close

Enter

Log in using OpenID

Čelić - Mrkaljevic doo

embedDownload
M
Čelić
MRKALJEVIĆ
proizvodnja pvc i alu stolarije
ulazna vrata
prozori
roletne i grilje
R
staklene ba{te
staklene fasade
gara`na i industrijska vrata
sekciona vrata
balkonske ograde
dvori{ne ograde
klizne kapije
www.mrkaljevic.com.ba
nekoliko rije~i
o nama...
preduze}e doo MRKALJEVI]
osnovano je 1990. godine
osnovna djelatnost preduze}a je proizvodnja
i ugradnja Al-u i PVC gra|evinske stolarije
proizvodnja se organizuje u tri proizvodne hale
ukupne povr{ine od 2520m2
trenutno je uposleno 40 radnika
2 M MRKALJEVIĆ
ulazna vrata
UV-1
UV-4
UV-11
UV-2
UV-5
UV-12
UV-3
3
UV-20
UV-10
UV-16
M MRKALJEVIĆ
UV-17
UV-21
ulazna vrata
UV-32
UV-23
UV-29
UV-33
UV-24
SO-FB-FK-3
UV-30
UV-34
UV-28
CR-AB-SL-3
ZA-DM-M3
UV-31
4 M MRKALJEVIĆ
ulazna vrata
SL-VFZ-8
@U-AB-BL-M
LI-AB-V3
VK-FB-FO-V
KA-FAC-6
M MRKALJEVIĆ
5
VU-FB-FK-2
IL-SB-1
KO-TS-V
OT-TS
NU-SB-6
TO-VFC-V
BO-SB-3
ulazna vrata
MA-FB-FP-3
CN-VFP-M
IV-DM-BL
AN-FB-FO-2
DU-TS-V
INX V-KRK-MK-3
MI-TS-2
INX V-RAB-ML-4
JA-FB-FO-3
VIS-VC-2
CV-NIN-VFC-3
PR-DM-BL-7
6 M MRKALJEVIĆ
ulazna vrata
INX V-HUM-ML-4
ZV-BOL-VFZ-2
PV-VRH-MK-3
INX [email protected]
SV-VIT-CT-4
M MRKALJEVIĆ
7
INX O-CET-FAB-2
INX O-PAG-WP
PAN-FM-S
INX O-KUT-PTP-2
BAR-FM-F8-Z
INX O-DRA-ML-1
INX V-IST-ML-3
ulazna vrata
SV-DOB-TOP-2
INX O-LEA-PTO-4
SV-REA-TOK-2
INX V-ELA-MK-3
ZV-TEA-XLP-3
SV-DEA-FKS
SV-EVA-TOP-4
PV-ANA-PMP-2
HSG-B-IT-ML
SV-SAV-PJ-2+3-INX-12
K
INF O-FLO-ML-3
INF O-FLO-ML-3
INX
V-IVA-TOP
8 M MRKALJEVIĆ
ulazna vrata
HSG-B-CH-DPL-5
HRH-B-DK-PCF-4
HSA-B-HU-PLF-4
M MRKALJEVIĆ
9
HEH-B-NL-POK-3
INF O-FLO-ML-3
HO-INOX-KOR-PLT
INF O-FLO-ML-3
HM-S-DILJ-PBB-2
INF O-FLO-ML-3
HSG-INOX-BIO-ML-3
INF O-FLO-ML-3
HO-O-HVA-SPL-4
INF O-FLO-ML-3
HZH-S-VRS-PFM-4
INF O-FLO-ML-3
HM-S-KAL-TS
HZH-B-FR-POB
HRH-RH-PLI-SPV-4
ulazna vrata
HO-INOX-PSU-FAB
INF O-FLO-ML-3
HM-S-ERD-TOP-4
INF O-FLO-ML-3
HZH-S-MUR-TS-2
INF O-FLO-ML-3
HM-INOX-MLJE-TOK-2
HRH-INOX-KLE-SPS-2
INF O-FLO-ML-3
HMH-S-PAP-TOK-2
HM-INOX-KOZ-POT
HO-INOX-DVO-SPS-1
HMH-S-STO-POT-2
HRH-S-KOP-TOK-2
INF O-FLO-ML-3
HRH-RH-MED-TS
INF O-FLO-ML-3
HZH-INOX-BRI-TOK-4
10
M MRKALJEVIĆ
ulazna vrata
Ulazna vrata se izra|uju od
Al-u plastificiranih i eloxiranih
profila GOLD 490 i PRESAL 65
sa termi~kim mostom
i od PVC profila TROCAL
u vi{e razli~itih boja.
Sigurnost ulaznih vrata ~ine:
sama izvedba vrata,
sistem brava sa vi{e zaklju~avanja
i cilindri sa za{titnom karticom.
HNS-NS-PAK-TOP-4
Na Va{ zahtjev ugra|ujemo i
elektro-magnetne brave.
HMH-S-RIS-POT-3
HNS-INOX-VRA-PVO-3
INF O-FLO-ML-3
HM-INOX-OLI-PTF
M MRKALJEVIĆ
11
ulazna vrata
e
t
i
l
E
HNS-INOX-VRA-PVO-3
MADRID
ATHENS
HNS-INOX-VRA-PVO-3
MOSKVA
HNS-INOX-VRA-PVO-3
PARIS
AMSTERDAM
HNS-INOX-VRA-PVO-3
DUBLIN
HNS-INOX-VRA-PVO-3
ZAGREB
HELSINKI
HNS-INOX-VRA-PVO-3
SARAJEVO
VADUZ
12
M MRKALJEVIĆ
prozori - roletne - grilje
R
Prozori izra|eni od najkvalitetnijih
PVC profila njema~ke tvrtke
TROCAL tip INONOVA-70
sa petokomornom za{titom
u vi{e razli~itih boja.
Za{titu va{eg prozora kao
i ukupnog prostora ~ine i:
aluminijske grilje
aluminijske roletne
(mogu}nost upravljanja sa
kai{em, kurblom
i elektro-pogonom).
M MRKALJEVIĆ
13
staklene ba{te
Staklene ba{te izra|uju se od PVC i Al-u
profila sa kliznim i harmo-preklopnim
sistemom otvaranje
M
staklene fasade
Staklene fasade
izra|uju se od
PVC i Al-u profila
u raznim oblicima
izvedbe.
Izgled staklenih
fasada ~ine fino
oblikovani profili
u kombinaciji
sa razli~itim
vrstama i
dezenima
stakla
14
M MRKALJEVIĆ
gara`na i sekciona vrata
Gara`na vrata
izra|uju se od
Al-u profila
razli~itih boja
sa mogu}no{}u
otvaranja 2 ili
vi{e krila.
Sekciona vrata
izra|uju se od
termo-izolacionih
panela razli~itih
boja, oblika i dimenzija
sa mogu}no{}u
ugradnje:
• svjetlosnih otvora
• ventilacionih otvora
• pje{a~kog krila
sistemi otvaranja
• mehani~ki
• elektro
• daljinski
M MRKALJEVIĆ
15
balkonske i dvori{ne ograde, klizne kapije
16
M MRKALJEVIĆ
objekti sa
ugra|enim
proizvodima
prevoz i ugradnja
proizvoda je besplatna
garancija na
ugra|ene proizvode
je 5 godina
brz i efikasan
servis
Va{a odluka
za na{e proizvode
garantuje Vam
vrhunski kvalitet
i odgovoran odnos
za Va{e povjerenje
M MRKALJEVIĆ
17
M MRKALJEVIĆ
Čelić
Preduze}e doo MRKALJEVI] osnovano je 1990. godine i od tada va`i za jedno
od ja~ih u {irem regionu!
Osnovna djelatnost preduze}a je proizvodnjai ugradnja Al-u i PVC gra|evinske stolarije.
Proizvodnja se organizuje u tri proizvodne hale ukupne povr{ine od 2520m2
Trenutno je uposleno 40 radnika!
BAZENI
Preduze}e doo Mrkaljevi} je obezbijedilo sve uslove za
Va{ idealan odmor! Bazeni sa parkingom od 5000m2
su samo jedna od atraktivnih
ponuda u nizu.
Bazen dimenzija 40x20 m
je idealan za gotovo sve
uzraste, tu je i manji bazen
za Va{e mali{ane!
Voda je uvijek ~ista i filtrirana.
Za one malo slobodnije u vodi
potrudili smo se da imaju
tobogan, kao i skakaonu.
U sklopu bazena se nalazi i restoran.
Ako ste daleko od ku}e do{li da u`ivate
u na{im i Va{im ljepotama bazena,
Mrkaljevi} doo je obezbijedio i 22 sobe
kao i dva apartmana za du`i boravak u
^eli}u!
SPORTSKA DVORANA
Sportska dvorana doo Mrkaljevi}
sa svojih 1800 m2 je sigurno jedna
od najmodernijih na na{im
prostorima!
Idealna je za skoro sve sportove:
fudbal, ko{arka, tenis, odbojka,
rukomet...
Osim igra~a pobrinuli smo se da i
navija~i mogu u`ivati na udobnim
tribinama kapaciteta 1500
sjede}ih mjesta.
U ovoj dvorani se odr`avaju super
jaki turniri u malom nogometu!
Preduze}e Mrkaljevi} doo
posjeduje i autobus Neoplan
sa 82 sjede}a mjesta.
Nudimo Vam prevoz na
najatraktivnija mjesta u Evropi:
[panija, Italija, Turska ...
Za {kole i fakultete organizujemo prevoz na izlete i
ekskurzije. Va{e je da odaberete destinaciju, a mi
smo tu da Va{e putovanje u~inimo {to ugodnijim!
Odlu~ili smo da svoju paletu usluga
podignemo na jo{ ve}i nivo pa u
ponudi imamo i uslugu rada
gra|evinskom mehanizacijom.
Ovim ma{inama upravlja obu~ena i
kvalificirana osoba.
Veoma povoljno vr{imo na{e usluge
kao {to su: Iskopi i ru{enja, te
gra|evinski otpad odvozimo na
odlagali{te sme}a ili na lokaciju po
dogovoru.
DIGITALNA ŠTAMPA
P r e d u z e } e
Mrkaljevi} doo u
svojim prostorijama
posjeduje i jednu od
najnovijih ma{ina za digitalnu
{tampu velikih formata!!
Pomo}u ove ma{ine radimo razne PVC
naljepnice, ispis na ceradna platna,
kao i razne vrste plakata ve}ih formata!
PREVOZ ROBE
U svojoj bogatoj ponudi za Vas
tako|e izdvajamo prevoz robe za
doma}e i inostrano tr`i{te i to do
25 tona te`ine.
SUŠARA
Preduze}e Mrkaljevi} doo posjeduje i
su{aru za vo}e!
Ekstra kvalitetno i dobro osu{eno vo}e po
evropskom standardu!!!
put do nas...
CENTAR
DOM
ZDRAVLJA
[
K
O
L
A
P
O
[
T
A
LOPARE
K
O
R
A
J
B
R
^
K
O
R
Uslu`ni telefoni
Ć
I
V
LJE
MR
KA
tel/fax: 035 660 219
660 870
direktor: 061 168 172
tehni~ki saradnik: 061 735 650
061 721 641
e-mail: [email protected]
Čelić
www.mrkaljevic.com.ba
M
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
6 405 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content