close

Enter

Log in using OpenID

Croatian - Office of the Public Advocate, Victoria, Australia

embedDownload
Skrbništvo
Donošenje odluka osobne naravi i odluka o načinu života za odraslu
osobu koja nema sposobnost donositi odluke
Što je skrbništvo i kako
to funkcionira?
Međutim, zakonsko skrbništvo
je potrebno kada:
Skrbništvo je postavljanje osobe
(‘skrbnika’) da donosi odluke za
odraslu osobu koja ne posjeduje takvu
sposobnost (‘zastupana osoba’) ako
osoba nije to u stanju sama učiniti.
• osoba koja ima invaliditet je izložena
riziku zato što ne može donositi
odluke o sebi i svom načinu života,
kao što je pitanje gdje će živjeti
• odluku treba donijeti u ime te osobe.
Sve odrasle osobe iznad 18 godina
starosti, bez obzira na onesposobljenost,
imaju pravo samostalno donositi
odluke. To vrijedi za sve osim,
ako je osoba dok je još bila sposobna,
imenovala neku osobu za svog skrbnika
temeljem trajne punomoći za skrbništvo
i sada je izgubila sposobnost donositi
vrste odluka za koje je imenovala
trajnog skrbnika koji će donositi
odluke u njeno ime.
Zakoniti skrbnik može biti postavljen
ako postoji neriješeni sukob između
osobe s invaliditetom i pružatelja
usluga, obitelji ili prijatelja ili
u slučajevima nebrige o samom sebi.
S druge strane, odluka o skrbniku
može se dobiti podnošenjem zahtjeva
za skrbništvo Popisu za skrbništvo
(Guardianship List) na Victorian Civil
and Administrative Tribunal (VCAT).
VCAT saslušava slučajeve i, ako je
potrebno, postavlja skrbnika koji će
donositi specifične vrste odluka
Skrbnik donosi odluke o načinu
života zastupane osobe, kao np. gdje
će osoba živjeti i tko je može viđati,
prema uvjetima odredbe.
Odluka skrbnika ima istu pravnu moć
kao da ju je i sama osoba donijela.
Kada je potrebno skrbništvo?
Ljudi često imaju pogrešnu
pretpostavku da su roditelji ili skrbnici
osoba s invaliditetom njihovi zakoniti
skrbnici. Osobe s invaliditetom treba
poticati i podupirati da same donose
svoje odluke.
Tko postavlja skrbnika?
VCAT postavlja skrbnika. VCAT mora
zaključiti da zastupana osoba:
• ima invaliditet
• ne može donositi razumne odluke
o sebi i svom načinu života zbog
invaliditeta
• treba donositi odluke, a ne
postoji manje restriktivan način
donošenja odluka od postavljanja
zakonitog skrbnika
• treba nekog tko će postupati kako
je u njenom interesu.
Tko može biti skrbnik?
VCAT može za skrbnika odrediti
pojedinca(e), obično nekog od rodbine
ili prijatelja. VCAT nastoji odrediti
skrbnika koji dobro poznaje zastupanu
osobu i njene vrijednosti i uvjerenja,
što dotična osoba voli, axšto ne
voli. VCAT mora zaključiti da će
skrbnik postupati kako je u interesu
zastupane osobe.
Office of the Public Advocate
Level 5, 436 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000
PO Box 13175 Law Courts, Victoria 8010. DX 210293
Mjesni poziv: 1300 309 337 TTY: 9603 9529 Fax: 1300 787 510
www.publicadvocate.vic.gov.au
Guardianship - Croatian
Prilikom odlučivanja koga će postaviti,
VCAT mora uzeti u obzir želje
zastupane osobe, ukoliko se mogu
ustanoviti, kao i želje članova obitelji
i zainteresiranih strana.
Ukoliko nema takve osobe ili je
potrebno postaviti neovisnu osobu zbog
nesporazuma među članovima obitelji
ili prijateljima o tome što je najbolje
za zastupanu osobu, na to mjesto
može biti postavljen javni zastupnik
(Public Advocate).
Kakve odluke može
skrbnik donositi?
Vrste odluka koje postavljeni skrbnik
može donositi ovise o odredbi
(ili odluci) koju je donio VCAT.
Ograničena odredba specificira
tip osobnih i životnih odluka koje
skrbnik može donositi. One mogu
uključiti odluke o smještaju,
zdravstvenom liječenju i liječenju
zuba kao i drugoj zdravstvenoj njezi
ili pristupu uslugama.
Plenarna odredba omogućuje skrbniku
da donese odluke o načinu života,
pod uvjetom da je slijedeće isključeno:
Zdravstveno liječenje
i liječenje zuba
‘Osoba koja je odgovorna’ može
pristati na zdravstveno liječenje
i liječenje zuba (skrbnik može biti
osoba koja je odgovorna). Za više
informacija pogledati informativni
list koji je izdao OPA pod naslovom
Zdravstveno liječenje/liječenje zuba za
pacijente koji ne mogu dati suglasnost
(Medical/Dental Treatment for Patients
Who Cannot Consent).
Victorian Civil and Administrative Tribunal,
Guardianship List
55 King Street, Melbourne, Victoria 3000
Tel: (03) 9628 9911 Fax: (03) 9628 9932
Besplatni broj: 1800 133 055
www.vcat.vic.gov.au
Ako je osoba odredila zastupnika
temeljem trajne punomoći (za
zdravstveno liječenje), ili ako je VCAT
postavio neku drugu osobu koja će
donositi odluke u svezi predloženog
liječenja, dotična osoba ima prednost
nad skrbnikom kao ‘osoba koja
je odgovorna’.
Kakav je postupak
podnošenja zahtjeva?
Obrazac za podnošenje zahtjeva za
skrbnika može se dobiti u VCAT-u.
Može ga se zatražiti telefonom, poštom,
ili učitati s VCAT web stranice na
www.vcat.vic.gov.au. Obrazac se može
naći i na OPA web stranici na
www.publicadvocate.vic.gov.au
Trajanje odredbe
Odredba može trajati maksimalno tri
godine. Sve odredbe VCAT ponovno
ocjenjuje u roku od tri godine i
mogu biti poništene ukoliko više
nisu potrebne.
Ukoliko zastupana osoba umre,
odredba prestaje postojati.
Ponovna saslušanja
Kakve odluke ne može
skrbnik donositi?
Preporučuje vam se nazvati OPA
službu za savjete na 1300 309 337
ixporazgovarati je li skrbništvo
potrebno i kakav se materijal traži
uz zahtjev.
Skrbnik ne može donositi odluke
o financijskim pitanjima osobe
koju zastupa. Za više informacija,
vidi informativni list Upravljanje
(Administration) koji je izdao OPA.
Po primitku obrasca, VCAT će zakazati
datum saslušanja. Zahtjevi za hitno
saslušanje biti će čim prije obrađeni.
Većina ostalih zahtjeva će biti saslušana
u roku od 30 dana.
Odredbe donesene u
drugim državama
Skrbnik ne može donositi odluke
o ‘posebnim zahvatima’, kao što je
prekid trudnoće ili zahvat koji dovodi
to trajne neplodnosti. Za ovakve
odluke zahtjev treba uputiti u VCAT,
jer samo VCAT može dati suglasnost
za posebne zahvate.
VCAT saslušanja
Koje su obveze skrbnika?
Skrbnik mora donositi odluke koje su
najviše u interesu zastupane osobe.
To znači:
• zaštititi zastupanu osobu od
zlostavljanja, izrabljivanja
i zanemarivanja
• uzeti u obzir želje dotične osobe
• zastupati interese zastupane osobe
• poticati zastupanu osobu da sama
donosi odluke kada je to moguće.
Office of the Public Advocate je neovisno
tijelo koje je uspostavila Vlada Victorije.
Uloga mu je promicati interese, ljudska prava
i dostojanstvo stanovnika Victorije koji imaju
invaliditet. Ovo tijelo pruža informacije, savjete,
poduku i pomoć u zastupanju interesa,
skrbništvu, punomoćima i suglasnosti za
zdravstveno liječenje i liječenje zuba.
VCAT je manje formalan od suda.
Ako osoba ne može putovati na
saslušanje, VCAT se može složiti da se
osoba sasluša putem telefona.
VCAT nije vezan zakonskim propisima
dokaza i ne mora koristiti formalni
pravni postupak. No saslušanja se
moraju pridržavati načela prirodnog
prava (tj. pravednosti i nepristranosti).
Pravno zastupanje na VCAT-u nije
potrebno, iako osobe koje idu na
saslušanje mogu zatražiti od VCAT-a
da im se dozvoli dovesti odvjetnika.
Hitne odredbe
OPA i VCAT imaju 24-satnu službu
za hitne slučajeve. Ukoliko VCAT
smatra da je stvar hitna (ako postoji
znatna opasnost po život osobe),
može se donijeti privremena odredba u
trajanju do 21 dan. Odredba može biti
produžena za još 21 dan. Prije isteka
odredbe, VCAT mora održati
saslušanje i utvrditi je li potrebno
postaviti skrbnika.
Ukoliko netko smatra da je VCAT
donio pogrešnu odluku, može podnijeti
zahtjev za ponovno saslušanje u roku
od 28 dana od prvobitne odluke.
Victorijske odredbe o skrbništvu
mogu se prijaviti u drugim državama,
a odredbe u drugim državama mogu se
prijaviti u Victoriji. Za više informacija,
kontaktirajte OPA.
Zaštitne mjere
Skrbnici su odgovorni VCAT-u za
odluke koje donose. Slijedeće zaštitne
mjere pomažu kako bi se osiguralo da
skrbnici postupaju kako je u interesu
zastupane osobe:
• skrbnici mogu zatražiti savjet od
VCAT-a u svako doba
• nakon imenovanja, privatni
skrbnici mogu kontaktirati
OPA za informacije i pomoć
o privatnom skrbništvu
• svaka osoba koja smatra da skrbnik
ne postupa kako je u interesu
zastupane osobe može podnijeti
zahtjev VCAT-u za ponovnu procjenu
• ukoliko je za skrbnika postavljen
javni zastupnik, pritužbe se
mogu uputiti OPA uredu. Za više
informacija kontaktirajte OPA.
Office of the Public Advocate podupire tri programa dragovoljaca,
Community Visitors Program, Independent Third Persons Program,
i Community Guardianship Program. Građani posjetitelji prate kvalitetu
usluga osobama s invaliditetom kako bi se zajamčila prava ljudi koje
je lako iskoristiti. Neovisne treće osobe, koje imaju kontakt s policijom,
pružaju potporu ljudima s kognitivnim nesposobnostima ili mentalnim
bolestima. Community Guardians su dragovoljci postavljeni kao
skrbnici osobama u Victoriji s kognitivnom nesposobnošću, koje ne
mogu same za sebe donositi odluke.
Za više informacija posjetite:
www.publicadvocate.vic.gov.au
ili nazovite našu Službu za
savjete na 1300 309 337
(po cijeni mjesnog poziva).
08/09
Za takve odluke ne treba podnositi
zahtjev za skrbnika ako je neka osoba
već odgovorna (na primjer, bliski član
obitelji ili neplaćeni skrbnik).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content