close

Enter

Log in using OpenID

(PDF, 7.49MB) - Gazi Husrev

embedDownload
Naše medrese
Pred početak upisa u srednje škole
čitaocima Preporoda prvi put na jednom
mjestu nudimo pregledne i sve potrebene
informacije o odgojno-obrazovnim i
tehničkim kapacitetima i sadržajima naših
medresa. Tekstovi koji su pred vama
rezultat su zajedničkog rada i saradnje
redakcije Preporoda, Vjerskoprosvjetne
službe Rijaseta, direktora i uposlenika
u medresama Islamske zajednice u BiH.
Nadamo da će pripremljene informacije o
kvalitetu obrazovanja koje medrese tokom
obrazovanja pružaju svojim učenicima
i učenicama biti značajna pomoć
roditeljima i učenicima pri donošenju
konačne odluke o upisu u srednje škole.
Pozivamo vas na
ovogodišnje akademije
maturanata i maturantica
naših medresa u mjesecu
maju, stoga donosimo vam
raspored održavanja:
Medresa Džemaludin
Čaušević, Cazina, 10. maj
Elči Ibrahim-pašina medresa,
Travnik, 11. maj
Prijemni ispit
za medrese
bit će održan
14. juna 2014.
godine.
Testove za
prijemni ispit
zainteresirani
mogu pronaći
na webstranici
Rijaseta
www.rijaset.
ba i na webstranicama
svih medresa.
Medresa Gazi Isa-beg,
Novi Pazar, 13. maj
Behram-begova medresa, Tuzla, 17. maj
Karađoz-begova medresa,
Mostar, 17. maj
Medresa Osman-ef. Redžović,
Visoko, 31. maj 2014. godine.
BROJ 9/ 1019 • 1. maJ 2014.
Preporod 29
Naše medrese
BEHRAM-BEGOVA
MEDRESA U TUZLI
U
narednu školsku godinu (2014/15.)
planirano je da se upišu četiri odjeljenja, odnosno 120 učenika i učenica. Prednost pri upisu imaju hafizi, učenici generacije, superodlični učenici, te učenici koji su ostvarili odličan uspjeh
iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u prethodna 4 razreda. Navedeni učenici
su oslobođeni polaganja prijemnog ispita, dok
su ostali obavezni pristupiti polaganju prijemnog ispita.
Prostorni i
tehnički uvjeti
Danas je Behram-begova medresa smještena u kompleksu školskih objekata: Objekat A
– prostor za nastavu i dom za učenice, Objekat
B – dom za učenike, s kuhinjom i bibliotekom,
Objekat C – upravni dio, dio za nastavu i smještaj učenica i fiskulturna sala. U kompleksu
se nalaze još i džamija i Vakufski objekat. Prostorni kapaciteti za izvođenje nastavnog procesa su: 16 učionica općeg tipa; kabinet za informatiku; mješoviti kabinet za biologiju, hemiju, fiziku i matematiku; prostrana i moderno opremljena fiskulturna sala; fitnes centar,
otvoreni sportski tereni, biblioteka sa čitaonicom, redakcija školskog lista, sale za konferencije itd. Sve učionice su opremljene video-projektorima. Svi prostori Medrese su pokriveni signalom interneta. Knjižni i multimedijalni fond školske biblioteke, na raspolaganju je učenicima, kao i savremeno opremljeni prostori biblioteke i čitaonice. Škola posjeduje urednu biblioteku s 10.000 bibliotečkih jedinica na bosanskom, arapskom, engleskom, turskom i drugim jezicima. Svi učenici su smješteni u učeničkom domu i na raspolaganju su im spavaonice, prostrani i moderni opremljeni dnevni boravci, u kojima provode slobodno vrijeme, kuhinja, restoran, vešeraj i dr.
Odgojno-obrazovni rad
U odgojno-nastavnom procesu radi 45 profesora. Njihova prosječna starosna dob je 35
godina. Većina profesora nastavila je drugi ciklus studija, među kojima su sedmerica s akademskim zvanjima magistra nauka i dvojica s akademskim zvanjem doktora nauka. Behram-begova medresa svake godine organizira stručne seminare za nastavno osoblje radi postizanja većeg stepena kvaliteta izvođenja nastave i ostvarivanja bolje komunikacije s učenicima. Profesori Behram-begove me-
30 Preporod BROJ 9/ 1019 • 1. maj 2014.
drese redovno pohađaju seminare koje organiziru Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Pedagoški zavod TK, institucije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, visokoškolske ustanove, kulturni centri i nevladine organizacije koje imaju dozvolu od institucija za obrazovanje u čijoj nadležnosti su medrese. Školovanje u Behram-begovoj medresi je četverogodišnje. Nastavni proces se realizira u redovnoj i izbornoj nastavi.
Učenici izučavaju 25 nauka iz četiri područja:
islamskog, jezičkog, prirodno-matematičkog,
društvenog i multidisciplinarnog. Islamskim
područjem obuhvaćeni su nastavni predmeti: kiraet, akaid, fikh, ahlak, tefsir, hadis i povijest islama. U okviru jezičkog područja, pored bosanskog jezika, izučavaju se arapski i
engleski jezik u redovnoj, te turski, njemački i latinski u izbornoj nastavi. Prirodno-matematičkim, društvenim i multidisciplinarnim područjem obuhvaćeni su predmeti: matematika, fizika, hemija, biologija, informatika, psihologija, sociologija, filozofija, logika
itd. Iz prirodno-matematičkog područja realizira se i dodatni oblik nastave. U Behram-begovoj medresi posebna pažnja se poklanja izbornoj nastavi s obzirom da je izborna nastava ujedno i pokazatelj učenikovih afiniteta
koji su vema važni za buduću profesionalnu
orijentaciju učenika. Prema najnovijim reformama Nastavnog plana i programa medresa,
matematika će biti zastupljena u sve četiri razreda u redovnoj nastavi, a fond časova u izbornoj nastavi povećat će se sa dva na tri časa sedmično po predmetu. Intencija ovih reformi je osiguravanje uvjeta za postizanje što
većeg stepena kompetencija učenika za upis
na fakultete. Velika pažnja se poklanja i odgoju, a cjelokupan nastavni proces je koncipiran
na principima promocije odgojnih vrijednosti.
Dnevni raspored obaveza je usklađen s vjerskim potrebama učenika i profesora. Intencija Behram-begove medrese je da se u okviru
svakog predmeta na učenike prenese odgojno dobro, što zahtijeva kvalitetno planiranje i
uspješnu realizaciju.
Nastavne i
vannastavne
aktivnosti
Nastavno osoblje usmjereno je na prepoznavanje učeničkih talenata i afiniteta, njihovo pravilno usmjeravanje i razvijanje u oblasti vannastavnih aktivnosti u okviru kojih
su obuhvaćene sekcije i klubovi, a kojih je u
ovoj školskoj godini trideset. Neke od njih su:
Adresa
Behrambegova 1
75000 Tuzla
Telefon
+387 35
281-151
e-mail
[email protected]
medresatz.
edu.ba
http://www.
bbm.edu.ba
žurnalistička, horska, sportske, recitatorska, literarna, dramska, english club, sekcija hifza, Naša Bosna (historija), prevodilačka
arapski jezik, debatna, Mladi hemičari, Klub
humanista, Klub fizičara, Klub čitalaca, Volonteri Behram-begove medrese, kaligrafsko-likovna, ekološko-botanička... Svaka od
sekcija ostvaruje zavidne rezultate, a posebno izdvajamo rezultate sekcije hifza u okviru
koje je do danas promovirano 35 hafiza.
Učenici Behram-begove medrese aktivni su i u javnom životu brojnim humanitarnim aktivnostima u okviru Kluba humanista, izvođenjem brojnih prigodnih programa
u okviru horske sekcije, realizacijom projekata volontiranja u obdaništima, centrima za
odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u
razvoju i dr. U popodnevnom dijelu dana aktivnosti učenika se planiraju, tako da su učenici uključeni u realizaciju brojnih kulturnih
i edukativnih manifestacija u kojima prezentiraju svoja odjeljenja. Redovne su tribine i promocije knjiga na kojima učestvuju
naši uvaženi alimi, književnici i dr. Behrambegova medresa je integrirana u državni sistem obrazovanja, što podrazumijeva praćenje i vrednovanje kvaliteta njenog rada od
strane Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta TK i Pedagoškog zavoda TK. U
posljednjih 10 godina Behram-begova medresa je na vrednovanju srednjih škola, koje provodi Pedagoški zavod TK, sedam puta zauzela prvo mjesto, a tri puta drugo mjesto. Učenici ove medrese postižu dobre rezultate na brojnim takmičenjima. U školskoj
2013/14. godini apsolutni su pobjednici (i u
pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji) u znanjima iz arapskog jezika, bosanskog jezika
i engleskog jezika na nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Također, učenici ove škole su osvojili 2. mjesto na XIX kantonalnom takmičenje učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona iz fizike, 2. mjesto na
54. kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola TK iz matematike (plasirali se na
federalna takmičenja), 1. i 2. mjesto na Državnom debatnom takmičenju na Jahorini i
dr. Nakon završene Behram-begove medrese učenici nastavljaju školovanje na fakultetima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta:
Maleziji, SAD-u, Egiptu, Jordanu, Turskoj,
V. Britaniji, Austriji i dr. Najveći broj učenika
se upisuje na fakultete tehničkog, prirodnomatematičkog, jezičkog i društvenog smjera.
Među velikim brojem svršenika Behram-begove medrese danas ima profesora i asistenata na fakultetima, u srednjim školama, diplomiranih inžinjera elektrotehnike, mašinstva, ljekara, ekonomista, pravnika itd.
MEdREsA ‘’dŽEMALUddIN ČAUŠEVIĆ’’
U CAZINU
C
azinska medresa je trenutno jedina
medresa na području Bihaćkog muftijstva i pokriva potrebe za ovom vrstom školovanja za oko 300.000 stanovnika Unsko-sanskog kantona. medresa
‘’Džemaluddin Čaušević’’ ove školske godine ispraća 74. generaciju maturanata. Ove godine u medresu će biti upisano 100 učenika i
učenica.
Prostorni i
tehnički uvjeti
Površina zemljišta na kome se nalazi kompleks medrese iznosi 15.300 m2, a površina
centralnog školskog objekta medrese iznosi:
5.600 m2. medresa posjeduje i sportsku dvoranu dimenzija 46X30m sa rukometnim igralištem 44X24m i 500 sjedećih mjesta. Odjeljenja su zasebna za momke i djevojke. Oni su
smješteni u internate, gdje su im obezbijeđena tri obroka dnevno, a sve to za 170 Km mjesečno. Dom ne plaćaju slijedeće kategorije
učenika: šehidska djeca, učenici koji su postigli uspjeh na takmičenjima ( jedno od prva tri
mjesta ) i učenici koji aktivno uče hifz. Dom se
plaća samo u mjesecima u kojima učenici idu
u školu. Za odlične učenike sa primjernim vladanjem, ukoliko je potrebno, traže se stipendije.
Odgojno-obrazovni
rad i (van)nastavne
aktivnosti
Školovanje u medresi traje četiri godine.
Nastava se izvodi po Nastavnom planu i programu u koji je uključeno 28 predmeta. Škola je priznata od strane ministarstva obrazovanja i Rijaseta Islamske zajednice BiH. medresa stavlja akcent na širok spektar obrazovanja koji će učenicima pružiti opće, ali i dublje, znanje iz svih predmeta podjednako, a
što je izjednačava u potpunosti sa drugim visokorangiranim srednjim školama, pa čak je
postavlja iznad njih, jer medresa učenika uz
stečeno znanje i odgaja u duhu islama. a kao
dodatni motiv za dobro učenje i lijepo pona-
šanje medresa “Džemaluddin Čaušević“ u
svom radu koristi sve znane i oprobane metode u podsticanju i motivisanju svojih učenika za što bolji uspjeh: od školske ocjene, diplome, pohvale, priznanja, školskog lista, javnog nastupa, školske izložbe, školske priredbe
do igre, zabave, ekskurzije, plakete, materijalne nagrade, besplatnog školovanja itd. a kao
poseban motivacioni postupak medresa već
četiri godine organizira „nagradna“ putovanja i ekskurzije za svoje odlične učenike. Prvo je to bilo putovanje u austriju ( Grac ), potom u Švicarsku ( Sent Galen i aargau ), onda u Njemačku ( Berlin ), a ove godine je to bila Francuska ( ni više ni manje nego Pariz ). Na
ovaj način medresa pokazuje učenicima koliko vrednuje njihov trud, uspjeh i zalaganje.
a da se učenici zaista i trude postići dobre rezultate pokazuju brojna takmičenja na kojima
naši učenici zauzimaju prva mjesta, kako na
općinskom, kantonalnom, tako i međumedresanskom nivou, a često učestvuju i na takmičenjima na federalnom nivou i to iz svih predmeta iz kojih se takmičenje održava. Svršenici medrese imaju mogućnost upisa na sve fakultete u Bosni i Hercegovini i mnoge u svijetu, što dokazuju brojni primjeri naših učenika koji su otišli studirati na različita mjesta:u
Hrvatskoj, austriji, Turskoj, Saudijskoj arabiji, maleziji, Kuvajtu, Tunisu, Švedskoj, SaDu, itd. mnogi koji su završili našu medresu rade različite poslove, i u različitim institucijama. Ovim se postiglo upravo ono što se željelo obnavljanjem rada medrese, a to je da njeni svršenici širom Bosne, među Bošnjacima i
svim drugim ljudima dobre volje, šire nur naše vjere islama i tradicionalni duh naše lijepe
BiH i bošnjaštva.
U cilju savladavanja svih svojih postavljenih ciljeva, medresa se oslanja na islamske
vrijednosti kao trajne vrijednosti. Stoga, namaz - kao temeljni odgojni element - obavezan je u medresi. Pored njega, i sve druge islamske vrijednosti su na prvom mjestu.
Svjesni činjenice da samo karakterna osoba može biti istinsko ljudsko biće i koristan član društva, jedan od prioritetnih ciljeva u radu medrese jeste pružiti svojim učenicima barem temeljni odgoj, u koji se ulaže koliko i na samo obrazovanje. Dobri međuljudski odnosi, lijep odnos prema roditeljima, starijima, nemoćnima i potrebnima - temelj su svakog društva.
Adresa
Šepići bb
77220 Cazin
Telefon
+387 37
514-893
e-mail
[email protected]
bih.net.ba
www.
medresacazin.ba
Savremeni poroci razaraju naše društvo. Uz
konstantni nadzor i brigu, u medresi se ulažu maksimalni napori da se njeni učenici sačuvaju od svih poroka današnjice. medresa nastoji u svoje učenike ugraditi osjećaj
za odgovornost, predanost, odanost i urednost. Pored redovne nastave, u medresi postoji i niz vannastavnih aktivnosti kroz koje
se upotpunjuje odgoj i obrazovanje učenika.
Upravo kroz vannastavne aktivnosti otkrivaju se posebne sklonosti i mogućnosti svakog učenika pojedinačno. Predmeti izborne nastave su specijalizirano odabrani predmeti za temeljitu pripremu za nastavak školovanja nakon medrese i to na osnovu odabira predmeta koji će pomoći u savladavanju i
upotpunajvanju znanja iz tih predmeta, kako bi imali što bolje predznanje za željeni fakultet. Izborne grupe predmeta su: biologija
i hemija, bosanski jezik i tefsir, arapski jezik
i kiraet, matematika i fizika, engleski jezik i
informatika. Dodatna nastava se održava iz
matematike, fizike, kiraeta, arapskog, engleskog, bosanskog jezika i biologije, a služi za
temeljitu pripremu za takmičenje naših učenika. Postižu se izvanredni rezultati jer su
učenici visokoplasirani na takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, što je dovoljan pokazatelj ozbiljnog rada na dodatnoj nastavi i napretku učenika. Svaki učenik koji želi
da pored redovne nastave proširi svoje znanje u određenoj oblasti može to postići upravo preko dodatne nastave. Organizacija dopunske nastave se odvija iz predmeta koji
učenicima predstavljaju određene poteškoce
i za čije savladavanje učenicima treba dodatna pomoć profesora. Dopunska nastava učenicima mnogo pomaže u savladavanju nastavnih jedinica i postizanju dobrih rezultata upravo iz predmeta koji su im problematični. U medresi se organiziraju i sekcije:
horska, literarno-novinarska, dramska sekcija, sekcija hifza, prevodilačka sekcija, prva
pomoć, aCCESS program. Od obnavljanja rada medrese, u proteklih 21 godinu, ovu školu završilo je oko 900 polaznika. Danas više
niko ne sumnja u opravdanost obnovljenog
rada i djelovanje medrese. Nadamo se da će
ova škola, ako Bog da, iznjedriti još mnogo
svršenika koji će svojim znanjem biti od pomoći Bosni i Hercegovini i Islamskoj zajednici, i da će svugdje našu medresu predstavljati na najbolji način.
BROJ 9/ 1019 • 1. maJ 2014.
Preporod 31
Naše medrese
ELČI IBRAHIM-PAŠINA
MEDRESA U TRAVNIKU
E
lči Ibrahim-pašia medresa u Travniku ove školske godine prima tri odjeljenja jedno muško i dva ženska, ukupno 90 učenika, a upisati mogu odlični i vrlo dobri, uz napomenu da se učenici generacije i super odlikaši (sa svim peticama) primaju bez prijemnog ispita dok se ostali upućuju na prijemni ispit jedinstven za sve
medrese.
Prostorni i
tehnički uvjeti
Medresa nastavni proces, internatski smještaj i vannastavne sadržaje organizira u tri
zgrade sa ukupnom površinom 5.611 m2. Škola posjeduje pored uređenih kabineta i fiskulturnu salu, mesdžid, park, muzejsku postavku, klub učenika, školsku kantinu, restoran,
prostor za fitnes... Opremljenost đačkog doma namještajem i rekvizitima u potpunosti
je prilagođena potrebama učenika i učenica u
okvirima savremenog življenja. Javna i kulturna djelatnost Medrese obuhvata organizaciju mnogobrojnih manifestacija od kojih se posebno ističu priredbe raznim povodima, kao i
obilježavanje svih značajnijih datuma i događaja iz vjerskog i državnog kalendara.
Materijalno-tehnički uvjeti i opremljenost
Škole adekvatnim namještajem je na zavidnom nivou. Zamjenjene su sve stare table za
pisanje kredom tablama za pisanje flomasterom. Uz pomoć prijatelja iz Turske i islamskog svijeta nabavljeni su projektori i računari u svaku učionicu. Pored toga je digitalizirana sva nastavna građa, udžbenici i pomoćna literatura. Školska biblioteka je opremljena dovoljnim brojem primjeraka školske lektire, te ostalim naslovima interesantnim za učenika ali i profesore. Pored toga, biblioteka posjeduje izvjestan broj printanih knjiga i rukopisa iz osmanskog perioda koje smo u saradnji
sa Turskim kulturnim centrom “Yunus Emre”
uspješno digitalizirali i katalogizirali. Za po-
trebe nastave je opremljen poseban informatički kabinet sa novim laptop računarima, videoprojektorom i internet konekcijom, kao
i kabinet sa interaktivnom tablom koji omogućava poseban pristup i rad sa učenicima uz
najsavremenije softwere. Važan segment rada
Škole je rad sa naprednim učenicima, kao što
je njihova priprema i učešće na takmičenjima,
kako onim koje organizuje Rijaset između medresa tako i onim kantonalnim ili onim na koje
škola dobije poziv. Jedan vid rada sa naprednim učenicima je Access, program učenja engleskog jezika koji Škola organizuje u saradnji
sa Američkom ambasadom. Sve ovo nas je nagnalo na to da obezbjedimo i opremimo savremenim nastavnim pomagalima poseban kabinet gdje će se odvijati aktivnosti sa naprednim
učenicima. U ovom dijelu smo svakako obezbjedili i opremili prostoriju za rad novinarske
i radijske sekcije. Medresa je za potrebe promocije aktivnosti Škole i njenu afirmaciju dala snimiti kratkometražni film. Radi ugodnijeg
boravka učenika u Medresi, obezbjedili smo i
rad kantine, učeničkog kluba, te opremili ljetnu bašču u blizini iste. Svakako je važno kazati da su sve tri zgrade opremljene i besplatnim Wi-Fi signalom, da su za oba internata nabavljeni televizori i obezbjeđena kablovska tvmreža, kao i po tri desktop računara u hodnicima sa internet konekcijom radi provjere maila ili pisanja i pripreme seminarskih radova.
Odgojno-obrazovni
rad i (van)nastavne
aktivnosti
Nastavni proces je bazična djelatnost svake škole pa i medrese tako da je on standardiziran i uokviren u pravni i stručno-pedagoški
okvir. Danas imamo stoprocentno zastupljen
stručni kadar u nastavi. Osmišljen je kvalitetan stručni nadzor rada profesora u nastavi, kroz posjete časovima, organizaciju rada
stručnih aktiva, organizaciju oglednih časova,
32 Preporod BROJ 9/ 1019 • 1. maj 2014.
Adresa
Mostarska bb
72270
Travnik
Telefon
+387 30
548-550
e-mail
[email protected]
gmail.com
http://www.
medresatravnik.
edu.ba
pisanja pismenih priprema za izvođenje nastave, te organizaciju redovnih stručnih seminara za profesore i odgajatelje. Nastava
u Medresi se izvodi u skladu sa pedagoškim
standardima i zadovoljava potrebne uslove
za savremenu prosvjetnu djelatnost, a ulažu
se i znatna sredstva u opremu iz oblasti informacijskih tehnologija, sve u skladu s najvišim evropskim standardima. Predmeti koji se izučavaju su razvrstani u pet nastavnih
područja: islamsko, jezičko, društveno, prirodno-matematičko i multidisciplinarno. U
odgojno-nastavnom procesu sudjeluje 36
profesora koji su svoje znanje i iskustvo stekli na najprestižnijim univerzitetima u zemlji i svijetu. Medresa raspolaže izuzetno lijepim, modernim i funkcionalnim internatskim prostorima, u skladu sa standardima
koji zadovoljavaju sve smještajne, sadržajne, pedagoške i higijensko-zdravstvene uvjete. Tokom cjelodnevnog boravka u internatu
đacima su osmišljeni sadržaji: redovno učenje, korepeticija, zajedničkih dnevni namazi, obroci, kao i slobodne aktivnosti (18 sekcija) koje programski osmišljavaju, brigu vode i nadziru profesori, odgajatelji i odgajateljice. Kroz osamnaest sekcija i klubova učenici kvalitetno ispunjavaju slobodno vrijeme
razvijajući zdrav stil života. Reformom programa, opremanjem učionica multimedijskim pomagalima i sredstvima, te angažirajući u nastavnom i odgojnom procesu stručne i iskusne profesore, Medresa je pokazala
koliko je spremna uhvatiti se u koštac s modernim dobom, informatičkom revolucijom
i bolonjskim obrazovnim okruženjem. Poštujući tradicionalne vrijednosti bošnjačkog naslijeđa, a u duhu evropske perspektive, računajući na podršku i Istoka i Zapada, danas
Medresa društvu daruje profil srednjoškolca
sa kompetencijama neophodnim za nastavak
studija u svim granama znanosti i sposobnog
za brze integracije u moderno društvo. Da je
rad Škole nešto što je postalo prepoznatljivo
u zajednici, potvrđuju i stalni uspjesi naših
učenika na takmičenjima i smotrama znanja,
umjetničkog stvaralaštva i vještina.
GAzI HUsREV- BEGOVA
MEDRESA U SARAJEVU
O
ve školske godine četiri maturska odjeljenja završavaju svoje školovanje u medresi, ukupno 110 maturanata i maturantica. U novu školsku godinu medresa
planira upisati 4 odjeljenja, 2 muška i dva ženska,
odnosno 120 učenika i učenica.
Prostorni i
tehnički uvjeti
Gazi Husrev-begova medresa pruža solidne prostorne i tehničke uvjete za udobno stanovanje,
pohađanje nastave, rekreaciju i učenje. Četverokrevetne sobe sa pratećim mobilijarom, mokra
čvorišta, abdesthane i kupatila, vešeraj, dnevni
boravak sa TV prijemnikom, mesdžidom i internet centrom, kuhinjom i resetoranom služe stanovanju učenika, dok su učionice, kabineti fizike i
matematike, hemije i biologije, informatike i stranih jezika, sportska sala i teretana, amfiteatar, čitaonica i školska biblioteka sa 14 000 naslova, u
funkciji nastave i vannastavnih aktivnosti učenika
i učenica medrese. Kabineti hemije i fizike pored
standardne opreme predviđene za ove predmete
raspolažu i tzv. pametnom tablom te opremom za
multimedijalnu prezentaciju. Za rekreativne svrhe na raspolaganju su i sportski tereni na medresinom imanju na Jarčedolima iznad Bistrika. Blizina Begove džamije u kojoj učenici obavljaju beš
vakat i koja svojom arhitektonskom ljepotom četiri godine miluje duše gazinovaca, posebna je blagodat medrese koja uz novootvorenu Gazi Husrev
begovu biblioteku doprinosi jedinstvenim uvjetima duhovnog i intelektualnig odgoja mlade ličnosti. Na sličan način blizina Hanikaha i originalne zgrade Kuršumlija medrese u kojima se gotovo bez prestanka odvijaju razni kulturni događaji i izložbe domaćih i stranih autora, pruža našim
učenicima nesvakidašnje mogućnosti estetskog i
kulturnog uzdizanja. Također, blizina Baščaršije
sa starim zanatima i kulturno-historijskim spomenicima, kao što su Vijećnica, zgrada FIN-a, muzej
Sarajeva (Brusa bezistan), Svrzina kuća itd. čine širi urbani ambijent Gazi Husrev-begove medrese
posebno atraktivnim. Blizina šetališta od Bentbaše do Kozije ćuprije koja vodi kroz aleju ambasadora često privlači naše učenike rekreativce i ljubitelje prirode.
Odgojno-obrazovni rad
Nakon posljednje reforme iz 2004. godine, Gazi
Husrev-begova medresa je definisana kao JU srednja islamska vjerska škola sa izbalansiranim programskim sadržajima 70 % općeg obrazovnog sadržaja po uzoru na nastavni program gimnazije, i
30 % vjerskog obrazovnog sadržaja. U okviru općeg obrazovnog sadržaja zastupljeni su predmeti a) jezičkog područja (bosanski, arapski i engle-
ski jezik), b) prirodno-matematičkog (matematika, fizika, hemija, biologija, informatika) i c) društvenog područja (historija, geografija, pedagogija,
psihologija, logika, filozofija, sociologija, demokratija i lj. prava, i sport) Vjersko obrazovno područje izučava se kroz sedam nastavnih predmeta: kira’et, akaid, fikh, ahlak, tefsir, hadis i povijest
islama. Nastava u Gazi Husrev-begovoj medresi izvodi se kroz nekoliko organizacionih modela: a) model obavezne, b) izborne i c) fakultativne,
d) dodatne i e) dopunske nastave. model obavezne nastave obuhvata sve učenike i primjenjuje se
u svim razredima medrese. Izborna nastava izvodi
se u trećem i četvtom razredu na način da se formiraju izborna odjeljenja prema izbornim područjima za koja se učenici prethodno opredjele na pr.
izborno područje matematike i fizike, ili hemije i
biologije, kira’eta i arapskog jezika i td. Fakultativna nastava može se organizovati po odluci ili odobrenju škole, ili na zahtjev učenika kada se za nju
ukaže potreba, npr. izučavanje nekog predmeta koji nije obuhvaćen izbornom ili redovnom nastavom. Dodatna i e) dopunska nastava izvodi se u
svim razredima kao dodatak ili dopuna već postojećih nastavnih sadržaja prema potrebi i za određene grupe učenika.
Primarna zadaća odgojno-obrazovnog programa Gazi Husrev-begove medrese pored najboljeg obrazovanja obuhvata i najljepši odgoj učenika i učenica medrese. U realizaciji odgojnih ciljeva medrese uključeni su svi akteri odgoja i obrazovanja, ali su primarno zaduženi odgajatelji i razrednici. S obzirom da je većina učenika i učenica smještena u internatu za njih je osmišljen cjelovit odgojni program koji obuhvata a) kućni red, b)
satnicu dnevnih aktivnosti, c) plenarnu nastavu,
d) pojedinačne razgovore sa učenicima i e) saradnju sa roditeljima. Ovaj program realizuju odgajatelji u saradnji sa razrednicima i pedagogom škole.
Kućni red medrese predstavlja normativni kodeks
kojim se regulišu dužnosti i prava učenika i učenica u intrnatu, a tiču se njihovog odnosa prema
dnevnim obavezama, vjerskim dužnostima, odnosa prema vršnjacima, prema predpostavljenim,
prema osoblju medrese, prema imovini, ponašanja na javnom mjestu i td. Satnica dnevnih aktivnosti reguliše i harmonizira dinamiku provođenja odgojno-obrazovnih aktivnosti na dnevnoj osnovi prema utvrđenom godišnjem kalendaru rada u medresi. Plenarna nastava kao dio odgojnog
programa rada obuhvata nekoliko odgojnih područja koja se tretiraju obradom prilagođenih unaprijed planiranih odgojnih tema. Odgojna područja tiču se vjersko-moralnog, radnog, intelektualnog, zdravstvenog, higijenskog i estetskog odgoja
učuneka i učenica. Pojedinačni razgovori sa učenicima redovno se obavljaju prema utvrđenom planu u cilju boljeg uvida u socijalno stanje, duševne,
zdravstvene i materijalne potrebe učenika i sticanja uvida u njihovo ukupno napredovanje i zrenje.
Saradnja sa roditeljima odvija se redovno po predviđenom planu, ili po potrebi, a u cilju postizanja
Adresa
Sarači 49
71000
Sarajevo
veće efikasnosti u odgojnim postignućima kod
njihove djece. Razrednici također provode svoj
dio odgojnih aktivnosti kroz program odjeljenske zajednice u bliskoj saradnji sa nastavnicima,
odgajateljima i roditeljima učenika i učenica.
Telefon
33 534 888
Nastavne i vannastavne
aktivnosti
e-mail
[email protected]
medresa.ba
www.
medresa.ba
Važan segment odgoja i obrazovanja u Gazi Husrev-begovoj medresi čini učešće učenika i učenica u radu brojnih sekcija koje vode nastavnici pojedinih predmeta kao što su recitatorska, debatna, dramska, sekcija matematike, fizike, hemije, historije, zatim horska, novinarska,
sportske sekcije itd. U okviru novinarske sekcije djeluju dvije značajne redakcije; redakcija lista
Zemzem koji uređuju sami učenici i koji neprekidno izlazi već 45 godina, i redakcija radio emisije „moja medresa „ koju učenici jednom mjesečno emituju na talasima Radija Bir. Dodatna
afirmacija medrese i njenih učenika postiže se
kroz brojna takmičenja i debatne smotre na nivou medresa, Kantona i Federacije gdje se često
dostignu zavidni rezultati. Društveni život učenika i učenica medrese odvija se kroz organizirano predstavničko tjelo „Udruženje učenika Gazi Husrev-beg“ koje pokreće i koordinira brojne kulturne, društvene, humanitarne i edukativne sadržaje. Gostovanja brojnih značajnih ličnosti u okviru redovne tribine Udruženja učenika „Susreti sa“, tradicionalno kviz takmičenje
na nivou medrese, sudjelovanje u aktivnostima
mreže učenika srednjoškolske omladine Kantona Sarajevo, samo su neki od sadržaja rada Udruženja učenika medrese. U okviru vannastavnih
aktivnosti učenika medrese ne treba zaboraviti razne posjete određenim privrednim subjektima, Parlamentu Federacije, jednodnevne izlete
u prirodu ili za obilazak nekih kulturno-historijskih znamentosti, zatim dvodnevne posjete sestrinskim medresama u BiH i regionu, i konačno redovne maturske ekskurzije učenika i učenica medrese, najčešće kao jednosedmično putovanje u Istanbul i td. Sve programske aktivnosti Gazi Husrev-begove medrese na polju odgoja
i obrazovanja učenika i učenica provodi trideset
predmetnih profesora, osam odgajatelja i još toliko tehničkih servisera. među profesorima i odgajateljima šest je hafiza Kur’ana i deset magistara
nauka. Kolektivom medrese rukovodi direktor
uz dva pomoćnika za nastavu i internat, pedagog
i sekretar škole. Zbog svega navedenog iz sadržaja programa i rada Gazi Husrev-begove medrese, dobro definiranih ciljeva, brižljivo odabranih
metoda i pažljivo odvaganih mogućnosti, Gazi
Husrev-begova medresa uvijek je privlačila veliku pažnju naših osnovaca i njihovih roditelja za
nastavak školovanja upravo u ovoj školi.
BROJ 9/ 1019 • 1. maJ 2014.
Preporod 33
Naše medrese
Karađoz-begova medresa
u Mostaru
M
enadžment Karađoz-begove medrese planira primiti tri odjeljenja u narednoj školskoj godini,
a idealan broj za tri odjeljenja je
75 učenika i učenica. Prednost pri upisu imaju naravno učenici generacije i trajno odlični
učenici iz osnovne škole, a nakon toga odlični
učenici, te oni koji su postigli zapažene rezultate na mektepskim i školskim takmičenjima.
Prostorni i
tehnički uvjeti
Sa početkom školske 2013./2014. godine Karađoz-begova medresa preseljava u novu zgradu, izgrađenu sredstvima njenih dobrotvora-vakifa, koji su našli za shodno da učestvuju u akciji “250 vakifa Karađoz-begove medrese” i svojim materijalnim i drugim sredstvima pomognu izgradnju nove zgrade najstarije odgojno-obrazovne ustanove u Hercegovini, a koja je izgrađena u Sjevernom logoru, tik
uz Internat Medrese. Sa njenom izgradnjom,
a uz pomoć prijatelja Karađoz-begove medrese iz cijelog svijeta, kolektiv Medrese dobio je
potpuno opremljene nove prostorije za adekvatno izvođenje obrazovnog procesa. U novoj zgradi Karađoz-begove medrese nalazi se:
12 učionica, prostorije za administraciju, zbornica, kabineti za određene nastavne predmete, restoran sa kuhinjom, fitnes sala, informatička sala, audio-centar, prostorije ženskog internata, biblioteka, vešeraj. Muški internat je
u postojećim objektima u blizini nove zgrade,
a Karađoz-begova medresa još uvijek nema
sportsku dvoranu.
Odgojno-obrazovni rad i
(van)nastavne aktivnosti
U Medresi nastavu izvodi 31 profesor, od toga je 18 stalno uposlenih, a 13 na određeno vri-
jeme. Svi stalno uposleni profesori su položili stručni ispit, te redovno prate znanstveno usavršavanje i edukacijske seminare. Četiri
profesora su hafizi Kur’ana, a jedan od njih je i
kurra-hafiz. Sedam profesota su magistri nauka, a njih nekoliko su studenti na postdiplomskom studiju.
Veliki je broj aktivnosti i sekcija kroz koje se
odvija vannastavni proces učenika Karađozbegove medrese, a to su: horska sekcija, sekcija hifza, novinarska sekcija, volonterska sekcija, debatna sekcija, sportska sekcija, historijska sekcija, english club, literarno-dramska,
kulturna baština BiH, matematička sekcija, savremene fikhske teme i kaligrafska.
Na polju vannastavnih aktivnosti, učenici kreiraju određene sadržaje, učestvuju u raznim projektima, kojima izgrađuju svoju ličnost i jačaju svoj duh. Svoju vičnost peru ispoljavaju kroz pripremanje sadržaja za časopis “Mimar”.
Kako se Karađoz-begova medresa trudi da
svojim učenicima ponudi adekvatne uslove za
izvođenje odgojno-obrazovnog procesa, tako
se i njeni učenici trude ostvariti što bolje rezultate na takmičenjima i projektima u kojima učestvuju. Nezaobilazne su nagrade naših
učenika sa takmičenja u učenju Kur’ana, koje
smo već pomenuli, a uz njih tu su:
Nagrada Fondacije Tony Blair za kratki film
na temu “Na što me moja vjera inspiriše”,
osvojeno drugo mjesto, nagradu učenici 366.
generacije preuzeli u Londonu. Nagrade sa
sportskih terena su svakodnevne, kako sa polja atletike, tako i sa košarkaških, fudbalskih,
teniskih. Učenici Karađoz-begove medresu
najbolji su u okviru takmičenja iz atletike, koja priređuje Sportski savez Grada Mostara, a
na drugom mjestu su kada je upitanju košarka. Također, na Sportskim susretima učenika
medresa zauzimaju prvo mjesto u atletici, košarci …
Među našim učenicima ima i onih kojima
je pero ponajbolji drug, pa nas obraduju svojim uspjesima sa literarnih konkursa povodom Dana nezavisnosti Domovine, kao što
34 Preporod BROJ 9/ 1019 • 1. maj 2014.
Adresa
M.Tita 162
88000
Mostar
Telefon
+ 387 36
550-920
e-mail
[email protected]
bih.net.ba,
medresamostar.
com
je to učinio maturant Emir Brkić, te Adna
Alić učestvujući na konkursu povodom Nove
hidžretske godine.
Na takmičenjima u organizaciji Rijaseta IZ
u Bosni i Hercegovini naši učenici su u samom vrhu; iz bosanskog jezika ove godine
osvojili su treće mjesto, kao iz arapskog jezika, dok su se pojedinačno određeni učenici plasirali na drugo mjesto. Sa takmičenja iz
matematike, fizike, hemije naši učenici vraćaju se sa ponajboljim rezultatima, osvojivši pobjednička mjesta, što Karađoz-begovu
medresu plasira u sami vrh škola sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zajedno sa Muftijstvom mostarskim i Medžlisom IZ Mostar pokrenula je projekat Centar za učenje Kur’ana, sa ciljem izučavanja
Kur’ana i učenja Kur’ana napamet, a koji se
pokazao jako uspješnim, što govore i njegovi rezultati. Na takmičenjima učenja Kur’ana
u Sarajevu i Zagrebu polaznici Centra za učenje Kur’ana, ujedno i učenici Karađoz-begove medrese osvojaju redovno nagrade i nižu
uspjehe, pa su tako 2011. godine u Sarajevu,
u istoj kategoriji tri učenika Karađoz-begove
medrese zauzela i prva tri mjesta, da bi potom u Zagrebu na Internacionalnom takmičenju učača Kur’ana Suad Godušević u kategoriji hifz 5 džuzeva sa tedžvidom postao
evropski prvak. Pažnje vrijedan je uspjeh i
prvog hafiza iz školskih klupa, koji se našao
u 367. generaciji naše škole, hfz. Mahira Ramića, a koji je hafisku titulu stekao zahvaljujući angažovanosti njegovog muhaffiza i rukovodioca Centra za učenje Kur’ana, prof.
kurra-hafiza Armina Abaze. A, ono čime Karađoz-begova medresa nagrađuje svoje odlične, primjerne, nadarene učenike jesu razna putovanja realizovana po Bosni i Hercegovini, ali i drugim državama, poput putovanja u Tursku na početku ove školske godine. Uz putovanja, tu su i razni drugi vidovi nagrada.
MEdREsA GAzI IsA-BEG
U NOVOM PAZARU
M
edresa Gazi Isa-beg planira upisati četiri odjeljenja učenika, to jest
2 muška u Novom Pazaru i 2 ženska, po jedno u Novom Pazaru i
Rožaju, gdje postoji istureno odjeljenje naše medrese već 12 godina. Naši upisni kapaciteti za muško odjeljenje iznose oko 60 učenika, a za ženska odjeljenja oko 50, što znači da je maksimalan broj učenika koje možemo i planiramo primiti u prvu godinu oko 110
učenika. Prednost pri upisu imaju odlični učenici, kao i oni koji ostvare najbolji rezultat na
prijemnom ispitu, koji se sastoji iz dva dijela,
pismenog, to jest izrade testa opšteg znanja i
usmenog dijela, to jest razgovora sa komisijom.Takođe prednost pri upisu se daje učenicima koji dolaze sa prostora u kojima nema, ili
je mali broj, svršenika medresa, kao što je prostor centralne Srbije, Vojvodine i slično.
ukupne korisnom površinom od 2150 m2. Kapacitet internat za smještaj učenika je 110 ležajeva, dok je kapacitet ženskog internata 130
kreveta, 80 u Novom Pazaru i 50 u Rožajama.
Takođe raspolažemo sa tri kabineta za informatiku sa oko 60 računara. medresa ne posjeduje svoju sportsku salu, što nam predstavlja
veliki problem, jer je potrebno koristiti dvoranu Sportskog centra Novi Pazar, koja nam svoje usluge naplaćuje.
Odgojno-obrazovni rad i
(van)nastavne aktivnosti
Ukupan broj angažovanih radnika, to jest
osoblja u medresi iznosi više od 90 osoba,
od kojih je u realizaciji nastavnog procesa
uključeno 64 profesora i odgajatelja, svi sa
visokom stručnom spremom, od toga; dva
doktora nauka, šest magistara, od kojih je
tri hafiza Kur’ana Časnog. Profesori naše
medrese su svršenici fakulteta u Egiptu (alazhar), Sarajevu (FIN), Turskoj, Siriji, Limedresa raspolaže sa odvojene tri zgrade sa banu itd. Ostatak uposlenih, njih oko 30 je
internatskim smještajem za učenike i učenice, angažovano u pomoćnim službama, u No-
Prostorni i
tehnički uvjeti
Adresa
Gradska br. 1
Novi Pazar
Sandžak
Srbija
36300
Telefon
+381 20
311 770
e-mail
[email protected]
gmail.com
www.
medresa.
edu.rs
vom Pazaru i isturenom odjeljenju u Rožaju. Nastavni proces je obogaćen vannastavnim aktivnostima, kao što je: sekcija Kur’ana u saradnji sa školom “Kur’ana
časnog”, jezička, sportska, horska, dramska, literarna, te uređivanje učeničkog lista “Softa”. Učenici i svršenici naše medrese su postizali i postižu značajne rezultate, kako u zemlji, na raznim takmičenjima, prije svega sportskim i literarnim, tako
i na takmičenjima medresa u Bosni, gdje
su ostvarivani zapaženi, a nekada i izuzetni rezultati, uključujući i prva mjesta, kakva su takmičenja iz stranih jezika i sportski susreti učenika medresa. Neki od svršenika naše medrese su i državni reprezentativci u atletici, gdje ostvaruju velike
uspjehe. moto škole je: iscrpiti i iskoristiti sve vlastite kapacitete za rad i razvoj, na
njih se osloniti, ne dozvoliti da problemi u
društvu negativno utječu na svijest učenika, oslobađanje od straha i formiranje slobodne ličnosti koja će biti u stanju odgovoriti i nositi se sa svim izazovima sa kojima
se Bošnjaci na ovom prostoru konstanstno
i permanentno suočavaju.
BROJ 9/ 1019 • 1. maJ 2014.
Preporod 35
Naše medrese
MEdREsA “OsMAN-EF. REdŽOVIĆ”
U GRAČANICI (VISOKO)
D
o danas je medresu završilo preko 1000 đaka u 19 generacija maturanata, a trenutno je pohađa njih
oko 250, raspoređenih u osam odjeljenja, četiri muška i četiri ženska. O njima se
brine 53 zaposlenih, od čega je 32 sa akademskim obrazovanjem, neposredno uključeno u
nastavni proces. Ove godine medresa prima
23. generaciju učenika, u dva odjeljenja, jednom muškom i jednom ženskom, ukupno 64
učenika. mogućnost da konkurišu za upis u
medresu imaju đaci koji osnovnu školu završe odličnim ili vrlodobrim uspjehom. Učenici generacije, kao i učenici koji su imali odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta tokom
osnovnoškolskog obrazovanja oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Ostali kandidati polovinom juna polažu prijemni ispit.
Prostorni i
tehnički uvjeti
medresa “Osman-ef. Redžović” smještena je na zemljišnom posjedu površine preko 40.000 m2. Kampus medrese čine školska
zgrada (1900m2), đački dom (4.500m2), biblioteka (200 m2), džamija (370 m2) amfiteatar (350 m2) i sportska dvorana sa bazenom
(1800m2, u izgradnji). Sa ukupnih preko 9000
m2 korisnog prostora, odnosno 36 m2 po učeniku, škola učenicima nudi dosta životnog
prostora i izvanredne uvjete za školovanje.
Sve učionice u medresi opremljene su multimedijalnim nastavnim sredstvima. Učenicima
su na raspolaganju i kabineti za učenje stranih
jezika, za fiziku, hemiju i biologiju, kao i kabinet za informatiku sa stalnim pristupom internetu.
Odgojno-obrazovni rad i
(van)nastavne aktivnosti
U medresi djeluju sekcija hifza, novinarska sekcija, više sportskih sekcija, horska,
ekološka, humanitarna, krojačka, kaligrafska, recitatorska, dramska, radio sekcija,
šahovska, debatni klub, art klub, klub mladih
tehničara, halka hadisa itd. Članovi sportskih
sekcija redovno sudjeluju na srednjoškolskim
takmičenjima širom zemlje. Školski hor
uljepšava muslimanske prigodne svečanosti
širom Bosne, a s vremena na vrijeme gostuju
i u inostranstvu. Tradicionalno, svake godine, hor medrese u mjesecu aprilu gostuje u
ankari, na mini turneji sa koncertima ilahija
povodom Poslanikovog rođendana. U okviru novinarske sekcije duži niz godina izlazi učenički list „Šahid“, a kampus medrese upotpunjava i bogata školska biblioteka
sa preko 23.000 knjiga. Pored rada u sekcijama, učenici slobodno vrijeme popunjavaju organiziranjem zajedničkih sijela, filmskih
večeri, debata, kvizova, takmičenja, emisija
učeničkog radija „ašik“. Redovno se uči sabahska mukabela i održavaju se đačke tribine, te organiziraju različita školska takmičenja, od sportskih, preko takmičenja u učenju Kur’ana, učenju ezana, pa sve do takmičenja u daktilografiji i konverzaciji arapskog
jezika. Učenici medrese ostvarivali su brojne pojedinačne i kolektivne uspjehe, na različitim poljima. Posebno je zanimljivo istaći uspjeh Harisa Jašarevića, koji je u konkurenciji od više stotina kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine uspio dobiti jednu od
osam Kennedy Lugar Youth Exchange and
Study stipendija, i time priliku da jednu škol-
36 Preporod BROJ 9/ 1019 • 1. maJ 2014.
Veliko
Čajno 69
71300 Visoko
Telefon
+ 387 32
745-771
e-mail
[email protected]
medresa.org
www.
medresa.org
sku godinu provede živeći i školujući se u
SaD-u, a da se potom vrati u Bosnu, položi razliku predmeta i završi svoje školovanje
u Medresi. Velika pažnja poklanja se učenicima iz manjeg entiteta i učenicima koji dolaze iz dijaspore. U ovoj školskoj godini među đacima medrese se nalaze i oni sa kućnim adresama u austriji, Francuskoj i SaDu. Naročito prepoznatljiv je i projekt ljetne škole „mala medresa“ koja se realizira u
saradnji sa Islamskom zajednicom Bošnjaka Sjeverne amerike. Program se odvija u
medresi, traje dvije sedmice i sastoji se od
klasičnih predavanja u učionici prije podne, i različitih edukativno-zabavnih, kulturnih i sportskih aktivnosti poslije podne, te
cjelodnevnih izleta vikendom. Predavanja
obuhvataju oblasti kiraeta, akaida, fikha,
historije Bosne i bosanskog jezika. Program
realizira nastavno osoblje medrese u saradnji sa učenicima-volonterima koji na taj način šire svoje vidike i stječu nova iskustva,
te sklapaju nova prijateljstva. Cilj projekta
„mala medresa“ je da na organiziran način
omogući polaznicima bolje upoznavanje sa
šerijatskim propisima, islamskom kulturom
i civilizacijom, bošnjačkom tradicijom i prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine.
Ukratko, u medresi pojam obrazovanja
dobija sasvim novo značenje. Naše je opredjeljenje da svojim đacima tokom četverogodišnjeg školovanja ne darujemo samo
diplomu o završenoj srednjoj školi i da ih
ne učimo samo u učionici, nego prije svega da im pomognemo da postanu zrele osobe, sposobne i spremne da prihvate školske i životne izazove koji ih očekuju u budućnosti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
7 667 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content