close

Enter

Log in using OpenID

6. travnja, 2014. - Župa Hrvatskih Mučenika

embedDownload
ULAZNA PJESMA:Dosudi mi pravo, i povedi parbu moju pro v čeljadi
bezbožne, izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka, jer si, Bože, zaklon moj!
ZBORNA MOLITVA: Gospodine, Bože naš, tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi tvojom pomoću odvažno stupamo
putem njegove ljubavi. Po Gospodinu.
ČITANJE KNJIGE PROROKA EZEKIELA (Ez 37, 12-14):
Ovo govori Gospodin Bog:
»Ja ću otvori vaše grobove, izves vas iz vaših grobova,
narode moj, i odves vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja
Gospodin kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, narode moj! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite i dovest ću
vas u vašu zemlju i znat ćete da ja, Gospodin, govorim i činim« –
govori Gospodin Bog.
Riječ Gospodnja – Bogu hvala!
PRIPJEVNI PSALAM: Ps 130, 1-8
U Gospodina je milosrđe i obilno je u njega otkupljenje.
.......................................................................................
Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja!
.......................................................................................
Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opsta ?
Al’ u tebe je praštanje da bismo služili.
.......................................................................................
U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna.
.......................................................................................
Više no zoru straža noćna
nek Izrael čeka Gospodina.
Jer je u Gospodina milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupi Izraela
od svih grijeha njegovih.
.......................................................................................
ČITANJE POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA RIMLJANIMA
(Rim 8, 8-11):
Braćo: Oni koji su u jelu, ne mogu se Bogu svidje . A vi niste u jelu,
nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha
Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, jelo je doduše mrtvo
zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednos . Ako li Duh onoga koji
uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od
mrtvih oživit će i smrtna jela vaša po Duhu svome koji prebiva u
vama.
Riječ Gospodnja – Bogu hvala!
STRANA 2
PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Ja sam uskrsnuće i život, govori Gospodin; tko vjeruje u me, neće umrije nikada.
ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO IVANU
(Iv 11, 3-7.17.20-27.33b-45):
U ono vrijeme:
Lazarove sestre poručiše Isusu: »Gospodine, evo onaj koga
ljubiš, bolestan je.«
Čuvši to, Isus reče: »Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« A Isus ljubljaše Martu i
njezinu sestru i Lazara. Ipak, kad je čuo za njegovu bolest, ostade
još dva dana u onome mjestu gdje se nalazio. Istom nakon toga reče
učenicima: »Pođimo opet u Judeju!«
Kad je dakle Isus s gao onamo, nađe da je onaj već če ri
dana u grobu. A kad Marta doču da Isus dolazi, pođe mu ususret,
dok je Marija ostala u kući. Marta reče Isusu: »Gospodine, da si bio
ovdje, brat moj ne bi umro. Ali i sada znam: što god zaišteš od Boga,
dat će .« Kaza joj Isus: »Uskrsnut će brat tvoj«! A Marta mu odgovori: »Znam da će uskrsnu o uskrsnuću, u posljednji dan.« Reče joj
Isus: »Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet
će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrije nikada. Vjeruješ li
ovo?«
Odgovori mu: »Da, Gospodine! Ja vjerujem da si Krist, Sin
Božji, onaj koji dolazi na svijet!«
Nato Isus, sav potresen, upita: »Kamo ste ga položili?« Odgovoriše
mu: »Gospodine, dođi i pogledaj!« I zaplaka Isus.
Nato su Židovi govorili: »Gle, kako ga je ljubio!« A neki
između njih rekoše: »Zar on, koji je slijepcu otvorio oči, nije mogao
učini da ovaj ne umre?«
Isus onda, ponovno potresen, pođe grobu. Bila je to pećina,
a na nju navaljen kamen. Isus zapovjedi: »Odvalite kamen!« Kaže
mu pokojnikova sestra Marta: »Gospodine, već zaudara. Ta četvr je
dan.« Kaže joj Isus: »Nisam li rekao: budeš li vjerovala, vidjet ćeš
slavu Božju?« Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: »Oče,
hvala što si me uslišao. Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no
rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me poslao.«
Rekavši to povika iza glasa: »Lazare, izlazi!« I mrtvac iziđe,
noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom.
Nato Isus reče: »Odriješite ga i pus te neka ide!«
Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus
učini, povjerovaše u nj.Riječ Gospodnja – Slava tebi Kriste!
DAROVNA MOLITVA: Svemogući Bože, usliši nam prošnje. Ti si nas
obasjao svjetlom kršćanske vjere: djelovanjem ove žrtve očis nas
od grijeha. Po Kristu.
PRIČESNA PJESMA: Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrije nikada, govori Gospodin!
POPRIČESNA MOLITVA:Svemogući Bože, pričes li smo se jelom i
krvlju tvoga Sina. Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi. Po
Kristu.
A READING FROM THE BOOK OF EZEKIEL EZ 37:12 14 :
Thus says the Lord GOD:
O my people, I will open your graves and have you rise from them,
and bring you back to the land of Israel. Then you shall know that
I am the LORD, when I open your graves and have you rise from
them, O my people! I will put my spirit in you that you may live,
and I will se le you upon your land; thus you shall know that I am
the LORD. I have promised, and I will do it, says the LORD.
The word of the Lord.—R. Thanks be to God.
RESPONSORIAL PSALM (PS 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
R/ (7) With the Lord there is mercy and fullness of redemp on.
................................................................................
Out of the depths I cry to you, O LORD;
LORD, hear my voice!
Let your ears be a en ve
to my voice in supplica on. -R
................................................................................
If you, O LORD, mark iniqui es,
LORD, who can stand?
But with you is forgiveness,
that you may be revered. -R
................................................................................
I trust in the LORD;
my soul trusts in his word.
More than sen nels wait for the dawn,
let Israel wait for the LORD. -R
................................................................................
For with the LORD is kindness
and with him is plenteous redemp on;
And he will redeem Israel
from all their iniqui es. -R
................................................................................
A READING FROM THE BOOK OF ROMANS
ROM 8:8 11 :
Brothers and sisters:
Those who are in the flesh cannot please God. But you are not in
the flesh; on the contrary, you are in the spirit, if only the Spirit
of God dwells in you. Whoever does not have the Spirit of Christ
does not belong to him. But if Christ is in you, although the body
is dead because of sin, the spirit is alive because of righteousness.
If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in
you, the one who raised Christ from the dead will give life to your
mortal bodies also, through his Spirit dwelling in you.
The word of the Lord.—R. Thanks be to God.
ALLELUIA R. Alleluia, alleluia. Jesus said to her, “I am the resurrec on and the life. The one who believes in me will live, even
though they die; 26 and whoever lives by believing in me will
never die. Do you believe this?”
A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO
JOHN JN 11:3 7, 20 27, 33B 45 :
The sisters of Lazarus sent word to Jesus, saying, “Master, the
one you love is ill.” When Jesus heard this he said, “This illness
is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of
God may be glorified through it.” Now Jesus loved Martha and
her sister and Lazarus. So when he heard that he was ill, he remained for two days in the place where he was. Then a er this
he said to his disciples, “Let us go back to Judea.”
When Jesus arrived, he found that Lazarus had already
been in the tomb for four days. When Martha heard that Jesus
was coming, she went to meet him; but Mary sat at home. Martha said to Jesus, “Lord, if you had been here, my brother would
not have died. But even now I know that whatever you ask of
God, God will give you.” Jesus said to her, “Your brother will rise.”
Martha said, “I know he will rise, in the resurrec on on the last
day.” Jesus told her, “I am the resurrec on and the life; whoever
believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives
and believes in me will never die. Do you believe this?” She said
to him, “Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ,
the Son of God, the one who is coming into the world.”
He became perturbed and deeply troubled, and said,
“Where have you laid him?” They said to him, “Sir, come and
see.” And Jesus wept. So the Jews said, “See how he loved him.”
But some of them said, “Could not the one who opened the eyes
of the blind man have done something so that this man would
not have died?”
So Jesus, perturbed again, came to the tomb. It was a
cave, and a stone lay across it. Jesus said, “Take away the stone.”
Martha, the dead man’s sister, said to him, “Lord, by now there
will be a stench; he has been dead for four days.” Jesus said to
her, “Did I not tell you that if you believe you will see the glory
of God?” So they took away the stone. And Jesus raised his eyes
and said, “Father, I thank you for hearing me. I know that you
always hear me; but because of the crowd here I have said this,
that they may believe that you sent me.” And when he had said
this, He cried out in a loud voice, “Lazarus, come out!” The dead
man came out, ed hand and foot with burial bands, and his face
was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, “Un e him and
let him go.”
Now many of the Jews who had come to Mary and seen
what he had done began to believe in him.
The Gospel of the Lord.—R. Praise to you, Lord Jesus Christ.
STRANA 3
„Lazare, izlazi!“ I mrtvac iziđe.
Ljudsko iskustvo govori nam da čovjek, nakon što
je jednom položen u grob, iz groba više ne izlazi. Današnje
Evanđelje o bolesnom Lazaru koji umire i kojega Isus ponovno vraća u život, nakon što je već počeo proces raspadanja
jela jekom četvrtog dana ležanja u grobu, kao da se opire
našem ljudskom iskustvu. Nismo jedini kojima je teško shva ovaj čudesni događaj, ta i u samom Evanđelju pronalazimo skupine ljudi koji na različi način pristupaju Isusovom
čudesnom djelovanju.
Prva grupa ljudi su njegovi učenici. Učenici bi mu trebali bi najbliži, ali je njima najteže
shva
Isusovo djelovanje. Isus
i učenici kao da se ne razumiju.
Isus želi poći u Judeju, u selo Betaniju, kako bi s gao k Lazaru, no
učenici ga odgovaraju radi objekvnih okolnos jer su Židovi tražili
kamenova ga kad se nalazio u
Jeruzalemu, o čemu nas je izvijeslo Ivanovo Evanđelje u desetom
poglavlju. Isus govori o Lazarovoj
smr kao snu, učenici razumiju
da govori o tjelesnom snu, a na
kraju, jedan od učenika podruguje
se Isusu: «Hajdemo i mi da umremo s njime!». Učenici Isusovog
vremena nalikuju na nas, Isusove
učenike našeg vremena, koji vrlo
često ne vjerujemo Isusu radi
objek vnih okolnos i različi h
ideoloških, znanstvenih, poli čkih i
materijalis čkih sistema koje smo si
izgradili i u čije objek vne okolnos
smo se zatvorili. Isusovo djelovanje,
osobito ono čudesno, ima cilj istrgnu čovjeka iz sistema u koji se zatvorio i da mu oči vjere, koje će na drugačiji način vidje i
prosuđiva stvarnost.
Druga skupina ljudi su Židovi koji su došli utješi Martu i Mariju zbog smr njihova brata Lazara. To su oni zbog
kojih su se Isusovi učenici bojali prijeći Jordan i ponovno doći
u Judeju, u selo Betaniju, koje je bilo sasvim blizu Jeruzalema.
Neki od Židova htjeli su, naime, kamenova Isusa kad je bio u
hramu u Jeruzalemu, a Isus se sada ponovno s njima susreće.
Isusovi učenici postupaju po principu mase, gdje sukob s
nekolicinom Židova primjenjuju na ljude koji možda i nisu bili
umiješani u sukob. Vjerojatno je da je bilo među Židovima,
koji su došli tješi Martu i Mariju, i onih koji su napali Isusa,
ali je bilo i nekih drugih. Isus ne isključuje jedne radi drugih,
već svima koji su došli na Lazarov grob daje mogućnost da im
se otvore oči vjere, što se doista i događa na kraju današnjeg
Evanđelja: «Tada mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad
vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj.» (Iv 11,45). U našem
STRANA 4
životu mnogo češće stajemo na stranu Isusovih učenika, nego
na Isusovu stranu. Vrlo lako prosuđujemo neku grupu ljudi
po pojedinim njezinim članovima, priljepljujući iskustva koja
smo imali s pojedincima određene grupe, na čitavu grupu. Na
taj način nanosimo nepravdu onim ljudima, koje ni krive ni
dužne, prosuđujemo i osuđujemo radi zla koje je učinio netko
drugi, a zvao se isto kao i oni. Isus, ne samo da ne prosuđuje
sve Židove po pojedincima koji su ga htjeli kamenova kad se
nalazio u Hramu, već i onima koji su ga htjeli kamenova , a
koji su se mogli naći među ostalim Židovima, prispjelima iz Jeruzalema i okolice, daje mogućnost da povjeruju na temelju
njegovih čudesnih djela.
Treću grupu ljudi prepoznajemo po naglašenim osjećajima
koje Isus prema njima izražava. Isus
je «ljubio» sestre, Martu i Mariju,
i njihova brata Lazara. Kad je vidio
njihovu žalost za bratom, bio je
«potresen u duhu», «uzbuđen»,
«zaplakao je», «ponovno je bio
potresen». Izraženi Isusovi osjećaji
pokazuju posebnu povezanost s
m osobama, ali ne samo s Isusove
strane, već i od strane h ljudi kojima Isus iskazuje osjećaje. Zanimljivo je vidje da Marta i Marija
vjeruju Isusu da može učini čudo
i njihova vjera nije posljedica
čudesnog djela, nego njemu prethodi. Jedino sestre vjeruju Isusu
prije samog buđenja Lazara od
mrtvih. Razgovor koji se uspostavlja između sestara i Isusa, zapravo
je slika razgovora između svakog
čovjeka koji ima životno povjerenje
u Isusa, koji čovjeku govori riječima
i čudesnim djelima, što slijede iza
riječi. Čovjekov odgovor na Isusovu
riječ, jest Mar n odgovor Isusu: «Da Gospodine! Ja vjerujem
da si Ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!» (Iv 11,27).
Isus ne prezire ni jednu od h skupina ljudi, već za
svaku skupinu ima riječ vjere i od svih očekuje vjeru. Učenicima
govori da je Lazarova smrt, a me i njegov povratak u život, razlog da bi oni povjerovali. Mnogi od samih Židova povjerovaše
u njega. Kod ove dvije skupine vjera slijedi čudesni događaj,
vjera je njime mo virana. Kod treće skupine, to jest Lazarovih sestara, vjera prethodi čudesnom događaju uskrišenja, a
sama je vjera mo virana ljubavlju. Marta i Marija vjerovale su
Isusu i prije nego što je učinio čudo jer su ga ljubile. Zar ne da i
u našim međuljudskim odnosima imamo povjerenje u osobe
koje ljubimo i prije nego nam one svojim izvanrednim djelima
dokažu da su vrijedne povjerenja?
Vlč. Mladen Horvat
Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 30.
ožujka 2014.
Isus “otvara oči” čovjeku
Draga braćo i sestre, dobar dan!
U
današnjem
se
Evanđelju
donosi epizoda o
čovjeku slijepom
od rođenja, kojem
je Isus dao progleda . Poduže
izvješće započinje
slijepcem koji počinje vidje a završava – i to je zanimljivo –
govorom o onima koji navodno vide ali ostaju slijepi u srcu.
Samo čudo Ivan opisuje u svega dva retka, jer evanđelist
ne želi skrenu pažnju na samo čudo, nego na ono što se
događa kasnije, na diskusije koje su uslijedile; pa i na naklapanja, ponekad naime neko dobro djelo, čin ljubavi pokreće
lavinu naklapanja i rasprava, jer postoje oni koji ne žele vidje is nu. Evanđelist Ivan želi skrenu pažnju na ono što se
događa i u našim danima kada se učini dobro djelo. Ozdravljenog slijepca najprije ispituje začuđeno mnoštvo – vidjeli su
čudo i ispituju ga o tome – za m pismoznanci, koji ispituju
također njegove roditelje. Na kraju je slijepac uzvjerovao, i to
je najveća milost koju mu je učinio Isus: ne samo da vidi, već
da upozna njega, da u njemu vidi “svjetlost [...] svijeta” (Iv 9,
5).
Dok se slijepac postupno približava svjetlu, pismoznanci napro v sve dublje tonu u svoje nutarnje sljepilo.
Zatvoreni u svoju preuzetost, vjeruju da već posjeduju svjetlo; zato se ne otvaraju Isusovoj is ni. Oni čine sve ne bi li
zanijekali ono što je očito. Dovode u sumnju iden tet ozdravljenog čovjeka; za m niječu da je Bog bio na djelu u ozdravljenju, koristeći kao izgovor da Bog ne djeluje subotom; idu
čak tako daleko da sumnjaju u to da je taj čovjek rođen slijep.
Njihova zatvorenost svjetlu postaje agresivna te ozdravljenog
na kraju izbacuju iz hrama.
Put koji prolazi slijepac sastoji se od više etapa: najprije upoznaje Isusovo ime. Ne zna ništa drugo o njemu,
naime kaže: “Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi
oči” (r. 11). Nakon upornog navaljivanja pismoznanaca drži ga
najprije prorokom (r. 17) a za m čovjekom koji je blizu Bogu
(r. 31). Nakon što je izbačen iz hrama, isključen iz društva, Isus
ga ponovno nalazi i po drugi put mu “otvara oči”, otkrivajući
mu svoj iden tet: “Ja sam Mesija”, tako mu kaže. U tome trenutku čovjek koji je bio slijep kliče: “Vjerujem, Gospodine!”
(r. 38), i pada ničice pred Isusom.
Ovaj ulomak iz Evanđelja ukazuje na dramu sljepoće
tolikih ljudi, pa i nas samih jer mi ponekad imamo trenutke
unutarnje sljepoće. Naš je život ponekad sličan životu toga
slijepca koji se otvorio svjetlu, koji se otvorio Bogu, koji se
otvorio njegovoj milos . Ponekad je nažalost pomalo nalik
onom pismoznanaca: s visine svoje oholos sudimo druge, pa
čak i samoga Gospodina! Danas smo pozvani otvori se Kristovu svjetlu da bismo donijeli ploda u svome životu, da bismo uklonili vladanja koja nisu kršćanska; svi smo mi kršćani,
ali svi se mi, svi, ponekad ne vladamo kršćanski, ponekad
su naša vladanja grešna. Moramo se za to pokaja , ukloni
ta ponašanja da bismo odlučno kročili putom svetos . Ona
ima svoj korijen u krštenju. I mi smo “prosvijetljeni” od Krista
na krštenju, da bismo se, kao što nas podsjeća sve Pavao,
mogli ponaša kao “sinovi svjetla” (Ef 5, 8), s poniznošću,
strpljivošću, milosrđem. Ti pismoznanci nisu imali ni poniznos , ni strpljivos , ni milosrđa!
Predlažem vam da danas kada se vra te svojim
kućama uzmete Ivanovo Evanđelje i pročitate taj ulomak iz
devetog poglavlja. To će bi dobro za vas, jer ćete tako vidje
taj put koji vodi iz sljepoće na svjetlo i drugi loš put koji vodi
prema dubokom sljepilu. Zapitajmo se kakvo je naše srce? Je
li moje srce otvoreno ili zatvoreno? Je li otvoreno ili zatvoreno za Boga? Je li otvoreno ili zatvoreno prema bližnjemu?
Uvijek u sebi imamo neku sljepoću uzrokovanu grijehom,
pogreškama, zabludama. Ne smijemo se boja ! Otvorimo se
Gospodinovu svjetlu, on nas uvijek čeka da nam pomogne
vidje bolje, da nam da više svjetla, da nam opros . Ne zaboravimo to! Djevici Mariji povjerimo korizmeni hod, da i mi,
poput ozdravljenog slijepca, Kristovom milošću uzmognemo
“doći na svjetlo”, doći bliže svjetlu i ponovno se rodi na novi
život.
Cjelivat ću, Gospodine
Cjelivat ću, Gospodine,
svete rane tvoje
da izliječiš o premnoge
rane duše moje!
Cjelivat ću, Gospodine,
rane ruku tvojih
u naknadu za nedjela
grješnih ruku mojih!
Cjelivat ću, Gospodine,
rane nogu tvojih
da opros š sva bespuća,
grješnih nogu mojih!
Cjelivat ću, Gospodine,
rane glave tvoje
da očis š sve opake,
misli glave moje!
Cjelivat ću, Gospodine,
ranu boka tvoga
i predat se za sve vijeke
Srcu Boga moga!
STRANA 5
æ 8 3 $ 1 $ ä ( * 2 6 3 (
. 5 $ / - , & ( + 5 9$7$
7 Croatia Street
Toronto, ON, M6H 1K8, Canada
Tel: (416) 536-3669
Fax: (416) 536-6066
E-mail: [email protected]
www.torontozupa.com
Rev. MLADEN HORVAT, Administrator
su „svakakve“ jer smo i mi vjernici „svakakvi“. Reći će papa
Bendikt XVI: „Zapravo je u osnovi uvijek posrijedi skrivena oholost kad kritika u odnosu na Crkvu poprimi onu
Crkva obično nije ondje gdje se organizira, re- žučljivu gorčinu, koja danas prelazi u žargon. Ovome, na
formira, upravlja i vlada
žalost, vrlo često pridolazi jedna duhovna praznina, tako
da se uopće više ne vidi bit Crkve,
Jeste li se ikada zapitali što su
već se ona promatra još samo kao
vaši idoli? Posao i materijalna
neka politički svrsishodna tvoresigurnost? Ugled i poznanstva?
vina, dok se njena organizacija
Čemu dajete prvo mjesto u živosmatra bijednom ili brutalnom,
tu i smatrate da je ključ vaše sreće
kao da se bit Crkve ne nalazi s
J [BEPWPMKTUWB ,PNF JMJ ʊFNV TF
onu stranu organizacije: u utjesvaki dan, tjedan ili godine najvisi riječi i sakramenata što ih ona
še posvećujete, svoje misli, snove
pruža u sretnim i teškim trenucii želje? Često se idolima smatraju
ma. Oni koji uistinu vjeruju, ne
materijale stvari, a zapravo su sve
pridavaju baš preveliku važnost
ono što mi smatramo izvorom
borbi za reorganizaciju crkvenih
TWPKF TSFʉF /FNPHVʉF KF äJWKFUJ
oblika. Oni žive od onoga što je
bez snova, ciljeva i planova, ali u
uvijek Crkva. I ako se želi saznasvemu tome bogatstvo i sreća nije
ti što je uistinu Crkva, mora se k
u sposobnostima, ljudima i moći.
njima poći. Jer, Crkva obično nije
Bogatstvo je beskrajno povjereondje gdje se organizira, reforminje u Boga Oca, stalno pouzdanje
ra, upravlja i vlada, nego u onima
u njega, želja da se traži uvijek i
koji jednostavno vjeruju te u njoj
jedino njegova volja. Bogati smo
primaju dar vjere koji im daje žikao što je bogato dijete koje osjeća
vot. Samo onaj koji je, bez obzira
da je voljeno i koje voli svoje rona promjene njezinih služitelja i
ditelje i ne sumnja ni trenutka u
njenih oblika, osjetio kako Crkva
njihovu ljubav i nježnost. U uvjeljude uzdiže i pruža im zavičaj i
tima u kojima mi danas živimo
nadu – bolje reći, zavičaj koji jest
ostaje nam težiti takvom odnosu
nada: put u vječni život – samo
s Bogom, ali koji je ostvariv samo
onaj koji je to iskusio, zna što je
unutar Crkve, unutar naše župne
Crkva, jučer i danas“.
zajednice. A naše župne zajednice
ODGOJNI PUTOKAZ
Župno folklorno društvo Jadran
ÇFMJN OBKMKFQÝF [BIWBMJUJ NBSMKJWJN SV- organizira prodaju
kama koje su prošloga tjedna dovršile kolača i kave
Zahvala marljivim rukama
instalaciju transformatora struje i perilice
za pranje suđa u našoj kuhinji. Damir je
dao istrukcije Edwardu kakav je materijal potreban, a Edward, koji je već poznat
u našoj župi po temeljitom istraživanju
najboljih ponuda, pribavio je potrebni
FMFLUSJʊOJ NBUFSJKBM LBP J i)PCBSUw QFSJMJDV(JOPTFQPCSJOVP[BQJUBOKBEPWPEB
vode i odvoda, a Ivan & Ivan su učili od
TUBSJKJI)WBMB7BNJOFLB#PHCMBHPTMPWJ
Vas i Vaše obitelji.
6
tÇłĽĻĶŃķIJŀĻĶĸtÇłĽĮ/Į̘IJ(ļŀĽIJ,ĿĮĹķĶİIJ)ĿŃĮŁĮ
ÇVQOP
GPMLMPSOP
društvo Jadran priprema prodaju kolača i kave
na cvjetnu nedjelju 13.
travnja. Prihod stečen
prodajom namjenjuje
za uzdržavanje društva.
Društvo potiče svoje članice, ali jednako tako i
ostale vrijedne žene, pripremiti i donijeti kolače
za tu priliku.
6$.83/-$ý,0,/267,1-(
06. travnja
06. travnja
Misa u 9:30am:
Misa u 9:30am:
"VHVTUJO(SCBD3PUJN7-VLJʉ "VHVTUJO(SCBD3PUJN7-VLJʉ
Misa u 11:00am:
Misa u 11:00am:
.FOBMP7JÝJʉ/FäJʉ.BUFÝJʉ
.FOBMP7JÝJʉ/FäJʉ.BUFÝJʉ
ý,7$ý,,35,126,7(/-,'$529$
05/06. travnja
12/13. travnja - CVJETNICA
Misa u 6:00pm:
1. čitanje: Josipa Mišić
Misa u 6:00pm:
Pjevani psalam
1. čitanje: Anto Vrdoljak
ʊJUBOKF,MBSB4UBOJʉ
Pjevani psalam
Molitva vjer.: Ljubica Višić
2. čitanje: Perka Mišić
Prinos darova: ob. Višić
Molitva vjer.: Manda Mišić
Misa u 9:30am:
Prinos darova: ob. Mišić
1. čitanje: Vladimir Lukić
Čitanje Muke po ulogama:
Pjevani psalam
Barbara Višić, Tony Mišić, Ivan
2. čitanje: Zdravko Lukić
Mišić, Luka Leko, Marija Višić,
Molitva vjer.: D. Šmintich
Ljubica Višić, Ivan Leko
Prinos darova: ob. Lukić
Misa u 11:00am
Misa u 9:30am:
1. čitanje: Ivan Bašić
1. čitanje: Caroline Spivak
Pjevani psalam
Pjevani psalam
2. čitanje: Ivan Matošević
ʊJUBOKF3PCFSU)VEBK
Molitva vjer.: Ivica Pačarek
.PMJUWBWKFS,BUBSJOB,VNJʉ
Prinos darova: ob. Bašić
1SJOPTEBSPWBPC,VNJʉ
Čitanje Muke po ulogama:
Marica Bradica, Josip Pali,
352%$=$ÿ,7$ÿ(
Tomo Dolić, Vladimir Lukić,
08.(
,BUBSJOB#FMBO%BSJOLB
(FOFSBMOBQSPCB[BʊJUBʊF Šmintich, Steve Šćulac
muke na Cvjetnicu bit će u
petak, 11. travnja nakon Misa u 11:00am
večernje Sv. Mise. Lijepo ʊJUBOKF,BUB4UBOJʉ
molim sve čitače odazvati Pjevani psalam
se ovom pozivu, te lijepo 2. čitanje: Božena Matošević
pripremiti čitanje muke.
.PMJUWBWKFS1BUSJDJB/FNBSJʉ
Prinos darova: ob. Matošević
Čitanje Muke po ulogama:
Ivan Matošević, Ivan Bašić,
&EXBSE/FäJʉ#FSJTMBW
,PMPCBSJʉ.BSJKB.FOBMP
Melita Pačarek, Ivica Pačarek
MISNE NAKANE od 06. travnja do 13. travnja
5. korizmena
nedjelja
06. travnja
misa u 9.30 AM
4UKFQBO)"3".*/"
župna misa u 11.00 AM
07. travnja
nema sv. mise
utorak
08. travnja
misa u 6:30 PM
+ Tadija URSA
srijeda
09. travnja
misa u 6:30 PM
četvrtak
10. travnja
misa u 6:30 PM
petak
11. travnja
misa u 6:30 PM
%"/*4107*+&%*65030/54,0+/"%#*4,61*+*
+ Ljubo BILIĆ (god.)
+BOKB+BLPWJóVSF.&/"-0JQPLJ[PCJUFMKJ
+ Franjo i Tereza MUSIL
ÀJNB.&/"-0
*WBO,0Àɇ",
subota
12. travnja
misa u 6:00 PM
Cvjetnica
13. travnja
misa u 9.30 AM 4UKFQBO)"3".*/"
+PTJQ,0.&4HPE
+ Marko MIŠIĆ
4UKFQBO)"3".*/"
+ Viktor BERAM
'SBOKP#BSCBSBJ#SBOLP1"7-",07*ɆJQPLJ[PCJUFMKJ
+PTJQHPE
#BSCBSB'SBODBJ4UKFQBO1"7-",07*Ɇ
+ Milan RASLIĆ
#SBOLP%6%"4HPE
J;PSB$7*5,07*Ɇ
+PTJQBJ#BSB-03,07*ɆJQPLJ[PCJUFMKJ
+PTJQJ#BSBÀ,"3+",JQPLJ[PCJUFMKJ
+PTJQ,FSFO"OB+PTJQJ'SBOKP43#&-+
+ Branko JURIŠIĆ
+ Stipe MARIĆ (god.)
#MBä563,07*Ɇ
+PTJQJ"OLJDB(3&(63*ɆJQPLJ[PCJUFMKJ
ÀUFĕDB-*1",JQPLJ[PCJUFMKJ
+ Anton TOMIĆ
'FMJDJKBO-&#"/
+ Mara SUŠA
– za zdravlje sina
župna misa u 11.00 AM
ŽUPNA USKRSNA ISPOVIJED i misa u 6:00 PM
1$â,ä83/-$1,'$58-8
J. & B. Belec u spomen + Šime C. Labaš
$100
Menalo
$500 Postolje Svetohraništa:
Caritas:
Mozaik:
3,
L. Duvnjak
$50
// M. Bilić
$100 ShareLife
$2,136
SVETE MISE:
te, imaju prilike doći svakog prvog utorka u mjesecu na
/FEKFMKPNBNJBN4VCPUPNQN
pripravu za krštenje u 7:00 PM. Dovoljno je ostaviti svoje
Radnim danom: 6.30pm
podatke u uredu ili se prijaviti preko Interneta, te pribaEUHARISTIJSKO KLANJANJE: Utorkom: 7.00pm
viti potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na kumove,
Petkom: 6.00pm
a koja će se predočiti svećeniku prvog utorka u mjesecu.
RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:
Vjenčanja: TVCPUPN1PPESFECJ5PSPOUTLF/BECJTLVQJKF
Ponedjeljak:[BUWPSFOP0Eutorka do petka: 4.00pm zaručnici se moraju javiti svećeniku u svojoj župi godinu
QNSubota QN QNNedjelja BN
EBOB QSJKF OBNKFSBWBOPH WKFOʊBOKB /BLPO QPUWSEF EB1.00pm
tuma, zaručnici trebaju proći zaručnički tečaj, pribaviti
RAZGOVOR SA SVEĆENIKOM moguć je uz prethodni dopotrebne dokumente i obaviti razgovor sa svećenikom.
govor.
Ispovijed: nedjeljom i preko tjedna pola sata prije sv.
Mise.
SAKRAMENTI
Posjet bolesnicima: po bolnicama, staračkim domovima
Krštenja: subotom ili nedjeljom. Roditelji koji pripadaju
i kućama na poziv obitelji u svako doba.
ÇVQJ/BÝF(PTQF,SBMKJDF)SWBUBJäFMFLSTUJUJTWPKFEJKF-
Za crkvu (graditeljski fond):
M. Valčić
$100
M. Mesarić
$50
ÇłĽĻĶŃķIJŀĻĶĸtÇłĽĮ/Į̘IJ(ļŀĽIJ,ĿĮĹķĶİIJ)ĿŃĮŁĮt
7
Žalosna otajstva krunice
Isus koji je za nas teški križ nosio
Razmišljajući o ovom otajstvu krunice, možemo se prisje kako nas
sv. Ivan izvještava: «Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa.
I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.» Opterećen grubim i teškim drvetom križa, već shrvan od svih
pretrpljenih mučenja, Isusa vode na mjesto izvršenja smrtne kazne. Iza
njega je bijesna, otuđena i glasna gomila. Sve ga udara, sve ga vrijeđa,
sve ga tlači, i nema milos za njega. Križ je iz Jeruzalema do brda Golgote trebalo nosi možda 500 metara, što je nakon žestokog bičevanja,
neprospavane noći, mnoštva udaraca, gubitka krvi, nedostatka vode
i kože, koja je zbog pojave krvavog znojenja postala osjetljiva i krhka,
bio izniman napor. Osoba koja je bila umotana u Torinsko platno, za
koje mnogi vjeruju da je upravo ono platno u koje je bio umotan Isus
prilikom ukopa u grob, ima desno rame sasvim uništeno. To je rana od
križa, koji je bio prilično težak. Stručni ljudi kažu da je samo poprečna
greda križa, dakle onaj dio na kojem bi ruke bile zakovane, težila 50 do
60 kg. U svakom slučaju je to bio veliki napor.
Osim fizičke težine, križ je bio opterećen i s još mnogo više toga:
sve nepravde, sva ubojstva, sva bludnost, svaka zloća, sve ono najgore, svi grijesi svijeta davali su strahovitu težinu križu koji je Isus
nosio. Ipak, unatoč padanju pod križem, Isus uspijeva doći do svog
stra šta. I što je sve putem još doživio i učinio! Putem je susreo majku Mariju, koja je vjerna do kraja i koja sudjeluje u Božjem planu,
iako se čini nemogućim da Bog dopušta sve ovo i ostaje nijem na
uvrede i zlo koje se diže do neba. Ona je u svome srcu nosila onaj križ
i nije ga nikada zaboravila. Ona je primjer svake patnje i poniženja
koje se ispla podnije za Boga. Isus je putem tješio jeruzalemske žene. One plaču, ali Isus želi da te suze budu suze pokajanja za
vlas te grijehe i grijehe njihove djece. On, kojemu je trebala utjeha,
STRANA 8
ne misli na sebe, nego misli na druge i u m strašnim trenucima. No, za
nas ih i mora i želi prolazi ... Putem je susreo i Veroniku, i za taj čin dobrote koju mu je iskazala nagrađuje je svojim likom u snu m u rubac.
Šimun Cirenac mu je pomogao nosi križ, a Krist je njemu navijes o
evanđelje, i to ne mnogim riječima, nego svojom krvlju i umorom. Križ
je zaista bio pretežak. Krist ga je nosio kako bi nas otkupio od grijeha.
I ako je Krist nosio križ, onda to znači da nema kršćanina bez križa.
«Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj
križ i neka ide za mnom.» Ako ne nosimo svoj križ, ne možemo slijedi
Isusa koji se uspinje na Kalvariju noseći svoj križ. Bez križa nema spasenja, jer to je znak po kojem smo spašeni. Snaga križa je u tome da
preobražava svijet. Križ je mjesto sramote, ali zapravo je postao mjesto
pobjede. Svatko od nas ima svoj križ. Osim što nam je težak, on nam
daje mogućnost da slijedimo Krista i dijelimo na neki način njegovu
sudbinu. Snagu za križ daje upravo Isus, i svatko tko je iskren u svom
odnosu s Bogom, mora prizna da je težina njegovog križa jako mala u
usporedbi s Isusovim. Ali opet, svakome je njegov križ najteži. Gospodin to zna, ali nam pomaže i daje snagu da bismo ga mogli pra noseći
svoj križ. Svoj križ trebamo sjedini s njegovim križem. Jer drvo križa
Gospodinova je čudesno...
Jer ovo drvo je znak ljubavi.
Ovo beživotno drvo pus lo je korijenje u srcima bezbroj vjernika.
Ovo drvo bilo je najteže na svijetu, ali je donijelo najveću sreću.
Ovo drvo donijelo je plod vječnog života.
Ovo drvo procvjetalo je ne cvjetovima, nego Spasiteljem.
Ovo drvo je prijestolje koje Isus sam nosi da bi za m s njega zavladao.
Ovo drvo odiše Ljubavlju koja poništava mržnju.
Ovo drvo je znak ljubavi.
Pripravio: vlč. Tomislav Kasić
DANAS U CRKVI HRVATSKIH MUČENIKA ŽUPNA USKRSNA ISPOVIJED.
Ispovijed počinje s pokorničkim bogoslužjem u 4.00 p.m., a završit
ćemo sa sv. Misom u 6.00 p.m.
SLIJEDEĆE NEDJELJE CVJETNICA ILI NEDJELJA MUKE GOSPODNJE
Na svim sv. Misama u subotu 6.00 i nedjelju 9.00 i 11.00 bit će blagoslov palminih grančica.
S nedjeljom Muke Gospodine počinje Veliki ili Sve tjedan.
VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE
U utorak, 8. travnja održat će se vjeronauk za prvopričesnike u 7.00
sa , u župnim-školskim prostorijama. Molimo roditelje da dolaze redovito sa djecom na nedjeljnu sv. Misu!
POSJET I ISPOVIJED BOLESNIKA
Molimo obitelji koji imaju bolesnog ili nepokretnog člana obitelji u
kući, bolnici ili staračkom domu da se jave u župni ured i prijave svog
bolesnika za sakrament ispovijedi i pričes . Svećenik će prije Uskrsa
posje bolesnike u dogovoru sa obitelji.
PJEVANJE
U utorak, 8. travnja u 7.30 održat će se pjevačka vježba za župni zor.
U četvrtak, 10. travnja u 7.00 sa održat će se pjevačka vježba za dječji
zbor.
ČITAČI:
Danas: 9.00: Angelika Mišić i Erika Drašković
u 11.00: Ante i Kris na Laušić
Slijedeće nedjelje: 9.00: Berislava i Kris na Ljubić
u 11.00: Vedrana i Jelena Banjavčić
SKUPLJAČI KOLEKTE:
Danas: 9.00: Slavko Ljubić, Joe Drašković i Radoslav Šiško
u 11.00: Franko Pavlović, Slavko Salopek i Ivica Ivok
Slijedeće nedjelje: 9.00: Miro Biskupović, Petar Milardović i Ivan Vale ć
u 11.00: Krešo Bušić, Ivica Škacan i Tomi Škara
BROJAČI KOLEKTE:
Danas: Vinko Kozina, Jozo Lučić, Marija i Veronika Okrugić
Slijedeće nedjelje: M. Lajtman, David Ljubić, Robert i Heidy Kanceljak
POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA
U crkvi Hrvatskih mučenika pobožnost Križnog puta svakog petka u 6.30
sa . Nakon pobožnos Križnog puta sv. Misa i prigodna propovijed.
IZ MATICE KRŠTENIH:
U nedjelju, 30. ožujka 2014. sakrament krštenja primili su: Maxim Ma j
Kulić, sin Josipa i Madelaine Anne Kulić rođ. Brinjak. Maja Ivana Kachmar
Gorup, kći Marijana i Eishe Gorup rođ. Kacsmar. Mia Mauricio, kći Briana
i Marie Mauricio rođ. Mihalić.
Roditeljima čes tamo i želimo puno uspjeha u kršćanskom odgoju njihove
djece!
IZ MATICE UMRLIH:
U četvrtak, 27. ožujka 2014. blago u Gospodinu umro je Josip Blagec u 69.
godini života. Pok. Josip rođen je 4. ožujka 1945. u mjestu Gornja Stubica,
Hrvatska. Pok. Josip pokopan je 31. ožujka 2014. na Meadowvale Cemetery, Brampton. Ožalošćenoj obitelji izražavamo iskrenu sućut!
BAKE SALE U KORIZMI
Danas ŽTO Vatroslav Lisinski organizira prodaju kolača „bake sale“ nakon sve h Misa u župnim-školskim prostorijama. Pozivamo župljane da
kupnjom kolača pomognu rad našeg župnog orkestra!
Slijedeće nedjelje, 13. travnja ( Cvjetnica) bake sale ima Hrvatska
katolička žena
ZA CRKVU:
Mike i Maria Draganjac
Josip i Mirjana Jerković
Darinka Lucić
Ante i Sonja Banić
Jozo i Stephanie Leko
Željko i Irena Storić
Slavica Milo ć
Katarina Paljuš
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE:
HDZ
ZA USKRSNU SVIJEĆU:
Jure i Mirjana Bandula
ZA KARITAS:
N.N.
SHARE LIFE:
Ivo i Marian Lajtman
N.N.
VUKOVARSKI KARITAS:
Peter i Ka ca Okrugić
MISIJE:
U spomen + Ludvig BubrinPeter i Ka ca Okrugić
Na svakom Vašem daru , HVALA!
$ 100.00
$ 200.00
$ 40.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 50.00
$ 100.00
$1,000.00
$ 200.00
$ 50.00
$ 300.00
$ 255.00
$ 100.00
$ 100.00
RASPORED SV. MISA U OVOM TJEDNU
Ponedjeljak 07. travnja:
+ Ruža i Jure Štrk, god.
+ Zora Cvitković
Utorak, 08. travnja sv. Misa 9:00 a.m.
+ Zvonimir Grgesina, god.
+ Milan Marinac, god.
Srijeda, 09. travnja:
+ Ivka Dubravac, god. i Joso, Anka i Ilija Dubravac
+ Luja i Pero Božić
Četvrtak, 10. travnja:
+ Branko Jurišić
Petak, 11. travnja:
+ Vlado Vrbos, god.
+ Nediljko Bijuković
+ Vinko Bandula
+ Mate Grgas-Svirac
+ Katarina Dolenec, i sve pok. iz ob.
+ Ivan Marko i Alojzija Frke ć
+ Kata i Petar Gunja
+ David Rossi
+ Za sve pok. iz ob. Lucić, Vukojević i Grbavac
+ Šima, Ivan i Mara Kozina
+ Ruža i Ante Alilović, i sve pok. iz ob.
+ Cvetko i Marica Marić, i sve pok. iz ob.
+ Grgo Pažin
- u zahvalu pregorkoj muci Isusovoj
Subota, 12. travnja: sv. Misa 6:00 p.m.
+ Mary i Petar Vučić, god.
+ Tomo Medunić, i sve pok. iz ob.
+ Mato i Zlata Zidarić, god. i sve pok. iz ob.
+ Mara Kozić
+ Marija Hrvojević, god.
+ Rudolf Horvat
+ Ivan Turčić, god. i sve pok. iz ob.
+ Marica,Ivan i Mijo Mravunac
+ Kata, Jura i Josip Belavić
+ Vinko, Jele i Ivo Frkat
+ Nikola Jozić
+ Alojzija Kustura
+ Anka Pole o
+ Drago i Ana Rudar
+ Josip Blažić, i sve pok. iz ob.
+ Anka i Viktor Bezić
+ Vicko i Marija Blagaić, god.
+ Šima Menalo
+ Luka Zorić, god. i sve pok. iz ob.
+ Pere Dolić, god. i sve pok. iz ob.
+ Janja Šesto, god. i sve pok. iz ob.
+ S pe i Mara Šesto
+ Marko i Ma ja Buljan
+ Marica Krolo, i sve pok. iz ob.
+ Dobra Dalić, i sve pok. iz ob.
+ Ivanka Šesto, i sve pok. iz ob.
+ Jela Pavković
+ Ilija Stojčević
+ Vid i Zorka Vidov, i sve pok. iz ob.
+ Petar i Šimica Jurišić, i sve pok. iz ob.
+ Mira Jazbec
+ Josip Blagec
+ Stjepan Draganić, i sve pok. iz ob.
+ Jelka Juratović, i sve pok. iz ob.
+ Bara Vucina, zadušnica
- Na nakanu za zdravlje
Nedjelja, 13. travnja: sv. Misa u 9:00 a.m.
+ Pavao Radman-Livaja
+ Diana Kure ć
u 11.00 sa : za župnu zajednicu
STRANA 9
ŽUPNE OBAVIJESTI
ČITAČI
SUBOTA: 5. travnja:
NEDJELJA: 6. travnja:
5:00 - Jelica Krešić
9:00 - Josipa Renić
11:00 - Damir Posavec i Marija Pile ć
SUBOTA: 12. travnja: 5:00 - Branko Nemet
NEDJELJA: 13. travnja: 9:00 - Jasna Kellner
11:00 - Rosemary Lee, Natalie Baričević i Blanka Špehar
REDARI
SUBOTA: 5. travnja:
5:00 - Nikola Repar i Nikola Parilac
NEDJELJA: 6. travnja : 9:00 - Ivan Pocrnić i Mike Mačečević
11:00 - Ljubo Nikolić i Ante Pavelić
SUBOTA: 12. travnja: 5:00 - Nikola Parilac Jr. i Nikola Repar Jr.
NEDJELJA: 13. travnja : 9:00 - Mike Mačečević i George Maltar
11:00 - Josip Jurešić i Drago Zekić
NAŠI DAROVATELJI
ZA CRKVU:
Ivan Krnich
$ 150.00
Katarina Mikich
$ 100.00
Magda Janaković
$ 100.00
Branko Bačić
$ 100.00
Vlado Delija
$ 80.00
Milan i Ljerka Marek
$ 60.00
Ob.Mijo Kupina
$ 50.00
Ob. Branko Hrenar
$ 50.00
Tomislav Radman
$ 50.00
Ob. Steve Lojzer
$ 50.00
Ivan Alilović
$ 50.00
Ob. David Maje ć
$ 50.00
Franćeska Bezić
$ 50.00
Ana Mikešić
$ 50.00
Prigodom krštenja Jack Mile Štefanca:
Roditelji Mile i Nadalina Štefanac
$ 200.00
Kumovi: Mario i Ivana Krpan
$ 200.00
Prigodom krštenja Marka Zelić:
Roditelji John Zelić i Nancy Spudić
$ 200.00
Baka i dida Iva i Frano Zelić
$ 100.00
KARITAS:
Mar n Perić
$100.00
SVIM DAROVATELJIMA SRDAČNO ZAHVALJUJEMO!
NEMA VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE U SLIJEDEĆU
NEDJELJU.
STRANA 10
SHARE LENT – kolekta u svim župama u našoj biskupiji skupljat
će se danas 5. i 6. travnja u svrhu pomoći onima koji nemaju
i u svrhu našeg osobnog odricanja. Pokažimo na djelu našu
kršćansku solidarnost s onima koji su u potrebi.
KORIZMENO – KARITATIVNI RUČAK je danas nakon kasne Mise.
Svrha mu je pomoći siromasima. Ulaznice su $20.00 za odrasle
i $10:00 za djecu.
KORIZMENA ISPOVIJED u našoj župi je slijedeće subote 12.
ožujka 2014. u 4:30. Neka nam ova ispovijed bude duhovna priprava za najveći kršćanski blagdan Uskrs.
SUSRET STARIJIH ŽUPLJANA ove korizme je u utorak, 8. travnja.
Početak je u 10:30 sa , mogućnost za Ispovijed, Sv. misa, a onda
ručak.
BAKE SALE je u subotu 12. travnja od 8:00 do 1:00 p.m.
NOVA USKRSNA SVIJEĆA
Za Uskrs smo naručili novu veliku uskrsnu svijeću.
Ako tko svojim zavjetom i novčanim prilogom želi
pomoći u nabavci, rado ćemo primi i unaprijed zahvaljujemo na svakom vašem daru.
OAKVILLE GOOD FRIDAY WAY OF THE CROSS - APRIL 18, 2014
Please come and join us for a solemn and reflec ve walk with
Jesus, carrying his cross on the way to his crucifixion. Our walk
with Jesus will bring us to Chris an churches and parks in the
heart of Oakville from Reynolds Street to Lakeshore Road and
Rebecca Street. The eight-kilometre walk takes place every year
on Good Friday, rain or shine, star ng at 9:00 am. We begin with
Good Friday Service at St. Andrew’s Catholic Church, a lunch
break at St. James Parish and conclude at Saint Dominic’s Parish with refreshments. Please dress appropriately according to
weather condi ons. Please park your vehicle at Saint Dominic’s
Parish; a shu le service to St. Andrew’s is available from 8:00 to
8:45 am.
IZ MATICE UMRLIH
Ovih dana u domovini je preminuo Stjepan Husnjak, brat Josipa
i Mirka Husnjaka, Ankice Tabak i Evice Jurković u 86-oj godini
života. Obiteljima pokojnika, rodbini i prijateljima izražavamo
iskrenu ljudsku i kršćansku sućut, a pokojnika neka Gospodin
primi u svoje kraljestvo i daruje mu vječni život.
IZ MATICE KRŠTENIH
U subotu 29. ožujka kršteni su:
Jack Mile Štefanac, sin Mile i Nadaline r. Bikich.
Valen na Rose Puric,
kći Marca i Nicole r. Biturajac.
U nedjelju 30. ožujka
kršten Marko Zelić,
sin John-a i Nancy r. Spudić.
Iskreno čes tamo i veselimo se sa obiteljima i rodbinom, a na
novokrštenike zazivamo obilje Božjega blagoslova i sreće za
cijeli njihov život.
RIBLJI RUČAK - Po dogovoru naše folklorne
grupe “Prelo” i naše župe, mogućnost
RUČKA NA VELIKI PETAK će bi u našoj
velikoj dvorani. Vrijedne ruke će spremi
riblje ručak:
1. Girice – smelts i krumpir
2. Brudet i žganci
3. Pasta i paradajz – tomato sauce
Te tri ponude će bi od 12:00 do 2:00 sata. Može se pojes u
dvorani ili ponije sa sobom. Obrok košta $10.
RASPORED MISA KROZ OVAJ TJEDAN
Mise kroz tjedan su u 7:00 sa uvečer
PONEDJELJAK: 7. travnja
+ Nada Pehar – Ma lda, Valen na I Kris jana Pehar
+ Jelena Jurković – ob. Gordan Jurković
UTORAK: 8. travnja
+ Ana i Blaž Delonga - Smiljana
Svi + iz ob. Videka i Delonga - Smiljana
SRIJEDA: 9. travnja
+ Vinko Šukan – Barbara Diklić
+ Ljubica Babić – suprug Ivan
ČETVRTAK: 10. travnja
+ Šima Menalo – ob. Stajduhar
Svi + iz ob. Moguš i Škr ć – ob. Ivan Moguš
PETAK: 11. travnja
+ Ivan Mavrinac –Ivan i Dorica Jezerinac
+ Andrija Alilović – ob. Marinko Perić
+ Šima Menalo – ob. Petrović
+ Vinko Šukan – Ruža Krišto
+ Ivan Hećimović – ob. Nikola Rupčić
+ Luca Perić – ob. Vinko Marić
+ Vlč. Hrvoje Lisac – ob. Bakarić
+ Steve Poljak – ob. S pe Žižić
+ Vlč. Vjekoslav Banković – ob. Bakarić
+ Anđelka Žugaj – N.N.
+ Jelka Juratović – ob. Juratović
+ Jagica Majhanović – ob. Josip Rupčić
+ Grga Uremović – ob. Nikola Krolo
+ Vilim Mesić – ob. Tomo Miličević
+ Ratko Pile ć – ob. Manda Babić
+ Ivan Mavrinac – ob. Tomo Novačić
Svi + iz ob. Špehar i Moguš – ob. Drago Špehar
Svi + iz ob. Veliš i Lovreković – ob. Špehar
Na nakanu – ob. S pe Žižić
SUBOTA: 12. travnja
Misa u 6:00 sa uvečer
+ Barbara Delišimunović – suprug i djeca
+ Šima Menalo – ob. Božek
+ Ljubo Zovak – ob. Božek
+ Grga Uremović – Nevenka Mi ć
+ Stella Nosić – suprug i djeca
+ Ivan Ozimec – supruga i djeca
+ Mary Jane Bastasić – suprug i sinovi
+ Klara i Niko Bilić – ob. Šimun Bilić
+ Sofija i Zvonko Pavlović – ob. Franjo Skorija
+ Ilija i Dragan Matanović- Vera Matanović
+ Jure Magličić – supruga Mara
+ Jadranka Gec – Mara Magličić
+ Mile i Marija Perković – ob. Nick Perković
+ Milica i Nikola Sokačić – ob. Starčević
+ Ma ja i Petar Starčević – ob. Starčević
+ Mijo, Ivka i Vila Mesić – ob. Ivan Ivanković
+ Ante i Vida Ivanković – ob. Ivan Ivanković
+ Anđekla Žugaj – Steve Žugaj
+ Andrija Alilović – supruga i djeca
+ Ljuba Krndelj – ob. Ivan Ivanković
+ Antun i Janja Tominac – ob. Ivan Ivanković
+ Mato Borovac – ob. Grahovac
+ Mirko Putrić – ob. Posavac
+ Milka Putrić - ob. Posavac
Svi + iz ob. Rimac – ob. Bilić
Svi + iz ob. Marice Kneze ć – Marica Kneze ć
Svi + iz ob. Ozimec – ob. Drago Zekić
NEDJELJA: 13. travnja: CVJETNICA
9:00 - + Ivica Štefanac – ob. Marinko Mitar
+ Slavica Alilović – suprug Ivan i ob.
11:00 – ZA SVE ŽUPLJANE
STRANA 11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 699 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content