close

Enter

Log in using OpenID

BROJAČ OSOVINA BO23

embedDownload
BROJAČ OSOVINA BO23
www.altpro.com
1.
OPIS PROIZVODA
Slika 1 - BO23 primjer konfiguracije
1.1.opći opis
Brojač osovina BO23 se koristi za kontrolu zauzetosti željezničkog odsjeka. Može se koristiti u sličnim primjenama
bez ograničenja sigurnosnih zahtjeva. Primjeri primjene brojača osovina su:
• Kontrola zauzetosti staničnih odsjeka u sklopu staničnog sigurnosnog uređaja
• Kontrola zauzetosti odsjeka na otvorenoj pruzi u sklopu APB-a
• Kontrola zauzetosti odsjeka na otvorenoj pruzi kao jedan međustanični odsjek
• Kontrola zauzetosti više odsjeka u širokom području uređaja za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza
u svrhu uključenja / isključenja uređaja za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza
• Kontrola zauzetosti odsjeka ranžirnih stanica / kolodvora u sklopu sustava automatskog ranžiranja itd.
Brojač osovina BO23 pomoću svojih senzora na brojačkim točkama sa svake strane kontroliranog odsjeka stalno
kontrolira ulaz ili izlaz osovina vlaka te daje izlaznu informaciju da je odsjek slobodan samo ako je trenutni broj
osovina na odsjeku jednak nuli i nije uočena smetnja, kvar ili ispad. U svim ostalim slučajevima daje se informacija
da je odsjek zauzet.
Zauzetost odsjeka ovim se uređajem može kontrolirati na odsjeku s dvije brojačke točke (na otvorenoj pruzi ili
na kolosijeku unutar stanice), na odsjeku s tri brojačke točke (skretnički odsjek), na slijepom kolosijeku s jednom
brojačkom točkom, na odsjeku s križištem ili duplim skretanjem (četiri brojačke točke) ili na odsjeku s višestrukim
skretanjem na stanične kolosijeke (takozvana ˝lira˝) sa do ukupno 8 brojačkih točki.
www.altpro.com
1
1.2.
PRINCIP rada
Brojač osovina BO23 sastoji se od vanjskog dijela uređaja na kolosijeku i unutarnjeg dijela uređaja u relejnoj prostoriji
stanice ili u APB-kućici kao što je prikazano na slici 2.
Slika 2 - Blok shema brojača osovina BO23 za kontrolu jednog odsjeka sa 2 brojačke točke
Spojni put se ne smatra dijelom brojača osovina jer se obično koriste postojeći željeznički telekomunikacijski vodovi.
Veza između vanjskog i unutarnjeg uređaja je dvožična (jedna dvožična telekomunikacijska parica).
2
www.altpro.com
1.3.
PREDNOSTI BROJAČA OSOVINA U ODNOSU NA IZOLIRANE ODSJEKE
“Osnovna ideja izoliranog odsjeka je detekcija kratkog spoja električnog kruga koji se postiže povezivanjem dvije
tračnice kotačima i osovinama lokomotiva i vozila. Ovaj krug nadzire oprema koja zatim detektira prisutnost
ili neprisutnost vlaka.”
Wikipedia
Slika 3 - Shema izoliranih odsjeka
Nedostaci izoliranih odsjeka:
• Kvaliteta električnog signala sa predajne tračnice je ograničena otporom izolacije praga i balasta (mora biti
što je moguće veći) – problem “struje curenja”
• Otpor je ograničujući faktor za maksimalnu duljinu izoliranog odsjeka. Dulji odsjeci imaju manji otpor, pa
je primljeni signal proporcionalno prigušen
• Ostatak napona na prijemniku mora biti veći od minimalne vrijednosti da bi izolirani odsjek pravilno radio.
• Otpor ovisi o hidro-meteorološkim prilikama i stanju gornjeg sloja (pragovi i blato). Jedan truli prag
natopljen u vodi ili jedna blatna lokva mogu smanjiti otpor i vući previše struje tako da prijemnik više nije
pobuđen te prijavljuje lažnu zauzetost
• Rad izoliranih odsjeka također ovisi o otporu kratkog spoja koji napravi osovina. Problemi se mogu pojaviti
kad mali broj osovina kratko spoji ili kada je otpor osovina previsok. Loš kratki spoj (spoj tračnice preko
osovine) može se pojaviti zbog hrđavog sloja na tračnici, itd.
• Povratna struja vuče može utjecati na izolirani odsjek na dva načina. Prvi je zasićenje transformatora ako
je odsjek dugačak, povratna struja velika i uzemljenje nije idealno. Drugo je utjecaj viših harmonika bliskih
frekvenciji glavnog signala što komplicira detekciju signala - to se još povećava kod tiristorske vuče.
• Izolirani odsjeci zahtijevaju izolirane sastave (iako postoje i izolirani odsjeci bez izoliranih sastava, u
točkastim zonama, visokonaponski impulsni izolirani odsjeci su pouzdaniji)
• Izolirani odsjeci zahtijevaju povezivanje i više kablova što uvećava trošak instalacije, održavanje i točke
grešaka
• Izolirani odsjeci se suočavaju sa situacijama zagađene glave tračnice kao što su hrđa ili nakupljeno lišće
• Izolirani odsjeci nisu pouzdani u vlažnim uvjetima, tako da se ne mogu koristiti za detekciju vlaka u tunelu
• Izolirani odsjeci ne mogu biti pouzdani na čeličnim strukturama (kao čelični pragovi) ili mostovima
• Održavanje izoliranih sustava
• Povećanje obujma posla prilikom remonta kolosijeka u odnosu na brojače osovina
www.altpro.com
3
“Brojač osovina je uređaj koji umjesto izoliranih odsjeka detektira prolazak vlaka. Brojačka glava (ili ‘točka
detekcije’) instalirana je na svakom kraju odsjeka, i kada osovina prijeđe brojačku točku na početku odsjeka, broj
detektiranih osovina se povećava. Brojačka točka se sastoji od dva nezavisna senzora, stoga uređaj može detektirati
smjer kretanja vlaka prema redoslijedu prolaska osovina preko senzora. Kada vlak prođe brojačku točku na kraju
odsjeka, broj osovina se smanjuje. Ako je konačni zbroj nula, smatra se da je odsjek slobodan za sljedeći vlak.“
Wikipedia
Slika 4 - Shema brojača osovina
Prednosti rješenja sa brojačem osovina:
• Hipotetski neograničena duljina odsjeka
• Poboljšana pouzdanost i smanjeno održavanje
• Neovisnost o uvjetima balasta - poboljšana pouzdanost
• Neovisnost o otporu zastora - poboljšana sigurnost
• Primjene gdje izolirani odsjeci ne mogu raditi zbog nepovoljnog stanja balasta – čelični pragovi, metalni
mostovi, vlažni tuneli
• Primjene na dugim pružnim blokovima gdje izolirani odsjeci nisu ekonomski isplativo rješenje
• Primjene gdje izolirani odsjeci ne mogu raditi zbog premalog otpora osovine
• Tehnološke prednosti
• Olakšana instalacija i puštanje u rad vrlo prometnih staničnih područja tokom projekata resignalizacije –
glavna linija
• Poboljšana pouzdanost i smanjen trošak tijekom životnog vijeka uređaja za detekciju vlaka na velikim
projektima resignalizacije - glavna linija
• Jeftiniji za instalaciju i održavanje
• Jako koristan kod dugačkih odsjeka gdje se može uštedjeti na nekoliko izoliranih odsjeka
• Neke analize i iskustva kod brojača osovina u kontinentalnoj Europi pokazuju da regularno postižu do pet
puta veću pouzdanost od izoliranih odsjeka izvršavajući iste funkcije
• Mogućnost sabotaže na željezničkoj infrastrukturi je značajno smanjena
• Koristeći sustav brojača osovina, cjelovitost kompozicije vlaka se uvijek može pratiti, jer je broj osovina
kompozicije uvijek poznat
4
www.altpro.com
1.4.
EMC, TESTIranje i certifikacija
Slika 6 - SIL4 certifikat za brojač osovina BO23 izdan od
strane TÜV Rheinland InterTraffic
Reg. No: ACR/B 09/241, izdan: 10/2009
Slika 5 - EMC certifikat za brojač osovina BO23 UNUR izdan od strane TÜV Rheinland InterTraffic
Reg. No: AE 60021770 0001, izdan: 06/2008
Slika 7 - BO23 - EMC testiranje
Slika 9 - BO23 dijagnostika
www.altpro.com
Slika 8 - BO23 - EMC testiranje
Slika 10 - BO23 temperaturno testiranje
5
1.5.
OPIS VANJSKOG DIJELA UREĐAJA
Vanjski dio uređaja se na svakoj brojačkoj točki sastoji od senzora željezničkog kotača ZK24-2 montiranog uz unutarnji
rub tračnice pomoću nosača s obuhvatnicom ili nosača za probušenu tračnicu, od lijevog i desnog štitnika senzora
učvršćenih na istu tračnicu, te od kontrolnog elektroničkog sklopa VUR u kutiji uz kolosijek. Slika 11 prikazuje senzor
na nosaču s obuhvatnicom montiran uz tračnicu. Senzor ZK24-2 ima dvostruku strukturu detekcije kotača (dva
senzorska sustava u istom kućištu) zbog mogućnosti određivanja smjera kretanja vlaka i zbog sigurnosti.
Slika 11 - Senzor na nosaču montiran uz tračnicu sa pripadajučim štitnicima
Na slici 12 prikazan je uređaj VUR koji je smješten u kutiji na stupiću uz kolosijek. U kutiji se nalazi kontrolni
elektronički sklop koji napaja i kontrolira senzor te modulira i šalje signale sa oba senzorska sustava po istom
dvožičnom telekomunikacijskom vodu do unutarnjeg uređaja. Po istom vodu vanjski uređaj dobiva i istosmjerno
napajanje.
Slika 12 - Kontrolni elektronički sklop vanjskog uređaja
VUR u kutiji uz kolosijek
6
www.altpro.com
Slika 13 - Modul VUR u kutiji uz kolosijek
1.6.
OPIS unutarnjeg DIJELA UREĐAJA
Unutarnji uređaj UNUR brojača osovina BO23 izveden je modularno u 19˝ Eurocard okviru visine 3U (slika 14). Na
prvoj poziciji slijeva nalazi se procesorski modul MPU koji sadrži 3 operativna mikrokontrolera i jedan dijagnostički
sa prikaznom jedinicom broja osovina i ostalih značajnih podataka (smjer, smetnje, greške i sl.). U sva tri operativna
mikrokontrolera odvija se višestruki sigurnosni program za obradu signala sa senzora, razlučivanje smetnje od
impulsa kotača, brojanje osovina i davanje informacija o zauzetosti svakog odsjeka. Izlazne informacije o zauzeću
odsjeka daju se na principu odlučivanja 2 od 3 i proslijeđuju se na module relejnih izlaza RE. Preko serijskog sučelja
RS232 na modulu MPU memorirani podaci o prolazu vlakova mogu se prenijeti na osobno računalo direktno ili
daljinski preko modema. Zatim slijedi 8 modula ulaznog pojačala UP (UP1÷UP8) koji galvanski odvojeno napajaju
brojačke točke (svaki jednu) i prilagođavaju signale s brojačkih točki na procesorski modul MPU.
Slika 14 - Pozicije modula u okviru unutarnjeg uređaja UNUR brojača osovina BO23 (pogled sprijeda)
Modul relejnih izlaza RE (RE1, RE2, RE3) služi za davanje informacije o zauzetosti odsjeka u obliku kontakata
sigurnosnih releja. Svaki modul RE daje neovisne relejne izlaze za dva odsjeka. Moduli ZANAP i DC12 služe za glavno
napajanje uređaja s galvanskim odvajanjem, filtracijom i zaštitama.
Na prednjoj ploči procesorskog modula MPU nalazi se LED-display koji prikazuje trenutni broj osovina na odsjeku.
Ako uređaj kontrolira više odsjeka, tipkama na prednjoj ploči može se izabrati odsjek čiji će trenutni broj osovina biti
prikazan. Drugi RS232 konektor na prednjoj ploči modula MPU (prvi služi za dijagnostiku na računalu) služi za serijsku
vezu s drugim unutarnjim uređajem BO23-UNUR. Ovakva veza ostvarena optičkom ili modemskom komunikacijom
omogućuje obradu dodatne udaljene brojačke točke kod vrlo dugih odsjeka međukolodvorske ovisnosti.
Jedan unutarnji uređaj UNUR brojača osovina BO23 (jedan okvir 19˝×3U) može obrađivati do 8 brojačkih točki i
davati informacije o zauzeću 1 do 6 odsjeka. U nastavku je opisano nekoliko osnovnih konfiguracija kontrole zauzeća
odsjeka koje se mogu izvesti jednim unutarnjim uređajem brojača osovina BO23. Svaka konfiguracija kontrole
zauzeća odsjeka ima pripadajući operativni program koji se u tom slučaju odvija u procesorskom modulu MPU.
Odabir konfiguracije kontrole zauzeća odsjeka odnosno operativnog programa za modul MPU (programiranje MPU)
obavlja se prilikom instalacije unutarnjeg uređaja postavljanjem određenog položaja sklopki na stražnjoj strani okvira
unutarnjeg uređaja BO23-UNUR. Nakon instalacije na sklopke se stavlja zapečaćeni poklopac. U okvir unutarnjeg
uređaja se tada može utaknuti bilo koji procesorski modul MPU i on će uvijek nakon priključenja napajanja početi
odvijati operativni program definiran sklopkama na stražnjoj strani okvira unutarnjeg uređaja.
www.altpro.com
7
2.
Tehnički podaci
2.1.vanjski uređaji – senzor kotača ZK24-2 i vanjski uređaj VUR
Napon napajanja (VOD1+, VOD1-):
od 40V DC do 100V DC
Napon napajanja (U+, U-) za senzor:
24V DC ±5%
max. 2.5W
Disipacija snage (VUR + ZK24-2):
Ukupna disipacija snage s gubicima
na telekomunikacijskim vodovima:
max. 5W
Izlazna struja osnovnog stanja
senzora ZK24-2:
kanal H: 16mA DC ±8%
kanal L: 16mA DC ±8%
Izlazna struja aktivnog stanja
senzora ZK24-2:
kanal H: 10mA DC ±8%
kanal L: 10mA DC ±8%
Bočna udaljenost detekcije ispada
senzora ZK24-2 s tračnice:
od 5 do 15mm preko cijelog temperaturnog područja, za sve tipove tračnica
Temperaturno radno područje:
-40°C do +80°C
Relativna vlažnost:
do 100%
IP67 za kontrolni elektronički sklop VUR
Zaštita od prodiranja vode i prašine:
IP68 za senzor ZK24-2
Otpornost na vibracije i udare: ispitano prema EN 50125-3
-
Senzor ZK24-2 – vertikalna os:
vibracije 5… 2000Hz, 28g r.m.s., udari 250g / 6ms
Senzor ZK24-2 – transverzalna os:
vibracije 5… 2000Hz, 14g r.m.s., udari 120g / 6ms
-
Senzor ZK24-2 – longitudinalna os:
vibracije 5… 2000Hz, 5g r.m.s., udari 50g / 6ms
-
Električni priključci:
signalni – na vijak, stopica M4
šinsko uzemljenje – na vijak M16, stopica za 35 do 50 mm²
Minimalni promjer kotača:
300mm
Visina ovoja kotača:
prema UIC 510-2 (tabela 1)
prema UIC 510-2 (tabela 2)
Širina ovoja kotača:
Tip tračnice:
S45…S49…UIC54…UIC60 (ostali profili na zahtjev)
Dimenzije kućišta VUR-a:
(duž. × šir. × vis.):
200 × 230 × 110 mm
Dimenzije VUR-a sa stupićem za ukapanje:
(duž. × šir. × vis.):
250 × 250 × 645 mm
Masa VUR-a bez stupića za ukapanje: 5.32kg
Masa stupića za ukapanje:
5.9kg
Masa senzora ZK24-2 (bez kabla):
1.72kg
Masa senzora na nosaču s kablom:
6.05kg
Masa štitnika senzora:
6.78kg (UIC60); 6.3kg (S49)
Tabela 1: Visina ovoja kotača prema UIC 510-2
Promjer kruga kotrljanja
kotača
Visina ovoja kotača
330mm do 630mm
630mm do 760mm
>760mm
Min. 32mm
Max. 36mm
Min. 30mm
Max. 36mm
Min. 28mm
Max. 36mm
Tabela 2: Širina ovoja kotača prema UIC 510-2
Promjer kruga kotrljanja
330mm do 840mm
kotača
Min. 27.5mm
Širina ovoja kotača
Max. 33mm
8
>840mm
Min. 22mm
Min. 33mm
www.altpro.com
2.2.unutarnji uređaj BO23-UNUR
Glavno napajanje:
18V do 80V DC
Stabilizirano napajanje pojedine brojačke točke:
96V DC ±4%, 8W, galvanski odvojeno
Disipacija snage sa priključenih svih 8
brojačkih točki:
pri 24V DC: 66W
pri 48V DC: 65W
pri 60V DC: 66W
pri 80V DC: 72W
-30°C do +70°C, do 100% RH
Temperaturno područje okoline:
Kapacitet brojanja osovina:
999 osovina s prikazom (interno brojanje do 32767 osovina)
Konfiguracija procesorskog modula:
2 od 3
8 lokalnih brojačkih točki + 1 daljinska preko udaljenog
Maksimalni broj brojačkih točki:
unutarnjeg uređaja (RS232)
6 odsjeka
Maksimalni broj brojačkih odsjeka:
relejni – kontakti sigurnosnih releja
Izlazni signali:
serijsko sučelje – RS232
Maksimalna struja prekidanja ontakata izlaznih sigurnosnih releja:
2A DC
Maksimalni napon prekidanja kontakata izlaznih sigurnosnih releja:
150V DC
Maksimalna struja izlaznih tranzistora na optocouplerskim izlazima:
50mA
Maksimalni napon kolektor-emiter na optocouplerskim izlazima:
75V
Maksimalni napon zasićenja na optocouplerskim izlazima:
1V
Napon na ulazima za razrješenje:
aktiviranje: 14…80V DC
deaktiviranje: <4V DC
Napon na ulazima ENFRA…ENFRF:
aktiviranje: 18…32V DC
deaktiviranje: <5V DC
Maksimalna brzina vlaka:
za promjere kotača >840mm:
250km/h
za promjere kotača 630 do 840mm:
220km/h
za promjere kotača <630mm:
150km/h
Zapis podataka o prolazu vlaka:
posljednjih 10000 prolaza vlakova (datum, vrijeme, broj osovina, zauzeće, smjer, mjesto, smetnje, greške, kvarovi) – neizbrisivo s nestankom napajanja
Dimenzije kutije (šir. × dub. × vis.):
483 × 240 × 133 mm (Eurocard 19˝ okvir visine 3U)
www.altpro.com
9
2.3.prijenos signala od vanjskog do unutarnjeg uređaja
Maksimalni otpor petlje:
500 Ω
Maksimalno dopustivo prigušenje signala do 5kHz:
40dB
oklopljeni/neoklopljeni signalni/telekomunikacijski kabel; sa upredenim Vrsta kabela:
paricama/četvorkama ili s neupredenim žicama (preporuča se oklopljeni kabel sa upredenim paricama)
Broj žila po brojačkoj točki:
2 žile
Tablica 3 - Maksimalna dužina kabela od vanjskog do unutarnjeg uređaja
Promjer voda (mm)
Otpor petlje tipičnog signalnog kabela (Ω/km)
Prigušenje signala 5kHz kod tipičnog signalnog kabela (dB/km)
Domet uz napajanje VUR-a iz UNUR-a (km)
Domet uz lokalno napajanje VUR-a (km)
0.8
73
1.89
6.8
21
0.9
56
1.44
8.9
27
1.2
32
0.94
15.6
42
1.4
23
0.81
21.7
49
3.primjena
Brojač osovina BO23 primjenjuje se za kontrolu zauzetosti odsjeka željezničke pruge gdje god je potrebno
kontrolirati zauzetost. Na otvorenoj pruzi je to kontrola zauzetosti odsjeka u sastavu automatskog pružnog bloka
(APB) ili međukolodvorske ovisnosti (MO); u području stanica brojač kontrolira zauzetost pojedinih staničnih odsjeka
uključujući skretnice, križišta, slijepe kolosijeke, itd. S obzirom da jedan unutarnji uređaj UNUR može kontrolirati do
8 brojačkih točki te davati informacije o zauzeću i do 6 odsjeka, brojač osovina BO23 posebno je pogodan za kontrolu
zauzeća staničnih odsjeka jer se uz relativno malo unutarnje opreme mogu kontrolirati svi odsjeci malog, srednjeg
ili većeg kolodvora. Primjene brojača osovina BO23 opisane u nastavku odnose se na jedan unutarnji uređaj UNUR
s različitom konfiguracijom utaknutih modula i s MPU modulom programiranim različitim operativnim programom.
3.1.kontrola zauzetosti odsjeka
3.1.1.konfiguracija 1 - kontrola zauzetosti jednog odsjeka sa do 8 brojačkih
točaka
Kontrola zauzetosti jednog odsjeka sa do 8 brojačkih točaka obavlja se jednim unutarnjim uređajem BO23-UNUR
čiji je modul MPU programiran operativnim programom BO23-8A. Blok shema kontrole zauzetosti odsjeka s dvije
brojačke točke prikazana je na slici 2. Sa svakog vanjskog uređaja VUR signal se može poslati i na unutarnji uređaj za
kontrolu susjednog odsjeka. Svaki se vanjski uređaj može napajati iz prikazanog unutarnjeg uređaja UNUR po istim
dvožičnim vezama, ili iz UNUR-a za susjedni odsjek, ovisno o položaju kratkospojnika (jumper-a) sa stražnje strane
na matičnoj ploči unutarnjeg uređaja UNUR. Smjer brojanja na svakoj brojačkoj točki (ubrojavanje ili izbrojavanje)
također se definira položajem kratkospojnika (jumper-a) sa stražnje strane na matičnoj ploči UNUR-a.
Za kontrolu jednog odsjeka sa samo dvije brojačke točke moduli ulaznih pojačala UP unutarnjeg uređaja UNUR
utiču se na prve dvije pozicije UP1 i UP2, dok se na ostale pozicije (UP3÷UP8) stavljaju samo slijepe ploče. Jednim
uređajem UNUR sa istim programom u modulu MPU može se kontrolirati i jedan skretnički odsjek (3 brojačke točke)
ili niz od nekoliko skretnica (tzv. ˝lira˝; ukupno do 8 brojačkih točki), kao na slici 15.
10
www.altpro.com
Slika 15 - Jedan odsjek sa 2 do 8 brojačkih točki koje kontrolira jedan uređaj BO23-UNUR programiran programom BO238A
Svaka od 8 brojačkih točki na slici 15 može biti prevožena istovremeno sa bilo kojom brojačkom točkom; brojač
osovina BO23 u svakom trenutku mjeri stvaran trenutni broj osovina na odsjeku i oslobađa odsjek tek kada sve
osovine napuste odsjek.
3.1.2.konfiguracija 2 - kontrola zauzetosti dvaju neovisnih odsjeka sa do 4 brojačke točke po odsjeku
Kontrola zauzetosti dvaju neovisnih odsjeka sa do 4 brojačke točke po odsjeku obavlja se jednim unutarnjim
uređajem BO23-UNUR čiji je modul MPU programiran operativnim programom BO23-4A-4B. Na slici 16 prikazan je
primjer dvaju neovisnih odsjeka sa po 4 brojačke točke unutar stanice.
Slika 16 - Primjer dvaju neovisnih odsjeka sa po 4 brojačke točke koje kontrolira jedan uređaj BO23-UNUR programiran
programom BO23-4A-4B
Svaki od kontroliranih odsjeka (odsjek A ili odsjek B) može sadržavati i manji broj brojačkih točki (1, 2 ili 3) nego što
je prikazano na slici 14. Istovremeni prijevoz vlaka dozvoljen je preko bilo kojih dviju ili više brojačkih točki.
www.altpro.com
11
3.1.3.konfiguracija 3 - kontrola zauzetosti triju neovisnih odsjeka
Kontrola zauzetosti triju neovisnih odsjeka obavlja se jednim unutarnjim uređajem BO23-UNUR čiji je modul MPU
programiran operativnim programom BO23-3A-3B-2C. Pri tom prva dva odsjeka (A i B) mogu imati do 3 brojačke
točke, a treći odsjek (C) može imati do 2 brojačke točke. Na slici 17 prikazan je primjer triju neovisnih odsjeka unutar
stanice.
ODSJEK A
ODSJEK B
3
BT
BT1
BT
6
BT2
BT4
BT5
ODSJEK C
BT7
BT8
Slika 17 - Primjer triju neovisnih odsjeka koje kontrolira jedan uređaj BO23-UNUR programiran programom
BO23-3A-3B-2C
Svaki od kontroliranih odsjeka može sadržavati i manji broj brojačkih točki nego što je prikazano na slici 17.
Istovremeni prijevoz vlaka dozvoljen je preko bilo kojih dviju ili više brojačkih točki.
3.1.4.
KONFIGURACIJA 4 - KONTROLA ZAUZETOSTI 4 NEOVISNA ODSJEKA SA PO 2 BROJAČKE TOČKE
Kontrola zauzetosti 4 neovisna odsjeka obavlja se jednim unutarnjim uređajem BO23-UNUR čiji je modul MPU
programiran operativnim programom BO23-2A-2B-2C-2D. Svaki od 4 neovisna odsjeka (A, B, C i D) može imati do
2 brojačke točke. Na slici 18 prikazana su dva primjera kontrole 4 neovisna odsjeka sa po 2 brojačke točke unutar
staničnog područja.
Slika 18 - Dva primjera kontrole 4 neovisna odsjeka kontrolirana jendim uređajem BO23-UNUR programiranim programom
BO23-2A-2B-2C-2D
12
www.altpro.com
3.1.5.
KONFIGURACIJA 5 - KONTROLA ZAUZETOSTI 4 UZASTOPNA ODSJEKA
Kontrola zauzetosti 4 uzastopna odsjeka obavlja se jednim unutarnjim uređajem BO23-UNUR čiji je modul MPU
programiran operativnim programom BO23-3A3B3C2D. Pri tom prva tri odsjeka (A, B i C) mogu imati do 3 brojačke
točke, a četvrti odsjek (D) može imati do 2 brojačke točke. Na slici 19 prikazana su dva primjera kontrole 4 uzastopna
stanična odsjeka.
Slika 19 - Tri primjera kontrole 4 uzastopna stanična odsjeka jednim uređajem BO23-UNUR programiranim programom
BO23-3A3B3C2D
Prilikom prolaza vlaka preko zajedničkih brojačkih točki BT3, BT5 i BT7 na jednom se odsjeku ubrajaju, dok se
na susjednom odsjeku istovremeno izbrajaju osovine. Ovo je već definirano u programu BO23-3A3B3C2D pa se
zajedničke brojačke točke BT3, BT5 i BT7 spajaju na unutarnji uređaj sa po jednom dvožičnom telekomunikacijskom
paricom i nikakva dodatna spajanja nisu potrebna na unutarnjem uređaju.
3.1.6.
KONFIGURACIJA 6 - KONTROLA ZAUZETOSTI DVA PUTA PO 3 UZASTOPNA ODSJEKA SA PO 2 BROJAČKE TOČKE
Kontrola zauzetosti dva puta po 3 uzastopna odsjeka obavlja se jednim unutarnjim uređajem BO23-UNUR čiji je
modul MPU programiran operativnim programom BO23-2A2B2C-2D2E2F. Ova se konfiguracija može koristiti
gdje god je potrebna kontrola triju uzastopnih odsjeka sa po 2 brojačke točke; u staničnom području ili u sklopu
automatskog pružnog bloka (APB). Prvi primjer na slici 20 prikazuje kontrolu dva puta po 3 odsjeka APB-a jednim
unutarnjim uređajem u relejnoj prostoriji stanice. Drugi primjer na slici 20 prikazuje kontrolu zauzeća dva puta po 3
odsjeka na dvokolosječnom cestovnom prijelazu prilikom korištenja jednog uređaja BO23 kao jedinice za uključenje
/ isključenje sustava osiguranja dvokolosječnog cestovnog prijelaza.
www.altpro.com
13
Slika 20 - Dva primjera kontrole dva puta po 3 uzastopna odsjeka jednim uređajem BO23-UNUR programiranim programom
BO23-2A2B2C-2D2E2F
3.1.7.
KONFIGURACIJA 7 - KONTROLA ZAUZETOSTI 5 UZASTOPNIH ODSJEKA
Ukoliko je najdalja brojačka točka unutar maksimalnog dometa od vanjskog do unutarnjeg uređaja (tablica 3),
kontrola zauzetosti 5 uzastopnih odsjeka automatskog pružnog bloka (APB) može se obavljati jednim unutarnjim
uređajem BO23-UNUR čiji je modul MPU programiran operativnim programom BO23-2A2B2C2D4E. Neki od 5
uzastopnih odsjeka mogu se koristiti za kontrolu staničnih odsjeka (npr. ulazne skretnice), dok se preostali odsjeci
tada koriste za kontrolu blok-odsjeka (slika 11).
Slika 21 - Primjer kontrole 5 uzastopnih odsjeka jednim uređajem BO23-UNUR programiranim programom
BO23-2A2B2C2D4E (APB / stanični odsjeci)
3.1.8.
KONFIGURACIJA 8 - KONTROLA ZAUZETOSTI 6 UZASTOPNIH ODSJEKA
Ukoliko je najdalja brojačka točka unutar maksimalnog dometa od vanjskog do unutarnjeg uređaja (tablica 3),
kontrola zauzetosti 6 uzastopnih odsjeka automatskog pružnog bloka (APB) može se obavljati jednim unutarnjim
uređajem BO23-UNUR čiji je modul MPU programiran operativnim programom BO23-2A2B2C2D2E3F. Neki od 6
uzastopnih odsjeka mogu se koristiti za kontrolu staničnih odsjeka (npr. ulazne skretnice), dok se preostali odsjeci
tada koriste za kontrolu blok-odsjeka (slika 22).
14
www.altpro.com
Slika 22 - Primjer kontrole 6 uzastopnih odsjeka jednim uređajem BO23-UNUR programiranim programom
BO23-2A2B2C2D2E3F (APB / stanični odsjeci)
3.1.9.
KONFIGURACIJA 9 - KONTROLA ZAUZETOSTI 3 NEOVISNA STANIČNA ODSJEKA I
JEDNOG ODSJEKA MEĐUKOLODVORSKE OVISNOSTI UZ SERIJSKU VEZU RS232
Odabirom operativnog programa BO23-3A-2B-2C-2D jedan unutarnji uređaj BO23-UNUR može kontrolirati zauzetost
triju neovisnih staničnih odsjeka (odsjek A sa 3, odsjek B sa 2, te odsjek C sa 2 brojačke točke), a istodobno i jedan
odsjek (odsjek D) međukolodvorske ovisnosti (MO) sa 2 brojačke točke uz pomoć serijske veze RS232 sa susjednim
kolodvorom. Principijelna shema kontrole zauzetosti ovog posljednjeg odsjeka (MO) prikazana je na slici 23.
Slika 23 - Kontrola odsjeka MO korištenjem serijske veze RS232 između dvaju uređaja BO23-UNUR programiranima
programom BO23-3A-2B-2C-2D
Glavni cilj ovakvog principa kontrole odsjeka MO jest da se izbjegne žičana veza do dalje brojačke točke odsjeka
MO kada je ona izvan maksimalnog dometa od vanjskog do unutarnjeg uređaja (kod jako velikih udaljenosti
između dvaju kolodvora), ili ako se jednostavno želi izbjeći žičana veza između kolodvora (npr. zbog nedostatka
telekomunikacijskih parica) te se preferira optički kabel ili sl. Bliža brojačka točka se u ovom slučaju priključuje
dvožičnom paricom direktno na unutarnji uređaj BO23-UNUR (na poziciju osme brojačke točke, prijemni modul
UP8) kao u svim primjerima do sada. Informacije sa dalje brojačke točke odsjeka MO uređaj dobiva preko serijske
veze RS232 između dotičnog uređaja BO23-UNUR i unutarnjeg uređaja BO23-UNUR u susjednom kolodvoru koji
direktno kontrolira dalju (odnosno njemu bližu) brojačku točku i izvršava isti operativni program BO23-3A-2B-2C-2D.
Ova se veza kod oba unutarnja uređaja priključuje na konektor MPU LINK na prednjoj ploči procesorskog modula
MPU. Komunikacija između dvaju unutarnjih uređaja izvedena je na sigurnosnom principu komunikacije zatvorenog
tipa u skladu s EN50159-1.
Dužina ovako kontroliranog odsjeka MO ograničena je samo parametrima telekomunikacijskog prijenosa koji se
koristi (optički kabel sa pripadajućim uređajima, određeni tip modema za dvožični prijenos ili radio uređaji) i može
iznositi više desetaka kilometara.
www.altpro.com
15
3.2.
PRIMJENA NA SUSTAVIMA ŽELJEZNIČKO CESTOVNOG PRIJELAZA
3.2.1.
ŽCP S DVA ODSJEKA SA PREKLAPANJEM PREKO CESTE
ODSJEK «B»
ODSJEK «A»
Senzor
kotača
4
Senzor
kotača
Senzor
kotača
ZK24-2
ZK24-2
4
Kontrolni sklop VUR
vanjskog uređaja
VUR Kontrolni sklop
vanjskog uređaja
4
VUR Kontrolni sklop
vanjskog uređaja
2
2
BT1
BT2
BT3
ZK24-2
2
Senzor
kotača
4
Kontrolni sklop VUR
vanjskog uređaja
ZK24-2
2
BT4
UNUTARNJI UREĐAJ BROJAČA
OSOVINA BO23-UNUR
(Konfiguracija 4)
ODSJEK «A»
SLOBODAN
ODSJEK «A»
ZAUZET
ODSJEK «B»
SLOBODAN
ODSJEK «B»
ZAUZET
RELEJNI IZLAZI (KONTAKTI SIGURNOSNIH RELEJA)
PREMA SUSTAVU OSIGURANJA ŽCP
Slika 24 - Detekcija vlaka brojačem osovina BO23 za ŽCP na jednokolosječnoj otvorenoj pruzi (osnovna konfiguracija) –
varijanta sa dva odsjeka s preklapanjem
Prisutnost vlaka na kompletnom području putnog prijelaza kontrolirana je pomoću dva neovisna odsjeka (slika 24);
odsjek A između brojačke točke 1 i brojačke točke 2, te odsjek B između brojačke točke 3 i brojačke točke 4. Odsjeci A
i B se međusobno preklapaju preko ceste. Brojačke točke 1 i 4 nalaze se na izračunatim duljinama za točke uključenja
željezničko cestovnog prijelaza (ŽCP).
Osnovno stanje jedinice ŽCP-a za detekciju vlaka (brojača osovina BO23) je sljedeće:
•
odsjek A slobodan, odsjek B slobodan (oba odsjeka slobodna).
Uvjet uključenja ŽCP-a je bilo koji od sljedećih uvjeta:
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode na brojaču osovina BO23) bilo kojeg odsjeka (A ili B) – kod redovne vožnje vlaka iz bilo kojeg smjera ili uslijed eventualne smetnje/kvara
Zauzeće (otpuštanje releja slobode) oba odsjeka istovremeno – uslijed smetnje/kvara
•
•
Neki drugi način, ako je predviđen, neovisno o brojaču osovina (npr. ručno –sklopkom/tasterima…), kao i uslijed detektiranog kvara u sustavu ŽCP-a.
Uvjet isključenja ŽCP-a je bilo koji od sljedećih uvjeta:
Zauzeće (otpuštanje releja slobode i privlačenje releja zauzeća) oba odsjeka (A i B) i oslobađanje
•
(otpuštanje releja zauzeća i privlačenje releja slobode) barem jednog odsjeka (A ili B) – redovne i
manevarske vožnje vlaka
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode i privlačenje releja zauzeća) samo jednog odsjeka (A ili B) i oslobađanje (otpuštanje releja zauzeća i privlačenje releja slobode) istog odsjeka, ukoliko je drugi odsjek cijelo vrijeme slobodan – manevarska vožnja s promjenom smjera, bez prijelaza ceste
•
Dovođenje oba odsjeka u osnovno stanje razrješenjem (resetiranjem) – ručnim (lokalno ili daljinski) ili automatskim
16
www.altpro.com
Neki drugi način, ako je predviđen, neovisno o brojaču osovina (npr. ručno – sklopkom/tasterima, nakon •
isteka vremena automatskog isključenja …).
3.2.2.
ŽCP SA TRI UZASTOPNA ODSJEKA
Slika 25 - Detekcija vlaka brojačem osovina BO23 za ŽCP na jednokolosječnoj otvorenoj pruzi (osnovna konfiguracija) –
varijanta sa 3 uzastopna odsjeka
Prisutnost vlaka na kompletnom području putnog prijelaza kontrolirana je pomoću tri uzastopna odsjeka (slika 25).
Brojačke točke 1 i 4 nalaze se na izračunatim točkama uključenja ŽCP-a. Odsjek B koji kontrolira zauzeće područja
ceste (“island section“) dugačak je minimalno 20m, odnosno mora biti duži od najvećeg mogućeg razmaka između
osovina željezničkog vozila.
Kod dvokolosječne otvorene pruge mogu se koristiti još tri odsjeka brojača osovina BO23 (D, E i F) za drugi kolosijek,
odnosno još 4 brojačke točke. Unutarnji uređaj BO23-UNUR u kućici/ormaru ŽCP-a ostaje samo jedan; u njega se samo
utiču dodatni moduli (elektroničke kartice) prema potrebi. Jedan unutarnji uređaj BO23-UNUR može kontrolirati
maksimalno 8 brojačkih točki, koje se mogu konfigurirati na maksimalno 6 odsjeka (vidi Korisničku dokumentaciju
BO23).
Osnovno stanje jedinice ŽCP-a za detekciju vlaka (brojača osovina BO23) je sljedeće:
•
odsjek A slobodan, odsjek B slobodan, odsjek C slobodan (sva tri odsjeka slobodna).
Uvjet uključenja ŽCP-a je bilo koji od sljedećih uvjeta:
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode na brojaču osovina BO23) odsjeka A ili odsjeka C – kod redovne
vožnje vlaka iz bilo kojeg smjera ili uslijed eventualne smetnje/kvara
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode) odsjeka B ili dvaju ili triju bilo kojih odsjeka istovremeno – uslijed smetnje/kvara ili eventualnih neregularnih vožnji sa zaustavljanjem/zadržavanjem vlaka
•
Neki drugi način, ako je predviđen, neovisno o brojaču osovina (npr. ručno –sklopkom/tasterima…),
kao i uslijed detektiranog kvara u sustavu ŽCP-a.
www.altpro.com
17
Uvjet isključenja ŽCP-a je bilo koji od sljedećih uvjeta:
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode i privlačenje releja zauzeća) odsjeka B i oslobađanje (otpuštanje)
releja zauzeća i privlačenje releja slobode) odsjeka B – redovne i manevarske vožnje vlaka
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode i privlačenje releja zauzeća) samo odsjeka A ili samo odsjeka C i
oslobađanje (otpuštanje releja zauzeća i privlačenje releja slobode) istog odsjeka, ukoliko su druga
dva odsjeka cijelo vrijeme slobodna – manevarska vožnja s promjenom smjera, bez prijelaza ceste
•
Dovođenje sva 3 odsjeka u osnovno stanje razrješenjem (resetiranjem) – ručnim (lokalno ili daljinski)
ili automatskim
•
Neki drugi način, ako je predviđen, neovisno o brojaču osovina (npr. ručno – sklopkom/tasterima,
nakon isteka vremena automatskog isključenja…).
3.2.3.
DETEKCIJA VLAKA SA BO23 U SLUČAJU KADA SE ŽCP IZ JEDNOG SMJERA UKLJUČUJE
POMOĆU STANIČNOG SS-UREĐAJA (IZ STANICE)
Slika 26 - Detekcija vlaka brojačem osovina BO23 za ŽCP koji se iz jednog smjera uključuje pomoću staničnog SS-uređaja (iz
stanice)
Ovakva se konfiguracija brojača osovina BO23 koristi kada se ŽCP za smjer vlaka prema stanici uključuje automatski,
a za smjer vlaka iz stanice postavljanjem izlaznih puteva vožnje preko staničnog signalno-sigurnosnog (SS) uređaja.
To je uglavnom slučaj kada se ŽCP nalazi između ulaznog signala i predsignala. Odsjek B koji kontrolira zauzeće
područja ceste (“island section“) dugačak je minimalno 20m, odnosno mora biti duži od najvećeg mogućeg razmaka
između osovina željezničkog vozila.
Osnovno stanje jedinice ŽCP-a za detekciju vlaka (brojača osovina BO23) je sljedeće:
•
odsjek A slobodan, odsjek B slobodan (oba odsjeka slobodna).
Uvjet uključenja ŽCP-a za smjer vlaka prema stanici je bilo koji od sljedećih uvjeta:
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode na brojaču osovina BO23) odsjeka A – kod redovne vožnje vlaka
ili uslijed eventualne smetnje/kvara
18
www.altpro.com
•
• Zauzeće (otpuštanje releja slobode) odsjeka B ili oba odsjeka istovremeno – uslijed smetnje/kvara
ili eventualnih neregularnih vožnji iz stanice ili sa zaustavljanjem/zadržavanjem vlaka
Neki drugi način, ako je predviđen, neovisno o brojaču osovina (npr. ručno –sklopkom/tasterima…),
kao i uslijed detektiranog kvara u sustavu ŽCP-a.
Uvjet isključenja ŽCP-a (pri bilo kojem smjeru vlaka) je bilo koji od sljedećih uvjeta:
• Zauzeće (otpuštanje releja slobode i privlačenje releja zauzeća) odsjeka B i oslobađanje (otpuštanje releja
zauzeća i privlačenje releja slobode) odsjeka B – redovne i manevarske vožnje vlaka
• Zauzeće (otpuštanje releja slobode i privlačenje releja zauzeća) samo odsjeka A i oslobađanje (otpuštanje
releja zauzeća i privlačenje releja slobode) odsjeka A, ukoliko je odsjek B cijelo vrijeme slobodan –
manevarska vožnja s promjenom smjera, bez prijelaza ceste
• Dovođenje oba odsjeka u osnovno stanje razrješenjem (resetiranjem) – ručnim (lokalno ili daljinski) ili
automatskim
• Neki drugi način, ako je predviđen, neovisno o brojaču osovina (npr. ručno – sklopkom/tasterima, nakon
isteka vremena automatskog isključenja…).
3.2.4.
DETEKCIJA VLAKA SA BO23 U SLUČAJU KADA SE ŽCP ZA SVAKI SMJER UKLJUČUJE
POMOĆU STANIČNOG SS-UREĐAJA (IZ STANICE)
Slika 27 - Detekcija vlaka brojačem osovina BO23 za ŽCP koji se za svaki smjer uključuje pomoću staničnog SS-uređaja (iz
stanice)
Ovakva se konfiguracija brojača osovina BO23 koristi kada se ŽCP za svaki smjer vlaka uključuje iz stanice postavljanjem
ulaznih/izlaznih puteva vožnje preko staničnog signalno-sigurnosnog (SS) uređaja. To je uglavnom slučaj kada se ŽCP
nalazi između ulaznog signala i ulazne skretnice. Odsjek A služi u principu samo za automatsko isključenje ŽCP-a i on
kontrolira zauzeće područja ceste (“island section“); dugačak je minimalno 20m, odnosno mora biti duži od najvećeg
mogućeg razmaka između osovina željezničkog vozila.
Osnovno stanje jedinice ŽCP-a za detekciju vlaka (brojača osovina BO23) je sljedeće:
•
odsjek A slobodan.
www.altpro.com
19
Uvjet uključenja ŽCP-a vezan za brojač osovina BO23 (iako je primarna uloga brojača osovina u ovom slučaju
isključenje ŽCP-a, a ne uključenje) je sljedeći:
• Zauzeće (otpuštanje releja slobode na brojaču osovina BO23) odsjeka A – uslijed smetnje/kvara ili
eventualnih neregularnih vožnji sa zaustavljanjem/zadržavanjem vlaka.
Uvjet isključenja ŽCP-a (pri bilo kojem smjeru vlaka) je bilo koji od sljedećih uvjeta:
•
Zauzeće (otpuštanje releja slobode i privlačenje releja zauzeća) odsjeka A i oslobađanje (otpuštanje
releja zauzeća i privlačenje releja slobode) odsjeka A – redovne i manevarske vožnje vlaka
•
Dovođenje odsjeka A u osnovno stanje razrješenjem (resetiranjem) – ručnim (lokalno ili daljinski) ili
automatskim
•
Neki drugi način, ako je predviđen, neovisno o brojaču osovina (npr. ručno –sklopkom/tasterima,
nakon isteka vremena automatskog isključenja…).
3.2.5.
DETEKCIJA VLAKA SA BO23 NA OTVORENOJ PRUZI OPREMLJENOJ AUTOMATSKIM PRUŽNIM BLOKOM (APB)
Slika 28 - Detekcija vlaka brojačem osovina BO23 za ŽCP na jednokolosječnoj pruzi opremljenoj automatskim pružnim blokom
U slučaju kada je pruga opremljena automatskim pružnim blokom (APB) te mora postojati zavisnost između ŽCP-a
i APB-uređaja, „uključni“ odsjek brojača osovina između uključne točke i ceste unutar kojeg se nalazi signal APB-a
u smjeru prema ŽCP-u dijeli se na dva odsjeka, a dodatna brojačka točka stavlja se iza APB-signala. U primjeru na
slici 28 signali APB-a nalaze se u području putnog prijelaza i sa jedne i sa druge strane u odnosu na cestu, te je cijelo
područje ŽCP-a podijeljeno na ukupno 5 odsjeka (A…E).
Na ovaj način se na uređaju ŽCP-a može izvesti potrebna zavisnost sa APB-om; npr. ako signal APB1 (slika 28) pokazuje
znak „stoj“ (crveno), ŽCP se neće uključiti odmah po zauzeću odsjeka A, nego tek kada signal APB1 dopusti vožnju ili
tek kada se zauzme i odsjek B itd.
20
www.altpro.com
3.3.
KONTROLA ZAUZEĆA STANIČNIH ODSJEKA
Slika 29 - Primjer optimalnog spajanja brojača osovina BO23 za kontrolu manje stanice
Na slici 29 prikazan je primjer manje stanice koja koristi brojače osovina BO23 za kontrolu zauzeća svih staničnih
odsjeka, između ulaznih signala na obje strane. Takva stanica sa 11 odsjeka / 14 brojačkih točki može biti kontrolirana
pomoću 3 unutarnja uređaja BO23-UNUR smještena u signalno-sigurnosnoj prostoriji stanice, označena različitim
bojama na slici 29, kao i pripadajući odsjeci kontrolirani pojedinim unutarnjim uređajem. Svaka se brojačka točka
(senzor kotača ZK24-2 sa priključnim sklopom VUR) povezuje u relejnu prostoriju preko samo jedne dvožične parice,
bez obzira pripada li brojačka točka jednom odsjeku (krajnja točka) ili dvjema susjednim odsjecima. Daljnji prespoj
signala sa zajedničkih brojačkih točki izvodi se između unutarnjih uređaja u relejnoj prostoriji stanice.
www.altpro.com
21
4.podaci za naručivanje
Fotografija uređaja
Naziv proizvoda
Kataloški broj
Unutarnji uređaj
BO23-UNUR
AP215620
Senzor kotača ZK24-2
AP215595
Nosač senzora
AP215515
Štitnici senzora
(jedan par, lijevi + desni)
za tračnice S49, UIC60
Kontrolni sklop VUR
vanjskog uređaja
22
www.altpro.com
AP215513
AP215514
AP215507
Fotografija uređaja
Naziv proizvoda
Kataloški broj
Zaštitna cijev za senzorski kabel(6m)
+
Šelne za stezanje zaštitne cijevi
AP215508
+
AP215509
Modul zaštite od grmljavine ZAG2Z
AP215633
Prijenosnik s
dijagnostičkim softverom
na upit
www.altpro.com
23
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
36
File Size
4 833 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content