close

Enter

Log in using OpenID

administrativni ustroj hrvatske kroz povijest

embedDownload
Tomislav Dovranić
ADMINISTRATIVNI
USTROJ HRVATSKE
KROZ POVIJEST
146
riječi
povijestpovijestpovijestpovijestpovijestpovijest
Da li ste se ikada zapitali zašto se teritorijalno
područjesvihpostojećihzemaljanasvijetudijelinamanjeteritorijalnejedinice,ilizaštojeuopćepodručjeRepublike Hrvatske podijeljeno na županije, općine i gradove?
Svaki pružen odgovor vjerojatno bi se dotakao
činjenice da se veća teritorijalna jedinica dijeli na manje
teritorijalnedijelovezbogracionalnijeg,odnosnoboljeg
upravljanja njom, to jest njenim prirodnim i društvenim
resursima, ekonomskim i ljudskim.
Možda vam se postavljanje ovog pitanja čini
suvišnim i besmislenim, ali razmislite zar ne bi bilo
logično da se unutarnji ustroj naše države sastoji od
međusobno jednakih (površinom i brojem ljudi) manjih teritorijalnih jedinica. Zar ne bi državnoj upravi, bilo
puno lakše upravljati državom u kojoj su manji teritorijalni dijelovi od kojih je država sastavljena, identični (ili
barempribližnojednakispodjednakimprihodima)?Zar
itko razuman može posumnjati u tezu da bi se danas
u Hrvatskoj bolje, ljepše i sretnije živjelo da su veličina i
područja županija i općina u Hrvatskoj određena prema
nekom jednostavnom matematičkom modelu koji bi u
obziruzimaosamobrojstanovnikaiveličinuteritorijalne
jedinice? Ipak kada o tome govorimo moramo u obzir
uzeti i cjelokupnu povijest našeg društva, kao i različite
državne tvorevine u kojima smo živjeli, koje su na ustroj
današnje uprave itekako imali veliki utjecaj.
Od doseljenja na prostor koji i danas naseljavaju 68) Hrvati su tek u nekoliko kratkih vremenskih odsjeka živjeli u samostalnoj, od drugih naroda priznatoj i
uvaženojdržavi.JedinupravusamostalnudržavuHrvati
imaju u ranom srednjem vijeku (9.-11. stoljeće) kada
tadašnjom Hrvatskom vlada plemstvo iz loze narodnih vladara. Možda je stoga nedostatak dugotrajnog
pozitivnogpovijesnogiskustvauunutrašnjemuređenju
68 taj datum je još uvijek predmet stručnih a često i
političkih rasprava ali uzmimo početak 7. stoljeća
države ono što nam nedostaje? S druge strane možda
jeneopterećenosttradicijomiprošlimvremenimaprednostupronalaženjumodernih,suvremenihrješenja?Prije
nego donesemo mišljenje o ovom pitanju pogledajmo
prvo povijesna iskustva u uređenju prostora Hrvatske.
Rani srednji vijek 9.-11. stoljeće
U stoljećima koja možemo okarakterizirati kao
rani srednji vijek, Hrvatsko kraljevstvo ima zapaženu
ulogu u međunarodnim odnosima na istočnoj obali
Jadranskog mora i njegovu kontinentalnom zaleđu. Na
koliko je županija u to doba prostor hrvatske države bio
podijeljen ne možemo točno ustanoviti jer nemamo
dovoljno materijalnih dokaza. Bizantski car Konstanti
Porfirogenet u DAI 69) redom nabraja jedanaest županija
u zemlji Hrvata (prostor današnje Dalmacije, Like i Hercegovine), te time opisuje situaciju kako je on vidi u
10. stoljeću. Bitna je činjenica da Hrvati neposredno po
uspostavljanju samostalne države njen teritorij dijele na
manje jedinice kojima daju autohtoni slavenski naziv
Županija. Županije su u to vrijeme teritorijalne jedinice
koje su ponekad okupljale širu rodovsku zajednicu naseljenunaodređenomodsjekuprostorakojijegeografskim
osobinama prostora izdvojen od ostatka nacionalnog
korpusa,gotovouvijekjeurazgraničenjuriječoriječnom
vodotoku ili gorskom hrptu (osim u slučajevima kada
su to morska obala i gradske zidine) i nisu nimalo slične
današnjempojmuadministrativno-teritorijalnejedinice.
Na čelu županije, koja često mijenja svoje granice i prostor na kojem se prostire (ponekad i ime), nalazio se
župan čiji se položaj i funkcija mijenjao kroz vrijeme. 70)
69 Constantine Porphyrogenitus De administrando
imperio, N. Klaić , Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine,
Zagreb, 1972, 3.
70 Više o srednjovjekovnim županijama i županima u:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content