close

Enter

Log in using OpenID

1 Prema socijalno ekonomskom kriteriju (pravo na

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
tel. 042 770 411, fax 042 770 419
email : [email protected]
Povjerenstvo za provedbu natječaja
Klasa: 604-02/15-01/1
Urbroj: 2186/016-03-15-62
Lepoglava, 09.02.2015. godine
Temeljem odredbe članka 15. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 50/14), i
Zapisnika Povjerenstva za dodjelu stipendija o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja i utvrđivanju liste za dodjelu stipendija klasa: 604-02/15-01/1, urbroj: 2186/016-03-15-60 sa sjednice
održane dana 09.02.2015. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljuje
KONAČNU LISTU STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2014/2015
Prema socijalno ekonomskom kriteriju (pravo na dodjelu stipendije ostvaruju kandidati do rednog broja 35, zaključno sa rednim brojem 35):
Redni
broj
1
2
Ime i prezime
Jelena Držaić
Tina Cikač
Naziv visokog učilišta
PMF, matematički odsjek
Sveučilište sjever, sestrinstvo
SE – status (bodovi)
Prihodi po
članu
kućanstva
Živi sa
jednim
roditeljem
Student
je
roditelj
60
60
10
-
-
Uspjeh u učenju
(bodovi)
Državna
Fakultet
matura
19,73
15,3
Invaliditet
UKUPNO BODOVA
-
89,73
75,3
1
3
Mateja Kidjemet
4
5
6
Maja Paska
Helena Naglaš
Lucija Šoštarek
7
8
9
10
Tihana Naglaš
Magdalena Županić
Patrik Hehet
Marko Jug
11
12
13
Doroteja Risek
Lucija Risek
Marijeta Barlek
14
Dario Milec
15
Jelena Škalac
16
17
Martina Hiržin
Natalii Škvarić
18
19
20
21
Silvija Komes
Marija Car
Ivan Rostohar
Ivana Zidar
22
23
Tamara Ježek
Nikolina Novak
24
25
Tina Borlinić
Ivan Šantalab
Fakultet organizacije i informatike,
ekonomika poduzetništva
Studij sociologije i filozofije u Zadru
Filozofski fakultet u Zagrebu
Veleučilište u Čakovcu, studij održivi
razvoj
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija
Pravni fakultet u Splitu, upravni studij
FOI, primjena informacijske tehnologije u
poslovanju
Međimursko veleučilište, eko inženjerstvo
Sveučilište sjever, proizvodno strojarstvo
Filozofski fakultet u Rijeci, hrvatski jezik i
književnost
Poslovna ekonomija, Management i
poduzetništvo u Puli
Filozofski fakultet Rijeka, Hrvatski jezik i
književnost
Pravni fakultet u Zagrebu, socijalni rad
Pravni fakultet, studijski centar socijalnog
rada
PMF, geografija istraživački
Pravni fakultet u Zagrebu, studij prava
FOI, organizacija poslovnih sustava
Filozofski fakultet, Hrvatski jezik i
književnost/povijest
Sveučilište sjever, proizvodno strojarstvo
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci,
studij sestrinstva
Sveučilište u Rijeci, Sestrinstvo
Sveučilište sjever, elektrotehnika
56,83
-
-
9,1
-
65,93
60
46,34
47,49
10
-
1,8
-
61,8
58,44
57,49
46,34
43,15
48,38
43,04
-
-
-
52,44
49,25
48,38
47,73
45,87
45,87
34,43
-
-
9,24
-
45,87
45,87
43,67
28,06
10
-
5,5
-
43,56
23,3
-
-
18,8
-
42,1
41,2
38,28
-
-
2,04
-
41,2
40,32
35,54
31,18
16,16
28,42
10
-
-
7,2
2,08
-
39,04
37,28
33,36
30,5
27,4
9,89
-
-
3
13,09
-
30,4
22,98
22,26
11,29
-
-
0
8,8
-
22,26
20,09
12,1
0
6,1
6,1
0
4,69
0
0
0
3,5
6,1
2
26
27
Andrea Glavica
Sanja Glavica
28
29
30
Mirna Anđel
Marta Svetec
Petra Horvatić
31
Martina Cujzek
32
33
34
Jasmina Smajić
Adrijana Komes
Kristina Kljunić
35
Tamara Špičko
36
Valentino Čretni
37
38
39
Damira Veseljak
Borna Kuća
Melania Andreić
Foi, informacijski i poslovni sustavi
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor,
informatika
Veleučilište u Rijeci, poštanski promet
Učiteljski studij, modul informatika
Filozofski fakultet Družbe Isusove u
Zagrebu
Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci,
studij sestrinstva
Veleučilište u Rijeci, poduzetništvo
Fakultet za menadžment u hotelijerstvu
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet,
logopedija
Učiteljski fakultet Čakovec, modul
informatika
Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo
PMF, molekularna biologija
Anton Bruckner Privatuniversitat, gitara
Sveučilište sjever, graditeljstvo
20,07
20,07
-
-
0
0
-
20,07
20,07
19,92
0,64
0
10
-
0
17,88
5,2
-
19,92
18,52
15,2
0
-
-
13,65
-
13,65
0
13,13
0
10
-
-
3,3
0
12,9
-
13,3
13,13
12,9
0
-
-
12,78
-
12,78
0
10
-
2,4
-
12,4
0
3,73
0
-
-
-
12,1
3,73
2,31
12,1
0
2,31
Napomena:
Prijave kandidatkinja Ivane Funda iz Lepoglave, Očura 1 B i Spomenke Jurenec iz Lepoglave, Donja Višnjica 105 E, odbijene su zbog neispunjavanja propisanih formalnih
uvjeta natječaja za dodjelu stipendija studentima grada Lepoglave, odnosno neispunjavanja kriterija da su u prethodnoj akademskoj godini stekli minimalno 50 ECTS
bodova, te se njihove prijave nisu bodovale.
3
Prema kriteriju deficitarna zanimanja, odnosno zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj grada Lepoglave (pravo na dodjelu stipendije ostvaruju
kandidati do rednog broja 5, zaključno sa rednim brojem 5):
R.
broj
Ime i prezime
1
Monika
Pintarić
Hrvoje Štefek
Matija
Šumečki
Doroteja Gal
2
3
4
5
Katarina
Kljunić
6
8
Marin
Dubovečak
Tihana
Vlaisavljević
Ivana Komes
9
10
Jelena Geček
Adam Naglaš
7
Naziv visokog učilišta
Uspjeh u učenju
Državna
Fakultet
matura
PMF, matematički odsjek
PMF, matematički odsjek
Fakultet za management
u turizmu u Opatiji
Studij poduzetništva u
kulturi i turizmu
Učiteljski fakultet u
Zagrebu, učiteljski studij s
engleskim
Medicinski fakultet u
Rijeci, studij medicine
University of Ulster
Fakultet za management
u turizmu u Opatiji
Farmacija u Zagrebu
PMF, matematički odsjek
17,8
19,5
15
SE status
Prihodi po
Živi sa
članu
jednim
kućanstva roditeljem
11,23
-
Student
je
roditelj
-
Projektne
aktivnosti
Nagrade
Invaliditet
UKUPNO
BODOVA
-
-
-
29,03
0
0
-
-
2
-
-
-
21,5
15
15
0
-
-
-
-
-
15
14,4
0
-
-
-
-
-
14,4
13,6
0
-
-
-
-
-
13,6
10,05
0
-
-
-
-
-
10,05
0
6,56
-
-
-
-
-
6,56
0
0
-
-
-
-
-
5,63
0
5,63
0
4
Prema kriteriju uspjeha i postignuća tijekom studiranja (pravo na dodjelu stipendije ostvaruju kandidati do rednog broja 4, zaključno sa rednim brojem 4):
Redni
broj
Ime i prezime
Naziv visokog učilišta
Uspjeh u
učenju
Nagrade
Projektne
aktivnosti
Razmjene
Objavljeni
radovi
Invaliditet
UKUPNO
BOOVA
1
2
3
Patricija Jakopović
Nikolina Špac
Pavla Antekolović
52,8
40,8
36
4
-
1
-
2
-
-
56,8
41,8
38
4
Mirela Tvarog
Fakultet zdravstvenih studija, sestrinstvo
Učiteljski fakultet u Rijeci, predškolski odgoj
Filozofski fakultet, bibliotekarstvo i češki jezik i
književnost
Filozofski fakultet, pedagogija
34,8
-
-
-
-
-
34,8
5
6
Janja Galić
Kaja Žulić
Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna
pedagogija
26,4
19,8
-
4
4
-
-
-
30,4
23,8
Lista kandidata po svim kriterijima će se objaviti na Oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave.
U skladu sa odredbom članka 15. stavak 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
50/14) svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik grada Lepoglave. Odluka
gradonačelnika po prigovoru je konačna te protiv iste nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content