbračni partneri, srodnici u pravoj liniji (pretci i potomci) i braća i sestre koji zajedno
stanuju. Nakon isteka ugovorenog razdoblja štednje svi članovi mogu svoje pravo na kredit ustupiti jednom od članova obitelji koji će
koristiti kredit.
n Dioba ugovora
Isplata sredstava ili djelomična isplata sredstava tijekom ugovorenog razdoblja štednje nije dozvoljena bez raskida ugovora o stambenoj
štednji. Ukoliko klijent tijekom ugovorenog razdoblja štednje želi raspolagati dijelom ušteđenih sredstava može zatražiti diobu ugovora
o stambenoj štednji. Diobom ugovora postojeći postojeći ugovor o stambenoj štednji se dijeli na dva dijela u željenom omjeru. Nakon
diobe moguće je zatražiti isplatu sredstava s jednog od ugovora nastalih diobom, a po drugom nastaviti štedjeti.
n SIGURNOST
Stambeni štedni ulozi do 100.000 EUR osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.
n POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NA PRIHOD OD KAMATA
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/14) na obračunatu, pripisanu i/ili isplaćenu kamatu
obračunavaju se i plaćaju porez i prirez i to na način da se oporezuje kamata na uplaćeni depozit stambene štednje te kamata na
državna poticajna sredstva. Prihod od kamate oporezuje se po stopi od 12%. Obračunati porez na dohodak na prihod od kamata
uvećava se za prirez porezu na dohodak, a stopa prireza ovisi o prebivalištu klijenta.
Primjer mjesečne štednje na 5 godina uz valutnu klauzulu EUR*
Ugovorni iznos
Kamatna stopa
Efektivna kamatna stopa (EKS)
Visina mjesečne štedne uplate
Naknada za sklapanje ugovora
Broj mjesečnih uplata
Stanje na računu nakon isteka štednje**
(mjesečne uplate+kamate+državna poticajna sredstva)
10.000 EUR
3,10 % godišnje
3,36 %
62,50 EUR
1,00 % ugovornog iznosa
60
4.052,25 EUR
*Pretpostavljeni početak štednje je 1. 1. 2015. godine. U izračun je uključena godišnja naknada za vođenje računa štednje u iznosu od 4,50 EUR. U izračun nije
uključen porez na kamatu koji iznosi 12% te prirez koji ovisi o mjestu prebivališta stambenog štediše.
**Državna poticajna sredstva za zadnju godinu štednje nisu uračunata u ugovorni iznos.
Stambena štednja Prve stambene štedionice
Dodatne pogodnosti u dijelu naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji
n Poklon stambena štednja – idealno rješenje za svaku prigodu, uz popust na naknadu od 50%. . Stambenom štednjom darujete
trostruko - uplatom na račun stambene štednje, kamatom i državnim poticajnim sredstvima koje će ostvariti na uplaćeni iznos.
n Obiteljska štednja – kod istodobnog sklapanja tri ili više ugovora na 2, 5, 7 ili 10 godina – Model 1 u obitelji ostvaruje se popust
na naknadu od 75%.
n Bez naknade za sklapanje ugovora na 5, 7 i 10 godina – Model 1, uz uvjet jednokratne uplate minimalno 25.000,00 HRK.
n Klijenti koji ugovore štednju na 2, 5, 7 ili 10 godina – Model 1 putem e-Zabe ostvaruju popust na naknadu od 50 %.
n Posebna ponuda za studente – redoviti i izvanredni studenti ostvaruju pravo na sklapanje ugovora na 5, 7 ili 10 godina - Model 1
uz popust na naknadu od 75 %.
n Bebe do 18 mjeseci na čije ime se ugovori račun stambene štednje, Štedionica daruje poklon uplatom od 100 HRK.
n Ponuda sklapanja ugovora o stambenoj štednji na 2 i 5 godina: 75% popusta na naknadu za sklapanje ugovora uz uplatu
najmanje 5.000,00 HRK ili 50% popusta na naknadu ako se prilikom sklapanja ugovora ugovori trajni nalog.
Kako ugovoriti stambenu štednju?
n u poslovnicama Zagrebačke banke
n putem internetskog bankarstva Zagrebačke banke.
siječanj 2015.
Detaljne informacije o ponudi stambene štednje i kredita Prve stambene štedionice provjerite na info telefonu 0800 81 81 ili u svim
poslovnicama Zagrebačke banke te na www.prva-stambena.hr, www.zaba.hr, www.domosfera.hr.
Primjer uplatnog plana
Mjesečna štednja na 5 godina uz valutnu klauzulu EUR
Ugovorni iznos*:
10.000,00 EUR
Broj mjesečnih štednih uplata:
60
Iznos štedne uplate:
62,50 EUR
Zahtjev za DPS-om:
DA
Naknada za sklapanje ugovora:
100,00 EUR
Datum sklapanja:
1.1.2015.
Nominalna kamatna stopa:
3,10 % godišnje
Efektivna kamatna stopa:
3,36 %
Red.
br.
Datum
dospijeća
Uplata
depozita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
1.1.2015.
1.2.2015.
28.2.2015.
1.3.2015.
1.4.2015.
1.5.2015.
1.6.2015.
1.7.2015.
1.8.2015.
1.9.2015.
1.10.2015.
1.11.2015.
1.12.2015.
31.12.2015.
1.1.2016.
31.1.2016.
1.2.2016.
1.3.2016.
1.4.2016.
1.5.2016.
1.6.2016.
30.6.2016.
1.7.2016.
1.8.2016.
1.9.2016.
1.10.2016.
1.11.2016.
1.12.2016.
31.12.2016.
1.1.2017.
31.1.2017.
1.2.2017.
1.3.2017.
1.4.2017.
1.5.2017.
1.6.2017.
30.6.2017.
1.7.2017.
1.8.2017.
1.9.2017.
1.10.2017.
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
Pripis DPS i Naplata
kamata naknade
62,50
37,50
4,50
9,41
4,50
31,63
33,15
4,50
32,24
Isplata
depozita
Stanje
depozita
Opis
0,00
25,00
20,50
83,00
145,50
208,00
270,50
333,00
395,50
458,00
520,50
583,00
645,50
654,91
717,41
712,91
775,41
837,91
900,41
962,91
1.025,41
1.057,04
1.119,54
1.182,04
1.244,54
1.307,04
1.369,54
1.432,04
1.465,19
1.527,69
1.523,19
1.585,69
1.648,19
1.710,69
1.773,19
1.835,69
1.867,93
1.930,43
1.992,93
2.055,43
2.117,93
šted. uplata, naknada za skl. Ugovora
šted. uplata, naknada za skl. Ugovora
naknada za vođenje računa
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
pripis/uplata kte.
šted. uplata
naknada za vođenje računa
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
uplata DPS-a
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
pripis/uplata kte.
šted. uplata
naknada za vođenje računa
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
uplata DPS-a
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
Primjer uplatnog plana
Mjesečna štednja na 5 godina uz valutnu klauzulu EUR
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1.11.2017.
1.12.2017.
31.12.2017.
1.1.2018.
31.1.2018.
1.2.2018.
1.3.2018.
1.4.2018.
1.5.2018.
1.6.2018.
30.6.2018.
1.7.2018.
1.8.2018.
1.9.2018.
1.10.2018.
1.11.2018.
1.12.2018.
31.12.2018.
1.1.2019.
31.1.2019.
1.2.2019.
1.3.2019.
1.4.2019.
1.5.2019.
1.6.2019.
30.6.2019.
1.7.2019.
1.8.2019.
1.9.2019.
1.10.2019.
1.11.2019.
1.12.2019.
31.12.2019.
62,50
62,50
0,00
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
62,50
0,00
75
76
1.1.2020.
30.6.2020.
0,00
2.180,43
2.242,93
2.301,26
2.363,76
2.359,26
2.421,76
2.484,26
2.546,76
2.609,26
2.671,76
2.704,00
2.766,50
2.829,00
2.891,50
2.954,00
3.016,50
3.079,00
3.163,23
3.225,73
3.221,23
3.283,73
3.346,23
3.408,73
3.471,23
3.533,73
3.565,97
3.628,47
3.690,97
3.753,47
3.815,97
3.878,47
3.940,97
4.051,91
58,33
4,50
32,24
84,23
4,50
32,24
110,94
0,34
32,24
-4.052,25
-32,24
4.052,25
šted. uplata
šted. uplata
pripis/uplata kte.
šted. uplata
naknada za vođenje računa
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
uplata DPS-a
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
pripis/uplata kte.
šted. uplata
naknada za vođenje računa
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
uplata DPS-a
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
šted. uplata
pripis/uplata kte.
pripis/uplata kte., ispl.
vlastitih sredstava
upl./ispl. naknadnog DPS-a
siječanj 2015.
* Ugovorni iznos se sastoji od vlastitih sredstava i kredita. Vlastita sredstva čine štedne uplate, državna poticajna sredstva i kamate
pripisane na štedne uplate i državna poticajna sredstva. Kredit čini razliku između ugovornog iznosa i vlastitih sredstava.
Uplatni plan je informativnog karaktera izrađen uz navedene pretpostavke i standardnu ponudu proizvoda. Tijekom pogodnosti kojima su
izmjenjene karakteristike proizvoda moguće je odstupanje od uplatnog plana.
Iznos i osnovica za obračun državnih poticajnih sredstava određena je Zakonom ili drugim podzakonskim aktima. Državna poticajna sredstva
Zakonom su određeni postotak od iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u godini za koju se ista isplaćuju. Pod raspoloživom
stambenom štednjom u smislu Zakona podrazumijeva se iznos stambene štednje koju je štediša uplatio tijekom godine nakon umanjenja za
iznos naknada koje naplaćuje Štedionica. Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se štediši samo u jednoj
stambenoj štedionici. Iznos, uvjeti, način obračuna i isplata državnih poticajnih sredstava mogu se mijenjati na osnovi Zakona ili drugih
podzakonskih akata za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.
DPS za 2015. godinu iznosi 4,9%. Navedena visina DPS-a korištena je kod izrade ovog uplatnog plana za cijelo ugovoreno razdoblje štednje.
Srednji tečaj HNB-a za 1 EUR korišten za izradu ovog uplatnog plana iznosi: 7,600000 KN
Obrazac informacija za stambenu štednju
Molimo pažljivo pročitajte ove informacije i upoznajte se s uvjetima kredita/depozita prije donošenja odluke o njegovom ugovaranju.
Red.br.
VRSTE INFORMACIJA
Prva stambena štedionica d.d.
Savska 60, Zagreb
0800 81 81
01 6065 120
[email protected]
www.prva-stambena.hr
1.
Naziv (tvrtka) kreditna institucija
Adresa
Broj telefona
Broj telefaksa
Elektronička adresa
Internetska stranica
2.
Vrsta i iznos depozita (npr. ovisno o ročnosti, Stambena štednja:
Mjesečna štednja na 5 godina - EUR
namjeni i valuti)
Ugovorni iznos 10.000,00 EUR
(4.000,00 EUR vlastitih sredstava i pravo na redoviti kredit 6.000,00 EUR)
Štedna uplata 62,50 EUR
3.
Valuta uz koju je vezan deponirani iznos,
visina oscilacije te valute u odnosu na kunu
u posljednjih 12 i 36 mjeseci
EUR
Uplate i isplate vrše se u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne
banke na dan uplate odnosno isplate. Sastavni dio ovog obrasca je
pojašnjenje o oscilaciji vezanog tečaja.
4.
Važeća nominalna godišnja stopa
3,25 % godišnje
5.
Način obračuna kamate
Kamata se obračunava dekurzivno tj. na kraju obračunskog razdoblja
primjenom konformne kamatne stope za pripadajući broj dana.
Formula konformne kamatne stope za pripadajući broj dana kada se
izračunava iz godišnje stope:
god. stopa - 1
M = 100 * NK 1 +
Iznos depozita ovisi o redovitosti izvršenja ugovorenih uplata
[ (
) ]
M = konformna stopa za broj dana
NK = N -ti korijen (365 ili 366/broj dana)
Kod obračuna kamate konformnim kamatnjakom za pripadajući broj dana
koristi se konformni kamatnjak na deset decimala. Obračunata kamata
zaokružuje se na dvije decimale.
Vrijeme obračuna kamate:
Redovno: kamata se obračunava od datuma prispjeća sredstava na račun
stambene štednje, a pripisuje štednom računu 31. prosinca svake godine.
Izvanredno: kod otkaza ugovora i zatvaranja računa.
6.
7.
Uvjeti pod kojima se može mjenjati kamatna Tijekom ugovorenog roka štednje kamatna stopa je fiksna
stopa tijekom ugovorenog roka; parametri o
čijem kretanju ovisi promjena kamatne stope;
pojašnjenje te ovisnosti; intervali praćenja
defininiranih parametara prije donošenja odluke
o promjeni
Naknade odnosno provizije koje kreditna
institucija zaračunava na teret deponenta i
pojašnjenje u svezi mogućom promjenjivošću tih
naknada u vrijeme trajanja ugovora o depozitu
Naknade su određene Odlukom o tarifi naknada Prve stambene štedionice.
Naknada za sklapanje ugovora iznosi 1,00 % ugovornog iznosa.
Naknada za vođenje računa naplaćuje se jednom godišnje, za svaku godinu
štednje i iznosi 4,50 EUR godišnje.
Ostale naknade određene Odlukom o tarifi naknada Prve stambeneštedionice
zaračunavaju se zavisno o zatraženoj promjeni/korištenoj usluzi.
Promjena visine naknada za vrijeme trajanja ugovornog odnosa određena
je Metodologijom promjene naknada koja je sastavni dio Odluke o tarifi
naknada Prve stambene štedionice.
Visina naknada je promjenjiva sukladno odredbama Metodologije
promjene naknada. Sastavni dio Obrasca je Odluka o tarifi naknada za
usluge Prve stambene d.d. te Metodologija promjene naknada.
Obrazac informacija za stambenu štednju
8.
Efektivna kamatna stopa koja odražava 3,36 % godišnje
ukupan prinos na depozit izračunata u skladu s
propisima Hrvatske narodne banke
9.
Najmanji iznos koji se prima kao depozit
10.
Mogućnost isplate oročenog depozita prije Svaki zahtjev stambenog stediše za raspolaganje ili isplatu sredstava
isteka ugovorenog roka sa svim posljedicama stambene štednje prije isteka ugovorenog roka stambene štednje smatra
takvog postupanja
se otkazom ugovora o stambenoj štednji.
U slučaju da štediša otkazuje ugovor o stambenoj štednji prije isteka
ugovorenog razdoblja štednje naplaćuje se naknada sukladno Odluci o
tarifi naknada Prve stambene štedionice:
• Otkaz ugovora o stambenoj štednji u roku kraćem od 5 godina: 0,75 %
ugovornog iznosa
• Otkaz ugovora o stambenoj štednji nastalog diobom u roku kraćem od 5
godina: 0,50 % ugovornog iznosa
• Otkaz automatski obnovljenog ugovora: bez naknade
Ako se ugovor o stambenoj štednji otkaže u roku kraćem od 5 godina od
sklapanja, uplaćena državna poticajna sredstva zajedno s pripadajućom
kamatom vraćaju se u državni proračun na račun Ministarstva financija. U
slučaju otkaza ugovora o stambenoj štednji, štediša gubi pravo na
stambeni kredit.
11.
Način postupanja s depozitom nakon isteka Nakon proteka ugovornog roka stambene štednje, stambeni štediša može:
ugovorenog roka
1. nastaviti stambenu štednju bez sklapanja novoga ugovora prema Općim
uvjetima poslovanja Prve stambene štedionice važećim na dan nastavka
štednje (ako štediša u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog razdoblja
stambene štednje ne raspolaže ušteđenim sredstvima, suglasan je s
automatskom obnovom ugovora na isto razdoblje štednje),
2. raspolagati sredstvima prikupljene stambene štednje,
3. zaključiti novi ugovor o stambenoj štednji po novim trenutno važećim
Općim uvjetima poslovanja Prve stambene štedionice.
Najmanji mjesečni iznos ugovorene štedne uplate iznosi 50,00 kuna za
štednju ugovorenu u kunama, odnosno 7,50 EUR za štednju ugovorenu uz
zaštitnu monetarnu klauzulu.
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
(NN 143/14), na obračunatu, pripisanu i/ili isplaćenu kamatu obračunavaju
se i plaćaju porez i prirez.
12.
Uvjeti raspolaganja s depozitom maloljetnih Sredstvima stambene štednje maloljetnih osoba raspolaže zakonski
zastupnik/ skrbnik uz predočenje identifikacijske isprave u skladu s
osoba
odredbama važećeg Obiteljskog zakona. Roditelji, tj. zakonski zastupnici, u
skladu s mišljenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, mogu bez
odobrenja suda u izvanparničnom postupku raspolagati iznosom do
10.000,00 kuna mjesečno bez obzira na dob djeteta. Štedionica isplaćuje
sredstva s računa bez odobrenja suda u izvanparničnom postupku u onoj
visini kako to navodi Ministarstvo u svom mišljenju važećem u trenutku
isplate sredstava s računa.
13.
Osnovne informacije o osiguranju depozita
14.
Osoba za kontakt i broj telefona u slučaju Info telefon 0800 81 81
dodatnih informacija
Popis svih članaka Općih uvjeta poslovanja Primjenjuju se važeći Opći uvjeti poslovanja Prve stambene štedionice
posebno članci koji reguliraju stambenu štednju i to: članak 1.,2.,3.,4.,5.,
koji su relevantni za konkretan depozit
6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,
28.,29.
Datum do kada vrijede informacije iz obrasca Ove informacije vrijede na dan izdavanja ovog Obrasca o informacijama za
stambenu štednju
16.
siječanj 2014.
15.
Depoziti u Prvoj stambenoj štedionici osigurani su kod Državne agencije
za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) do 100.000 eura po
osobi –deponentu.
Sustav osiguranja depozita cjelovito je reguliran Zakonom o osiguranju
depozita.
Obrazac informacija za stambenu štednju
siječanj 2015.
Prilog Obrasca o informacijama prije sklapanja ugovora o stambenoj štednji uz stambenu štednju s
valutnom klauzulom u EUR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
1 074 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content