close

Enter

Log in using OpenID

1 BK75CRO

embedDownload
MOLIMO UPAMTITE: ZA PRIBOR SA 50 TRIKOVA KORISTITE UPUTE OD R.B. 12-61.
1
BK75CRO
TAJNE UPUTE ZA KORIŠTENJE ýAROBNJAKOVOG PRIBORA
1. ýarobni pehar
Uvod:
Ovo je poseban þarobni pehar sa poklopcem i lopticom koja nestaje. Uzmi lopticu i stavi je u džep.
Zatvori poklopac i upitaj publiku gdje je loptica.
Publika üe naravno odgovoriti da je loptica u džepu. Podigni poklopac i loptica je u peharu. Zatvori
ponovo poklopac i upitaj: "Gdje se sada nalazi loptica? U mom džepu ili u peharu?" Naravno da je u
peharu jer smo je tamo vidjeli. Podigni poklopac i loptica je nestala. Nalazi se u tvom džepu. Možeš
neprestano ponavljati ovaj trik. Loptica üe uvijek biti gdje želiš, a ne gdje to publika želi.
Kako se izvodi:
Pehar ima dvostruko dno. Gornji dio ima pola loptice. Publici to izgleda kao cijela loptica. Podigni
poklopac zajedno sa gornjim dijelom loptice
i izvadi cijelu lopticu. Stavi lopticu u džep.
Vrati poklopac (zajedno sa gornjim
dijelom), a zatim podigni samo poklopac i
pokaži publici da je loptica i dalje unutra.
Naravno da je to samo pola loptice. Možeš
dopustiti nekome iz publike da pregleda
1
2
pehar, ali moraš najprije sakriti polovicu
3
loptice.
2. Telepatska kocka
Uvod:
Pokaži publici kocku koja ima razliþite naljepnice u boji sa svake strane. Zatim najavi 6 razliþitih boja.
Odaberi nekoga iz publike tko üe odabrati boju (bez otkrivanja). Traži sudionika da priþeka dok ne
napustiš sobu, kako bi pokazao publici boju i stavi kocku u kutiju, sa odabranom bojom okrenutom
prema gore. Kutiju tada treba poklopiti poklopcem. Tada se vrati u sobu, podigni kutiju, stavi je iza
leÿa i koncentriraj se, vrati kocku na stol i na iznenaÿenje publike, reci odabranu boju.
Kako se izvodi:
Kada staviš kutiju iza leÿa, podigni poklopac, okreni kutiju, i vrati poklopac na vrh (pogledaj crtež).
Zatim podigni kutiju kako bi je vidjela publika, tako da publika vidi cijelu kutiju, dok je otvor okrenut
prema tebi. Možeš vidjeti boju koju je odabrala
publika. Zatim vrati kutiju iza svojih leÿa, vrati
poklopac i vrati je na stol. Zatraži publiku neka se
"koncentrira", a zatim objavi odabranu boju.
Upozorenje: Ovaj trik možeš izvoditi samo ako se
publika nalazi ispred tebe. Nemoj dozvoliti publici da
se nalazi sa strane ili kraj tebe.
3
2
1
Ukljuþene su naljepnice u 6 razliþitih boja, koje je
najprije potrebno nalijepiti na kocku.
3. ýudnovate loptice
Uvod:
ýudnovate loptice se množe same od sebe, publici pred oþima tako da üe nastati dvije ili þak tri loptice.
Kako se izvodi:
Pribor sadrži dvije cijele loptice i jednu šuplju polovicu loptice. Kada držiš polovicu loptice izmeÿu
palca i kažiprsta, a prednji dio se nalazi okrenut publici, izgleda poput prave loptice. Stavi jednu lopticu
u praznu polovicu loptice i drži je izmeÿu dva prsta kako je prikazano na slici 1.
2
Sa polovicom okrenutom prema publici, tijekom pomicanja ruke pusti lopticu da ispadne iz polovice i
pomoüu srednjeg prsta pusti je izmeÿu sljedeüa dva prsta (vidi sliku 2).
Publika sada vidi dvije loptice. Sada prilikom pokrivanja ruke, vrati lopticu u polovicu i pokaži publici
da imaš samo jednu lopticu.
Za napredne þarobnjake: Dok publika ne vidi, možeš
dodati treüu lopticu i pokazati publici 3 loptice.
Pogledaj crtež 3.
Kada publika vidi dvije loptice (jedna je u polovici)
uzmi još jednu lopticu u lijevu ruku. Brzo stavi lijevu
ruku iza desne i dodaj lopticu u polovicu. Neka im se þini da stavljaš lopticu u lijevi džep. Istovremeno
desnom rukom prinesi lopticu iz polovice i stavi je izmeÿu srednjeg prsta i prstenjaka.
Pokaži publici tri loptice izmeÿu prstiju.
4. Pronaÿi kraljicu
Uvod:
Pokaži gledatelju karte koje imaju otisnute brojeve na sebi. Meÿu
otisnutim kartama se nalazi kraljica. Daj gledatelju spajalicu i reci:
"Obilježi kraljicu tako da staviš spajalicu na mjesto gdje se
posljednji put nalazila kraljica dok su karte okrenute licem prema
dolje!" Naravno da sudionik neüe uspjeti, kao i prilikom svakom
drugog pokušaja. Pokušaj i vidjeti üeš.
Kako se izvodi:
Koristi se obiþna karta za igru, osim što su umjesto otisnutih brojeva na stražnjoj strani brojevi otisnuti
unatrag, tako da u trenutku kada pokažeš sudioniku kartu i okreneš je prema dolje, redoslijed karata se
mijenja, a sudionik oznaþi krivu kartu.
5. Pet razliþitih figura (telepatija)
Uvod:
Koristi se deset karata, 5 crvenih i 5 crnih. Crne i crvene
karte su identiþne, osim što se razlikuju po boji.
Stavi dvije grupe karata prema boji na stol. Zatraži nekoga
iz publike da odabere jednu od dvije grupe. Izvadi karte,
okreni ih tako da publika gleda stražnju stranu i promiješaj.
Dok je 5 karata u rukama sudionika, a drugih 5 u tvojim
rukama, zatraži sudionika da stavi jednu kartu na stol.
Ti takoÿer stavi jednu kartu povrh karte sudionika, tako da je stražnja strana karte okrenuta prema gore.
Ponovi ovo 5 puta: kartu do karte, a ti stavljaj kartu povrh sudionikove.
Kada okreneš karte sve üe biti isti parovi:
Kako se izvodi:
Na stražnjoj strani svake karte, u lijevom gornjem uglu se nalazi oznaka koja üe ti pomoüi u
prepoznavanju svake.
Kada tvoj sudionik stavi kartu na stol, pokušaj prepoznati oznaku i stavi svoju istu kartu povrh iste.
6. ýetiri þarobne karte
Uvod:
Koriste se 4 karte: jedan as i tri trojke.
Pokaži karte publici. Puhni u karte i reci
þarobne rijeþi: "Abra kadabra". Karte üe
se pretvoriti u 4 asa.
Kako se izvodi:
3
Uzmi þetiri karte, meÿu kojima 3 imaju razliþite brojeve otisnute na svakom kraju. Drugim rijeþima, na
jednom kraju se nalazi as, dok je na drugom kraju trojka. Takoÿer se koristi jedna karta na kojoj se
nalazi as s obje strane.
Drži karte tako da publika vidi jednog asa i 3 trojke, a zatim okreni karte tako da publika to ne vidi, a
zatim pokaži karte koje su se pretvorile u 4 asa.
7. Zaþarana užad
Uvod:
Pokaži publici užad koja je iste dužine. Sakupi užad na dlanu.
Otvori dlan i odjedanput je sva užad iste dužine. Jedno je dugo,
jedno je srednje duljine, a treüe je kratko. Da bi se to postignulo,
potrebno je koristiti þarobni štapiü.
Kako se izvodi:
Koriste se tri užeta razliþite duljine. Jedno je dugo, jedno je
srednje, a jedno je kratko. Savini dugo uže na pola. Provuci kratko uže kroz dugo i stavi srednje kraj
dva savinuta užeta (slika 1). Sakrij mjesto gdje su savinuta prstima (slika 2). Sakupi svu užad u lijevu
ruku. Prijeÿi þarobnim štapiüem i izreci magiþne rijeþi, a zatim baci užad na stol i pokaži publici 3
užeta razliþite duljine (slika 3).
8. Telefonska telepatija
Uvod:
Daj gledatelju komad papira na kojem je nacrtan telefonski brojþanik. Zatraži sudionika da napiše
telefonski broj ili ime (nitko drugi ne smije vidjeti),
na svom komadu papira. Sudionik bi zatim trebao
savinuti papir 2 puta (u þetiri jednaka dijela).
Uzmi papir i poderi ga. Zatim se koncentriraj i na
þuÿenje publike reci toþan broj ili ime.
Kako se izvodi:
Jedini slobodan prostor za napisati broj je u centru. Prilikom sklapanja üe biti smješten na sklopljenom
uglu. Prilikom deranja papira, najprije poderi ugao gdje se nalazi broj ili ime. Zadrži ovaj komad papira
u ruci, i poderi ostatak u male dijelove. Baci komadiüe papira u kantu za smeüe dok publika gleda.
Okreni se leÿima publici. Pravi se da se koncentriraš i pogledaj što ti piše na papiru u tvojoj ruci.
9. ýarobno veslo
Uvod:
U ovom triku üeš pokazati publici kako se toþka þarobno premješta s mjesta na mjesto ili nestaje. Trik
je baziran na dvostrukom okretanju vesla.
Kako se izvodi:
Podigni veslo koje ima toþku na strani. Postavi naljepnicu s jedne strane, a s druge se nalazi toþka. Drži
veslo za dršku izmeÿu palca i kažiprsta (slika 1). Veslo üe pokazivati prema dolje. Pokaži publici stranu
bez toþke. Kako bi uvjerio publiku da nema toþke na drugoj strani, napravi pola zaokreta sa zglobom i
prstima okreni veslo za 180 stupnjeva. Da bi pokazao da je toþka na veslu, koristi drugu ruku da bi
prekrio veslo dok ga okreüeš, a zatim pokaži da se pojavila toþka. Možeš sada pokazati da se toþka
nalazi s obje strane (tako da ga dva puta okreneš). Ponovi pola okreta i pokaži publici da se toþka
pojavila na obje strane vesla.
Upozorenje:
Nemoj pokazivati obje strane vesla.
Napravi brzi okret izmeÿu dva prsta.
Upamti: Ako želiš vježbati, možeš
koristiti dva vesla i napraviti pola
1
4
2
3
4
okreta sa bilo kojom rukom, moüi üeš pokazati publici kako toþka skaþe s jednog na drugo veslo.
Pokaži publici veslo sa toþkom u desnoj ruci i prazno veslo u lijevoj. Napravi pola okreta oba vesla
istovremeno i na desnom veslu üe nestati toþka dok üe lijevo imati toþku. Toþka je "skoþila" s desnog
vesla na lijevo. Ovaj trik možeš izvesti ako pripaziš da se toþka iste boje pojavljuje na oba vesla.
10. Naprstak koji mijenja boje
Stavi svijetlo obojeni naprstak na kažiprst na desnoj ruci i pokaži ga publici. Dok to þiniš sakrij tamno
obojeni naprstak u dlan desne ruke. Savini srednji prst i "ukradi" skriveni naprstak. Neka publika
povjeruje da si stavio svijetlo obojeni naprstak u lijevu ruku, dok zapravo stavljaš tamni naprstak, a
svijetlo obojeni se nalazi u lijevoj ruci. Izreci þarobne rijeþi i otvori lijevi dlan kako bi pokazao da je
naprstak promijenio boju.
11. Naprstak koji nestaje
Tajna ovog trika je u brzim i
2
1
3
spretnim rukama. To je razlog zašto
je potrebno za ovaj trik puno
vježbati. Stavi naprstak na kažiprst
desne ruke. Stani tako da je desna
strana tvog lica okrenuta prema
publici, koja üe vidjeti samo vanjsku stranu tvoje desne ruke. Savini prst brzo prema dlanu i uhvati
naprstak koji je u tvom dlanu. Kažiprst moraš odmah vratiti u originalnu poziciju. Ovaj trik najlakše
uspijeva kada pokriješ desnu ruku lijevom (u trenutku dok savijaš prst da bi uhvatio naprstak). Pokaži
publici kako je naprstak nestao.
Trikovi sa þarobnim štapiüem
12. Prsten koji lebdi
Fig. 1
Fig. 3
Fig. 2
Opis trika:
Prsten postavljen na þarobni
štapiü uzdiže se i pada sam
od sebe.
Potrebni dijelovi:
sigurnosna igla, þarobni prsten, þarobni štapiü
Priprema: Izvadi jedan od dva poklopca na kraju
þarobnog štapiüa. Izvadi kraj crne gumene vezice. Vrati
bijeli poklopac. Štapiü je sada zatvoren s obje strane. Crna gumena vezica je povezana s krajem štapiüa
(1. kraj) ispod bijelog poklopca (slika 1). Poveži kraj gumene vezice za svoje hlaþe pomoüu sigurnosne
igle (ili je zaveži za jedan od gumba na košulji). Stavi prsten na stol.
Izvoÿenje: Podigni prsten i pokaži ga publici. Reci: "Možda vam ovaj prsten izgleda kao obiþan, ali to
je þarobni prsten!" Drži drugi kraj štapa (2. kraj)i pritisni prsten preko kraja 1 (slika 2). Kada držiš štap
podalje od tijela, gumena vezica üe se zategnuti i prsten üe se podignuti (slika 3). Da bi spustio prsten
prinesi štap prema svom tijelu. Gumena vezica üe se opustiti i prsten üe pasti. Ako želiš, možeš zatražiti
da ti se plati tim prstenom.
Primi na znanje: Nemoj skidati gumenu vezicu sa odjeüe jer je možeš koristiti za sljedeüi trik.
13. Lebdeüi þarobni štapiü
Opis trika:
Štapiü, unutar boce se podiže i pada na tvoju zapovijed.
Potrebni dijelovi: boca, þarobni štapiü, sigurnosna igla.
5
Fig. 1
Priprema: Gumena vezica (korištena u prethodnom triku) je i dalje povezana za tvoju odjeüu. Stavi
praznu bocu na stol.
Izvoÿenje: Reci: "Na trenutak sam pomislio da je prsten zaþaran, ali sada vidim da se ipak radi o
þarobnom štapiüu." Stavi prvi kraj štapiüa u praznu bocu (slika 1).
Glasno naredi: "Lebdi štapiüu! Štapiüu, podigni se!" Pomakni se unatrag. Gumena vrpca üe se
zategnuti, a štapiü üe se podiüi te üe izgledati kao da lebdi u boci.
14. Ljepljivi štapiü
Opis trika:
ýarobni štapiü üe se þarobno zalijepiti za tvoje prste.
Potrebni dijelovi: þarobni štapiü.
Priprema: Gumena vrpca se zategne po dužini štapiüa i poveže na oba kraja štapiüa, ispod bijelog
poklopca. Publika ne može vidjeti gumenu vezicu.
Izvoÿenje: Reci: "Ovo je moj štapiü. Ne moram paziti na njega i
držati ga. On se drži za mene. ýak i kada ga se pokušam riješiti,
on ostaje sa mnom."
Dok govoriš prste desne ruke uvuci izmeÿu štapiüa i gumene
vezice (slika 1). Lijevom rukom i dalje drži štapiü. Reci:
"Ostavljam te. Odlazi!", a zatim makni lijevu ruku. Vidi þuda!
Štapiü je i dalje zalijepljen za tvoje prste iako ga ne držiš
Fig. 1
Fig. 2
(slika 2).
15. Kotrljajuüi štapiü
Opis trika:
ýarobnjak kreira statiþni elektricitet u štapiüu te ga natjera da se kreüe sam od sebe.
Potrebni dijelovi: stol, þarobni štapiü.
Priprema: pazite da je površina na stolu glatka i ravna.
Izvoÿenje: Držite štapiü i trljajte kraj energiþno o stol ili o rukav.
Recite: "Punim štapiü statiþkim elektricitetom." Stavite štapiü na stol i buljite u njega iz blizine. Ništa
se ne dogaÿa.
Recite: "Mislim da treba još elektriciteta!"
Podignite štapiü i ponovno ga protrljajte. Stavite ga na stol i buljite iz blizine. Rukama radite
misteriozne pokrete iznad štapiüa i pazeüi da nitko ne primijeti, puhnite u sredinu štapiüa. Sila vašeg
daha üe biti dovoljna da bi pomaknuli štapiü po stolu. Publika üe biti tako zaokupljena gledanjem u
pokrete vaše ruke i štapiü da neüe primijetiti kako pušete.
16. ýarobna kuglica
Opis trika:
ýarobnjak uspijeva balansirati kuglicu na štapiüu i otkotrljati je s kraja na
kraj, bez da kuglica padne.
Potrebni dijelovi:
ýarobni štapiü, kuglica.
Priprema:
Držite štapiü u jednoj ruci. Gumena vezica je okrenuta prema tebi i vidljiva
je publici. Držite kuglicu s drugom rukom i recite: "Dame i gospodo! Ovaj
trik zahtijeva veliku koncentraciju i mirnu ruku. Molim Vas tišinu!" Dok
6
Fig. 1
Fig. 2
govoriš, provuci prst izmeÿu gumene vezice i štapiüa (slika 1). Stavi kuglicu na štapiü. Pretvaraj se kao
da ti je teško zadržati kuglicu na istom mjestu, iako je zapravo vrlo lako držati kuglicu izmeÿu štapiüa i
vezice.
Kada namjestiš kuglicu, zadrži drugi kraj štapiüa sa slobodnom rukom, te takoÿer uvuci prst izmeÿu
štapiüa i gumene vezice. Ovo uþini polagano i nježno. Reci: "Kuglice, otkotrljaj se s kraja na kraj!"
Otkotrljaj kuglicu najprijed i natrag po štapiüu nekoliko puta (slika 2).
17. Štapiü se pretvara u zmiju
Opis trika:
ývrsti štapiü postaje fleksibilan pred oþima publike.
Fig. 1
Potrebni dijelovi:
ýarobni štapiü.
Priprema: Da bi izveo ovaj trik moraš izvaditi gumenu vezicu iz štapiüa.
Vježbaj pred zrcalom. Drži štapiü izmeÿu palca i kažiprsta (slika 1). Poþni
pomicati ruku brzo horizontalno s lijeva na desno.
Upamti: Nježno drži štapiü. Kretanje tvoje ruke stvara optiþku iluziju te se
þini da je štapiü vrlo fleksibilan iako je zapravo þvrst (slika 2).
Fig. 2
Izvoÿenje: Reci: "Držim þvrsti štapiü." Pretvaraj se kao da ga želiš
potrgati. Reci: "Pogledajte kako se pretvara u zmiju u mojoj ruci." Dok
govoriš, pomakni štapiü opisanim naþinom kojim si vježbao. Nemoj
odjedanput stati. Polako prestani micati ruku. Zatraži dobrovoljca iz publike da pregleda štapiü. Ovo je
razlog zašto moraš izvaditi gumenu vezicu iz štapiüa. Nitko iz publike ne smije razumjeti da se gumena
vezica koristi za izvoÿenje drugih trikova.
ýarobni novþanik
Fig. 1
Novþanik možeš prepoznati po njegovom pravokutnom obliku.
1. Otvori novþanik (kao na slici 1). Izvadi centralni dio pod brojem 5, koji
sadrži brojeve koji su korišteni u triku sa hipnotizirajuüim
kalkulatorom. Kao posljedicu üe dio imati otvoreni "prozor" na njemu.
2. Sklopi stražnji dio broj 1 ispod dijela broj 3 i izravnaj ga.
3. Sklopi dio broj 2 ispod dijela broj 5 (na kojem je otvoreni prozor) –
vidi sliku 2.
4. Sklopi dio broj 3 u dio broj 5. Trebaš sklopiti s lijeva na desno tako da
dio broj 3 prekrije dio broj 4, kao na slici 3.
5. Koristeüi prozirno ljepilo ili ljepljivu traku, zalijepi dio broj 1
na dio broj 2 preko dijela sa prozorom. Priþekaj dok se ljepilo
ne osuši. Pritisni prstima pregibe kako bi novþanik bio što
tanji.
ýarobni novþanik kojeg sada imaš nije obiþan novþanik. Sadrži
skriveni džep i moüi üeš sakrivati stvari unutar njega bez da publika
primijeti.
Fig. 4
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 5
Fig. 6
Korištenje novþanika
Uvijek otvaraj novþanik s lijeva na desno (slika 4). Stavi karticu u novþanik (slika 5) i zatvori stranu X
na stranu Y. Drži novþani u lijevoj ruci i otvori ga dok je okrenut na lijevu stranu.
7
Pomiþi novþanik horizontalno (slika 4). Stavi kartu u novþanik (slika 5) i zatvori stranu X na stranu Y.
Drži novþanik u lijevoj ruci i otvori ga okrenutog na lijevo.
Okreni novþanik horizontalno (slika 6), tako da gornji dio postane donji rub. Otvori novþanik desnom
rukom: Tko bi rekao! Karta je nestala! Ponavljaj postupak dok ga ne savladaš.
Trikovi sa þarobnim novþanikom
18. Novþanik je banka
Opis trika:
ýek na 10 kuna se stavi u þarobni novþanik. I što se dogodi? ýek na 10 dolara nestane, a pojavi se
novþanica na njegovom mjestu.
Priprema:
ýek na 10 kuna, novþanica od 10 kuna, þarobni novþanik.
Priprema: Sklopi novþanicu od 10 kuna i stavi je u tajni džep u novþaniku. Pripremi þek na 10 kuna, u
sluþaju da nitko u publici nema þekove.
Izvoÿenje: Reci: "Dame i gospodo, ovaj novþanik nije obiþan novþanik. Ovaj novþanik može pretvoriti
þek u gotovinu." Zatraži dobrovoljca iz publike i reci: "Napiši þek od 10 kuna." Stavi þek u novþanik
iznad tajnog džepa (ne zaboravi otvoriti novþanik sa desne strane) i reci publici: "Buduüi da sam ja
þarobnjak, ne trebam iüi u banku. Mogu sam promijeniti bilo koji þek za gotovinu." Dok govoriš,
okreni novþanik i reci: "Trebam nešto gotovine." Otvori novþanik i þek se pretvorio u gotovinu.
19. Karte koje se izmjenjuju i nestaju
Opis trika:
Karo sedmica se pretvara u herc asa, a zatim nestaje.
Priprema:
Dvostrana karta:
ýarobni novþanik.
Priprema: Uzmite kartu otisnutu s obje strnae. S jedne strane je prikazana karo sedmica, a sa druge
herc as. Stavite kartu preko tajnog džepa u novþaniku, koji bi trebao biti s tvoje desne strane te
zatvorite novþanik sa karo sedmicom okrenutom prema gore.
Izvoÿenje: Reci: "Prije sam mislio da mi je 7 sretan broj pa sam uvijek nosio kartu sa brojem 7 u
svojem novþaniku." Otvori novþanik kako bi publika vidjela kartu sa brojem 7 na lijevoj strani
novþanika (ali ne u tajnom pretincu). Zatim reci: "Meÿutim, jednog dana sam krenuo u prijateljevu
kuüu gdje smo se kartali. Nedostajao im je herc as kako bi mogli skupiti cijeli špil. Otvorio sam svoj
novþanik, ali pronašao samo karo sedmicu." Otvori novþanik još jedanput i pokaži karo sedmicu.
Zatvori novþanik sklapanjem na strani lijeve ruke preko strane desne ruke, ali ga nemoj okrenuti. Na
ovaj naþin üeš okrenuti kartu i sljedeüi put kada otvoriš novþanik, publika üe vidjeti stranu sa asom.
Reci: "Ali tada sam se sjetio da je karta ipak samo karta i otvorio novþanik. Izvadio sam crvenog herc
asa. Igrali smo nekoliko sati dok nisam morao krenuti kuüi. Ali nisam zaboravio uzeti svoju kartu sa
sobom. Sjeüam se da su svi zapamtili da sam uzeo kartu sa sobom i stavio je u svoj novþanik." Pokaži
publici stranu sa crvenim herc asom publici (pazi da ne pokažeš drugu stranu). Stavi ga u tajni pretinac.
Zatvori novþanik i okreni ga na prednju stranu.
Nastavi govoriti dok to þiniš: "Kada sam došao kuüi htio sam provjeriti da se moja karta ponovo
pretvorila u broj sedam, koji je moj sretni broj, ali sam uvidio da je karta nestala!" Otvori novþanik
kako bi svatko mogao vidjeti da je prazan. Reci: "Od tada sam shvatio da ne trebam sretne karte.
Naposljetku, ja sam þarobnjak i tko treba sreüu kada znaš þarobne trikove."
8
20. Kako došlo, tako prošlo
Opis trika:
Novþanica se pojavljuje u novþaniku, a zatim nestaje.
Potrebni dijelovi: þarobni novþanik, novþanice od 10 i 20 kuna.
Priprema: Sklopi novþanicu od 20 kuna i prije poþetka izvoÿenja je sakrij u tajnom džepu novþanika.
Stavi novþanicu od 10 kn na stol.
Izvoÿenje:
Reci: "Obiþno nosim prazan novþanik iako u blizini moje kuüe nema bankomata. Buduüi da sam
þarobnjak, odluþio sam da je vrijeme da nešto poduzmem u vezi toga. Tako sam pronašao þarobni
novþanik. Izašao sam iz kuüe bez provjere imam li novaca i ušao na bus. Vozaþ me zatražio da platim
kartu. Otvorio sam novþanik, ali je bio prazan. Vozaþ me pogledao i nasmijao se." Dok govoriš okreni
novþanik, pazeüi da publika ne primijeti što þiniš. Reci: "Vozaþ je postao nestrpljiv pa sam rekao:
"Hokus pokus!", otvorio novþanik i na vozaþevo iznenaÿenje se nalazila novþanica od 20 kuna! Vozaþ
mi je dao novþanicu od 10 kn i stavio sam je u novþanik, a novþanik u džep i sjeo. Gospoÿa koja je
sjedila do mene me pitala da li bi mogao stvoriti još novþanica na ovaj naþin. Rekao sam: "Hm, da
vidimo" i otvorio svoj novþanik. Na moje iznenaÿenje je novþanica od 10 dolara nestala. Iz ovoga
možemo zakljuþiti: kako došlo tako prošlo."
Trikovi sa kartama
Molimo upamti da u ovom špilu karata ima karta sa dvije
strane. Nemoj koristiti ovu kartu ukoliko to upute izriþito ne
zahtijevaju.
21. Jaka karta
Opis trika:
Staklena þaša stoji na karti.
Fig. 1
Fig. 3
Potrebni dijelovi:
Fig. 2
ýaša puna vode
Karta i pola karte.
Priprema: Izvadite dvije karte iz špila. Jedna od karata je prerezana napola (slika 1). Zalijepite pola
karte na stražnji dio cijele karte u obliku slova T (slika 2).
Izvoÿenje: Pokaži publici cijelu kartu, pritom pazeüi da je vide kao obiþnu kartu (sklopi je napola
kakoje ne bi vidjeli). Napuni þašu vodom.
Reci publici autoritativnim glasom: "Zaþarati üu þašu. Postati üe tako lagana da üe moüi stajati na
karti." Dok stavljaš þašu na stol pomakni pola karte tako da stoji okomito na cijelu kartu i pridržava je.
Uþini to brzo da ne bi netko primijetio što se dogaÿa. Stavi þašu na mjesto gdje
se dvije karte spajaju (slika 3).
Fig. 1
22. Pjesma na vjetru
Fig. 2
Opis trika:
Karta koju publika vidi nestaje, a niotkuda se pojavi druga karta.
Potrebni dijelovi:
Pola karte
Fig. 3
3 druge karte
Samoljepljiva traka
Priprema: zalijepite polovicu karo dvojke na asa pikovog, na isti naþin kao u
triku "Jaka karta", ali ovaj put, uþini to s prednje strane karte, a ne sa stražnje
9
Fig. 4
(slika 1). Stavi srce peticu izmeÿu te dvije karte (slika 2). Sklopi polovicu karte tako da prekriva srce
peticu koju si umetnuo izmeÿu nje i asa pikovog (slika 3). Uzmi tref þetvorku i prekrij je sa polovicom
srce petice koja se još vidi, i polovicom karo dvojke (slika 4). Svrha svega ovog jest pripaziti da
publika ne vidi kartu koju si sakrio (u ovom sluþaju srce peticu).
Izvoÿenje:
Neka publika vidi tri karte koje se vide i reci: "Možete vidjeti tri karte. Koja je srednja karta? Da, to je
karo dvojka. Možete svi vidjeti da je srednja karta karo dvojka."
Okreni karte leÿima prema gore i zatraži dobrovoljca iz publike. Zamoli dobrovoljca da izvuþe srednju
kartu (to je karta koju si sakrio, srce petica) i stavi je okrenutu prema dolje na stol. Reci: "Hokus
pokus" i zamoli dobrovoljca da pokaže kartu publici. Publika je sigurna da üe dobrovoljac pokazati
karo dvojku, ali na njihovo iznenaÿenje, pokazuje srce peticu.
Fig. 1
Fig. 2
23. Dvostruka pogreška
Opis trika:
Karta pokazana publici pretvara se u drugu kartu iza þarobnjakovih
leÿa.
Potrebni dijelovi:
Dvostrana karta, karta sa dvije stražnje strane.
Izvoÿenje: Drži obje karte izmeÿu palca i prstiju, tako da publika može
vidjeti asa i stražnju stranu još jedne karte (slika 1). Pomakni ruku prema dolje i dok to þiniš, stavi asa s
druge strane karte sa dvije pozadine. Podigni ruku i pokaži karte. Publika üe vidjeti stražnju stranu
jedne karte i karo sedmicu umjesto asa srce (slika 2).
Publika misli da je vidjela dvije razliþite karte: Asa srce i stražnju stranu karo sedmice te karo sedmicu
i stražnju stranu asa srce. Pokaži karte publici kao na slici 1. Uzmi asa i sakrij ga iza leÿa. Reci: "Koju
kartu imam u svojoj ruci?" Publika je sigurna da je karta koju mogu vidjeti u tvojoj ruci karo sedmica.
Podigni kartu koju si sakrio iza leÿa sa karo sedmicom okrenutom prema publici i reci: "Ne, imao sam
karo sedmicu iza leÿa." Ponovi trik tako da poþneš sa karo sedmicom kao na slici 2.
Pazi koja strana dvostrane karte pokazuje karo sedmicu, a koja pokazuje asa srce, kako ne bi pokazao
krivu stranu karte.
Kako unijeti još zanimljivosti
Kako publika ne bi sumnjala da se radi o pravim kartama, dodatno se pripremi. Stavi karo sedmicu i
asa srce u þarobni novþanik. Stavi karte koje si koristio u triku 23 u novþanik.
Okreni novþanik i pretvaraj se uvrijeÿenim zašto netko sumnja u tvoje rijeþi. Izvadi obiþne karte i
zatraži dobrovoljca da ih pregleda.
24. Karte koje mijenjaju mjesta
Opis trika:
ýarobnjak stavlja kartu u svoj džep i još jednu u džep dobrovoljca. Karte zamijene mjesta.
Priprema:
Karta sa dvije strane
2 druge karte – srce as i karo sedmica.
10
Priprema: stavite pravu karo sedmicu u svoj džep na košulji prije poþetka izvoÿenja trika. Stavite
originalnu kartu as srce na stol, okrenutu licem prema gore. Stavite kartu sa dvije strane povrh nje, sa
karo sedmicom okrenutom prema gore.
Izvoÿenje: Podigni karte sa stola i pokaži ih publici. Publika može vidjeti srce asa i karo sedmicu. (pazi
sa kartom sa dvije strane). Stavi ih u džep dobrovoljca , jednu povrh druge, sa stražnjom stranom asa
okrenutom prema van. Upitaj dobrovoljca: "Koju kartu üeš odabrati?" Ako dobrovoljac odabere asa
reci: "Odabrao si srce asa" i izvadi kartu sa dvije strane iz džepa, sa asom okrenutim prema publici.
Ako dobrovoljac odabere karo sedmicu, reci: "Odabrao si karo sedmicu. Zadrži kartu koju si odabrao i
ja üu zadržati asa." (U oba sluþaja svakako zadrži dvostranu kartu okrenutu sa as srcem prema publici).
Stavi kartu koju si zadržao u svoj džep. Sada reci dobrovoljcu: "Reci Hokus pokus, karte zamijenite
mjesta! Izvadi kartu iz svog džepa." Poput nekakve magije, karta koju dobrovoljac izvadi biti üe srce
as. Izvadi karo sedmicu koju si stavio u svoj džep prije poþetka predstave.
25. Stalno asevi
Opis trika:
Dobrovoljac iz publike bez gledanja odabere þetiri karte iz špila. Ti stavljaš karte u þarobni novþanik i
kada ga otvoriš izgleda kao da je dobrovoljac sluþajno odabrao þetiri asa.
Potrebni dijelovi:
Špil karata, þarobni novþanik, þarobni štapiü
Priprema: Uzmi þetiri asa, okreni ih tako da budu okrenuti prema dolje i stavi ih u tajni džep. Ostavi
novþanik otvoren na stolu.
Izvoÿenje: Zatraži dobrovoljca da promiješa karte. Dok dobrovoljac miješa karte reci: "Pogledajte
kako mogu odabrati karte koje želim". Uzmi karte od dobrovoljca i rasporedi ih u rukama poput lepeze.
Reci dobrovoljcu: "Odaberi þetiri karte bez gledanja." Kada dobrovoljac odabere karte, stavi ostatak na
stranu, uzmi odabrane, podigni novþanik sa praznom stranom okrenutom prema publici i reci:
"Stavljam karte koje si odabrao u novþanik, kako ih ne bi mogao dirati."
Zatvori novþanik i nakon što ga okreneš (kako bi þetiri asa koja si prije stavio bila na vrhu) stavi ga na
stol. Stavi dobrovoljþevu ruku na novþanik i reci: "Odabrao si þetiri sluþajne karte iz špila. Pogledaj
kako ih mogu pretvoriti u þetiri asa." Mahni þarobnim štapiüem preko dobrovoljþeve ruke i reci:
"Hokus pokus." Makni ruku dobrovoljca i otvori novþanik. Izvadi þetiri asa i stavi novþanik u džep.
Pokaži publici þetiri asa.
26. Kljuþna karta
Opis trika:
Dobrovoljac odabire kartu, stavlja je natrag u špil te promiješa karte, a ti izvadiš kartu koju je odabrao.
Potrebni dijelovi:
Špil karata
Priprema: pripremi špil karata tako da u špilu nema više od jedne karte istog tipa.
Izvoÿenje: Zatraži dobrovoljca iz publike. Daj mu špil karata koje si pripremio i zatraži dobrovoljca da
promiješa i provjeri karte. Uzmi špil tako da su stražnje strane karata okrenute prema gore. Dok to
þiniš, pogledaj kartu na dnu. Ovo je kljuþna karta. Zamoli nekoga iz publike: "Odaberi kartu i stavi je
na vrh špila." (ako igrom sluþaja odabere kljuþnu kartu pogledaj kartu koja se nalazi iza nje). Zamoli
gledatelja: "Uzmi špil i stavi kartu sa dna špila povrh karte koju si odabrao." (tako da kljuþna karta
bude povrh karte koja je odabrana). Ponovi ovaj proces. Okreni karte i potraži kljuþnu kartu. Karta
ispred nje je kljuþna karta koju je odabrao dobrovoljac.
11
27. Karte koje se tresu
Opis trika:
Dobrovoljac odabere kartu. ýarobnjak prepoznaje kartu tako da trese stol.
Potrebni dijelovi:
Špil karata
Mala koliþina soli
Stol
Priprema: Pripremi nekoliko zrna soli u ruci.
Izvoÿenje: Zamoli nekoga iz publike: "Promiješaj karte i odaberi jednu. Pokaži je publici." Kada ti
vrati špil, pospij nekoliko zrna soli po stražnjoj strani karte. Zamoli dobrovoljca: "Stavi kartu koju si
odabrao na vrh šopila okrenutu prema dolje." (kao i sve druge karte). "Uzmi špil i stavi donju polovicu
preko gornje polovice." (odabrana karta üe sada biti u sredini špila, povrh zrna soli.) Stavi špil na stol.
Lagano tresi stol. Nakon nekoliko vremena dvije polovice špila üe se odvojiti, upravo na mjestu gdje se
nalazi karta koju je odabrao dobrovoljac.
Trikovi sa novþiüima
28. Zvjezda od novþiüa
Opis trika:
Deset novþiüa üe obaviti posao za koji je potrebno dvadeset.
Fig. 1
Potrebni dijelovi:
10 identiþnih novþiüa
Priprema: Temeljito nauþi naþin na koji treba postaviti novþiüe (slika 1)
Izvoÿenje: "Trebao bih dobrovoljca iz publike. Dati üu ti deset identiþnih novþiüa. Rasporedi ih u pet
linija sa þetiri novþiüa u svakom redu. Ponavljam, pet linija sa þetiri novþiüa u svakom redu." Neka
dobrovoljac pokuša. Kada pokuša nekoliko puta i ne uspije, pokaži mu kako to uþiniti (slika 1).
29. Novþiü koji tone
Opis trika:
Novþiü stavljen u þašu vode potone i nestaje.
Fig. 1
Potrebni dijelovi:
Maramice
ýaša napola puna vodom
Novþiü
Fig. 2
Priprema: Vježbaj trik nekoliko puta dok ne uspiješ pravilno izvesti.
Izvoÿenje: Drži novþiü u desnoj ruci i pokaži ga publici. Reci: "Ovo nije
obiþan novþiü. Ne zna kako plivati, ali zna kako nestati." Prekrij novþiü
rupþiüem. Drži þašu vode u lijevoj ruci. Drži desnom rukom novþiü i maramicu
preko þaše vode. Nježno ispusti novþiü u dlan lijeve ruke. Lupkaj po strani þaše
lijevim palcem, kako bi zvuþalo kao da je novþiü pao u þašu (slika 2). Stavi
þašu na stol i nježno izvadi rupþiü – novþiü je nestao. Nastavak trika: Ako želiš,
možeš nastaviti trik tako da zatražiš dobrovoljca. Napravi mistiþne kretnje s lijevom rukom oko
njegovog uha. Šapni: "Hokus pokus" i povuci izgubljeni novþiü iza njegovog uha.
12
Fig. 1
Koniþna ( stožasta ) þaša
Kako pripremiti þašu
Otvori þašu na stolu sa obojenom stranom okrenutom prema dolje. Na
dnu dijela oznaþenog brojem 2 je krilce. Sklopi krilce prema unutra.
Sklopi þašu po linijama i otvori je ponovo (slika 1). Sklopi krilce na
lijevoj strani. Razmaži ljepilo po krilcu i po linijama koji razdvajaju
dijelove 2 i 3. Pritisni namazane dijelove. Pazi da je malo crveno krilce izmeÿu dijelova namazanih
ljepilom. Dio oznaþen brojem 1 sada prekriva dio pod brojem 2 (slika 2). Priþekaj dok se ljepilo ne
osuši. Sklopi dio 3 preko dijela 1 (tako da se dijelovi dodiruju).
Dio þetiri je sada na vanjskom dijelu þaše i njegova bijela strana je prekrivena sa obojenom stranom
dijela 2 (slika 3). Sada imaš þašu koja je otvorena, ali ima skriveni pretinac. Da bi otvorio pretinac
pritisni stranicu þaše (slika 4).
Fig. 3 Fig. 4
Korištenje þaše
Fig. 2
Drži þašu u lijevoj ruci, tako da prstima pritišüeš
tajni džep kako bi bio siguran da se neüe otvoriti.
Okreni obojenu stranu prema publici. Okreni je
prema dolje i pokaži im unutarnji dio, obojen u
bijelo kako bi vidjeli da je þaša prazna. Sklopi þašu.
Pokaži publici kartu (ili bilo koji drugi maleni tanki
objekt) i stavi je u tajni pretinac. Šapüi tajne rijeþi, otvori þašu i neka svi vide obje strane. Karta je
nestala. Pazi da pritisneš þvrsto tajni džep. Sklopi þašu, ponovi þarobne rijeþi, i okreni þašu. Karta üe
ispasti. Ili izvadi kartu i pokaži je publici. Kada god koristiš koniþnu þašu, možeš takoÿer koristiti i
þarobni štapiü kako bi ti pomogao. Maši iznad þaše dok govoriš þarobne rijeþi. Na ovaj naþin pojaþava
se mistiþnost koja okružuje tvoje trikove.
Trikovi sa koniþnim ( stožastom ) þašom:
30. Zeþevi iz vedra neba
Opis trika:
Tri zeca od pjene pojavljuju se unutar koniþne þaše.
Potrebni dijelovi:
ýarobni štapiü
3 zeca od pjene
koniþna þaša.
Priprema: sakrij tri zeca od pjene unutar tajnog džepa u koniþnoj þaši.
Izvoÿenje: Drži þašu, otvori je i pokaži da je prazna. Drži þarobnu þašu u ruci i reci: "Neki þarobnjaci
vade zeþeve iz šešira. Ja ih volim vaditi iz þaše." Mahni þarobnim štapiüem preko þaše i reci: "Hokus
pokus! Zeþevi izaÿite!" Okreni þarobnu þašu i zeþevi üe izaüi.
31. Zamjena za šeüer
Opis trika:
Šeüer prijeÿe iz þarobnog novþanika u þarobnu þašu.
Potrebni dijelovi:
ýarobni novþanik
Koniþna þaša
13
Mali paketiü šeüera (kakve daju uz kavu)
Šeüer i žliþica.
Prozirna þaša.
Priprema: Napuni tajni pretinac konusne þaše malom koliþinom šeüera (oko þetvrtinu þaše). Sklopi
koniþnu þašu i stavi je u þašu. Otvori þarobni novþanik i stavi ga na stol zajedno sa malim paketom
šeüera.
Izvoÿenje: Reci: "Moja susjeda uvijek zaboravlja šeüer. Uvijek dolazi kod nas zatražiti žlicu šeüera.
Buduüi da sam ja þarobnjak, pronašao sam naþin kako joj poslati šeüer bez potrebe da izlazi iz svoje
kuüe. Najprije sam joj dao koniþnu þašu koja je naravno bila prazna." Izvadi koniþnu þašu iz staklene i
otvori je kako bi dokazao da je prazna. Sklopi je ponovo i vrati u þašu. Stavi staklenu þašu gdje je lako
vidljiva. Reci: "Priþekao sam da pozvoni na vrata. Kada je pitala da li imam šeüera odgovorio sam da
imam. Rekao sam joj da üu joj poslati šeüer þarolijom. Izvadio sam paketiü šeüera." Uzmi paketiü
šeüera i stavi ga u tajni džep þarobnog novþanika i reci: "Stavljam šeüer u novþanik i okreüem ga."
Otvori novþanik. Paketiü šeüera je nestao! Reci: "Šeüer je otišao u kuüu moje susjede i može ga odmah
koristiti." Uzmi koniþnu þašu iz staklene i okreni je. Šeüer, koji je "odlutao" iz novþanika u þašu, izlije
se u þašu. "Slatka magija, zar ne?"
32. Tvornica bombona
Opis trika:
Žlica šeüera u koniþnoj þaši pretvara se u bombon na štapiüu.
Potrebni dijelovi:
ýaša
Bombon na štapiüu
Posuda sa šeüerom
Koniþna þaša
Žlica
Priprema: Sakrij bombon na štapiüu u tajni džep koniþne þaše. Stavi posudu šeüera na stol i stavi
koniþnu þašu u staklenu (slika 1). Reci: "Koniþna þaša je moja tvornica bombona." Pokaži publici
praznu þašu (drži bombon unutar tajnog džepa), i stavi þašu natrag u praznu staklenu þašu. Reci:
"Bomboni se proizvode od šeüera, pa üemo staviti malo šeüera u tvornicu." Koristeüi žlicu, stavi malo
šeüera iz posude u skriveni džep koniþne þaše. "Za to je potrebno otopiti šeüer u prozirnoj tekuüini kako
se više ne bi vidjeo." Izvadite koniþnu þašu iz staklene þaše i pokažite publici da je ponovno prazna.
Vratite je u staklenu þašu. Reci: "Rekao sam vam da je teško vidjeti šeüer! Nako što se otopi možete
dodavati bilo kakve sastojke."
Pretvaraj se kao da dodaješ sastojke u þašu. Šapni: "Hokus pokus!" i izvadi bombon na štapiüu iz þaše.
Trikovi sa vezicom
33. Maharadžina vezica
Opis trika:
Publika ne može vidjeti vezicu koja je omotana oko tvojih prstiju.
Odjedanput se pojave tri þvora.
Potrebni dijelovi:
Vezica
Priprema: Uþi i vježbaj korake u triku.
Korak 1: Drži vezicu palcem lijeve ruke oko 15 centimetara od kraja (slika
1). Drži vezicu izmeÿu prsta i malog prsta desne ruke oko 8 centimetara od
lijeve ruke. Stražnji dio tvoje ruke treba biti okrenut prema tebi.
Korak 2: Okreni desnu ruku pema dolje prilikom podizanja vezice kako bi
14
Fig. 1
Fig. 2
napravio obruþ (slika 3). Prebaci obruþ preko tri vanjska prsta tvoje lijeve ruke, tj. treüi, þetvrti i mali
prst (slika 4). Nemoj držati obruþ preþvrsto (ako imaš male ruke, lagano raširi tri vanjska prsta kako bi
obruþ bio veüi).
Korak 3: Ponovi ovaj postupak sa desnom rukom kako bi napravio još jedan obruþ. Koristi prste poput
škara i uhvati kraj vezice u lijevu ruku. Povuci ga nježno kroz obruþ (slika 6).
Spusti lijevu ruku i pusti vezicu koja se omotala. Drži rub u desnoj ruci i nemoj
pustiti da se odmota.
Korak 4: Stavi kažiprst i srednji prst desne ruke u obruþ. Koristi prste poput
Fig. 3
škara i uhvati kraj užeta koje je u tvojoj lijevoj ruci. Nježno povuci kroz obruþe
(slika 6). Spusti lijevu ruku i pusti omotano uže. Drži rub þvrsto u desnoj ruci i
nemoj pustiti.
Korak 5: Nježno protresi vezicu gore dolje odmjerenim pokretima. Ovi pokreti
izravnati üe vezicu koja üe imati tri þvora na svojoj dužini. Broj þvorova na
vezici üe uvijek biti isti kao i broj obruþa koje si napravio: 2 obruþa, dva þvora;
Fig. 4
4 obruþa, 4 þvora itd. Ovaj trik je najbolji za odvlaþenje pažnje publike s tvoje
ruke. Priþaj puno i ponašaj se kao da su pokreti bez cilja.
Izvoÿenje: Reci: "Imam ovdje specijalnu vezicu. Ova vezica pripadala je
slavnom maharadži koji je živio u 16 stoljeüu." Dok priþaš zapoþni sa
namotavanjem vezice.
Fig. 5
"Maharadža je bio þarobnjak, pravi struþnjak za trikove sa užetom. Sada neka
netko kaže odabere broj izmeÿu 2 i 4." Ponovi glasno: "Ovo je zaista þarobna
vezica. Ali ja üu joj malo pomoüi. Koji je bio broj? Tri? U redu maharadžo,
odabrani broj je tri." Protresi vezicu i pokaži tri þvora publici (ili dva ili þetiri,
prema želji publike).
Fig. 6
1
34. Nemoguüi þvor
Opis trika:
Vezanje þvora u vezici bez da puštanja dva kraja.
Potrebni dijelovi:
Vezica
Priprema: Nauþi kako vezati þvor i uvježbaj prije izvoÿenja. Postavi vezicu
na stol (slika 1). Sklopi ruke tako da tvoja lijeva ruka bude ispod desne, a
lijeva ruka iznad desnog lakta i densa ruka ispod lijeve ruke (slika 2). Nagni
se prema stolu i podigni krajeve vezice s jednim krajem u svakoj ruci.
Razdvoji ruke bez puštanja krajeva i pojaviti üe se þvor.
Izvoÿenje: postavi vezicu na stol. Zatraži dobrovoljca da drži oba kraja vezice i pokušaj zavezati
vezicu bez puštanja krajeva. Naravno da neüe uspjeti. Pokaži svakome da si dorastao zadatku uz rijeþi:
"ýiriba, þiribu, þvor na vezici sad je tu!"
15
35. Uspješno presjecanje
Opis trika:
Vezica se provuþe kroz jednostavnu papirnatu cijev. Cijev se presjeþe u dva dijela, ali vezica ostaje
cijela.
Potrebni dijelovi:
Komad papira
1
Prozirna samoljepljiva traka
Škare
2
Vezica
Priprema:
Korak 1: Spoji komad papira u cijev. Zalijepi kraj cijevi pomoüu
samoljepljive trake (slika 1).
3
Korak 2: Napravi dva proreza u cijevi. Duljina svakog proreza trebala bi biti
oko pola duljine cijevi, a rezovi udaljeni oko pet centimetara (slika 2). Stavi
škare i cijev na stol, sa rezovima na cijevi okrenutima prema tebi. Drži
vezicu u ruci.
Izvoÿenje: Reci: "Nema þarobnjaka na svijetu koji na nastupu nešto ne
prereže, a zatim to opet sastavi." Dok govoriš uzmi cijev i drži je vertikalno,
sa rezovima okrenutim prema tebi. Provuci jedan kraj vezice u cijev s vrha
4
cijevu, pritisni srednji dio cijevi izmeÿu proreza prstom, tako da vezica proÿe
kroz dvije rupe. Vezica bi trebala proüi cijev kraj gornjeg proreza i vratiti se
u cijev kroz donji (slika 3). Povuci vezicu kroz cijev tako da se oba kraja
vezice vide na krajevima cijevi. Reci: "Neki þarobnjaci režu ljude na pola.
Sve ovo je bezazleno ako þarobnjak zna što þini i na kraju se sve ponovo
vrati na svoje mjesto." Dok govoriš, podigni škare sa stola, okreni cijev horizontalno i prereži na dva
dijela. Pazi da škare proÿu ispod vezice (slika 4). Nakon što prerežeš cijev, vezica se i dalje nalazi na
istom mjestu.
36. ýarobni þvor
Opis trika:
Potrebno je zavezati þvor jednom rukom tako da vezicu treseš u zraku.
Potrebni dijelovi:
Vezica
Priprema: Zaveži labavi þvor na vezici oko 5 centimetara od kraja.
Izvoÿenje: Drži vezicu u jednoj ruci i sakrij þvor prstima (slika 1). Publika ne može
vidjeti þvor. Tresi vezicu zglobom i ništa se ne dogaÿa. Reci: "Neüu vam pokazati
kao se veže þvor jednom rukom." Podigni drugi kraj vezice i drži ga izmeÿu palca i
kažiprsta, držeüi þvor sakriven izmeÿu prstiju. Protresi vezicu. Ništa se ne dogaÿa.
Tada se sjeti da si zaboravio nešto: "Pa da, zaboravio sam reüi þarobne rijeþi."
Podigni slobodan kraj vezice i drži ga izmeÿu prstiju. Reci þarobne rijeþi: "Vezice,
zaveži se u þvor!" Pokaži publici vezicu. Ovaj put nemoj pustiti kraj koji držiš
izmeÿu prstiju. Kada treseš vezicu otvori tri vanjska prsta, tako da kraj vezice sa
þvorom ispadne. Izgledati üe kao da si upravo þarolijom uspio svezati þvor.
16
37. Leptir þvor
Opis trika:
1
2
Snažan þvor se proširi i nestane kada povuþeš vezicu.
Potrebni dijelovi:
Vezica
Priprema: Nauþi brzo zavezati þvor.
Izvoÿenje: Drži vezicu tako da ruke budu jedna iznad druge, a srednji prst
desne ruke upravo ispod malog prsta lijeve ruke (slika 1). Provuci desnu
ruku kraj vezice kružnim pokretom tako da se omota oko tvojih prstiju. Zatvori obruþ držanjem šaka
zajedno, tako da mali prsti dodiruju jedan drugog. Kada to þiniš, omataš prste oko prstiju desne ruke
(slika 2). Drži dio vezice u viseüem položaju iza lijeve ruke izmeÿu kažiprsta i srednjaka desne ruke
(slika 3). Drži dio vezice u viseüem položaju ispred desne ruke izmeÿu kažiprsta i srednjaka lijeve ruke
(slika 4). Nježno razdvoji ruke, tj. na stranu. Zavezati üeš
leptir þvor (slika 5). Povuci obruþ tako da þvor u sredini
bude snažan, ali ne previše. Drži kraj vezice i reci "Ovaj
þvor možda izgleda snažno, ali pogledajte." Povuci oba
kraja vezice. ývor üe se odvezati i nestati.
3
4
5
38. ývor leteüi leptir
Opis trika:
U triku leteüi leptir, þvor nestaje. U ovom triku þvor takoÿer "odleti" i ostaje u tvojoj ruci odvojen od
vezice. Tajna je u tome da sakriješ još jedan þvor u ruci.
Potrebni dijelovi:
Vezica
Kratka vezica
Priprema: Zaveži leptir þvor na kratkoj vezici i sakrij je u džep.
Izvoÿenje: Zaveži i leptir þvor kao u prošlom triku. Zaveži jedan kraj vezice i pokaži publici þvor.
Stavi ruku u svoj džep kako bi izvadio malo "þarobnog praha", koji trebaš staviti po þvoru i
istovremeno u šaci zadrži sakriveni þvor, pazeüi da ga nitko ne vidi.
Rasporedi "þarobni prah" dok držiš þvor koji si izvadio iz džepa sakriven u šaci. Drži leptir þvor u istoj
ruci u kojoj držiš sakriveni þvor. Nemoj dozvoliti da se zapetljaju. Povuci jedan kraj vezice slobodnom
rukom, a zatim povuci drugi kraj dok se þvor ne otpetlja. Samo üe mali þvor koji si unaprijed pripremio
ostati u tvojoj ruci koja je držala þvorove. Povuci vezicu od ovog þvora i pokaži publici vezicu u jednoj
ruci i þvor u drugoj.
39. Okret sudbine
Opis trika:
1
2
3
Vezanje þvora jednom rukom.
Potrebni dijelovi:
Nauþi trik i vježbaj nekoliko puta
prije izvoÿenja.
Korak 1: Drži þvor izmeÿu malog
prsta i prstenjaka (slika 1). Oko 15
centimetara vezice üe ostati visiti
iza dlana ruke.
Korak 2: Okreni ruku dlanom prema dolje. Kratki dio vezice üe ležati na stražnjem dijelu ruke (slika 2)
Korak 3: Okreni ruku kako bi ostatak dugog dijela vezice okružio ruku.
Korak 4: Koristeüi kažiprst i srednjak poput škara uhvati kratki dio vezice koji se nalazio na stražnjoj
strani ruke. Vezica üe sada formirati slovo X na stražnjoj strani tvoje ruke (slika 3).
17
Korak 5: Držeüi vezicu kažiprstom i treüim prstom protresi vezicu prema dolje. Obruþ üe pasti iz tvoje
ruke i napraviti þvor.
Trikovi sa šibicama
1
2
40. Šibice sa gravitacijskim silama
Opis trika:
Igra sa gravitacijskom silom. Kutija sa šibicama
okrenuta prema dolje, sa otvorenim dnom. Šibice ne ispadaju.
ýarobnjak vraüa gravitacijsku silu i šibice ispadaju.
Potrebni dijelovi:
Kutija sa šibicama
ýarobni štapiü
Priprema: slomi šibicu, tako da njena dužina bude ista kao i širina kutije. Stavi šibicu u kutiju iznad
drugih šibica (slika 1).
Izvoÿenje: Reci: "Prekinuti üu gravitacijsku silu." Mahni štapiüem preko kutije sa šibicama i okreni
kutiju. Nježno drži rubove kutije (slika 2). Dok držiš rubove kutije kratka šibica üe držati sve druge
šibice unutar kutije.
Sada reci: "Gravitacijska silo, vrati se" i lagano pritisni stranice kutije. Ovim pritiskom üe se osloboditi
kratka šibica i druge šibice üe ispasti na stol (a kratka šibica se neüe vidjeti meÿu njima).
41. Šibice koje nestaju
Opis trika:
Šibice nestaju iz unutrašnjosti kutije.
Priprema: Napola puna kutija šibica
Prazna kutija za šibice
Gumena vrpca
Priprema: Zaveži napola punu kutiju šibica za zglob sa gumenom vrpcom ispod rukava majice.
Izvoÿenje: Pokaži publici zatvorenu kutiju za šibice sa jednom šibicom unutra. Okreüi je ispred
publike, koja üe þuti lupkanje šibice sakrivene unutar rukava tvoje košulje. Publika üe misliti da buka
dolazi iz šibice u tvojoj ruci. Reci: "ýujete li šibice u kutiji? Kada ih otvorim i zapalim jednu šibicu iz
kutije, druge üe nestati. Boje se da üu i njih zapaliti." Izvadi jednu šibicu iz kutije koja je sada prazna.
Zatvori kutiju i zapali šibicu. Ugasi je. Otvori kutiju i pokaži publici da su druge šibice nestale iz kutije.
42. Zagonetke sa šibicama
Opis trika:
Koriste se tri kutije sa šibicama. Jedna je dopola puna šibicama koje se mogu þuti kako lupkaju. Na
veliko iznenaÿenje nitko iz publike ne može pronaüi ovu kutiju, iako je þarobnjak uvijek uspijeva
pronaüi.
Potrebni dijelovi:
1
3 prazne kutije za šibice
1 napola puna kutija šibica
Gumena vrpca
Priprema: Zaveži napola punu kutiju šibica za zglob sa gumenom vrpcom ispod rukava majice
(slika 1).
Izvoÿenje: Pokaži publici tri prazne kutije šibica i reci: "Možete vidjeti tri razliþite kutije šibica. Jedna
je puna, a druge dvije prazne. Pokušajte pronaüi punu kutiju." Dobrovoljci iz publike üe pokušati, ali
neüe uspjeti. Odaberi bilo koju kutiju i malo je protresi. Publika üe þuti zvuk šibica i zaista misliti da si
18
odabrao punu kutiju. Stavi kutiju natrag na stol. Ponovno rasporedi kutije, zatraži ponovo dobrovoljca i
upitaj ga: "Koja je puna kutija?" Publika koja üe pratiti kretanje kutija, üe pokazati kutiju za koju misli
da sadrži šibice. Podigni kutiju koju su pokazali i drži je u lijevoj ruci (na kojoj nije zavezana kutija sa
šibicama). Protresi kutiju. Nema buke. Ova kutija nije puna.
Trikovi sa naprstkom
1
2
43. Nestajuüi naprstak
Opis trika:
Naprstak se pojavljuje i nestaje s tvog prsta
Potrebni dijelovi:
Naprstak
Priprema: Vježbaj ispred ogledala kako bi mogao izvesti postupak prirodno i kako ne bi shvatili trik.
Izvoÿenje: Sakrij naprstak u prazninu izmeÿu palca i dlana ruke sa otvorenim dijelom naprska
okrenutim prema dlanu (slika 1). Pokaži publici stražnji dio ruke i reci: "Kao što vidite, nemam ništa u
ruci, ali nakon što kažem þarobne rijeþi pojaviti üe se naprstak na jednom od mojih prstiju." Pomakni
ruku brzo na desno i lijevo i reci: "Hokus pokus, naprstak." Istovremeno, pomakni desni kažiprst u
otvoru naprska. Ispravi prst (slika 2), a zatim polagano prestati pomicati ruku desno i lijevo. Tko bi
rekao? Naprstak je na tvojem prstu. Natjeraj naprstak da nestane ponavljajuüi isti proces obrnutim
redoslijedom.
44. Naprstak kroz maramicu
1
2
Opis trika:
ýarobnjak pokušava provuüi naprstak kroz pamuþnu maramicu.
Potrebni dijelovi:
Naprstak
Tanka pamuþna maramica
Priprema: Vježbaj trik prije izvoÿenja.
Izvoÿenje: Pokaži publici svoj prst na kojem se nalazi naprstak. Reci: "Da li svi vide naprstak na mom
kažiprstu?" Pokrij ruku maramicom i brzo makni naprstak u prazninu izmeÿu palca i dlana ruke (kao u
prethodnom triku). Izravnaj prst ispod maramice (slika 1) Nitko ne može vidjeti da naprstak više nije na
njemu. Povuci rub maramice i prekrij prst još jednim slojem pamuka. Reci: "Staviti üu naprstak na svoj
prst još jedanput."
Moüi üeš staviti prst (na kojem bi se trebao nalaziti naprstak) sa jednim slojem maramice u naprstak.
Tvoja akcija je rezultirala situacijom da je naprstak zapeo na maramicu koja prekriva tvoj prst (slika 2).
Nakon što kažeš: "Hokus pokus, neka naprstak proÿe kroz maramicu", makni drugi sloj maramice i
pokaži publici kako naprstak (koji je prethodno stavljen direktno na tvoj prst) sada stoji na maramici,
koja prekriva tvoj prst.
45. Naprstak koji se množi
Opis trika:
Naprsci se pojavljuju jedan iza drugoga.
Potrebni dijelovi:
3 naprska
Priprema: Stavi tri naprska jedan unutar drugoga i sakrij ih kao i u triku "nestajuüi
naprstak" (slika 1).
Izvoÿenje: Neka publika vidi stražnju stranu tvoje ruke. ýini se da je tvoja ruka
prazna. Reci: "Trenutno je moja ruka prazna. Reüi üu Hokus pokus i naprstak üe se
19
1
pojaviti." Trik se izvodi u skladu sa uputama za "nestajuüi naprstak". Uzmi prvi naprstak i stavi ga na
prst. Ponovo reci (tako da zamoliš publiku da ti pomogne): "ýiriba, þiribu, naprstak je sada tu." Pokaži
publici drugi naprstak. Reci þarobne rijeþi još jedanput i pokaži treüi naprstak. Svaki put koristi drugi
prst.
ýarobna lopatica
Trikovi sa þarobnom lopaticom su vrlo važan dio þarobnjakovog programa. Trebao bi zapoþeti sa
uþenjem tajni pomicanja lopatice.
2
1
3
Tajne pomicanja þarobne lopatice:
Lopatica se pomiþe na naþin koji üe zavarati publiku.
Izgleda kao da okreüeš lopaticu, dok im ustvari cijelo
vrijeme pokazuješ istu stranu. Tajna þarobnog kretanja lopatice se izvodi u dva koraka. Nauþi ih
zasebno, ali nakon toga ih vježbaj istovremeno.
Korak 1: Drži ruþku lopatice izmeÿu kažiprsta i palca (slika 1) drži dršku þvrsto kako ti ne bi
iskliznula. Polagano okreni dršku dok se lopatica ne okrene (slika 2) i vidjeti üeš drugu stranu (slika 3).
Ovo se naziva "pola okreta". Sada to isto þini unatrag, pomiþuüi iz originalne pozicije. Vježbaj radeüi
pola okreta dok ne postane prelagano.
Korak 2: Drži lopaticu kao na slici 4, izravnaj je sa kukovima. Okreni ruku prema tijelu, sa dlanom
ruke okrenutim prema podu (slika 5). Sada pokušaj uþiniti oba pokreta zajedno. Kombiniranjem ovih
pokreta omoguüavaš publici da misli da im pokazuješ obje strane lopatice, kada zapravo samo
pokazuješ jednu stranu (slika 6). Ponekada üeš zapravo trebati napraviti nešto što se þini poput pola
okreta, kako bi se nešto odjedanput pojavilo na lopatici. Uþini to brzim pokretom prema naprijed.
Ovo kretanje sprjeþava publiku da vidi da si
okrenuo lopaticu. Pokušaj ovo, jako je lagano. Vrlo
je važno da ne zaboraviš þiniti pokrete bez napora i
žurbe. Tajna svakog trika sa þarobnom lopaticom je
4
5
6
ista i koristi njeno kretanje.
Trikovi sa þarobnom lopaticom
46. Lopatica sa novcem
1
Opis trika: Novþiüi na lopatici se množe, te se pretvaraju u novþanicu.
Potrebni dijelovi:
3 razliþita novþiüa, 2 razliþita apoena
Novþanica
2
3 gumene trake
ýarobna lopatica
Priprema: sklopi novþanicu po dužini i nekoliko puta po duljini i zaveži je za
jednu stranu lopatice pomoüu tri gumene vrpce, jednom u centru i po dvije na krajevima. Zalijepi po
jednu od razliþitih novþanica ispod gumenih vrpci. Svaki novþiü mora biti ispod razliþite gumene
vrpce, a svaka od vrpci treba prekrivati sklopljenu novþanicu (slika 1). Pripremi još kovanica na stolu.
Izvoÿenje: Pokaži publici praznu stranu lopatice. Napravi tajnu kretnju lopatice kako bi pomislili da je
prazna s obje strane. Reci: "Ova lopatica je vrlo korisna. Kada mi je potreban novac, moü lopatice
dolazi od ove tri gumene vrpce. Pogledajte ovo!" podigni novþiü koji je isti kao i onaj pod prvom
vrpcom. Zalijepi ga ispod prve vrpce (slika 2). Napravi tajni pokret lopaticom. Publika üe misliti da je
novþiü s obje strane lopatice. Podigni još jedan novþiü koji je iste vrijednosti kao i onaj ispod prve
gumene vrpce. Stavi ga ispod srednje vrpce i reci: "Ovaj novþiü se takoÿer množi." Ovo "dokaži"
20
tajnim pokretom lopatice. Ponovi proces sa treüim novþiüem. Sada makni novþiüe s obje strane lopatice
prstima i kažiprstom. Zapoþni micanjem novþiüa ispod srednje trake, a zatim nastavi sa posljednjom.
Pokaži novþiüe publici i pusti ih da buþno padnu na stol. Budi oprezan! Kada ispuštaš novþiüe na stol,
nemoj okrenuti lopaticu jer üeš otkriti novþanicu. Kada skineš novþiüe napravi kretnju lopaticom i reci:
"Sada vidite da na lopatici nema niþega s obje strane. Ali ja i dalje nemam dovoljno novca." Pomakni
ruku naprijed i napravi pola okreta. Novþanica koju si sklopio prije poþetka izvoÿenja trika pojaviti üe
se na lopatici. Makni novþanicu, rasklopi je i pokaži publici da je prava.
47. Gdje je moja linija?
Opis trika:
Linije se pojavljuju i nestaju sa þarobne lopatice
Priprema: nacrtaj tri linije kredom na jednoj strani lopatice. Ostavi drugu stranu do poþetka izvoÿenja.
Izvoÿenje: Pokaži publici praznu stranu lopatice i reci: "Ovo je moja þarobna lopatica. Pogledajte
zašto." Natjeraj publiku da pomisli da nema niþega na lopatici pomoüu tajnih kretnji. Nacrtaj liniju na
lopatici na drugoj strani od postojeüih linija (slika 1). (toþkaste linije pokazuju mjesto na kojem se
nalaze linije sa druge strane lopatice). Reci: "Ovo je vrlo þudno. Nacrtao sam liniju s jedne strane
lopatice,a ona se automatski pojavila i sa druge." Napravi tajnu kretnju lopatice i pokaži liniju koja se
navodno tek pojavila na drugoj strani lopatice. Sada nacrtaj drugu liniju, u sredini lopatice (slika 2).
Reci: "Ako nacrtam još jednu liniju, što mislite da üe se dogoditi?" Pokaži publici još jedanput kako se
þini da se linija pojavljuje s obje strane lopatice. Nacrtaj treüu liniju. Ovo je nemoguüe! Linije se
nastavljaju duplicirati. Zatraži dobrovoljca koji üe pregledati linije na lopatici. Reci: "Sada pripazite.
Obristati üu gornju liniju na prednjoj strani lopatice." Pomakni lopaticu prema naprijed i napravi pola
okreta. Publika üe vidjeti tri linije i misliti da su se ponovo pojavile. Napravi tajnu kretnju lopatice kako
bi publika mislila da su linije s obje strane lopatice, iako si obrisao samo jednu stranu. Sada obriši
donju liniju druge strane lopatice. Strane üe sada izgledati kao na slici 3 i 4. Reci: "Pomaknuti üu
lopaticu i linija üe skoþiti iznad srednje linije." Pomakni lopaticu i napravi pola okreta. Vrati se na prvu
stranu. Izgleda kao da se linija vratila i skoþila preko srednje linije (slika 3). Reci: "Sada üe opet
preskoþiti srednju liniju." Obriši donju liniju. Napravi pola okreta. Reci: "Sada je opet preskoþila preko
srednje linije". Obriši gornju liniju, tako da je ostala po jedna linija s obje strane. Ponudi lopaticu
nekome iz publike. Reci: "Da li bi možda htjeli pokušati?" Osoba iz publike üe okretati lopaticu s jedne
na drugu stranu, ali naravno neüe se niti jedna linija pojaviti na lopatici i ponovo nestati. Ponovo uzmi
lopaticu. Obriši srednju liniju s jedne strane i pokaži publici obje strane tajnim pokretom. Pola okreta
üe natjerati liniju da se ponovo pojavi. Reci:
"Ponovo je ovdje. Da li bi htjeli pokušati ispoþetka.
Neüemo radije, previše zbunjuje." Obriši posljednju
liniju i stavi lopaticu na stol.
1
2
3,4
48. Koliko sam dužan?
Opis trika:
ýarobna lopatica udvostruþuje vrijednost novþanice koju daje dobrovoljac iz publike, sa 10 na 20 kuna.
Lopatica odbija udvostruþavati novac. Nakon toga lopatica vraüa dobrovoljcu jednu kunu i kaže:
"Dugujem ti 9 kuna."
Potrebni dijelovi:
ýarobna lopatica
3 gumene trake
Novþiü od 1 kune
Olovka i papir
21
Priprema: Napiši na papiriüu "Dugujem ti devet kuna". Sklopi poruku u dva dijela i stavi novþiü od
jednog dolara povrh nje. Nastavi sklapati poruku dok ne postane tanja od novþiüa. Priþvrsti poruku na
lopaticu pomoüu tri gumene trake.
Izvoÿenje: Pokaži publici praznu stranu lopatice i zatraži dobrovoljca da ti posudi novþanicu od deset
kuna. Sklopi novþanicu nekoliko puta i stavi je ispod gumene trake na praznoj strani lopatice (pazi da
publika ne vidi stranu sa rukom napisanom porukom). Reci: "Htio bih udvostruþiti tvoj novac. Nadam
se da ti ne smeta." Napravi tajni pokret lopaticom. Publika üe ponovo vidjeti deset kuna na drugoj
strani lopatice . Reci: "Sada imamo dvadeset kuna, 10 sa svake strane. Nije li to lagano zaraÿen novac?
Ali što danas možeš kupiti sa 20 kuna? Pokušati üemo promijeniti novac u novþanice od 50 kuna."
Napravi samo pola okreta. Publika üe vidjeti samo rukom sklopljenu poruku. Pretvaraj se kao da si
iznenaÿen i pokaži sklopljenu, rukom napisanu poruku. Izvadi novþiü i poruku te ih daj dobrovoljcu
koji üe proþitati poruku glasno. Reci: "Oh ne, nešto je pošlo loše. Mislim da imamo ozbiljan problem!"
Dok govoriš, stavi lopaticu u džep i skini novþanicu. Izvadi lopaticu i stavi je na stol. ýak i ako publika
pregleda lopaticu, neüe moüi pronaüi novþanicu.
2
1
49. Devet do šest
Opis trika:
ýarobnjak pokazuje publici lopaticu sa brojem 9 napisanom na jednoj strani, brojem 6 na drugoj, a na
treüoj 15, tj. 6+9 (kojoj treüoj strani? Lopatica ima samo dvije strane!)
Potrebni dijelovi:
ýarobna lopatica
Olovka
Priprema: Napiši broj 9 na strani lopatice i broj 15 na drugoj. Trebaš koristiti pokret þarobnom
lopaticom u ovom triku, ali ovaj put moraš držati lopaticu pod pravim kutem prema tvojoj ruci i
okretati je s lijeva na desno.
Izvoÿenje: Reci: "Pogledajte kako sam nauþio aritmetiku. Ova lopatica ima broj 9 sa jedne i broj 6 sa
druge strane." Drži lopaticu u ravnini sa svojim bokovima. Publika üe vidjeti broj 6 na lopatici. Napravi
þarobni pokret lopaticom kao što si vježbao. Publika üe sada vidjeti broj 9. Ponovi ovo dva puta i
upitaj: "Koji broj vidite?" Neka odgovore. Reci: "Sada zbrojimo 6 i 9. Što dobijemo?" Publika üe
odgovoriti 15. U ovom trenutku pomakni lopaticu prema naprijed i napravi pola okreta. Broj 15 üe se
pojaviti umjesto broja 9. Pokaži tajnim pokretom da "obje strane" lopatice prikazuju broj 15.
Trikovi s brojevima
50. Pogaÿanje brojeva
Opis trika:
ýarobnjak uspijeva pogoditi bilo koji broj koji publika
odabere, njihovu veliþinu cipela, broj kuüe itd. pomoüu 6
karata
Potrebni dijelovi:
6 karata sa serijom brojeva (ukljuþene su zajedno sa špilom karata)
Priprema: Vježbaj prije izvoÿenja u javnosti.
Izvoÿenje: Pokaži publici karte i zatraži jednoga od njih: "Zamisli jedan broj. Može biti veliþina tvoje
cipele, broj kuüe, ali nemoj reüi koji je broj. Možeš odabrati bilo koji broj izmeÿu 1 i 63. Potraži broj na
kartici i odvoji kartice na kojima se odabrani broj pojavljuje. Sada mi daj te kartice." Kada ponovo
uzmeš kartice sa brojevima, zbroji brojeve u gornjem lijevom uglu karata bez da itko primjeti što þiniš.
Iznenadi publiku tako da kažeš zbroj ovih brojeva.
22
Primjer: odabrani broj je 17 i pojavljuje se na dvije karte. Uzmi ove dvije karte. Zbroji brojeve u
gornjem lijevom uglu i dobiti üeš 17. 16 + 1 = 17
Upamti: mogu se pojaviti sluþajevi kada se odabrani broj pojavljuje na više od dvije kartice. Zbroji
brojeve u gornjem lijevom uglu na svim karticama.
51. Telepatija brojeva
Opis trika:
ýarobnjak uspijeva pogoditi zbroj broja koji je odabrala publika.
Potrebni dijelovi:
Olovka i papiri
Priprema: Reci: "mogu pogoditi rezultat aritmetiþkog izraþuna bez znanja koji ste prvi broj odabrali.
Napisao sam zbroj na ovom komadu papira. Nekome iz publike üu dati ovaj papir." Daj papir nekome
iz publike. Zatraži dobrovoljca. Reci mu: "Možeš odabrati broj sa tri znamenke gdje prva znamenka
mora biti najveüa, npr. 821." Daj dobrovoljcu vremena da razmisli. Reci: "Jesi li spreman? Nemoj mi
reüi broj, veü ga napiši na papiru." Pokaži publici da je papir prazan. Nakon što dobrovoljac napiše broj
zamoli ga: "Sklopi papir kako ne bi vidio broj. Daj mi sklopljeni komad papira. Reci: "Odabrati üu
nekoga iz publike da okrene redoslijed znamenki koje si napisao (kako se þitaju s desna na lijevo) i
oduzme novi broj od broja koji je veü odabran." Daj dobrovoljcu vremena da uþini ono što si ga
zatražio. Sada ga zatraži: "Zbroji znamenke koje si dobio i reci nam rezultat naglas." Zatraži
dobrovoljca koji ima papir na kojem si napisao broj prije poþetka izvoÿenja trika: "Molim te rasklopi
papir koji držiš i reci broj glasno te pokaži ga publici."
Primjer:
Ako prva osoba odabere 725
Druga osoba üe okrenuti broj na 527
Ako oduzmemo ove dvije brojke, dobiti üemo 198
Kada zbrojimo ove znamenke dobijemo: 1 + 9 + 8 = 18
Rezultat üe uvijek biti 18.
52. Pogaÿanje datuma roÿenja
Opis trika:
ýarobnjak uspijeva pogoditi datum roÿenja osobe iz publike.
Potrebni dijelovi: Niti jedan
Priprema: Vježbaj trik dok si sam.
Izvoÿenje: Zatraži dobrovoljca iz publike i reci mu: "Zamisli datum svog roÿenja i uþini izraþune koje
te zatražim:
1. Pomnoži datum roÿenja sa 3
2. Dodaj 5 rezultatu koji dobiješ.
3. Pomnoži ga sa brojem 4.
4. Pribroji novi broj koji si odabrao.
5. Oduzmi 20 od rezultata.
6. Reci konaþan rezultat.
Sada podijeli rezultat sa 30. Dobiti üeš broj i ostatak. Broj üe biti upravo jednak datumu roÿenja i
ostatak üe biti isti kao i broj koji je odabrao dobrovoljac.
53. ýarobni kvadrat
Opis trika:
ýarobnjak pokazuje iznenaÿujuüe sposobnosti raþunanja
Potrebni dijelovi:
Olovka i papir
23
Priprema:
1
2
Nacrtaj kvadrat i podijeli ga u 9 malih kvadratiüa (slika 1). Nauþi
rješenje kako bi ga znao kada bude potrebno. Slika 2 pokazuje rješenje.
Izvoÿenje: Zatraži dobrovoljca iz publike. Objasni da bi trebao biti vrlo
dobar u aritmetici. Reci dobrovoljcu da priÿe i zamoli ga: "pokušaj
napisati brojeve od 2 do 10 unutar kvadrata, tako da ukoliko gledaš
dijagonalno, vodoravno ili okomito, njihov zbroj iznosi 18 te ne smiješ napisati niti jednu znamenku
više od jedanput." Nakon što prvi dobrovoljac pokuša i ne uspije nakon nekoliko puta, zatraži drugog
dobrovoljca, a zatim prikaži rješenje koje si nauþio unaprijed.
54. Hipnotski kalkulator
Opis trika:
ýarobnjak pogaÿa broj koji je nasumiþno odabran
Potrebni dijelovi:
Kalkulatorska kartica (koju si izvadio iz novþanika)
Priprema: vježbaj i nauþi napamet upute
Izvoÿenje: Zatraži dobrovoljca iz publike. Pokaži karticu i reci: "Ovo je hipnotiþki kalkulator. Može
otkriti broj koji je odabrao dobrovoljac." Upitaj dobrovoljca:
1. Odaberi broj, ali ga nemoj reüi glasno
2. Pomnoži broj koji si odabrao sa 9
3. Zbroji znamenke koje si dobio. Rezultat üe uvijek biti 9, tj. znaš da je dobrovoljac došao do brojke
9. zamoli dobrovoljca:
4. Pomnoži rezultat sa 10.
5. Umnožak zbroji sa 10.
6. Sada oduzmi broj koji si najprije odabrao i reci rezultat.
Broj koji dobiješ oduzmi od 100 kako bi dobio broj kojeg je dobrovoljac odabrao na poþetku. Kada
kažeš rezultat publika üe biti iznenaÿena. Kada raþunaš rezultat, pravi se kao da koristiš þarobni
kalkulator.
Primjer:
2 x 9 = 18
1+8=9
9 x 10 = 90
90 + 10 = 100
100 – 98 = 2
Trikovi sa šalicom
55. Zeþevi i þašice
Opis trika:
Tri zeca mijenjaju mjesto prelazeüi iz jedne þašice u drugu.
Potrebni dijelovi: 3 þašice, 4 spužvasta zeca, jedan stol.
Priprema: Ti zapravo imaš þetiri zeca, no publika je vidjela samo tri. Postavi þašice jednu u drugu.
Sakrij þetvrtog zeca u þašicu na dnu. ýašice drži u jednoj ruci, sa vrhovima okrenutim prema gore
(Slika 1).
Izvoÿenje: Pokaži publici tri þašice koje držiš u jednoj ruci i tri spužvasta zeca koja su na stolu i reci:
"Htio bih vam pokazati trik sa tri þašice i tri zeca." Razdvoji þašice jednu od druge poþevši od one na
dnu (Slika 2) a zatim ju okreni na stol (Slika 3) tako da se vrh þašice nalazi na stolu. Okreni zatim
drugu i treüu þašicu. Posloži ih jednu do druge na stolu tako da prva þašica, u kojoj se nalazi zec, bude
24
u sredini. Reci (i uþini to što govoriš): "Molim da obratite pozornost. Uzeti üu zeca i staviti ga na vrh
þašice". Stavi zeca na vrh þašice koja je u sredini. Stavi þašicu koja ti je s lijeve strane na vrh preostale
dvije þašice (Slika 5), reci: "tko može pogoditi u kojoj se sada þašici nalazi zec?". Netko üe sigurno
odgovoriti: "U srednjoj", a ti üeš odgovoriti: "Pogrešno". Kucni prstom po þašicama te ih sve zajedno
podigni od stola. Zec üe biti na stolu! Brzo okreni svaku þašicu. Stavi þašicu u kojoj je zec na onoga
zeca kojega svi mogu vidjeti. Sada se dva zeca
nalaze ispod þašice koja je u sredini. Uzmi još
jednog zeca od preostala dva koja svi vide, i stavi
ga na vrh þašice koja je u sredini (Slika 6). Zatim
stavi þašicu koja ti je s desne strane na vrh þašice
Fig 3
Fig 4
Fig 1
u sredini a þašicu koja ti je s lijeve strane stavi na
Fig 2
vrh tih þašica, kao što si veü ranije napravio.
Pitaj nekoga u publici:"Znaš li gdje je drugi zec?", a on üe odgovoriti:"Ispod druge þašice". Ti üeš
odgovoriti: "Opet pogrešno". Kucni prstom þašice i podigni ih. ýudo nad þudima. Zec je dospio na stol.
"Možda misliš da þašica ima rupu na dnu. Premjestiti üemo zeca kroz dvije þašice". Opet brzo okreni
svaku þašicu. ýašica sa treüim zecom trebala bi biti ona u kojoj se veü nalaze dva zeca (Slika 7). Uzmi
prvu þašicu sa desne strane i stavi ju na srednju þašicu. Uzmi zadnjeg preostalog zeca kojeg publika
vidi i stavi ga na vrh þašica. Stavi treüu þašicu na vrh drugih þašica. Tri þašice üe sada biti složene kao
što je prikazano na Slici 8. Kucni prstom þašice
dva puta i podigni ih zajedno od stola. Tko bi
rekao? Zec je prošao kroz dvije þašice. Zapamti
da je þetvrti zec još uvijek izmeÿu þašica, pa
nemoj rastvarati þašice, ali ih vrati u kutiju dok je
5
6
7
8
još uvijek jedan zec izmeÿu þašica.
56. Suprotni krajevi
Opis trika:
Uspijevaš okrenuti tri þašice tako da dno þašice bude okrenuto prema gore. Meÿutim niti jednom
dobrovoljcu iz publike to ne uspijeva.
Potrebni dijelovi:
3 þašice
Priprema: Nauþi redoslijed þašica napamet i upute za okretanje. Raspored þašice kao na slici 1. Reci:
"Pogledajte kako uspijevam okrenuti tri þašice sa dnom svake okrenutim prema gore u samo tri koraka.
Okrenuti üu samo dvije šalice u svakom koraku."
Korak 1: Okreni þašicu 2 i þašicu 3
Korak 2: Okreni þašicu 1 i þašicu 3
Korak 3: Okreni þašicu 2 i þašicu 3
Sada su okrenute sve þašice. Ostavi ih tako. Zamoli dobrovoljca iz publike da uþini istu stvar.
Rasporedi drugaþije šalice dok publika ne gleda. Okreni srednju þašicu s otvorenim djelom prema gore
(slika 2). Pazi da redosljed nije isti kao redosljed koji si ti napravio, kako dobrovoljac ne bi uspio, þak i
ako uþini isto što si i ti uþinio.
Upamti: ovaj trik nemoj izvesti više od jedanput, jer bi netko
iz publike mogao shvatiti trik.
1
25
2
Trikovi sa kuglicama
1
57. Oslobaÿanje Houdinijevih kuglica
Opis trika:
Tri kuglice nanizane na vezici otpuštaju se nakon izgovorene þarobne rijeþi "Houdini".
Potrebni dijelovi:
4
2
3
Maramica
Vezica
2 velike kuglice
1 eliptiþna kuglica
Tanki konac
Priprema: Prereži vezicu na dva dijela. Sklopi svaki od skraüenih dijelova u dvije polovice. Tankim
koncem zaveži obruþe dobivene sklapanjem vezice (slika 1). Provuci vezicu kroz eliptiþnu kuglicu tako
da se ne vidi spoj (slika 2).
Izvoÿenje: Pokaži publici kuglicu na vezici i reci: "Ovdje imam dvije vezice sa jednom kuglicom na
njima. Staviti üu još dvije kuglice sa svake strane." Uvuci okrugle kuglice sa svake strane vezice (slika
3). Zamoli dobrovoljca da zaveže krajeve jedne vezice sa lijeve i desne strane kuglica (slika 4). Dok
drži krajeve vezice pokrij kuglice maramicom. Drži kuglice (ispod maramice) i povuci vezice sa svake
strane, kao na slici 4. Reci þarobnu rijeþi "Houdini". Spoj üe puknuti i moüi üeš izvaditi kuglice i
pokazati ih publici.
58. Slobodni prsten
Opis trika:
1
2
Prsten provuþen kroz vezicu i sigurno zavezan pronalazi put
do þarobnjakovog prsta.
Potrebni dijelovi:
Vezica, 2 okrugle kuglice, prsten posuÿen iz publike,
maramica.
Priprema: Dobro uvježbaj trik
Izvoÿenje: Na polovici sklopi vezicu. Zamoli dobrovoljca iz publike da ti posudi prsten. Provuci
vezicu kroz prsten (slika 1). Provuci krajeve vezice kroz omþu (slika 2) i osiguraj prsten na vezici. Dok
to þiniš reci: "Vežem prsten koji sam upravo posudio od ove drage gospoÿe i uvlaþim još dvije kuglice
kraj njega." Postavi kuglice kao na slici 3. Reci: "Trebao bi dva dobrovoljca koji üe mi pridržati jedan
kraj vezice kako ne bi mogao osloboditi prsten bez oslobaÿanja krajeva vezice."
Odaberi dva dobrovoljca i dopusti im da drže jedan kraj vezice. Sada prekrij prsten i kuglice
maramicom. Tvoje ruke se sada takoÿer ne vide. Ispod maramice oslobodi vezicu sa prstena (slika 4).
Stavi prsten na jedan od prstiju. Kuglice zamotaj u maramicu.
Reci dobrovoljcima: "Povucite krajeve vezice prema sebi." Podigni maramicu i svi üe biti iznenaÿeni
kada vide da je vezica prazna. Rasklopi vezicu u kojoj se nalaze kuglice, ali ne i prsten.
26
Trikovi sa kockama
59. ýarobna kocka
Opis trika:
ýarobnjak nikad ne kaže krivi broj za zbroj na kockama
Potrebni dijelovi:
1
2
Par kocki
Papir i olovka
Priprema: Napiši broj 7 na komadu papira. Sklopi papir.
Izvoÿenje: Zamoli dobrovoljca i publike da zadrži papir na kojem si napisao broj 7. Pronaÿi još jednog
dobrovoljca i zamoli ga: "Odaberi jednu kocku i stavi drugu u kutiju. Stavi kocku na stol i ne zaboravi
broj koji se pojavio s gornje strane. Okreni kocku i upamti broj sa suprotne strane (obrnute gornjoj).
Zbroji dva broja i napiši rezultat na komadu papira. Zamoli prvog dobrovoljca: "Pokaži publici broj
koji sam napisao na poþetku." Zamoli dobrovoljca koji je bacio kocku da pokaže publici svoj papir.
Upamti: nemoj izvoditi ovaj trik dva puta za redom. Trik se može izvesti i na naþin da se bace dvije
kocke, ali u tom sluþaju ne zaboravi napisati broj 14 (umjesto 7) na papiru koji üeš unaprijed pripremiti.
Trikovi sa šeširom
4
1
2
3
60. Voda koja nestaje
Opis trika:
Šešir u koji je nalivena voda se ne smoþi.
Potrebni dijelovi:
2 male papirnate þašice
Šešir
Priprema: oprezno izreži dno jedne od þaša tako da najprije škarama pritisneš u centru kako bi mogao
lakše zarezati (slika 1), a zatim izreži vrh druge þašice (slika 2). Stavi þašicu sa slike 1 unutar þašice
kojoj je izrezan vrh, da bi izgledalo kao da je samo jedna þaša. Stavi posudu s vodom i dvostruku
þašicu na stol. Stavi šešir na svoju glavu.
Izvoÿenje: Skini šešir i pokaži publici da je prazan iznutra. Stavi šešir na stol sa rubovima okrenutim
prema gore. Rubovi šešira bi trebali biti iznad publikine razine oþiju, kako ne bi mogli vidjeti unutar
šešira. Stavi dvostruku þašicu u šešir i reci: "Natoþiti üu vode u šalicu u šeširu." Stavi ruku u šešir i
izvadi unutarnju þašicu bez dna, a ostavi vanjsku þašicu u šeširu (slika 3). Stavi þašicu bez dna na stol,
ali pripazi da nitko ne vidi da nema dna. Natoþi vodu u þašicu koja se nalazi u šeširu, ali ne do kraja.
Reci: "Vidite da izgleda kao da voda ulazi u šešir, ali ustvari odlazi u šalicu." Pokaži šalicu na stolu.
Publika üe misliti da üe se šešir namoþiti iznutra.
Pretvaraj se kao da si uþinio pogrešku i zaboravio staviti þašicu unutar šešira: "Ups, napravio sam
pogrešku. Zaboravio sam staviti šalicu u šešir." Podigni þašicu sa stola i stavi je u þašicu koja se i dalje
nalazi u šeširu, kako bi ponovo izgledalo kao da se radi o samo jednoj þašici (slika 4). Reci: "Nema
veze, pokušat üu to popraviti." Uzmi dvostruku þašicu iz šešira i izlij vodu u posudu. Pokaži publici da
je šešir prazan i suh.
27
Trikovi sa partnerom
61. Šesto þulo
Opis trika:
Dobrovoljac odabere jedan od šest predmeta složenih na stolu, a ti identificiraš objekt iako stojiš
okrenut leÿima
Potrebni dijelovi:
Šest razliþitih predmeta kao što su žlica, vilica, šalica, tanjur nož i sol. Drugi primjer bi bio: olovka,
kemijska olovka, nalivpero, ravnalo, gumica i šiljilo.
Priprema: Stavi odabrane dijelove na stol. Dok ih rasporeÿuješ, reci glasno: "Jedan ovdje, dva ovdje,
tri tamo" i tako dalje. Svaki put kada kažeš "tamo" podigni razliþiti predmet rukom kako bi tvoj partner
vidio broj (brojevi se dogovaraju prije trika). Zamoli dobrovoljca iz publike i naravno odaberi partnera
iz publike. Reci: "Okrenuti üu ti leÿa... Kako se zoveš? Ivan? Dobro Ivane, podigni predmet i pokaži ga
svima. Ja üu se nakon toga okrenuti i pokušati pogoditi koji si predmet odabrao." Stani leÿima
okrenutim prema partneru. Okreni se ponovo. Pogledaj stol kraj kojeg stoji tvoj partner. On üe staviti
ruku na stol i ponašati se potpuno prirodno. Ali broj prstiju koje stavi na stol üe pokazati o kojem se
predmetu radi. Ako tvoj partner ne stavi ruku na stol, znati üeš da se radio o broju šest.
62. Leteüa kocka leda
Opis trika:
ýarobnjak üe uspjeti podignuti kocku leda iz þaše koristeüi vezicu.
Izvoÿenje: ýarobnjak zamoli nekoga od gledatelja da podigne kocku leda iz þaše
koristeüi samo vezicu. Nakon što u nekoliko pokušaja ne uspije, þarobnjak stavlja
vezicu preko kocke leda i malo posoli led. Nakon nekoliko sekundi üe se vezica
zalijepiti za kocku leda i može je se podignuti.
Upamti: ovo možeš uþiniti leÿima okrenutim publici, a efekt je vrlo impresivan.
Kada dobrovoljac završi s recitacijom ili pjevanjem, vraüa se þarobnjak.
Dobrovoljac stavlja ruke zajedno i þarobnjak primjeüuje koja ruka izgleda bljeÿe od
druge. Ovo je ruka u kojoj se nalazi predmet, jer dok je dobrovoljac držao ruku
gore, ruka je dobila manje krvi pa izgleda blijedo.
63. Pronaÿi sakriveni predmet
Opis trika:
ýarobnjak üe pronaüi sakriveni predmet
Izvoÿenje: ýarobnjak zamoli nekog iz publike da sakrije neki predmet u bilo kojoj ruci. Kada
þarobnjak izaÿe iz sobe, dobrovoljac treba dignuti ruku u kojoj je sakrio predmet i nešto recitirati ili
pjevati.
Kada dobrovoljac završi s recitacijom ili pjevanjem, vraüa se þarobnjak. Dobrovoljac stavlja ruke
zajedno i þarobnjak primjeüuje koja ruka izgleda bljeÿe od druge. Ovo je ruka u kojoj se nalazi
predmet, jer dok je dobrovoljac držao ruku gore, ruka je dobila manje krvi pa izgleda blijedo.
64. ýarobnih 9
Opis trika:
ýarobnjak dobro pogaÿa ishod matematiþkog pitanja.
Potrebni dijelovi:
Papir i olovka
Priprema: Pripremi komad papira i na njemu napiši broj 9.
28
Izvoÿenje: ýarobnjak uzima komad papira i daje ga jednom od gledatelja u publici na þuvanje.
ýarobnjak upita još jednog dobrovoljca da odabere broj izmeÿu 1 i 9, pomnoži ga sa 9, a zatim zbroji
znamenke u svojem odgovoru. Kod množenja sa 9, suma üe uvijek biti 9. Drugim rijeþima, ako je
dobrovoljþev odgovor 27, u tom sluþaju zbraja 2+7. ako dobije 36, tada je potrebno zbrojiti 3 + 6. tada
þarobnjak zamoli osobu koja drži papir neka je otvori, koji na svaþije iznenaÿenje pokazuje isti broj
koji je dobio dobrovoljac.
ýarobnjak može dodati još jedan trik kako bi bio još kompliciraniji. Nakon zbrajanja znamenki, zamoli
osobu da doda broj 1, pomnoži s ostatkom sa brojem 4 i dodaj broj 4. Odgovor je 44, zar ne?
65. Nevjerojatnih tri
Opis trika:
ýarobnjak üe predvidjeti ishod matematiþkog pitanja
Potrebni dijelovi:
Papir i olovka
Priprema: ýarobnjak pripremi priprema papir sa napisanim brojem 3.
Izvoÿenje: ýarobnjak uzima papir i daje ga nekome iz publike na þuvanje.
Nakon toga þarobnjak zatraži novog dobrovoljca da odabere broj izmeÿu 1 i 9, pomnoži ga sa 2, doda 6
i podijeli rezultat sa 2. Sada þarobnjak pita dobrovoljca da oduzme broj koji je odabrao od posljednjeg
rezultata.
Tada þarobnjak pita osobu koja drži papir da ga otvori i pokaže svima da je odgovor dobrovoljca isti
kao i broj napisan na poruci.
66. Tajanstvema kocka
Opis trika:
ýarobnjak üe pogoditi broj koji je dobrovoljac odabrao sa kocke
Potrebni dijelovi:
Kocka
Izvoÿenje: þarobnjak zamoli nekoga iz publike da odabere broj na kocki, stavi kocku prema gore i
zapamti broj koji je odabrao. Osoba tada vrati kocku þarobnjaku iza njegovih leÿa. ýarobnjak prstom
pritisne prstom þvrsto na kocku. Buduüi da je broj prikazan na kocki napravljen od malih utora, ovi
znakovi ostaju na njegovom prstu nakon pritiska. Kada pomakne ruku naprijed govoreüi þarobne rijeþi,
može jednostavno pogledati broj na prstu i na iznenaÿenje publike otkriti koji je broj odabrao
dobrovoljac.
67. Balon koji mijenja boje
Opis trika:
ýarobnjak probuši balon, ali balon samo promijeni boju.
Priprema: Stavi svjetliji balon unutar tamnijeg. Napuši unutarnji, zaveži þvor i stavi ga unutar
tamnijeg balona. Sada napuši tamniji balon i zaveži þvor na kraju. Publika vidi samo tamniji balon.
Izvoÿenje: ýarobnjak pokazuj publici balon te tijekom izgovaranja þarobnih rijeþi oprezno probuši
vanjski balon. Publika oþekuje da balon nestane, ali na njihovo iznenaÿenje umjesto toga vide da je
balon promijenio boju.
68. Natprirodni prsten
Opis trika:
Prsten se tajanstveno kreüe po gumenoj traci.
Potrebni dijelovi:
Prsten, gumena traka
Izvoÿenje: ýarobnjak pokazuje gumenu traku publici i
posuÿuje prsten od jednog gledatelja. ýarobnjak stavlja prsten
29
na gumenu traku i malo rastegne gumu. Kada pusti denu ruku, prsten se pomiþe na lijevu stranu i
obrnuto. Na taj naþin se þini da se prsten kreüe sam od sebe. Najbolje je koristiti puno þarobnih rijeþi
prilikom izvoÿenja ovog trika.
69. Leteüi papar
Opis trika:
Papar üe se podiüi sa stola i zalijepiti na þešalj
Potrebni dijelovi:
ýešalj
Priprema: ýarobnjak protrlja þešalj na odjeüu i na taj naþin ga napuni
statiþkim elektricitetom
Izvoÿenje: ýarobnjak stavi malo soli i papra na stol. Kada prinese þešalj
mješavini soli i papra, papar üe privuüi statiþki elektricitet te üe se þiniti da
leti prema gore.
70. ýarobni novþiü
Opis trika:
ýarobnjak üe otkriti koji novþiü je najstariji
Priprema: Potrebno je najstariji novþiü staviti u frižider.
Izvoÿenje: ýarobnjak stavlja sve novþiüe u šešir i najavljuje da može izvaditi najstariji meÿu njima.
Nakon toga, pronalazi najhladniji novþiü i na iznenaÿenje vadi najstariji.
71. Prozirna boja
Opis trika:
ýarobnjak üe otkriti koje boje je flomaster iza njegovih leÿa
Potrebni dijelovi:
Malo zrcalo
Nekoliko flomastera u boji
Priprema: ýarobnjak sakriva malo zrcalo u džep jakne. ýarobnjak drži malo zrcalo u desnoj ruci
ispred sebe. Okreüe se leÿima flomasterima i zatraži nekoga iz publike da stavi jedan odabrani u lijevu
ruku iza njegovih leÿa. Pogleda u zrcalo prilikom izgovaranja þarobnih rijeþi i otkriva boju flomastera
koji je stavljen u njegovu ruku.
72. Balansirajuüa maslina
Opis trika:
Maslina üe stajati na þarobnjakovu prstu sama od sebe
Potrebni dijelovi:
Maslina
ýaþkalica
Priprema: ýarobnjak uzima þaþkalicu i stavlja je na svoj prst, bez da publika vidi.
Izvoÿenje: ýarobnjak kaže publici: "Mogu držati maslinu na vrhu prsta." Dok izgovara þarobne rijeþi,
þarobnjak stavlja maslinu na vrh þakþalice. Dok je prednja strana prsta okrenuta prema publici, þiniti üe
se da zaista balansira maslinu na prstu
30
73. Vrh olovke
Opis trika:
ýarobnjak üe otkriti gdje se nalazi vrh olovke
Potrebni dijelovi:
Olovka
Papir
Izvoÿenje: þarobnjak upita nekoga iz publike da zamota olovku u papir kako ne bi bilo moguüe vidjeti
koji kraj ima olovku, a koji gumicu. Nakon što zamota olovku, þarobnjak je drži izmeÿu palca i
kažiprsta, u sredini. Kada þarobnjak lagano popusti pritisak prstiju, olovka üe se nagnuti prema težoj
strani, a vrh üe pokazati prema gore. ýarobnjak tada otkriva koja strana ima vrh te dramatiþno podere
papir u koji je zamotana olovka.
74. Jaki þarobnjak
Opis trika:
ýarobnjak podere sklopljeni papirnati ubrus, dok to isto drugima ne uspijeva
Potrebni dijelovi:
Papirnati ubrus
Priprema: Uzmi papirnati ubrus, sklopi ga i smoþi iznutra
Izvoÿenje: Podijeli papirnate ubruse publici i reci im da ih smotaju. ýarobnjak uzima pripremljeni
ubrus i dok svi pokušavaju potrgati svoj ubrus, þarobnjak jedini uspijeva.
75. ýarobna ruka
Opis trika:
Linija prelazi kroz þarobnjakovu ruku, od stražnje strane ruke do dlana.
Potrebni dijelovi:
Olovka koja ostavlja jasne tragove
Izvoÿenje: ýarobnjak nacrta liniju koja prolazi brazdama na njegovoj ruci. Sklopi ruku i brzo je otvori,
a zatim nacrta liniju na stražnjoj strani ruke. Nakon toga je obriše objašnjavajuüi da je linija samo
prošla kroz njegovu ruku u dlan. Kada otvori ruku, publika üe vidjeti dvije linije.
Prijedlozi za pripremanje predstave:
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Nakon što nauþiš sve trikove, možeš pripremiti
predstavu. Tajna bilo koje uspješne predstave jest u
tome da nisu prekratke ili predugaþke, tako da ne
možeš i ne smiješ pripremiti svih 75 trikova u
jednoj predstavi. Odaberi jedan ili dva trika iz svake
grupe trikova i pripremi vlastitu predstavu.
31
Primjeri za trikove u tvojoj predstavi:
Primjer 1:
1. Lopatica sa novce (sa þarobnom lopaticom)
2. Pogaÿanje brojeva (sa kartama)
3. Kako došlo, tako prošlo (þarobni novþanik)
4. Zeþevi i þašice (þašice)
5. Leteüi prsten (þarobni štapiü)
6. Dvostruka pogreška (karte)
7. Oslobaÿanje Houdinijevih kuglica (kuglice)
8. Šesto þulo (trik sa partnerom)
Primjer 2:
1. Suprotni krajevi (þašice)
2. Naprstak koji se množi (naprstak)
3. Zeþevi iz vedra neba (konusna þaša)
4. Ljepljivi štapiü (karte)
5. Dvostruka pogreška (karte)
6. Oslobaÿanje Houdinijevih kuglica (kuglice)
7. Šesto þulo (trik sa partnerom)
8. ýarobni kvadrat (brojevi)
Naveli smo dva primjera za predstavu koja neüe biti niti preduga, niti prekratka, takoÿer smo odabrali
trikove razliþite težine. Upamtite da smo naveli razliþite dijelove potrebne u svakoj predstavi. Na ovaj
naþin predstava dobiva na raznolikosti i pomaže ti postiüi dojam da si þarobnjak sa razliþitim
vještinama. Pripremi razliþite predstave ili razliþite duljine u skladu sa godištem tvoje publike.
Prikladno se obuci prije svake predstave i pripremi dodatne predmete kao što su stolnjak, znak sa
tvojim imenom, pozadinska glazba i rukavice. Što više predmeta dodaš, više üeš dobiti na atmosferi.
Ipak, atmosfera predstavlja vrlo važan dio svijeta þarolije.
Internet: http://www.amav.com
Email: [email protected]
AMAV ENTERPRISES © all right reserved
DIAMANT TOYS LTD. © all right reserved
32
BK75CRO
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
537 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content