close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik

embedDownload
FLEX VPN TARIFE
Flex VPN L
Tarifni model
0,00 kn
Pozivi unutar VPN mreže*
Pozivi prema HT HR mreži
0,71 kn
(0,56)
kn
Pozivi prema fiksnim mrežama u RH
0,71 kn
(0,56)
kn
Pozivi prema ostalim mobilnim
mrežama u RH
0,71 kn
(0,56)
kn
Paketni prijenos podataka u
nacionalnom prometu **
1,42 kn
(1,13)
MB
SMS u RH i prema me unarodnim
destinacijama
0,31 kn
(0,24)
kn
MMS u RH i prema me unarodnim
destinacijama
2,03 kn
(1,62)
kn
Obra unska jedinica za pozive unutar
RH
Naknada za uspostavu poziva
60/60
-
* u slu aju da tijekom jednog obra unskog razdoblja korisnik iskoristi više od 2000 minuta razgovora, T-Mobile e sljede e pozive, od kraja istog obra unskog razdoblja, obra unavati po
standardnoj cijeni za tu tarifu.
** obra unska jedinica za podatkovni promet je 10 kB
Od 01.07.2014. godine primjenjuje se mjese na naknada za pristup mobilnoj mreži Hrvatskog Telekoma u iznosu od 10 kn. Više informacija na : www.hrvatskitelekom.hr/obavijesti.
www.hrvatskitelekom.hr/obavijesti.
PLA ENE OPCIJE
Opcija Unlimited (opcija je dostupna i za VPN Moj ra un)
Flex VPN L
Mjese na naknada
25,00 (20,00)
0,00
Pozivi prema HT HR mreži
kn
kn
Cijene u zagradama su bez PDV-a. Obra unska jedinica u sklopu opcije ista je obra unskoj jedinici tarifnog modela na kojem se aktivira.
U slu aju da korisnik s VPN Moj ra un uslugom ostvari više od 1500 minuta razgovora prema brojevima unutar HT HR mreže, Hrvatski Telekom d.d. e ostvarene pozive
obra unati po cijeni poziva unutar HT HR mreže.
Opcija Dodatne minute 100 (opcija je dostupna i za VPN Moj ra un)
Flex VPN L
(31,71)
39,64
kn
100 min prema svim mrežama u RH
Mjese na naknada
Uklju eno u mjese nu naknadu
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcija Dodatne minute 200 (opcija je dostupna i za VPN Moj ra un)
Flex VPN L
(64,23)
80,29
kn
200 min prema svim mrežama u RH
Mjese na naknada
Uklju eno u mjese nu naknadu
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcija Dodatne minute 400 (opcija je dostupna i za VPN Moj ra un)
Flex VPN L
(121,14)
151,43
kn
400 min prema svim mrežama u RH
Mjese na naknada
Uklju eno u mjese nu naknadu
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcija Minute i poruke (opcija je dostupna samo za VPN Moj ra un)
Flex VPN L
Mjese na naknada
Uklju eno
75,00 (60,00)
kn
1000 minuta prema Tomato mreži i 4000 minuta prema ostalim mrežama u Hrvatskoj , neograni eni SMS unutar
RH
Cijene u zagradama su bez PDV-a. Obra unska jedinica u sklopu opcije ista je obra unskoj jedinici tarifnog modela na kojem se aktivira.
Za korištenje opcije nužno je birati predbroj "9". Aktivacijom opcije ukida se uspostava poziva na Moj ra un S i Moj ra un L tarifama.
Opcija Ostale mreže (osim za VPN Moj ra un)
Flex VPN L
Mjese na naknada*
Uklju eno u mjese nu naknadu
37,20
(29,76)
kn
70 minuta prema svim mrežama u RH osim HT HR mreže te za me unarodne pozive prema
zonama 1A, 1 i 2
Zona 1A
BiH (+387 3, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 61, 62 i 63)
Zona 1
Austrija, BiH (+387 5x, 492, 493 i 65), eška, Ma arska, Italija, Slova ka,
Slovenija, Vatikan
Zona 2
Belgija, Bugarska, Crna Gora, Francuska, Lihtenštain, Luksembourg, Madeira,
Makedonija, Monako, Nizozemska, Njema ka, Poljska, Portugal, Rumunjska,
San Marino, Srbija, Španjolska, Švicarska
Popis zemalja po zonama koje su uklju ene u opciju
Ostale mreže
Cijene u zagradama su bez PDV-a. Obra unska jedinica u sklopu opcije ista je obra unskoj jedinici tarifnog modela na kojem se aktivira.
*Naknada za korištenje usluge se napla uje po pojedinom priklju ku
U slu aju da korisnik tijekom jednog obra unskog razdoblja ostvari više od 70 minuta poziva prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u RH te me unarodnim zonama
1A, 1 i 2, Hrvatski Telekom d.d. e ostvarene pozive obra unati sukladno cjeniku za tarifni model kojeg korisnik koristi.
Opcija Ostale mreže 200 (opcija je dostupna i za VPN Moj ra un)
Mjese na naknada*
Uklju eno u mjese nu naknadu
Popis zemalja po zonama koje su uklju ene u opciju
Ostale mreže 200
135,00
(108,00)
kn
200 minuta prema svim mrežama u RH osim HT HR mreže te za me unarodne pozive prema
zonama 1A, 1 i 2
Zona 1A
BiH (+387 3, 491, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 61, 62 i 63)
Zona 1
Austrija, BiH (+387 5x, 492, 493 i 65), eška, Ma arska, Italija, Slova ka,
Slovenija, Vatikan
Zona 2
Belgija, Bugarska, Crna Gora, Francuska, Lihtenštain, Luksembourg, Madeira,
Makedonija, Monako, Nizozemska, Njema ka, Poljska, Portugal, Rumunjska,
San Marino, Srbija, Španjolska, Švicarska
Cijene u zagradama su bez PDV-a. Obra unska jedinica u sklopu opcije ista je obra unskoj jedinici tarifnog modela na kojem se aktivira.
*Naknada za korištenje usluge se napla uje po pojedinom priklju ku
U slu aju da korisnik tijekom jednog obra unskog razdoblja ostvari više od 200 minuta poziva prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u RH te me unarodnim
zonama 1A, 1 i 2, Hrvatski Telekom d.d. e ostvarene pozive obra unati sukladno cjeniku za tarifni model kojeg korisnik koristi.
Opcija Poruke (samo za VPN Moj ra un)
Mjese na naknada
25,41
SMS/MMS poruke
(20,32)
kn
300 besplatnih SMS i MMS poruka prema HT HR mreži
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcija Poruke prema svim mrežama (opcija je dostupna i za VPN Moj ra un)
Mjese na naknada
99,00
SMS poruke
(79,20)
kn
600 besplatnih SMSporuka prema svim mrežama u RH
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
U slu aju da korisnik tijekom jednog obra unskog razdoblja pošalje više od 600 poruka prema svim mrežama u RH, Hrvatski Telekom d.d. e ostvarene poruke obra unati po
standardnoj cijeni poruke.
SMS poruke poslane prema VAS ili internacionalnim destinacijama nisu uklju ene u opciju Poruke prema svim mrežama.
Opcija Pozivi u inozemstvo (osim za VPN Moj ra un)
Mjese na naknada
Pozivi prema zemljama uklju enima u opciju
36,59
(29,27)
kn
2,55
(2,03)
kn
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Obra unska jedinica u sklopu opcije ista je obra unskoj jedinici tarifnog modela na kojem se aktivira.
Zemlje uklju ene u opciju Pozivi u inozemstvo
Austrija
Nizozemska
Ameri ki Djevi anski otoci
Otoci Turks i Caicos
Belgija
Crna Gora
eška
Danska
Finska
Francuska
Gr ka
Irska
Italija
Luksemburg
Ma arska
Makedonija
Monako
Norveška
Njema ka
Poljska
Portugal
SAD
Slova ka
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Velika Britanija
Ameri ka Samoa
Angila
Antigva i Barbuda
Bahama
Barbados
Bermuda
Brit. Djevi anski otoci
Dominika
Dominikanska Republika
Grenada
Guam
Jamajka
Kajmanski otoci
Montserrat
Portoriko
Sjeverno Marijansko oto je
Sv. Kristofer i Nevis
Sv. Lucija
Sv. Maarten
Sv. Vincent i Grenadini
Trinidad i Tobago
Opcija Me unarodni pozivi (opcija je dostupna i za VPN Moj ra un)
Mjese na naknada
Uklju eno u opciju
111,25
(89,00) kn
100 me unarodnih minuta prema zemljama u zonama 1,1A, 2, 3 i 4
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Pozvi prema ostalim me unarodnim destinacijama biti e napla eni sukladno važe em cjeniku.
U slu aju aktivacije opcije Me unarodni pozivi na tarifi s uspostavom poziva, uspostava poziva e se primjenjivati za pozive prema zonama 1, 1A, 2,3 i 4.
Opcija Me unarodni Flat
Mjese na naknada
Uklju eno u opciju
200,00
(160,00) kn
1000 me unarodnih minuta prema zemljama lanicama EEA* i BiH
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Pozvi prema ostalim me unarodnim destinacijama biti e napla eni sukladno važe em cjeniku.
Obra unska jedinica je 60/60. Opcija ne uklju uje pozivanje me unarodnih VAS destinacija.
* EEA zemlje : Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, eška, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njema ka, Gibraltar, Gr ka, Ma arska, Island, Irska, Italija
Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška,Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slova ka, Slovenija, Španjolska, Švedska,
Ujedinjeno Kraljevstvo
Opcija 4 G + (dostupna i za VPN Moj ra un)
Mjese na naknada
30,00
Uklju eno u mjese nu naknadu
(24,00)
kn
2 Gb prometa i maksimalna brzina do 75 Mbps DL /25Mbps UL
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcija Deezer (dostupna i za VPN Moj ra un)
Mjese na naknada
35,00
Uklju eno u mjese nu naknadu
(28,00)
kn
on-line preslušavanje više od 20 milijuna glazbenih zapisa (pjesama) na Deezer.com stranici
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcija MaxTv to Go (dostupna i za VPN Moj ra un)
Naziv paketa
MaxTV To Go Osnovni
MaxTV To Go Sportski
MaxTV To Go Sportski Plus
25,00 (20,00) kn
50,00 (40,00) kn
75,00 (60,00) kn
22 programa
21 program
24 programa
Mjese na naknada
Broj programa uklju en u
paket
Viasat Explorer
HRT 1
Baby TV
HRT 2
Baby TV
HRT 2
Ok Bambino
RTL
Ok Bambino
RTL
HitTV
Discovery Channel
RTL 2
HitTV
RTL 2
Eurosport
RTL +
Animal Planet
RTL +
Eurosport
RTL +
Eurosport 2
24sata
Jugoton
24sata
Eurosport 2
24sata
Jugoton
AlJazeera
HitTV
AlJazeera
Jugoton
AlJazeera
Arenasport 1
Klasik TV
Ginx
Klasik TV
Arenasport 1
Klasik TV
Arenasport 2
MTV adria
Arenasport 1
MTV adria
Arenasport 2
MTV adria
Arenasport 3
Narodna TV
Eurosport
Narodna TV
Arenasport 3
Narodna TV
Dorcel
CMC
Eurosport 2
CMC
CMC
Free X
Viasat Explorer
French Lover
HRT 1
Popis programa
uklju enih u paket
Viasat Explorer
HRT 1
HRT 2
Baby TV
RTL
Ok Bambino
RTL 2
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcije Pomo na cesti (dostupne i za VPN Moj ra un)
Pomo na cesti
Mjese na naknada
Uklju eno u mjese nu naknadu
Pomo na cesti u Europi
19,00
33,00
tehni ka pomo na cesti
Na opcije se ne obra unava PDV (neoporeziva stavka).
Opcije su reaktiviraju e (gase se na kraju mjeseca).
Opcije su dostupne za sve Mobile net i Ultra mobile net tarife kao i za VPN 101+ Extra, sve VPN Plus i Flex VPN tarife, Moj ra un S i L, VPN Public, VPN Svijet i VPN
Exclusive tarifu.
Opcijom Pomo na cesti u Europi pokrivene su ove zemlje: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, eška, Danska, Finska, Francuska, Hrvatska, Njema ka,
Gr ka, Irska, Italija, Ma arska, Poljska, Portugal, Slova ka, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Španjolska, Švedska, Švicarska, Nizozemska, Norveška, Turska, Ujedinjeno
Kraljevstvo, Ukrajina, Moldavija, Rumunjska
Opcija Navigacija
Mjese na naknada
Uklju eno u mjese nu naknadu
19,00
(15,20)
kn
glasovno navo ena navigacija hrvatskim cestama preko aplikacije T-Wisepilot
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Opcija je dostupna na VPN 101+ Extra, svim VPN Plus i Flex VPN tarifama, VPN Public tarifi, VPN Moj Ra un S i VPN Moj ra un L, VPN Svijet
Mjese na naknada za navigaciju pokriva podatkovni paket potreban za korištenje aplikacije, on se ne napla uje niti oduzima iz tarife.
BlackBerry poslovno rješenje
Mjese na naknada za korištenje u nacionalnom prometu*
Roaming promet
101,63
(81,30)
kn
Nije uklju en u mjese nu naknadu. Primjenjuju se cijene iz važe eg cjenika za
mobilne usluge Hrvatskog Telekoma
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
*Sav promet unutar mreže HT HR iskorišten putem BlackBerry poslovnog rješenja uklju en je u mjese nu naknadu.
BlackBerry Instant E-mail
Mjese na naknada za korištenje u nacionalnom prometu*
Roaming promet
50,82
(40,65)
kn
Nije uklju en u mjese nu naknadu. Primjenjuju se cijene iz važe eg cjenika za
mobilne usluge Hrvatskog Telekoma
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
*Sav promet unutar HT HR mreže iskorišten putem BlackBerry Instant e-maila uklju en je u mjese nu naknadu.
Opcija BlackBerry Roaming
Mjese na naknada
Uklju eno u mjese nu naknadu*
111,79
(89,43)
kn
10 MB podatkovnog prometa za slanje i primanje e-mail poruka u roamingu
Cijene u zagradama su bez PDV-a. Obra unska jedinica je 100 kB.
*U slu aju da korisnik tijekom jednog obra unskog razdoblja izvrši prijenos podataka putem e-mail poruka u koli ini ve oj od 10 MB, dodatne prenesene
koli ine podataka napla uju se po cijenama utvr enim službenim cjenikom. Navedeno ograni enje ne e se primjenjivati do daljnjega.
TRAVEL & TALK OPCIJE
S
M
Mjese na naknada
40,00 (32,00) kn
Uklju ene minute
30
L
350,00 (280,00) kn
150,00 (120,00) kn
150
420
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Aktivacija opcija mogu a je i za VPN Moj ra un.
Minute se odnose na dolazne i odlazne pozive u roamingu.
Cijene nakon potrošenog FUL-a se obra unavaju po osnovnoj roaming tarifi.
Obra unska jedinica je 60 sekundi.
Popis zemalja za korištenje Travel & Talk opcija
Afganistan*
Albanija
Andora
Argentina*
Australija
Austrija
Bahrein*
Belgija
BiH
Bjelorusija
Brazil
Bugarska
Cipar
Crna Gora
eška
ile*
Danska
Egipat*
Ekvador*
Estonija
Filipini*
Finska
Francuska
Gibraltar
Gr ka
Gvatemala*
Hong Kong*
Indija
Iran
Irska
Island
Italija
Izrael
Japan
Jordan*
Južnoafri ka
Republika*
Južna Koreja*
Kanada*
Katar*
Kenija*
Kina
Kosovo
Kuvajt*
Kolumbija*
D. R. Kongo*
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Ma arska
Makedonija
Malezija*
Malta
Meksiko
Moldavija*
Monako
Novi Zeland*
Nikaragva*
Nizozemska
Norveška
Njema ka
Panama*
Peru*
Portoriko*
Portugal
Singapur*
Slova ka
Turska
Tajland*
Poljska
Rusija
SAD
Salvador*
San Marino
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Saudijska
Arabija*
Tajvan*
Ujedinjeni Arapski
Emirati
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Ukrajina
Urugvaj*
Sjeverni Cipar
Vatikan
Rumunjska
TRAVEL & WORK OPCIJE
M
S
Mjese na naknada
Uklju eni MB
75,00 (60,00) kn
L
500,00 (400,00) kn
200,00 (160,00) kn
200
50
1024
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Aktivacija opcija mogu a je i za VPN Moj ra un.
Obra unska jedinica je 100 kB.
Popis zemalja za korištenje Travel & Work opcija
Afganistan*
Albanija
Andora
Argentina*
Australija
Austrija
Bahrein*
Belgija
BiH
Bjelorusija
Brazil
Bugarska
Cipar
Crna Gora
eška
ile*
Danska
Egipat*
Ekvador*
Estonija
Filipini*
Finska
Francuska
Gibraltar
Gr ka
Gvatemala*
Hong Kong*
Indija
Iran
Irska
Island
Italija
Južna Koreja*
Kanada*
Katar*
Kenija*
D. R. Kongo*
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Monako
Izrael
Japan
Jordan*
Južnoafri ka
Republika*
Kina
Kosovo
Kuvajt*
Kolumbija*
Luksemburg
Ma arska
Makedonija
Malezija*
Malta
Meksiko
Moldavija*
Novi Zeland*
Nikaragva*
Nizozemska
Norveška
Njema ka
Panama*
Peru*
Portoriko*
Portugal
Singapur*
Slova ka
Turska
Tajland*
Poljska
Rusija
SAD
Salvador*
San Marino
Slovenija
Srbija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Saudijska
Arabija*
Tajvan*
Ujedinjeni
Arapski Emirati
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Ukrajina
Urugvaj*
Sjeverni Cipar
Vatikan
Rumunjska
OSNOVNI CJENIK ROAMINGA NAKON 01.07.2014.
Zona
Odlazni pozivi prema
destinacijama iz
posje ene zemlje i
prema Hrvatskoj
Odlazni pozivi prema
svim ostalim
destinacijama
Dolazni pozivi
SMS
MMS
Internet (MB)
Zona 1 (EEA zemlje EU+ Norveška, Island,
Lihtenštajn)
1,81
(1,44)
kn
2,27
(1,81) kn
0,47
(0,37)
kn
0,57
(0,45)
kn
1,90
(1,52)
kn
Zona 2 (BiH)
3,54
(2,83)
kn
9,13
(7,30) kn
2,02
(1,61)
kn
1,00
(0,80)
kn
6,10
(4,88)
kn
62,47 (49,98) kn
1,90 (1,52) kn
Zona 3 (Ostatak
Europe)
12,69 (10,15) kn
19,29 (15,43) kn
8,11
(6,49)
kn
4,05
(3,23)
kn
6,10
(4,88)
kn
62,47 (49,98) kn
Zona 4 (World)
18,79 (15,02) kn
22,34 (17,87) kn
9,13
(7,30)
kn
4,05
(3,23)
kn
6,10
(4,88)
kn
62,47 (49,98) kn
Cijene u zagradama su bez PDV-a.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content