close

Enter

Log in using OpenID

28.12.2014 - 4. 1. 2015.

embedDownload
RASPOREDSVETIHMISAKROZTJEDAN
PON
29.prosinca
UTO
30.prosinca
Sv.Toma
Becket
SRI
31.prosinca
Silvestar
papa
ČET
1.siječnja
Nova
Godina;
Marija
Bogorodica
PET
2.siječnja
SUB
3.siječnja
NED
4.siječnja
Trpimir
BazilijeV.;
GrgurNaz.
Ime
Isusovo
II.
NEDJELJA
POBOŽIĆU
8:00
8:00
16:00
17:00 Vinagora Zaživeipokojneizob.
Ćurković
10:00 Marinci
11:30 Sopot +StjepanKodrnja,god.
+ŠtefanijaiAlojzBartok
17:00 Vinagora +FerdinandBolarić
ZahvalaM.B.V.
8:00 Marinci
8:00 Marinci
8:00
Sopot 10:00
Marinci
11:30 Vinagora
+ob.MilanaiMatilde
Lončar
+ JosipŠpoljar
ŽupniCaritas…
NanovugodinusvinaVinagoru!
ZbormladihžupaVinagoraiMarincizavaspriređujebožićno‐novogodišnji
koncert u crkvi sv. Marije od Pohoda na Vinagori, koji će se održati u
četvrtak,1.siječnjau18sati.
Pridružite nam se i prvi dan Nove godine provedite u veselju, radosti i
ugodnomdruženjuposlijekoncerta.
Župni listić za župe Vinagora i Marinci ‐ Izdaje župni ured Vinagora, Vinagora 4, 49218 Pregrada, tel.: 049 / 343 012 Marinci
Marinci
Marinci
NašžupniCaritaszaBožićpodijelioje15paketanajpotrebnijimaužupama
VinagoraiMarinci.
HvalasvimakojistesudjelovaliuovojakcijiCaritasa.
GodinaI.– 2014. – broj15 – od28.XII. do4.I.2015. – Božićnovrijeme
SVETAOBITELJ
Misnačitanja:
Sir2‐6.12‐14
Ps128,1‐5
Kol3,12‐21
Lk2,22‐40
IzEvanđeljapoIvanu
Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu
navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu
Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško
prvorođenče neka se posveti Gospodinu! – i da prinesu žrtvu kako je
rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u
Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan,
iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh
SvetidanećevidjetismrtidoknevidiPomazanikaGospodnjega.Ponukan
odDuha,dođeuHram.IkadroditeljiuniješedijeteIsusadaobavešto o
njemupropisujeZakon,primigaonunaručje,blagosloviBogaireče:„Sad
otpuštašslugusvojega,Gospodaru,poriječisvojoj,umiru!Tavidješeoči
mojespasenjetvoje,kojesipripraviopredlicemsvihnaroda:svjetlostna
prosvjetljenjenarodâ,slavupukasvogaizraelskoga.“Otacnjegovimajka
diviliseštosetoonjemugovori.ŠimunihblagosloviirečeMariji,majci
njegovoj: „Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u
Izraeluizaznakosporavan–aitebićesamojmačprobostidušu–dase
razotkrijunamislimnogihsrdaca!“
NOVAGODINA
–MARIJABOGORODICA
Tko bi nas mogao bolje poduprijeti u
pozitivnom stavu za dolazeću godinu,
kao žena, koja nije samo svoju iduću
godinu stavila u Božju ruku, nego svoj
cijeli život. Sa svim godinama svoga
životaonasepovjerilanjemu,zakojegje
bila duboko osvjedočena, da je on vodi
puniniživota.Iakotonjojdonosimnoge
boli i neugodnosti. Elizabeta je rekla o
svojoj rodici Mariji: "Blažena ti što
povjerova da će se ispuniti što ti je
rečenoodGospodina."(Lk1,45)IMarija
samapjevaupjesmikojaodzvanjakroz
cijeli njezin život, također i u teškim
vremenima:
"Veliča
duša
moja
GospodinaiklikćeduhmojuBogumomeSpasitelju,štopogledananeznatnost
službenice svoje: odsad će me svi naraštaji zvati blaženom". Marija poziva
također nas na ovaj prvi dan Nove godine, da isto činimo, naime da ovu
započetu godinu i možda sve godine koje nam budu darovane, stavimo u
Božjeruke,upovjerenjudanasončinibogatima.Neumaterijalneiprolazne
stvari,negouunutrašnjaiskustva,uradostiirazumijevanjatajniživota.To
nećeuvijekbitilaganiugodanputkojimnasonvodi.Alitojeput,kojićenas
osposobiti,dasvevišeivišeshvatimoljubav,unesemojeunasinjudijelimo.
Štojeobilježilo2014.godinu?
Sazavršetkomgodine,prisjećamosenajvažnijihdogađajakojisuobilježili proteklih 365 dana u župama Marinci i Vinagora… IovesmogodinehodočastiliusvetišteKraljiceMirauMeđugorje,naTrsatte
usvetišteMajkeBožjeBistričke.Sposebnomradošćuističemokakoseiove
godineokupilaskupinapješakakojisuhodajućiprošlišezdesetakkilometara
do ovog hrvatskog nacionalnog svetišta. U travnju, mladi župe Vinagora
posjetilisuDubrovnikkakobiprisustvovaliSusretumladih.
U rujnu, župe su se oprostile od svog dosadašnjeg župnika, vlč. Ivana
Bogdanovića.SvojuslužbunaVinagoriiuMarincimaobnašaoje9godina,a
nastavio ju je u župi Prišlin. Župe su dobile novog župnika, vlč. Dragutina
Gerecija. S njegovim dolaskom, pokrenuli smo župni listić, a osnovan je i
župniCaritas.Tijekomstudenoga,slavilismomisezahvalniceužupnojcrkvi
uMarincimainaVinagori,teukapelisvetogDonatauPavlovcu.Spočetkom
adventa, započela je manifestacija „Advent na Vinagori“. Tijekom četiri
subote,krozrazličitadogađanja,uzajedništvusmosepripremalizablagdan
Kristovarođenja.Užupnojcrkviodržanjekoncertzboramladih„Vedrina“iz
Lobora, a u sklopu adventskog i božićnog sajma svi posjetitelji mogli su
kupitirazličiteproizvodekojesuizrađivalimladižupeVinagora.Ucrkvusv.
MarijeodPohodapostavljenjenovirazglas,aostakljenjeitronMajkeBožje
Vinagorske,ispredkojegćesepalitisvjećice.
U 2015. godinu ulazimo s mnoštvo planova i želja, te se nadamo da ćemo i
daljevrijednoimarljivonastavitiraditinanjihovuostvarenju.
Statistikaza2014.godinu
UžupiVinagora,tijekom
2014.godine:
vjenčanjejedanpar;
krštenojedeveterodjece,
odtogatridjevojčice
išestdječaka;
umrlojeosamnaestero
osoba,odtoga
osamžena
idesetmuškaraca.
Župa Vinagora
vjenčani ‐ 1
kršteni ‐ 9
umrli ‐ 18
UžupiMarinci,tijekom
2014.godine:
vjenčano je šest parova;
kršteno je sedmero djece,
odtogadvijedjevojčicei
petdječaka;
umrloješesnaestero
osoba,odtoga
devetžena
isedammuškaraca.
Župa Marinci
vjenčani ‐ 6
kršteni ‐ 7
umrli ‐ 16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content