close

Enter

Log in using OpenID

135 godina - Hrvatski inženjerski savez

embedDownload
INFO 1
Siječanj 2013
135 godina
INFO 1 | Siječanj 2013
Misija
Okupljanje i udruživanje inženjera radi zajedničkog djelovanja na zaštiti, razvoju i promociji
inženjerskih profesija, osiguravajući tako nužnu spoznaju o značajnom utjecaju inženjera na
razvoj tehnologije, gospodarstva i poboljšanje kvalitete života.
Mission
Gathering and joining of engineering societies with an aims and objectives in protection,
development and promotion of engineering profession, assuring thereupon an understandings
in significance and influence of engineering proffesion to economy growth and the quality of life
enhancement.
Ciljevi i područje djelovanja – Priorities
-
Podrška razmjeni informacija između članova HIS-a, članova FEANI-a, sa EU i
međunarodnim tijelima o tehničkim pitanjima.
Facilitate the exchange of information between members of HIS, members of FEANI and with
EU and international bodies on technical matters
-
Podrška priznavanju inženjerskih kvalifikacija u Europi i jačanju pozicije, uloge i
odgovornosti inženjera u društvu.
Facilitate the mutual recognition of engineering qualifications in Europe and to strengthen the
position, role and responsibility of engineers in society.
-
Povezivanje i suradnja sa organizacijama koje se bave pitanjima od interesa za
inženjersku djelatnost.
Establishing cooperation with the organisation involved in engineering proffession activities.
INFO 1 | Siječanj 2013
SADRŽAJ
Poruka predsjednice HIS-a 3
Izvještaj o radu UO-a
Organizacija HIS-a
4
5
Glavni tajnik HIS-a 7
Politika izdavanja Engineering iskaznice
9
Članice HIS-a 10
Skupština HIS-a
14
Međunarodna suradnja Iz izvješća naših članica
16
In memoriam
Kontakti
18
23
24
1
INFO 1 | Siječanj 2013
The President message
Dear HIS members, dear colleagues,
It is my pleasure to present to you the Annual Report for 2012.
The report provides short overview of the activities and the achieved results in the previous year,
and addresses also some of the upcoming activities and challenges that are awaiting us.
Despite the economic crisis and difficulties that has had its impact on the success, HIS has managed
to provide the necessary infrastructure which has enabled the activities of HIS and its members, the
majority of which are not faltering, aware of the role and responsibility of the engineering professions, particularly in times of crises.
The majority of activities in 2012.yearincluded basic maintenance and insuring the conditions for
safe work and stay at the House of HIS, that is an Architectural complex very beautiful but old one.
It is necessary to emphasise that the Croatian Engineering Association has no financial support
for maintenance such an building. The only source of funds that can be used to maintain the infrastructure and for all the activities are coming from the activities performed by HIS.
However, in response to all the difficulties, HIS has launched projects of high importance for the engineering profession. In cooperation with FEANI, our umbrella organization at the level of Europe,
and with the support of the majority of its members HIS participates in the activities for mutual
recognition of engineering qualification. More you can read in journal.
In our opinion it is also of extreme importance to insure more frequent informing of our members.
HIS welcomes the new members and invites the engineers to get together and to join the projects
that will make it possible through joint efforts to achieve more and to contribute to the competitiveness on the market and to the development, not only of the profession, but also of the general
development of the economy.
It is your ever greater support to the HIS activities and to me personally, which gives encouragement, and therefore I believe in possible changes and greater influence of the engineering profession.
Wishing that the materials for the next issue of HIS INFO are insured in the shortest possible time,
I wish you all a very successful 2013.
Prof. Vjera Krstelj, PhD
HIS, President
2
INFO 1 | Siječanj 2013
Poruka predsjednice
Poštovani članovi HIS-a, drage kolegice i kolege,
Sa zadovoljstvom Vam predstavljam Godišnje izvješće za 2012. godinu.
Izvješće daje kratki pregled djelatnosti i postignutih rezultata u prošloj
godini, a navješćuje i neke od aktivnosti i izazova koji su pred nama.
Unatoč ekonomske krize i teškoća koje su se odražavale na uspješnost, HIS
je uspio osigurati nužnu infrastrukturu kojom omogućava djelatnost HIS-a
i njegovih članica od kojih velika većina ne posustaje svjesna uloge i odgovornosti inženjerskih
profesija, naročito u vremenima kriza.
Budući je većina radova uključivala osnovno održavanje, čišćenje i osiguravanje uvjeta za siguran
rad i boravak u Domu HIS-a, naše članice koje nemaju sjedište u Domu nisu dovoljno upoznate
sa ovim postignućima. Radi njih i šire javnosti važno je istaknuti da Hrvatski inženjerski savez
nema nikakvu financijsku potporu. Jedini izvor sredstava koja može koristiti za održavanje
infrastrukture i aktivnosti proizlazi iz aktivnosti HIS-a.Nažalost, naša stvarnost je veselje kada
strop koji padne u dvorani za seminare nikoga ne ozljedi, te kada tu dvoranu uspijemo ponovno
urediti.
Međutim, kao odgovor na sve teškoće, HIS pokreće projekte i u suradnji sa FEANI, našom
krovnom organizacijom na razini Europe, te uz podršku većeg dijela svojih članica sudjeluje u
aktivnostima od velikog značaja za inženjersku struku. U vremenu kada se Hrvatska uključuje
u Europsku uniju izuzetno važnim zadatkom smatrali smo osigurati međusobno priznavanje
kvalifikacija i olakšani promet unutar inženjerskih profesija.
HIS pozdravlja nove članice i poziva inženjere na udruživanje i pridruživanje u projektima kojima
ćemo zajedničkim nastojanjima više postići, doprinjeti konkurentnosti na tržištu te razvoju ne
samo struke nego i općem razvitku gospodarstva.
Ohrabruje Vaša sve veća podrška radu HIS-a i meni osobno i zato vjerujem u moguće promjene
i veći utjecaj inženjerske profesije koji će u sveopće i neprestano iskazivane potrebe razvoja
Hrvatske unijeti i izvjesne mogućnosti realizacije.
U želji da slijedeći broj HIS INFO ima osiguran sadržaj u što kraćem vremenu,
svima Vam želim uspješnu 2013. godinu.
Prof.dr. Vjera Krstelj
HIS, predsjednica
3
INFO 1 | Siječanj 2013
Izvještaj o radu Upravnog odbora
Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine HIS-a.
Upravni odbor HIS-a ima 11 članova koje bira Skupština HIS-a iz svojih redova na
prijedlog predsjednika HIS-a.
Predsjednik HIS-a predsjednik je Upravnog odbora HIS-a po svom položaju.
Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, uzastopce
najviše dva puta.
Upravni odbor je u 2012. godini održao 6 sjednica.
Od 6 održanih sjednica, svega su dvije održane uz potreban kvorum. Nažalost prezauzetost
članova otežava rad UO-a
Broj prisutnih na sjednicama UO-a;
Značajnije odluke donesene na sjednicama UO-a:
Organizacijska struktura HIS-a dopunjuje se nominiranjem članova u radna tijela; Odbora za
praćenje izdavanja Engineering iskaznica,
Odbora za registraciju,
Imenovana je Radna grupa za projekt EngineerING Card:
Uz predsjednicu HIS-a prof. dr. sc. Krstelj, članovi radne grupe su: Boris Čupić, dipl. ing.,
Doc. dr. sc. Petar Hrženjak, Prof. dr. sc. Željko Tomšić i Davor Podgorčić, dipl. ing.
Pokrenut je rad u Odboru za upravljanje domom; Angažirana je pravna služba za potrebe
rješavanja ugovora sa korisnicima poslovnih prostora u Domu HIS-a.
U postupku je kandidiranje članova u Etičko povjerenstvo
STATUT:
Na nekoliko sjednica HIS Upravnog odbora razmatrane su potrebne preinake u Statutu koje
će olakšati poslovanje HIS-a. Konačna odluka o reviziji Statuta u svrhu osuvremenjivanja i
usklađivanja sa zakonima donesena je na 59. sjednici UO-a .
Imenovana je Radna grupa za reviziju Statuta: Mr. sc. Božidar Ljubić – voditelj grupe, Dr. sc.
Goran Puž, doc. dr. sc. Petar Hrženjak, Dr. sc. Božidar Filipović Grčić.
Izrađen je prijedlog revizije Statuta i upućen na razmatranje članicama.
nastavak na stranici 24
4
INFO 1 | Siječanj 2013
HIS ORGANIZACIJSKA SHEMA
SKUPŠTINA General Assembly pf Members
UPRAVNI ODBOR Predsjednik
2 Zamjenika
Glavni tajnik
+8 članova iz članstva
Board of Directors
President
2 Vice Presidents
Secretary- General
+8 from Members
Tehnička tijela Skupštine, Upravnog odbora, Technical Committes
Radne grupe
Working groups
Članovi Upravnog odbora HIS-a (2009.-2013.)
5
INFO 1 | Siječanj 2013
HIS General Secretary
Davor Podgorčić, dipl. ing.
I was elected for HIS General Secretary in May, 2012. According to HIS commitment for
multidisciplinary integration of Croatian engineers even across the national borders, we have
been intensively preparing the necessary documents for establishing the Croatian
Engineering Register, the database for professional card issuing on the national level. I have
taken part in the performance of these activities within the HIS Register Committee Working
Group beside all other activities of HIS General Secretary in the country and abroad.
I have graduated from the Faculty of Chemical Engineering and Technology in Zagreb. The
master thesis was: Inhibition Influence of Crude Oil, Phenols, Pesticides and Detergents on
Biological Purification of Wastewaters.
I have spent all my professional career in the different working places and positions in
Croatian Oil Company INA, d.d. Zagreb. At the beginning of my career, I was involved in the
product development, testing on the machines, obtaining of application approvals from
constructors as well as technical service performance for end users. After that I lead the
sales department and was responsible for sales development by applying different methods
of marketing mix. At the end of my career I was involved in the implementation, maintenance
and improvements of business system in Corporative Communications Sector.
I am still an active member of Croatian Society for Fuels and Lubricants, the member of HIS.
For years I was also an active member of Croatian Maintenance Society, being also the
member of HIS, and the long term member and cooperator of the Slovenian Maintenance
Society.
Among numerous recognitions and awards for my dedicated work I would distinguish the
one received from the Croatian Society for Fuels and Lubricants for my efforts in the long
term promotion and implementation of the goals set, a medal from the Croatian Maintenance
Society for a special contribution to its successful work (upon the 25th anniversary of the
Society) and also a recognition from the Faculty of Agriculture of the University of Zagreb for
my professional contribution in the field ofmechanization of agriculture.
My personal goals are sharing of my knowledge and experience through new professional
contacts and publications and upgrading and diversification of my own knowledge and skills.
6
INFO 1 | Siječanj 2013
Glavni tajnik HIS-a
Davor Podgorčić, dipl. ing.
U svibnju 2012. g. izabran sam za glavnog tajnika
Hrvatskog inženjerskog saveza. Sukladno opredjeljenju HIS-a
za višestrukovnim povezivanjem hrvatskih inženjera i izvan nacionalnih granica, intenzivno se bavimo pripremom dokumenata potrebnih za osnivanje Hrvatskog inženjerskog registra kao
baze podataka u svrhu izdavanja Inženjerske iskaznice na nacionalnoj razini. Te se aktivnosti odvijaju u okviru radne skupine
Odbora za registraciju, uz sve ostale aktivnosti obavljanja funkcije Glavnog tajnika HIS-a na domaćem i međunarodnom planu.
Diplomirani sam inženjer kemijske tehnologije, a sveučilišni studij završio sam na
Kemijsko–tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Tema diplomskog rada bila je: Inhibicijski
utjecaj nafte, fenola, pesticida i detergenata na biološko pročišćavanje otpadnih voda.
Cijeli svoj radni vijek proveo sam na različitim radnim mjestima i pozicijama u hrvatskoj
naftnoj kompaniji INA, Industriji nafte Zagreb. U početku karijere bavio sam se razvojem
proizvoda, njihovim ispitivanjem na strojevima, ishođenjem konstruktorova dopuštenja za
primjenu te tehničkim servisom za krajnje korisnike. Nakon toga vodio sam Sektor prodaje,
a nekoliko godina bio sam zadužen za unapređenje prodaje kroz različite vidove marketingmixa. Krajem svog radnog vijeka bavio sam se uvođenjem, održavanjem i unapređivanjem
sustava poslovanja u Sektoru korporativnih komunikacija.
Aktivan sam član Hrvatskog društva za goriva i maziva, članice HIS-a. U prošlosti sam
bio dugogodišnji aktivan član Hrvatskog društva održavatelja, članice HIS-a te dugogodišnji
član i suradnik Društva vzdrževalcev Slovenije.
Uz mnogobrojna priznanja za svoj rad istaknuo bih priznanje Hrvatskog društva za
goriva i maziva, kao zaslužnog člana Društva za dugogodišnji rad u ostvarivanju i promicanju proklamiranih ciljeva, medalju Hrvatskog društva održavatelja za poseban doprinos u
radu (povodom 25 godina uspješnog djelovanja Društva) te priznanje Agronomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, za dugogodišnju stručnu suradnju na području mehanizacije
poljoprivrede.
Osobni su mi ciljevi podijeliti stečeno znanje i iskustvo kroz nove stručne kontakte i
publikacije te nadograditi svoje spoznaje, znanja i vještine.
Glavnog tajnika HIS-a imenuje Upravni odbor na vrijeme trajanja svog mandata.
Za tajnika HIS-a može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu
tehničkog smijera, sa smislom za organizaciju i ustroj poslovanja. Za svoj je rad
tajnik odgovaran predsjedniku/ci HIS-a i Upravnom odboru.
7
INFO 1 | Siječanj 2013
Članovi HIS Povjerenstva za praćenje izdavanja EngineerING iskaznica
STRUKA / PROFESSION
RADNO MJESTO/KONTAKT
BOARD / CONTACT
Prof. dr. sc. Bojan
Baletić
Sveučilište u
Zagrebu,Prorektor
University of Zagreb,
Vice-Rector
Arhitektura
Architecture
Redoviti profesor Arhitektonskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Professor of Architecture Faculty,
University in Zagreb
[email protected]
2.
Prof. dr. sc. Jasmina
Havranek
Voditelj povjerenstva
Agencija za znanost i visoko
obrazovanje, Ravnateljica
Agency for science and high
education,
The President
Agronomija
Agronomy
Redoviti profesor Agronomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Professor of Agricultural faculty,
University in Zagreb
[email protected]
3.
Helena Knifić
Schaps, dipl. ing. arh.
Član Savjeta Komore
arhitekata
Member of Council of
Chamber of architects
Arhitektura
Architecture
ARH PROJEKT d.o.o.
[email protected]
4.
Prof. dr. sc. Stanko
Tonković
Tehnička akademija,
Predsjednik
Technical academy ,
President
Elektrotehnika
Electrotechnology
Redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Professor of Faculty of Electrical
Engineering and Computing
[email protected]
5.
Akademik Mirko Zelić
Academician Mirko
Zelić
HAZU, Predsjednik tehničkog
razreda
Croatian Academy of Arts and
Sciences, HAZU President of
tehnical dept.
Rudarsko-geološko-naftno
inženjerstvo
Mining-geology and petroleum engineering
Redoviti profesor Rudarskogeološko-naftnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
Professor of Mining-geological-petroleum engineering faculty
[email protected]
Prof. dr. sc. Davor
Zvizdić
Predsjednik HMI
President of Croatian
Metrology Institute, HMI
Strojarstvo
Mechanical engineering
Redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Professor of Faculty of mechanical
engineering and naval architecture
[email protected]
HGK, centar za
kvalitetu,Direktor
CroatianChamber of
Economy (CCE)of Centre for
quality,Director
Tekstilna tehnologija
Textile technology
Hrvatska gospodarska komora, HGK
Croatian Chamber of Economy
(CCE)
[email protected]
ČLAN / MEMBER
FUNKCIJA / FUNCTION
1.
6.
7.
Trpimir Župić,
dipl. ing.
Članovi HIS Odbora za registraciju
ČLAN / MEMBER
/ PROFESSION
KONTAKT / CONTACT
SEKTOR DJELOVANJA
/ SECTOR OF ACTIVITY
1.
Vinko Barišić, dipl. ing.
Tekstilna tehnologija
Textile technology
Jadran d.d.
[email protected]
Industrija
Industry
2.
Boris Čupić, dipl. ing.
Građevina
Civil engineering
Armex grupa d.o.o.
[email protected]
Poduzetništvo
Entrepreneurship
Doc. dr. sc. Petar Hrženjak
Rudarstvo, geotehnika
Mining, geotechnics
Rudarsko-geološko naftni fakultet
Mining-geological petroleum
engineering faculty
[email protected]
Visoko obrazovanje
Higher education, University
4.
Prof. dr. sc. Zoran Kožuh
Strojarstvo, brodogradnja,
zrakoplovstvo
Mechanical engineering,
Naval Architecture, Aviation
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Faculty of mechanical engineering
and Naval Architecture
[email protected]
Visoko obrazovanje
Higher education, University
5.
Vladimir Mucko, dipl. ing.
Elektrotehnika
Electrical engineering
Hrvatska akreditacijska agencija
Croatian accreditation agency
[email protected]
Akreditacija
Accreditation
6.
Davor Podgorčić, dipl. ing.
Kemijska tehnologija
Chemical engineering
GOMA – član Predsjedništva
GOMA – Member of presidency
[email protected]
Strukovne udruge
Professional Association
Energetika
Energetical engineering
Fakultet elektrotehnike i
računarstva (FER)
Faculty of Electrical Engineering
and Computing (FER)
[email protected]
Visoko obrazovanje
Higher education, University
3.
7.
8
STRUKA
Prof. dr. sc. Željko Tomšić
INFO 1 | Siječanj 2013
Politika izdavanja EngineerING iskaznice
HIS definira politiku koju će slijediti kao punopravni član FEANI-a i preferirani partner FEANIa u poslu priznavanja visokostručnog obrazovanja izdavanjem EngineerING iskaznice,
doprinoseći tako potpori i promociji prekogranične mobilnosti inženjera u Europskoj uniji i
šire.
DIJAGRAM TIJEKA IZDAVANJA EurIng iskaznice/Card
9
INFO 1 | Siječanj 2013
ČLANICE HIS-a
Članice HIS-a mogu biti:
inženjerske strukovne udruge i inženjerske višestrukovne udruge.
O članicama se vodi Matična knjiga.
Način vođenja matične knjige utvrđuje Upravni odbor HIS-a, a o provedbi stara tajnik.
Temeljem odluke Skupštine osvježeni su podaci u Matičnoj knjizi, koji daju informaciju o
broju članova pojedinih članica HIS-a, te o ukupnom broju putem HIS-a udruženih inženjera.
Iz osvježenih podataka u Matičnoj knjizi do sada je potvrđen broj od 17 892 inženjera.
Ovo je dragocjeni podatak.
Broj nije potpun, jer još neke članice nisu dostavile informaciju o članovima.
Temeljem zaključaka na skupštini HIS-a; članom udruge smatra se osoba kojoj u skladu sa
svojim statutom udruga daje članska prava, neovisno dali je osoba učlanjena individualno ili
je učlanjena putem svoje organizacije, pravnog lica.
Udruge se nužno razlikuju po broju članova obzirom koliko je široko ili usko specijalizirana
struka koju objedinjuje udruga. Ova različitost daje snagu interdiscipliarnom pristupu
projektima i problemima, a gotovo da su u svijetu globalizacije svi problemi jedino tako rješivi,
interdisciplinarnim pristupom.
Popis članica abecedno:
1.
Društvo za kulturu pejzaža
Predsjednik: Ermin Glavina, dipl. ing. Delegat u Skupštini HIS-a: 2.
DKP
Broj članova udruge: 121 član
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
Društvo za plastiku i gumu
DZPG
Podaci nisu ažurirani
3.
Hrvatski ogranak međunarodnog vijeća za velike
elektroenergetske sustave
www.hro-cigre.hr
Predsjednik: dr. sc. Krešimir Meštrović Delegat u skupštini: Božidar Filipović Grčić
4.
HRO CIGRÉ
Broj članova udruge: 678 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
Hrvatska udruga inženjera i tehničara za osiguravanje polovidbe zrakoplova
www.huitopz.hr
HUITOPZ
Predsjednik: Aleksandra Krašovec
Broj članova udruge: 44 člana
Delegat u Skupštini: Srđan Čop
Adresa: Zagreb, Berislavićeva 6
5.
Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa
www.hunig.hr
Predsjednik: akademik Mirko Zelić
Delegat u Skupštini: Ivan Meandžija, dipl. ing.
10
HUNIG
Broj članova udruge: 337 članova
Sjedište: Zagreb, Šubićeva 29
INFO 1 | Siječanj 2013
6.
Hrvatski elektroinženjerski savez
HELIS
Predsjednik: Vladimir Kramberger, dipl. ing. Delegat u Skupštini: Vladimir Kramberger, dipl. ing.
7.
Hrvatski inženjerski savez tekstilaca
www.hist.hr
Predsjednik: Vinko Barišić, dipl. ing. Delegat u Skupštini: Prof. dr. sc. Dubravko Rogale
8.
Broj članova udruge: 150 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HIST
Broj članova udruge: 420 člana
Sjedište: Zagreb, Selska cesta 90F
Hrvatski laboratoriji CROLAB
www.crolab.hr
CROLAB
Predsjednik: prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović
Delegat u Skupštini: prof. dr. sc. Štefica Cerjan Stefanović
9.
Broj članova udruge: 147 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
Hrvatski savez građevinskih inženjera
www.hsgi.hr
Predsjednik: Josip Švenda
Delegati u Skupštini: Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ.
HSGI
Broj članova udruge: 2.830 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
Dragan Blažević, dipl. ing. građ., Stjepan Lakušić, dipl. ing. građ.
10.
Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski
savez
www.hsbis.hr
HSBIS
Predsjednik: prof. dr. sc. Bernard Franković
Broj članova udruge: 1200 članova
Delegati u Skupštini: prof. dr. sc. Bernard Franković,
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
prof. dr. sc. Igor Sutlović
11.
Hrvatsko agronomsko društvo
www.agronomsko.hr
Predsjednik: dr. sc. Josip Haramija
Delegat u Skupštini: mr. sc. Juraj Orenda
12.
Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora
www.grad.hr/hdgk/
Predsjednik: prof. dr. sc. Jure Radić
Delegati u Skupštini: dr. sc. Alex Kindij, dipl. ing. građ.
dr. sc. Goran Puž, dipl. ing. građ.
13.
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
www.hdki.hr
Predsjednik: prof. dr. sc. Branko Tripalo
Delegat u Skupštini: prof. dr. sc. Ante Jukić HAD
Broj članova udruge: 928 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HDGK
Broj članova udruge:
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 8
HDKI
Broj članova udruge: 947 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
11
INFO 1 | Siječanj 2013
14.
Hrvatsko društvo održavatelja
www.hdo.hr
Predsjednik: Drago Frković, dipl. ing. Delegat u Skupštini
15.
Hrvatsko društvo za goriva i maziva
www.goma.hr
Predsjednik: Boris Čavrak, dipl. ing. Delegat u Skupštini: Ljiljana Perižić, dipl. ing.
16.
Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja
www.hdkbr.hr
Predsjednica: prof. dr. sc. Vjera Krstelj
Delegat u Skupštini: Mr. Miro Džapo, dipl. ing.
17.
Hrvatsko društvo za kvalitetu
www.hdkvaliteta.hr
Predsjednik: mr. sc. Božidar Ljubić
Delegat u Skupštini: Siniša Prugovečki, dipl. ing.
18.
Hrvatsko društvo za mehaniku
www.csm.hr
Predsjednik: prof. dr. sc. Zdravko Virag
Delegat u Skupštini: 19.
Hrvatsko društvo za zaštitu materijala
www.hdzama.hr
Predsjednik: dr. sc. Darko Rajhenbah Delegat u Skupštini: dr. sc. Darko Rajhenbah
20.
Hrvatsko geodetsko društvo
www.hgd1952.hr
Predsjednik: Doc. dr. sc. Milan Rezo, dipl. ing. geod. Delegat u Skupštini: Jožef Delak, dipl. ing. geod.
21.
Hrvatsko geotehničko društvo
www.hgd-cgs.hr
Predsjednik: Prof. dr. sc. Antun Szavits – Nossan
Delegat u Skupštini: Marko Kaić, mag. ing. aedis.
22.
Hrvatsko metalurško društvo
http://public.carnet.hr/metalurg/
Predsjednik: Ilija Mamuzić, prof. h. c. dr. sc. dr. h. c. Delegat u Skupštini: 12
HDO
Broj članova udruge: 80 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
GOMA
Broj članova udruge: 197 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HDKBR
Broj članova udruge: 135 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HDK
Broj članova udruge: 375 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HDM
Broj članova udruge: 165 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HDZaMa
Broj članova udruge: 164 člana
Sjedište: Zagreb, Ivana Lučića 1
HGD
Broj članova udruge:1250 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HGD-CGS
Broj članova udruge: 258 članova
Sjedište: Zagreb, Kačićeva 26
HMD
Broj članova udruge: 304 člana
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
INFO 1 | Siječanj 2013
23.
Hrvatsko mjeriteljsko društvo
www.hmd.hr
HMD
Predsjednik: mr. sc. Mladen Jakovčić
Delegat u Skupštini: mr.sc. Mladen Jakovčić 24.
Broj članova udruge: 123 člana
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 8
Hrvatsko šumarsko društvo
www.sumari.hr
HŠD
Predsjednik: mr. sc. Petar Jurjević
Delegati u Skupštini: mr. sc. Petar Jurjević
mr. sc. Josip Dundović, Damir Delač, dipl. ing. šum.
25.
Hrvatsko vakuumsko društvo
www.cro-vacuum.hr
HVD
Predsjednik: dr. sc. Slobodan Milošević
Delegat u Skupštini: dr. sc. Slobodan Milošević
26.
Broj članova udruge: 90 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
Udruga hrvatskih rudarskih inženjera
www.uhri.hr
UHRI
Predsjednik: mr. sc. Ivan Cotman
Delegat u Skupštini: doc. dr. sc. Petar Hrženjak
27.
Broj članova udruge: 113 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
Udruga za promicanje zaštite
www.upz.hr
UPZ
Predsjednik: Fran Marović, dipl. ing. Delegat u Skupštini: Fran Marović, dipl. ing.
28.
Broj članova udruge: 250 članova
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
Udruženje hrvatskih arhitekata
www.uha.hr
Predsjednik: Hrvoje Hrabak, dipl. ing. arh.
Delegati u Skupštini: Hrvoje Hrabak, dipl. ing. arh.
Silvio Bašić, dipl. ing. arh.
Broj članova udruge: 3.000 članova
Sjedište: Zagreb, Trg Mažuranića 11
UHA
Broj članova udruge: 2853 članova
Sjedište: Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 3/1
24. listopada 2012. na sjednici Skupštine HIS-a, donesena je odluka o prihvaćanju
dviju udruga u članstvo HIS-a.
Čestitamo novim članicama!
29.
Elektrotehničko društvo Zagreb
www.edz.hr
Predsjednik: Dr. sc. Neven Srb Delegat u Skupštini: Dr. sc. Neven Srb
30.
Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju
www.huict.hr
Predsjednik: Zoran Bićanić, dipl. ing. Delegat u Skupštini: Krunoslav Petrović, dipl. ing. el.
EDZ
Broj članova udruge: 681 član
Sjedište: Zagreb, Berislavićeva 6
HUICT
Broj članova udruge: 52 člana
Sjedište: Zagreb, Lovinčićeva b.b.
13
INFO 1 | Siječanj 2013
Skupština HIS-a
Skupština je vrhovno zakonodavno tijelo HIS-a. Svaka članica imenuje po jednog
člana u Skupštinu, a strukovne udruge još na svakih tisuću članova po jednog
člana, s time da nijedna udruga ne može imati više od četiri člana.
Mandat članovima Skupštine traje četiri (4) godine.
Redovna Skupština HIS-a održava se jednom godišnje, a Izborna Skupština
svake četvrte godine.
Temeljni poslovi i obaveze Skupštine jesu :
• donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune
• donošenje općih akata HIS-a, bira predsjednika HIS-a, koji je ujedno i
predsjednik Upravnog odbora, na vrijeme od četiri (4) godine
• odlučivanje o primanju u članstvo i isključivanju iz članstva HIS-a….
Iz odluka Skupštine izdvajamo:
Na skupštini održanoj 24. listopada 2012. iznosimo neke od važnijih odluka:
-
Skupština jednoglasno prihvaća inicijativu za promjenom Statuta i pripadajućih
dokumenata HIS-a
-
Skupština je jednoglasno prihvatila molbe za ulazak u članstvo udruga Elektrotehničko
društvo Zagreb i Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju
-
Odluka Skupštine je da se visina članarine za 2013. godinu neće mijenjati i ostaje u
iznosu od 1.000,00 kn po predstavniku novog saziva.
Svoje obaveze plaćanja članarine HIS-u do konca 2012. godine, ispunilo je svega 30%
članica.
Zaduženje članicama
Skupština zadužuje članice HIS-a da predlože osobe koje bi mogle aktivno sudjelovati u
radu: Suda časti i Odbora za upravljanje Domom HIS-a.
14
INFO 1 | Siječanj 2013
Redovita Skupština HIS-a na dan 24. 10. 2012
Nazočno 24 predstavnika, od ukupno 36
Nakon Skupštine uslijedio je domjenak...
15
INFO 1 | Siječanj 2013
IZ MEĐUNARODNE SURADNJE
PRESS RELEASE - PRESSEMITTEILUNG – COMMUNICATION DE PRESSE
ROME/BRUSSELS, 5 October 2012. At
the General Assembly of the European
Federation of Engineering Associations
(FEANI), nine (9) countries signed the cooperation agreement regarding issuing the
Engineering Card, the professional card for
engineers. Germany, the Netherlands, Poland, Portugal, Croatia, Ireland, Luxemburg,
Slovenia and the Czech Republic will from
next year onwards start issuing this mobility card for engineers who apply for it. The
mobility of professionals across the EU is
essential to respond to labor shortages in
key sectors of the economy. In particular,
long and complex recognition procedures
do not allow professionals to react quickly
to job opportunities in other Member States.
To improve that situation and to amend the
EU Directive 2005/36/EC, the EU Commission DG Internal Market and Services, Directorate E, set up a Steering Committee
on the Professional Card in January 2011.
FEANI had the opportunity to participate in
this Steering Committee on behalf of the
European engineering profession.
16
FEANI considered it a privilege to have contributed to the
development of the legislative
proposal which was published
on 19 December 2011. The
Engineering Card is a professional card which is applied
for voluntarily and of which the
associated electronic record
can be retrieved in the National Engineering Register. The
decisions required to admit an
applicant to the National Engineering Register and hence
award a professional card
shall be made by the FEANI National Member on the binding recommendation of its
National Register Committee. Membership
of the latter Committee consists of people
representing industry, universities, the professional organization and the competent
authorities. The engineering card is further
featured by its completeness (it provides a
complete overview of the academic education, professional experience and further
training of the card holder) and its independent testing and recognition : the information on the professional card is reliable.
The qualifications are tested and recognized in the country of origin by the National
Register Committee. The hard copy professional card will have the size of an identityor bank card and include a reference to the
website where the electronic record of the
card-holder can be retrieved. FEANI hopes
to issue 2500 of such cards in the course of
2013 and looks forward to see more of its
32 member countries joining the project in
the course of next year.
INFO 1 | Siječanj 2013
Sažetak priopćenja - FEANI
RIM / BRUXELLES, 5. listopada 2012. Na Glavnoj Skupštini
Europske federacije inženjerskih udruga (FEANI), devet (9)
zemalja potpisalo je sporazum o izdavanju inženjerskih iskaznica; Njemačka, Nizozemska, Poljska, Portugal, Hrvatska,
Irska, Luksemburg, Slovenija i Češka.
Izgled kartice (Njem.verzija)
Hrvatska verzija u pripremi
Mobilnost stručnjaka diljem EU je neophodna za rješavanje nestašice radne snage u ključnim
sektorima gospodarstva. Konkretno, duge i složene procedure priznavanja ne dopuštaju
stručnjacima brzo reagirati na mogućnosti zapošljavanja u drugim državama članicama.
FEANI je neprofitna federacija registrirana u Briselu sa sjedištem u Av. R. Vandendriecssche
18, BE-1150 Brussels, Belgium. FEANI ima samo jednog punopravnog člana po zemlji u
Europi. FEANI posluje u skladu sa Statutom odobrenim od belgijskih vlasti i publiciranim u
službenom glasilu Le Moniteur Belge.
Hrvatski inžinjerski savez, HIS, je punopravni član FEANI-a od 2010. godine.
Svaka nacionalna članica ima predstavnika u Generalnoj skupštini, GS, koja je vrhovno
odlučujuće tijelo FEANI-a, a sastaje se najmanje jednom godišnje u jednoj od zemalja
članica FEANI-a.
Danas FEANI uključuje inženjerske saveze iz 32 Europske zemlje, spajajući tako putem
svojih saveza više od 350 nacionalnih inženjerskih udruga. Kroz tako organiziranu suradnju
FEANI predstavlja interese od približno 6,700.000 inženjera u Europi.
FEANI je suosnivač Svjetske federacije inženjerskih organizacija, WFEO, World Federation
of Engineering Organisations, i surađuje sa mnogo drugih organizacija koje su uključene u
inženjerstvo, tehnologiju i tehničko obrazovanje.
Europska komisija službeno priznaje FEANI kao predstavnika inženjerske profesije u Europi. Također ima status konzultanta u Europskom parlamentu, UNESCO-u i u UNIDO-u.
17
INFO 1 | Siječanj 2013
IZ IZVJEŠĆA NAŠIH ČLANICA SVJEDOČIMO VELIKIM USPJESIMA;
Izdvajamo ukratko:
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UHA
Udruženje hrvatskih arhitekata okuplja 10 društava: arhitekata Dubrovnika,
Osijeka, Rijeke, Splita, Šibenika, Varaždina, Zagreba i Zadra, arhitekata,
građevinara i geodeta Karlovca, arhitekata Istre i udruženje arhitekata Međimurja,
s više od 2500 članova.
Provedene su slijedeće programske aktivnosti:
1.
Godišnja ostvarenja hrvatskih arhitekata i dodjele godišnjih nagrada
17.12.2011. realizirana je izložba s dodjelom nagrada u Vukovaru, u Galeriji Oranžerija, uz
učešće 85 autorskih ostvarenja. Izložba je, nakon toga predstavljena i publici u većim
gradovima Hrvatske u organizaciji regionalnih društava.
Nagradu “VIKTOR KOVAČIĆ” za životno djelo, kao najvišeg priznanja za cjelokupni životni
opus, UHA je dodijelila prof. Ivanu Crnkoviću.
Za 2012.g. prijavljeno je nešto manje ostvarenja nego lani, ukupno njih 76, a u tijeku je
selekcija radova za nagrade.
Stručni savjet UHA-e poslat će prijedloge radova hrvatskih arhitekata za najprestižniju
nagradu MIES VAN DER ROHE –”European Union Prize for Contemporary Architecture”.
Prijedlozi se odabiru iz dvogodišnje produkcije.
2.
Europski i međunarodni projekti i aktivnosti
Projekt Nedovršene modernizacije između utopije i pragmatizma, 2010-2012.
Izložba arhitektura u rajskom vrtu: morfologija suvremene Hrvatske arhitekture
Tokyo, Svjetski kongres arhitekata 26.-30.09. 2011.
Maribor, europski grad kulture u 2012., 31.7.-21.8.2012.
3.
Stručni i znanstveni skupovi
Manifestacija sezona urbanizma, Zagreb, studeni 2011 – listopad 2012.
Riječ je o prvom sustavnom pregledu, promociji i valorizaciji discipline urbanizma, u njenom
najširem značenju, još od osamostaljenja Hrvatske.
Održane su tri konferencije:
• Uvodna konferencija, 30. studenog 2012.
• Stručna konferencija, Recikalaža urbanih teritorija, Studentski centar u Zagrebu,
•
17-18. svibnja 2012.
• Međunarodni znanstveni simpozij Rethinking Urbanism, na Arhitektonskom fakultetu
u Zagrebu, 19. svibnja 2012.
Inicijativa k11 – Kumrovec
U Kumrovcu je održan od 11 - 19. studenog 2011.g. seminar, kao prva u nizu aktivnosti koje
provode Krapinskozagorska županija, Općina Kumrovec i UHA, kako bi ukazali na problem
iskorištavanja prostornih i arhitektonskih potencijala Kumrovca te iznjedrili buduće namjere
vrijednih objekata koji godinama sramotno propadaju.
18
INFO 1 | Siječanj 2013
4.
Rad nakladništva
Časopis Čovjek i prostor (12 brojeva u 6 izdanja); Knjiga Nagrađene arhitektonske realizacije
1990-2009., Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Rethinking urbanism,
knjiga i katalog Širenje horizonta: hrvatski urbanizam 1991-2011. (u tisku).
U pripremi su monografije: Boris Magaš i Miroslav Begović
Časopis Čovjek i prostor od ljeta 2012. počeo je izlaziti kao elektronički magazin na adresi:
www.covjekiprostor.net.
5.
Arhitektonski i urbanistički natječaji
Tijekom 2011. i u 2012. UHA je bila provoditelj 4 natječaja idejnih urbanističko-arhitektonskih
rješenja:
• kazete mješovite namjene uz Strojarsku ulicu u Zagrebu,
• idejnog urbanističko - arhitektonskog i krajobraznog rješenja za uređenje parka
000kupalište Ribarska u Vukovaru,
• kompleksa Radeljević – Libertas u Dubrovniku,
• studentskog restauranta i pratećih sadržaja kampusa Varaždin,
•
Sveučilišta u Zagrebu, koji je još u tijeku.
6.
Rad tijela UHA-e:
Izvještaj je obuhvatio informacije o mandatima: članova Skupštine, Predsjednika/Dopredsjednika, Predsjedništva, Suda časti, Odbora kontrole, Stručnog savjeta, Savjeta nakladništva
i Tajništva UHA-e s 5 zaposlenih
UHA je priložila i Plan rada za 2013.g., koji obuhvaća slične programske aktivnosti kao i u
2012.g., s tim da će ove godine prijaviti 2 projekta za financiranje iz programa Kultura
2007.-2013., o čijim rezultatima ovisi hoće li se u 2013. projekti provoditi ili ne.
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, HŠD
Predstavlja jedno od društava HIS-a s najdužom tradicijom.
Organizirano je u 19 ogranaka i ima 3 000 članova.
Za ovo izvještajno razdoblje prezentirali su Zapisnik 116. godišnje
Skupštine, održane 20. lipnja 2012.g. u dvorani Novinarskog doma
u Zagrebu, uz nazočnost 200 delegata i gostiju, koje je objavljeno u
Šumarskom listu 3-4/2012.
1.
Problematika
Izmjenom i dopunom Zakona o šumama drastično je smanjena naknada za
korištenje(OKFŠ), pa je ocjena da će to imati značajno negativan utjecaj na gospodarenje i
očuvanje priobalnih šuma, ali i na uzgojne radove i obnovu šuma ugroženih propadanjem.
O problemu stalne aktualizacije pitanja koncesija na šume, pa i njihove prodaje, HŠD
ima već odavno svoj jasan negativan stav: Zakon o koncesijama određuje da se koncesija
ne može dati na šumsko i drugo Zakonom utvrđeno dobro u vlasništvu države.
O svim vitalnim pitanjima i problemima u šumarstvu, predstavnici HŠD, Komore i
Šumarskog fakulteta obavili su razgovor sa čelnim ljudima Ministarstva poljoprivrede, pa i o
neopravdanoj promjeni samog imena Ministarstva, iz kojeg je izostavljeno šumarstvo.
19
INFO 1 | Siječanj 2013
Šumarstvo nije dio zajedničke europske politike i to predstavlja otežavajuću okolnost
u svjetlu predstojećeg ulaska RH u EU. Kroz radna tijela europske komisije i vijeća EU s
područja poljoprivrede, ruralnog razvoja , okoliša i klimatskih promjena, bit će potrebno
braniti i temeljem znanstvenih činjenica obraniti tradiciju i kvalitetan rad, koji šumarska
struka baštini već dugo vremena.
U izvještaju su se posebno osvrnuli na neselektivni negativni medijski pristup i informacije o poslovanju i statusu Hrvatskih šuma d.o.o. zadnjih godinu dana, ali u okviru toga i
o šumarstvu u širem smislu, što baca potpuno krivu sliku o djelatnosti u cjelini. Zanemaruju
se činjenice da se šumama gospodari po visokim znanstvenim i stručnim kriterijima, da HŠ
d.o.o. alimentiraju sve potrebe drvne industrije i to po cijenama upola manjim od
europskih, da je šumarstvo jedan od rijetkih subjekata koji djeluju na ruralnim područjima i
održavaju kakvu-takvu zaposlenost, da HŠ d.o.o., uz sve teškoće posluju s dobiti itd. HŠD
je podržavalo, a i u budućnosti će podržavati sve one koji se na bilo koji način bore protiv
negativnih pojava u društvu, pa tako i u djelatnostima šumarstva. U toj ulozi vide i medije, a
posebno istraživačko novinarstvo, koje je do sada odigralo važnu ulogu u otkrivanju
korupcije i drugih nezakonitosti u RH.
2.
Projekti
2011.g. proglašena je na inicijativu RH Međunarodnom godinom šuma. U organizaciju i
obilježavanje brojnim su se promidžbenim manifestacijama uključili: HŠD, Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske šume d.o.o., Šumarski fakultet,
Hrvatski šumarski institut i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Posebno je upečatljiva tim povodom bila izložba Šuma okom šumara, bjelovarskog ogranka
HŠD i njihovog člana Željka Gubijana iz Vrbovca, koja je bila postavljena u New Yorku u
zgradi UN, u okviru svečanosti početka obilježavanja Međunarodne godine šuma.
HŠD je bilo organizator, suorganizator ili pokrovitelj na svim značajnim događajima, gdje je
dominirala šumarska tematika, pa tako izvještavaju o:
►znanstvenom skupu održanom na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na
kojem su prezentirani rezultati petogodišnjeg istraživanja znanstvenika Šumarskog
fakulteta i Hrvatskog šumarskog instituta,
►znanstvenom skupu u Splitu, od 13.do 14. listopada u suorganizaciji s HAZU,
Znanstvenim vijećem za poljoprivredu i šumarstvo, pod nazivom Šumarstvo i poljoprivreda sredozemlja na pragu EU,
►međunarodnom savjetovanju Drvo je prvo-izazovi sektora pred ulaskom u EU, 21.
listopada 2011. na Zagrebačkom velesajmu u sklopu manifestacije Ambienta
►već se nekoliko godina radi na projektu digitalizacije Šumarskog lista, a prešli su i na
digitalizaciju knjižnice Šumarskog doma, s namjerom da se to isto učini sa svim
bibliotekama u Šumarskom fundusu, tj. na Šumarskom fakultetu, Hrvatskom šumarskom
institutu, u Hrvatskim šumama d.o.o. te ostalim institucijama i privatnim zbirkama. Važnija
izdanja digitalizirat će se u cjelosti, a ostalo kroz naslovnice i impresum.
3.
Regulativa
HŠD će dati svoj maksimalni doprinos prilikom izrade Zakona o šumama, obzirom da se
radi o temeljnom zakonu koji regulira područje šumarstva i koji može dugoročno usmjeriti
kretanja u toj djelatnosti. I dalje bi morao proklamirati načela trajnog i održivog gospodarenja
šumama kao obnovljivim izvorima. Ministarstvo poljoprivrede očekuje od HŠD stručnu
potporu sa ciljem uspješnog pozicioniranja i prezentiranja hrvatskog šumarstva na dostojnoj
razini.
Dali su primedbe na Prijedlog Zakona o zaštiti prirode u dijelu koji se odnosi na
uporabu sredstava za zaštitu bilja.
20
INFO 1 | Siječanj 2013
Izazov predstavlja između ostalog i Natura 2 000, pravno obvezujući Sporazum za šume,
klimatske promjene, ruralni razvoj, ograničenja kod stavljanja drvnih proizvoda na tržište
itd. U proteklom razdoblju pozornost HŠD bila je posvećena i raspravama o nacionalnoj
ekološkoj mreži, koja će biti uključena u ekološku mrežu EU, Natura 2000. Time je inicirano
i osnivanje povjerenstva, u kojem su surađivali svi dionici spomenute problematike na izradi
prijedloga i mijera kao baze za Sporazum.
4.
Međunarodna suradnja HŠD
1. Predstavnici HŠD su na poziv kolega posjetili Estoniju, gdje su ih domaćini upoznali
s glavnim karakteristikama i specifičnostima njihovih šuma i odnosu prema šumarstvu.
2. Sudjelovali su na 65. godišnjem skupu njemačkog šumarskog društva u Aachenu
3. Sudjelovanje na Danima austrijskog šumarstva u Gradišću
4. Sudjelovanje na 44. EFNS (Europskom prvenstvu šumara skijaša) u Njemačkom
Todtnau.Hrvatska se tamo predstavila kao organizator idućeg najvećeg međunarodnog
šumarskog skupa, na čijoj organizaciji se već intenzivno radi.
5.
Rad sekcija HŠD
► Hrvatska udruga za biomasu sudjelovala je na nizu savjetovanja, sastanaka,
prezentacija i razgovora o ovoj aktualnoj temi, a organizirala je i Hrvatske dane
biomase-Biomasa i bioplin.
► Iz djelatnosti sekcije Pro Silva Croatiaja ističusuorganizaciju okruglog stola, Šume, tla
i vode-neprocjenjiva bogatstva Hrvatske, s HAZU.
► Sekcija za zaštitu šuma sudjelovala je i organizirala seminar biljne zaštite u Opatiji s
brojnim predavanjima.
► Sekcija za kulturu, šport i rekreaciju je organizirala brojne koncerte, izložbe i sportske
događaje.
► Ekološka sekcija je organizirala predavanja o gospodarenju tartufima u šumskim
ekosustavima i unapređenju opće korisnih funkcija na Medvednici.
6.
Ostalo
► Sastavni dio godišnjeg izvještaja su i izvještaj Nadzornog odbora te Glavnog urednika
Šumarskog lista. Na kraju Skupštine dodijeljena su priznanja zaslužnima za promociju
šumarske struke.
HRVATSKO DRUŠTO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA , HDKI
Trenutni br. Članova Društva je 597. Unatoč teškim okolnostima
u kojima djeluju zbog nedostatka financijskih sredstava, uspjeli
su realizirati sve planirane aktivnosti.
1.
Priprema i održavanje redovite izborne Skupštine, održane 6.5.2011., na kojoj su
izvještaje podnijeli: Predsjednik Upravnog odbora, nositelji organizacije skupova, voditelj
izdavačke djelatnosti, predstavnici sekcija i područnih društava te voditelj računovodstva.
Predsjednik HDKI je izvijestio o velikim financijskim poteškoćama, zbog neadekvatne
potpore za djelovanje Društva, osobito od strane MZOS-a.
21
INFO 1 | Siječanj 2013
2.
Priprema i održavanje stručnih skupova
Od 13.-16.2.2011. uspješno je u Zagrebu održan već tradicionalni XXIII po redu Hrvatski
skup kemičara i kemijskih inženjera u zagrebačkom hotelu Panorama. U okviru toga
skupa, a povodom 85 godina izlaženja časopisa Croatica Chemica Acta, 60 godina izlaženja
časopisa Kemija u industriji i 25 g. časopisa Chemical and Biochemical Quarterly održan je
mini simpozij Stanje i budućnost izdavanja časopisa iz područja kemije, kem. Inženjerstva i
srodnih znanosti.
16.-17.2.2012. uspješno je održan IX susret mladih kemijskih inženjera na Fakultetu
kem. Inženjerstva i tehnologije u Zagrebu.
13.-15.rujna 2012. u Vukovaru je, također uspješno održan međunarodni skup XIV
Ružičkini dani, Danas znanost-sutra industrija.
3.
Izdavačka djelatnost najviše je pritisnuta financijskom krizom. Usprkos tome časopisi
izlaze redovito, ali se časopis Kemija u industriji od broja 5, u 2012. izdaje kao 2-broj.
4.
Predavanja u okviru tribine: Zaštita okoliša u Hrvatskoj u procesu pristupanja u
EU održavana su redovito, svake posljednje srijede u mjesecu. Nazočno je mnogo stručnjaka
iz državnih institucija, industrije, s fakulteta i instituta. Skromnu financijsku podršku daje Cemex.
5.
Suradnja sa područnim društvima uključuje rad predstavnika tih društava u radu
U.O., pripremi skupova te organizaciji predavanja.
6.
Suradnja sa drugim društvima. Uz nastavak suradnje sa srodnim društvima, posebno je intenzivirana suradnja s Hrvatskim kemijskim društvom.
7.
Suradnja s industrijom se nastavlja, ali u znatno manjem obimu. Djelovanje HDKI
uglavnom pomažu: INA, PLIVA i PETROKEMIJA.
8.
Međunarodna suradnja uključuje rad predstavnika Društva u međunarodnim organizacijama, kao npr. Europska federacija za kem. Inženjerstvo (EFCE) , Organizacija za
zabranu kem. Oružja (OPCW), Međunarodna organizacija za kromatografiju i dr.
Iz Plana djelovanja HDKI u 2012./2013.g. , uz standardna se područja ističu:
• nastavak aktivnosti osnivanja Komore, zajedno s ostalim zainteresiranim društvima
kao važnim ciljem za opstanak i priznavanje djelatnosti povezane za tehnološku izgradnju u kemijskoj industriji,
• edukacijski seminari, koji će postati važan dio aktivnosti Društva, sa ciljem upoznavanja novih tehnoloških dostignuća u Europi i svijetu, a bit će organizirani kao radionice
za usvajanje novih znanja i vještina i
• nastavak izdavanja časopisa te izdavanje stručnih knjiga i udžbenika, uz još veće
napore da se osiguraju sredstva, uz strogu financijsku kontrolu.
22
INFO 1 | Siječanj 2013
In memoriam
MIRSADU AVDAGIĆU
čovjeku i prijatelju, kakvih je malo u životu.
Izrastao iz struke, koju je neizmjerno volio i za nju živio do posljednjeg
dana svog života. Razlikovao se od ostalih po tome što je vjerovao
da sustavan pristup vodi do boljih rješenja, premda to uvijek i nije
najlakše. Vjerovao je da ulaganje u znanje i moderne metode na duži
rok mogu dovesti do željenog cilja, a to je bolja kvaliteta. Gledao je
uvijek u budućnost, a povjerenje među suradnicima je stekao kroz
više od četrdeset godina iskustva na svom poslu, u svom Euroinspektu, Eurotekstilu d.o.o.
Jedan je od rijetkih stručnjaka u Republici Hrvatskoj i širem okruženju, koji je ujedno bio i dobar menadžer u tvrtki. Najbolji dokaz tome je da se tvrtka pravovremenim potezima uspjela
održati u privatizacijskom kaosu devedesetih te do danas kontinuirano radi na zadovoljstvo
svojih kupaca i zaposlenika.
Mirsada ćemo pamtiti po neizbrisivom doprinosu u radu HIS-a.
Bio je imenovan za Glavnog tajnika HIS-a, ali ga je nažalost bolest vrlo brzo spriječila u realizaciji lijepih zamisli, kojih je uvijek imao i koje je uporno provodio.
Bio je član Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca, Hrvatskog društva za kvalitetu, a u
Crolabu, udruzi Hrvatskih laboratorija bio je aktivan od samoga osnutka. Teško možemo
zamisliti buduće stručno znanstvene simpozije bez našeg Mirsada, jer će njegov doprinos u
organizacijskom, stručnom ali i onom neformalnom dijelu biti nenadoknadiv.
Bilo je lijepo i posebno ugodno surađivati sa Mirsadom Avdagićem.
23
INFO 1 | Siječanj 2013
HIS INFO /DAN HIS-a
Izvadak iz Zapisnika sjednice HIS UO-a u vezi časopisa HIS-a i
informiranja javnosti o događanjima u HIS-u.
Predsjednica prof.dr.sc. Vjera Krstelj je naglasila važnost osiguravanja mišljenja
HIS-a o pojedinim aktualnim pitanjima ili projektima koji se pokreću u Hrvatskoj i šire, a
povezani su sa tehničkom profesijom. Istaknula je kao prioritet uporno raditi na imidžu
HIS-a, objaviti što se radi unutar HIS-a, te je predložila članovima UO-a izdavanje biltena koji
će obavještavati članstvo i širu javnost o radu i ciljevima HIS-a.
Potrebno je radi toga razmisliti o uredništvu HIS INFO-a i načinu financiranja izdavaštva.
UO je prihvatio inicijativu i prijedlog da članice HIS-a za početak ukratko izvjeste o stručnim
mišljenjima i stavovima o problematici i pitanjima iz svojih područja.
Također, predsjednica i glavni tajnik Davor Podgorčić, dipl. ing. dali su prijedlog u tom smislu
o obilježavanju Dana HIS-a.
Doc.dr.sc. Petar Hrženjak je prijedlog o održavanju Dana HIS-a upotpunio prijedlogom da
se za datum obilježavanja Dana HIS-a odredi dan osnutka HIS-a ili prikladan dan u povijesti
HIS-a.
Odlučeno je da se DAN HIS-a pokrene i održava i to na dan vrlo blizu ovog značajnog dana
u povijesti inženjerske profesije.
Prva glavna i konstituirajuća Skupština
02. ožujka 1878. godine
kojom Hrvatski inženjerski savez započinje svoj osnutak
Upravni odbor je donio odluku da se ove godine DAN HIS-a održi u petak 1.ožujka 2013.
godine i da se na taj dan obilježi 135 godišnjica HIS-a.
Pozivamo vas na
DAN HIS-a
kojim ćemo obilježiti 135 godišnjicu HIS-a.
Povodom održavanja dana HIS-a potrebno je osnovati organizacijski odbor koji će predložiti
sadržaj događanja, te media plan.
Predloženo je da se 11. siječnja organizira novogodišnji domjenak i druženje svih udruga,
a ujedno će se iskoristiti ova prilika da se zamole članice HIS-a da pripreme kratak osvrt
na struku, stanje kakvo je danas u vezi njihove struke, perspektive i što struka predlaže;
općenito, kratkoročno i dugoročno, odnosno da govore u ime struke.
24
HRVATSKI INŽENJERSKI SAVEZ
Croatian Engineering Association
Berislavićeva 6
10000 Zagreb
HRVATSKA/Croatia
www.his-hr.hr
Kontakt osoba/ Contact person:
Katarina Šimir,
poslovna tajnica/secretary
Berislavićeva 6
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia
Tel: + 385 1 48 72 491
Fax: + 385 1 48 72 491
Email: [email protected]
Dobrodošli u HIS
Welcome to HIS
INFO 1 | Siječanj 2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 044 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content