close

Enter

Log in using OpenID

2011 - Hura

embedDownload
Organizatori:
Više o Croatia Effie Awards na
www.croatiaeffie.com
1
Popis pobjednika Croatia Effie natjecanja 2011w.
2
Kategorija
Nagrada
Naziv brenda /
kampanje
OglašivaË
Agencije
Grand Prix
Platina
Studenac Garancija dobrog
gemišta
Podravka
Bruketa&ŽiniÊ,
Unex MPG
PiÊe
Zlato
Studenac Garancija dobrog
gemišta
Podravka
Bruketa&ŽiniÊ,
Unex MPG
Srebro
Dukat trajno
mlijeko - Dukat
trajno mlijeko
u boci
Dukat mlijeËna
industrija
BBDO Zagreb,
Unex MPG
Bronca
KarlovaËko - Karlo
KarlovaËko pivo
Bruketa&ŽiniÊ,
Digitel Medijski
Servisi,
Mediacor
Roba široke
potrošnje
Bronca
Angal - Raspršite
grlobolju u trenu!
Sandoz
McCann Erickson,
Zenit Media
Financijske i
osiguravajuÊe
usluge
Zlato
Raiffeisen Bank PjevaË
Raiffeisenbank
Austria
Bruketa&ŽiniÊ,
Imago reklamna
agencija,
Brlog
Telekomunikacijske
usluge
Zlato
Tele2 - Smiley
Tele2
Bruketa&ŽiniÊ OM,
Media polis,
Organizacija
Zlato
Tomato - Puc’ ga
Medo
VIPnet
Grey Worldwide
Zagreb,
McCann Erickson
Srebro
Vip - Vip Business
VIPnet
Grey Worldwide
Zagreb,
McCann Erickson
Srebro
Tele2 - Jaaavi se!
2011
Tele2
Bruketa&ŽiniÊ OM,
Media polis
Finalist
Bonbon Zadovolji se sam
Hrvatski Telekom;
odjel bonbon
Digitel,
Digitel Medijski
Servisi
Neprofitabilne /
Pro-Bono, humanitarne kampanje
Srebro
Korak u život Korak u život
Rotary klub Zagreb
Kaptol
Digitel,
Gingernet,
Premisa
Korporativni ugled,
image i identitet
Srebro
Hrvatska Lutrija Za sve koji se vole
igrati
Hrvatska Lutrija
Imago reklamna
agencija
Ostalo
Bronca
Majlonke Majlonke
Outdoor Akzent
Imago reklamna
agencija
RijeË organizatora
VeÊ treÊu godinu zaredom Hrvatska je dio meunarodne inicijative Effie koja u više od Ëetrde­set zemalja
diljem svijeta i na tri regionalna natjecanja nagrauje vrhunska marketinška postignuÊa.
Pri tome je najvažnija poruka o uËinkovitosti i rezultatima marketinških komunikacija koja je neovisna o
veliËini, trajanju i raznovrsnim kombinacijama korištenih medija.
I ove su godine radovi prijavljeni na domaÊe natjecanje bili izvanredni, a o njihovoj visokoj kva­liteti i žestokoj
konkurenciji vrlo uspješnih i efikasnih kampanja svjedoËi i mala bodovna razlika izmeu onih najbolje ocijenjenih.
U želji da natjecanje iduÊe godine bude još bogatije, srdaËno vas pozdravljamo!
Organizacijski odbor Croatia Effie 2011
Dunja Ivana Togonal, Iva Kutle, Mario Fraculj
Žiri Croatia Effie Awards 2011.
Žiri treÊeg hrvatskog Effie natjecanja sastoji se od 24 Ëlana, a ukljuËuje predstavnike oglašivaËa, kreativnih i medijskih agencija, medijskih kuÊa te agencija za odnose s javnošÊu i istraživanje tržišta. Sastavljen je od visokopozicioniranih menadžera oglašivaËa i direktora agencija s dugogodišnjim iskustvom u
kljuËnim segmentima kao što su planiranje, istraživanje, mediji, kreativnost itd..
Predsjednik žirija: Dorjan ZadkoviÊ (Tomato)
Ostali Ëlanovi: Anita BoltužiÊ (ZagrebaËka pivovara), Nikola ŽiniÊ (Bruketa&ŽiniÊ OM), Vladimir GnjidiÊ
(Dukat), Andrea Šumanovac (Unex grupa), Marko Makovac (Microsoft
Hrvatska), Iva Hlavka (Grey Worldwide Zagreb), Damir BrËiÊ (Publicis), Marina »uliÊ Fisher (Pleon Partner), Iris Žarkov Štambuk (McCann Erickson), Danijel Štih (Splitska banka),
Iva KaligariÊ (Imago reklamna agencija), Nataša KreziÊ (B.net), Ante ŠalinoviÊ (Ipsos Puls), Dino Komar
(TDR), Ana JaziÊ (Hrvatska Lutrija), Nevenka Hendrih (Hendal), Diana Nola ŽivkoviÊ (Hrvatska pošta),
Krešimir BrliÊ (Outdoor Akzent), Miro BižiÊ (RTL Hrvatska),
Alice Almer (24sata), Siniša Waldinger (BBDO Zagreb), Julijana Vrbanek
(Digitel medijski servisi), Aleksandra –ermanoviÊ (Mediacor)
3
GRAND PRIX
PI∆E
PALTINUM
ZLATO
Studenac - Garancija dobrog gemišta
OglašivaË:
Podravka (Emilija SaËer, Maja Vresk, Dario Zvonar)
Agencije:
Bruketa&ŽiniÊ (Tanja ŠkoriÊ, Vanja OsredeËki, Ivan »epelak, Ana ŠutiÊ, Ana BeliÊ,
Davor Rukovanjski, Nikola ŽiniÊ)
Unex MPG (Valentina SofriÊ MaruniÊ)
Sažetak:
Tržište mineralnih voda je niz godina u padu, potrebno ga je reaktivirati. Studenac se pokazao kao
idealna mineralna voda za gemište. Taj benefit u skladu sa navikama odabrane ciljne skupine koja
cijeni opuštajuÊe neformalne trenutke druženja s bližnjima bio je idealan odmak od uobiËajene komunikacije voda. UvažavajuÊi lokalnu tradiciju, kampanjom su ljubitelji ovog nezahtjevnog “narodskog”
piÊa postali ambasadori razliËitih omjera vina i vode od kojih je svaka kombinacija ispravna. Slogan
“Studenac - Garancija dobrog gemišta” pozicionirao ga je kao mainstream brand, koji je znaËajno
poveÊao prodaju i digao brand awareness.
4
PI∆E
SREBRO
Dukat trajno mlijeko - Dukat trajno mlijeko u boci
OglašivaË:
Dukat (Vladimir GnjidiÊ, Jasminka RomaniÊ, Saša Belša)
Agencije:
BBDO Zagreb (Siniša Waldinger, Kristina GraËan, Miro PeriÊ, Suzana JunkoviÊ, Željko KrešiÊ)
Unex MPG (Valentina SofriÊ MaruniÊ)
Kabinet (Nejc Pohar, Suzana Pandek)
Sažetak:
Nova boca za Dukat trajno mlijeko svojim naprednim karakteristikama omoguÊava oËuvanje svih prirodnih kvaliteta mlijeka, od
trenutka punjenja pa sve do stola potrošaËa.
U uvjetima opÊe krize, jake konkurencije i sve snažnijih robnih marki
maloprodajnih lanaca, Dukat je morao uËvrstiti svoju tržišnu poziciju
te je putem predstavlja­nja novog pakiranja uspio ne samo dosegnuti, veÊ i višestruko premašiti zadane ciljeve poveÊanja tržišnog udjela i prodanog volumena trajnog mlijeka.
Nova boca i prateÊa kampanja su u kategoriju u kojoj je inovacija
gotovo zaboravljen pojam donijeli nešto novo, a potrošaËi su to prepoznali.
PI∆E
BRONCA
KarlovaËko - Karlo
OglašivaË:
KarlovaËka pivovara (Kristijan GregoriÊ, Roko Kero, Renata KneževiÊ, Ivana Kaleb VuletiÊ)
Agencije:
Bruketa&ŽiniÊ (Nikola ŽiniÊ, Ivanka MabiÊ, Martina IvkiÊ)
Digitel Medijski Servisi (Dejan Kutnjak)
Mediacor (Aleksandra ĐermanoviÊ)
Sažetak:
KarlovaËko pivo 2009. gubi korak sa svojim potrošaËima
što rezultira padom u imidž vrijednostima brenda i padom stalne baze potrošaËa.
3 vodeÊa pivska brenda postaju sve sliËnija ukazujuÊi na
potrebu za diferencijacijom od konkurencije.
Rezultat strategije je interaktivna kampanja inspirirana reality TV-om koja potiËe dvosmjernu komunikaciju potrošaËa s brendom, te nova zvijezda KarlovaËkog - mladiÊ Karlo.
Kampanja je postigla i premašila oËekivane ciljeve - uspjela je diferenicirati brend od konkurencije što
je dovelo do poveÊanja tržišnog udjela i imidž vrijednosti brenda.
5
ROBA ©IROKE POTRO©NJE
BRONCA
Angal - Raspršite grlobolju u trenu!
OglašivaË:
Sandoz (Dina Štern, Morana GeriÊ, Igor HaraloviÊ)
Agencije:
McCann Erickson (Igor MladinoviÊ, Jadranka KoliÊ-Krželj,
Evelina VraniÊ, Iris Štambuk Žarkov, Petra GaliÊ)
Zenit Media (Ivan BlaÊe)
Sažetak:
PoveÊanje tržišnog udjela i uspon sa 7. na 3. mjesto po prodaji jasan je cilj. Shodno tome odluËili smo se za jasnu komunikaciju koristeÊi formu celebrity testimoniala, ali s kreativnim odmakom kroz
upeËatljivu metaforu. Porastom prodaje od 488% u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, pove­Êanjem tržišnog udjela za više
od 13% i dolaskom na 2. mjesto na tržištu potpuno je jasno da je
kampanja bila i više nego uËinkovita! U veljaËi je prvi put u povijesti
Sandoz postao kompanija broj 1 na hrvatskom OTC tržištu s 12,45%
tržišnog udjela.
Financijske i osiguravaju∆e usluge
ZLATO
Raiffeisen Bank - PjevaË
OglašivaË:
Raiffeisen Consulting (Iva Radaš, Ines Koštek, Dražen NikoliÊ, Stanka Bajo)
Agencije:
Bruketa&ŽiniÊ (Vanja OsredeËki, Tanja ŠkoriÊ, Ivan »epelak, Davor Bruketa)
Imago reklamna agencija (Nada DasoviÊ)
Brlog (Tin KadoiÊ)
Sažetak:
Ekonomskom krizom znaËajno su smanjeni zahtjevi za stambenim kreditima. RBA je osmislila ponudu
uz koju sami regulirate ratu i naËin otplate. Pod headlineom “Imamo sluha za život” stvoren je lik “PjevaËa”,
zadovoljnog korisnika RBA koji se zarekao da Êe nakon
useljenja mjesec dana pjevati. 14 virala zabavnih performansa snimljeno je i distribuirano PR i online kanalima. Na osnovi prikupljenih komentara gledatelja producirani su TV spotovi koji otkrivaju cijelu priËu. Rezultati
su ukljuËivali preko 240.000 pregleda videa i 14.000 facebook fanova, a zahtjevi za stambenim kreditima RBA
poveÊani su za 34%.
6
Telekomunikacijske usluge ZLATO
Tele2 - Smiley
OglašivaË:
Tele2 (Mikhail Chernyshev, Silvana Ban, Maja »ulig)
Agencije:
Bruketa&ŽiniÊ OM (Moe Minkara, Kitica KekiÊ, Goga Golik,
Dunja DelaË, Helena RosandiÊ, Zrinka Jugec, Klara ŠimunoviÊ)
Media polis (Sanja VukoviÊ)
Organizacija (Tomica Hrupelj)
Sažetak:
Od dolaska u Hrvatsku 2005. godine, Tele2 je zauzeo poziciju cjenovno najpovoljnijeg teleoperatora. U lipnju 2010. Tomato je ugrozio
tu poziciju. T-mobile i Vipnet uvode nove proizvode namijenjene korisnicima bonova koji Ëine najveÊi segment Tele2 potrošaËa.
Lansiranjem inovativne tarife i kampanjom Smiley broj korisnika
bonova Tele2 poveÊan je 14%, percepcija najpovoljnijeg operatora
poveÊana je za 7 postotnih poena u odnosu na najbližeg konkurenta. Ideja je bila napraviti revoluciju, pružiti mladima proizvod i priliku
da izraze svoje stavove i osjeÊaje surfanjem, sms-ovima i na ulici.
Telekomunikacijske usluge
ZLATO
Tomato - Puc’ ga Medo
OglašivaË:
VIPnet (Dorjan ZadkoviÊ, Donald MudriniÊ, Frane MajstoroviÊ,
Marijana Matan UnkoviÊ)
Agencije:
Grey Worldwide Zagreb (Dragan LakiÊeviÊ, Vedran Klemens, Nina IvankoviÊ,
Maja TonkoviÊ, Nina PetroviÊ)
McCann Erickson (Željka IvoševiÊ)
Sažetak:
Kako bismo uËvrstili poziciju Tomata kao najjeftinije mobilne usluge u percepciji korisnika, iskorištena je
sinergija prepoznatljivog vizualnog identiteta Tomato brenda, novog
slogana, izvrsno prihvaÊenih likova Ante i Suseda te nove medijske
strategije. Ovakav pristup rezultirao je pozicioniranjem Tomata kao
“najjeftinijeg” u percepciji korisnika, izvrsnim vrijednostima pokazatelja komunikacijske uËinkovitosti koje su bile daleko iznad planiranih, a
osobito iznad prosjeËnih vrijednosti za telekom sektor. Efikasnost kampanje potvruje upravo pove­Êanje ukupnog broja novih Tomato korisnika tijekom kampanje koji daleko premašuje sve planirane ciljeve.
7
Telekomunikacijske usluge
SREBRO
Vip - Vip Business
OglašivaË:
VIPnet (Alen RaniloviÊ, Jelena Cvija, Frane MajstoroviÊ, Marijana Matan UnkoviÊ)
Agencije:
Grey Worldwide Zagreb (Dubravko OpašiÊ, Veljko Žvan, Joško Jurešin, Nina PetroviÊ)
McCann Erickson (Željka IvoševiÊ, Blaženka DugandžiÊ)
Sažetak:
Duhovitom priËom iz ureda, u kojem neodgovorni zapo­slenik
pokušava sabotirati posao, a tajnica ga korištenjem komunikacijskih sredstava sprjeËava, promovirano je Vip cjelovito komunikacijsko rješenje za poslovne korisnike. Usprkos tržišnim izazovima te
ambicioznim poslovnim i komunikacijskim ciljevima, kampanja je
premašila sva oËekivanja. Broj novih korisnika porastao je za 57%.
Svi pokazatelji komunikacijske uËinkovitosti premašeni su. Sinergijom kreativnog rješenja i efikasne medijske strategije ostvareni su svi
ciljevi, a Vip je uspješno pozicioniran kao pružatelj integriranih usluga za segment malih i srednjih poslovnih korisnika.
Telekomunikacijske usluge
Tele2 - Jaaavi se! 2011
OglašivaË:
Tele2 (Mikhail Chernyshev, Silvana Ban, Maja »ulig)
Agencije:
Bruketa&ŽiniÊ OM (Moe Minkara, Thomas Bauer, Dunja DelaË,
Helena RosandiÊ, Klara ŠimunoviÊ, Zrinka Jugec)
Media polis (Sanja VukoviÊ)
Sažetak:
Tele2 je sponzor Hrvatske rukometne reprezentacije od 2006. godine. Kroz sponzorstvo i rukometne kampanje u 2009. i 2010. godini
bazirane na sloganu “Jaaavi se!” Tele2 je postigao prepoznatljivost i
emocionalnu povezanost s potrošaËima.
Izazov je bio nastaviti niz uspješnjih rukometnih kampanja, prenijeti
poklik “Jaavi se” iz rukometnih dvorana u svakodnevne životne situacije i tako stvoriti još veÊu povezanost Tele2 i potrošaËa. Svijesti o
brandu poveÊana je za 3%, percepcija tržišnog lidera u cijenama
poboljšana je sa 7.5 na 15.7 postotna poena razlike u odnosu na
najbližeg konkurenta Tomato.
8
SREBRO
Telekomunikacijske usluge FINALIST
Bonbon - Zadovolji se sam
OglašivaË:
Hrvatski Telekom d.d.; odjel bonbon (Ana Leko, Lordan KondiÊ)
Agencije:
Digitel (Iva Kutle, Nada Kaurin, Tonka Lujanac, Sandra AntoliÊ, Nina Mimica, Neven Malenica)
Digitel medijski servisi (Ana Nimani, Elizabeta Kozina)
Sažetak:
Uz prezasiÊeno tržište, izazovan zadatak nam je bio
kako poveÊati primijeÊenost branda unutar ciljne
skupine i ostvariti odreene prodajne rezultate.
OdluËilo smo kampanju razraditi u smjeru samozadovoljavanja, jer kao i u seksu, tako i u telekomunikacijama svatko sam zna što ga najviše zadovoljava - svatko Êe se sam najbolje zadovoljiti. UnatoË
zasiÊenosti tržišta i riskantnosti kreativnog izriËaja,
kampanja je premašila sve postavljene ciljeve.
Neprofitabilne / Pro-Bono, humanitarne kampanje SREBRO
Korak u život - Korak u život
OglašivaË:
Humanitarna akcija Korak u život (Gordan Kožulj)
Agencije:
Digitel (Ivana VukšiÊ, Sandra AntoliÊ, Vedran Rukavina, Iva Sindik)
Gingernet (Nikola Vrdoljak, Marko Beljan, Maja PoturiËiÊ)
Premisa (Martina PintariÊ, Amadea Mladina, Maja Dragosavac)
Sažetak:
Humanitarna akcija „Korak u život“ zapoËeta je 2008. godine, na
inicijativu Rotary kluba Zagreb Kaptol, i održava se redovito veÊ
tri godine s ciljem prikupljanja novca za petogodišnje stipendije
mladih osoba koje su odrasle u domovima za nezbrinutu djecu
i udomiteljskim obiteljima. Kampanja „Korak u život 2010.“ prva je
humanitarna akcija u Hrvatskoj koja je na ozbiljan i sveobuhvatni
naËin inkorporirala viralnu kampanju što je rezultiralo s prikupljenih
više od 2,85 milijuna kuna i najbrže rastuÊom Facebook stra­nicom u
Hrvatskoj koja danas broji više od 147 000 ljudi.
9
Korporativni ugled, image i identitet
SREBRO
Hrvatska Lutrija - Za sve koji se vole igrati
OglašivaË:
Hrvatska Lutrija (Ana JaziÊ)
Agencije:
Imago (Vanja Blumenšajn, Roko StriniÊ, Iva KaligariÊ,
Danijela DeliÊ, Saša PeriÊ, Vesna IbrišimoviÊ
1i0 (Željko Glavor)
Sažetak:
JednoliËni spotovi u kojima ljudi maštaju o nikad osvojenim dobicima, doveo je do toga da nešto zabavno kao što su igre na sreÊu,
dobije pomalo dosadan imidž.
Shvatili smo da su igre Hrvatske lutrije zabavne igre malih uloga i
velikog broja dobitaka, igre išËekivanja koje potiËu druženje u
obitelji. Jednostavno - to su igre za sve koji se vole igrati. Velika
zamijeÊenost kampanje, osuvremenjivanje imidža Hrvatske lutrije i
poveÊanje broja igraËa pokazali su nam da je kampanja bila dobitna kombinacija.
Ostalo
BRONCA
Majlonke - Majlonke
OglašivaË:
Outdoor akzent (Gabriela KlariÊ)
Agencije:
Imago (Vanja Blumenšajn, Saša PeriÊ, Sandra LavriÊ, Danijela DeliÊ)
Sažetak:
Muškim nogama je hladno bez najlonki, a billboardima još hladnije bez oglasa. Zato smo dvostruke billboarde odluËili obuÊi u oglas za Majlonke - najlonke za muškarce. Potpuno izmišljeni proizvod svojom
provokativnošÊu proizveo je potpuno stvarne rezultate - veliku primjeËenost oglasa, ogromnu koliËinu PR-a
i posljediËno poveÊanje zakupa dvostrukih billboarda. Jesi li dovoljno muško da zakupiš dvostruki billboard?
10
www.hura.hr
Organizatori
Partneri projekta
Zlatni pokrovitelj
Srebrni pokrovitelj
BronËani pokrovitelj
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 168 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content