close

Enter

Log in using OpenID

analiza vjerodostojnosti nastanka prometne nezgode za potrebe

embedDownload
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
ANALIZA VJERODOSTOJNOSTI NASTANKA PROMETNE
NEZGODE ZA POTREBE OTKRIVANJA I DOKAZIVANJA
PREVARA U OSIGURANJU
Autori: Daniel Sikirić, dipl.ing. i Željko Fuzul, dipl.ing.
Sažetak: Stručna i kvalitetna analiza prometne nezgode omogućuje otkrivanje i dokazivanje
prevara u osiguranju. U cilju naplate nepostojeće štete ili štete koju nije moguće naplatiti u
legalnom postupku, prijavljuju se štetni događaji koji se stvarno nisu dogodili, ili se
prijavljuju štetni događaji na način koji se nije mogao dogoditi. Detaljnom i usporednom
analizom svih materijalnih dokaza stručne osobe često mogu spriječiti takve namjere i
pokušaje. Osobe koje se bave ovakvim analizama moraju posjedovati stručna znanja i
vještine, a u današnje vrijeme i moćne softverske alate, što će omogućiti da se otkriju moguće
prevare, odnosno da se sprovede kvalitetna analiza vjerodostojnosti nastanka prometne
nezgode ili štetnog događaja.
1. UVOD
Svaka prometna nezgoda predstavlja izuzetno kompleksan događaj koja sa sobom nosi
niz posebnosti i specifičnosti, što za posljedicu ima da nije moguće definirati obrazac svih
potrebnih analiza i proračuna koje bi se primjenjivale za svaku prometnu nezgodu. Zato se
svakoj analizi prometne nezgode treba pristupiti praktično od preliminarnog detaljnog
proučavanja svih dokumenata iz Spisa, a zatim odabrati odgovarajuću analizu i proračun.
Prilikom prometno - tehničkog vještačenja, vještak detaljno analizira sve materijalne
dokaze koji se nalaze u Spisu. Tako na primjer, analizom tragova prometne nesreće može se
doći do zaključka o uzrocima i okolnostima nastanka konkretne prometne nezgode. Tragovi
na kolniku mogu ukazati na mjesto sudara, način kretanja sudionika neposredno prije
nezgode, u trenutku i nakon sudara. Oštećenja na vozilu mogu ukazati na položaje vozila u
sudaru, smjer djelovanja sudarne sile i slično. Zato svi materijalni dokazi iz Spisa moraju biti
usuglašeni, a to se može ustanoviti samo i jedino detaljnom i usporednom analizom svih
tragova i oštećenja vozila fiksiranih u očevidnoj dokumentaciji.
Nerijetko se događa, a naročito za potrebe osiguravajućih kuća, da pored klasičnih
analiza prometnih nezgoda, prometni vještak mora ispitati i vjerodostojnost nastanka nezgode,
odnosno štetnog događaja.
1
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Prijavom nepostojećih šteta na vozilu i njihovim predstavljanjem na način kao da su se
stvarno dogodile osiguranici pokušavaju da od osiguravajućih kuća naplate štete i time izvrše
prevare u osiguranju.
Da bi se utvrdila prevara u osiguranju potrebno je utvrditi uzroke i okolnosti pod kojima
se prometna nezgoda dogodila, odnosno potrebno je dokazati da se prometna nezgoda nije
dogodila na opisan način i da pojedini karakteristični tragovi ne odgovaraju drugim
karakterističnim tragovima.
Ovakve analize zasnivaju se na detaljnoj i usporednoj analizi svih važnih podataka iz
Spisa :
•
•
•
•
Ozljeda sudionika prometne nezgode
Oštećenja vozila koja su sudjelovala u nezgodi
Zatečenih tragovi na mjestu nezgode
Izjava sudionika, svjedoka i očevidaca nezgode i ostalih podataka.
Na temelju provedene analize, vještak se može naći u sljedećim situacijama:
1. Da potvrdi nastanak nezgode na određeni način
2. Da isključi nastanak nezgode na određeni način
3. Da nije u situaciji niti da potvrdi, ali niti da isključi nastanak nezgode na određeni
način
Pouzdanost provedenih analiza vjerodostojnosti nastanka nezgode proporcionalna je
kvaliteti materijala iz očevidne dokumentacije, kao i vrsti analiza koje je moguće provesti. Do
određenog rezultata može se doći usporednom analizom ozljeda, oštećenja i tragova (slika
broj 1). U nekim slučajevima za to će biti potrebna usporedna analiza dva elementa ( na
primjer oštećenja i tragova), a nerijetko se samo na temelju jednog elementa (na primjer samo
na osnovu oštećenja) može isključiti ili potvrditi nastanak nezgode na određeni način.
ozljede
oštećenja
tragovi
Slika broj 1
2
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Kada vještak prilikom analize tragova prometne nezgode uoči određene
neusuglašenosti, osim objašnjenja i analize neusuglašenosti tragova, važno je da vještak
analizira i uzrok neusuglašenosti. Neusuglašenost tragova prometne nezgode može nastati
greškom očevidne ekipe prilikom fiksiranja tragova, nestručnošću očevidne ekipe ili
namjernim prikrivanjem tragova prometne nezgode. Svaki od ovih slučajeva koji kao krajnji
rezultat ima neusuglašenost tragova može vještaka dovesti u zabludu i navesti na donošenje
pogrešnih zaključaka u vezi sa utvrđivanjem uzroka i okolnosti pod kojima se nezgoda
dogodila.
Samo detaljnom analizom svih tragova fiksiranih u očevidnoj dokumentaciji mogu se
uočiti neusuglašenosti, a u zavisnosti od uočene neusuglašenosti zavisi i rezultat daljnje
analize prometne nezgode.
2. MOGUĆI INDIKATORI PREVARA
Najčešći slučajevi prevare su u sektoru motornih vozila i to kroz pokušaj naplate ranije
nastalih oštećenja koja su već naplaćena kod drugih osiguravajućih kuća, i njih je najteže
otkriti, zatim povećavanje obima štete nakon prometne nezgode koja se stvarno dogodila, a
nerijetko se dešava da se “fingira” i cijeli događaj. Prevare koje izvrše osiguranici najčešće su:
•
•
•
•
prijava nepostojeće štete,
precjenjivanje postojeće štete,
lažno prikazivanje štete,
namjerno izazivanje štete itd.
Gotovo je nemoguće navesti sve moguće indikatore prevara u osiguranju motornih
vozila od strane osiguranika, zato je neophodno da svi u lancu osiguranja od osoba zaduženih
za zaključivanje police do osoba za prijavu i likvidaciju šteta imaju sluha za prepoznavanje
indicija za potencijalnu prevaru, i sami utječu na otkrivanje i sprečavanje prevara, ili da ih
prijave nadležnim i iskusnijim kolegama, a još bolje specijaliziranim i stručnim osobama ako
postoje.
Neki od indikatora prevara u osiguranju motornih vozila su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nema policijskog zapisnika o nastaloj prometnoj nezgodi
nema svjedoka i očevidaca prometne nezgode
nezgoda se dogodila na sporednom putu, bez ili sa slabim osvjetljenjem
nezgoda se dogodila u kasnim noćnim satima
vozilo izazivača je staro i male tržišne vrijednosti, a vozilo oštećenog je novo i
veće vrijednosti
izazivač vrlo spremno priznaje krivicu
sudionici prometne nezgode su slične životne dobi i sa istog područja
nezgoda se dogodila na kraju ili na početku perioda osiguranja
nezgode su sa velikom materijalnom štetom, a bez ozlijeđenih osoba
3
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
nezgoda sa sudjelovanjem motocikla kao oštećenog, a bez ozljede vozača
motocikla
oštećeno vozilo izazivača je nedavno kupljeno
neusuglašena oštećenja na vozilima sudionika prometne nezgode i
neodgovarajući mehanizam nastanka
između prometne nezgode i prijave štete je prošlo više od 15 dana
policija o nezgodi obaviještena nakon isteka 6 h od nastanka nezgode
vozilo oštećenog je po cijeni za dva razreda skuplje od vozila koje je
prouzročilo nezgodu
ista osoba se pojavljuje u različitim ulogama u više od dvije prometne nezgode
stranka je nestrpljiva i ponaša se arogantno i nervozno
kod sudara dva ili više vozila visoke klase i vozila niže klase ili starijeg vozila
dođe do većeg oštećenja na skupljem vozilu
kada se jedna osoba više puta javlja kao oštećenik
stranka je dobro upoznata sa procedurom naplate štete
stranka je ponudila mito za brzo rješavanje odštetnog zahtjeva ili neku drugu
protu uslugu procjenitelju
velika materijalna šteta na vozilu koje ima malu tržišnu vrijednost i za kojim
nema velikog interesa na tržištu
sva oštećena vozila su odvedena u istu radionicu za popravak
vozilo nije dostupno za reviziju štete, prodano, predano na otpad i sl.
dostavljen zapisnik bez fotografija ili samo sa par fotografija koje ne prikazuju
sva oštećenja
uz zapisnik o oštećenju dostavljeno iznimno mnogo fotografija, obično
uveličanih, ali ne prikazuju suštinska oštećenja niti vozilo u cjelini
zapisnik o očevidu nije kompletan
oštećeni podnosi odštetni zahtjev u iznimno kratkom roku poslije nezgode uz
posredovanje odvjetnika koji prilaže kompletnu dokumentaciju o popravku
vozila
itd.
Vještačenje prilikom otkrivanja i dokazivanja prevara na sudu ima iznimno veliko
značenje. Kada se na osnovu indikatora prevara sa velikim stupnjem sumnje utvrdi da je
osiguranik izvršio prevaru, osiguravajuća društva odbijaju isplatiti štetu. Međutim, prevaranti
ne odustaju u namjeri da naplate štetu već tužbom pokreću postupak dokazujući da je vozilo
bilo osigurano i da je na njemu nastupila šteta. Tada je teret dokazivanja na osiguravajućoj
kući koja treba dokazati da nije nastupio osigurani slučaj. To nije nimalo lako, jer prevaranti
ne rade transparentno već po unaprijed osmišljenom planu. Međutim, kako je vrlo teško
namjestiti prometnu nezgodu tako da sam mehanizam sudara odgovara tragovima, ozljedama
i oštećenjima, prevaranti u izvođenju pokušaja prevara naprave pogreške i ostave ponekada
sitne a nerijetko i krupne tragove. Ti sitni tragovi kada se stave pod povećalo iskusnih
vještaka često rezultiraju razotkrivanjem prevara jer se dokaže da se prometna nezgoda ili
štetni događaj nije mogao dogoditi na način kako to tužitelji – prevaranti predstavljaju.
4
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
3. PRIMJERI KARAKTERISTIČNIH
NASTANKA PROMETNE NEZGODE
ANALIZA
web: www.promet-ekspert.hr
VJERODOSTOJNOSTI
3.1. Zaključci doneseni na temelju analize oštećenja vozila
Čest slučaj u osiguranju motornih vozila je prikazivanje oštećenja na vozilima na način
koji ne odgovara stvarnom nastanku prometne nezgode. Analizom oštećenja sudionika
prometne nezgode moguće je doći do zaključka da li su oštećenja mogla nastati na opisani
način. Naime, prilikom detaljne i usporedne analize oštećenja na vozilima utvrđuje se smjer
djelovanja sila koje su djelovale na vozilo, njihov intenzitet, lokaciju i oblik oštećenja, a što je
neophodno za daljnju analizu prometne nezgode.
Samo detaljnom i usporednom analizom pojedinih oštećenja na vozilima dolazi se do
zaklјučka da li oštećenja na vozilima odgovaraju po pravcu i smjeru nastanka, obliku i
intenzitetu. Naime, mogućnost da se pojedina oštećenja na vozilima uklope ili ne uklope
dovodi do zaključka da li su oštećenja na vozilima nastala u konkretnoj prometnoj nezgodi i
na način naveden u analiziranoj dokumentaciji.
PRIMJER 1.
Sudionici ove prometne nezgode navedeni su osobni automobil „VW Passat“ i osobni
automobil „Peugeot 307“. Nezgoda se dogodila na način tako što je došlo do kontakta između
prednjeg desnog ugla Peugeota i prednjeg središnjeg dijela Passata.
Slika broj 2: Oštećenja na Passatu
5
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Slika broj 3: Oštećenja na Peugeotu
Opis oštećenja na osobnom automobilu Passat:
Detaljnom analizom fotografija oštećenja utvrđeno je da je Passat oštećen na prednjem
središnjem dijelu. Poklopac motora deformiran je u prednjem dijelu djelovanjem sile u smjeru
od prednjeg prema zadnjem dijelu vozila i odozgo prema dolje, sa centrom udara u visini
sredine vozila i na oko 0,8 m iznad podloge, što je procijenjeno na temelju fotografija
dokumentacije. Prednja ukrasna maska je prelomljena približno u visini uzdužne osi Passata.
Lajsna prednje ukrasne maske je prelomljena približno na 0,4 m od uzdužne osi vozila i
približno u visini donjeg ruba farova (slika broj 2).
Opis oštećenja na osobnom automobilu Peugeot:
Detaljnom analizom fotografija oštećenja utvrđeno je da je desni dio poklopca motora
Peugeota deformiran djelovanjem sila u različitim smjerovima. Na oko 0,3 m ulijevo od
desne bočne strane vozila nalazi se karakteristično oštećenje nastalo djelovanjem sile u smjeru
od gornjeg prema donjem dijelu i od desne prema lijevoj strani vozila. Oštećenje se pruža od
prednjeg ruba poklopca motora približno do visine zadnjeg ruba prednjeg desnog fara i ukoso
u smjeru približno od lijevog ruba prednjeg desnog fara, približno prema sredini desnog ruba
poklopca motora vozila, gledajući uzdužno (slika broj 3). Detaljnom analizom fotografija
oštećenja utvrđeno je da je nosač prednjeg branika Peugeota prekinut u desnom dijelu i to u
visini desnog držača.
Detaljnom i usporednom analizom oštećenja prednjeg dijela Passata i oštećenja
prednjeg desnog dijela Peugeota utvrđeno je da oštećenja ne odgovaraju načinu nastanka ove
prometne nezgode koji je opisan analiziranom dokumentacijom. Naime, ako bi u ovoj
prometnoj nezgodi došlo do sudara prednjeg dijela Passata i prednjeg desnog ugla Peugeota
na način koji je naveden u dokumentaciji, tada bi na prednjem dijelu Passata i na prednjem
desnom uglu Peugeota morala nastati lako uočljiva oštećenja koja bi odgovarala ovakvom
sudaru (slika broj 4).
6
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Slika broj 4
Oštećenje prednjeg ruba poklopca motora Passata nalazi se na 0,8 m iznad podloge,
dok se oštećenja desnog dijela poklopca motora Peugeota nalaze na 0,7 m iznad podloge, što
je procijenjeno sa skica Passata i Peugeota (slike broj 5 i 6).
0,5 m
0,7 m
Slika broj 5
0,8 m
Slika broj 6
Ako bi oštećenja prednjeg desnog dijela poklopca motora Peugeota nastala kao
posljedica sudara sa prednjim dijelom Passata, tada bi na prednjem dijelu Passata morale
nastati takve deformacije da bi prednji dio prednjeg branika Passata, kao i djelovi vozila koji
se nalaze iza prednjeg branika, morali biti potisnuti prema zadnjem desnom dijelu Passata.
7
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Pod ovakvim uvjetima, Passat i Peugeot morali bi biti preklopljeni za najmanje 0,5 m po
širini vozila.
Analizom oštećenja Peugeota utvrđeno je da su oštećenja prednjeg desnog dijela
poklopca motora nastala djelovanjem sila u različitim pravcima i smjerovima. Ako bi do
sudara Passata i Peugeota došlo na način opisan u dokumentaciji, tada bi na poklopcu motora
Peugeota morala nastati lako uočljiva oštećenja i to djelovanjem sile u koso, od prednjeg
desnog dijela prema zadnjem lijevom dijelu vozila.
Slika broj 7
Oštećenje nosača prednjeg branika Peugeota se nalazi na 0,5 m ulijevo od desne bočne strane
vozila i odgovara udaru nosača prednjeg branika u čvrsti predmet male širine i približno oblog oblika
(slika broj 7). Detaljnom analizom oštećenja Passata utvrđeno je da Peugeot ovakvo oštećenje nije
mogao zadobiti sudarom sa Passatom, jer bi na Passatu morao postojati jasno uočljiv dio vozila koji
bi mogao proizvesti navedeno oštećenje na nosaču prednjeg branika Peugeota.
Zaključak:
Detalјnom analizom oštećenja vozila došlo se do zaklјučka da se ova prometna nezgoda
nije dogodila na način opisan u analiziranoj dokumentaciji. Naime, ako bi došlo do sudara
prednjeg dijela Passata i prednjeg desnog ugla Peugeota na način naveden u analiziranoj
dokumentaciji, tada bi na prednjem dijelu Passata i na prednjem desnom uglu Peugeota
morala nastati lako uočlјiva oštećenja koja bi odgovarala ovakvom sudaru Passata i
Peugeota, a što ovdje nije bio slučaj.
3.2. Zaključci doneseni na temelju analize tragova
Analizom tragova prometne nezgode moguće je doći do zaključka da li je moglo doći
do prometne nezgode ili štetnog događaja na opisani način. Tragovi prometne nezgode mogu
ukazati na mjesto sudara, način kretanja sudionika nezgode neposredno prije, u trenutku i
neposredno nakon sudara. Detaljnom analizom tragova moguće je utvrditi da li ti tragovi
odgovaraju opisanom načinu nastanka nezgode, na osnovu kojih je moguće potvrditi ili
isključiti da li se prometna nezgoda dogodila na opisan način.
8
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
S obzirom na sam mehanizam nastanka prometne nezgode, na kolniku bi morali
postojati karakteristični tragovi nezgode (tragovi zanošenja vozila, lom tragova kočenja,
tragovi otpalih dijelova sa vozila, tragovi grebanja i sl.). Ukoliko bi mehanizam prometne
nezgode zahtijevao postojanje određenih tragova, a ti tragovi ne bi bili prisutni, moguće je
isključiti mogućnost nastanka nezgode na opisani način.
Usporednom analizom oštećenja sudionika nezgode i tragova moguće je potvrditi ili
isklјučiti da li određenja oštećenja i tragovi potiču iz navedene nezgode.
PRIMJER 2.
U ovoj prometnoj nezgodi je sudjelovao motocikl „Ducati“, pri čemu je navodno došlo
do pada Ducatija i klizanja po podlozi do zaustavnog položaja.
Detaljnom analizom fotografija oštećenja Ducatija utvrđeno je da je prednji zaštitni
oklop oštećen. Na desnom bočnom dijelu i na prednjem desnom donjem dijelu prednjeg
zaštitnog oklopa nalaze se tragovi koji potiču od struganja motocikla od podlogu i oštećenja
nalik na pukotine. Gornji desni dio prednjeg zaštitnog oklopa Ducatija nedostaje (slika broj
8).
Slika broj 8.
Na desnom boku zaštitnog oklopa zadnjeg dijela Ducatija nalaze se oštećenja koja
nalikuju na pukotine. Na desnom boku zaštitnog oklopa zadnjeg dijela Ducatija nalaze se
tragovi struganja od podlogu i tragovi koji odgovaraju tragovima zemlje.
Tragovi i zaustavni položaj Ducatija
Prema Skici lica mjesta prometne nezgode Ducati je zatečen pored desnog ruba
kolnika, prevrnut na desni bok i prednjim dijelom okrenut prema zapadu. Ducati se prednjim
kotačem nalazio na 4,7 m udesno od desnog ruba kolnika, a zadnjim kotačem na 3,6 m udesno
od desnog ruba kolnika.
Trag struganja na kolniku je označen na Skici, pri čemu taj trag počinje na oko 2,1 m
ulijevo od desnog ruba kolnika i pruža se ukoso, prema zaustavnoj poziciji motocikla.
9
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Slika broj 9
Detaljnom i usporednom analizom oštećenja motocikla, tragova ove prometne nezgode,
fotografija dokumentacije i Skice lica mjesta nisu pronađeni tragovi koji bi morali nastati kao
posljedica pada motocikla i kretanja do zaustavne pozicije. Na fotografijama dokumentacije
(slika broj 9) nisu pronađeni karakteristični tragovi koji su morali nastati (tragovi struganja,
ljuske od boje, dijelovi zaštitnog oklopa, stakla i slično).
Zaključak:
Detaljnom i usporednom analizom svih materijalnih dokaza iz analizirane
dokumentacije, došlo se do zaključka da ova prometna nezgoda nije mogla nastati na opisani
način. Naime, na fotografijama dokumentacije nisu pronađeni tragovi koji su na Skici lica
mjesta označeni kao tragovi struganja, a koji su se morali jasno uočiti na fotografijama, kao i
ostali tragovi s obzirom na intenzitet oštećenja Ductaija. Zbog toga se isključuje mogućnost
nastanka ove prometne nezgode na opisani način.
3.3. Zaključci doneseni na temelju analize oštećenja i tragova
U nekim slučajevima moguće je analizu vjerodostojnosti nastanka prometne nezgode
napraviti na temelju dvaju elemenata: oštećenja vozila i tragova prometne nezgode. Sam
mehanizam nastanka prometne nezgode zahtijeva usuglašenost svih elemenata, tako da
tragovi na kolniku, zaustavne pozicije vozila i oštećenja na vozilu moraju ukazivati na jasnu
situaciju tijeka odvijanja same nezgode. Detaljnom i usporednom analizom materijalnih
podataka iz Spisa, tragova nezgode i oštećenja vozila, moguće je vrlo pouzdano donijeti
zaključak da li se prometna nezgoda mogla dogoditi na opisani način ili ne.
PRIMJER 3.
Ova prometna nezgoda dogodila se na križanju glavne ulice sa sporednom, gdje glavna
ulica na mjestu križanja čini blagi lijevi zavoj, gledajući iz smjera istoka. U ovoj prometnoj
nezgodi sudjelovali su osobni automobil „Mazda 6“ koja se kretala glavnom cestom, i to iz
smjera istoka prema zapadu, i osobni automobil „Daewoo“ koji se uključivao sa sporedne
ceste na glavnu, od zapada prema istoku.
10
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Slika 10.
Na slici broj 10 prikazana je Skica lica mjesta. Sa brojem 1 označen je smjer kretanja
Mazde, sa brojem 2 označen je smjer kretanja Daewooa, sa brojem 3 označen je zaustavni
položaj Mazde nakon sudara, sa brojem 4 označen je zaustavni položaj Daewooa nakon
sudara, sa brojem 5 označeni su tragovi kočenja Daewooa u dužini od 9 m. U vrijeme
nezgode kolnik je bio suh, dobar i osvijetljen uličnom rasvjetom. U nezgodi nije bilo
povrijeđenih i nije bilo svjedoka ni očevidaca.
Slika 11
Na slici broj 11 prikazana su oštećenja Mazde i Daewooa. Mazda je oštećena u
prednjem desnom uglu, i to djelovanjem sile ukoso, od prednjeg desnog ugla približno prema
sredini lijeve bočne strane vozila. Daewoo je oštećen u prednjem desnom uglu, djelovanjem
sile približno od prednjeg desnog dijela vozila prema zadnjem lijevom dijelu vozila.
Oštećenja su prikazana na slici 11 pa se ovdje neće detaljnije opisivati. Za daljnju analizu
nezgode, potrebno je istaknuti da je intenzitet oštećenja značajno veći na Mazdi nego na
Daewoou.
Samo na osnovu detaljne i usporedne analize oštećenja na vozilima moguće je donijeti
zaključak da oštećenja na vozilima ne potječu iz navedene nezgode. Uzevši u obzir intenzitet
oštećenja, visine na kojima su nastupila oštećenja, smjer djelovanja sila, ova nezgoda nije se
mogla dogoditi na opisani način. Kako je prethodno navedeno, intenzitet oštećenja na oba
11
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
vozila ne odgovaraju njihovim masama. Naime, u sudaru dvaju vozila različitih masa, lakše
vozilo ima veće deformacije a teže vozilo manje deformacije, što ovdje nije slučaj. Mazda kao
teže vozilo ima veće deformacije od Daweeoa, pa se temeljem ovoga može zaključiti da ova
oštećenja nisu nastala sudarom ovih vozila.
Ako bi se ipak na temelju oštećenja vozila mogao utvrditi njihov položaj u trenutku
sudara, tada bi opisanim oštećenjima odgovarao sudarni položaj približno prikazan na slici
broj 12.
Slika broj 12
Iz materijalnih dokaza iz Spisa proizlazi da tragovi kočenja (broj 5 na slici 10) pripadaju
vozilu Daewoo i da se sudar dogodio u trenutku kad se Daewoo nalazio na kraju tragova
kočenja. Uzevši u obzir i relativni sudarni položaj vozila prikazan na slici 12, moguće je
postaviti vozila u apsolutni položaj u trenutku sudara kako je prikazano na slici 13.
Slika broj 13
12
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Iz ovog proizlazi da se Mazda u trenutku sudara nalazila ukoso u odnosu na uzdužnu os
kolnika, pod kutom od oko 35°. Po tome bi Mazda do mjesta sudara došla kretanjem izvan
kolnika, što ne odgovara izjavama sudionika nezgode, da se Mazda kretala svojom desnom
trakom kolnika.
Prema izjavama oba vozača sudionika ove nezgode proizlazi da su vozila u trenutku
sudara bili gotovo paralelni. Ukoliko bi se sudar dogodio na takav način opisan izjavama
vozača, odnosno da se Daewoo nalazio na tragovima kočenja a Mazda paralelno sa osi
kolnika, tada kinematika kretanja vozila nakon sudara ne bi odgovarala sudarnim i zaustavnim
položajima vozila nakon sudara, a Mazda se ne bi nalazila na sredini svoje desne vozne trake
već po sredini kolnika (slika 14).
Da su se predmetna vozila sudarila na opisani način, na vozila bi morao djelovati
moment sudarne sile oko težišta vozila, pa bi vozila neposredno nakon sudara, zbog
djelovanja momenta sile sudara, bila rotirana oko vlastitog težišta u smjeru kazaljke na satu
(slika 14).
Slika broj 14
Simulacijom sudara u programskom paketu Virtual Crash vozila su nakon sudara imala
rotacijsko kretanje i to u smjeru kazaljke na satu. Takvim kretanjem nakon sudara, vozila ne
bi mogla stići u zaustavne položaje koji su prikazani na Skici lica mjesta.
Ako bi tragovi kočenja, koji su u dokumentaciji prikazani kao tragovi kočenja
Daewooa, nastali kao posljedica forsiranog kočenja Daewooa neposredno prije sudara, tada bi
na tragovima kočenja morao postojati karakteristični lom tragova kočenja koji bi ukazivao na
mjesto sudara, a što ovdje nije slučaj.
Zaključak:
Na temelju provedene analize svih materijalnih dokaza iz Spisa, posebno oštećenja
vozila i tragova nezgode, utvrđeno je da ova nezgoda nije mogla nastati na opisani način.
13
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Razlozi za ovakav zaključak su sljedeći:
•
Visina, širina, vrsta, intenzitet i oblik oštećenja prednjeg desnog dijela Mazde
ne odgovaraju oštećenjima prednjeg desnog dijela Daewooa. Oštećenja Mazde
nalaze se na znatno većoj visini i veće su širine od oštećenja prednjeg desnog
dijela Daewooa. Intenzitet oštećenja težeg vozila Mazde znatno je veći od
intenziteta oštećenja lakšeg vozila Daewooa, dok bi u sudaru dvaju vozila
različitih masa moralo biti obrnuto.
•
Ako bi se vozila postavila u sudarni položaj koji bi odgovarao njihovim
oštećenjima, tada bi Mazda bila ukošena u odnosu na uzdužnu os kolnika od oko
35°, što bi značilo da se Mazda do mjesta sudara nije kretala svojom desnom
stranom kolnika kako su izjavili sudionici nezgode, već bi se do mjesta sudara
kretala dijelom izvan kolnika
•
Ako bi se vozila postavila u sudarni položaj kako su to naveli sudionici nezgode
(približno paralelan položaj), tada se u kretanju neposredno nakon sudara vozila
ne bi mogla dovesti na zaustavne pozicije koje su navedene u analiziranoj
dokumentaciji
•
Ako bi tragovi kočenja, koji su u dokumentaciji prikazani kao tragovi kočenja
Daewooa, nastali kao posljedica forsiranog kočenja Daewooa neposredno prije
sudara, tada bi na tragovima kočenja morao postojati karakteristični lom tragova
kočenja koji bi ukazivao na mjesto sudara, a što ovdje nije slučaj.
3.4. Zaključci doneseni analizom ozljeda, tragova i oštećenja
U određenim slučajevima potrebno je izvršiti detaljnu i usporednu analizu svih važnih
elemenata iz dokumentacije: ozljeda sudionika, tragova nezgode i oštećenja vozila.
PRIMJER 4.
U ovoj prometnoj nezgodi sudjelovao je osobni automobil „Renault 5“ i pješak, a
nezgoda se dogodila na ravnom dijelu ceste i u dnevnim uvjetima.
Vozač Renaulta je naveo da je do naleta na pješaka došlo oko sredine kolnika. Za
potrebe analize ove prometne nezgode provedena je rekonstrukcija uz pomoć softvera za
simulaciju i rekonstrukciju prometnih nezgoda Virtual Crash, na kojoj je vozač pokazao
navodno mjesto naleta na pješaka.
Na slici broj 15 prikazana je Skica lica mjesta, gdje je sa brojem 1 prikazan zaustavni
položaj Renaulta, sa brojem 2 označeni su zatečeni tragovi krvi pješaka i sa brojem 3
prikazani su tragovi kočenja Renaulta.
14
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Slika broj 15
Primjenom programa Virtual Crash, mjesto naleta Renaulta na pješaka bilo bi na
proširenju na kome su zatečeni tragovi kočenja, pri čemu bi Renault zaklapao sa uzdužnom
osi kolnika kut od oko 1,5° (slika broj 16).
Slika broj 16
Primjenom programa Virtual Crash, brzina Renaulta u trenutku sudara sa pješakom
iznosila bi oko 56 km/h, što odgovara ozljedama pješaka i oštećenjima vozila (od najviše 60
km/h)
Ako bi mjesto sudara bilo na poziciji koju je na rekonstrukciji pokazao vozač Renaulta,
tada pješak pri brzinama vozila do 60 km/h ne bi mogao dospjeti na zaustavnu poziciju na
kojoj su zatečeni tragovi krvi (slika 17).
15
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
Slika broj 17
Ukoliko bi mjesto sudara bilo na poziciji koju je iskazao vozač Renaulta, a da bi se
pješak nakon naleta našao u zaustavnoj poziciji na mjestu gdje su zatečeni tragovi krvi,
daljina odbačaja pješaka bila bi oko 57 m. Daljini odbačaja pješaka od 57 m odgovara naletna
brzina vozila od najmanje 85 km/h. Naletna brzina od najmanje 85 km/h ne odgovara
ozljedama pješaka, oštećenjima na vozilu i tragovima ove nezgode, pa na temelju ovoga
mjesto naleta nije moglo biti na mjestu koje je iskazao vozač Renaulta.
Zaključak:
Detaljnom i usporednom analizom svih materijalnih podataka iz analizirane
dokumentacije utvrđeno je da se mjesto naleta Renaulta na pješaka nalazi na proširenju na
kome su zatečeni tragovi kočenja. Isključena je mogućnost nastanka ove nezgode na način
kako je to iskazao vozač Renaulta. Naime, mjesto naleta koje je iskazao vozač Renaulta ne
odgovara tragovima ove nezgode, zaustavnim pozicijama sudionika nezgode, ozljedama
pješaka i oštećenjima vozila, pa se može dati utemeljen zaključak da nezgoda nije mogla
nastati na opisani način od strane vozača Renaulta.
4. ZAKLJUČAK
Pored klasičnih analiza prometnih nezgoda, događa se da vještak prometno-tehničke
struke mora ispitati vjerodostojnost nastanka nezgode. Pri tome je potrebno izvršiti detaljnu i
usporednu analizu svih elemenata u analiziranoj dokumentaciji. Analiza samo pojedinih
elemenata ne može dati kompletnu sliku načina nastanka prometne nezgode i vrlo često može
navesti vještake da donesu pogrešan zaključak. Detaljnom i usporednom analizom izjava
sudionika, tragova nezgode, oštećenja na vozilima i ozljedama sudionika nezgode vještak ima
potpun uvid o tome da li se nezgoda mogla dogoditi na način opisan u analiziranoj
dokumentaciji.
Osim slučajeva kada je potrebno odgovoriti da li se uopće dogodila prometna nezgoda,
u većini prometnih vještačenja postoje slučajevi u kojima na temelju analize materijalnih
dokaza iz Spisa (ozljede, oštećenja, tragova) moguće isključiti navode sudionika i svjedoka o
nastanku nezgode. Sudionici i svjedoci nezgode najčešće daju subjektivne izjave u kojima su
dokazi suprotni tim navodima. S obzirom na to, kao i na kvalitetu očevidne dokumentacije,
vještak prometne struke može potvrditi ili isključiti nastanak nezgode na određeni način, ili
16
PROMET EKSPERT d.o.o.
Andrije Hebranga 7, Zadar
e.mail: [email protected]
web: www.promet-ekspert.hr
ako nema dovoljno materijalnih elemenata može se naći u situaciji u kojoj ne može niti
potvrditi, ali niti isključiti nastanak nezgode na opisani način.
Nije rijedak slučaj da se u prometno-tehničkim vještačenjima potkradaju i grube greške
koje mogu dovesti do pogrešne interpretacije nastanka nezgode, a time i pogrešnog
definiranja svih važnih činjenica koje su u vezi s prometnom nezgodom. Da bi se to izbjeglo,
potrebno je s posebnom pažnjom pristupiti analizi svih materijalnih dokaza, napraviti detaljnu
i usporednu analizu svih elemenata sadržanih u Spisu. Samo na taj način vještak može doći do
ispravnog i utemeljenog zaključka.
U prikazanim specifičnim primjerima pokazano je kako se detaljnom i usporednom
analizom elemenata iz analizirane dokumentacije mogu uočiti neusuglašenosti vezane za
izjave sudionika nezgode, neusuglašenosti vezane za tragove i neusuglašenosti vezane za
oštećenja na vozilima. Na temelju uočenih i detaljno objašnjenih neusuglašenosti vještaci
dolaze do zaključka na temelju kojih dokazuju da se prometna nezgoda nije dogodila opisani
način.
Razvojem suvremenih tehnologija i računalnih programa za analizu prometnih nezgoda,
vještaci prometno- tehničke struke imaju nove mogućnosti pri analizi specifičnih situacija u
pogledu utvrđivanja vjerodostojnosti nastanka prometne nezgode. Mogućnosti koje pružaju
takvi programi (obavljanje složenih izračuna simulacija sudara u stvarnom vremenu,
reproduciranje simulacija u tri dimenzije kroz filmove i sa različitih točaka gledišta, itd), u
velikoj mjeri omogućava lakše pojašnjenje elemenata nalaza sudionicima u sudskom
postupku koji ne posjeduju tehnička znanja.
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 718 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content