close

Enter

Log in using OpenID

5. BOGUMIL TONI, PODATCI, UVJETI, ORGANIZACIJA

embedDownload
ŠKOLSKI KURIKULUM
2014
2014./2015
./2015.
OSNOVNA ŠKOLA
BOGUMILA TONIJA
15.rujna 2014
2014., Samobor
Grafika s naslovnice: „ Dječja igra”
Tehnika grafike: kartonski tisak
Autor: Lucija Kalaica, 7. Razred
Nagrada: 1. mjesto na izložbi „Stvaralaštvo Zlatka Prica”, Pečuh
Mentorica: prof. Ruža Librić Barbarić
1
BOGUMIL TONI
Pjesnik i učitelj
Slika 2. Bista Bogumila Tonija; kiparski rad, vlasništvo OŠ B.T.
Rodio se 12. veljače 1874. u Samoboru. Pučku je školu završio u Samoboru, a
gimnaziju i učiteljsku školu u Zagrebu. Kao samoborski učitelj radio je od 1895. do 1930.
godine. Školski nadzornik za kotar Samobor postao je 1924., a za kotar Zagreb 1930.
godine. Uz savjestan pedagoški rad u školi organizirao je i završne školske svečanosti s
recitacijama, kazališnim predstavama i gimnastičkim vježbama. Umirovljen je 1932. godine.
Napisao je stotine pjesmica, crtica, dječjih igrokaza, kulturnih bilježaka i povijesnih
osvrta u raznim časopisima, revijama i novinama. Tijekom 60 godina mnogo je pisao za
djecu pa je svojim stihovima poznat u cijeloj domovini. Osim za djecu, pisao je i pjesme o
svom rodnom Samoboru, kojemu je posvetio knjigu pisanu kajkavskim narječjem. Kao
samostalna izdanja objavljene su njegove zbirke pjesama „Jagode“ (1906.), „Pod
krošnjama“ (1922.), „Vatrogasne pjesme“ (1920. i 1930.), „Proljetna jutra“ i „Zvončići“
(1924.), „Živko Vrapčić“ (1926.), „Iskre i plameni“ (1939.), „Po stazama djetinjstva“ (1935.),
„Popevke od Sanobora“ (1943.), „Priče u pjesmi“ (1951.), „Lan“ (1955.) i „Samoborska
narodna garda“.
Bogumil Toni mnogo je radio i na unaprjeđivanju hrvatskog vatrogastva. Bio je
počasni predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Samoboru. Više je godina bio
glavni suradnik „Vatrogasnog vjesnika“. Od 1909. do 1915. godine bio je glavni urednik
tjednika „Samoborski list“.
Velik dio Tonijeve književne ostavštine čuva se u Hrvatskom školskom muzeju, u
knjižnici Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, u Gradskoj knjižnici Samobor te u
Samoborskom muzeju.
Bogumil Toni umro je 14. ožujka 1951. godine u Samoboru, a na posljednje
počivalište na samoborskom groblju ispratilo ga je mnoštvo Samoboraca, naročito djece.
U znak poštovanja prema svom vrijednom kulturnom djelatniku Skupština općine
Samobor 1969. godine jednu je ulicu imenovala Ulicom Bogumila Tonija. A kad je
novoizgrađena školska zgrada u Perkovčevoj ulici 90, dotad dio stare samoborske OŠ
Janka Mišića, 7. prosinca 1971. postala samostalna ustanova, 1. siječnja 1972. nazvana je
Osnovnom školom Bogumila Tonija.
2
Na temelju članka 8. st. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Školski odbor Osnovne škole Bogumila Tonija, Ivana Perkovca 90, 10 430 Samobor, na
sjednici održanoj 15. 09. 2014. godine, a na prijedlog ravnateljice donosi:
ŠKOLSKI KURIKULUM
za
školsku godinu 2014./2015.
Školski kurikulum obuhvaća preciznu i sustavnu ukupnost planiranog odgoja i
obrazovanja (cilj, zadaće, sadržaji, organizacija, metode, strategije i vrjednovanje). Temeljna
mu je karakteristika "učeniku orijentirano učenje" koje je precizno artikulirano.
Kurikulumski sustav korak je u novom smjeru, a projektira školski sustav mnogo
cjelovitije nego što to čini nastavni plan i program. Zasnovan je na ishodima učenja i
standardima, iziskuje pristup planiranju koji omogućava učenicima stjecanje znanja, razvijanje
sposobnosti i vještina te razumijevanje naučenog kroz smislene i uzajamno integrirane
aktivnosti unutar jedinstvenog logičkog konteksta. Novine se očituju i u postizanju valorizacije i
unaprjeđenja svih njegovih sastavnica, usuglašavanju i standardizaciji nastavnih ciljeva te
osiguravanju njihove provedbe kroz rad svih učitelja.
Osnovna škola Bogumila Tonija školskim kurikulumom utvrđuje primarno
dugoročni i kratkoročni plan i program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, a
sekundarno i ostale oblike nastave – dodatnu i dopunsku nastavu te nastavu izbornih
predmeta, ali i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema
smjernicama Hrvatskog obrazovnog nacionalnog standarda.
Školski kurikulum utvrđuje:
aktivnost, program, projekt
ciljeve aktivnosti, programa, projekta
namjenu aktivnosti, programa, projekta
način realizacije aktivnosti, programa, projekta
vremenik aktivnosti, programa, projekta
detaljan troškovnik aktivnosti, programa, projekta
način vrjednovanja aktivnosti
način korištenja rezultata vrjednovanja aktivnosti.
Ciljevi i zadaće školskog kurikuluma jesu:
osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o sebi i
drugima;
poticati i kontinuirano unaprjeđivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i
duhovni razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima;
stvoriti uvjete da svako dijete uči i bude uspješno;
osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju;
pripremiti učenike za mogućnost iskušenja koja ih čekaju u životu;
poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka;
uključivanje obitelji i zajednice u proces poučavanja i učenja;
pozitivno školsko ozračje kojemu je zadaća prilagođavanje različitim potrebama učenika,
ono sadrži sve odgojne elemente koji odražavaju samostalnost, kooperativno učenje,
interakciju s materijalima, rad u grupi, paru i individualno, a uključuje i brigu o estetskom
uređenju prostora unutar i izvan škole.
3
1. PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI
Osnovna škola Bogumila Tonija
Adresa: Ivana Perkovca 90
Broj i naziv pošte: 10 430 Samobor
Županija:Zagrebačka
Broj tel.: 3360-151; Broj faxa: 3365-976
E-mail: [email protected]
Upis u sudski registar:US - 57 / 72 - 2 i US 143 / 79, Okružni privredni sud u Zagrebu
Ravnateljica škole: Milena Kolarec, prof.
Zamjenica ravnateljice:
Pedagoginja škole: Bernardica Horvat Petravić, prof.
Psihologinja škole: Jasmina Vizler Zorko, prof.
Logopedinja škole: Maja Njegovan, prof.
Knjižničarke škole: Sandra Rimac, prof./dipl.bibl.
Nevenka Fresl, dipl.bibl.
Broj područnih odjela (škola): 2- PŠ Farkaševac i PŠ Mirnovec
Voditeljice područnih razrednih odjela: učiteljice Maja Mataušić Hrkać i Maja Šikić
Tajnica škole: Ljiljana Hrvoj
Računovotkinja škole: Ljiljana Mihelić
Blagajnica škole: Ljiljana Šikac
Predsjednik Školskog odbora: Vjekoslav Jakopec, prof.
4
1.1 BROJ UČITELJA:
MATIČNA
ŠKOLA
UČITELJI:
PODRUČNA
ŠKOLA
FARKAŠEVAC
PODRUČNA
ŠKOLA
MIRNOVEC
UKUPAN
BROJ:
UČITELJI
RAZREDNE
NASTAVE:
16
6
4
26
UČITELJI
PREDMETNE
NASTAVE:
47
-
-
47
STRUČNI
SURADNICI:
6
-
-
6
69
6
4
79
UKUPNO:
1.2 BROJ UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA:
OŠ BOGUMILA TONIJA
Razredni odjeli
Broj učenika
Broj razrednih odjela
I.- IV. razreda
548
26
V.-VIII. razreda
533
24
UKUPNO
1081
50
MATIČNA ŠKOLA
Razredni odjeli
Broj učenika
Broj razrednih odjela
I.- IV. razreda
392
16
V.-VIII. razreda
533
24
UKUPNO
925
40
PODRUČNA ŠKOLA
FARKAŠEVAC
Razredni odjeli
Broj učenika
Broj razrednih odjela
I.- IV. razreda
91
6
UKUPNO
91
6
PODRUČNA ŠKOLA
MIRNOVEC
Razredni odjeli
Broj učenika
Broj razrednih odjela
I.- IV. razreda
65
4
UKUPNO
65
4
5
2. UVJETI RADA
2.1. Podaci o školskom području
Odlukom o mreži osnovnih škola Ministarstva kulture i prosvjete i Ureda Zagrebačke
županije za prosvjetu i kulturu školsko područje obuhvaća grad Samobor, dio Samobora
desno od granice koja prolazi Giznikom, Perkovčevom ulicom do Zagrebačke ulice,
Zagrebačkom ulicom i Hrastinskom cestom,a unutar kojeg su naselja:
Velika Rakovica s ulicama,
Mala Rakovica s ulicama,
Kladje i ulice unutar njega,
Farkaševac,
Hrastina i
Domaslovec.
Školsko područje raspršeno je na području oko 5 km, ali je veoma dobro povezano javnim
prijevozom u odnosu na područne odjele i samu matičnu školu.
2.2. Prostorni uvjeti
2.2.1. Unutrašnji školski prostor
Gradnja školskog prostora završena je 1969. godine. Prostor je naknadno dograđivan
1977. Godine sa šest novih učionica, 1983. izgrađene su nove zgrade područnih odjela
Farkaševca i Mirnovca, a 1988. godine sportska dvorana u centralnom odjelu. Godine 1992.
završeni su i svi sportski objekti na vanjskim površinama.
Zahvaljujući dobrom održavanju, kao i izgrađenom novom školskom prostoru, matična škola
s područnim odjelima u veoma je dobrom stanju.
Matična škola ima sljedeće učionice i kabinete:
osam učionica razredne nastave,
četrnaest učionica predmetne nastave,
kabinet i učionicu likovne kulture,
kabinet i učionicu glazbene kulture,
kabinet i dvije učionice hrvatskog jezika,
kabinet i učionicu stranih jezika,
kabinet i učionicu biologije,
kabinet i učionicu kemije i fizike
kabinet i dvije učionice matematike
kabinet i dvije učionice informatike,
učionicu tehničke kulture, povijesti i geografije
školsku knjižicu,
šest svlačionica, tri kabineta i tri sportske dvorane za TZK,
prostorije produženog boravka.
Ostali radni i drugi prostori:
kuhinja i blagovaonica,
zbornica,
uredi ravnateljice, pedagoginje, psihologinje, logopedinje,
tajnice, računovotkinje i blagajnice,
arhiv,
sanitarni čvorovi posebno za učenike, a posebno za radnike
škole.
Opremljenost škole zadovoljavajuća je. Nedostaje nekoliko školskih ploča i nešto
školskog namještaja koji je u derutnom stanju, kao i nekoliko audiovizualnih pomagala.
6
Tijekom prošle godine obnovljeni su sanitarni čvorovi, te je nabavljeno i uređeno novo
postrojenje u kotlovnici matične škole. Obnovljen je pod u trima učionica, te su opremljenje
potrebnim namještajem i audiovizualnim pomagalima. Izvršeni su preduvjeti za prelazak
predmetne nastave na e-dnevnike, te se znatno uložilo u nadogradnju računala u
informatičkim učionicama kako bi se mogla izvoditi nastava na novim programima. U tijeku
školske godine realizirao se plan uređenja okoliša što je rezultiralo nagradom na izboru za
najljepše uređene okoliše matičnih i područnih škola Grada Samobora. Matična škola
osvojila je prvo mjesto, dok je u kategoriji područnih škola, drugo mjesto osvojila škola u
Mirnovcu.
Područna škola Farkaševac prostorno sadrži:
3 učionice, malu zbornicu, kuhinju, blagavaonicu i sanitarni čvor te dvorišni školski prostor.
Područna škola Mirnovec prostorno sadrži:
2 učionice, malu zbornicu, kuhinju, blagavaonicu i sanitarni čvor te dvorišni školski prostor.
2.2.2. Plan obnove matične škole i područnih odjela
Ovu školsku godinu započeli smo uvođenjem bežičnog interneta u cijeloj školi, računalima i
projektorima u svakoj učionici te e-dnevnicima 1. - 8. razreda u matičnoj školi. Na istočnoj
strani matične škole obnovljena je fasada, stolarija te je nabavljeno novo postrojenje u
kotlovnici. U ovoj školskoj godini planiramo rekonstrukciju krovišta u PŠ Farkaševac.
Slika 3. Obnovljeno pročelje područne škole Farkaševac
2.2.3. Stanje školskog okoliša
NAZIV POVRŠINE
VELIČINA
OCJENA STANJA
1.
Ukupne zelene i ostale površine
19 658 m
zadovoljava
2.
Zelene površine sportskog parka
14 417 m
zadovoljava
3.
Asfaltne površine - igrališta
1 536 m
zadovoljava
4.
Površine prekrivene tenisitom
2 796 m
zadovoljava
5.
Parkirališta - asfalt
909 m
zadovoljava
7
3. ORGANIZACIJA RADA
3.1. KALENDAR RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2014./2015. GODINU
Školska godina počinje 1. rujna 2014. godine, a završava 31. kolovoza 2015. godine.
Nastavna godina počinje 8. rujna 2014. godine i završava 16. lipnja 2015.godine.
Nastava će se u školskoj godini 2014./2015. realizirati u dva obrazovna razdoblja.
Prvo obrazovno razdoblje počinje 8.9.2014., a završava 23.12.2014. godine.
Drugo obrazovno razdoblje počinje 12.1.2015., a završava 16.6.2015. godine.
Tijekom školske godine osnovna je škola obvezna ostvariti najmanje 175 nastavnih radnih
dana u petodnevnom nastavnom radnom tjednu.
Raspored učeničkih odmora:
zimski odmor učenika počinje 24.12.2014. i završava 9.1.2015. godine,
proljetni odmor učenika počinje 30.3.2015. godine i završava 3.4.2015. godine,
ljetni odmor učenika počinje 17.6.2015. godine i završava 31.8.2015. godine.
3.2. ORGANIZACIJA NASTAVE
Ove školske godine školu pohađa 1081 učenika raspoređenih u 50 razrednih odjela,
26 odjela razredne nastave i 24 razredna odjela predmetne nastave. Škola ima organiziran
produženi boravak u 1., 2. i 3. razredu. Cjelodnevne nastave i međusmjene nema.
Nastava se odvija u 2 smjene. Prva smjena počinje u 8 sati, a druga smjena u 14 sati (1. i 2.
smjena svakog tjedna mijenjaju turnus). Početak nastave mijenja se nakon završenog
radnog tjedna, tj. suprotan je početku nastave u prvom tjednu. Učenici 1., 2. i 3. razreda
počinju nastavni dan u 13:10 h.
Nastavni sati u prije podnevnoj i u poslijepodnevnoj smjeni traje 45 minuta, nakon svakog je
sata mali odmor u trajanju od 5 minuta, a nakon drugog nastavnog sata veliki je odmor u
trajanju od 15 minuta. Za vrijeme velikog odmora učenici mogu izlaziti izvan škole po obrok i
na svjež zrak.
Raspored sati organizira satničarka Maja Begović, prof. prema predviđenom fondu sati za
razrednu i predmetnu nastavu, u suradnji s učiteljima, shodno prostornim kapacitetima za
odvijanje nastave. Voditeljica obiju smjena je Ismeta Čerkez, prof.
Produženi boravak odvija se u 3 grupe (kombinirane su skupine 1., 2. i 3. razreda). Rad
produženog boravka organiziran je u dvjema smjenama.
Dežurstva učitelja koji rade u Produženom boravku organizirana su od 7 do 17 sati, što
podrazumijeva organiziran program rada. Radi se tijekom cijele školske godine, svih pet
dana u tjednu, osim nenastavnih dana kada zbog blagdana ili praznika nema nastave, što
podrazumijeva neradne dane i za boravak.
U svakoj smjeni crvenog turnusa i plavog turnusa rade po dvije učiteljice.
8
3.3. DEŽURSTVO NA PORTI I U ŠKOLI
Na hodnicima prije nastave, za vrijeme malog i velikog odmora učenika do odlaska
učenika iz škole dežuraju svi učitelji prema rasporedu dežurstava, o čemu se vodi evidencija.
Evidencijski list, odnosno njegove sastavnice, bilježe se u bilježnicu dežurnih učenika koju
svakodnevno popunjava glavni dežurni učitelj u svakoj smjeni, ali i ostali dežurni učitelji,
unoseći sve pravilnosti i nepravilnosti tijekom dana. Na porti dežuraju učenici 6. (uključuju se
u II. polugodištu), 7. i 8. razreda prema godišnjem rasporedu dežurstava, naizmjence, svaki
dan po 3 učenika (2 na velikoj i 1 na maloj porti) svaki u svojoj smjeni.
Dužnost dežurnih učenika jest da vode računa o rasporedu zvonjenja na početku i na
kraju nastavnog sata, potom da ne puštaju učenike koji ne pohađaju našu školu ili su iz
suprotne smjene. Dužnost im je i evidentirati sve ulaske stranaka u školu, uz dobrodošlicu i
pomoć (upućivanje u radne prostorije ili pomoć pri pronalaženju nekog učitelja, stručnog
suradnika, ravnateljice, tajništva, računovodstva, blagajne i sl.) Osim toga, dužnost im je
raznositi i čitati obavijesti, provjeravati zaključanost kabina te ispunjavati svaki zadatak koji
im postave učitelji, stručni suradnici i ravnateljica. Također su se dužni pristojno ponašati i
voditi računa o poštivanju Kućnog reda, Statuta škole i Etičkog kodeksa, kao i Kriterija
vladanja te su dužni bilježiti sve nepravilnosti u bilježnicu dežurnih učenika.
3.4. PREHRANA UČENIKA
Škola je u mogućnosti osigurati učenicima topli obrok. U školi mliječni obrok uzima ukupno
oko 500 učenika. Ukupno oko 80 učenika iz produženog boravka ima osiguran ručak i užinu.
3.5 SURADNJA S LOKALNOM ZAJEDNICOM
GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA SAMOBORA, Trg kralja Tomislava 5; Upravni odjel za
društvene djelatnosti: imovinsko-pravni odnosi, uređivanje školskog okoliša, uređivanje i
sanacija unutarnjeg prostora škole
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR, Petra Preradovića 25; briga o učenicima koji
žive u ugrožavajućim socioemocionalnim uvjetima i o onima koji su zbog drugih razloga
rizični za razvoj društveno neprihvatljivih ponašanja.
UDRUGA NOVA BUDUĆNOST- zbrinjavanje djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi izvan
vlastite obitelji,na lokacijama Stjepana Držislava 5 i Mirnovečka cesta 23; djeca/učenici
polaznici naše škole.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SLUŽBA ZA ŠKOLSKU I
SVEUČILIŠNU MEDICINU, Gajeva 37, Samobor: briga o zdravlju učenika, briga o
učenicima s posebnim potrebama, prevencija DNP – dr. med. Đurđica Gašpar.
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA - SAMOBOR,Trg kralja Tomislava 6; provedba
nacionalnih programa: sigurnost cestovnog prometa i suzbijanje zloporabe opojnih droga,
čuvanje sigurnosti djelatnika i učenika škole i šk. imovine – kontakt policajac S. Fadljević.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR, Trg Matice hrvatske 3: kulturna i društvena
djelatnost (kazališne i kinopredstave) te razvoj neakademskih kompetencija učenika
(izložbe, predstave, sajmovi, radionice za djecu).
GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR, Miroslava Krleže 9: održavanje satova lektire,
sudjelovanje u raznim natjecateljskim izložbama.
UDRUGA HVIDRA SAMOBOR I SV.NEDJELJA, Trg Matice hrvatske 5: njegovanje tekovina
Domovinskog rata.
ŽUPNI URED sv. Anastazije, Sv. Ane 2, Samobor: obilježavanje Dana kruha, božićni
blagoslov Škole, obilježavanje Dana župe, primanje sakramenata (Sveta pričest i Sveta
potvrda), vjerski odgoj i kultura.
SAMOBOR-TURIST d.o.o., Ferde Livadića 1: autobusni prijevoznik za prijevoz i realizaciju
gotovo svih izvanškolskih aktivnosti.
SPORTSKI KLUB SAMOBOR „LOB“: navedeni su u tablici INA u nastavku školskog
kurikuluma
9
4. ORGANIZACIJA RADA ZA UČENIKE S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM
POTREBAMA, POREMEĆAJEM U PONAŠANJU I SVE POTREBITE UČENIKE
Učiteljsko vijeće protekle je školske godine prošlo edukaciju izrade individualiziranog i
prilagođenog programa kojom su učitelji unaprijedili kompetencije za prepoznavanje i
individualizaciju pristupa, kao i izradu prilagođenih programa za učenike s raznim posebnim
potrebama. Cilj je svake edukacije senzibiliziranost učitelja za potrebe učenika s posebnim
potrebama u želji za kvalitetnijom individualizacijom nastave i vrjednovanja, te stjecanje viših
akademskih i socioemocionalnih postignuća tih učenika.
4.1.
Učenici koji imaju individualizirani pristup
U ovoj školskoj godini 2014./15. s individualiziranim pristupom nastavu pohađa trideset i
četiri učenika. Sedam učenika u trećem, četiri učenika u četvrtom, sedam učenika u petom, četiri
učenika u šestom, četiri u sedmom i osam učenika u osmom razredu. Postoji još identificiranih
učenika kojima se preporučuje obrada, nakon koje će biti određen odgovarajući program.
4.2.
Učenici koji imaju prilagođen program
Na osnovi praćenja rezultata odgoja i obrazovanja i utvrđivanja psihofizičkog statusa dvadeset
učenika upućeno je na opservaciju i na temelju rješenja rade po prilagođenom programu.
Rješenja o radu po prilagođenom programu dobilo je: jedan učenik trećeg razreda, pet učenika
četvrtog razreda, dva učenika petog razreda, dva učenika šestog, sedam učenika sedmog i tri
učenika osmog razreda. Sudionici u ostvarivanju prilagođenog programa u našoj su školi predmetni
učitelji u suradnji sa školskim logopedinjom, pri čemu se postupci individualiziraju ovisno o
osobinama svakog učenika. Učenici s posebnim obrazovnim potrebama sustavno su obuhvaćeni
edukacijsko-rehabilitacijskim radom logopedinje i ostalih članova stručnog tima tijekom školske
godine. Nakon obrade, na koju su upućeni određeni učenici, očekujemo još jednog učenika za
prilagođeni i dvoje za individualizirani program.
4.3.
Školovanje učenika sa senzornim i motoričkim oštećenjima
U područnoj školi Farkaševac jedna je učenica s motoričkim oštećenjima u četvrtom razredu
i ona će se školovati po prilagođenom programu uz pomoćnika u nastavi. Pomoćnika u nastavi
ima i jedan učenik četvrtog razreda u matičnoj školi.
4.4.
Rad s učenicima s poremećajima u ponašanju
Dio učenika s poremećajima u ponašanju, s kojima je u pravilu povezan i školski
neuspjeh, uključen je u psihološki i pedagoški tretman kod psihologinje i pedagoginje škole.
Neposredan rad organiziran je individualno i grupno te se radi na savladavanju nastavnog
gradiva i razvijanju radnih navika, korekciji društveno neprihvatljivih ponašanja i učenju socijalnih
vještina te usvajanju prihvatljivih i korisnih načina ispunjavanja slobodnog vremena (sportske
aktivnosti).
Opažljivi rezultati restitucije s učenicima uključenima u pojačano praćenje psihoemocionalnog stanja, učenja i poštivanja kućnog reda, kao i suradnja s Psihijatrijskom bolnicom
za djecu i mladež, Zagreb te Centrom za socijalnu skrb, polučuju dobre rezultate i može se
zaključiti da su u potpunosti ispunjeni svi ciljevi takvog tretmana učenika s poremećajima u
ponašanju.
4.5.
Nastava u kući
U OŠ Bogumila Tonija jedan učenik pohađa nastavu u kući zbog zdravstvenih teškoća. Učenik
ide u peti razred.
4.6.
Pomoćnik u nastavi
U područnoj školi Farkaševec za grupu učenika drugih razreda i jednog učenika četvrtog razreda,
te za jednog učenika matične škole osigurana su 3 pomoćnika u nastavi financirana od strane
grada.
10
5. SPECIFIČNOSTI ŠKOLE
5.1. ČIME SE MOŽEMO POHVALITI?
Samobor se može pohvaliti da pripada među ona hrvatska mjesta koja su se
među prvima pobrinula za obrazovanje svoje djece (bilo je to već u 16. st.). Tako
školstvo u Samoboru ima dugu tradiciju, a jedan od učitelja koji je ostavio značajan trag
u Samoboru bio je Bogumil Toni. Ime toga samoborskog učitelja, dječjeg pisca i pjesnika,
koji se isticao i u radu na unaprjeđenju hrvatskoga vatrogastva, naša škola s ponosom
nosi.
Škola smo kao i svaka druga. Dani teku uobičajeno – redovito odvijanje nastave
ponekad se prekida različitim priredbama, integriranim i projektnim danima, odlascima na
terensku nastavu, susretima s poznatim i manje poznatim osobama... Na početku
školske godine dočekujemo nove prvašiće, na kraju se opraštamo od još jedne
generacije osmaša. Tako je i u drugim školama. Ipak, neke posebnosti postoje, jer svaka
je škola dio šire društvene zajednice u kojoj djeluje i dio njezina djelovanja povezan je s
njom.
Čime se ponosimo –
od 138 nagrađenih samoborskih osnovnoškolca, naša su 123 učenika
Uspjesi naših učenika i njihovih mentora u protekloj školskoj godini učinili su ponosnim
ne samo sve nas u školi, nego i cijeli samoborski kraj i Zagrebačku županiju.
5.1.1. Sportski uspjesi naših učenika
Državne prvakinje u judu su učenice: Marta Pisk, Matea Garašić, Martina Greblički, Ema
Perković, Marija Lindić, Lucija Nakata, Helena Vuković i Lorena Štengl. Mentorica im je
profesorica Ismeta Čerkez.
Državni prvaci u atletici u kategoriji učenika petog i šestog razreda jesu učenici: Marko
Bišćan, Lukas Zovko, Matej Šoić, Lyon Nenadić, Noa Žuvela, Lacković Božidar, Jurica
Štibuhar, Filip Ćelepirović, Ivan Orešković, Antonijo Oršuš, Borna Sever i Lovro Kufrin.
Mentor im je profesor Zoran Rajčević.
Ana Fresl, Stela Petrušić, Ema Vukadin, Roberta Lindić, Anja Skendrović, Emanuela
Mažar, Arianna Dukić, Darija Razum, Lucija Milaković, Marta Hrkalović, Tina Šmid, Petra
Jelenić i Sara Gojšić osvojile su 4. mjesto na državnom atletskom natjecanju za učenice
sedmog i osmog razreda. Mentorica im je profesorica Ismeta Čerkez.
Borna Ivošević, Marcel Škalec, Moran Čerkez, Martin Kotarski, Ivan Ištuk, Ivan Lindić,
Ivan Franjko, Martin Franjko, Antonio Hrkec i Marin Sirovica osvojili su 4. mjesto na
državnom natjecanju iz juda. Mentor im je profesor Zoran Rajčević.
Na državnom natjecanju u atletici za učenike sedmog i osmog razreda, učenici Patrik
Pavlin, Borna Antonio Kupres, Tin Katavić, Karlo Kižlin, Borna Markušić, Hrvoje Garašić,
Hrvoje Belak, Matej Golubić, Fran Barišić, Josip Voloder, Borna Ivošević, Bruno Frkin,
Oliver Franičević, Marcel Škalec, Bruno Roso i Petar Poljak osvojili su 6. mjesto.
Učenicima je mentor profesor Milan Jelenić.
11
Bruno Roso, Matija Roso, Marko Barišić, Matej Golubić, Hrvoje Garašić i Borna Markušić
osvojili su 6. mjesto u krosu, pod vodstvom profesora Zorana Rajčevića.
Borna Markušić, Hrvoje Garašić, Josip Voloder, Fran Barišić, Noa Šeler, David Kalingar,
Moran Čerkez, Bruno Roso i Lukas Zovko bili su 13. na državnom natjecanju iz plivanja,
a mentor im je profesor Zoran Rajčević.
Nogometna ekipa, koju su činili učenici Roko Klemenčić, Fran Barišić, Borna Markušić,
Mario Biletić, Bartol Markušić, Josip Voloder, Matej Golubić, Karlo Kižlin, Hrvoje Belak i
Hrvoje Garašić, osvojila je 2. mjesto na poluzavršnoj državnoj razini. Učenike je vodio
profesor Zoran Rajčević.
Odbojkaši, Borna Markušić, Mario Biletić, Matej Golubić, Josip Voloder, Bartol Markušić,
Fran Barišić, Hrvoje Garašić, Hrvoje Belak, Oliver Franičević, Dominik Bedeniković, Tin
Katavić i Mihael Klemenčić, pod vodstvom profesora Zorana Rajčevića, osvojili su 2.
mjesto na županijskoj razini.
Na županijskom natjecanju u badmintonu drugo su mjesto osvojili Borna Markušić, Bartol
Markušić i Nikola Bašić. Učenike je vodio profesor Zoran Rajčević.
Na županijskom natjecanju u tenisu sudjelovali su Borna Markušić i Nikola Bašić, a
mentor im je bio profesor Zoran Rajčević. Tamo je za našu školu osigurali 1. mjesto.
Na gradskoj razini natjecanja u šahu sudjelovali su Danijel Vojak, Oliver Franičević, Luka
Japec, Roko Balen, Gabrijel Vlašiček i Kristijan Crnić. Učenici su osvojili 2. mjesto.
5.1.2. Likovni uspjesi naših učenika
Likovnjaci naše škole, vođeni profesoricama Nevenkom Miklenić i Ružom Barbarić Librić,
poznati su diljem naše domovine. I ove su godine bili izuzetno vrijedni i ostavili trag na
mnogim izložama i smotrama.
Na općinskoj razini sudjelovali su na manifestacijama:
„Životinje“ - izložba fotografija Fotografske grupe, postavljena u prostoru POU Samobor,
u studenim i prosincu 2013. godine. Voditeljica učenicima bila je profesorica Nevenka
Miklenić.
Samoborski muzej ugostio je Noć muzeja, čija je ovogodišnja tema bila „Secesija u
Samoboru“. Naši su učenici s profesoricama Nevenkom Miklenić i Ružom Barbarić
Librić izložili keramiku, grafike, kaširane šešire i lepeze.
U sklopu ovogodišnjeg Fašnika, Dječja knjižnica izložila je „Maske“, radove nastale pod
kreativnim okom profesorice Ruže Barbarić Librić. Učenici 7. d su sa svojom
razrednicom, profesoricom Nevenkom Miklenić, nastupali na Dječjem fašniku s temom
„Oluja i poplava“.
Na Proljetnom su sajmu, u travnju, vođeni profesoricama Nevenkom Miklenić i Ružom
Barbarić Librić, učenici izložili svoje keramičke i grafičke radove.
U svibnju je u organizaciji KUIS-a postavljena izložba „Samobor u objektivu - kulturna
baština i znamenitosti“, na kojoj su izložene i fotografije naše Fotografske grupe, koju
vodi profesorica Nevenka Miklenić.
„Crno bijeli svijet“ izložba je fotograma učenika osnovnih škola, čiju je izradu organizirao
Foto klub Oko Samobora. U projektu je sudjelovala i naša Fotografska grupa, s
profesoricom Nevenkom Miklenić. Ova je izuzetno zanimljiva izložba bila postavljena u
prostoru POU Samobor, tijekom lipnja.
12
U lipnju je postavljena i izložba „Boje života“, koju je organizirala Zaklada Zlatko i Vesna
Prica. Profesorice Nevenka Miklenić i Ruža Barbarić Librić vodile su učenike koji su
izložili svoje slike, grafike, skulpture i reljefe.
Od županijskih smotri, učenici su posjetili:
Dan Učeničkih zadruga Zagrebačke županije, u Velikoj Gorici, u listopadu 2013. godine.
Na Božićnu izložbu UZ u Uredima uprave Zagrebačke županije u Zagrebu, u prosincu
2013. godine, učenike je vodila profesorica Ruža Barbarić Librić.
Uskršnju izložbu UZ u Uredima uprave Zagrebačke županije u Zagrebu, u travnju,
posjetili su učenici s profesoricom Nevenkom Miklenić.
Županijska smotra Učeničkih zadruga, upriličena je u svibnju.
Županijski „LIK 14“ je natjecanje iz Likovne kulture, koje je upriličeno u ožujku, na kojem
je rad našeg učenika kandidiran za državno natjecanje. Učeniku je mentorica profesorica
Ruža Barbarić Librić.
Od međužupanijskih smotri i natječaja učenici su posjetili „Kalendar 2014.“, u organizaciji
DZRNS, na kojem su izložena i dva rada naših učenica, čije su mentorice profesorice
Nevenka Miklneić i Ruža Barbarić Librić.
Na izložbi fotografija učenika samoborskih škola „Životinje“, sudjelovali su i naši učenici s
profesoricom Nevenkom Miklenić.
Izložbe i smotre na državnoj razini:
„Emocije“ je naziv izložbe fotografija na kojoj su bili izloženi i radovi naših učenika, čija je
mentorica bila profesorica Nevenka Miklenić.
5.1.3. Literarni uspjesi naših učenika
Literarna grupa prisutna je već dugo godina u našoj školi.
Samozatajni budući lirici ove su školske godine sudjelovali na pet književnih natječaja i
smotri i na svakoj je njihov rad prepoznat i priznat.
Na 3. susretu hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva »Stjepan Kranjčić«, za koji je
pristiglo 249 književnih radova s područja cijele Republike Hrvatske, nagrađene su naše
učenice Dora Šimunec i Vanessa Žižak.
„Zvončare i maškare“ organizirala je Udruga za kulturu „Ča?“, a nagrađene su učenice:
Emma Jaić Krasnik, Lucija Kalica, Lucija Škiljan, Nika Mogulić i Dorotea Tomašinec.
Na ovogodišnjem Lidranu radovi Lovre Rimca i Vanesse Žižak prošli su na županijsku
razinu. Rad Vanesse Žižak predložen je za državnu razinu. Ovo je već treća uzastopna
godina u kojoj su literarni radovi naših učenika u poluzavršnici ove priznate smotre.
Na inicijativu zaklade „Luka Ritz“, uz podršku MZOS i AZOO, organizirana je manifestacija
„Glazbom protiv nasilja među djecom i mladima“, na kojoj je nagrađen rad naše učenice
Lucije Škiljan.
„Pisanje i knjižne čari“ literarna je smotra na kojoj smo drugu godinu zaredom osvojili
nagrade. Od pristiglih 187 radova, naša su četiri rada nagrađena. To su tekstovi učenika
Darija Marjanovića, Lovre Rimca i Kristine Kupres, kojoj su nagrađena dva rada.
13
Slika 4. Mali zbor „Sunčeve zrake“ i voditeljica Mirta Stublić, prof.
Slika 5. Priredba u samoborskom kinu za nagrađene učenike i njihove mentore
14
5.1.4. DRŽAVNA NATJECANJA - školska godina 2013./2014.
Redni
broj
1.
2.
Predmet
Ime i prezime
Mentora - prof.
Ime i prezime
učenika
Razredni
odjel
Mirta Bujan
Tomislav Jurić
Lucija Štibuhar
Mihael Prišlin
Lovro Rimac
Lara Ledinski
Paola Drenški
Stjepan Burić
Mihovil Dubić
Martina Slakoper
7.d
7.d
7.d
7.d
7.f
5.c
5.c
7.d
7.d
7.d
Plasman
LIDRANO
Tatjana Mesiček
LIKOVNA
KULTURA
Ruža Barbarić Librić
Korina Milošević
Mekinjić
5.d
Snježana Horvatić
Petra Barbarić
Jakov Ljubičić
Ema Volar
6.c
5.d
5.e
1.
2.
4.
Ivana Matić
Sven Hrastić
Fabijan Čakanić
7.f
8. b
2.
2.
Klara Botić
Ema Župančić
Tara Husta Hrvol
Lara Krvavica
Dalija Kahlina
Franka Popov
Iva Popović
Leona Fabek
Julia Sophie Irgo
Tara Bartaković
Barbara Jelić
Lara Cekuš
Vita Hrastić
Marija Bradač
Elin Julia Mrakužić
Laura Ladavac
Ivona Zorić
Ana-Maria Klasan
Nika Volar
Luciana Guštin
Lukas Librić
Ivana Jerković
Mia Franceković
Matea Rožić
Nadja Petrić Glavaš
Ema Volar
Petra Razum
Katarina Vilić
1.a
1.a
1.c
2.a
2.b
2.c
2.c
2.c
2.d
2.d
3.a
3.a
3.b
4.a
4.a
4.b
4.b
4.b
5.b
5.b
5.b
5.c
5.e
5.e
5.e
5.e
ASTRONOMIJA
3.
Mirta Stublić
4.
GLAZBENA
KULTURA
Zborovi
2.
srebrna
plaketa
15
5.
INFORMATIKA
Karmen Tonšetić
Fabijan Bošnjak
7. b
9.
6.
MATEMATIKA
Ana Heraković
Maja Begović
Janko Burica
7.b
9.
7.
FIZIKA
Ivana Matić
Daniel Vojak
8.e
8.
8.
BIOLOGIJA
ISTRAŽIVAČKI
RAD
Nataša Kletečki
Fabijan Čakanić
8.b
2.
Damjan Korak
5.1.5. DRŽAVNA SPORTSKA NATJECANJA
9.
JUDO
10.
ATLETIKA
Ismeta Čerkez
Zoran Rajčević
Marta Pisk
Matea Garašić
Martina Greblički
Ema Perković
Marija Lindić
Lucija Nakata
Helena Vuković
Lorena Štengl
5.f
5.d
7.d
5.f
6.b
5.b
7.e
7.e
Marko Bišćan
Lukas Zovko
Matej Šoić
Lyon Nenadić
Noa Žuvela
Božidar Lacković
Jurica Štibuhar
Filip Ćelepirović
Ivan Orešković
Antonijo Oršuš
Borna Sever
Lovro Kufrin
6.a
6.e
6.a
6.d
6.b
6.d
6.b
6.b
6.f
6.b
6.c
4.a
1.
1.
16
11.
12.
13.
14.
15.
ATLETIKA
JUDO
KROS
PLIVANJE
ATLETIKA
Ana Fresl
Stela Petrušić
Ema Vukadin
Roberta Lindić
Anja Skendrović
Emanuela Mažar
Adrianna Dukić
Darija Razum
Lucija Milaković
Marta Hrkalović
Tina Šmid
Petra Jelenić
Sara Gojšić
7.d
7.b
6.f
8.d
7.e
7.d
7.b
7.b
7.d
6.d
7.c
7.b
7.d
Borna Ivošević
Marcel Škalec
Moran Čerkez
Martin Kotarski
Ivan Ištuk
Fran Lindić
Ivan Franjko
Antonio Hrkec
Marin Sirovica
7.e
8.d
6.a
6.a
5.e
7.c
4.a
4.a
4.a
Zoran Rajčević
Bruno Roso
Roso Matija
Marko Barišić
Matej Golubić
Hrvoje Garašić
Borna Markušić
8.a
8.d
8.c
8.c
8.f
8.a
Zoran Rajčević
Borna Markušić
Hrvoje Garašić
Josip Voloder
Fran Barišić
Noa Šeler
David Kalingar
Moran Čerkez
Bruno Roso
Lukas Zovko
8.a
8.f
8.c
8.c
6.a
7.b
6.a
8.a
6.e
7.c
8.c
Milan Jelenić
Patrik Pavlin
Borna Antonio
Kupres
Tin Katavić
Karlo Kižlin
Borna Markušić
Hrvoje Garašić
Hrvoje Belak
Matej Golubić
Fran Barišić
Josip Voloder
Borna Ivošević
Bruno Frkin
Oliver Franičević
Marcel Škalec
Bruno Roso
Petar Poljak
Ismeta Čerkez
Zoran Rajčević
8.f
8.c
8.a
8.f
8.f
8.c
8.c
8.c
7.e
8.d
8.f
8.d
8.a
8.b
4.
4.
6.
13.
6.
17
5.1.6. Udomaćili smo 190. izdanje Lino višebojca
Lino višebojac pokrenut je na inicijativu legendarnog kapetana Vatrenih Zvonimira Bobana u
školskoj godini 2006./07. U svakoj školskoj godini održava se po 24 natjecanja u osnovnim
školama te jedno finalno natjecanje na kojemu se okupljaju pobjednici sa školskih natjecanja.
Pobjednici Lino višebojca uz pehar dobivaju i mogućnost odabira sportskog događanja u
svijetu kojemu žele prisustvovati.
Naša je škola prvi put udomaćila ovu manifestaciju 2007. godine, kada smo ugostili
Zvonimira Bobana i Dubravka Šimenca. Istu smo čast dobili 3. travnja. Ove je godine
program vodio Roberto Anić, a gosti Josip Pavić, golman vaterpolo reprezentacije,
rukometaši Zlatko Horvat i Stipe Mandalić i Boris Dvoršak, trener RK Zagreb, izazvali su
opće oduševljenje u prepunoj dvorani.
Slika 6. Ravnateljica i profesori TZK-a s gostima
Manifestacija je započela u podne. Navijačku je atmosferu podigla i naša ravnateljica Milena
Kolarec, pohvalivši dosadašnje sjajne rezultate koje su ostvarili naši učenici na županijskim i
državnim natjecanjima i poželjevši sreću svim sudionicima.
Slika 7. Ples boravkaša i učenika 2.c razreda
Slika 8. Navijači na tribinama
Stotine su navijača jednoglasno pjevali navijačke pjesme i zdušno navijali, obojani navijačkim
bojama i opskrbljeni navijačkim rekvizitima. Atmosfera je bila baš poput onih na važnim
nacionalnim utakmicama.
18
Nošeni podrškom s tribina, odabrani su se učenici natjecali u nekoliko sportskih disciplina, a
pobjedu su odnijeli učenici šestog i sedmog razreda. Uz natjecateljski dio, učenici su
pokazali svoja znanja i vještine u nogometu, košarci, rukometu i skoku u dalj. Posebno je
uzbudljivo bilo potezanje užeta, kako između učenika razredne nastave, tako i među
učenicima predmetne nastave.
Slika 9. Natjecanje učenika
Vrhunac manifestacije svakako je bio proglašenje najboljih učenika koji će sudjelovati na
završnom okupljanju za sve pobjednike školskih natjecanja. Na pobjedničko su se postolje s
peharom u rukama popeli Nika Radek, učenica 6. f i Filip Ćelepirović, učenik 6. b razreda.
Najboljom navijačicom proglašena je Karolina Dragoša, učenica 5. e razreda, a 4. m razred
proglašen je najboljom navijačkom skupinom.
Bila je to sjajna manifestacija, koja je ujedinila cijelu školu: od organizacijskog dijela u kojem
su sudjelovali ravnateljica, profesori TZK, učitelji razredne nastave i profesori predmetne
nastave, do izvedbenog dijela, koji je okrunjen sjajnim nastupima naših natjecatelja i jednako
sjajnom podrškom navijača.
Nakon dvoranskog dijela uslijedila je novinarska konferencija koju su naši mali i veliki
novinari organizirali u prostoru knjižnice.
Slika 10. Novinarska konferencija
Gosti su bili obasuti duhovitim, ali i zadivljeni britkim pitanjima i informacijama kojima su
baratali buduće izvjestiteljske nade. Gosti su odgovarali na pitanja o svojim sportskim
počecima, razvoju karijere i planovima, ali i na pitanja o njihovim hobijima, slobodnom
vremenu i modnim sklonostima. Ostalo je još pitanja za čije se odgovore nadamo dobiti neku
skoru priliku.
19
U svakom se djetetu krije malo čudo, bar u nekom području, ali je ponekad skriveno
duboko ispod njihovog doživljaja svega što ih okružuje. Prepoznati naznake posebnih
sposobnosti i animirati učenike za pronalaženje toga u sebi i usavršavanje istoga vrlo je
zahtjevan i odgovoran proces koji svakodnevno provode naši učitelji. Za uspjeh toga
procesa, osim izravnog rada s učenicima, nužno je i usavršavanje nastavnika, koje se sastoji
od niza različitih aktivnosti.
Evaluacijski elementi poput kulturne i javne djelatnosti, uspješnog rada s učenicima,
što rezultira dobrim rezultatima na natjecanjima te stručno usavršavanje, omogućili su nekim
učiteljima napredovanje u zvanje učitelja mentora – učitelja koji svojom stručnošću, odnosno
ljudskim, pedagoškim i metodičkim pristupom postiže natprosječne rezultate u nastavnom
radu i izvannastavnim aktivnostima, čime pridonose unapređivanju procesa poučavanja i
razvoju cjelokupne odgojno-obrazovne djelatnosti škole.
UČITELJI MENTORI
ZANIMANJE
Višnja Fresl
učiteljica razredne nastave
Gabrijela Žokalj
učiteljica razredne nastave
Nataša Kletečki
magistra biologije
Diana Vlahović
magistra biologije
Vjekoslav Jakopec
profesor fizike
Ivana Matić
profesor fizike i matematike
Snježana Horvatić
profesor geografije
Karmen Tonšetić
profesorica informatike
Nevenka Miklenić
profesorica likovne kulture
Ruža Barbarić Librić
profesorica likovne kulture
Vlasta Vandekar
profesorica engleskog jezika
Mirjana Cvetković Kižlin
profesorica kemije
UČITELJICA SAVJETNICA
ZANIMANJE
Vlatka Bišćan
profesorica hrvatskog jezika
Kvalitetan rad učitelja i njihova želja da učenicima nastavu i učenje učine zanimljivim i
lakšim rezultirali su udžbenicima i radnim materijalima koje su izdale učiteljice Vlatka Bišćan,
Ivana Matić i Nataša Kletečki. Njihovim stopama, s istim ciljem, idu i brojni drugi nastavnici
naše škole.
20
Podršku učiteljima u radu, kao i brigu o njihovom usavršavanju, pružaju između
ostalih i voditelji županijskih stručnih vijeća, i sami nastavnici, koji imaju posebno važnu
ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju svih ostalih odgojno-obrazovnih radnika, jer se
njihovo iskustvo i stručnost koristi u edukaciji ostalih učitelja na razini pojedine županije na
aktivima na razini škola. Mreža voditelja stručnih vijeća ustrojena je tako da svojom
edukacijom obuhvaća populaciju od pedesetak učitelja na razini županije. U probranom
društvu voditelja županijskih stručnih vijeća ima i nastavnika naše škole, kojima se također
ponosimo.
VODITELJI
ŽUPANIJSKIH
STRUČNIH VIJEĆA
ZANIMANJE
Višnja Fresl
učiteljica razredne nastave
Gabriela Žokalj
učiteljica razredne nastave
Vlasta Vandekar
profesorica engleskog jezika
Snježana Horvatić
profesorica geografije
Vjekoslav Jakopec
profesor fizike
Nataša Kletečki
profesorica biologije
Mirjana
Cvetković - Kižlin
profesorica kemije
U potrazi za inovativnim načinima prenošenja znanja i vrijednosti nastavnici u svojem
radu povezuju i objedinjuju cjeline različitih nastavnih predmeta u nove, koje rezultiraju
neuobičajenim, jedinstvenim, a ipak bliskim i primjenjivim sadržajima u svakodnevnom
životu.
Tako u našoj školi djeluje učenička zadruga, koja integracijom i korelacijom prirode,
biologije, ekologije, likovne umjetnosti i etnologije promiče stvaralački rad i kreativnost
učenika, kao i očuvanje i promicanje etnokulture zavičaja, istovremeno potičući i održavajući
ekološku svijest učenika. Koordiniranje malih zadrugara preuzela je već spomenuta učiteljica
N. Kletečki, ujedno i voditeljica učeničke zadruge naše škole „Orhideja“, a koja također
predvodi botaničku grupu. Etnokulturu promiče učiteljica Branke Škiljan, koja između ostalog
poučava učenike izradi kraluša. Za buđenje ekološke svijesti brine se ekološka grupa, pod
vodstvom učiteljice Marije Kelava. Grupa zadrugara vješto izrađuje i predmete od keramike s
učiteljicom Nevenkom Miklenić, dok se učiteljica Ruža Barbarić Librić brine o učeničkom
svladavanju grafičkih tehnika.
21
Zajednički cilj učiteljica motivacija je učenika. Važno je istaknuti kako od svog rada
imaju i praktične koristi, jer se svi njihovi proizvodi brzo rasprodaju, što je još jedan
pokazatelj kvalitete programa, ali i timskog rada u školi.
Prošle školske godine, a i u nizu prijašnjih, učenička zadruga plasirala se na
županijsku smotru učeničkih zadruga, a ove školske godine potvrđen je plasman i na
državnu razinu.
Godinama su izuzetan primjer timskog rada, ali i pojedinačnog truda učitelja,zavidni
rezultati cijelog aktiva tjelesne i zdravstvene kulture, što je rezultiralo i prošlogodišnjim
uspjesima, vidljivim u navedenim tablicama.
Ne smijemo zaboraviti ni suradnju s franjevačkim samostanom Marijina Uznesenja.
Likovni i literarni radovi učenika naše škole često krase samostanske hodnike. U znak
zahvalnosti, s ciljem učvršćivanja ove suradnje, fra Nikola Vukoja svake godine za prosvjetne
djelatnike organizira izlete-hodočašća. Trsat, Vukovar, Ilok, Međugorje, Visovac i slapovi
Krke, Ludbreg... samo su neka odredišta. Ti su susreti i putovanja uvijek blagodati i za oči i
za dušu.
Ni poznati Samoborski fašnik ne može proći bez sudjelovanja naših učenika u
fašničkoj povorci, gdje redovito osvajamo nagrade. Protekle školske godine osvojili smo 1.
mjesto. Učenici se posebno vesele i školskom maskenbalu koji se tradicionalno održava već
niz godina.
Posebnost su naše škole i dvije područne škole – Farkaševac, osnovana 1909. i
Mirnovec, osnovana 1911. - koje su u početku djelovale kao samostalne škole, dok nisu
1972. godine pripojene matičnoj školi Bogumila Tonija. Od 1983. godine rade u novim
zgradama s lijepo uređenim školskim dvorišnim prostorom za igru, za razvoj tjelesne,
zdravstvene i ekološke kulture učenika. Unutar škola odvija se razredna nastava u intimnoj
atmosferi učenja i rada, gdje se zbog malog broja učenika otvara veća mogućnost
provođenja projektne nastave individualiziranog pristupa. Škole su to posebnog duha i
stvaralaštva.
Na kraju, spomenuti su uistinu samo dijelovi rezultata svakodnevnih nastojanja naših
učitelja u pružanju kvalitetnog odgoja i poučavanju učenika.
U školskoj godini koja je pred nama učitelji će se nastaviti truditi i pronalaziti načine
pobuđivanja, razvijanja i usmjeravanja nebrojenih vrlina naših učenika, na zadovoljstvo sviju
sudionika odgojno-obrazovnog procesa.
22
5.2. PODRUČJA POSEBNOSTI RADA STRUČNE SLUŽBE
5.2.1. Pedagoginja Bernardica Horvat Petravić, prof.
Organizacijski i koordinacijski poslovi pedagoginje vezani su za unaprjeđenje odgojnog i
obrazovnog rada Škole. Djelomično sudjeluje u izrađivanju GPIP-a u suradnji s
ravnateljicom.
Administrativno-pedagoški poslovi - ispunjavanje svih potrebnih obrazaca i statističkih
izvještaja na zahtjev mjerodavnih institucija uz vođenje pedagoške dokumentacije škole.
Provodi hospitacije na nastavi istovremeno se permanentno usavršavajući u tom
području. Intenzivan rad na rasterećenju učenika i poticanje učitelja na učestalije provođenje
izvanučionične nastave, odnosno izvanškolskih aktivnosti kao dijela istraživačke/iskustvene
nastave. Osmišljavanje projektne i integrirane nastave u skladu s postojećim programima i
projektima škole te izvođenje radioničkog oblika nastave uz edukaciju učitelja o istom na SR.
Briga oko rada pripravnika i njegova profesionalno-socijalnog uključenja u kolektiv, u
razred i u odnos s učenikom, što uključuje i savjetodavni rad. Izrada plana rada pripravnika u
suradnji s pripravnicima i njihovim mentorima, ako su unutar škole. Briga oko prihvata novih
učitelja, bez obzira na vremenski tijek trajanja zamjene, u kolektiv, u organizaciju rada škole,
izvođenje nastave, profil razrednog/ih odjela u kojem će predavati. Prava i obveze shodno
Etičkom kodeksu škole. Upoznavanja sa Statutom škole i njegovim odrednicama te s
Pravilnikom o kućnom redu Škole kao i Kriteriju vladanja i Kriteriju ocjenjivanja učenika
pojedinih aktiva. Iznošenje očekivanja odnosno unutarnjeg dogovora Škole u pogledu
vođenja pedagoške dokumentacije o učeniku i RO. Pomoć u izradi permanentnog
usavršavanja učitelja - primjer ispunjavanja obrasca, preporuka za čitanje stručne literature,
sudjelovanje u izradi djela GPIP, stručnog usavršavanja unutar kolektiva - UV, RV i SA - s
ravnateljicom i psihologinjom. Vođenje evidencije o permanentnom usavršavanju učitelja i
redovitosti dolazaka na sjednice UV, RV i SA, uz obvezatan odlazak učitelja na stručne
skupove u organizaciji MZOŠ-a i AZOO-a, te čitanje preporučene literature u skladu s
analizom svakog pojedinog razrednog odjela u kojima predaju, odnosno zahtjevnosti i
potrebama pojedinih RO i svakog pojedinog učenika.
Neposredan rad s učenicima, učiteljima i roditeljima shodno odgojnoj i obrazovnoj
situaciji učenika, potrebama, intervencijama i sl., o čemu se također vodi evidencija.
Član povjerenstva prilikom testiranja djece za upis u 1. razred, uključujući poslove
organiziranja i provedbe upisa.
Koordinacija programa Zdravstvena zaštita učenika u suradnji s liječnicom školske
medicine dr. med. Đurđice Gašpar i medicinskom sestrom Marielom Osredečki.
Rad na prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja, kršenja Kućnog reda škole i izricanje
pedagoških mjera određenih Statutom Škole, provođenjem radionica iz ponuđene
literature s razrednim odjelima kojima je potrebna restitucija, a u skladu s provođenjem
školskog programa prevencija nasilja.
S učenicima 7. i 8. razreda, provodi se profesionalno informiranje i usmjeravanje u
suradnji s razrednicima i stručnim suradnicima HZZ, Zagreb te OŠ Samobor u kojoj se
provodi I. dio testiranja.
Edukator i koordinator uvođenja građanskog odgoja u škole putem integracija i
korelacija među predmetima s navedenom temom, odnosno ciljem razvoja ljudskih
vrijednosti u učenika.
Kordinator za upis u srednju školu. Aktivno uključena u rad na pozitivnom školskom
ozračju. Kordinator za provođenje Zdravstvenog odgoja u školi.
Suradnja s ravnateljicom i stručnim timom (obavještajna, organizacijska, savjetodavna)
te ostalim djelatnicima škole. Provodi radionice Kako učiti, za 5. razrede.
Suradnja s lokalnom zajednicom: Gradsko poglavarstvo grada Samobora – Upravni odjel za
društvene djelatnosti, ZJZ – služba za školsku i sveučilišnu medicinu, CZS Samobor, Udruga
Nova budućnost Samobor, Policijska postaja Samobor, Pučko otvoreno učilište Samobor te
MZOS i AZOO, kao i sa svim drugim institucijama u svrhu povećanja kvalitete rada.
23
5.2.2. Psihologinja Jasmina Vizler Zorko, prof.
Primjenom odgovarajućih psihologijskih metoda i instrumenata
unapređivanju psihološkog aspekta odgojno-obrazovnog i nastavnog procesa.
pridonosi
Težište rada je na individualnom i skupnom radu s učenicima. Individualni rad s
djecom odnosi se na rad s djecom s problemima/ poremećajima u ponašanju, s djecom koja
imaju poteškoće pažnje, s djecom koja imaju emocionalnih problema, problema u odnosima i
socijalizaciji, s djecom koja imaju loše obiteljske prilike koje utječu na njihovo normalno
funkcioniranje, u slučajevima nasilja među djecom te posredovanje u sukobima učenika, rad
s traumatiziranom djecom itd. Prati razvoj i napredovanje učenika, radi s njima savjetodavno.
Suradnja s učiteljima u funkciji je njihova osposobljavanja za bolje razumijevanje
učenikovih potreba i ponašanja te za rad s njima. Također radi savjetodavno s roditeljima, te
upućuje roditelje, individualno i na skupnoj edukaciji, na korištenje odgovarajućih odgojnih
postupaka sukladno djetetovim potrebama. Ostvaruje suradnju i s vanjskim institucijama i
stručnjacima u području mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi, sukladno potrebama djeteta.
U školi je voditelj prilikom upisa djece u prvi razred te sastavlja prve razredne odjele. Član je
Prvostupanjske komisije za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.
Voditelj je brojnih školskih programa, planira i provodi:
Školski program prevencije nasilja „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ ili
„Stop nasilju među djecom“ – voditelj programa i koordinator aktivnosti u školi.
Školski program prevencije ovisnosti – voditelj programa: praćenje aktivnosti na razini
škole, radionice s djecom i tematski roditeljski sastanci.
Program rada s darovitim učenicima – identifikacija darovitih učenika trećih
razreda, radionice s učenicima u četvrtom i petom razredu, uvođenje roditelja i
učitelja u problematiku rada s darovitima, praćenje učenika tijekom školovanja.
Samovrednovanje škola – voditelj je procesa te školskog Tima za kvalitetu, u sklopu
kojeg izrađuje i prati realizaciju školskog razvojnog plana, odnosno ciljeva za
podizanje kvalitete rada škole.
5.2.3. Logopedinja Maja Njegovan, prof.
Identifikacija, rehabilitacijski rad i praćenje napretka učenika s teškoćama u jezičnogovornoj komunikaciji i učenju.
Zahtjevi za rješenja o primjerenom obliku školovanja, organizacija učenja i pomoć
učenicima u učenju individualno i grupno; savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i
učiteljima.
Pomoć učiteljima u izradi IOOP i PP za učenike s rješenjem, uz intenzivnu brigu oko
provođenja tih programa.
Vođenje evidencije o učenicima i učiteljima, praćenje napretka učenika,
socioemocionalna potpora učenicima i roditeljima te hospitacije nastavi.
Rad u 2. razredima na temu Uvažavanje različitosti radi lakšeg prihvaćanja različitosti
od izgleda, sposobnosti do umijeća, od problema do uspješnosti – razvijanje
tolerancije različitosti kao segmenta građanskog odgoja.
Rad u 3. razredima na temu Kako učiti?, priprema za sve zahtjevnije razine usvajanja
nastavnog gradiva.
Priprema za svakog pojedinog učenika kao i za radioničku nastavu; administrativni
poslovi te ostali i nepredviđeni poslovi.
24
5.2.4. Knjižničarke Sandra Rimac, prof./dipl.bibl., Nevenka Fresl, dipl.bibl.
Stručni rad provodi se usporedno, stalno i u skladu s drugim stručnim radom u
odgojno-obrazovnom procesu, a obuhvaća odgojno-obrazovnu djelatnost, stručno-knjižničnu
djelatnost, informacijsko-referalnu djelatnost te kulturnu i javnu djelatnost.
Odgojno-obrazovna djelatnost odnosi se na neposredan rad s učenicima, što između
ostalog uključuje organizirano i sustavno zbližavanje učenika s knjigom na različite
načine, upoznavanje učenika s knjižničnim poslovanjem, upućivanje u način i metode
rada na istraživačkim zadacima, organizaciju i izvođenje nastavnih sati u knjižnici i
komunikaciju s različitim medijima.
Stručno-knjižnična i informacijsko-referalna djelatnost podrazumijeva organizaciju i
vođenje rada u knjižnici i čitaonici, nabavu knjiga i ostale informacijske građe,
knjižnično poslovanje (inventarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija, otpis i
revizija), izradu abecednog i stručnog kataloga, praćenje i evidenciju knjižnog fonda
(učestalost korištenja učeničke i nastavničke knjižnice i drugih medija), sustavno
izvješćivanje učenika i nastavnika o novim knjigama i sadržajima stručnih časopisa i
razmjenu informacijskih materijala, izradu popisa literature i bibliografskih podataka
za pojedine nastavne predmete, izradu godišnjeg programa rada i pisanje izvješća,
izradu prijedloga financijskog plana knjižnice, suradnju s matičnom službom
Nacionalne i sveučilišne knjižnice, suradnju s ostalim knjižnicama te suradnju s
knjižarima i nakladnicima.
Kulturna i javna djelatnost obuhvaća organizaciju, pripremu i provedbu kulturnih
sadržaja kao natjecanja u znanju, književnih susreta, predstavljanja knjiga, tematskih
izložaba, filmske i videoprojekcije, te suradnju s kulturnim ustanovama.
5. 3. UKLJUČENOST ŠKOLE U PROGRAME i PROJEKTE
5.3.1. PROGRAMI ŠKOLE
5.3.1.1. Program Produženi boravak
Nositelji su programa učiteljice boravka: crveni turnus – Stanka Runtas i Andreja Kadić.
plavi turnus – Ana-Marija Tušinec i Jona Fresl
Program produženog boravka organizira se već jedanaestu godinu zaredom u našoj
školi. Podrazumijeva proces socijalizacije i komunikacije - utemeljenje intelektualnih,
emocionalnih i moralnih osobina ličnosti, uvježbavanje pravilnog ponašanja u različitim
situacijama te usvajanje praktičnih znanja povezanih s elementarnim građanskim odgojem i
svakodnevnim životnim dužnostima. Bitno je izgraditi pravilan odnos prema sebi, drugima,
prema zdravlju, okolini i radnim obavezama. Kroz zadaće, skupne radove, ali i igru te
druženje učenici vježbaju vještine za samoučenje, slijeđenje uputa, skrb o sebi i drugima,
kooperativnost i samoodgovornost itd. Sudjelujući u aktivnostima zajednice provodeći
vrijeme u boravku učenici će uočiti osnovne postavke zdravog načina života, zdravstvenohigijenske navike, prehrambene navike te općenito socijalne odnose među djecom i
odraslima.
Rad produženog boravka organiziran je u dvije smjene i za učenike je organiziran
program od 7 do 17 sati. Radi se tijekom cijele školske godine, svih pet dana u tjednu, osim
tijekom nenastavnih dana kada zbog blagdana ili praznika nema nastave pa ne radi niti
boravak. U crvenom turnusu i plavom turnusu rade dvije učiteljice.
25
Radni dan organiziran je na sljedeći način:
PRIJEPODNE:
Od 7:00 do 7:30 sati, okupljanje učenika, jutarnje opuštanje uz knjigu, crtić ili neku aktivnost
po izboru djeteta. Učenici koji žele ili procijene da trebaju već tada započinju pisati zadaću.
Od 8:30 do 9:00 sati, doručak u zasebno odvojenoj prostoriji – blagovaonici.
Od 9:00 do 10:30 sati, sat tjelesne i zdravstvene kulture koji vode Ivan Mardešić, prof., u
plavom i Iva Martinko, prof., u crvenom turnusu.
Od 9:00 do 10:30 sati obavezno je pisanje zadaće, ponavljanje i vježbanje, kreativne igre.
Od 10:30 do 12:00 sati slobodno i organizirano vrijeme.
Od 12:00 do 12:30 sati ručak. Nakon ručka učenici se pripremaju za nastavu.
U 13:00 sati učenici odlaze na nastavu.
POSLIJEPODNE:
Od 13:00 do 14:30 sati pisanje zadaće, ponavljanje, vježbanje.
Od 14:00 do 15:30 sati, sat tjelesne i zdravstvene kulture.
U 15:30 učenici imaju užinu u blagovaonici.
0d 16:00 do 17:00 sati slobodno i organizirano vrijeme.
Slobodno i organizirano vrijeme provodi se u igri, aktivnostima, kreativnim
radionicama - likovnim, glazbenim ili u čitanju priča, stvaranju dječjeg tiska ili pak na temu
razvijanja ljudskih vrijednosti u skladu s građanskim odgojem.
U sklopu programa boravka provodi se Univerzalna sportska igraonica koja se
realizira u našim sportskim dvoranama. Potreba za realizacijom tog programa proistekla je iz
činjenice da su učenici velik dio dana u školi, u zatvorenom prostoru i uglavnom sjede pa im
je neophodna takva sportska aktivnost. Takva aktivnost služi i doprinosi tjelesnom razvoju,
kao i razvoju motoričkih sposobnosti.Rad sportske igraonice, kao i plan i program rada u
boravku, realizira se prema godišnjem, mjesečnom i operativnom nastavnom planu. To je
produženi nastavak rada redovne nastave.
U boravku se nalaze elementarna sredstva i pomagala za rad, učenje i igru učenika.
Naši mali „boravkaši“ bave se sportom svaki dan, uz moto: U igri i sportu imaš sve! pa se
nadamo da će im to postati i ostati navika i ubuduće.
5.3.1.2. Univerzalna sportska škola
Nositelji programa: Petra Barišić, prof. i Zoran Rajčević, prof.
Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) tijekom 2007. godine pokrenuo je program na
nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna sportska škola. Univerzalna športska škola
(UŠŠ) provodi se već sedmu godinu, a u rad će biti uključeno preko 6300 učenika i učenica
nižih razreda osnovnih škola u svim županijama Republike Hrvatske.
Od početka provođenja programa UŠŠ uključena je i naša škola. Univerzalna športska škola
namijenjena je djeci od šeste do desete godine života, tj. učenicima od prvoga do četvrtoga
razreda osnovne škole. Cilj je programa univerzalne športske škole uključivanje što većeg
broja najmlađih učenika u sportske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga
tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za
njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i
osnovne elemente brojnih sportova. Programi Univerzalne športske škole provode se dva
puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine.
Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo Univerzalna športska škola može predstavljati
temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša jer stjecanjem većeg motoričkog znanja u
ranijim fazama sportskog razvoja iz raznih sportskih grana omogućuje uspješniju sportsku
specijalizaciju kasnije.
26
U programu UŠŠ mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom
u okviru izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o sportu, čl.
60. stavak 3. (osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i
ispunjavaju uvjete za učitelja, odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno
posebnom propisu). Rad univerzalnih športskih škola sastavni je dio djelovanja školskoga
sportskog društva.
Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Treninzi se dva
puta tjedno odvijaju u školskim dvoranama i traju 45 minuta. Dijagnostika antropometrijskih
karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece, provodi se dva puta godišnje
(inicijalno i finalno provjeravanje). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni
napredak, utvrđuju se nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira se
cjelokupan program.
Važno je istaknuti kako je Univerzalna športska škola za svu djecu besplatna.
U našoj se školi za učenike također provodi program osnovnih kinezioloških aktivnosti
– gimnastika, atletika, igre s loptom, štafetne igre.
5.3.1.3. Program rada s darovitim učenicima
Nositeljica je programa psihologinja Jasmina Vizler Zorko, prof.
Daroviti učenici identificiraju se u trećem razredu dok se, u četvrtom, petom i šestom
razredu, na radionicama radi na osvješćivanju njihovih potencijala, na samopouzdanju i
samopoštovanju te ih se potiče na korištenje svih potencijala. Radionice provode
psihologinja i predmetni učitelji. Roditelji darovitih učenika upoznaju se s rezultatima
testiranja te ih se na predavanjima i individualnim savjetovanjima senzibilizira za potrebe
njihove djece. S rezultatima testiranja upoznaje se Razredno vijeće, a učitelji se uključuju u
savjetovanje vezano uz rad s tom skupinom djece s posebnim potrebama. Daroviti se prate
tijekom školovanja, analizira se njihov uspjeh, odnos prema radu i pravilima ponašanja te se
prati njihov napredak. Program uključuje osposobljavanje učitelja za prepoznavanje darovitih
i senzibiliziranje za potrebe darovitih učenika, te poticanje na diferencirano poučavanje radi
poticanja napredovanja darovitih učenika.
Detaljnije - pogledajte kurikulum psihologinje.
5.3.1.4. Program Restitucija školske discipline
Nositeljica je programa pedagoginja, Bernardica Horvat Petravić, prof.
Cilj programa jest smanjiti, koliko god je moguće, eventualne probleme koji proizlaze
iz nasilničkog ponašanja u školskom okruženju i izvan njega u svrhu sprječavanja pojave
popratnih problema, kao što su narušavanja javnog reda i mira, sve vrste neprimjerenog
ponašanja i povreda učenika, a podrazumijevaju kršenja dužnosti učenika i ugrožavanje
učenikovih prava u školskom sustavu, koje su uređene Kućnim redom, Statutom škole,
Etičkim kodeksom, Kriterijem vladanja i Kriterijima ocjenjivanja učenika pojedinih aktiva te
odredbenim zakonsko-školskim dokumentima.
Restitucija je jedna od suvremenijih odgojnih strategija koja se u teorijskom, a kasnije
i praktičnom pogledu u hrvatske škole uvodi 90-ih godina XX. stoljeća, a definira se kao
postupak popravljanja učinjene štete (D. ChelsomGossen (1994.) Restitucija - preobrazba
školske discipline, Alinea Zagreb).
27
To je kreativan dio samodiscipline, ključ za konstruktivan, human pristup odgoju
djece, u kojem dijete može naučiti popraviti svoje pogreške uz našu pomoć. Dakle, umjesto
da skrećemo pažnju na pogrešku, umjesto da kritiziramo i omalovažavamo učenika, važno je
pokazati učeniku da su greške normalan dio života, ali i to da je grešku važno popraviti.
Restitucijom dobiva onaj koji je povrijeđen, ali i onaj koji je povrijedio. Proces restitucije
kreativan je proces razvijanja umijeća rješavanja problema.
Dobra restitucija sadrži sljedeće karakteristike:
Griješiti je normalno, to je ljudski!
Važno je učeniku osvijestiti da je on odgovoran za neprimjerenosti i nepodopštine
te neodgovornosti koje je napravio i da ih ima priliku neutralizirati.
Zahtijeva napor od onoga koji grešku popravlja.
Oštećeni ju smatra dobrom kompenzacijom za učinjenu povredu ili štetu.
Nove greške smanjuje na najmanju moguću mjeru.
Osnažuje učenika jer učenik može usvojiti bolje ponašanje, samim time što ga
gledamo kao sposobnog, odgovornog i spremnog na promjenu, pa je čak i kada
pogriješi, motiviran koraknuti naprijed.
U tretman restitucije također se pravovremeno uključuju učenici rizični za razvoj društveno
neprihvatljivih ponašanja, koje se potiče na razvoj njihovih radnih navika i socioemocionalnih
vještina te im se pruža tjedna (svakodnevna) neposredna pomoć u savladavanju nastavnog
gradiva.
Učenike se osposobljava da prepoznaju potencijalno opasne situacije, da se, ako se nađu u
njima, efikasno zaštite, a da u slučaju viktimizacije potraže pomoć. Osim toga, podučava ih
se vještinama mirnog rješavanja sukoba.
Restitucija je poželjan oblik rješavanja problema školske discipline, no koliko god vremena
utrošili na restituciju, toliko duplo više vremena trebamo posvetiti preventivnom djelovanju
koje se očituje u tome da uspješan učitelj ne reagira nakon što do problema dođe, već puno
prije toga. Rješenje problema školske discipline treba sagledavati i puno šire od onoga što
nudi sama restitucija, a očituje se u prevenciji neprihvatljivog ponašanja spram sebe i drugih,
spram školske imovine odnosno općeg dobra i kulture ponašanja uopće.
Detaljnjije - pogledajte kurikulum pedagoginje.
5.3.1.5. Školski program prevencije ovisnosti u skladu s NPPO
Voditeli je programa psihologinja Jasmina Vizler Zorko. Ostvaruje ga u suradnji s
razrednicima, dok pojedine aktivnosti uključuju sve učitelje i djelatnike.
Školski preventivni program načinjen je sukladno Nacionalnom programu prevencije
ovisnosti (NPPO). Temeljni je cilj Školskog preventivnog programa smanjiti interes djece i
mladeži za iskušavanje sredstava ovisnosti. U ispunjenju toga cilja škola organizira i provodi
mjere prevencije koje se odnose na sve učenike, dodatne mjere u obliku diskretnog zaštitnog
postupka koje se provode za dio učenika za koje smatramo da su izloženi većem riziku
zlouporabe droga te aktivnosti usmjerene na što ranije otkrivanje konzumenata sredstava
ovisnosti da bi se na vrijeme poduzela odgovarajuća intervencija. Aktivnosti se tijekom
godine odvijaju na razini cijele škole i u svakom razrednom odjelu. Aktivnosti provode
razrednici na satovima razrednog odjela i predmetni učitelji u okviru svog nastavnog sata.
Program se provodi u suradnji sa širom društvenom zajednicom i relevantnim institucijama te
uključuje i programe koji provodi policija.
Detaljnije - pogledajte kurikulum psihologinje.
28
5.3.1.6. Školski program prevencije nasilja „Za sigurno i poticajno okruženje u
školama“ ili „Stop nasilju među djecom“.
Koordinatorica je aktivnosti u Programu psihologinja Jasmina Vizler Zorko, prof.
Ciljevi su programa povećati razinu osviještenosti o problemu nasilja, povećati razinu
znanja o načinima i mehanizmima djelovanja u školi, potaknuti spremnost na akciju i
promjene kod svih zaposlenih, djece/učenika, roditelja i čimbenika u društvenoj sredini. Cilj je
i stvoriti sustav podrške i zaštite djeci koja trpe nasilje ili se ponašaju nasilno te uključiti
djecu/učenike, zaposlene u školi, roditelje, stručnjake i lokalnu zajednicu u proces promjena
ponašanja i stvaranja drugačije klime u školi.
Nastavni kadar je, nakon brojnih provedenih edukacija, osposobljen za rad s
učenicima na prevenciji nasilja i za intervencije u situacijama nasilja. Škola ima razrađenu
zaštitnu mrežu. Svi razrednici provode nekoliko satova razrednika za senzibilizaciju učenika i
stvaranje Razrednih vrijednosti, pravila i posljedica te nekoliko SR-a za provedbu radionica s
ciljem učenja socioemocionalnih vještina kao prevencije nasilja. Također se provode
tematski roditeljski sastanci. Aktivnosti se provode i na razini cijele škole. Stručna služba
pruža pomoć učenicima i roditeljima u slučaju nasilja među djecom, te savjetuje učitelje,
djecu i roditelje, a svi djelatnici škole djeluju po Protokolu o postupanja u slučaju nasilja
među djecom. Škola je dobila i UNICEF-ovo priznanje „Škola bez nasilja“.
Detaljnije - pogledajte kurikulum psihologinje.
5.3.2 PROJEKTI ŠKOLE
5.3.2.1. Školski (AZOO i KPK) projekt: Stručno usavršavanje učitelja - Zajednica
učitelja
Nositeljica je Zajednice učiteljica razredne nastave Gabriela Žokalj.
Naime, Zajednica je ponuđena kao stručno usavršavanje učitelja razredne nastave uz
punu podršku AZOO-a te Udruge Korak po korak čiji je aktivni član naša učiteljica Gabriela
Žokalj, koja je ujedno i voditeljica navedene Zajednice, a što je razlogom da je naša škola i
ove školske godine i domaćin.
Zajednica učitelja koji uče nov je način stručnog usavršavanja učitelja unutar škole.
Učitelji se sastaju jednom mjesečno kako bi međusobnom razmjenom iskustava, suradničkim
odnosom i podrškom te profesionalnim razvojem unaprijedili svoju praksu.
Na sastancima se raspravlja o kvaliteti poučavanja, određuju se područja rada koja
se žele unaprijediti, razmjenjuju se iskustva i primjeri dobre prakse kao i materijali za rad, a
stvaraju se i planovi unapređenja rada analizom primjera iz prakse. Od svakog člana
Zajednice zahtijeva se aktivna uloga i kontinuiran profesionalan razvoj.
U Zajednicu učitelja koji uče prošle je školske godine uključeno petnaest učitelja, koje
su većinom činili učitelji naše škole, uz nekoliko zainteresiranih učitelja izvan naše škole.
29
5.3.2.2. Projekt Hrvatske udruge učeničkog zadrugarstva (HUUZ)
Voditeljica je mr. sc Nataša Kletečki, članice su učiteljica RN, B. Škiljan te učiteljice PN, N.
Miklenić, R. Barbarić Librić, M. Kelava i M. Jurić.
Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva osnovana je u lipnju 2006. godine i kao
neprofitna pravna osoba članica je Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Aktivnosti HUUZ-a:
radi na razvitku i promicanju hrvatskog učeničkog zadrugarstva te njeguje dugu i
bogatu tradiciju učeničkog zadrugarstva u Hrvatskoj;
suorganizator je županijskih, međužupanijskih i državnih smotri učeničkih zadruga
Republike Hrvatske;
ustrojava i provodi obrazovanje i osposobljavanje voditelja i suradnika učeničkih
zadruga;
organizira nakladničku djelatnost u području učeničkog zadrugarstva;
povezuje i usmjerava rad učeničkih zadruga te potiče razvoj, suradnju i
umrežavanje učeničkih zadruga i razvitak međužupanijske suradnje u učeničkom
zadrugarstvu;
osigurava stručnu i materijalnu pomoć učeničkom zadrugarstvu;
surađuje s nadležnim tijelima države i jedinicama područne i lokalne samouprave
u svrhu zastupanja interesa i promidžbe učeničkog zadrugarstva.
Sve ove aktivnosti Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva provodi s ciljem stvaranja
pozitivnog odnosa učenika prema radu i pozitivne poduzetničke klime u školama.
U Hrvatsku udrugu učeničkog zadrugarstva danas je učlanjeno 240 učeničkih zadruga iz
cijele Hrvatske.
Učeničke zadruge djeluju pri osnovnim i srednjim školama te posebnim odgojnoobrazovnim ustanovama kao jedine proizvodne izvannastavne aktivnosti.
Učeničke zadruge bave se poljoprivrednom proizvodnjom, izradom uporabnih i
ukrasnih predmeta, njeguju narodno umijeće, rukotvorstvo i stare zanate. U učeničkim
zadrugama odvija se konkretan proizvodni rad, stvaraju se proizvodi koji imaju uporabnu i
tržišnu vrijednost. Škole s projektima učeničke zadruge predstavljaju primjere dobre prakse u
razvoju poduzetništva, kao dijela građanskog odgoja.
Učenička zadruga naše škole nosi naziv „Orhideja“, čini ju 5 grupa: botanička grupa
koju predvodi voditeljica N. Kletečki, potom etnogrupa Kraluš, B. Škiljan, keramička grupa N.
Miklenić, grafičke grupa R. Barbarić Librić i Eko-cvjećarska grupa M. Kelave.
Prošle školske godine naša učenička zadruga sudjelovala je na Državnoj smotri s
istraživačkim radom Uzgoj akvarijskih ribica i njihov plasman na tržište te je osvojila drugo
mjesto, čime se osobito ponosimo.
Detaljnije - pogledajte školski kurikulum INA učenička zadruga
30
5.3.2.3. Školski projekt - Istraživanje usvojenosti nastavnih sadržaja botanike u
osnovnoj školi
Nositelj je projekta mr. sc. Nataša Kletečki u suradnji s Katedrom za metodiku nastave
biologije pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
te Kadedrom za didaktiku nastave biologije Sveučilišta u Mariboru.
Prvo istraživanje retencije znanja u području botanike provedeno je u našoj školi
tijekom svibnja, lipnja i rujna 2010. g. Rezultati istraživanja prezentirani su na 3.
HRVATSKOM BOTANIČKOM KONGRESU koji se je od 24. do 26. rujna 2010. održao na
otoku Murteru. Nastavak projekta obuhvatit će istraživanje "Razvoja koncepata botanike u
osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju", a u njega će također biti uključena i
naša škola.
Istraživanje uključuje ispitivanje kvalitete znanja, pretkoncepata i interesa učenika
vezanih za sadržaje botanike u slijedu školovanja od osnovne škole do gimnazije testiranjem
reprezentativnog uzorka učenika cijele Hrvatske. Testiranje za osnovne škole provest će se
u 5. i 8. razredima, a cilj nije testirati pojedinog učenika, niti školu, već utvrditi ukupna
prosječna učenička postignuća, uključujući pretkoncepte, te interese i stavove učenika,
različite školske dobi, u području botanike. Istraživanje će se provoditi u skladu s općim
zakonima.
5.3.2.4. Školski projekt - Herbarij u nastavi prirode u 6. razredu osnovne škole
Nositelj je projekta mr. sc. Nataša Kletečki u suradnji s dr. sc. Jasnom Razlog-Grlicom iz OŠ
Ivane Brlić-Mažuranić u Virovitici. Rezultati istraživanja su prezentirani na Hrvatskom
botaničkom kongresu koji se održao u rujnu 2013. u Splitu.
U OŠ Bogumila Tonija Samobor i OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica kao izborni sadržaj u
6. razredu obrađuje se tema "Pravila sakupljanja i prešanja biljaka". Cilj obrade izbornih tema
u nastavi prirode i biologije je unaprjeđivanje kvalitete nastavnog procesa, a obradom ovog
nastavnog sadržaja učenici dobivaju smjernice za izradu klasičnog ili foto herbarija. Učenike
je prije izrade herbarija potrebno upozoriti i na zakonom zaštićene biljne vrste koje mogu
pronaći na staništima na kojima sakupljaju biljne vrste, te napomenuti kako takve biljne vrste
mogu biti samo dio foto herbarija. Tijekom vrjednovanja herbarija provodi se, putem kratke
pismene provjere zadacima konstrukcije i zadacima izbora, i provjera znanje učenika o
biljnim vrstama kontinentalnih travnjaka. Tijekom provođenja projekta uspoređuju se i
rezultati pismene provjere 50 učenika 6. razreda OŠ Bogumila Tonija Samobor sa
rezultatima pismene provjere 50 učenika OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica.
Vrijednost izrade herbarija u nastavi prirode je u tome što učenici tijekom prikupljanja biljnih
vrsta i izrade herbarija uče na temelju neposrednog iskustva kroz praktičan rad i primjenu
teoretskog znanja. Na ovaj način učenici usvajaju i određene znanstvene metode, a dobiveni
se podaci mogu koristiti u izradi istraživačkih radova koje učenici prezentiraju na
natjecanjima iz biologije.
5.3.2.5. Školski projekt – obrada izborne teme : Istraživanje u nastavi biologije u
osnovnoj školi
Nositelj je projekta mr. sc. Nataša Kletečki u suradnji s mr. sc. Eduardom Kletečkim s
Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu. Ovaj projekt je nastavak prošlogodišnje
suradnje između Muzeja i Škole koja je prezentirana na 7. skupu muzejskih pedagoga
Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem - Partnerstvo. Rezultati su prezentiranim posterom.
31
Dodatna nastava iz biologije
Učenici zainteresirani za istraživanja u biologiji mogu se u sklopu dodatne nastave iz
biologije kod navedene učiteljice upoznati s metodama istraživanja u biologiji,
metodologijom izrade istraživačkog rada i njegovom prezentacijom u obliku postera/plakata
ili PP prezentacije i na taj se način pripremiti za natjecanje u tekućoj školskoj godini.Tema,
materijal, metode i rezultati provedenih istraživanja na natjecanju se prezentiraju u obliku PP
prezentacije i postera.
Mentor mr. sc. Nataša Kletečki, prof. biologije u prošloj je školskoj godini 2013./2014.
osvojila s učenicima 2. mjesto na Državnom natjecanju iz biologije, održanom u Šibeniku i
time ponovno promovirala kvalitetu rada Škole.
Plasman: 2. mjesto
Kategorija: 8. razred
Tema: Flora sprudova rijeke Save u okolici Zagreba
Učenici: Fabijan Čakanić, 8.b i Damjan Korak, 8.b
5.3.2.6. Školski projekt plan – Priprema za školsko natjecanje, dodatna nastava
povijesti
Nositeljica je Sandra Sinković, prof. povijesti.
Projekt se odvija na volonterskoj osnovi učiteljice predmetne nastave povijesti radi
pripreme za školsko natjecanje s očekivanim plasmanom na županijsko.
Učiteljica zbog velikog interesa učenika za postignućem priprema učenike za temu
natjecanja ili ispitna pitanja.
Detaljnije - pogledajte školski kurikulum školski projekt plan.
5.3.2.7. Školski projekt plan – Suradnja s bratskom školom, likovne radionice
Nositeljica je Nevenka Miklenić, prof. likovne kulture
Učenici naše škole sudjeluju na likovnim radionicama u istarskoj općini Tar-Vabriga u
organizaciji Zaklade Zlatko i Vesna Prica u zadnjem tjednu školske godine. Podršku
međunarodnoj likovnoj radionici pod nazivom "Mala škola xilografije" daje OŠ Tar - Vabriga.
Osim učenika naše škole, u radionici sudjeluju učenici škole domaćina, ali i učenici
Umjetničke škole iz Pečuha. Ta tri grada povezuje život slikara Zlatka Price: rođen je u
Pečuhu, živio u Samoboru, a ljetovao u Taru u kojem je stvorio svoj poznati ciklus slika
nazvan po mjestu "Tarski ciklus".
Učenici imaju priliku upoznati drugu sredinu, njeno povijesno i geografsko obilježje,
upoznati učenike iz druge države i stvarati u novim likovnim tehnikama.
Osim u radionici xilografije (drvoreza) učenici sudjeluju i u radionici fotografije dotičući
tako i umjetnčku fotografiju kao baštinu Vesne Prica, kćeri slikara Zlatka Price.
U slobodno vrijeme učenici posjećuju susjedne gradove i zanimljivosti: Poreč,
Novigrad, spilja Baredine, Muzej traktora...
Na kraju tjedne radionice upiličuje se izložba učeničkih radova u prostorima Općine ili
u galerijskom prostoru Zajednice Talijana u Taru, a učenici dobivaju prigodne Spomenice.
Detaljnije - pogledajte školski kurikulum školski projekt plan
32
5.3.2.8. Školski projekt plan – Suradnja s NCVVO, ispitivanje TIMSS 2015. i TIMSS
Brojevi
Nositelj je projekta Bernardica Horvat Petravić, pedagoginja
Istraživanje provodi NCVVO uz odobrenje MZOS RH, Istraživanjem će se istraživati
kompetencije učenika 4.-tih razreda u matematici i prirodoslovlju.
Osnovni cilj istraživanja je unapređenje nastave matematike i prirodoslovlja temeljem
dobivenih podataka.
Glavno ispitivanje učenika četvrtih razreda provodit će se u drugom polugodištu
školske godine 2014./2015. Sudjelovanje u tom ispitivanju i dobiveni rezultati pokazuju
značajne razlike u uspjehu na ispitima ovisno o županiji, o osnivaču škole, o broju stručnih
suradnika kao i o stručnoj spremi učitelja i roditelja i o još nekim pokazateljima. Ti vrijedni
pokazatelji upućuju sve subjekte u odgoju i obrazovanju na konkretno djelovanjeu cilju
poboljšanja kvalitete obrazovanja.
33
5.4. DETALJAN PRIKAZ NEKIH ŠKOLSKIH PROGRAMA I PLANOVA
.5.4.1. Školski projekt – plan školske djelatnosti
ŠKOLSKI PROJEKT – PLAN
AKTIVNOST
SVEČANA PRIREDBA ZA DOČEK 1. RAZREDA i
OPROŠTAJNA PRIREDBA OD 8. RAZREDA
,
Naziv aktivnosti
Slika 11. Tema: Dobrodošlica balonima za prvašiće, OŠ B.T.
Koordinator:
TATJANA MESIČEK, prof.
Mentori: učiteljice RN
Ciljevi aktivnosti
Način realizacije
aktivnosti
Osnovna namjena
aktivnosti
Troškovnik aktivnosti
Način vrjednovanja
aktivnosti
Način korištenja
rezultata vrjednovanja
aktivnosti
RAZREDNI
ODJEL
BR.
UČENIKA
BR.
GRUPA
VREMENIK
5. – 8.
10
1
prema dogovoru
SATI
TJ./GOD.
2
10
1.r
Upoznavanje s kulturno umjetničkim radom učenika škole dječji
igrokazi, plesovi i pjesme. Njegovanje likovnog i glazbenog
stvaralaštva.
Reizbor najboljih točaka prethodne školske godine kao
motivacija za buduće generacije
8.r
Oproštaj od učenika 8. razreda te njih od osnovne škole.
1.r
Mali zbor, suvremeni ples.
Voditeljsko-scenska igra
8.r
Rezime događaja, dogodovština igrokazom, plesom …
1.r
Razvijanje osjećaja prema likovnoj, glazbenoj, plesnoj i
dramskoj umjetnosti.
8.r
Prisjećanje na provedeno osnovnoškolsko obrazovanje, na sve
dogodovštine, ljubavi i radosne trenutke.
1.r
15 kn papir za fotokopiranje
70 kn CD s pjesmama za izvođenje glazbenih točaka
25 kn CD s pjesmom plesnih točaka
8.r
50 kn za fotokopiranje i ostale potrebe.
1.r
Poticanje generacije prvih razreda za sudjelovanje u školskim
grupama slobodnih aktivinosti.
Motiviranje sudionika za još uspješnijim radom u tekućoj godini.
8.r
Ljepota i radost svečanog trenutka završetka osnovnoškolskog
školovanja.
1.r
Promoviranje aktivnosti zbog većeg odaziva
Zadovoljstvo uratkom i uveseljavanje drugoga.
8.r
Uspješnost oproštajne priredbe kao retrospektive provedenog
vremena u OŠ, uz fotografije bilježenja tog svečanog trenutka za
sjećanje.
učenika.
34
ŠKOLSKI PROJEKT – PLAN
AKTIVNOST
DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI
Naziv aktivnosti
Slika 12. Tema: Svečana priredba za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti,
učenici OŠ B.T. u sportskoj školskoj dvorani
Voditelj/ica
PERINA BEBIĆ
HRVOJE BARUN
u suradnji s
nastavnicima PŠ
Mirnovec i
Farkaševac
RAZREDNI
ODJEL
BR.
UČENIKA
BR.
GRUPA
1. – 4.
15
1
VREMENIK
prema dogovoru
SATI
TJ./GOD.
2
70
Ciljevi aktivnosti
Potaknuti učenike na zahvalnost za Božje darove: kruh i plodove zemlje.
Potaknuti učenike na zahvalnost ljudima koji su svojim radom omogućili
nama svakodnevni „kruh“.
Poučiti učenike da vrednuju ljudski rad.
Poučiti ih o važnosti zdrave prehrane te očuvanju okoliša kao preduvjeta
zdravog i prirodnog života.
Osvješćivati vrijednosti te očuvanja kulturne baštine svoga kraja.
Način realizacije
aktivnosti
Kratka priredba (za koju se pripremamo na izvannastavnim aktivnostima)
Slijedi zahvala i blagoslovna molitva.
Blagovanje kruha.
Osnovna namjena
aktivnosti
Izgraditi stav zahvalnosti na Božjim darovima.
Izgraditi odgovornost i poštovanje spram hrane.
Troškovnik
aktivnosti:
Oko 800 kn. Troškove svečanosti pokrivaju roditelji učenika.
Način vrjednovanja Analiza uspješnosti proslave svečanosti. Usmena evaluacija učenika u
svim razredima.
aktivnosti
Način korištenja
rezultata
vrjednovanja
aktivnosti
Stečeno iskustvo i saznanja nakon analize i evaluacije učenika, koristiti u
realizaciji idućih, što boljih svečanosti za Dane kruha i zahvalnosti.
35
ŠKOLSKI PROJEKT - PLAN
AKTIVNOST
DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI
Naziv aktivnosti
Slika 13. Tema: Dani kruha, internet
Voditelj/ica
TANJA KECKO
RAZREDNI
ODJEL
BR.
UČENIKA
BR.
GRUPA
VREMENIK
1. - 8.
10
1
prema dogovoru
SATI
TJ./GOD.
2
70
Ciljevi aktivnosti
Povezivanje nast. sadržaja iz nastavnih predmeta vjeronauka, hrvatskog
jezika, prirode i društva, likovne kulture i glazbene kulture s temom.
Osvijestiti učenike o važnosti kruha i kulturnog ophođenja prema kruhu.
Graditi zahvalnost i poštovanje prema plodovima zemlje.
Potaknuti angažman roditelja.
Razvijati maštu i kreativnost učenika.
Organizirati kulturno-umjetnički program i estetski urediti školu.
Način realizacije
aktivnosti
Izrada krušnih proizvoda dobrovoljnim radom roditelja i baka uz njihovo
izlaganje u dvorani Škole. Prikupiti žitarice i ostale plodove zemlje.
Organizirati izložbu radova (fotografije, plakati, literarni i likovni radovi,
igrokaz…). Blagoslov i blagovanje kruha nakon prigodnog programa
Osnovna namjena
aktivnosti
Upoznati učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha). Upoznati
učenike s kulturom ophođenja prema kruhu potičući ih na odgovornost i
poštovanje. Graditi zahvalnost i poštovanje prema plodovima zemlje
pobuđujući u njima želju za radosnim dijeljenjem hrane.
Troškovnik
aktivnosti
40 – 50 kn po razredu što uključuje nabavu pogače.
Način vrjednovanja
aktivnosti
Učenicima koji predstavljaju svoj razred izraziti zahvalnost i dati poticaj i
drugima da požele biti poput njih. Izrada tematskih plakata i pisanje
sastavaka na zadanu temu.
Način korištenja
rezultata
vrjednovanja
aktivnosti
Povezivanje nast. sadržaja iz nastavnih predmeta vjeronauka, hrvatskog
jezika, prirode i društva, likovne kulture i glazbene kulture s temom.
Osvijestiti učenike o važnosti kruha i kulturnog ophođenja prema kruhu.
Graditi zahvalnost i poštovanje prema plodovima zemlje.
Potaknuti angažman roditelja.
Razvijati maštu i kreativnost učenika.
Organizirati kulturno-umjetnički program i estetski urediti školu.
36
ŠKOLSKI PROJEKT – PLAN
AKTIVNOST
SV. NIKOLA
Naziv aktivnosti
Slika 14. Tema: Svi smo mi sv. Nikola, učenici PŠ Farkaševac., Sv. Nikola 2011./12.
Voditelj/ica
PERINA BEBIĆ
HRVOJE BARUN
u suradnji s
nastavnicima PŠ
Farkaševac i PŠ
Mirnovec
Ciljevi aktivnosti
Način realizacije
aktivnosti
RAZREDNI
ODJEL
BR.
UČENIKA
BR.
GRUPA
1. – 4.
140
10
VREMENIK
prema dogovoru
SATI
TJ./GOD.
20
Potaknuti učenike na ispravno vrednovanje materijalnog.
Potaknuti ih na zahvalnost primanja darovanog.
Potaknuti ih na darivanje te da iskustvom uvide kako je darivanje jednako
radostan čin kao i primanje.
Odgojiti ih za uočavanje potreba svojih bližnjih te za nesebičnost.
Upoznavanje osobnosti sv. Nikole s ciljem da ga zavole te da im postane
jedan od pozitivnih životnih uzora.
Uključivanje izvannastavnih aktivnosti u Projekt.
Uređenje blagovaonice za proslavu blagdana Sv. Nikole.
Priredba za koju su razredi ili grupe u izvannastavnim aktivnostima
pripremili prigodnu točku; integracija s HJ.
Dolazak sv. Nikole i druženje s njime; integracija sa SR.
Darivanje.
Pozdravljanje uz pjesmu o sv. Nikoli; integracija sa GK.
Upoznajemo se s likom sv. Nikole; integracija VJ.
Osnovna namjena
aktivnosti
Od sv. Nikole naučiti radost darivanja i zahvalnog primanja darovanog.
Troškovnik
aktivnosti
Za bombone 100 kn.
Način vrjednovanja Analiza uspješnosti priredbe, uočavanje zadovoljstva učenika te usmena
aktivnosti
evaluacija učenika na satu vjeronauka.
Način korištenja
rezultata
vrjednovanja
aktivnosti
Na osnovi analize i usmene evaluacije učenika uočiti što je bilo dobro, što
im se jako svidjelo, a što ne te ta saznanja iskoristiti dogodine.
37
AKTIVNOST
ŠKOLSKI PROJEKT - PLAN
SV. NIKOLA
Naziv aktivnosti :
Slika 15. Tema: Sveti Nikola, internet
Voditelj/ica
NIKOLINA ZAJEC
Ciljevi aktivnosti:
Način realizacije
aktivnosti:
RAZREDNI ODJEL
1. a, b, c, d 4. a, b, c, d
BR.
UČENIKA
BR.
GRUPA
VREMENIK
10
4
prema dogovoru
SATI
TJ./GOD.
2
70
Kroz prigodni program obilježiti blagdan sv. Nikole, upoznati učenike sa
njegovim životom i djelom kako bi im postao jedan od pozitivnih životnih
uzora.
Programom osvijestiti učenike o važnosti činjenja dobrih djela i humanitarnog
djelovanja u zajednici, te ih potaknuti na zahvalnost za primljeno i nesebičnost
pri darivanju drugih.
Priprema za izvođenje priredbe koja uključuje odabir tekstova za glumu,
održavanje čitalačkih proba i uvježbavanje igrokaza (integracija s HJ), te
izrada scenskih rekvizita i prigodno uređenje školskih hodnika (integracija s
LK).
U suradnji sa stručnom službom i drugim nastavnicima bit će organizirana
podjela prigodnih darova, čitanje pisama i pjevanje pjesama sv. Nikoli
(integracija GK), molitva te druženje sa sv. Nikolom.
Osnovna namjena
aktivnosti:
Projekt je namijenjen učenicima (i roditeljima učenika) razredne nastave (od
1.-4.r) koji će od sv. Nikole naučiti radost darivanja i zahvalnog primanja
darovanog. Potaknuti učenike na zahvalnost prema svojim bližnjima u vlastitoj
obitelji, u školi prijateljima.
Troškovnik
aktivnosti:
Oko 100 kn za pripremu i realizaciju spomenutog prigodnog programa. (darovi
za djecu).
Način vrjednovanja
aktivnosti:
Analiza uspješnosti priredbe, procjena osobnog zadovoljstva učenika, učitelja i
roditelja, objava fotografija na web-stranici škole. Javno zahvaljivanje djeci i
svim suradnicima (nakon samog programa te na web-stranici škole).
Način korištenja
rezultata
vrjednovanja
aktivnosti
Odluka da ćemo za blagdane Sv. Nikole te za Božić pokušati više cijeniti
unutarnje vrijednosti samog darivanja s naglaskom da prosinac bude vrijeme
istinskog, cjelovitog darivanja, a ne bezrazložne i pretjerane kupovine i
potrošnje.
38
ŠKOLSKI PROJEKT – PLAN
AKTIVNOST
VALENTINOVO
Naziv aktivnosti
Slika 16. Tema: Valentinovo; internet
Voditeljica
MARIJA PRKIĆ
RAZREDNI
ODJEL
BR.
UČENIKA
BR.
GRUPA
5. – 8.
15
1
VREMENIK
prema dogovoru
SATI
TJ./GOD.
2
70
Ciljevi aktivnosti
Upoznati lik i značenje sv. Valentina (tko je bio zapravo sv. Valentin).
Cilj je da učenici shvate dubinu i važnost ljubavi prema sebi i svakoj osobi u
životu.
Način realizacije
aktivnosti
Prezentacija učeničkih radova, tj. cjelokupnog programa,
dramske kreativne radionice, kreacija scenskog izraza, improvizacije i igre
riječima.
Osnovna namjena
aktivnosti
Doživjeti radost i snagu ljubavi različitim načinima njezinog prikazivanja u
svakodnevnom životu. Otkriti talente i darovitost u učenicima (u obliku
dramskog, literarnog izražavanja, plesa, pjesme, likovnog izražavanja,
power-point prezentacija i sl.).
Troškovnik
aktivnosti
Oko 100 kn za pripremu programa i njegovu realizaciju
(materijal, krune za pobjednike, diplome, folije,pano...).
Učenici koji predstavljaju svoj razred izrazit će zahvalnost i dati poticaj i
Način vrjednovanja drugima da požele biti poput njih te im javno dati podršku i zahvalnost pred
aktivnosti
svim učenicima, a rezultate i fotografije objavit će na web-stranici škole.
Sudionicima programa dati prigodne poklone.
Način korištenja
rezultata
vrjednovanja
aktivnosti
Obznaniti rezultate natjecanja te fotografije na panoima kao i na webstranici škole.
Tim i takvim manjim projektima rasteretiti nastavu i odgajati za pozitivne
vrijednosti kao što su ljubav, prijateljstvo, iskaz poštovanja.
39
ŠKOLSKI PROJEKT – PLAN
AKTIVNOST
POVIJEST
Naziv aktivnosti
Slika 17. Tema: Samobor 1833. godine; osobni arhiv S. Sinković, prof.
Voditelj/ica
SANDRA
SINKOVIĆ
Ciljevi aktivnosti
RAZREDNI
ODJEL
BR.
UČENIKA
BR.
GRUPA
5. – 8.
15
1
VREMENIK
prema dogovoru
SATI
TJ./GOD.
2
70
Omogućiti nadarenim učenicima stjecanje dodatnih znanja o razvoju
Europe i svijeta tijekom 18. i 19. stoljeća te razvijati interes za povijest.
Pripremati učenike za natjecanje. Ponavljanje i povezivanje gradiva
prethodnog razreda.
Način realizacije
aktivnosti
U učionici.
Samostalno istraživanje i timski rad. Primjena stečenog znanja izradom
prezentacija i pisanjem referata.
Osnovna namjena
aktivnosti
Stjecati temeljna i opća znanja i razvijati sposobnosti primjene znanja i
vještina te svijest o važnosti i potrebi cjeloživotnog učenja. Razvijati logičko
i apstraktno mišljenje i povezivanje. Upoznati učenike sa zadacima sa
školskih, županijskih i državnih natjecanja u svrhu pripreme za natjecanje.
Troškovnik
aktivnosti:
Fotokopiranje - oko 20 kn.
Način vrjednovanja Vrednovanje će se temeljiti na osnovi uspjeha učenika na natjecanjima.
Samovrjednovanje.
aktivnosti
Način korištenja
rezultata
vrjednovanja
aktivnosti
Uspjeh učenika bit će smjernica za odabir daljnjeg načina rada s
učenicima. Poticanje razvoja darovitih učenika u skladu sa sposobnostima i
interesima te pronalaženja različitih načina dolaska do rješenja problema.
40
Projekt
Naziv aktivnosti:
ŠKOLSKI PROJEKT – PLAN
MEĐUNARODNA SURADNJA : SAMOBOR – PEČUH - TAR
Slika 18.Tema: učenici iz Samobora, Pečuha i Tara u Poreču
Voditeljica:
NEVENKA MIKLENIĆ
RAZREDNI
ODJEL
BR. UČENIKA
BR. GRUPA
DANA GODIŠNJE
7. razredi
4
1
8
Ciljevi aktivnosti:
Upoznavanje prirodnih, turističkih, kulturnih i povijesnih vrijednosti
Istre i grada Pečuha kao i upoznavanje s radom slikara Zlatka Price i
fotografskim opusom Vesne Prica boravkom u njihovoj kući u Taru.
Kreativno izražavanje i upoznavanje s grafičkom tehnikom xilografije
(drvorez) te izražavanje kroz medij fotografije.
Stjecanje novih prijatelja i osamostaljivanje djece u novoj sredini.
Način realizacije
aktivnosti:
Sudjelovanje učenika u radionicama xilografije i fotografije uz
prethodnu motivaciju vezanu za lokalitete: Lapidarij u Novigradu,
Eufrazijeva bazilika u Poreču i rimsko nalazište Laruna.
Izrada skica na terenu u tehnici ugljena i olovke.
Prijenos skica na matrice i izrada matrica te otiskivanje grafičkih
otisaka. Učenici nakon uvoda u fotografiju traže motive i snimaju svoje
impresije fotografskim aparatom. Učenici u analizi fotografija razvijaju
estetke vrijednosti i kritičko mišljenje kao i vrednovanje originalnosti.
Učenici u slobodno vrijeme obilaze turističke zanimljivosti: spilju
Baredine i turističko naselje Lanternu.
Zadnjeg dana se organizira izložba nastalih radova.
Osnovna namjena
aktivnosti:
Poticanje kreativnosti u likovnom stvaralaštvu kao i upoznavanje s
kulturnom i povijesnom baštinom Istre. Tu je zatim i susret s
učenicima iz drugih sredina kao i razvoj suživota i tolerancije kroz rad i
druženje.
Troškovnik aktivnosti:
Troškove boravka učenika u Taru snose gradovi Samobor, Pečuh i
Tar okupljeni u Zakladi Zlatko i Vesna Prica. Radi se o troškovima
materijala za likovni rad, izrade fotografija, putovanja, prehrane, izleta,
boravka, printanja Spomenica i pedagoške pratnje.
Način vrjednovanja
aktivnosti:
Stvaranje prijateljstava na europskoj razini.
Motiviranje sudionika koji su ušli u izbor – odabrani upravo zbog
rezultata u likovnom radu.
Izložba nastalih radova. Obavijesti za medije i web-stranica škole.
Način korištenja
rezultata vrednovanja
aktivnosti:
Nastali radovi ulaze u fundus Zaklade Zlatko i Vesna Prica te će se
izlagati kako na loklanim tako i na međunarodnim izložbama
posvećenim stvaranju učenika – ali i povodom 100-te obljetnice
rođenja slikara Zlatka Price 2016. godine.
41
AKTIVNOST
ŠKOLSKI PROJEKT –
REALIZACIJA
SAMOBORSKI FAŠNIK
Naziv aktivnosti
Slika 19.Tema: Dodjela prve nagrade za „Samoborsku ljubavnu priču“
Voditelj/ica
Vremenik
ožujak 2014.
Ciljevi aktivnosti
Način realizacije
aktivnosti
RAZREDNI
ODJEL
RAZREDNICI
2. a
2. b
2. c
2. d
2. e
2. f
2. m
7. d
Suzana Kos
Dubravka Vizler
Miroslav Letina
Sandra Tilić
Natalija Habulin
Maja Mataušić Hrkać
Vesna Bašić
Nevenka Miklenić
Sudjelovanje na Samoborskom fašniku sa „Samoborskom ljubavnom
pričom“. Pripremna faza: Radionice za roditelje tijekom siječnja i veljače
(planirane dvije do tri radionice).
Upoznavanje s kulturnom baštinom i tradicijom Samoborskog fašnika.
Razvijanje kreativnosti i mašte učenika. Njegovanje tradicije
predstavljanjem i sudjelovanjem u fašničkoj povorci.
Aktiv drugih razreda odlučio se na ovogodišnjem Dječjem fašniku
predstaviti s programom pod naslovom „SAMOBORSKA LJUBAVNA
PRIČA“ u kojoj su ispričali povijesnu samoborsku ljubavnu priču koja se
zbila između pjesnika Stanka Vraza i njegove Ljubice. Mjesto radnje je
livada podno samoborskog Starog grada,a likovi livadni kukci. U
programu je sudjelovalo osam grupa – oko 150 učenika. Učenici su
maskirani predstavljali pčele, bubamare. gusjenice, leptire, skakavce,
livadni mak i proljetnu oluju. Kostimi su se izrađivali u suradnji s
roditeljima i nastavnicom likovne kulture. Svaka je grupa uz
odgovarajuću glazbu uvježbala koreografiju. Cijeli program trajao je oko
30 minuta. Tročlano fašničko stručno povjerenstvo odlučilo je, nakon
pozornog praćenja svih nastupa, nastup naše škole proglasiti najboljim i
dodijeliti nam prvu nagradu.
Osnovna namjena
aktivnosti
Sudjelovanjem na Fašniku očuvati tradiciju grada. Poticati druženje,
razvijati vedro raspoloženje
Troškovnik aktivnosti:
Oko 50 kn po učeniku za materijal za izradu kostima, 1 500 kn po grupi
od Turističke zajednice grada Samobora.
Način vrjednovanja
aktivnosti
Praćenje aktivnosti u radionicama. Izrada plakata s fotografijama
Fašnika.
Način korištenja
rezultata vrjednovanja Povećanje kvalitete nastavnog rada i motivacije učenika.
aktivnosti
42
5.4.2. VANJSKI PROGRAMI - PLAN ŠKOLSKE DJELATNOSTI
5.4.2.1. Jumicar program prenventivnog odgoja djece u cestovnome prometu
Jumicar program preventivnog odgoja djece u cestovnom prometu je jedinstven koncept
edukacije, gdje djeca na zabavan i edukativan način uče o sigurnosti u prometu.
Program Jumicar je u skladu s međunarodnim licencama i provodi se u svim većim
europskim zemljama u kojima je izuzetno uspješan i široko podržan.
Jumicar program prenventivnog odgoja djece u cestovnome prometu podržava:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA RH
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU,
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE , KULTURU I SPORT GRADA ZAGREB.
Program je osmišljen u dva dijela, prvi dio je teorijski gdje djeca uče o pravilima prometa kao
pješaci, biciklisti, a drugi dio, njima mnogo zanimljiviji, pruža im mogućnost da stečeno
teorijsko znanje primjene i u praksi te da osjete kako je biti u ulozi vozača, kako je važno
poštivati prometne znakove, kako je teško zaustaviti automobil na vrijeme, koliko je važan
sigurnosni pojas.
Djeca su s oduševljenjem sjedala za volan malih automobila te su na taj način mogla uvidjeti
kako funkcionira pravi cestovni promet.
Isprobavali su gas, kočnice, upoznali semafore, značenje prometnih znakova, kako se treba
oprezno ponašati u prometu i ocijeniti razne prometne situacije iz vidokruga jednog vozača.
Cilj Jumicara nije da od djece napravi dobre vozače već pažljivije i sigurnije pješake.
Jumicar program se provodi uz pomoć generalnog sponzora Peugeot i tvrtki iz okruženja te
je za roditelje, djecu i škole besplatan i ovim putem polaznici zahvaljuju sponzorima.
5.4.2.2. Volonterski program ŠKOLSKI VOLONTERI
Forum za slobodu odgoja, Zagrebačka županija, Udruga MOST, OŠ Luka , Nacionalna
zaklada za razvoj civilnog društva u sklopu projekta poticanja i njegovanja solidarnosti i
senzibilnosti djece i mladih za potrebe društva. Kroz volonterske aktivnosti učenici će
sudjelovanjem podići razinu svijesti o potrebama društva i lokalne zajednice. U našoj školi
četiri su područja rada volonterskih grupa u suradnji s vanjskim volonterima. Volonterski
projekti su : Podrška u učenju, Eko škola, Vršnjačka podrška i Bogumilac volontira.
43
PLAN ZA RAZVOJ VOLONTERSKOG PROGRAMA
OSNOVNE ŠKOLE BOGUMILA TONIJA SAMOBOR
Cilj volonterskog programa:
Razvoj i poticanje volonterskih projekata radi njegovanja solidarnosti i senzibilnosti djece i
mladih za potrebe društva kroz organizirane volonterske aktivnosti učenika, volontiranje
učenika u lokalnoj zajednici te kroz sudjelovanje i doprinos vanjskih volontera aktivnostima
škole.
Djelatnici odgovorni za provedbu:
Kontakt:
Bernardica Horvat Petravić, pedagoginja
Školski volonterski tim:
Bernardica Horvat Petravić, pedagoginja
Milena Kolarec, ravnateljica
Jasmina Vizler Zorko, psihologinja
Volonterski projekti
Volonterske pozicije
Podrška u učenju
Koordinacija individualnog
i grupnog rada pomoći u
učenju - 1 volonter
Eko škola
Asistent voditelju eko
škole – 1 volonter
Projekti vršnjačke
solidarnosti radi
prevencije i zaštite od
nasilja VRŠNJAČKA
PODRŠKA
Asistent voditelju projekta
– 1 volonter
Aktivnosti za slobodno
vrijeme učenika
BOGUMILAC
VOLONTIRA
Asistent voditelju projekta
– 1 volonter
PARTNER
Zagrebačka županija
PARTNER
Udruga Most
PARTNER
Osnovna škola Luka,
Sesvete
Volonterske akcije
Eko volonterska akcija
Promocija projekta predstavljanjem
aktivnosti drugim učenicima i
roditeljima
Nacionalna zaklada
za razvoj civilnoga društva
Ulaganje u budućnost
www.ljudskipotencijali.hr
Europska unija
Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Foruma za slobodu odgoja.
44
Razrada pojedinih projekata
Naziv
projekta
Podrška u učenju
Svrha
Podržati učenike u savladavanju gradiva kroz vršnjačku solidarnost
Kratak opis
aktivnosti
Priprema učenika pomagača, organizacija i koordinacija pomoći u učenju.
Ciljna
grupa
Učenici VIŠIH RAZREDA
Voditelj
projekta
Bernardica Horvat Petravić
Volonterska Koordinacija individualnog i grupnog rada pomoći u učenju - 1 volonter
pozicija
Naziv
projekta
Eko škola
Svrha
Razvoj ekološke svijesti učenika u područnim školama kroz projekte sadnje
autohtonih biljaka (poveznica nastave s praktičnim – priroda i društvo)
Kratak opis
aktivnosti
Uređivanje botaničog vrta i uređenje okućnice škole
Ciljna
grupa
Učenici područnih škola
Voditelj
projekta
Maja Šikić
Volonterska Asistent voditelju eko škole – podrška u organizaciji i provedbi – 1 volonter
pozicija
Volonterska Eko volonterska akcija
akcija
Naziv
projekta
Projekti vršnjačke solidarnosti radi prevencije i zaštite od nasilja
Klub volontera i medijatori vršnjaci
Svrha
poticati nenasilno rješavanje sukoba i podršku u situacijama sukoba kroz
medijaciju i educiranje volontera pomagača
Kratak opis
aktivnosti
Priprema i edukacija volontera pomagača na temu komunikacijskih vještina i
nenasilnog rješavanja sukoba. Planiranje, koordinacija i praćenje njihovog
rada.
Ciljna
grupa
Učenici
Voditelj
projekta
Jasmina Vizler Zorko
Volonterska Asistent voditelju projekta – 1 volonter
pozicija
45
Naziv
projekta
Aktivnosti za slobodno vrijeme učenika Bogumilac volontira
Svrha
Osmisliti i organizirati kvalitetne aktivnosti za ispunjavanje slobodnog
vremena učenika (sportske, animatorske, dramske, plesne...)
Kratak opis
aktivnosti
Priprema i provedba različitih kreativnih radionca petkom i/ili subotom
poslijepodne u školi.
Ciljna
grupa
Učenici
Voditelj
projekta
Marija Mapilele
Volonterska Volonter s određenim vještinama koje bi prenio učenicima u radionicama
pozicija
(otvoreni za sve kreativne teme)
Volonterska Promocija projekta predstavljanjem aktivnosti drugim učenicima i roditeljima
akcija
46
5.4.3 PLAN I PROGRAM ŠKOLSKOG SPORTSKOG DRUŠTVA LOB
ZA ŠK.GOD. 2014./2015.
Aktivnost,
program,
projekt
Obilježavanje:
Olimpijski dan
Ciljevi
aktivnosti.
programa,
projekta
razvijanje
sportske
kulture kod
učenika
Obilježavanje:
Dan pješačenja
Zimovanje
učenika na
VELIKOM DOLU
Zimski
ODMORKO
osvijestiti
korist
zdravog
života
razvijanje
samostalno
sti, boravak
na svježem
zraku
razvoj
natjecateljskog duha,
promicanje
zdravog
načina
korištenja
sl. vremena
Sanjkanje
boravak u
prirodi,
razvoj
zimskih
sportova
Skijanje
boravak u
prirodi,
razvoj
zimskih
sportova
Namjena
aktivnosti,
programa,
projekta
Nositelji
aktivnosti,
programa,
projekta
učenici i
učenice
1.- 8.
razreda
aktiv učitelja
TZK,
razrednici,
stručni
suradnici
učenici i
učenice
1.- 8.
razreda
aktiv učitelja
TZK,
razrednici,
stručni
suradnici
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
Način
realizacije
(oblici i
metode
rada)
Vremenik
aktivnosti
sportski
susreti,
Način
vrjednovanja
i način
korištenja
rezultata
vrjednovanja
sportski
rezultati,
teoretska
predavanja,
10. rujna
100 kn
vrjednovanje
aktivnosti
učenika
bijele majice
pohodi,
15.
izleti
listopada
vrjednovanje
aktivnosti
0 kuna
i
zainteresiranost
i učenika
skijanje,
učitelji TZK
prosinac
500 kn
po
djetetu
diplome,
priznanja,
nagrade
natjecanja u
raznim
sportovima
prosinac
troškove
snosi
ššs
Samobo
ra i Sv
Nedelje
diplome,
priznanja,
nagrade
natjecanje
siječanjveljača
sanjkanje,
društvene
igre
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
Trošak
učitelji TZK,
učenici i
učenice
ŠŠS ZŽ
1. – 8.
razreda
učitelji TZK,
100 kn
po
djetetu
učenici i
učenice
ŽŠŠS ZŽ
1. – 8.
razreda
učitelji TZK,
skijaško
natjecanjeveleslalom
siječanjveljača
100 kn
po
djetetu
diplome,
priznanja,
nagrade
diplome,
priznanja,
nagrade
47
Klizanje
ŠAH
Univerzalna
sportska
škola
boravak u
prirodi,
razvoj
zimskih
sportova,
promicanje
aktivnog
načina
korištenja
sl. vremena
afirmacija
šaha kao
sportske
discipline
razvijanje
potrebe za
kretanjem,
poticanje na
samostalno
vježbanje,
učenici
prof. i
treneri
1. – 8.
razreda
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
slobodno
vrijeme
Zimski
period
15 kn
učenika
vanjski
suradnici
petkom, 2
sata tjedno
učitelji TZK
treninzima,
2 sata
tjedno
učitelji TZK,
učenici
turnirski
oblik
natjecanja
učitelji TZK,
sportska
natjecanja
tijekom
godine
0 kn
tijekom
godine
1000 kn
za
opremu
učenici i
učenice
1.-4.
razreda
vrjednovanje
aktivnosti
nagrade
diplome,
priznanja,
nagrade
uključivanje
u sp.
klubove
Međurazredni
susreti u
nogometu,
rukometu,
odbojci, košarci
i
graničaru
razvijanje
sportske
kulture,
poticanje na
samostalno
vježbanje,
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
svibanj,
lipanj
500 kn
(uz Dan
sporta)
medalje,
priznanja
uključivanje
u sp.
klubove
Međuškolska
suradnja
Obilježavanje:
Dan zdravlja
sportski
susreti u
sportskoj
gimnastici s
OŠ
Jastrebarsk
o
usvajanje
spoznaja o
važnosti
očuvanja i
promicanja
zdravlja
učenice
1. – 8.
razreda
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
aktiv učitelja
TZK,
razrednici,
teoretska
predavanja,
izleti
stručni
suradnici
sportski
susreti
prosinac,
500 kn
lipanj
diplome,
priznanja,
nagrade
vrjednovanje
aktivnosti
7. travnja
0 kn
i
zainteresiranost
i učenika
48
Obilježavanje:
Dan škole
U području
TZK razvijanje
sportske
kulture kod
učenika
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
ravnateljica,
aktiv učitelja
TZK,
razrednici,
stručni
suradnici,
učitelji
vrjednovanje
aktivnosti
izleti
sportski
susreti
krajem
svibnja
0 kn
i
zainteresiranost
i učenika,
diplome
Obilježavanje:
Dan sporta
Dan nepušenja
Noćna trka
povodom Dana
grada Samobora
usvajanje
spoznaja o
važnosti
vježbanja
za očuvanje
zdravlja
razvijanje
sportske
kulture
učenice i
učenici
1. – 8.
razreda
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
aktiv učitelja
TZK,
razrednici,
stručni
suradnici
ŠSS
Samobora i
Sv. Nedelje,
profesori
TZK
odbojkaška
utakmica
učiteljiučenici
vrjednovanje
aktivnosti
31. svibnja
atletska
natjecanja
svibanj
rukomet,
košarka
odbojka na
lipanj,
0 kn
troškove
snosi
grad
Samobor
i
zainteresiranost
i učenika
diplome,
priznanja,
nagrade
i atletičari
Sportske igre
mladih
razvijati
sportski duh
mladih,
osvijestiti
korist
zdravog
života
LJETNI
ODMORKO
ODBOJKA
razvoj
natjecateljskog
duha,
promicanje
zdravog
načina
korištenja
sl. vremena
učenici i
učenice
učitelji TZK
5. – 8.
razreda
srpanj
pijesku
učenici i
učenice
1. – 8.
razreda
OŠ
Bogumila
tonija
sportski
rezultati i
plasman u više
kolo
20 kn
učitelji TZK
rekreacija
učitelja
učitelji
troškove
snose
roditelji
učitelji
plivanje,
odbojka na
pijesku
natjecanje u
odbojkaškoj
ligi OŠ za
učitelje
lipanj,
srpanj
trošak
bazena
snosi
ŠŠS
susreti
tijekom
godine
trošak
kotizacije,
ostalo
snose
učitelji
osobno
zainteresiranost
djece
rezultat, pehari,
priznanja,
medalje,
druženje i
suradnja
49
SUDJELOVANJE NA NATJECANJIMA
Aktivnost,
program,
projekt
Ciljevi
aktivnosti.
programa,
projekta
Namjena
aktivnost
i,
programa
,
projekta
Nositelji
aktivnosti,
programa,
projekta
Način
realizacije
(oblici i
metode rada)
Vremenikak
tivnosti
Trošak
Način
vrjednovanja
i način
korištenja
rezultata
vrjednovanja
Općinska
Tenis (M,Ž)rujan
St. tenis - rujan
Šah- listopad
Kros-ožujak
Rukometlistopad
Košarkastudeni
Odbojka-studeni
Nogometstudeni
Skijanje-siječanj
Gimnastikasiječanj
razvijati
sportski duh
mladih,
osvijestiti
korist
zdravog
života i
bavljenje
sportom
kroz
natjecanja,
promocija
škole
učitelji TZK
učenici i
učenice
5. – 8.
razreda
međuškolska
natjecanja
tijekom
godine
troškove
snosi
ŠŠS
sportski
rezultati i
plasman na
županijsko
natjecanje
Plivanje-veljača
Atletikalistopad
LIGA –
tijekom godine:
ODBOJKA 5/6
(ž)
RUKOMET 5/6
(m)
ATLETIKA 5./6.
Županijska
Ovisno o
plasmanu
i
Državna
Ovisno o
plasmanu
PROGLAŠENI SMO NAJBOLJIM ŠKOLSKIM SPORTSKIM DRUŠTVOM
U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI.
50
ŠŠD LOB REZULTATI NATJECANJA
ŠKOLSKA GODINA 2013./2014.
DRŽAVNA NATJECANJA
ŠŠD LOB NATJECANJA
RANG
VODITELJ
ATLETIKA (Ž)
Ismeta
Čerkez,prof.
državno
ATLETIKA (M)
Zoran Rajčević,
prof.
državno
ATLETIKA (M)
5./6. RAZREDI
Zoran Rajčević,
prof.
državno
1.
JUDO (M)
Zoran Rajčević,
prof.
državno
4.
10
JUDO (Ž)
Ismeta
Čerkez,prof
državno
1.
8
KROS (M)
Zoran Rajčević,
prof.
državno
6.
4
PLIVANJE (M)
Zoran Rajčević,
prof.
državno
13.
8
NATJECANJA
MJESTO
BROJ
SPORT
4.
6.
UČENIKA
13
13
13
51
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
65
File Size
3 841 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content