close

Enter

Log in using OpenID

Božje porođenje

embedDownload
POST ARI~A PLAĆENA U GOTOVU
he
lia·
liST IZLAZI TJEDNO. GODISHJA PRETPlA TA
lO.- DIN. ZA INOZEMSTVO 60. - DIH.
OGLASI PO HAROtiTOJ TAl! l Fl.
GODINA X.
BROJ 52.
Sibenik, 25. prosinca 1939.
A.OIU·iA UIHiHJS Vi'• l UPRAVI:: !iiiEHUC ,,. H.
IUKO~ISI SE Ne VIJ.C:AJU.
IIOJ C:n:. IJ.C:UHJ. JJ.tlt
ori.
U·
iet-
Bo žje
porođenje
Polako pršite, bijele pahuljice; i vi grane u mračnim šu mama ne
ječite glasno pod težinom snijega; i ti, lede, ne škripi pod nogama.
- Noćas nam je potrebna potpuna ti yina, savršen mir, jer želimo čuti
pjesmu andela i disanje Djeteta koje nam se rodilo.
Jest, Dijete nam se rodilo! I mi, Isuse, koji još uvijek ž ivo o jećama radost božićne noći, čujemo, dok začuđeno šute snijež ne pahuljice, šumska stabla i poledene ceste - kako:
»Zvone zvona tihe radosti,
Zemljom se kližu glasovi božićnih zanesenja,
da zagrle svaku bol i izljube svaku ranu,
da izmame iz blijedih usana
pjesme Tvojega rođenja«.
Iz davne prošlosti čujemo i proročanski
glas velikog Izaije koji govori: »Mališ nam
e rodio i Sin nam je dan - i zvaće se njegovo ime: Divni, Bog, Jaki, Otac budućeg vijeka, Knez mira.<c
A t{!ko i jest. - Mališ, koji se rodi u
Betlehemu , zaista je Divni. Ljepši je od rascvale trešnje, miliji od slavu/jeve pjesme.
privlačiviji od zvjezdanog neba.
J er je bio Divni, posjet iše ga pastiri i,
svi ushićeni, obasuše ga toplim poljubcima .
Svojom divotom je zanio mudrace, začarao
nijeme životinje, pa i iste mrtve stvari koje
Ga okruživahu .
Divan je bio, kad je, kao dvanaestgo dišnji dječak, tumačio mudrost mudracima ,
kad je u N aza retu bio poslušan svojim stvorovima, kad je narod za N jim hrpimice išao
ve do vrha brda, sa kojeg mu je recitirao
pjesmu o bijelim ljiljanima u polju i o pticama u zraku, koje niti siju niti žanju ...
Niko još nije bio tako divan, tako lijep
i privlačiv. A to zato, jer je bio Bog.
Jedino onda kad na onoj vlažnoj slami
u betlehemsk im jaslicama gledamo u onom
malenom, bespomoćnom djetetu Boga, možemo razumjeti radost pastira, ushićenje mudraca, zanos naroda.
Mališ nam se rodio - a On je Bog!
Svoju Božju svemoć očituje po prvi pula na piru u Kani, a onda redom, sve do današnjega d ana.
I jer je betlehemsk o Dijete pravi, istiniti
Bog, zato je zimska božićna noć puna pjesme i topline. Zato je u njoj, iako je mračna, sve svijetlo.
Da se u Betlehemu rodio samo veliki mudrac, najveći dobrotvor svijeta i najiskreni ji mirotvorac , pisale bi o njemu knjige i po.štovali bi ga samo pismeniji ljudi, ali nikad mu ne bi bila posvećena
vatrena ljubav milijuna, nikad mu se ljudi ne bi klanjali i molili ga
od kraja do kraja zemlje.
Mališ nam se rodio, koji je pravi Bog. Zato je i njegovo ime
Jaki. - A jači je od vjetra koji odnaša krovove s kuća, jači od groma koji razbija planinske litice i od potresa koji preoblikuj e zemlju.
Jak je kao što može biti samo Bog!
Jakost betlehemsk og Djeteta prosuđujemo i po kasnijem ju naštvu Petra, Pavla, Andrije . .. Po junaštvu svih apostola, mučenika .
djevica i pri;:navalaca. On im je ulijevao nesavladiv u snagu, dok su
lom ače plamsale kao zapaljeni stogovi sijena, dok su raznovrsna mučila škrip ala kao zarđali točkovi na kolima, dok su lavovi i strasti bijesnih kć10 cik/oni na oceanima.
iko drugi nije pobijedio rimske careve osim Njega/ On je odbio turske provale, On svrgao sve novovjeke bezv j erske vlade i posramio ve bezbožne mudrace. - To je mogao, jer je Bog- Jaki.
A nisu Ga samo obožavali savremenic i i pokoljenja prošlih vje-.
kova. Kako je on »Olae budućeg vijeka<(, to će njegova divota, njegov o božanstvo i jakost trajati vječno .
ve što je dobro među nama, i što će još biti dobra do konca
vijeta, za sve se to samo Njemu zahvalimo. I oni koji ne vjeruju u
utjelovljen u Riječ, u koliko su plemeniti i dobri, to su po N jemu!
Jednom je Božje Dijete stupilo na zemlju, i više nikome neće uspjeti da sa zemlje izbriše tragove njegovih čudesnih stopa.
Ernest Renan nije bio Kristov. On je
blistavim stilom opisao njegov život, ali onako kao što se pišu životo pisi i ostalih svjet·
skih velikana. I, premda Ga nije priznavao
Bogom, morao je priznati: »Tisuće i tisuće
godina vijet će govoriti o Tebi. Ti ćeš postati ugaoni kamen čovječanstva. Ime tvoje uništiti u svijetu značilo bi svijet potresti u njegovim temeljima. ((
Istu tu misao je izrazio i prorok Izaija,
kad ga je nazvao »Ocem budućeg vijeka«.
Konačno: Mališ nam se rodio koji je
Knez mira.
Mir je porod pravde, a još više ljubavi.
A kako pravde i ljubavi nema bez Krista, tako bez N jega nema ni mira.
Za to nam ne treba dokaza. To danas
proživ/java mo. Jer, dok kršćanstvo slavi Bož ić - veliki blagdan velikog Kneza mira, dotle se nebo ž ari od topovske vatre, a bijele
plahte nijega crvene se od ljudske krvi ...
I niko neće moći za trajno zatrpati lopov ka ždrijela. niti će se prestati točiti pravedna krv iz napaćenih ljudskih tjelesa, dok
nam On svima ne postane ono što uistinu
jest: Knez mira.
- Mališ nam se rodio i Sin nam je dan
- i zvaće se: Divni, Bog J ak i, Otac budućeg
vijeka, Knez mira. Pred tim divnim i jakim Bogom, pred tim Ocem buduceg vijeka i Knezom mira padnimo na koljena u tišini svete bo ž ićne noći, u
kojoj još uvijek ande/i svijetom kruže i pjevaju pje mu mira, te Ga
molimo, da vi upoznaju njegovo Bož anstvo i da Ga svi priznadu jedinim Knezom mira.
I, v je ruj mo, biće uslišane naše molbe, jer, kako reče njegov ljubimac Ivan : »Bog je poslao sina svoga na svijet, da se svijet spasi po njemu«. DON IVO GRGURE V
STRANA 2.
BROJ 52.
nKATOLIKu
·--------------------------
Širom svijeta
MOUBILA CKI ODRE DI •.
Fl SKI •
Naroč i ti ma li od re di fins ldh vo jnika, koji
lU pr zva ni • samo ub ilačk i m o dred ima « vode
ru eri lskc bo rb e iza so jc tsk ih bojišta. Ovi
odredi uz tm a ju hra nu su sobom i idu po
50 mll j dal eko iza ovjetsk ih linija unoaose i zabu nu u neprij at el jske redove.
o ću
ru i.ani u lakim s trojn im p uška ma.
su ta ko u'li u almi ervi i nani jeli velike
štet e ~ k.l a di š t i n a st rc ljiv a.
OVJET KI AVIO l BOMB RDIR RADOVE I BOLN IE ZA TIC E E
JU
E! ovjctsko zrakoplov t vo na toji popravit i neu pjeh e vo ji h če t a, pak je poče l o v rlo žestoko napadat i. J • t. mj . bombu rdiral o
je predgrađe Viipuria i dru ga nu eljena
mj es ta. Zbog to ga u f inske vlasti pozvale
pučan tvo, da e u 'to veće m broj u iseli iz
~radov a , jer tr eba r a čunat i , da će sovjetske zrakoplovstvo vršiti veće napadaje nu
nez.a ' tićene gradove, jer se hoće da osvet i
za pomanjkanje u pjeh a na fronti . -- N e·
koliko sovjct kh bomba rde r, bac ilo je bombe na bolni cu u Vibo rgu , i ako je bila ozna če n a crvenim kri žem.
AD KA DIVIZIJA stig la
PR A K
je bez incide nta u E nglesku. Dan njenog
odlaska drža n je u strogoj ta jnost i.
U ERENA
K IH
PO J ET TALlJ
PAPI. U čet rtak 2 1. t. mj. tal ija nski kralj
i kralji ca na vrlo sv eča ni način pohodi li
Il. T a lija ns ki vlad a rski par
su Papu Pi ja
dovezao e do Va tik a na u histor ijskoj ko -či j i i s brojn m v is okom pratnjom . Ovo je
p rvi taka v pohod novom e Papi .
KOJE SU KR TA E IZGUB1Ll N lij emci su do a d izgubil i jed a n
1CI?
oklopljeni kr ta ' razred a »D euts chland «, jedan kr ta š razreda »K oln e, jedan kr taš
razred a »Konigsbergc te viš e podmornica.
1 E ZADOVOLJ TVO U
RU !JI. Li st
~Ita Stanomat c jav lja preko Rt ge, da je u
krugov ima len ji ngrad ko ga ra dn i' t va do šlo
do nem ira. I pari ki »T emps « javlja , da je
neuspj eh sovjetskoga vojn i čkog vod st va izazvao ve liko n eza dovol jstvo sovj ctskoga
pučanstv a. Prema vij estima, koje sti!u iz
Rus ije, čini se, da je ruski na rod neraspoložen prema ratu protiv Finske i zbog toga
su razumljive vijesti iz finskih izvo ra, da
bi daljnje trajanje finsko-ruskoga rata u
dosadašnjem opsegu mo glo imati neoče kiva ­
n e poslj edice. I u Moskvi je došlo do n emira zbog rata prot iv F inske, koji n ije popularno. Ru s ke su vlasti poduzele pos ebne
mje re sig urno ti . -- J 3. sovjets ka pukovni ja
p obunila sc i prešla na finsku stranu , nakon
što su vojnici poub i ja!~ svoje komunis ~ičkc
komesare. Javlj a ju iz Moskve, da su jedan
političk i kome sar i šef GPU krenul i iz
Moskve na finsku frontu , da povedu istragu
o posl jedn jim pobunam a so vjetskih č e t a.
MOSKVA POSVEMA IGNOR IRA GUBI TKE. Havas jav lja : Od nedavno zarobljenih
sovjetskih vojnika kod jezera Ledoga saznoje
se, da se na sovjetskoj front i nalaze sovjetski po l i t ički komesari , koji vrlo čest o d rže
govote četama i daju im podslreka za borb u. U loj ob lasti gd je je trensporl vrlo tež11k,
snobd t)evanje sovjetskih vojnika je vrlo loše,
l<> ko da prema izjavama rusk ih zerobljentb
na jednog ranjenog vojnika padaju tri sm rznuta. Osim loge GPU je vrlo aklivn11 u pozad ini fronte, vršeć i nadzor nad transporlime ,
ko je u nekim slučajev i ma sama vrši. Među
ZMobljen icima op11ženo je mnoštvo pripod n·k" raznih etn i čkih grupa, od koj ih su nek :
d oved eni iz najuda ljenijih pokrajina. V ećl n .:1
od nj ih pozvan~~ je pod zastavu početkom
ru)''ll! . K11o ~lo je poznato sibirske čele koje
se bore na tom dijelu fr o nte, ko ji se ;>rcteže od jezera Ladoga do Arkt l čkog oceana,
dovedene su ne le položaje u listopedu
Glavne crte rata zasjedama koje se primjet'JUju prilikom operacija sjeverno jezer11 Lodoga, pokazu ju se isto tako i prilikom operacije ne skrajnjem sjever u. Sakriveni u sniJe g u Finci izne n11d11 olvua ju strojopu i ć~tnu
va tru na Ruse, nanose ć i im teške guolti<o.
f'olvrđu j e se d11 su pokušaji Rusa d a se islcrC"aju na istočnoj obali Petsomo propari zbog
snaine vo tre finsk ih strojni h pu šaka. U Holsink iu se međut i m i dolje pilaj u do koga će
vremen11 Finska uspjeti da odoli jev11 ogromnoj bro jno j nadmo ć nosti Rus11 . Već od samog
početka rota Rus i su bacili protiv Fins ke velike efektiv e . Pritisa k na K11relijsku prevlaku
mogao b i se po j a č al i a ko Sovjelim11 pođe za
rukom d11 i da lje šalj u pojačan j a . Modul im
gled11no pod tim uglom ovo p iton je pr•J:azi
o kvir finsko-sovjetskog sukoba, Jer dJ b i lrans porlirol i čete u pros tranoj Rus iji moskov ski
vl aslodrk i trebaju vod iti ra č una o op ćoj
sv jets ko j situac iji. Do sada su Rus i pok a zđli
d o potpuno ignoriraju gubitke šio b l ih mogli pretrpjeti u borbi protiv Fin ke, ali u
budućnost i, možda vrlo skoroj, n11d aj u so u
Hels ink iju Rus ija b i se moglo no ć i pre d vrlo
vel ikim brigoma .
Na obranu Bolje
opće
~asti!
nisu. Svakako je ne pošteno, divlje i
na račun tude ne -
raz bojn ič ko obogaćivanje
Tjedan protiv psosti
(od 14 do 21 siječnja 1940)
Br. 5104 i A. A.
Prošle dvije godine provela se
po svim našim župama sveta akc ija,
Božja akcija, koja je pozivala sve, koji ljube Boga, svoju vj eru , a na srcu
im je dobro i čast hrvatsk oga na roda,
u borbu protiv strahovite kuge. sotonskog zla, a to je psost i kletva! Provede n je tako zvani »Tjedan protiv
psosti« . Mora se kaza l i, da je ova akcja imala uspjeha. Bil o je utješljivih
poia:'a po _mnogi m mjestima. Svugdje
Je bdo moldava, zad ovo l jštine i nado knade sa strane dob rih duša Bogu, koga neharni i opaki psovači neprestano strahovito vrijeđaju.
No ova rak-ra na našega naroda
naža lost još uv ijek krvari njego v u dušu, još se ona sve v iš e širi i zahva ća
jakih dimensija le prouzroku je toliko
zla izazi vljući Bož je kazne na na še gradove i sela l Psuje se i dalje Božje lme, p resveta Ime Isusovo, drago Ime
M ari jino! Psuje se, strahovi to, p aklenski sve, što ima sveta na Nebu i na
ze m ljii
Ljuta je dakle polreba za poč et u
akciju nastav ili i u novoj g od ini 1940.
Mora se ponovno prov~sli po svim
našim župama, odlučno, ustrajno, intensiv no i s najv eć i m marom i zauzimanjem »Tjedan protiv psosli« . U svim
župama ši benske b iskupije i apostolske adm inistracije biće »Tjedan protiv
psosli« od 14 sij ečn ja (blagdan Imena Isusova, koji se svetkuje po mnogim
župama) do nedjelje 21 siječnja 1940.
Suvišno bi bilo dok azi va ti potrebu ove akcije. Koliko s većen ic i tol iko svi dobri katolici, te uopće svi oni, koji im aju i malo lj udsko g i kršćanskog os je ćaja , nemaju riječi, kako da se dovol jno tuže na ovu prokletu psost. Sv i su složni, da je u zrok
mnogim našim nevoljama, št o naš narod grozno psuje Boga. Svi dobri i
plemeniti žele, da se nešto poduzme
protiv ove kuge, koja uništava ne še
ob ite lji, o sob ito na šu mladež. Pred
nekoliko dana primio sam iz naše zagore jedno pismo , koje me je duboko
dirnulo. Naši su se seljaci iz vi še mj e-
sta naših zagorsk ih župa obratil i na
mene te me mole ; kume >;da ja, kao
biskup, sa svoje stran") uzna slojim, da
so uni šti prokleta p>vvb u našem h;vatskom na rodu, i d :~ or.-o1111njem žuonike po našim župama, da i oni isto
l"nsloje. Moli mo, d 1 se postarate, d3
bi i naš zakon izašao protiv psovača.«
Ovako mi pišu selja ni, a potpisa no
jt:; d eset se oskih ql3vara
Poziv ljem dakle ~vc> dušobrižnik~
i uopće sve svećen1~c !<bo i sve vj ~r­
nike na akc iju protiv psosti u novoj
godini.
Dušobrižnici imaju u ovom predmetu sve potrebne islrukcije i upute u
»Dijecezanskom Listu« god. 1937 str.
50 te u g od. 1938 str. 68. Neka se svi
dušobrižn ici ovih uputa tačno pridržavaju le neka sve učine, da u njihovim
župama ovaj Tje dan donese što boljeg usp jeha . Ako sma traju shodnim
još nešto nova unijeti u utanačeni
program, mogu slob.o dno. Za propovi·
jedi p rotiv p sos l i i kletve neka sveće­
nici upotrebe »Pastirsku poslan icu episkopata« (Di jece zanski list god. 1938
br. 10-12).
Na M lado Ljeto 1940 svi će sveć enici po sv im crkvama najaviti ovu
akciju l e će pozvati svoje vjernike , da
u istoj sudjeluju, jer to traži čast Božjeg Imena, a to zahtijeva i katolička
svijest, ko ja ne može da dal je trpi tako oaromno zlo.
Dak le svi u borbu protiv psostil
Svi ustanimo u obranu Boga i Isusa
Kr ista le Vel ike Boqorodicel Svi odlučimo sa svoie strane sve učinili u ovo j v elikoj i potrebnoj akciji! Svi dajmo javno zadovoljštinu Boqu, koga po
va s d an psuiu nevrijedni i zl i kršćani!
volje.
A li nešto drugo želimo ovdje istaknut i.
Nije komunistima do poskupljivanja i sirotinje! Nis u oni plemeniti, kako izgledaj u !
Njihov tajni i javni rad ovih dana ima j~­
dan jedin i cilj : Hrvatsku i druge zemlje ba-·
cit i u revoluciju, divljaštvo i bijedu azijatsko g »raja «. Ova akc ija je u vezi s k rila ticama o toplom hrvatskom moru . kojetreba sačuvati za »r uskoga medvjeda«. Ovo je u vezi s onim , to je nedav no neko u
p litu upu ćivao Hrvate na Moskvu i kada.
je spli tska »Kar . Riječ:« naglas ila:
»Ali kad pomislimo da taj govo r •ije
osamljena pojava nego da se propa:aada.
za azija.tsku krvoločn u i nekulturnu zemlju vodi u velikoj mjeri, bilo od otvoreni)..
marks~stičkih listova, bilo indirektno , od
filomarksis t ičkih novina u koje mo ž em ~ ll brojiti i »Novu Ri ječ « . organ SDS, tada je
sve ovo jed na vrlo opas na igra. Možda je
to za neke izborn i manevar. Ali ta.j neć•.!
upaliti. Marksisti se ne daju izbaciti iz
kolotečine s l i j e p e p o k or n o s t i d ir e k t i v a m a K o m i n t e r n e , A da o .
na ide za propašću ku ltu re i kr§ćanst v a to
bi moralo v e ć biti svima jasno. «
Badava radio i čitav pakao - historijsko predziđe kršćanstva i kul tur e jo! stoJi
i stajat će veliko i neuništivo, dok bude
vezano vezom sinov ke ljub avi i odanosti
s P etrovo m Stolicom ! K ult ura Hrvata, tis u ć l jetna i z.apadno-cvropska , isk l ju ču j e svaku vezu s azijati mal l još nešto: Hrvatsko
more, jest i ostat e samo -- hrva tsko!
R.
~~~....._,.,_......"...~~
.......
Poruke Uprave
MOLIMO UV A:2:.ITF.: Evo i zadnjega.
ovogodišnjeg broja našega »Katolika cr, Mi
smo, eto, izvr!iili svo ju dužnost prema.
fiiCiplatnicima, pnk smo !.VJereni, da će i
oni isto tako spremno izvršiti svoju dužnost prema »Katoliku«: podmiriti pretplatu i bezodvlačno urediti sve svoje zaostale račune za ovu i prošle godine. S ,. e
svoje pretplatnike molimo , da
Treba da svi znamo l budemo u- n a m o s t a n u v j e r n i i u g. l 9 4 O. t evjere ni te dructe uvjeravamo, da Je odmah početkom nove godine
Ds"vka %nak naJveće prostate 1 dlviJa- o b n o v e p re t p l a t u čekovnom uplat~tva, sufovostl, opakosti srca, neodgonicom, koju ćemo im priložiti, kao i da
tenosti l nesociJalnostlt
nam n a đ u j o š k og a n o v o g p r e t _
Sibenik, 19 prosnica 1939.
P!~ t n i k a . Pretplata ostaje ista i u godm t 1940. - makar je znatno poskupio paBiskupski Ordinarijat
pir - samih Din. 30 za čitavu godinu. DužBiskup i apo st adm.
nici neka s podmirom duga uplate ujedno
Dr Jerolim Mileta
i pretplatu za g. 1940. Sve naše prijatelje
toplo molimo, da po mogućnosti nadodadu
tom prilikom koji dinar kao m i l o d a r
za naš »Katolik«. Imena darovatelja ćemo
oglasiti. Naprijed dakle za naš »Katolik.vi h dan a na i komunisti, »po prcvišnjcm
- jedini hrvatski i katolički tjednik u na nalogu c podL.cmni h i nekulturnih divljaka,
šoj sjevernoj Dalmaciji!
L. apo če l i si stematske demonstracije. Za m iJOš MNOGI SE NIJESU ODAZVALI'
slite plemenite li ak c ije pl emenitih azijatnašem pozivu, da uplate zaostalu pretplatu
kih pla ć en i ka! U borbu pro ti v posk uplj ivnza tekuću godinu 1939. i prošle godine, a
vnn ja l I na ivni na jedaj u. Vjeruju o bičnim
već treba da se obnovi pretplata za g.
pl ć enim la žlj ivcima i po njihovim uput:.t1940. Požurite stoga s uplatoh1, da nas ne
ma v i č u i ubijaju.
prisilite, da drugim putem dođemo do sTO Ne pra vdamo ovd je ne av jesne »zelcjih potraživ anja.
na 'c•. N ji ma t reba s uditi . l to najstrože! I
TREBAMO HITNO ZNATI, koliko će­
amo dabome
s mr ću u tc!i m s luč aj ev i ma .
primjeraka primati naši povjerenici za po ~
i ovdje t reba ra zlikovati one prave krivce,
jedine župe u g. 1940. i za njih odgovaratL
ko)l u gospoda ri na ših t rgovačkih t.rži~ta ,
Javite nam to o d m a h kartom. Svima o od onih drugih , koji su man je krivi ili unima, koji nam ništa ne j11ve, slot ćemo
onoliko primjeraka, koliko su primali pro~
Ale godine i za toliko ćemo ih smatrah
odgovornima .
NA RAD ZA NAš »KXTOLIKocl 0v~j čitavi tjedan posvetite apostolskom
radu za naš »Katolik«: proširite gn u sTojoj okolini i nađite mu novih pretplatnika,
osobito vi, članovi i članice Katoličke Akelje l naših vjerskih društava!
Stare metode
iromaš ni dio na'eg a na roda JC: pogoden neprest a nim dizanje m cije na. On i, či ja
je za.rada malena ili niku kva, ne mogu izdrl.ati neravnu borbu s ne avj es nim ljud i·
ma, koji na račun s itu ac ij e u s vijetu že le
postnti bogatuš imn. : ro tin ja ncmn , o nn je
bez n o vucn i s trndn .
l dok ljudi b ez matc rijtlln ih srctstnva
na tojc, dn se uzn vc n~o ,c,· ten d tz,, nje
cijcnn ipak održe kako tnko u /.i votu, obič.
no pru ža ju ruku pr vo m ~ . t ko im je pru ! i.
U teš kim mom entima ne gl •da ju mnogo i
brzo sc odluče. O bič n o i ne ide pravi h
cilj eva tobo ž njega • pa itelja «. T a ko ~ ~~ o-
................""...... ~~~ .......
TECAJ KR1:2:. RTCKOG OKRU2JA
održat će sc 5.-7. siječnjaU SIBE h<.
a tečaj d olazi i posebna izaslani1940.
ca Velikog Križa rskog Sestrinstva iz Zagreba s. Mira O u g n č k i. Tečaj će početi
5. T. ujutro u 8 s. sv. Misom u crkvi sT.
Luce i imat će nndnsve prnktičnn i orga~
nizatorski zna čaj . Stoga molimo sva križaričkn društva šibenske biskupije i apostolske administrncije naših krajeva bivše zadarsko nadb iskupi je, dn pošalju na ovaj
tečaj barem jednu svoj u člnnicu. Upozorujemo pr č. i vlč. gg. župni k e, koji bi žel jeli osnovati križnričko društvo, da iskoris te ov u priliku, te pošnlju na ovaj naš tcča j koju za uzetniju i ozbiljniju djevojku.
dn se oduševi i uputi tc kasnije u svom
mj stu oduševi djevojke zn križarički pokrct i o nuje društvo. Dnevni trošak zntnn i h rn nu je Din 12. Sve prijave trebn
p oslati najdalje do 30. t. mj. na adresu na
~eg okru žnog duhuvnikn · e o n A n t e R n ti 1 ć - S i b e n i k . - l)dbor
'ftJIIO U
Dil'lJO ~
!J jsSlsii
Sltlit efi
fo{ariia I
Sre!llii• i
TtP'
S' '
s,,,ka ~
vuelje
!J ovai
pohodio
\esijt
h~·
0
l]lJ
Utt~. lj~
}znlln nil
Pri'edi
eit na
Odjekuil
'eu sv
Gle4a)u
Lege
Htio bib
Daleko
Htio bU
u plani!
Notiti u
u !umi
Gledati
P.liJtaju
Ce kali
Kad um
I kad s
.'.nđeU
Dodu u
Izmirt
Na
z~m
Blag osi
Jave se
ću ga
.Sim
Mir ljn1
Polju be
Snioge
l progla
Blagd~
N~Stade
Grli se
Hrast o
Pje nju
Srna se
Vuk d~
Mala 51
Prt<t j
ve što
Na m
Uzano
Ljubavj
Tako s
Ovee,
U svet
Malog~
BROJ Sl.
uK A TOLIK<~
Na
Dono su
l jednake
K istome
U gradić
Božić
O sveta
misli i felj'e noru neto
u svem.
cilju radosno leto
Betlehem.
Tamo u prostoj volovskoj §tali
Divno sc čudo zbi.
U jaslama !efi Djetić mali,
Sluie Ga anđeli.
Marija D j'cva, nebeska ruia,
Sretnija od majka svib,
Tepa svom Cedu, svome zlatu,
Snkn joj riječca stih.
V~elje vlado na nebu i zemljl.
U ovaj sretni daa.
Pohodio nas toliko ieljni
Mesija obećau.
l·
O·
ll)
I use mali, koji si noćaa
Uzeo ljudsku put,
Izmiri narode, klase i ra&e,
Prhedi ih pod svoj skut.
Neka na zemlj~ od kraja na kraj
Odjekuje jedan glas.
Neh! svi narodi u tebi same
Gledaju sreću i spa&.
Legenda o
Ro~ićnoj noći
Htio bih noćas biti
Daleko od sela i grada,
Hiio bih noćas biti
U planini pastir kod stada.
ei
Noćiti u kolibi maloj,
U §umi gdje ptice se gnijezde,
Gledati kako kroz granje
Bli~tnju krupne zvijezde.
ćclr.ati tamo ponoć
Kad umuknu stabla i trave
I kad se, po legendi staroj,
Anđeli pastirima jave.
Dođu
u velikom broju,
Izmire ptice i zvijeri,
Na zemlju i vode prospu
Blagoslov u obilnoj mjeri.
Jave se pozdravom što davne
ću ga betlehemsko polje :
,.slava na visini Bogu,
Mir ljudima dobre volje!«
ar "
Poljube tiho u čelo
Svakoga dobrog pastira
I proglase ovu noćcu
Blagdanom božićnjeg mira.
Nastade velika radost:
Grli se bor i jela,
Hrastovi podignu glave,
Pjevaju šumska vrela.
Srna se s medvjedom igra,
Vuk dođe i miluje janje,
Mala se ptica ne boji
Pred jastrebom ostavit granje.
Sve što je u šumi živo
N a meku rudinu kreće.
U zanosu povedu kolo
Ljubavi nebeske sreće.
Tako s pastirima skupa
Ovce, zvijeri i trave
U svetoj božićnoj noći
Maloga Isusa slave.
Betina
GABRIJEL CVIT AN
Betlehemske svijetlo
Nešto je noćas munulo zrakom
U tihom letu, svijetlom i lakom.
Nad runa stada svijetlo se slilo:
Ko anđeosko sjalo je krilo.
S ležaja studnib travica rudih
Pastire iz sna na javu budi
Robi im gtede, travi im želje
Bijelo svijetlo od snijega bjelje.
Kad glas sc prosu iz svijetlog kruga
Koraca pastir, drugar uz druga
Do one špilje samotne, male
Svijetlom s jasala krasno prosjale.
Dok vasiona pjesmom odzvanja,
Glel pDBtir Kristu darak poklanja;
Mečeće janje slika je naša:
Krist je nd pastir, Krist nam je paia.
JOSIP MIJAT
STRANA 3.
božić11 a noći I
Krupne ' nijc:ln e pahuljice bodu p oput oš trih iglica blij edo lice
Danire. Dunirn j e ne r cć n u djevo j
ka , koj a u bijel oj b o1 i ćn oj n oĆ i
luta uli cam a . . .
p ahul j ice, o i. . ~ad ju bli s ta
e kri ' talno m bjelin o m lcJaJUCI
da i zime.
Mili z u i ta rih zy n a razlij eJOZu e d aleko u s tud e nu zi ms k u
noć . T.i zvuci u tako umi lni k ao d a
r ć i. D a, on i pr ič a j u
pri č aju
onom n a jlj ep vcm d a nu d a nu v ijetlih n ad u i bij lih dJe tin ji h sanja - p ri ~ aj u o Kr i tov u r d enju .
zraku
ve t a b ož i ćna n ć.
drh~e di n e melo dij e, rado t i i ljubavi - On om koji s tc n oći rod io. ve j e obavit n k m t ajan e je u n ijemom
stven m W inom,
o čeki anju . a mo Danira lu tu ona
niš ta ne o čekuje, n ič emu e n~ n ael a. amo ona n e o jeć a rad o t božićn e noći . ..
D anira j e već du bok o p ala.
ljudi n i u im a li s m ilovan ja prem a
njoj . Oni u j e gurnuli j oš j ače u
ponor, i vc dublje je p ad ala. Izgubi vv i vje ru u ljude, a d a luta
no m alo
skr ~ l;na oč ajem . J edino
Dijete, vto e te n oć i rod ilo, zn alo
bi da joj pruži a m ilo nu p om irnicu ruku. Ono m alo Dijete, k oje
je bilo p o tpuno či t , znalo bi oprostiti i njoj g rj e ni c i; o n , k oj e
je bilo a m a nevin o t, zn alo b i je
podignut i. On o drag o, pl avo D je .
tešce koj e mu ni u o t oril i ni j edn a
vrata u hl adn oj p ro i n ačk oj n oći,
koje je bilo o aml jeno i o t a lj eno na G o lgo ti, amo b i JOj on o
etc ra domoglo pruž iti utj ehe i
ti u o oj ti hoj no ći. Sam o bi ono
mo glo da ope t ulije vedr inu u n j enu du vu, jaja u njen e zjene. li
ona to n ije znal a. Be cilj no j e lutala ulica m a bez m i Ji, n jezino ree
je grcalo bez uz a, bez krika. Lu tala j e b ez t oplin i u tj ehe, b e cilj no k ao otp alo j e e nje Wće ...
O, tiha ve ta n oć i ! Kako je lijep jaj t vojih zv ijezd a, d ok malo ,
pl uvo D ij ete ilazi . neb a n a zc· l...
· e nJe
mlJ·u, la na m d onc ~, c mn
et a n 6
O , tiha n oć .. . o,
sanak blag .. .
' ni a s
D ani ra j e u-: la u crkv u. Pr cl
n jom s u bi le ra ijetljenc ja lice.
na ni sama ne z na, kako je tu clo\ L- tl a zato, jer je bi la tako
~l a.
hl a d na n ć i zvijcztle s u tako č ud ­
n o sj ale.
Or_qulje ' U s virale di vnu b ožić­
nu pj m u, k oja j u je sv u p roži m ai.L vak i je s t ih bio tak o lijep,
d a u uze navirale n a oči.
v· l ona j e tupim, bezi zraž ajnim
c1_m a gled a.la u ono plavo Dij ete,
koj ega u oci b ile pune ljub avi.
.nel a je n jezin p ogled pro dir ao d ae n e d ane ra nog dje tin j IJ e, u
t vn, kad je s djetinjom ra d oš ć u
če k ala o u n oć, kad je za č u den im
o č im a gledal a d ra <' g I u a i k ra vicu , kako mu g ri ka ono m alo
lame š t o mu je tu žilo za ležaj.
G d j e u ad a t i v ij et li d a ni
dje tinj tva i ra nog d jevojaš t va? A
ond a, vto je bi lo o n d a? ... vega
t ug m . Ni ama n e
e jeća , ali
zna, kako e n av la n a ru b u pon ora
e ve on o
ruyil
i, naj d n om,
naj ljepv e • to je no ila u d uyi.
I ovo m alo Di jete koje lež i tu,
pre ti njom, sjeća j e na d aleku prošlo t, na p rol jeće života. I D an ira
sjeća da e u njoj ncvto p okr eće,
ne yto š to joj nago n i uze na oct,
ncyto "to je č ini d a p adn e pred
ovim ma lim D jetetom i ela G a zap ro 1 7a malo ljubav i ko ju je u zaluci t r a ~ila kod lj u di.
P o n o ćka je s rš ila. D a nira izl zi iz c rkve. Ta n jezi n om licu p oči va blag i m ir. Ona je u ovoj hl a dn oj n oć i navla Srce k oj e je j o
ljubi! - To je veta lj ubav, lj ubav
od koje e ra pl am avaj u vc d ruge ljubav i. Lj ub av I u oval
D anira je pošla mirena, no evete n oći .. .
l u du ši rad o t
et a, t ih a, božićna n oći! .. .
O
lau ili ća
Sv. tol ica imenovala je Nj . Uzori tost
kardmala Hermcn cgilda P e l l e g r i n e ll i
za p onenta u stva ri kanomzaci je bl. Nikole
Tavll tća lc je o tome izdan dekret. fsto ta ·
ko je drugim dekretom im enovan Mons.
dr J uraj M a g j e re e, rekto r našega Zavoda sv. J eronima u Rimu, za postulalo n.
u stvari lc kanonizaciJe. Mons. dr Magi c.·
ree im enovao je vi cepostu lalorom za tu kanonizaCIJ U preč. g. dra Draguti na Hr e n ,
zamjenika ravnatelja nadb iskupske kancelarije u Zagrebu.
T im im enovanji ma p očin j e oficijelni ra d
u R imu za tu kanoni zacij u na temelju
molbe, predane v. Ocu Papi Piju XI L u
sveča n o j aud tjenci ji hrva tskoga h odočaš ća
14. XI. t. g.
U prvom dijelu procesa za kanonizaci ju
još jedamput proučit će se m učeništ vo bl.
ikole Tavili ć a, a za tim dolazi na p ro u č a ­
vanJ e raširenost njegova kulta, ču d esa i
mil o ll po nj egovom zagovoru i t. d.
ikol e T avilić a
Op će širenJe kulta bl.
i mol itvena akcija za njegovu ka no ni za ciju
do nijet će kona čn i us pjeh te će ona u željenom ro ku bill doista i postig nuta l
Badnja
večer
l. U MALOJ TRGOVINI PRLJA VOO
PREDGRAĐA
U ovo hladno badnje veče,
- dok se u mnogim kućama
7a svečanu več e ~ u
zbilja spremno uč in iti oštri prekid sa
zlima današnjice, a zamijeniti ih dobrima budućnosti. Naraštaj, kakav je
danas pred nama, nije sposoban za
takav ko ra k, koji mora nastupiti, jer
ga život traži, i zato je nad čovjekom
mora neizvjesnosti i bojazni pred gori m.
O zlatna riječi mira, koja hladnu
božićnu noć topliš kalorijama nebeskoga lje ta l
Naša su srca pusta mira, a mis le
da su g ladna kruha , pa su nam dani
ratni, a susreti mrki.
l niš ta zem l ji ne treba osim zakona mira. l da vel iki Učitelj i Voda iz
Nazareta ni je ze mlj i dao ništa osim one v eli ke ri ječi mira, koja smrdljivu
pol j sk u štalu u Betlehemu pretvara u
pa laču dubok ih snova i novih razdoblja, dao je vi še od svih v e ličina, kojima su se nara štaji o kreta li kao glavice suncokreta p rema izvoru života.
Isti na je, životn i zadatak Djet eta
kaziiz b etl ehemske staje bio je vati staze od čovj e ka k Bogu, ali, s
time, to danas pod crtavamo, i od čo­
vje ka k čovjeku. Samo s tih q ledišta
posmatran, On je nosilac najsnažnijih
socijalnih zahvata i, ne samo pretstavnik, nego tvorac novo g a vremena, koje svoju veličinu ima gledati u miru a
ne u ratu, u mirnim a ne u zajed l jivim rješavanjima sporova, koje život
zajednice sobom nosi.
Od duše do duše uspostavljati
be,ž ične v eze i tako stvarati atmosferu mira, koji je otac svakoga dobra i
ko l ač pe če
i bo ž i ć no drvce ktii
došla je jedna blij eda
i suha žena
d ebelog t; govca moliti
za ma lo pure.
On joj ne reče da ne da,
(ta nije oo tako zao!)
već je samo
podrugljivim pogledom pogleda
i debelim prs tom pokaza
na prljavi zid.
(Tu je visio natpis:
»Cas t svakome,
vjeresij e nikome! ..).
Zeoinim bli j edim licem
p rede rumenilo . ..
A vani su padale bijele pahuljice
u čost Djetetu Isusu,
koji se ove noćJ
rod io.
2. U KUćiCI SIROMAšNOG RADNIKA
Ve č eras
je s to pun Božjega blaga
i sva č ije je lice nasmijano,
je r na starom kaminu
badnjak gori.
ll. svu č i jih se usta
sve tu pjesma ori
i leti u visine
k Moloru Djetetu,
koj 1 će ove svete
na ni' , U zemlju
noći
doć i .
l lllllllillllllllllll lliiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll_-·~_= =~=
=
-=-==-_~llllllllllllllllilllllllllllliiiUIIIIIIIIIIIIIIHIIInlllll\llllllllllllllllllillllllll
~
Najljepši i najprikladniji d a r
A BOŽlĆ
•z
lJ ;~j::~are ~;~~n~:;: ć:te~i:::;: ~
Ulica Kralja Tomislava br. 3
ni~ole
la kanonizaciju bl.
M. K.-M.
Zakoni mir a
Mir irno svoje zokone. Ne shvaća ­
mo ih pravo, zalo su nam u nesuglasju s našim razumskim zaključivanj i ma.
Covjeku naših dana je luda ona
evanđeoska: »Ako le ko udari po licu,
fronte na smrt i život, dok sva zemlja
pru.ži mu i drugu stranu«. l stvarno je
to teško shvatiti u vremenima borba i
okršaja, kada se formira ju blokovi i
sten je pod udarcima vojničkoga koraka, a živc i modernoga naraštaja imaju
izdržavat i napetosti, kakvih je teško
bil o u prošlosti.
Evropski su narodi u ratnom stanju, a rat je negacija mira. Sve je pod
komandom vojne čizme. Ne lije se krv
na svim frontama, ali se bije boj na
svim raspućima - boj straha pred neizvjesnošću ratnih strahota, boj nerva,
koji uznemruje čovjeka i podgri za život sredenosti i počinka.
Ne znamo kako je prije bi lo. Vjeru jemo da su bi li teški časovi, koje je
sobom nosilo razdob l je od četrnaeste
do osamnaeste, ali se usuđujemo reći,
da nas Božić 1939 g. nalazi u tež im
i neizvjesnijim časovima, neqo je to
bilo u svim danima novije prošlo sti,
koja je s nama u bližem dodiru.
Na svim linijama života je zamor
i trzanja, koja su u našim očima predvečerje novih nastupa, samo ne znamo kakvih, a bojati se, prije zla, nego
d o bra. Ne bojimo se, niti bi se smio
ik o j i ljubitelj soci jalnoga dobra bojati, budućnosti, pa da sve forme života
budu srušene, jer nisu zdrave, kada bi
ovaj naraštaj bilo pokoljenje, koje je
napretka; naravno, mira slobod e, a ne
ropstva; mira pravde, a ne si le; miro
lju d stva, a ne tiranije. Zar nije mir istovj eta n sa sretni m živolom, kad nom
je po znato , d a pola, i v iše, svih zemalj skih dobara ide za prah i olovo!
Bo žić nam dolazi u danima nemira. Zato ga čekamo razgalj enih grudiju, d a i kroz ko žu udi še mo svj eža
vedrine mira. U nemiru nas pohađa i
kao da j ač e is ti č e na še m duševnom
mir je dar on ima koji daju
oku slavu Bogu i dobre su volje.
Hrvati mole jedno - mir u svojim domov ima! Na Bož i ć se otvare
ljubeznosti po
novo razdoblje mira
na ši m krajev ima .
Junior
_
~lllll ll ll llllfUIIfllllllllll\niOiflllllllllllltlllllllllllliiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIOII IIIIIIIIII\IIIIOilllllllltnlltlllllllll llflllllllllllllll flllllllilllllllflllllllllllllll\fllllllll llllll lllt;l
Vc cras se u sirotinjskoj
lllnženstvo smije,
n S1 cć a pj evucka,
dok iz ugla
šćućurena Bijeda
suho kašljuca.
knćici
DRAžEN PANJKOTA
šibenik
I Z' URED ISTV A. Sl ijede ć i broj
lista, ra di b o!ić 1ti h bl ag da na , iz a ć i ć e -4. sij ečnja
1940.
•KATOLIK«
~-----------------------------------------
STRANA 4.
s
sni
Poezija, cvi j et srca , o d uvijek je bila vjern a prati lica čovje kov a kro z život. U rad osti i tuzi, u za no su i p atnji, u na di i o čaja n j u javlja se pjesma
i, kao ref lektorom , osvjetlj uje du še i
srce svo g a nos io ca. Su za sakr ive na
ljud skom o k u nije se sakri la u po eziji;
isto tako ljepo ta i mir du ševni najl j epše se zrca le u stihovima . O če mu će tko
pJevali, ne stoji do nj ega. Ka kv a Je
kovi na onakav sja j daje, kakav je cvijel onako miri še .
Duša koja ži v i u Bogu i za Boga ,
o če mu će pj eva ti ne go o svo joj nadIer. aljskoj s re ć i ; src e nabuja lo ljepotom i dobrotom , ras ipa! će svu g dj e
!a l ice svo ga m ilja .
Ove mi se misli nameću listaj ući
kn Ji gu pjesama »Sa svjetiljkom u rukama« od Fra Gašpara B u j a s a, koj a je
ovih dana izašla iz tis kare » Ka č ić « u
Siben i ku . Pj esnik nam je poznat po
suradnj i u katolič ki m listovima, a sad
evo , po nag o vo ru pri jatelja, izdaje
prvu svoju zb irku. Od ma h ć u ista knuti:
nisu ov e p jesme za kn již evn e sladokusce , već za one k oj ima je draga topla i iskrena r i j eč, b ez pre tva ra nja i
umišljenos ti . U njima nam ovaj skro mni, čedni i povučen i s v e ćen i k i pjesnik
dade spomenik svoje tople franj evačke duše, ko ja odi še b lizi nom neba i
sjajem Euharistije . Tu su opisane borbe
i pobj ede što danomi ce do ži vl juje d u. ša posv e ćena Bo g u.
U svećeničko m po zivu , punom
žrt ve i pregara nja ali i besk rajnih ra dosti, našao je pj esni k sm isao i svrhu
ž'vota . Duboki mir po či va mu u Ijenama, ko rak je bl ag i tih, pog led
svijetao, sunčan. A što b i b ilo o d njega da nije »u slu žb i olta ra« nek a sam
»Svet om e Lovr i<< , i i kad joj je drh tav im gla som govorio:
»Sad Svev išn jeg dvorim. Kra ljica me
snaži
sa nebeski h dvora . Puna Božje g
plama
pre d oltarom sv e tim mla dost moja
stra ži.((
()) U slu žbi oltara <<)
»0, ht io b ih, mamice mila,
pj e v a juć v e selo noćas kraj jaslica
Isusa dragog
a n đ e o postali mali velikih i srebrnih kr i la!<<
(»Djetinja želja«)
Da ostane potpuno Njegov, sve
j e Kristu darovao: »svu mladost, ljub av , sl atke čežn j e , sn e(( . Pa ipa k, u
nedu hov nom , bezbo žnom svijetu, ustra ja l i ))n a pu tu Go spodnj em <<, živjeti kao svećen i k nije lak o.
»Al sam č ovje k i ja ... Svi jet u punoj ruci
pod grlo mi nosi svoje zrelo voće .
Iz v rt ova strast i slatki mame zvuci ,
a u ti je lu ljudske ne vo lje, slaboće .<<
(»Na pu l u G o spodnjem <<)
Tu se hoće samopr ijegora, žrtve,
posta , molitve i osob ite Božje pomoć 1.
Sve b i to b il o mu: o da ni je Euharistij e, uv je č nog Izv ora<< na ko me se nar; ajaju du še posve ćen e Bogu. U Euharisfi ji je snaga re d ovništva, tajna
sviju nj ihov ih us pj eha ; tu su za nebo
izrasli b ezbro jni lj il jani d j ev i čan st va,
procvale p alme mučeniš tv a . l na š
pj e sn ik tamo se hran i i snaži, oda n e
crpi p unin u milosti i nebesk e slalk oće , pa mu j e živo t, uza sve zemal jske d rač e, lij ep i sretan .
»S vječnog a Izvora uju tro se krij ep im,
p a v azdan idem sj e tan
u sp okojnom srcu s novim životom,
lij epim,
t ih
i sreta n.<<
(»Moj život << )
» -
Don Krst o
S pu no nježno sti i top li ne, s p laslikam a i svježim izrazom , op jevan je » Bo ži ć iz djeti nj ih d ana<< ,
kad se p jesni k, na po n oćku , sk upa s
maj ko m, kroz »sm rznu tu k alu << pen ja o k
s ti čnim
a
l
Sad je sretan i bl ažen, j~ r je postiga o o no za čim je čeznuo.
k-:~že:
O , d a ti me, Bože , nisi s puta
st radan j a
p ri v inuo k seb i, uz tvoj žrlvenik
sm irena d a nisu mladenačk a nadanja, ve ć b i davno zadnji moj se čuo
krik l«
(» Confiteor«)
•
»Prvi put večeras u zagrljaj prima
svećen i ka sina moja mati draga.
Sr e ću ko ju sada u svom srcu ima
zami j enil-a ne bi z~ sve hrpe blaga. <<
P j esničkim real izmom, jednostavnim r i ječima, u nevezanom st ihu ist iče se još »Molitva za mojega oca <<,
dok »Majka u ra tnoj tuzi« i »Sj e ćan j e
na potop ljenog bra ta << uvelike polsj eća ju na S an t iće vo »Veče na školj u<<,
što kvari ut isak , i ako su inače pjesme
li jepe i do ži v lje ne . Sigurno je p j esn ik ove kao i još neke druge pjesme un io u zb irku da bude viš e razlike i zani ml jivos ti , u fom1i, metru i
sroku, što mu je potpuno uspjelo.
Na šu kršnu Zagoru, bogatu poštenj e m i djedovskom vjerom, što živ i pod okril jem njegove fran j evačke
braće , opj evao je u ciklusu »Livot za
pl aninom<<:
»O vdj e je nebo tako posve bl izu .
Neb eskog dara kuće su nam pune
Crk vica siv ih tornjevi u nizu
sto ljetno g hrašća ova brda krune.«
lli:
»U miri su sm ilja, kadulje i vrijesa
d ivn i li su naši bregovi i krši!
w
•
l
Zadnj i ciklus
snažne mistične
k l juča živa vjera
Svevišnjim.
»0, kako sam
»T riptih<c donosi tri
pjesme, u kojima
i velebni zanos za
I CRKVA SV . SPA A .
O s ta všti na s ta ro j c rkv i. Knez Pavao
SubiO.: iz Bribira u vojoj opo ru ci g. 1346.
kaže: »0 tnvl jom crkvi v. pn n u šibeniku (de cibenico), gdje u b raća biče­
volci, i pravu kojo sc odno i no umrlog
go~podina Radovana p. Ilije, koji je drzao moje stvori i zaloge vrijed ne 1000 libo ro i o tao je duža n više od 300 li bara.
ali navedeno go poda braća neka tra./.c od
njegovih baštinika amo 200 libara. (Li tine II, 419.) .
Početa k že nskoga samostan a sv. Spasa.
>>Popa Bonifacije IX. dozvol i 31. XIT. 1390.
ugar kom kralj u Sigizmund u i n jegovoj žen i Mariji, dn u tonove u Sibeniku samotan sv. Kl are uz crkv u sv. pn o. Tada su
pos tojale neke redovn ice. ali nisu bile profesnne. nmostan v. Klare bio je ustanovljen za 20 redovnica i tnrjcšicu. U tu vrhu imao e podići veći sumo Inn i crkva
sn zvonikom. Kralj je dotirao ovaj samotan a. (Eubcl, Bullarium froncesc. V lf. 16.)
- »U gro'nicnmn ugarskoga kra ljevstva , u
gra du ibeniku, boravile su neke pobožne
žene uz crkv u sv. pa a, nli ni u pripadale
nikojem redu . Početkom ove godine ili bolje koncem prošl · naredili su halj 1g1zmund i kraljica \ arija, dn im sc da d e rcgula (pravilo) v. Klare i dn im je . lohodno voj dom nazvati samo tanom sv.
nnnlcs minorum lX.
Klare c (T. L. \ nding.
br. 103. X .. takoder Eubcl. Bullnrium
apominjcm. da je safranc. vn. 44. n.) .
mostanu ostal o prvašnje imc v. pn n, n
en v. Klare.
O pa tiC'c. l ' rnzn :m {p i ir1a no"·no nm
ove u raznim godina mn · Vein (V ello, valj9, K lura l 460, n ekn Zadn prva) 14 18
varović 14 8. Jelina 1480- 90, Dobrica Ljul nrijn
bić 1499, Lnudonija Draganić 1502.
") »Croatia Sacra« 1934. objelodanilo
je moju radnju pod ovim n n tp isom. !zn "li
u i posebni oti c i. Ove nove bilješke dopunjuju prvnšnji rad.
resa) 1506-17, Kata Draherso (iz
gan i ć 1533-41, Barica Dragocvić 1554-60,
9 , Rnfaela I vetić
'\ arija j\·li~ić 159
\ i ić 1603, Rafae la
ikolctn
1599- 160 1,
ne .J. ll. 1610,
I vetić opet a odrekla
brijclu Tobolovi 1611- 15 (iako ju je b i, redovnice s u e neke
sk up priznao 1.
pokorilc i obećale joj p oslušnost tek 3.
VII I.. umrla je 1617.). l nrgaritn cmoni
1620-43, Tcodozija Vranči~ 1649-68, J ustina Divnić 1668, Teod. Vrančić opet
1774.. kad je i umrla, Kerubina ižgorić
1676 do sm rti 1684, '\arija em o nić-Abas
nticn Div n ić- '\a lpa ić 1735,
1720,
168
n ticn Divnić opet
Laura Fcnzi 1740-41,
174-l. knd je u
1742, Jelena D obrovi
opet
Divnić
umrla, Antica
martu
emoni ć 1752, La ura
na Marija
174 ,
Fcnzi opet 1758-64, Fra•n čcsk a Semo n ić
70, 'lnrijn '\ arina Semonić zadnja o176
paticu 1779-1806.
kaPrav ila od bisku pa. Kod Jugo J.
dcmije (sign. I. b. 7)) nn lazi so ru kopis
»Propisi i pravila šibcn k og bi kupa J eronima Snvorgnuna g. 1569. za koludrice sv.
pasa i v. K ntnrinc«. Ovnj je ruk opi pokloni o Ivan u Kuku l jcviću . lvnn Delnmnrić , ši b enski kanonik i uprav itelj glav ne
osnovne učione f!. 1867. p1s1 su vezani u
tra nicn n 31
pergameni, obu hvataju 38
n
·npitulom . l mn tu i tr gih naredaba .
ko koja o obn dođe
pr. kopitu l 2. kaže:
u kor bez redovničkog hnbitn, taj dn'n imn
zn pokoru blagovati na tlu . Kap. 4.: O nn
koja sc priče ti. ne icle taj dnn u govo rnicu, osim da joj dođ u roditelji. Kap. 14.
govori v rl o tro(!o o spnvnlišh1 , gdje mor:1.
n koncu rukopisa
noću gorjeti svijetlo.
svjedoči Mihovio SmoljnnoYić g. 1569., dn
sc slnžc s ori(!innlom .
Neko je os tavš tin e. God. 1446. Rndn
arka Gaćibodićn o tnvljn svoje doud .
bro samostanu zn spas svoje duše ( otar.
spisi suda , v. 9. T. n. 70. 71.) - Juraj K nmcnnrić p . '\artina 30. 4. 1449. ostavi 25
dukata kao pripomoć dn sc učini zd nac
( lotnr. pi i suda, sv. 14 b, ) . - Jeleno
dc
ojom oud . P.1J;kaln Marini iz Mletaka
porukom 30. 7. 1488. os tavi sam ostanu neku kuću zn vječnu godišnju misu ( obr.
. 1598.
pi i udn, sv. 22. LV. e, 183) . Ounijcl Oi vnić o tavi K a ta rini I v etić kokd•ici jednu "~.;:ud u nn m j esec, d ok b.1dr
živn, da mo li za n j Doga te ima pomo ć
cmonić
u bole ti i • h11<.sti. - Antica
s\'o; om oporuk om 2. . 1617. ostavi rcdovlllCOHlu 213 duicntn (13 dukata b ilo je 'Jtl
l"'_iil- kamata svJ.I,.e godine) koje su lu.ttie
a (. l l. 16 . bilo j e odred!!n .
za mi e.
dn budu 3 I;li•:c svake sed m ice ( l11•r.
a 27. 8.
p• '! u dn, v. 66. L 180.). 1649. u doba strn'ne k uge napisao je J er.
l oncgin oporuku N ikolc tc žene Jakova
Ferro (Gv zdc n ić). On a os tavlja svoj o j sc. tri D umici rcdo,•nici 500 d uk a tn uz obvezu neki h mi n, i sv. ak rnm cntu u v.
pn n 10 du k ntn. D rugo j red ovnici u i tom
nmostnnu, vojoj prijatelj ici Bencdikti, os tavi 50 dukntn uz obvezu zn mi e. Još
nar edi. d n e od nj ezinih pri h oda daje gopasa.
di~ n je 50 misa p red Go pom u v .
nd ri jn Hrvn t iPopravak samostana .
nić 16. ll. 1650. obvezno sc, d n će dovest i
200 l n đ n knm en jn s o toka Murtern (valjdn iz Jezera) zn zgradu sam o tnn n sv.
pn sa. n za sva k i brod će primi ti 2 lire.
( otnr. spisi uda, v. 66. IT. 32 1.) No
nmostnn je bio t em elji to p oprnvlje n
1667- 1673. R ndovc u o b av ljali M atej K lišnnin i Mi h ovio T ri foni, pn nck.i :..mistro
di Znrn« i klesar V icko (val j da Proki ć) .
Bi t će dn je bi jeli k amen don io s Korčul e
k ic ar Pe ta r V i d ocv i ć , j er je on i g.
1676-79. držao k od redovni ca svoje kam enj . - Prije i!· 1723. požar je un i tio samosta n i crkv·u. \ ann tir je pri je ti o pn d om, k nžc sc u jedn om spisu od 16. 8.
1737 .. pn je op nti cn d ala u zalog ku ću vri jed nu 4000 lirn A ntunu Vran č i ću zn znjam novca. ( o tnr. s pi i s uda. sv. 89. xn.
1622.) - Sam osta n su popravi li prav oslavni 18 13.
Pres tanak s amos tana . God. 1798. vlnd n
u Zadru od re d i. d n se ukin e snmo tan sv.
preko .
tJ . 'k$ l
b$!11111 .
S''rši'•· -
siJ:• G P
l dJlla.d'
šU Go>P
ćt
nJ
~ode se
KJiia i .S'
05urio
slatko, sam, ko prosjak mali
u ćeliji svojoj noćas posteć bdio!. ..
Sniježilo je vani. S rajskih dvora
pali
anđeoski čari na grad tih i bio.
Pahuljni klinčac i na strehama cvali.<<
(»Betlehem(()
uspje~a
Sve u svemu jedna
zb rr ka duhovne lirike, puna srca, topl ine, nebeskih vid ika i mističnih zanosa . Duše koje vole Boga i čeznu La
nebom, jer drugi je ne će razumjeti,
n o ći će u njoj, pjE. sn i čkim ruhom zac.d jenutu, riznicu dragocjenih misli i
pobuda. Ovi mirni, staloženi stihovi,
p o stavljeni u odmjerenu starin sku formu, doimlju se kao staro, skupocjeno zlato.
Sto ih više čitam, sve više u njim a otkrivam ljepote i srca; otkrivam
onu divnu, za ob i čne ljude neshvatljivu , franjevačku dušu, koja izgara na
va tri božan sk e ljubavi i sve teškoće,
patn je i stradanja za Boga prima sa
slašću i radošću. Stari šibenski Dolac
dobio je, poslije Vinka Nikolića , u
Fra Gašparu drugog pjesnika; samo
j e ovaj više pjesnik neba, bliži suncu V j ečne Ljepote.
S ovom zbirkom , koja je upravo ra skošno opremljena , " krasnom,
si mboličkom naslovnom slikom (crtež
č . s. Lambertine Grgec), pjesnik' je
uvelike zadužio ljubitelje duhovne
lirike. l mi , skupa s njime, molimo
V j ečnog Oca:
»Nek mu za Se sačuva
srce i
lirul <t
GabriJel cv•tan
lt
kićević-f
sr. iO. l.
oltar Blag
inventarU•
sa sliko!!l
5 3a
.
yolskog l
pa.
b'tJDe oa l
d ~a
stuP•
ou krUJ!U.
d~le di
w• iz cr~
utedrtlu.j
in v
je imala Cl
5 srebrt~
S\'. BenediJ
i 2 druge
je težilo •
l\bte
lt8'i. osta1'
roa: M~l
rezao se -
srebrtna
jedno Z\'O
3 ~jeme n
sv. i9, Vl!
2. SAMO
Ops ti
Katarina
\4..~i0, l
96, Frtll't
rica Dob
1004. Gab
nić) J(i}i,
špara de
12 du111a)
torijl Cim
(Tada je ~
ji je radi
'l'lkinje. B
se JlOI'lllti
*
(Povjcsne bUje škc)
l. SAMOSTA
,.", kJ!d :
Ju»·•
ednoJl
a 1 prol
}dare.
_Vl.
sta kfi (
~
Iz njihovih stijena vječni Kipar sklesa
Dalmatinca, koga bura još ne skr- ši.<<
(,,Dalmatinski krš<<)
U cik lusu »Pod krovom ognjišta<<.
(Z b irk a se dijeli na 7 ciklusa: U slu.žb i ol tara, Bdj enja, Zrnca s kolajne
d j etinjstva, Legenda i zbilja, Pod krovom ognj išta, !ivot za planinom, Triptih), vraća se pjesnik rodnom čađa­
vom ogn jištu, u šibenskom Docu, gdje
je proveo dj et injstvo . D1vna je ovdje
pj e sma »Moja mali« u kojoj su opisan e p atnj e, če žnj e i zanosi mnogih
na ših ma jka. Osobito je l ijepa i ganutl jiva uvodna ki tica:
St ošić:
BROJ 51.
pu n, i pripravna je d nvnti 150 dukata na
godinu za sl užbu Bož ju, nli sc moraju vod iti ta č n i ra ču ni o njegovoj imovini . God.
1806. pol jski p rih od je bio od 1250 forinta.·
God . 1807. op ć i j e prihod bio od 7,125 lira, n trošak 6.38 1 li ru. P r eti čnk j e išao u
a 30. l. 1799. p ri op koris t javnih k ola.
ćio je biskup vladi, da r edovnice prelaze
u nmos tan sv. Lucije, ali su neke prešle
tek t.. ru jnu iste godin e, osi m opati ce Semo n ić, k o ju su k asnije napokon silom iznijeli
bole n u s po tc ljcm! G eneral iz Zadro još
lC g. 18 11 . ček ao, d n sve re dovnice p r eđu
k loV. L uciji, n šibenski j e na čelnik i 1812.
još uvi j ek bio protivan. Prema računima
btcdrnle (knj. 1801- 30), u ja nuar u 1807.
po t rošeno je nešto zn prcnos r ob e i crkve
i samostan a sv. Spasa, a inventar svega je
sr. tnvio A n t e Se monić. U februaru iste godi n e je potrošeno 775 lira zn veliki orma r.
biskup skoj p a la či , gdj e su
s m Je~te n u
sp r eml jene razn e stva ri S Y. pasa (i dnm nki).
l. 12. 1798. vlndn je tražila, dn pro'
kurator samostana Ivan S e moni ć i opatica
M arija S em o nić vrate razne d o~-umente. K
t om~ nije joj bilo dozvolj eno dn prenese
pok u.:stvo u samo tan sv. Kate. Po njezimrti je p o ku ćs tvo i drugo bilo proth' j
da no. J edan d io to ga uživala je d o smrti
doz volom vla d e 23. 2. 1799. (Bullettino dl
a rch . e stor . d nlm. 1886. 169-170)
Oltari u crkvi sv. Spasa. Prema spisi·
ma po toji 1623. oltar sv. Benedikta , ali je
nnnovo po di gnu t 1766. Za nj j e platila 180
cekin a opnti cn M. Fcnzi »nltnristi« Plu
d ell' Acq ua i meštru Vicku Frntti premn
up.oYoru iz g. 1764. Oltar se sas tojao od
Cr\' cnog vcronsko ~ mramora , žutO!! iz
T ren tn, dinsprn iz Sicilije i od afričkog
m ramo ra. - O lta r sv. Fabijana i Sebnstijnn n p ostoji 1443., nli je ka snije Znniberti
( G inninb crti) iz Tiz ijn'nov e škole naslikao
o dli čnu liku, ko ja je dnnns u katedrali . Oltnr sv. Bnrtula postoj i od 1427. - Glavni oltar v . Križa p ostoji 1534., k oj emu s u
šib en čani često davali doprinose, osobito
u!b u 10.
šte ne bi
menis l ·
brijels D
pet 161 •
(pokop111!
1692. do
bilo je 6
MantWena
U
Ana
opet Jn6
'Elizabeta
179-!, An
lro!-05,
Vrančić
~Itri ja (b,;
-l.
BROJ Sl.
1622., kad jo vjerojatno oltar obnovljen . -
nKATOLIK~<
STRANA 5.
BALTAZAR VIJOLIC:
Nu jednom jo oltaru postojal n sUka sv.
Klare. Prof. V. Miagostović (ll n. cronlsta V-VJ. 121) kai e, dn ju jo naručila
Klara kći Ga part\ Kriinnčićn zu 100 dukutn preko svoga brata '\ihovila, njezina
baštinika. Danas se ne zna, gdje je slika
svršila. - Nu oltaru sv. Križa postojala je
slika
ospe, koja je bilu mnogo štovana.
I danns govori puk, dn pnwoslnvni drlo
našu Go pu. - U inventaru g. 1603. nuvode sc četiri oltara:
eliki, Triju kra lja,
Križn i sv. Bnrtula. Oltaru Triju krulja
ostavio je 10. 10. 1643. sveć. Andrija
ukićević-Fnknc 4 dukata. ( otnr. pi i sudn,
sv. 70. T. 177). - God. 1798. navodi se
oltar Blagovijesti. God . l 07. kaže e ll
inventoru, dn. je veliki oltar mramorni,
sa slikom Preobraženja Isusa, na dva stupa, s 3 anđela i likovima sv. l!llnncija Loyolskog i sv. Bnrtuln, koji imaju srebrene
krune na glavama, te dn je drugi oltar s
dva stupa sv. Benedikta, koji ima srebronu krunu. Biskup Fosco navodi (Ln cattedrale di Sebenico 1893. 68), dn su tri oltara iz crkve sv. Spasa prenesena 1826. u
katedralu.
U inventaru 1798. naznačeno je, što
je imala crkva sv. pasa.
z o talo tu je
5 srebrenih knndelira, 5 rclikvijarn, lekcije
sv. Benedikta, Go pc i v. Ignacija, 4 slike
i 2 druge n srebrenim košuljama . rebro
je težilo 274 unče.
Mate Mncnrić pnm1eerij katedrale
1687. ostavio je sv. Spasu kalež s inicijalima: M M P. - Trgovac ikoln Mišić obvezno se 27. ll. 1720. darovati sv. Spasu 2
srebrena kandelira vrijedna 100 filipa i
jedno zvono od 800 lira radi voje duše i
3 vječne mise u godini ( otnr. spisi suda,
sv. 89, VI. 2050).
i-
m
ll-
a
e,
~
~e
2. SAMOSTAN I CRKVA SV. KATARINE.
je
e
o
!cc
Opatice: Dobra (valjda prva) 1420-24,
Katnnna 1447-49, Margarita Tolimerić
1458-70, Urša (Uršola) Dragocvić 147596, Frančeška Kamennrić 1499-1505, Jakovica Dobroević !525-47, Jerka Dobroević
· 1604, Gabrijela Macroneo (recte Makarunić) 1607, Rafaela
imeonić 1614--20, Gašpara de Saracenis 1622-43 (1637. bilo . je
12 duvna), Darinka
grinović 1640, Vlktorija Cimera 1649, Viktorija Celerina 1650
(Tada je prešla u samost!Ul sv. Lucije, koji je radi kuge opustio, i poučnvala je novakinje. Bilo joj je stavljeno on volju, da
se povrati u prvašnji samostan - gdje je
ušla u 10. gpdini - ako joj novo boravište ne bi prijalo zdravlju.), Laura dc Saracenis 1651. Uršula Ljubić 1653-Đ3, Gabrijela Dorešević 1672, Uršula Ljubić opet 1678, Gabr. Dorešević opet 1680-83
(pokopana je 20. I. 1690), Justina Divnić
1692. do svoje smrti u januaru 1732. (1712.
bilo je 6 duvna), Vinčenca Caristo 1732,
Mandalenn A'na Banovac oko 1740., Jelena
Vrančić 1742-3, Frančeška Divoić 1750--58, Ana Marija Banovac 1775, Fr. Divnić
opet 1776 (umrla je l. 4. 1793. u 80. god.),
Elizabeta Filiberi 1786. Franka Miočević
1794, Anđela Bovi Striseo (Strižoević)
1804-05, Jelena Bartolotti Zabntti 1809,
Marija (bar s titulom) 1822-59.
Nekoje ostavštine. Spisi samostana za
požara 1752. izgorjeli su, pa je danas .teško naći isprave i o ostavštinama. Rad1ca
Tolimerić Petrova ostavi 145~. neke zemlje i kuću za kapelana koludnca u sv. Kate s tim, da govori svake sedmice dvije
mise. (Notar. spisi suda, sv. 3 e, 112.) ~ibenčanin Juraj Divnić, poznati ninstd
biskup, preko šimuna Divnića 27. 2.' 1502.
predaje opatici Frančeški Kamenanć srebreni pozlaćeni kalež s u v j etom, da
ne
smije
prodati
niti
otuđiti .
50
N'l njemu je bila figura Isusa Djetića i
3v. Kate mučenice (Notar. arhiv suda, sv.
26 V. b. 34). Sličan je gotski lijepi kaež dn•·ovao Juruj i Novoj crkvi. - Jur::tj
Prkić u svojoj oporuci 5. 7. 1603. ostavja četvrtinu svojih dobara samostanu v.
K 1te za god. misu i da redovnice svaki
-:lan mole Očennš i Zdravu Mariju zn nje10V11 dušu. Još odredi, da sve njegovo
;ripadne samostanu, ako njegov rod izunre. Biskup književnik Ivan Tomko Mrlavić zove Jurja »mio barba«. Katarina
\\attiazzo, kći općinskog kan če larn Josipa,
·1vojom op'o rukom 25. 2. 1609. ostavi sanastanu 50 dukata za god. misu, »u znak
!'kaže) !jubeznivosti koju su redovnice iskazale meni i mojoj sestri Dumici dok
11 mo bile pod njihovim lj ubeznim odf.'oem.« Katari•na ostavi i sestri 50 dukata,
koja je bila udata za Teodozija Vergizzi
, Notar. arhiv suda, sv. 63. T., j!ornji da'llm). No Dumica svojom oporukom 5. 5.
636. ostavi 20 dukata svojoj kćeri Ju tili u istom samostanu te 50 dukata druHoj kćeri Elizabeti, ako post!Ule koludrica
l
l
Golubicama sestre Skolastike
(0 trlstogodlšnjlcl Samostana sv. Luce u Sibenlku)
Blista u novom svijetlu Otkupljenja Znak.
Prestrašene pak lene legije proždire pakleni vir:
na Monte Kasinu, gdje plovi treperi zrak
od šapta stolj'ctnih hrastovu Benedikt
kolastiko
sJ.1,q•11ju na mo litvu ruke j vape : Pax
Miri
t) blugoslovljcno svijrtlol O uzvi šeni
opoju l
j preko gora j mora iz dalekoga Lucija
doprijcstc i do nos. Toplo gnijezdo vom
dala je u srcu svome kraljevska Kroacija.
kraljevne naše po. tad~c Skolastikinc
Mladi velmože Benediktovi monasi.
Ko zjene sv>Oga oka
svoje milinje
darivahu ih kraljevi pa i siromasi.
kćeri.
One postadoše anđeli hrvatskih tllilnn.
Blagoslov nam prizivohu njihovi korovi.
A oni bij'ahu naši oci : novoga sunca zrake
na zemlju dragu sipahu njihovi dvorovi.
A l' k. acko trajaše taj raj . .. Crnom olujinom
'lavi se naše more, i bregovi, i doci:
moro pritisnu hrvatsku zemlju - ostaviše nas
uz bolni uzdah oni: - naj'boljj naši oci.
Tek ostadoste vi, mile golubice
sestre Skolastike: rod nevin, skroman, tih,
ua "uvn te spomene davne, dok opet ne uskrsnu
novi benediktinski dvorovi sn spomenika srušenih ...
Pirovac, 7 prosinca 1939
( otnr. arhiv suda, v. 64. 1. 51.). - Ana
mcljitelj amostana sv. Lucije, imao je žeud. Franc dc nrnceni ostavi takoder »iz
nu Anticu, kćer iktora Orsinijn (potomljubeznivo ti« 4. 7. 1640. opatici sv. Kate kn Jurja, Jav nog arhitekta ši bcn ke kaJO dukata.
tedrale) . Ona je umrla 29. 4. 1627. i poEkonomsko stanje. Redovnice su ži- kopano u crkvi sv. Franc. Od nje sc rodivjele siroma ki, jer one iz pučkih obitelji ~c
ikoJi četiri kćeri : Franka udata zn
nisu mogle donijeti miraz od 100 dukata, Lonu Tettu, Tom:t:'mn udata za Matiju
kako su to činile plemkinje. zdr.lavale su Doreševićn (četvero njezine dj ece pomrise svojim mirazom, ručnim radom, darovi- ješe od kuge 1649.) , Sto ·i ja ( nastazija)
mn rodbine, prihodima nmostan kih zema- udata za Dominika Zcccn, te Barbara udatu zn Vicka Zambona
lja i poukom djevojčica. God. 1566. r::t.d~
nestašice sredstava ni u mogle poprnv1ti
ikolin se otac zvao Ivan, koji je usamo tan, koji je prijetio padom. ikomro 29. T. 1590. Bio je veliki tTJlovnc razla Mišić Acqua obvezuje se 29. 12. 1630. nom robom, osobito kožom, kojemu su dodati svojoj sestri redovnici miraz od 100 lazili u velikom broju i Vlasi pod turskom
dukata i dok bude živa plaćati joj sve vlašću iz Pokrovnika,
1irlovića , Konjeljekari je. ( otar. arhiv. suda, sv. 67. I. vrata i t d. (Opć.nski arhiY, sv. god.
56.) - Franjo pl. emonić Laudović u svo1618-80, ali i iz dr<.~J!ih godina. Tu sc najoj oporuci !639. određuje kćeri lavici u lazi i veliki inventar imovine I ana Busamostanu sv. Kate 50 dukata za miraz i ronje, radi koje je Stjepan linešić 1743.
10 dukata. da redovnice mole zn njegovu
vodio pravdu s baštinicima
ikoJe Burodušu.
n it..) God . 1630. rn ·~ ni sci jn ni duguju NiGod. 1794. bilo je 30 redovnica, pn dn koli Buronji veliku svotu od 100.000 libamogu živjeti, prodale su 30 gonjnja svojih
ra, što pokazuje razvitak njc(!ove trgovizemalja u Prviću . - God . 1647. nmostan
ne ( otar. arhiv suda. v. 66. TT. 124--128).
po jeduje nekoliko zemalja. 8 manjih kua 16. T. 1632.
ikoJa je kupio 120 !!Oća u Docu i prima jednu nasljednu daću .
njajn zemalja na ::tirjama za 1270 du~nta.
Ukinuće samostana. Francuski general
a njegovi u ba tinici ve to predah saD' Arthouard, adjutant principa i potkraljn
mosronu sv. Lucije (Notar. arhiv uda. sv.
Eugena, daje 16. 5. 1806. u šibeniku ovu
n . T. 223-227. pod nadnevkom 26. 3.
zapovijed ekonomu (prokuratoru) samo1640).
ikoln je bio skrbnik crkve i samo~
stana: »Priznaje sc, da je neodgodivo po- stona v. Frane il· 1623. i držao je neki
trebit samostan sv. Katarine za vojnu bol- njihov magazin kod j!robišta tc crkve. Ccn:cu. pa će njegov I!OS!J. upravitelj u:editi
sto je darivao franjevc e i njihovu crkvu .
~nagom ove naredbe. d1: na 22. ov. IDJ. buGod . 1624. dno je na pr. 112 lirn za oltade potrun11 lobodan 7n određenu svrhu.
rc God . 1707. koludrice daju 64 lire za !6
Silnw~tnn (e l-ih i~! ' lf.7njen. jer je nem"~­
ikolu .
mi~a zn p.
j!u~e . na <e U drs~d R' njoj boJo, ;ci rao:v,ja
Vrlo je ča tan i dmgi
ikoln Buronjtt.
posan Za zvr~rric ;.ve naredbe bit će "':· Oku? en od kuj!e još živ je done en. u. crj!OVt•ran ta i (:0~0 . ur, ravitelj. ~C Će poraJtk
v Kuzme i Damjana u Vrtbštima
rvu s .
d ' . 16 7
ti da redovnice sretno pređu u samostan
( clu nas Gospa u Varošu). l! JC Je
.. :
s~ I. uci ic vd ic ,•e '7fi(iržn ti svo i e dohot- 1649. učinio oporuku . O tn vl ja bra tov ~nl
ke.« S tu{!nm i to1 i u i7iđoš c iz svol!n ·.'tsv. Tvana 50 dukata za 4 male mi e i pJemr·~tnnn čč. majke A ndela
triseo od 76 vani nniver arij, Gospi u Novoj crkvi 50
god., Eli zabeta Filiberi. .Tela Bartolotti, Kadukatn za pj cvanu misu i još 50 zn srcbretarina Semonić i Jerko Kažotić tc devet nu lampu. Go pi u mici 4 duk., 200 reakonversa. Neko vrijeme provedoše u bi- la zn pozlatu oltara sv. Ante
u crk~i ~v Franc
skupskoj palači, jer tttdn nije bilo biskui z:t dvn nn ćlcln. koji će tu tn Jah: varopa. Semonićka pređe k sv. pasu. n dru- škoj crkvi o tnvlin 500 reala za novi oil!e u oktobru 1806. uđu u samo tan v.
ikoJe i Jakova, n k tome 300 G
du~r~
Lucije.
kata za tnbulirani nlafond sn likom
oCrkva sv. Katarine. CrJ..."Vicn sv. Kate
.Jkolc i Jakova . Dariva 50 duk.
spe. sv.
postojala je )! . 1391. God. 1590. u dobn bizn novi oltar v. Kristofora u katedrali i
skuP kol!a oohoda navodi se osim veliko~ sliku istoga sveca. v.
iko le i Jakovn:. n
oltarn sv. Kate i »oltarić bl. Gospe«, dok .'iO duk. ovom oltnru za dva aniversanJn.
ic 1623. »oltar Go pe«. - Justina Caristo Daje 50 duk. samost!Ulu sv. Dominika zn
ud. Vicka M i nj!ostovića 22. 4. 1805. ostavmise, SO duk. "visovnčkim« fratrima u Šili a liku Gospe od Snij !!n u ovoj crkvi 6enilču za gradnju nove crkve, odnosno
zlatne naušnice (Notar. nrhiv sudn. sv. 109. ~a dva nnđ cln. Go pi od Rašeljn 11 ZlariVI. 87; Oporuke). Dakle čašćenje Gospe od nu poklanja 200 duk. za mise svake srijeSnijcrra prešlo je iz ove crkve u onu sv. de i ubote. Sv. Anti u pećini šihenskorr
Lucije. Slika sv. Kn tc prenesena ie tako{) r Kanala određuje 50 duk .. 200 duk. w . Tu ovu crkvu. Ima okvir b01!n to izrađen u vnnu u Trol!iru zn dva srebrenfl knndclirn
drvu. Otraf1a na slici stoji nntpis: Tabui mise tc crkvi S''· Roka u šibeniku SO
lam hnnc sune dcvotionis in honorem snndukata zn. 2 andela na ni el!ovom oltaru.
ctae Cntharinae propriis suis manibus faOstavlja dn ~e izmoli .500 mi a u sv . Fra~e
ceru voluit Cothnri:-~a Morin Gnlbioni mou Šibeniku. n drul!ih 50 u Trol!iru . Dalje
ni alis professn . Anno Domini MDCCLXTV. ostnvljn 4000 misll zn sebe. ženu i dmuc
Quarto Ka lendns octobris. U rnčunim.n
mrtve! Dariva Go pu od Stomorije (VrNove crkve nnln;dm. dn je ova duvna sllpoliac) 50 duk .. da brntimi kupe kuću
karirn imala zadušnice 14. 5. 1771. Tih je
do ju 2 I!Odišnjc mise. Osim toga svim
dana vjerojatno i umrla .
»nwrloc imn« oprnštn polovinu dugova.
3. SAMOST AN I CRKVA SV. LUCIJE.
(Općin . arhiv, sv. 13. Opor~ ke) ...Ali mno::!O toga što je ikoln ostaviO, nlJC se moDvojica Buronja. Nikola Bmonja, ute-
$IBENIK
svojim mušterijama
želi
SRETAN BOŽIĆ
ŽiVOT ~
pasitclju nu emu : dn opravdani mijegovom budemo po ufnnju baš til ošć u
nici vje č n oga života, u Kr istu Isusu Gospodin u našemu.
DELlE po Luki
. E
t LTJED !
ono vrijeme: P as tiri go20). (2, l
vora hu jeda n dru ~ ome: I !ajdemo do Be tle e dogoddo, što n am
hemu, do vidimo ;t
je Gospodin objavio. l d odoše h it no : i nu d o e bl nriju i J o ipn i Dj cte"cc gdj e leži u
kad vid j eše, jnvišc što im je
jn Iamli.
bilo rečeno o Oj c tcšc u ovome. I svi koji
č u 'c , divljnhu e tome š to im rekoše pastil nrijn je č uvalo sve ove rij eči i
ri . A
ra7. mišlj nla o n jima u srcu svome. I vra ti'c sc pastiri s lave ći i h va l eći Boj!n za sve
to čuše i vidje e, kao š to im bi knznno.
st u
(o./RKVOM
Cri<veni lcalendar
edJelju, 24. X l l. : Cet rta ad ven t ka
nedj eljn i Badnji dno. - Sv. Tarsiln i Emi.rgurn
li jnnu, dj evice. Bijahu trine v.
pokori, moli t Yi i rnzmišljnnju
\ elikogu.
pro:livjele u voj zcmn lj ki vijek. Tnrsilu
je preminula nn Badnji dan. n sv. Emi lijnna u pr e dve če rj e B ogo jnvlj e n ja.
pom en Ponedjeljak, 25. XTT.: Božić .
dan onoga naj rctnijeg dana čov je ču nstvn ,
kadu e Isu Krist, vj č ni in vjcčnogn Oca. rodio u Be tl ehemu od Marij e Djevice.
'torak, 26. XIf.: Sv. Stjepan , đakon .
azvan je prv o mu če nik, jer je bio jcd nn
o d prvih, koj i u zn Kristovo ime j una čki
smrt podnijeli . Kao dakon av je izgarao
od revno ti u služb i siroma h a i u prop?Tijednnju riječi Božje. Zlo gledan od 2id o,·:l bi teškim kamenicama kamen o van .
Zndnj mu riječi bijahu : » Go podine, ne
prim i im ovo zn gri jeh!«
Srijeda, 27. XII.: Sv. Ivan. opostol. Roprvim dan im a. Kriđ e n je u Betsaidi .
stovoga javnog života oduševio e zn I usa, pa o tavi mreže i oca. Bio je jedan od
najdraži h apost ln Pr Y . Kri s tovom Srcu .
D uf.(o je živio u Efezu i bio skrb nik Bl.
Dj . Marije iza smrti T usovc. Um ro je u
dubokoj starosti.
Cetvrtnk, 28. XII. : Sv. Mladenci. Pretrp ješe smrt u osvitku života od krvoloka
H e roda, koji je htio ubiti Spasitelja svi je1
ta.
Petak . 29. Xli .: Sv. Toma, biskup i muBio je n eustrašiv i branič crkvene
slobod e i prava sv. Crkve protiv samovo lje
englcsko(!a kralja i velikaša . Bio je ubiven
na dan ašnji dan ~' 11 71. u crkvi, dok sc
molio.
Subota. 30. X fl .: Sv. Am isija, dj evica i
muč e nica . Pretrpjela je mučeničku smrt g.
čenik.
309.
BOtić
Prva Misa
CIT A J E POSLANICE bl. Pav la apostola Titu (2, 11- 15). - Predragi ! Pokaza se milost Boga Spasitelja n ašega svima
ljudima učeći nas, dn odriču ći sc bezbožn o ti i svjetovnih želj a, trijewo i pravedno
i pobožno živ imo na ovome svijetu če kaju ­
ći blažen o ufanje i do laza k slave velikoga
Boga i Spasitelja našega Isusa Kristu: koj i
je dno sama sebe zn nas; dn nas otkupi od
svakog b ezakonja i d n očisti sebi narod iza brani , koji revnuj e za dobra djela. O vo
govori i opominji i uvjeravaj, u Kristu Isusu Gospod inu našemu.
t SLIJEDI V. EVA ĐELJE po Luki
ono vrijeme: Iziđe zapo(2, 1- 14). vi jed od Cesara Au gusta, da se popiše sav
svij e t. Ovo je bio prvi popis kad je upravljao Sirij o m Ciri n; i iđahu svi. da se priziđe tuda i .Tosip
jave svaki u svoj !Irad.
azareta. u Jud eju u
iz Galileje iz j!rada
~rad D avi dov. koji se zove Betlehem : jer
bijaše i?: doma i porodice David ov e, dn se
prijavi s Marijom znr u čenom sebi ženom ,
k oja je b ila trudna. 1 dogodi se. kad bijahu ondje. ispuniše se dani. da ona porodi.
r porodi Sina svo!!a prvorođenO I.!n i pov i l!ll
u pelen ice i položi l!a u jasle, jer im ne
b i in hu pn~tiri
hi iaše mj <>s ta u sv rati štu.
u nnomc krn ·u. koji su bdjeli i čuv nli no ć­
nu ~tra?u k0d vo<1n s tada . I nnđ " o Go~nodn ii ~ta de kr a i n ji h i sv i etlo~t ih Bož ja obasja i vrlo se prepadoše. l r eče im
Anđeo : n emojte se bo jati: Jer vam sc dnnas p orodi pasitelj. koji je Kri st Gospodin , u gradu D avidovu. l eto vam zn n k n:
Naći ćete D jetešce povito, gdje leži u janđelom
slima. I uj edamput nađe se s
mn o tvo vo jsk nebesk(' hval eći Bogn rtolava Bo!.!u na VISini a na zem li i
voreći :
mir ljudima dobre volje.
Druga Misa
CITA JE PO L N TCE bl. Pavla apo stola Titu (3, 4-7). - Predragi! Pokaza s c
d -brota i čo vj e koljubl je Spasitelju našega
Boga; n e zn djel a pravde, koja mi učini·
smo, nego po svome mi l osrđu spasi nas u
kup elji prcporođ c nj n i obnove Duha vetoga, koj ega izli na n as obilno po J u u Kri-
Marko
Ljubkollić
trgovina manufakture
ŠfBENtK
BROJ 51.
>>)11101 \f)l«
STRANA 6.
kod crkve sv.
l vana
želi svojim cij. muštet'ijama
Ćestit Božić i sretr.u Novu
godinu
l
mu ževl je, n ego od Boga. (Ovdje pokleknemo.) I Ri j eč je tijelom postala i prebi va la
jcgovu, lumedu na ma i vidjesmo lav u
vu kao jedinorođenoga od Ocu, puna milosti i istine.
MOLITVE KRSćANINA
JUTARNJA MOLITVA
IV.
DVIJE MOLBE
»Bje/. i o d zla i či ni dobro l« Ovim ri Psnlmi sta (36, 27) owačuje dvostruki zadatak svakoga kršća nina . To je ono,
š to molimo Gospodi n a na kraju naše jutarnje molitve, k ad ka žemo:
l. Sačuvaj me od grijeha i od svakoga
zla. - G rij eh je, kako svi mi znamo, jedino pravo zlo. koje nas može zadesiti.
Treća Misa
va dru ga zla, koja svijet nazivlje n esreCIT \ . JE O LA ICE bl. Pavla apoćama, nijes u prava zla , d np!IČC, kršćanin se
stol a Z-idovima (1, 1- 12). - Bog, koj i je
z na n ji ma oko ristiti za svo j u dušu. J edino
nekuda više puta i na mnogo na č in a govogrij eh krade sve, n n e daje ništa. Grij eh
rio ocima po prorocima, a nap okon u ove
tc ras tavlja od mističkog tijela Kri stova,
dane progo,•ori numa po inu, koj ega polišava te tvo j ih zasluga, o n esposobljava tc,
s tavi bašti nik om svega, po kojemu s tvori
dn s tekn eš d ru ge; grijeh ti otim lje mir i
vij e t On, jer je sjaj lave i lika bivreću. Zato molimo G ospodina , da nas sajegova i vc no i vo jom s iln om rit va
čuv a od ove najveće i j edi n e n esreće. No
ječ ju, oči tivši na od grijeha , s jedi o denije do statno samo mol iti. Onaj Bog. koji
snu veličanstva na vi in i. Jer kojemu od
nas je stvo rio bez nas, ne misli nas spaanđela reče ikada: »Ti i Sin moj , jn Te
iti bez naše su radnje. Mi isti moramo, uz
dann ro dih? « i opet: »J n ću mu biti ·Otac
p r,moć i prethodnu · milost Božju, voditi
n o n će mi bi ti Sin? .: I opet u vodeći prsvete boj eve, učiniti jakom i nesavlndivorođenoga u svijet govor i: »l neka mu se
v c m svo ju vo lju za čas napasti, izbj egapoklone svi anđ e li Božji«. I anđelima gova ti opasn ost ~rijeha, čuvati svoja sjetila
vori: »Ko ji čini anđele svoje vjetrove i
i svo je s rce.
službenike svoje plam en ognjeni.cc Ali Sinu:
Dok moliš ovu molitvu, upitaj dakl e
»Prijestolje je Tvoj e. Bože. u vijek vijeka:
snmo!fa seb e : Koja je m o ja slaba s trana?
žezlo j e pravd e žezlo kr al jevstva Tvojega.
Koja je m oja glavna mana, koja bi me
Obljubio si pravdu, n zamrzio na bezakomogla j t:.dnoga dann odvući i strovaliti u
nj e, radi toga pomaza Tc Bog. Bog tvoj
tc "ki grijeh? Koje me opasnosti okružuju?
uljem radosti pred drugovima Tvojim .« i
Kokv n. je m o ja odluka, kakvo ću mrtve»Ti i, Gospodin e. u početku azdao zem n ie sebi ovoga dana nametnuti?
l ju, i djelo ruku Tvoj ih su n eb e a. Ona će
2. Tvoja milost neka bude uvijek sa
proći. a Ti ćeš ostati : i svi će osta rj et i ka o
Evo
mnom i sa svima mojim dragim. halj ina; i kao odjeću promij en it ćeš ih i
druge molbe, koju ti uupravljaš Gospodipromijenit će e: o Ti si onaj i ti i T voji h
nu.
god in a n e će nestati .«
Bilo bi pogrješno misliti , dn pobo?.t LT JEDI SV. EVA Đ ELJE po Iva- n os t sastoji jedi no u bježa nju od zla. To
poče tku bijaše R ije č i
nu (1 , 1- 14). je jedna negativna stra na. Tra ž i sc još kod
Rij eč bi iaše u Bogo i Bol! bijaše Ri j eč. Opobožnosti i poz itivna strana: činiti dobro,
v :\ bijaše u početku kod Bo j!n. Sv e je po
vr iti dobra dj ela, n a pred ovati u d obru ,
nj oj p osta lo i bez n je niš ta nij e po ta lo
rn sti u mi losti i krepo timu pred Bogom i
što je postalo. U nj o j bijaše ž ivot i život
pred ljudima. Kukav op ežn i zadatak s t oji
pred nama ! A kako sami po sebi ne ćemo
bija e svijetlo ljudim a. l vije tlo svi ic t li u
nik du moći ispuniti o vaj veliki zadat ak
t:>.mi. i ta m a rta. n e obuze. Po Inn bi čovj e k
nit i ob aviti svoje duhovne uspon e, s pood Boga. komu bijaše imc Ivan . Ovaj douzdanj em se o b raćamo Boj!u i molimo Ga.
de a svjedočon tvo m dn svj e do či zn sYi jcd'l. n nm uvijek osta n e blizu.
tlo . dn svi v jeru ju po njemu . On ne bi i a še
Ov e dvije naše mo lb e, što ih upravsvij e tlo. nc(!o d a svj e doči zn vij c tlo. Bij aljamo Gospodinu , n alazimo izražene u liše svijetlo istinito. k o je obasjava svakog
turgij k oj mo li tvi Prvoga času , što je svea svičovjeka koji dolazi n n ovaj svijet.
će nik sva!!dano moli u svom Breviru: Gojetu b i jaše i sv ij et ic po njemu p nstno, n
spod ine Bože svemo gući, koji si dao, da
svijet !!a ne upo7n!1 K svo iimn dođ e i <:V O ·
nnm osv~ne ovaj d on , čuvaj nas svo jom
k oji ua primiše. dari e
ji ga ne primiše.
moći, d a danas n e padnemo ni u ko ji grlim vlast dl\ bud11 dj eca Božja. oni ma koji
jeh, već da uvij ek budu pravedn e pred
' e!!ovo. koji nis 1 rnden i ni
vieruiu u imc
od krvi . ni od volj e tj.clesnc ni od volj e Tobom naše misli, riječi i d j ela. Tako budi.
j eči m a
.....,.
Zivot
Božićno
i~
enika
bogoslužje u našim crkvama
KATEDRALA : Badnjak : Uju t ro u 10.30
prepozit stolnog kaptola pjeva navj eštaj
Boli ća , a zatim u ll s. pjevana sv. Misa.
Popodne u 3 s. pjeva na veče rnja . U 5
uv ečer pjevana J utrenja, a u 6.30 s. sveča na
pon tifikalna sv. Misa prcu:t.v. bisk upa. B ož i ć: Ujut ro u 5 s. tiha sv. Mis a. U 5.30
s. pj evana župska sv. Mi a p a tih e sv. Misc u 6.30, 7, 7.3 0, 8, 8.30 i 9- s. u 10.30 s.
pon tifika lna sv. Mis a i propovijed prcuzv.
b iskupa. U 5 s. uv eče r sveča ni blagoslov
Sv .
s P resvetim d rž i prcuzv. biskup. Stj<>pWI : Zupska sv. Mi a u 6 s. Zatim tihc sv. Mise u 7, 8 i 9 s. U ll s. sveča na
sv. M isa s pont ifikaln om II.Sis ten cijo m. Sv . ! van : Zup ka sv. Misa u G • Tihe sv.
Mise u 7, 8 i 9 s. U l l s. svečana sv. MiMlad en ci: U 6 s. tiha sv. Misa. U
sa. Silv estrovo:
9.30 s. pjeva na v. Mi sa. Ujutro u J J s. sveča na sv. Misa, a uveče r
u 6 s. propov ijed preuzv. bi kupa i »Tcb::
Nova godina : Ujut ro u
Boga hva limo «. G s. ž upska sv. Mi a, zatim u 7, 8 i 9 s. tih c s v. Mise. f'ontiCikn lna sv. Misa u l l s.
Uvečer u 5 s. propovi Jed preuzv. biskupa
i zaziv Duha vctoga.
VAROSKA ZUPSKA CRKVA . Badnjak :
Popodne u 4 s . blagos lov svijeća . - Bo žić:
U 4 . s v eča na sv. Misa preko koje pjeva
m ješoviti če tv erog l as n i zbor staroslovcnsku
senjsku Misu od K. Ad n mi ć a . Zatim sli jedi
tiha sv. Misa. U 9 s. svečana sv. Mi sa kao
i ujut ro, a zatim 2 tihe sv. Mi se jedna za
drugom . - S v. Stjepan : Uj u tro u 6 s. tiha
sv. Mi sa. U 10 s . pjevana župska sv. Misa.
- Sv . I va n : U G s. tiho sv. Misa, a u 10 s.
Mlad enci: U
pjevana ž up ska sv. M isa. 8 s. pjevana sv. Misa. - Silvestrovo : U JO
. pjeva na ž upska sv. Misa s propovi jcđ u .
No1•a godina : U G s. pjevana sv. Misa.
U l O s. l.ups ka sv. Misa.
DOLACKA ZUPSKA CRKVA. B o:. ić:
U 5 s. pj evan a žups ka sv. Misa s propov ijedi
i pjevanj em božićnih pj c a ma. U G.30 s.
tih a sv. Misa. U 7 s. sve.čana sv. Misa. Po·
podne u 2 s. bl agos lov s Presvetim. - Sv.
Stjepan : U 7.30 s. ž upsk a sv . Misa, a za tim
blagoslov s Presvetim . - Sv . I van : U 7.30
M/ne/enci: U 6 s.
s. župska sv. Misa. lekcije. U 7 s. župska sv. Misa. - U žup .
skoj c rkvi sv. Križa i ove godi ne napravljene su lij epe i ukusne jas lice. Stoga dođite
i poklonite sc betlch ems kom I usu. Na Božić bit će izložene i davat će se ljub iti motjepn na mo ći Predra gocjene K rvi. na sv.
ći sv. Trna, a na sv. I vo na moći sv. Krila.
- Silv estrovo: U 7 s. v. Misa i • Tebe Boga h valimo «. - N ova godin a: U 7.30 s. pjevana ž upska sv. Mi a.
SAMOSTANSKA CRKVA SV. FRAN . B ožić: U 6 s. tiho sv. Misa, n za tim
redom t ihe sv. M ise do 10 s. U 10.30
v. Misa. Popodne u 4.30 s. blagos v eč ana
lov s Presvetim . - S v. Stjepan : Lekcije u
5 s. U 6 s . p jevana sv. Misa, pa tihe sv .
Mise do 9 s. U 10.30 s . sveča n a sv. Misa.
Popodne u 4 s. pro pov ijed i bl agoslov. Blago lov drži prcuzv. biskup.
AMOSTAN KA CRKVA SV. LOVRE.
B ož i ć: Pjevana sv. Misa u 5 s . Zatim tihe
sv. Mise svako pola sata do 10.30 s. U 9
sati svečana pjevana sv. Misa. Poslije podne
blagos lov s Pres veti m u 4 s. - Sv. Stj epan ,
sv. I va n i N ova got/ina : Tihe sv. Mise u
6, 7, 8 i 10.30 s. U 9 s . pjevana sv. Misa.
Popodne u 4 11 . blagoslov.
SAMOST ANSK A CRKVA SV. DOMIN IKA. B ožić : U 7 s. tiha sv. Misa. U 10
s. pjevana sv. Misa. Popodne u 3 s. blagoslov. - Sv . Stjepan : U 7 s. tiha sv. Misa.
U 10 s. pjeva na sv. M is a. - Nova godina:
U 7 s. tiha sv. Misa. U J O s. pjevana &v.
Misa. Popodne u 3 s. blagoslov.
SAMOSTANSKA CRKVA SV. LUCE.
Bo žić: U G s. pjevana sv. M isa, a zatim 2
tihe sv. M ise. Popodne blagoslov u 4.30 s.
- S v. Stjepan, sv. I van, Mladenci i Nova
godina : Sv. Misa u 7 s. Blagoslov u 4.30 s.
CRKVA. B oži ć: P jevana tov.
NOVA
l isa u G.30 s. i kra-tka propovijed. Iza pjevane sv. Mise slijede odmah 2 tihe sv. Mise.
- Sv. Stje pa11 : P jevana sv. Misa u 8 ' · S v. I van : Sv. Misa u 8 s. Pjeva se epistola,
evanđelj e i božićne pjesmice. Popodne u S
s. večcmja . - Mladenci : Ujutro u 6 s. lekcije. U 7.15 s. pjevana sv. Misa U 8 s. tiha
sv. Misa. U 10 s. pjevana sv. Misa. Popodne
u 4.30 s. blagoslov s Presvetim. - Silvestrovo: U 8 s. sv. Misa s cpistolom i evanđ e l jem . Iza sv. Mise "Tebe Boga hvalimo <.
- Nova godina: U 8 s. pjevana sv. M isa.
CRKVA SV. IVANA . B ožić: Pjevana
sv. Misa u 5 s ., za t im 2 tihe sv. Mise. U
8 s. pjevana sv. Misa. - Sv. Stjepa1t: U
7 s. pjevana sv. Misa. Popodne u 4.30 '·
Sv. I van: Lekcije u 5 s. Iz:a
večernja . lekcija pjevana sv. Misa. U 10 s. pjevana
sv. Misa. Popodne u 4.30 s. blagoslov.
N ova god in a: U 7 s. i 8.30 s. pjevane iV.
Mise.
C RKVA SV. DUHA. Bo žić : P jcva.na
sv. Misa u 5 s. Zatim 2 tihe sv. Mise. Sv. Stjepm1: U G.30 s. pjevana sv. Misa. Sv. Ivan : U 6.30 s. tiha sv. Misa. - Nov•
godina: U 6.30 s. pjeva na sv. Misa.
C RKVA SV . NIKOLE. Bož i ć: U 7 i
7.30 s. tihe sv. M ise, te p jevana sv. Misa
u 8 s. - Sv. Stjepan : Pjevana sv. Misa u
8 s. - Sv. ! van: Tiha sv'. Misa u 8 i. N ova godina: U 8 s. pjevana sv. Misa.
:tJ
zjJ!lSk
.
~oJ B
t
drlljtva,
dt ,~ojib :tJ
oi'U plelll
Il
,
d3 St
adaiJC,
.. prlg· odne
·
kOJI
snabdl.
·
da le
' ih IZ
b•
liO ,e
će te
i
D
da. od kojih
kao plltrebiti
obroka. - 11
lllućnije gra~
akciju sa !
__--:
CRKVA SV. NEDJELJICE U CRNIC l. Bo ž ić: Pj eva n a sv. Misa u 5 s. i zatim
tihe sv. Mise.
SJEMENISNA CRKVA SV. MARTINA . B ož ić . sv. Svjepan , sv. I van i Nova godina: Sv. Misa bit će u 6 i u 8 s.
SRETAN BOžić svim svojim suradnicima, pretplatnicima, prijateljima i oglaU redništvo i U p rašiv ačima želi v a »K a t o l i k a«.
PJEVANJE U KATEDRALI ZA BOZICNE DLAGDANE. Na pontifikalnoj 11v.
Misi n a B a d n j u večer i na B o ž i ć »Ceciiijanski zbor « izvodit će po prvi put »Missa Lorerta« od Zihovskog. Preko Prikaz anja
pjeva se »Kog ste vid jeli pastiri« od Lederera i .o Tiha noć, sveta n oć« od Grubera.
PROMJENE MEDU SVECENSTVOM.
Preuzv. biskup imenovao je vlč. gg.: Don
Martina K u s t e e , do sadašnjega župskog
pomoćnika Primoštena, za žups kog pomoć­
nika Sutomi šćice; don Iva nu S ar ić a, doadašnjcgn župskog pomo ć nik a Murtera, za
župskoga pomoćnika Primoštena.
PROfESORSKI ISPIT s odličnim uspjehom položio je prošlih dana u Zagrebu
v l č. don Ante L e t i n ić, honorarni kateheta na mjesnoj realnoj gimnaziji. Ccstitamol
AKCUA ZA ZIMSKU POMOC. Na
sj ednici užeg općinskog socijalnog odbora
od 18. t. mj . zaključeno je, da se pozovu
posebnim oglas om svi s iromašni i potrebniji
građani, da se odmah prijave od 4- 5 s.
ilJO podne tajniku odbora g. Mirku B ili ću ,
povj ereniku R adničke Komore u kući Belamarića J. (niže Kina • Tesla «), ako refl ektiraj u na jednokratni dnevni topli obrok. Dijeljenjem tih toplih obroka počet će
se odmah, netom sc sakupe potrebni podaoi i provjeri istinitost navoda pojedinih
prijavljenika. Molbama prijavljenika izaći će
se ususret u granicama mogućnosti i raspoloZak l ju čeno je još, da
živih sreds tava. sc za mole up rave svih ši b enskih škola, da
m eđu svoji m učenicima provedu sakupljaoje mil oda ra za zi~:Usku pomoć . Zamolit će
se takoder i šefovi svih ureda, da bi preporučili svim svojim činovnicima , da od
januar ke plaće dadu svoj što obilniji dopri-
Sretne
božićne
blagdane
želi
svim svojim mušterijama
Marijan
Milanhović
ŠIBENIK - SPLIT
Odijela gotova - po mjeri,
Brijački
"
MATE l
rgovlna n
Sat
BROJ Sl.
»KAT OLIK•
no~ zn zimsku pomoć. Zamol it će se i sva
dru!tv a, koja priređuju za bave, dn od prihoda svojih za bava odrede st noviti doprin os
e
Zak l jučilo
za ovu plemen itu svrhu. i
gradan
i
rgovei
t
svi
zamole
nadalje , da sc
·oji pri godno dijele iroma.s imn milosti nju:
da se s nnbdij u bonovi m n o d 25 i 50 pnrn,
što .\e ih izdati op in ki soeij Ini odbor,
pak će te bonov e davati si rom asima mjeto nov a. iromn i će ih onda mo i unov~iti, dotično zn njih dobiti pripomoć u
naravi kod općinskog socijal nog odbora . Tao će prosj. ci, koji prose iz profes iJe, n bez
prave potreb e, prest ti p rositi, jer će pćin
iki socijnl n.i odbor odobri ti i prizna ti donesene bonove samo onima , koji stvarn o
Odbor JC odoIma ju potreb e da prose. brio mje noj ekspoz ituri Durzc rada mjcJečno 30 topl ih obroka za proputuju će ne-
Blagaj nik preč . don
uposle ne radnik e. da je Op inn odJC,
tio
Ante R adić izvijes
Din 40 hiljapomoć
imsku
z
za
dati
redila
o 5 hiljada ,
podiga
već
on
je
h
koji
od
da,
no potreb iti preduj am za izdava n je toplih
broka. - Još j dnom sc apelira na s e iovu
mućnije građane i tvrtke, da pomog nu
je
jer
osima,
doprin
većim
to
š
sa
akciju
veliki broj onih , koj i očekuju 1imsku pomo ć. Tko b rzo daje, dvo truko dajel
Vf\A »2 IVO A
' VIM " LA l
J ETLA « ju v ij nm, da je nakanu klanja nju
za lij edeći !j dn n (24.-3 0. XII.): d n n n s
Bo!! po tedi straš noga bi ču ratu
i d n d e m i r u d n n i m n n n i m. Pr p r u čam svi m člnni camu, dn na B oi\ić
svaknk o vc pristup e nu sv. Priče t i apostol ki porade . dn i to više drufl ih pristupi. - Svim članicama če titam sretne božićne blagda ne. -
šth ideja. T c sc ideje šire usmen o i štamp o m. Znto moram o pojačati svoje nastoj anje, dn tc ideje svim mOflućim na čino m
suzbij amo i lako odvrn ti rno zlo, koje d
lih lo8t h ideja prijeti hrva tskom narodu .
ujbolje sred tvo Jesu dobre knjige .
Po zivam zato vc l ečasno svećenblvo, da
suda više nego ikad porade na proši renju
vctojcronim~kih knjiga . Ako mnogi u ove
dnnc skupoće hoće dn štede na dobrom
štivu, treba opetov ano upozo ravati, kako tu
nije opravd ana štednj a, jer du~a treba dobre hrane i bez nje će zahirit i i lako podl cćt lošim utjeca jima. Danas, kad neprija
te lj toliko vreba na duše. dobre su knjige
još potreb nije. pn ih treba pojačanim sila-
Don Ante Rodić.
Hrva tshi metr opol ita za
Jero ni mshe knjig e
njs tarijoj i najvećoj na šoj pu čko­
prosvj etnoj naklnd n o j u tnnovi , Hrvat skom
Knji žev nom Društv u v. Jeroni ma u Zagre·
bu, pokrov i telj je hr va ts k i metrop oli tn
preuzv . (!. Dr Alojzi je tpin nc. J on je prigodom izdanj a sedam d esctpr vog godi~ta redovn ih i izvanr ednih izdanj a jeronim kih
knjiga zn god. 1940. izdao ovu prepor uku
ma ši riti.
kn svim dušobr ižnicim a bude snd u
don e, k od budu išli blagos livljati krće, prvo na reu, da tom priliko m u svaku katou« i
ličku kuću prošire kalend ar »Danic
druge svetoj cronim ske knjige . Tim će uči­
niti dobro djelo svakoj toj kući. pomoći
Hrvats kom Knjiže vnom Društv u sv. Jeroni ma i njegov o tak o zasluž no djelov anje :rn
hrvat ki narod . n meni kao pokrov itelju te
i o kru žnieu:
Danas su vreme na takva, kad ljudsk e
duše lakše nego ikada primaj u utjeca je lo-
Božić
Sretan
IV.
sv im sv oji m mu šteri jam a
ore
katoličl<e
vaine i najveće hrvats ke katoličke naklad ne ustano ve priredi ti veliku radost .
Zugreb u, dne 11. prosin ca J93fl.
+ Alojzije,
dinnro ).
Ov(; godi'le i7nlioo je i IT. d io »Sveto g
ovog zn,jel a«, prijev od i turoač
Dr l' Za goda; kompl etno :Juprof.
sveuč
tr O"llllO izJunj e stoji Din . oiO.
l 'i.ma
vje re žele:
.ANTE MARUSIC
slastlčarna
trgo"l ina
NIK
SIBE
mje~ovlta
lSl
SIBE NIK
...... ...... ...... ...... .. ...... ...... ...... ...... ...... ......
v.
Nl·
m
,
Sosić l
M.
:
JO·
~
:
Tri ho taž a P. Di zd ar- Šibeni.....
l-l
!i
i
Hil jad e koš ulja , šeš ira i kra vat a
zad ovo ljit će Vaš ukus!
!
f
.i..........
- ............................................ ,....
ŠIB EN IK
~···
!
i:
spe cija lna trSJovina boj a i lak a
n.
... ... .
~.~~
~
...
Sižqorić
v. r.
. 1940
1 ove JCroni mske knJige zn god
Jesu ove :
l) Danica , kalcnd ur pun pouke, zaba vc
1 blikn ( 'ijcnu D1n 10, zn člunovc Din 8) ;
2) »Majčin grijehu , pnpov ijesti od Branka .
Klonćn; 3) »Pravn i život no se lu «, upute
'>liCa Dr M. Lehpn mera (tri knjige 15 dinara): 4) nllo rtol i Ba ra«, seljački roman od
A. '\1atasovićn; 5) »Hrva ts ka uvijek kato lička .. , dokazi iz povije sti od J . Kocijanićo
(pet knjiga 25 dinara ); 6) nNevc nj•, pjesme nadbis kupa drn I. Ev. !jarića; 7) »Po' i jest svijeta ", od prof. l . V unića; 8)
., -vijeće i ukro r.no bilje«, od prof. tj. Got\\ n tda 1 O) »Dani s pasen jn .., TT. dio pučke
liturg1i..c, od D Kukol ja (devet knjiga O
IV AH STRKA LJ
MARIĆIC GRG O - S l b e n l k
manufakturna radnja
GOST IONA ))M A R l B O Ree
BUJAS ANTE - S i b e n i k
STRANA 7.
~-~
i
......... i
_..•
llllllll•"•'n!flllntu.utlllllillllluniiiJIIIIIIt•uniiiJIIIIIII•" "'lllilllllll""llll(llillu• cp
<f"'illllllliuu•uiiJIIJIIlll•""liiJilllllu"''llillllllu•n•llllllllllu·utiiJIIIIIlll""liillllllllu•ulli
Brijačko
- frize rska radn ja
Herej
Ostojić
0
~k/1b"~' ~~~AĐ"~tP"~k'".'NF"~'" ~
1
i ~din~• :~čl•d~"d .:D.~ Mt:c,~:vc~l
empcr n, ·osu Jll, carapa ,
e 1 t IZ or vune.
. .
.
pre e zn ru ne ra ove
, tašon; modni h dugkufera
,
kapa
rukavi ca, ru čnika, rubaca , kišobr ana, e ira,
kao i krema zn lice,
vode
ke
j
kolon
dera,
pu
meta, češljeva, sapuna , parfem a,
šk ih i ženski h, kommu
gaćica
a,
kravat
leta),
(ko
ika
guća Bcnge r (Jeger ). Ovratn
ve
zn šivanj e.
vile
zn vezenj e,
binezo na, sve vrste vrpce (ku rd e le), svile
skladiVeliko
ija.
itničnr
vrste
sve
vrste igala, pojasa . vezica za cipele, kao i
i t. d .
;te konca TRID E T. KARL ILE l PIQU E
-
SIBE NIK
;_~=:
__
==§=
>
i\n te Zorić
Šib eni k
proi zvod nja tjest enin e
mješ ovita trgo vina na
malo i velik o
lll""'lilillllill""'lll(llllll•""'llil(lilll•u"'illilllllll"0
"•IIlJIIIIIIII"•IIll(liillll""'liJIIJII
0 •<11IIIJIIJ11••,.,1llllilill•u••IIJIIIIJII" •>~liiJIJIIll"'"'llliliiJII•""'IIJIIiliillu·•IIJII(IJIII
MATE JAD RON JA- Sibe nik
~rgovlna mJešovite l delika tesne robe
ALEKSANDAR ANWEILER
rgovin a koža, cipela, športskih i galanterijskih predm eta.
SIBENIK, Ul. Kralja Tomislava br. 4.
f
RADIO - PARA TJ poznat e marke • 0rionrc tip 044 D in 2750 uz gotovo i na mjeDin 170.
sečnu otplatu . Mj esečna otpla ta
Zastup nik: J a k o v T er z a n o v i ć .
PRODA V AONA nS l K«
SIBE NIK
Sat kupite l popravite hod stručnoS urara
~~~~~~~~~f!ll~~
~ if{~~~
~~~~~~~~~~
~
1
~
i~
Svim sv oji m mu štr 'rU am a, ka i sv ·m ob ri
No vu go di n
kršćanima že li Sreta Božr~ i ve elu
Pr va šib e sk a tc! ks tiln a tvo rn ica
~
e·
o
i
~
,
Telef.: Posl ovni ca 63
Tvornica 105
ŠIBENIK
'
~
1
l~
~
l
~
~
~ ~~~~~~~~~~
~~~
~~~~~~~~~~~~
)
•KATOLIKu
STRANA 8.
l
BROJ 51.
--------- --- ----------------------------------------------------------------------~
Božić
Darove za
-
0e.i9~~~~~~~~~~~~~~
Novu
l
Godinu
~
kupuJte kod Trikotaž
~
~
Ulic ·t Kralja Tomisla va
Bravarska mehanička radiona i trgovina željeznom
robom. - Instalater vodovoda.
BOGATO SKLADIŠTE SANITARNIH PREDMET A
mivaon ika
~
~
l
z
ŠIBENIK
z
b a Jl.•a.d.Jm"fa.
Lušić
želi svojoj mušteriji
=
4
~
Sretan Božić i Novu Godinu
~'"'IIJIIIII 1 """'111111111"'"' 1 1IIIIII1 1 '"""111111111'""' 1 11IIIIII 1 "'""iiiiiii1 1 """ 1 111111 111'""'"11111"""" 11 11111111''"'" 1 1111 1! 1 ''"''' 1 11IIIIII''"'"'IIIITI"'"''" 1 111111111'"'' 11 11111J11 1 '" ~
-
J,.,llllillllll>•oo>UI!IIIIlllooniiiJIIh.lllooo"lll!lillll>•"'"illllllliu""IIUIIIIlll•""illlllllill"""illll lliill"'"lllllllil!t""'lllllllituoooulllllllll oollillll!lll!t• ulllllllllli>""lilllllllil!t•0
Telefon br. 68
odmah stručno i precizno po liječničkom
receptu Vaše naočale.
Najljepši modeli naočala u svim metalima.
Okviri u svim bojama celuloida.
SAMOPRODAJA: ZEISS Punktal- stakla
BUSCH Punktisken- stakla
Sve reperature obavlja odmah i jeftino
Povećala, t oplomjeri (Orginal Ueb's), barometri,
higrometri, kompasi, Autogen- naočali i ostalo.
lz.rađuje
bankovne poslove uz najpovoljnije uvjete.
S\le
Telefon br. 9
Robni odio
Proizvodi i prodaje: Tjesteninu, buhačev
prašak i sve vrste pamučne robe i pamučnog platna.
Izvozi i prodaje: Sve vrste žitarica, bra·
š no, dalmatinske zemaljske proizvode
i
trqovina manufanturne
lua tne i p letene robe
ŠIBENIK
~~»::-oo-::-ooorOOOooo-::«-::.:-:.o"Ol:JOOOO<)OO(~
preporuča
sB
Bogati izbor: zefira, poplina, ručnika, tibeta,
adrije, telaruše. fu tanja. po tave, rubaca,
kišobrana, čara p a . traverša i t d., kao i sve
ostale rob e. CIJene bez konkurenciJe. Posluga brza_l solidna.
IVANSKROZA
~ote.
Za BožicnB blagdane
otprema
Samoprodaja Ugljenokopa "D u bravice"
"i
Brzojavi : KRUGOBANKA
Šibenik
drug
Međunarodna
1
robom na malo i veliko
1
88u11illllll11o o' ooollllllllll '" ooliillllllill o, oo oiillllllilloo ulli ll!llliloo' oo o11111111 11 oo• uo>illllllli• oo 11illllllilu' nl 1111111111 o" •ot l~ lllllil lo oOooillllllllh" oo o11111111111oo 0/oJilllllliJOJ• nlilllllllill o.88
ANTE FANTULIN =ŠIBENIK ~~i~~~~a~:lalja
Obavlja
trgovina manufakturnom
~~~~~~~~~~~~~~(!)
- ·- =_
=~=
<;)">ill!ll!lll> '"'illll!llili""''lllllllilloooliii iiiHII>" "'illll!lill" nllillllllii>"" 'illlllllliu• oo > l)l!lilliiu•ull )lllillill""'illilllllll""''lil llllli>uooll)ijllllll!n•Oiilllll llillooolll)llllllii> oo=
Z1la~aJL•
Šime Antić
l
Bibet -l<loseta, pissoira, kupaonskih medicina i običnih
kada (kupaonn), l<upaon skih bakrenih p eć i.
padajućih predm eta .
Montaža i popravljanj e vih u ovu st ruku
TEDNJAKA svil1 sustava
pecijaini vl astiti proizvod
~
Aldo Fr ua- Šibenik
Pavao Goleš- Sibenik
1
Sretan Božić
želi
"NOVA STAKLANA"
sa svojim velikim i zbo rom porcela nsl<e i stakl ene robe, kao i okvira
za sli ke i zrcala. Cijene umjerene.
Dođ ite i uvj erite se
cijenjenim mušterijama
Salamon Drutter
ŠIBENIK
D. Ga vela- Šibenik Ul. Hr. Tom.
PARFUMERI.J A
ŠIBENIK
"M l A M l "
vodi osim svih parfum erijskih i kozmetičkih preparata i s li jedeće:
S!l vl krin
Mouson
D' Orsay
Ba eder
Schwarzkopf
Nivea
Biljana
Dr. Drale
Salnt-Ange
Noblllor
Eli da
Elise Bock
Tokalon
Patou
Hudnut
Bourjois
Trllysin
Pond' s
Houbigant
Chanel
Yardley
Piver L. T.
L' Oreal
Colgates
Lubin
Worth
Coty
4711
Lentherlc
johann M. Farina Razvite
Roger et Oallet
FRIGANOVIĆ BLAZ -
Sl b e n l k
ZORKA TAM BAĆA -
mJelovlta trgovina
ll
UKIĆ IVAN
Sl b
enlk
manufakturna trgovina
~811111111111111111111111111 Ui bUJIIII IIMIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIII111111111UIIIIilllilllllllll l1111 11111110illllll ll l lllll lll ll i ll ll llil l llllll ll llllllll llll11111111111llllllllllilllllillllllllllllllllll llllllllllll llll~
t Trafika
=.
E§
~
~
~
a
1
.§
~
~
Šibenik
IIKaritas"
(kraj knji ža re g. Grge
Radića)
MIRKO MERLAK
SIBENIK
r:'1 illlllliilllll~ llll llllil il lllliil llllilllllllllil lllllil lliiUil lllllilllllul!'fl lllll l il ll il l liillllllllillli l llilllllllilililll!'fllli11111 1 11ililllllllllili l lll i ll l llllllliii iUII IIIIIIIIiullllllllllill llllur;'1
t.;J 1111111•
l ~~
•111111•
•111111•
•111111•
~§
BANCA
=
s
~
~
~
~
~lllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIInllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIJIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllll~
VLASNIK I ODGOVORNI UREDNIK: DON ANTE RADIC -
uljenim
1111111• ~ •1111 11•
•111111•
•111111• ~ •111111•
•111111•
•111111•
•111111•
•111111•
~\
š
~
(w
6
~
L:.l
§~
RL~~~AUT~B~N~K~CONTO
~
w)
Obavlja najkulatnije sve bankovne poslove
111
•111111•
1111111•
•111111·
•111111•
•11 1111•
e
•111111•
•111111•
•111111•
~
•111111•
L:.l
~
~
Prodaja duhana - poštanskih vrednota - takseni h i banovinskih a
g
biljega-mj enica-poreskih markica-igraćih karti -sreća ka drž. lutri- f
je- svih vrsti razgledn ica- dom ać ih i stranih novina i časop i sa . §.
Povjereništvo knjiga sv. Jeronima
SLASTIĆARNA nO S V l T«
trgovina željeznom robom
bojama
SIBENIK
·111111•
•111111•
•1!1111•
~
•111111•
~
hlu ull1 1 11111 11nunlll 11111 11uHulll 11111 '1uuullil 1111 'uuniiii 11 W 1 1illlllllllll 11111 11111111111 1111 1111u 1 ulll 11 ~ 1 11hluullli 11 11 111hulllilll 11 1111hlll llllllllluu 11 111111 11 11uuulill"1!J
SIBENIK ULICA BL. NIKOLE TAVILICA 187_ -
TISKARA
•KAćiC.
(O. BERNARDO
BULJEVIć).
-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
13 157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content