close

Enter

Log in using OpenID

"Pravila nagradne igre "Navijaj za Vatrene uz Generali!

embedDownload
Pravila nagradne igre
Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09) i Pravilnika o priređivanju
nagradnih igara (NN br. 8/10), Generali osiguranje d.d., OIB: 10840749604, adresa: Bani 110,
10010 Zagreb, (u daljnjem tekstu: Priređivač) utvrđuje sljedeća Pravila nagradne igre (u daljnjem
tekstu: Pravila)
Nagradna igra
"Navijaj za Vatrene uz Generali!"
Članak 1.
Po ovim Pravilima Priređivač priređuje Nagradnu igru pod nazivom "Navijaj za Vatrene uz Generali!"
(u daljnjem tekstu: Nagradna igra).
Članak 2.
Svrha priređivanja nagradne igre je promocija Priređivača. Nagradna igra se održava u razdoblju od
22.03.2013.g. od 00.00 sati do 26.03.2013. u 23:59 sata («Vrijeme trajanja»), za koje vrijeme traju prijave
za sve sudionike Nagradne igre. Ukupni rezultati Nagradne igre će biti objavljeni u roku od dva dana od
završetka Nagradne igre.
Članak 3.
Nagradna igra priređuje se u trajanju od 22. do 26. ožujka 2013. godine («Vrijeme trajanja»).
Članak 4.
Ovo je Nagradna igra koja se sastoji se od 1 kola.
Ako prihvaćaju ova Pravila Nagradna igre koja će biti objavljena na web stranicama Priređivača, Sudionici
nagradne igre su osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i imaju boravište u RH, koje
prijave sudjelovanje u Nagradnoj igri slanjem SMS poruke sadržaja ime i prezime, adresa
stanovanja (ulica, poštanski broj i mjesto) i godina rođenja na broj 60852 (u daljnjem tekstu:
Sudionici). Cijena svake SMS poruke je 2,40 kn uključujući PDV. Za uslugu je odgovoran Mobitel
Media d.o.o. (www. mobitelmedia.hr);
2. Sudionici Nagradne igre prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.
Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno poslati SMS poruku na broj 60852 (2,40 kn/SMS).
Sudionici trebaju u tekst SMS poruke dragovoljno upisati i poslati istinite, točne i potpune osobne
podatke: ime i prezime, adresu stanovanja (ulica, poštanski broj i mjesto) i godinu rođenja, čime
daju privolu sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka da se njihovi osobni podaci
mogu koristiti u svrhe provođenja Nagradne igre i marketinga priređivača, te time izjavljuju da su
upoznati s pravom da se takvoj obradi (marketing) usprotive. Istodobno daju izričitu suglasnost
Generali osiguranju d.d. da u navedene svrhe poduzima sve radnje vezane uz obradu svih
prikupljenih osobnih podataka.
3. Maloljetna osoba nema pravo sudjelovati u nagradnoj igri.
Stranica 1 od 6
Ako Sudionik pošalje više SMS poruka sa istog broja, sudjelovanje u nagradnoj igri priznaje se po svakoj
SMS poruci, pod jednakim uvjetima.
Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme provjeri valjanost svih sudionika za sudjelovanje u
nagradnoj igri koji po opravdanom mišljenju Priređivača sudjeluju na način koji nije u skladu s ovim
uvjetima ili vrše preinake. Greške i propusti mogu se prihvatiti u skladu s diskrecijskom odlukom
Priređivača. Ako Priređivač propusti ostvariti bilo koje od svojih prava u bilo kojem trenutku, to ne znači
da se on odriče tih prava.
Prijava Sudionika koji nije unio sve navedene podatke odbaciti će se i tretirati kao nepostojeća. Priređivač
ne odgovara za točnost unesenih podataka. Priređivač ima pravo iz nagradne igre izbaciti bilo kojeg
Sudionika, bez prethodne najave i obrazloženja, ukoliko krši bilo koju odredbu ovih Pravila.
Ukoliko zaprimljena SMS poruka i osobni podaci Sudionika nisu ispravni Priređivač neće biti obvezan
uručiti nagradu izvučenom dobitniku.
Članak 5.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati:
- osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre, izvlačenje dobitnika te sve ostale
osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru, kao i članovi njihove uže obitelji;
- zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji;
- osobe koje je Priređivač prethodno obavijestio da ne smiju sudjelovati u nagradnim igrama
Priređivača.
Za potrebe ovih Pravila članovima uže obitelji smatraju se supružnici u bračnoj i izvanbračnoj zajednici,
roditelji, djeca i braća ili sestre (bioloških ili posvojenih) isključenih osoba.
Članak 6.
Za nagradnu igru utvrđuje se ukupni fond od 50 nagrada:
- Dvije (2) ulaznice Dobitniku sudioniku za utakmicu Hrvatska - Škotska za dan 07.06.2013., koja
će se odigrati u Hrvatskoj, u vrijednosti 240,00 kn.
Nagrada ne obuhvaća (izuzeća se ne ograničavaju na sljedeće):
1. Transfer od grada stanovanja dobitnika do grada odigravanja utakmice Hrvatska – Škotska.
2. Džeparac, prijevoz na destinaciju različitu od gore opisane, osobni predmeti, troškovi usluga
koje se dodatno naplaćuju i svi drugi dodatni troškovi različiti od onih prethodno navedenih u
ovom članku nisu uključeni.
Nagradu treba preuzeti u utvrđeno vrijeme. Nagrada je jednokratna. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u
utvrđenom razdoblju, gubi pravo na nagradu.
Dobitnik mora poštivati uvjete korištenja nagrade i zahtjeve pružatelja nagrade. Kako bi prihvatio
nagradu, Dobitnik mora potpisati Sporazum o korištenju nagrade s Priređivačem i svu ostalu pripadajuću
dokumentaciju prema zahtjevima Priređivača.
Uvjeti korištenja nagrade ne mogu se mijenjati. Nagrada je prenosiva na drugu osobu koju izabere
Dobitnik, a koja također mora prihvatiti sve pripadajuće uvjete korištenja nagrade. Ako je nagrada
djelomično neraspoloživa uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili
otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili ako Priređivač, prema svojoj diskrecijskoj prosudbi, utvrdi da
Stranica 2 od 6
nagrada može, ili će vjerojatno, Dobitniku prouzročiti ozljede, Priređivač može, prema svojoj diskrecijskoj
prosudbi, otkazati nagradu i ponuditi zamjensku nagradu iste li približne vrijednosti.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 12.000,00 kn.
Za dodjelu nagrada iz Čl.6 dobitnicima jamči Generali osiguranje d.d.
Članak 7.
Izvlačenje dobitnika nagrada nagradnog fonda održavati će se dan nakon završetka nagradnog kola za
Sudionike 27.3.2013. u prostorijama tvrtke Generali osiguranje d.d., na adresi Bani 110, 10010 Zagreb, a
nadgledat će ga tročlano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Generali osiguranja d.d. Izvlačenje
dobitnika bit će putem računala.
Za potrebe izvlačenja uzimaju se: SMS poruke zaprimljene nakon 00:00 sata prvog dana nagradne igre
do zaključno 23:59 sata zadnjeg dana nagradne igre.
Svaki Sudionik nagradne igre može biti dobitnikom samo jedne od nagrada iz nagradnog fonda. Ako se
tijekom izvlačenja nagrada dogodi da bilo koji od Sudionika bude izvučen kao dobitnik nagrade više od
jednog puta izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti Sudionici.
Nepotpuna, nečitka sudjelovanja i sudjelovanja protivna ovim Pravilima smatrat će se nevažećima.
U slučaju da u nagradnoj igri sudjeluje manji broj sudionika od ukupnog broja nagrada, nagrade će
ostvariti svi Sudionici pod uvjetima opisanim u članku 4.
Članak 8.
Generali osiguranje d.d., kao voditelj zbirke osobnih podataka, prikupljat će i obrađivati osobne podatke
Sudionika temeljem zaprimanja SMS poruke na broj 60852 (2,40 kn/SMS) odnosno u svrhe provođenja
nagradne igre te buduće marketinške svrhe. Davanje podataka je dragovoljno. Svoju privolu za
prikupljanje i obradu danih osobnih podataka sukladno ovim Pravilima Sudionici potvrđuju slanjem SMS
poruke upisavanjem imena i prezimena, adrese stanovanja i godine rođenja na broj na broj 60852 (2,40
kn/SMS) čime se ujedno prihvaćaju uvjeti ovih Pravila. Ako Sudionik šalje SMS poruku na broj 60852
(2,40 kn/SMS) osobni podaci se predaju društvu Mobitel Media d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, koje ih
prikuplja za Generali osiguranje d.d.
Za osobne podatke poslane SMS porukom na broj 60852 (2,40 kn/SMS) može po primitku nove
promotivne poruke poslati SMS poruku s riječi STOP na broj na broj 60852 (2,40 kn/SMS) čime ga se
može brisati iz baze.
Cijena svake SMS poruke je 2,40 kn uključujući PDV. Za uslugu je odgovoran Mobitel Media d.o.o. (www.
mobitelmedia.hr);
Članak 9.
Preuzimanje nagrade:
- Dobitnik dobivenu nagradu iz Čl. 6. ovih Pravila preuzima osobno.
- Uvjet za dobivanje nagrade jest suglasnost dobitnika sa svim uvjetima korištenja nagrade i
zahtjevima pružatelja nagrade.
Stranica 3 od 6
-
Kako bi prihvatio nagradu, Dobitnik mora potpisati pripadajuću dokumentaciju prema zahtjevima
Priređivača i pružatelja nagrade.
Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom iskaznicom i
dati sve potrebne podatke kako bi realizirao nagradu.
Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, takva
osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog odobrenja njegovog/njezinog roditelja
odnosno zakonskog zastupnika.
Rok u kojem se dobitnik mora javiti kontakt osobi Priređivača radi preuzimanja nagrade iznosi 30
dana od dana primitka obavijesti da je osvojio nagradu.
Ukoliko se dobitnik u gore navedenom roku od 30 dana nije javio Priređivaču, postupit će se
sukladno Čl. 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).
Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati zamjenu nagrade koja je predviđena ovim Pravilima.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane
dobitnika te se time završavaju nagradno kolo i nagradna igra.
Priređivač ne preuzima odgovornost za bilo koje porezne obveze Sudionika nastale njegovim
sudjelovanjem u nagradnoj igri.
U NAJVEĆOJ ZAKONOM PREDVIĐENOJ MJERI, PRIREĐIVAČ I NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA I
ZASTUPNICI TE OSOBLJE SVIH TIH SUBJEKATA („RELEVANTNE STRANKE“) NE PREUZIMAJU
NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKAV GUBITAK (UKLJUČUJUĆI ŠTETE, POTRAŽIVANJA,
OZLJEDE, TROŠKOVE ILI IZDATKE) KOJI JE PRETRPIO BILO KOJI SUDIONIK ILI DOBITNIK U
SVEZI S NAGRADNOM IGROM ILI NAGRADAMA, UKLJUČUJUĆI: (I) NEIZRAVNE, FINANCIJSKE ILI
POSLJEDIČNE GUBITKE; (II) GUBITKE NASTALE USLIJED NEMARA JEDNE OD RELEVANTNIH
STRANAKA; (III) ODGOVORNOST ZA OZLJEDE ILI SMRT.
Povjerenstvo iz članka 10. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz
članka 9. ovih Pravila, te će istekom tog roka utvrditi da su s određenim datumom nagradno kolo, kao i
sama nagradna igra okončani.
U slučaju da neki Sudionik ne dostavi točne osobne podatke, Priređivač može utvrditi da isti nije podoban
za osvajanje nagrade.
Članak 10.
Za nagradno izvlačenje nagrada Uprava društva Generali osiguranja d.d. imenovat će Povjerenstvo koje
se sastoji od tri člana koji će pripremiti i kontrolirati tijek izvlačenja svih dobitaka nagradnih kola i o tome
sačiniti zapisnik.
Članak 11.
Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle
predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih
poremećaja na tržištu ili kod Priređivača, uz suglasnost nadležnih tijela koja su izdala odobrenje za
njezino priređivanje.
Priređivač će o prekidu obavijestiti javnost te Sudionike putem obavijesti na web stranici Priređivača.
Ako iz bilo kojeg razloga priređivanje ili upravljanje Nagradnom igrom budu ometeni ili prekinuti na bilo
koji način (uključujući razbojništvo, nestanak električne energije, prirodne katastrofe, višu silu, građanske
nemire, računalne pogreške ili viruse, preinake ili tehničke pogreške), Priređivač zadržava pravo otkaza,
Stranica 4 od 6
prekida, izmjene ili odgode ili ponovne provedbe Nagradne igre uz suglasnost nadležnih tijela koja su
izdala odobrenje za njezino priređivanje.
Priređivač ne preuzima odgovornost za:
- bilo koju pogrešku, propust, prekid ili kašnjenje u pripremi ili dostavi bilo koje obavijesti poslane
Priređivaču ili Sudioniku ili od strane Priređivača ili Sudionika, bilo uslijed problema s
komunikacijskim mrežama ili linijama, računalnim sustavima, pružateljima softverskih ili
internetskih usluga, zastoja u kurirskim mrežama ili iz drugog razloga;
- krađe, uništenje ili neovlašteni pristup ili izmjene tih obavijesti;
- probleme ili tehničke kvarove računalnih sustava i druge opreme korištene za priređivanje
Nagradne igre;
- netočne ili nepotpune informacije koje se eventualno dostave tijekom upravljanja ovom
Nagradnom igrom (bilo uslijed gore navedenih razloga ili drukčije);
- zakašnjele, zagubljene, izmijenjene, oštećene, krivo upućene zahtjeve za preuzimanje nagrade
(bilo nakon primitka od strane Priređivača ili ne) iz razloga na koje Priređivač ne može razumno
utjecati;
- bilo koju promjenu u vrijednosti nagrade u odnosu na vrijednost izraženu u ovim uvjetima;
- bilo koju poreznu obvezu dobitnika ili Sudionika ili korištenje nagrade.
NAPOMENA: bilo koji pokušaj oštećenja SMS usluge za broj 60852 (2,40 kn/SMS), internetske stranice
www.generali.hr ili podataka na njoj vezanih za ovu nagradnu igru ili narušavanja pravilnosti ili zakonitosti
provedbe ove nagradne igre može prouzročiti kaznenopravnu kao i materijalnopravnu odgovornost. U
tom slučaju, Priređivač zadržava pravo potraživanja ukupno prouzročene imovinske i neimovinske
naknade štete.
Članak 12.
Sudionici će se upoznati s Pravilima prije početka Nagradne igre putem objave na web stranici
www.vecernji.hr i web stranici Priređivača www.generali.hr 21. ožujka 2013. godine, gdje će biti dostupna
za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre.
Rezultati Nagradne igre biti će objavljeni na web stranicama Priređivača u roku od 2 (dva) dana od dana
izvlačenja.
Ispunjavanjem uvjeta sudjelovanja u nagradnoj igri Sudionici i dobitnici nagrada prihvaćaju pravila i
obveze iz ovih Pravila.
U slučaju spora između sudionika Nagradne igre i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog
suda u Zagrebu.
Ako nakon provjere Priređivač utvrdi osnovani razlog za sumnju u neistinost, netočnost, zastarjelost ili
nepotpunost podataka Sudionika, Priređivač može odgoditi ili prekinuti i zabraniti Sudioniku sadašnje ili
buduće korištenje Internetske stranice (ili bilo kojeg njenog dijela) ili slanje SMS poruka na broj 60852
(2,40 kn/SMS).
Članak 13.
Ova Pravila se primjenjuju po dobivanju suglasnosti Ministarstva financija RH i po objavljivanju na webu
Priređivača, a vrijede do završetka nagradne igre.
Stranica 5 od 6
Suglasnost Ministarstva financija RH, u Zagrebu 21. ožujka 2013.
KLASA: UP/I-460-02/13-01/210
URBROJ: 513-07-21-07/13-3
U Zagrebu, 21. ožujka 2013. godine.
Generali osiguranje d.d.
Georg Engl
Predsjednik Uprave
Jasminka Horvat Martinović
Član Uprave
Stranica 6 od 6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
435 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content