close

Enter

Log in using OpenID

Cetvrtak, 3. 5. 2012. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37

embedDownload
etvrtak, 3. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ZAKON
O MATI NIM KNJIGAMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom ure!uju se: nadležnost za vo!enje
mati"nih knjiga, vrste i sadržaj mati"nih knjiga, mati"ni
registar, upis podataka u mati"ne knjige, upis "injenica u
mati"ne knjige na osnovu isprava inozemnih organa, vo!enje i
"uvanje mati"nih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja iz
mati"nih knjiga, uvid u mati"ne knjige i korištenje podataka iz
mati"nih knjiga, obnavljanje mati"nih knjiga, upravni nadzor,
rješavanje žalbi i prekršajna odgovornost i druga pitanja koja se
odnose na mati"ne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Federacija).
lan 2.
(Vrste mati"nih knjiga)
O li"nim stanjima gra!ana vode se: mati"na knjiga
ro!enih, mati"na knjiga državljana, mati"na knjiga vjen"anih i
mati"na knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: mati"ne knjige) koje
predstavljaju osnovne službene evidencije o li"nim stanjima
gra!ana.
U mati"ne knjige upisuju se zakonom odre!ene "injenice
o ro!enju, državljanstvu, sklapanju braka, smrti i druge
zakonom predvi!ene "injenice, kao i promjene u vezi sa tim
"injenicama.
lan 3.
(Mati"ne knjige, izvodi i uvjerenja su javne isprave)
Mati"ne knjige, mati"ni registar, izvodi iz mati"nih knjiga
i uvjerenja koja se izdaju na osnovu mati"nih knjiga i mati"nog
registra su javne isprave.
Podaci upisani u mati"ne knjige i mati"ni registar i
"injenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitim dok se na
zakonom propisan na"in ne dokaže suprotno.
lan 4.
(Zabrana diskriminacije)
Zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na osnovu spola,
vjeroispovijesti, rasne i etni"ke pripadnosti, boje kože, jezika,
nacionalnog ili socijalnog porijekla, obrazovanja i socijalnog
statusa kod upisa i izdavanja izvoda i uvjerenja o "injenicama i
podacima iz mati"nih knjiga, vo!enja upravnog postupka u vezi
sa "injenicama koje se upisuju u mati"ne knjige i o drugim
pitanjima ure!enim ovim zakonom.
lan 5.
(Gramati"ka terminologija)
Gramati"ka terminologija u vezi sa korištenjem muškog
ili ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uklju"uje oba roda.
lan 6.
(Primjena Zakona o upravnom postupku)
Postupci koji se vode prema ovom zakonu radi
utvr!ivanja "injenica ili drugih podataka koji se upisuju u
mati"ne knjige i u kojima se donose rješenja i izdaju izvodi i
uvjerenja i drugi slu"ajevi predvi!eni ovim zakonom provode
se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene
novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), osim u slu"ajevima u
kojima je ovim zakonom druk"ije odre!eno.
Kada organ uprave op#ine i grada nadležan za mati"ne
knjige ili organi unutrašnjih poslova kantona i Federacije
rješavaju po zahtjevu gra!ana radi utvr!ivanja "injenica i
podataka koji se vode u mati"nim knjigama (redovan ili
naknadni upis), dužni su dokaz o tim "injenicama ili podacima
pribaviti po službenoj dužnosti od organa uprave op#ine i grada
koji vodi mati"ne knjige o tim podacima o "emu službeno lice
sastavlja službenu zabilješku.
Broj 37 - Strana 35
Kada organi uprave i drugi organi ili pravna lica rješavaju
po zahtjevu gra!ana ili po službenoj dužnosti o odre!enim
pravima i dužnostima gra!ana, a za rješavanje tih zahtjeva
potrebne su "injenice ili podaci iz mati"nih knjiga, dužni su
dokaz o tim "injenicama i podacima pribaviti po službenoj
dužnosti od organa uprave op#ine i grada nadležnog za mati"ne
knjige, a ti organi dužni su dati tražene podatke na osnovu
podataka iz mati"nih knjiga ili mati"nog registra, što se vrši u
skladu s odredbom "lana 68. ovog zakona.
II. NADLEŽNOST ZA VO!ENJE MATI NIH KNJIGA
lan 7.
(Organ nadležan za vo!enje mati"nih knjiga)
Poslove vo!enja mati"nih knjiga organizuju i vrše jedinice
lokalne samouprave (grad i op#ina) putem nadležne službe za
upravu op#ine i grada odre!ene za obavljanje tih poslova (u
daljnjem tekstu: organ uprave op#ine i grada nadležan za
mati"ne knjige).
Organ uprave iz stava 1. ovog "lana obavlja poslove koji
se odnose na vo!enje mati"nih knjiga, mati"nog registra,
izdavanje izvoda iz mati"nih knjiga i uvjerenja o "injenicama
upisanim u mati"ne knjige i druge poslove vezane uz mati"ne
knjige u skladu s ovim zakonom.
lan 8.
(Mjesta - podru"ja za vo!enje mati"nih knjiga)
Mati"ne knjige ro!enih i mati"ne knjige umrlih vode se za
svako naseljeno mjesto (naselje - grad, selo) u sjedištu
mati"nog podru"ja.
Mati"na podru"ja kao i njihova sjedišta odre!uju se
odlukom gradskog, odnosno op#inskog vije#a.
Mati"na knjiga državljana vodi se kao jedinstvena knjiga
za podru"je cijele op#ine, odnosno grada.
Mati"na knjiga vjen"anih vodi se kao jedinstvena knjiga
za naseljena mjesta u kojima se vrši sklapanje braka.
Gradsko, odnosno op#insko vije#e može odrediti da se
vode jedinstvene mati"ne knjige ro!enih i mati"na knjiga
umrlih za više naseljenih mjesta, ako su ta mjesta prostorno
povezana i olakšavaju efikasnije obavljanje tih poslova.
lan 9.
(Lica koja vode mati"ne knjige)
Poslove neposrednog vo!enja mati"nih knjiga u organu
uprave op#ine i grada nadležnog za mati"ne knjige obavljaju
službena lica sa posebnim ovlaštenjem - mati"ar za vo!enje
mati"nih knjiga (u daljnjem tekstu: mati"ar).
Posebno ovlaštenje iz stava 1. ovog "lana utvr!uje se
rješenjem koje donosi op#inski na"elnik, odnosno
gradona"elnik nakon što mati"ar položi poseban stru"ni ispit za
mati"ara iz "lana 10. stav 1. ta"ka 2) ovog zakona i u tom
rješenju navode se ovlaštenja koja mati"ar ima u obavljanju
poslova vo!enja mati"nih knjiga.
Posebno ovlaštenje odnosi se na upisivanje podataka u
mati"ne knjige i potpisivanje akata za koje je mati"ar ovlašten
ovim zakonom.
lan 10.
(Uvjeti za mati"ara)
Mati"ar, u smislu ovog zakona, može biti lice koje pored
uvjeta predvi!enih za namještenike, odnosno državne
službenike u organima uprave ispunjava sljede#e posebne
uvjete i to:
1) ima najmanje srednju stru"nu spremu - IV stepen,
2) ima položen posebni stru"ni ispit za mati"ara kao
uvjet za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova
mati"ara iz "lana 9. stav 2. ovog zakona.
Poseban stru"ni ispit iz stava 1. ta"ka 2) ovog "lana
mati"ar polaže pred komisijom za polaganje posebnog stru"nog
Broj 37 - Strana 36
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ispita koju imenuje federalni ministar unutrašnjih poslova (u
daljnjem tekstu: federalni ministar).
Kandidatu koji položi poseban stru"ni ispit Federalno
ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno
ministarstvo) izdaje uvjerenje o položenom ispitu na
propisanom obrascu.
Federalni ministar propisat #e postupak polaganja i
utvrditi sadržaj posebnog stru"nog ispita za mati"are i obrazac
uvjerenja o položenom ispitu.
lan 11.
(Stru"no usavršavanje i osposobljavanje mati"ara)
Mati"ar ima pravo i dužnost stru"no se usavršavati i
osposobljavati za obavljanje poslova vo!enja mati"nih knjiga i
u"estvovati u svim oblicima stru"nog usavršavanja koje
organizira nadležni organ op#ine i grada, kantona i Federacije.
Gradona"elnik, odnosno op#inski na"elnik dužan je
mati"aru omogu#iti nesmetano u"estvovanje na seminarima,
kursevima i drugim oblicima stru"nog usavršavanja koji se
organiziraju za mati"are i osigurati uvjete za njihovo u"eš#e na
tim oblicima stru"nog usavršavanja.
Federalni ministar propisat #e sadržaj stru"ne obuke i
osposobljavanja iz stava 1. ovog "lana.
III. VRSTE I SADRŽAJ MATI NIH KNJIGA
1. Mati"na knjiga ro#enih
lan 12.
(Podaci koji se upisuju u mati"nu knjigu ro!enih)
U mati"nu knjigu ro!enih upisuju se:
1) podaci o ro!enju djeteta i to: ro!eno ime i prezime,
spol djeteta, dan, mjesec, godina, vrijeme i mjesto,
op#ina ili grad ro!enja djeteta, jedinstven mati"ni
broj (u daljnjem tekstu: JMB), nacionalnost i
državljanstvo;
2) podaci o roditeljima djeteta i to: ro!eno ime i
prezime (i prezime prije sklapanja braka ako je
upisano u mati"ne knjige), JMB, datum i mjesto
ro!enja, državljanstvo i mjesto prebivališta i adresa;
3) priznavanje i osporavanje materinstva i o"instva;
oduzimanje i vra#anje roditeljskog staranja;
ostvarivanje i prestanak roditeljskog staranja;
zasnivanje usvojenja i raskid usvojenja; starateljstvo
i prestanak ili produženje starateljstva; sklapanje
braka; prestanak braka (poništenje ili razvod braka,
smrt bra"nog partnera ili proglašenje nestalog
bra"nog partnera umrlim); oduzimanje i vra#anje
poslovne sposobnosti; promjena imena i prezimena
djeteta i promjena imena i prezimena roditelja,
odnosno usvojioca i staratelja; promjene i prestanak
državljanstva; smrt i proglašenje nestalog lica
umrlim, promjena spola, kao i drugi podaci utvr!eni
zakonom.
injenica nacionalnost u mati"ne knjige ro!enih upisat #e
se ili se ne#e upisati na zahtjev ovlaštenog podnosioca prijave i
to: roditelj ili staratelj za upis djeteta u mati"nu knjigu ro!enih,
s tim da dijete kada postane punoljetno ima pravo izjasniti se o
svojoj nacionalnosti kod nadležnog mati"ara.
lan 13.
(Prijava ro!enja djeteta)
Ro!enje djeteta prijavljuje se pisano na propisanom
obrascu radi upisa u mati"nu knjigu ro!enih mati"aru mati"nog
podru"ja na kojem se nalazi mjesto u kojem se dijete rodilo.
Izuzetno, ro!enje dijeteta u saobra#ajnom sredstvu u toku
prijevoza prijavljuje se mati"aru mati"nog podru"ja u mjestu
gdje se nalazi prebivalište majke.
etvrtak, 3. 5. 2012.
lan 14.
(Rok za prijavu ro!enja djeteta)
Ro!enje djeteta u zdravstvenoj ustanovi mora se prijaviti
u roku od 15 dana, a u ostalim slu"ajevima u roku od 30 dana
od dana ro!enja djeteta.
Ako je dijete mrtvo ro!eno van zdravstvene ustanove,
ro!enje se mora odmah prijaviti najbližem kantonalnom
ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno
ministarstvo), a najkasnije u roku od 24 sata od ro!enja djeteta
radi izvršenja posla iz nadležnosti tog ministarstva.
lan 15.
(Pravna i fizi"ka lica koja su obavezna prijaviti ro!enje djeteta)
Ro!enje djeteta u zdravstvenoj ustanovi (živo ili mrtvo)
dužna je prijaviti zdravstvena ustanova na obrascu prijave "iji
je sadržaj utvr!en u propisu iz "lana 79. stav 2. ovog zakona, s
tim što se i prijava djeteta prema stavu 2. ovog "lana vrši na
propisanom obrascu.
Ro!enje djeteta van zdravstvene ustanove dužan je
prijaviti djetetov otac, a ako on nije u mogu#nosti to u"initi ili
ako je nepoznat, ro!enje djeteta dužan je prijaviti drugi "lan
doma#instva, odnosno lice u "ijem stanu je dijete ro!eno ili
majka kada za to bude sposobna ili babica ili ljekar ako su
u"estvovali pri poro!aju, a ako ovih lica nema ili nisu u
mogu#nosti da prijave ro!enje djeteta, ro!enje je dužno prijaviti
lice koje je saznalo za ro!enje djeteta.
lan 16.
(Upis li"nog imena djeteta u mati"nu knjigu)
Lica koja su prema federalnom Zakonu o li"nom imenu
ovlaštena da odre!uju li"no ime djeteta dužna su radi upisa u
mati"nu knjigu ro!enih prijaviti nadležnom mati"aru li"no ime
djeteta najkasnije u roku od 30 dana od dana ro!enja djeteta.
Upis li"nog imena djeteta u mati"nu knjigu ro!enih vrši
mati"ar koji je nadležan za mjesto ro!enja djeteta.
Ako roditelji nisu prijavili ime djeteta u roku iz stava 1.
ovog "lana u tom slu"aju centar za socijalni rad kao organ
starateljstva (u daljnjem tekstu: organ starateljstva), kada je
prema Zakonu o li"nom imenu ovlašten da prijavi ime djeteta,
dužan je to u"initi u roku od 30 dana od dana prijema
obavještenja ili saznanja da roditelji nisu prijavili ime djeteta.
Postupak odre!ivanja i upisa li"nog imena djeteta u
mati"nu knjigu ro!enih vrši se u skladu sa Zakonom iz stava 1.
ovog "lana.
lan 17.
(Li"no ime od više rije"i)
U slu"aju da se li"no ime ili samo ime ili samo prezime
koje se odredi djetetu sastoji od više rije"i, sve upisane rije"i u
odgovaraju#im rubrikama mati"ne knjige u kojima se upisuje
ime i prezime smatraju se li"nim imenom i tim imenom #e se
dijete služiti u pravnom saobra#aju, ukoliko ovlaštena stranka
ne zatraži da se odredi skra#eni oblik imena ili prezimena koje
#e se koristiti u pravnom saobra#aju, što #e mati"ar upisati u
mati"nu knjigu na osnovu pisane izjave stranke.
lan 18.
(Upis djeteta nepoznatih roditelja)
Dijete "iji su roditelji nepoznati upisuje se u mati"nu
knjigu ro!enih koja se vodi za mjesto gdje je dijete na!eno.
Upis djeteta iz stava 1. ovog "lana u mati"nu knjigu
ro!enih vrši se na osnovu pravomo#nog rješenja nadležnog
organa starateljstva koje taj organ dostavlja nadležnom
mati"aru. Rješenje sadrži: ime, prezime i spol djeteta, dan,
mjesec, godinu, sat i mjesto ro!enja i državljanstvo djeteta. Kao
mjesto ro!enja upisuje se mjesto gdje je dijete na!eno a
državljanstvo za to dijete upisuje se u mati"nu knjigu ro!enih u
skladu sa Zakonom o državljanstvu Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/01,
etvrtak, 3. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
22/09 i 65/11 - u daljnjem tekstu: Zakon o državljanstvu
Federacije).
Organ starateljstva donosi rješenje iz stava 2. ovog "lana
na osnovu zapisnika o nalasku djeteta koji sastavlja i dostavlja
tom organu starateljstva nadležno kantonalno ministarstvo.
Ovaj zapisnik organ starateljstva dostavlja nadležnom mati"aru
zajedno sa svojim rješenjem.
lan 19.
(Upis usvojenja u mati"nu knjigu ro!enih)
injenica usvojenja djeteta upisuje se u mati"nu knjigu
ro!enih na osnovu pravomo#nog rješenja nadležnog organa
starateljstva o potpunom ili nepotpunom usvojenju djeteta.
Kada se radi o potpunom usvojenju u mati"nu knjigu
ro!enih za dijete se vrši novi upis, a podaci o usvojiocima
upisuju se kao podaci o roditeljima usvojenika.
Upis usvojenja iz stava 1. ovog "lana, kao i raskida
usvojenja vrši se u mati"nu knjigu ro!enih koja se vodi za
mjesto gdje je dijete ro!eno.
Prilikom upisa usvojenja iz stava 2. ovog "lana u mati"nu
knjigu ro!enih, istovremeno se poništava raniji upis "injenice
ro!enja djeteta - usvojenika koje mati"ar vrši zabilješkom na
osnovu rješenja iz stava 1. ovog "lana.
Upis raskida usvojenja u mati"nu knjigu ro!enih vrši se na
osnovu pravomo#nog rješenja organa starateljstva o raskidu
usvojenja.
lan 20.
(Upis u mati"nu knjigu ro!enih lica koja su stekla državljanstvo
Federacije naturalizacijom i po drugom osnovu)
injenica ro!enja za lice koje je državljanstvo Federacije
steklo priro!enjem (naturalizacijom) ili putem me!unarodnog
sporazuma ili prema drugom zakonom predvi!enom osnovu, u
skladu sa ranijim propisima, upisuje se u mati"nu knjigu
ro!enih prema mjestu prebivališta, a ako nema prebivališta
onda prema boravištu tog lica, a u slu"aju da to lice nema ni
prebivalište ni boravište u Federaciji upis se vrši u mati"nu
knjigu ro!enih koja se vodi u Op#ini Centar Sarajevo.
Upis lica iz stava 1. ovog "lana u mati"nu knjigu ro!enih
vrši se na osnovu rješenja o sticanju državljanstva Federacije
koje po zahtjevu stranke donosi Federalno ministarstvo, osim u
slu"ajevima kada je to zakonom ili drugim propisom druk"ije
odre!eno.
Ukoliko je lice upisano u posebne evidencione knjige
državljana koje su se vodile prema ranije važe#im propisima, a
nije ro!eno u Bosni i Hercegovini, naknadni upis tog lica u
mati"nu knjigu ro!enih vrši se u op#ini, odnosno gradu u
Federaciji u kojem je lice upisano u knjigu državljana.
2. Mati"na knjiga državljana
lan 21.
(Mati"ne knjige državljana)
Mati"nim knjigama državljana smatraju se knjige
državljana vo!ene prema ranijim propisima i posebne knjige
državljana za lica iz "lana 22. ovog zakona.
lan 22.
(Podaci koji se upisuju u posebnu mati"nu knjigu državljana)
U posebnu mati"nu knjigu državljana iz "lana 21. ovog
zakona upisuju se podaci samo za lica iz stava 2. ovog "lana i
to:
1) za lica iz ta". 1) i 2) upisuju se podaci: prezime, ime
jednog roditelja i ime, spol, datum i godina ro!enja,
mjesto, op#ina i država ro!enja, državljanstvo Bosne
i Hercegovine i entitetsko državljanstvo, promjena i
prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine i
entitetskog državljanstva, JMB, prebivalište, broj i
datum rješenja na osnovu kojeg je izvršen upis,
2)
Broj 37 - Strana 37
za lica iz ta"ke 3) upisuju se podaci: prezime, ime
(djevoja"ko prezime), prezime i ime oca, prezime i
ime (i djevoja"ko prezime) majke, spol, datum i
godina ro!enja, mjesto, op#ina i država ro!enja,
državljanstvo ranije države, broj i datum rješenja na
osnovu kojeg je izvršen upis, bra"no stanje, prezime
i ime bra"nog druga, datum i godina zaklju"enja
braka, mjesto, op#ina i država zaklju"enja braka,
prezime nakon sklapanjanja braka.
U knjigu državljana iz stava 1. ovog "lana upisuju se
sljede#a lica:
1) državljani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske
koji na osnovu prebivališta u Federaciji, u skladu sa
Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 4/97., 13/99., 41/02.,
6/03., 14/03., 82/05., 43/09. i 76/09) i Zakonom o
državljanstvu
Federacije,
sti"u
pravo
na
državljanstvo Federacije, odnosno pravo na
promjenu entitetskog državljanstva;
2) državljani Bosne i Hercegovine koji nemaju
izjavljeno entitetsko državljanstvo, odnosno
državljani Bosne i Hercegovine koji imaju
državljanstvo Republike Srpske a imaju prebivalište
u Br"ko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem
tekstu: Br"ko Distrikt), ako to žele;
3) lica koja su ro!ena i upisana u mati"ne knjige
ro!enih na teritoriji Republike Srpske a sti"u
državljanstvo Federacije u skladu sa Zakonom o
džavljanstvu Federacije.
Upis "injenice državljanstva Federacije za lica iz stava 2.
ovog "lana u mati"nu knjigu državljana, vrši se na sljede#i
na"in:
1) za lica iz ta"ke 1) upis se vrši u mjestu prebivališta
tih lica;
2) za lica iz ta"ke 2) upis se vrši u mati"ne knjige
državljana Federacije koje se vode prema
prebivalištu lica u Br"ko Distriku;
3) za lica iz ta"ke 3) upis se vrši u mjestu prebivališta,
odnosno boravišta tih lica.
Mati"ar koji je izvršio upis "injenice državljanstva
Federacije u mati"nu knjigu državljana iz stava 2. ovog "lana
dužan je u roku od osam dana od dana upisa o tom upisu pisano
obavijestiti nadležni organ Republike Srpske.
3. Mati"na knjiga vjen"anih
lan 23.
(Podaci koji se upisuju u mati"nu knjigu vjen"anih)
U mati"nu knjigu vjen"anih upisuju se:
1) podaci o sklapanju braka i to: ime i prezime, datum i
mjesto ro!enja; državljanstvo, JMB bra"nih
partnera, prebivalište bra"nih partnera, datum i
mjesto sklapanja braka, izjave bra"nih partnera o
njihovom prezimenu, ime i prezime i prebivalište
punomo#nika, ako je pri sklapanju braka jednog
bra"nog partnera zastupao punomo#nik;
2) ime i prezime roditelja bra"nih partnera i njihovo
prezime prije sklapanja braka, ako je upisana ta
"injenica, ime i prezime i prebivalište svjedoka pri
sklapanju braka, ime i prezime mati"ara i ime i
prezime tuma"a, ako je tuma" prisustvovao pri
sklapanju braka;
3) prestanak braka (poništenje i razvod braka, smrt
bra"nog partnera ili proglašenje nestalog bra"nog
partnera umrlim) i promjene imena i prezimena
bra"nih partnera.
Broj 37 - Strana 38
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
lan 24.
(Na"in upisa vjen"anja u mati"nu knjigu vjen"anih)
Upis "injenice vjen"anja u mati"nu knjigu vjen"anih vrši
se u knjigu vjen"anih koja se vodi za mjesto u kojem se vrši
sklapanje braka, a provodi se u skladu sa odredbama
Porodi"nog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 35/05 i 41/05 - u daljnjem tekstu:
Porodi"ni zakon).
lan 25.
(Upis "injenice prestanka braka u mati"ne knjige)
Upis "injenice prestanka braka (razvod ili poništavanje
braka, smrt bra"nog partnera ili proglašenje nestalog bra"nog
partnera umrlim) u mati"nu knjigu vjen"anih vrši se na osnovu
pravomo#ne presude suda kojom se brak razvodi ili poništava,
ili kojom je izvršeno proglašenje nestalog bra"nog partnera
umrlim, a za prestanak braka smr#u bra"nog partnera upis se
vrši na osnovu potvrde o smrti.
Sud je dužan u roku od 15 dana od dana kada je presuda iz
stava 1. ovog "lana postala pravomo#na dostaviti presudu
nadležnom mati"aru koji vodi mati"nu knjigu vjen"anih radi
upisa prestanka braka u mati"nu knjigu vjen"anih. Potvrdu o
smrti bra"nog partnera mati"aru donosi bra"ni partner ili "lan
uže porodice u roku od 15 dana od dana smrti bra"nog partnera.
Mati"ar koji vodi mati"nu knjigu vjen"anih dužan je u
roku od 15 dana od dana upisa "injenice prestanka braka u
mati"nu knjigu vjen"anih pisano dostaviti podatke o upisanim
promjenama prestanka braka mati"aru kod kojeg su bra"ni
partneri upisani u mati"nu knjigu ro!enih.
Bra"ni partner koji je sklapanjem braka promijenio
prezime može izjavom kod mati"ara tražiti da se u pravnom
saobra#aju koristi prezimenom kojim se koristio prije sklapanja
braka. Izjava se mora dati kod mati"ara koji je upisao promjenu
u mati"nu knjigu vjen"anih odmah, a najkasnije u roku od šest
mjeseci od dana upisa promjene iz stava 3. ovog "lana u
mati"nu knjigu ro!enih.
Ukoliko se bra"ni partner u roku iz stava 3. ovog "lana ne
izjasni o prezimenu koje #e koristiti nakon što je došlo do
prestanka braka, svaka promjena prezimena koja se traži poslije
isteka tog roka za korištenje prezimena kojim se koristio prije
sklapanja braka vrši se u postupku promjene li"nog imena u
skladu sa odredbama Zakona o li"nom imenu.
4. Mati"na knjiga umrlih
lan 26.
(Podaci koji se upisuju u mati"nu knjigu umrlih)
U mati"nu knjigu umrlih upisuju se:
1) podaci o smrti lica i to: ime i prezime umrlog,
njegovo prezime prije sklapanja braka ako je
upisano u mati"nu knjigu, spol, datum, vrijeme i
mjesto smrti, datum i mjesto ro!enja, JMB, bra"no
stanje, državljanstvo, prebivalište i adresa stana i
mjesto sahrane;
2) ime i prezime bra"nog partnera i njegovo prezime
prije sklapanja braka ako je upisana ta "injenica i
ako je umrli bio u braku, ime i prezime roditelja
umrlog, ime i prezime i adresa prebivališta lica koje
je prijavilo smrt, odnosno naziv zdravstvene
ustanove ako je smrt prijavila ta ustanova;
3) proglašenje nestalog lica umrlim i podatak o smrti
koji je dokazan u sudskom postupku, utvr!ivanje
identiteta nepoznatog umrlog lica, ukidanje odluke o
proglašavanju lica umrlim ili ukidanje ili izmjena
sudskog rješenja o utvr!ivanju smrti.
etvrtak, 3. 5. 2012.
lan 27.
(Rok za prijavu smrti radi upisa u mati"nu knjigu)
injenica smrti prijavljuje se odmah a najkasnije u roku
od 24 sata od momenta smrti zdravstvenoj ustanovi radi
izdavanja potvrde o smrti.
injenica smrti prijavljuje se pisano na propisanom
obrascu radi upisa u mati"nu knjigu umrlih mati"aru mati"nog
podru"ja u kojem je smrt nastupila u roku od 30 dana od dana
kad je smrt nastupila, odnosno od dana nalaska tijela umrlog
lica.
Ako se ne zna gdje je smrt nastupila "injenica smrti upisat
#e se u mati"nu knjigu umrlih koja se vodi za mjesto gdje je
na!eno tijelo umrlog lica.
injenica smrti koja je nastupila u saobra#ajnom sredstvu
u toku prijevoza kao i smrt koja je nastupila zbog saobra#ajne
nezgode, upisuje se u mati"nu knjigu umrlih koja se vodi za
mjesto gdje se umrli sahranjuje.
Ako se lice koje je umrlo na teritoriji Federacije
sahranjuje u inozemstvu ili u drugom entitetu ili Br"ko Distriku
"injenica smrti prijavljuje se mati"aru mati"nog podru"ja u
kojem je smrt nastupila i upisuje se u mati"nu knjigu umrlih
koja se vodi za to mjesto.
lan 28.
(Lica ovlaštena za prijavljivanje smrti)
injenicu smrti dužni su prijaviti "lanovi porodice,
odnosno "lanovi doma#instva sa kojima je umrli živio. Ako njih
nema ili su u nemogu#nosti da to u"ine, "injenicu smrti dužna
su prijaviti druga lica sa kojima je umrli živio ili drugi "lanovi
porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u "ijem je stanu
smrt nastupila. Ako nema ni ovih lica "injenicu smrti dužno je
prijaviti lice koje je prvo saznalo za smrt.
Mati"ar je dužan, ako na bilo koji na"in sazna za "injenicu
smrti koja nije prijavljena, pokrenuti postupak za upis "injenice
smrti u mati"nu knjigu umrlih.
injenicu smrti lica koje je umrlo u zdravstvenoj ustanovi,
kasarni, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili
drugoj ustanovi ili pravnom licu ili organizaciji - dužni su
prijaviti pravni subjekti u kojima je lice umrlo.
U slu"aju nalaska leša lica "iji identitet nije utvr!en,
"injenicu smrti dužno je prijaviti kantonalno ministarstvo koje
je sa"inilo zapisnik o nalasku tijela umrlog lica.
lan 29.
(Potvrda o smrti)
injenica smrti upisuje se na osnovu potvrde o smrti koju
izdaje doktor medicine, odnosno drugi zdravstveni radnik
ovlašten za utvr!ivanje smrti (mrtvozornik) što se vrši na
obrascu potvrde utvr!ene u propisu koji se donosi na osnovu
"lana 79. stav 2. ovog zakona.
Sahrana umrlog lica, odnosno ukop na!enog leša može se
izvršiti samo uz izdatu potvrdu iz stava 1. ovog "lana.
Bez potvrde o smrti ili dokaza iz stava 4. ovog "lana
mati"ar ne smije upisati "injenicu smrti u mati"nu knjigu
umrlih.
injenicu smrti nepoznatog lica mati"ar #e upisati u
mati"nu knjigu umrlih na osnovu zapisnika o nalasku leša koji
mati"aru dostavlja kantonalno ministarstvo koje je sastavilo
zapisnik i potvrde iz stava 1. ovog "lana.
lan 30.
(Upis proglašenog nestalog lica umrlim)
Proglašenje nestalog lica umrlim dokazano u sudskom
postupku upisuje se u mati"nu knjigu umrlih na osnovu
pravomo#ne sudske odluke koju je sud obavezan dostaviti u
roku od 15 dana od dana njene pravomo#nosti mati"aru
mati"nog podru"ja na kojem je bilo posljednje prebivalište
umrlog.
etvrtak, 3. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ako je posljednje prebivalište umrlog bilo nepoznato ili je
u inozemstvu, sud #e odluku iz stava 1. ovog "lana dostaviti
mati"aru mati"nog podru"ja na kojem je mjesto ro!enja tog
lica, a ako je mjesto njegovog ro!enja u inozemstvu - odluka se
dostavlja mati"aru mati"nog podru"ja na kojem je sjedište suda
koji je donio odluku.
Mati"ar koji je izvršio upis smrti lica iz stava 1. ovog
"lana u mati"nu knjigu umrlih dužan je istovremeno tu
"injenicu upisati i u mati"nu knjigu ro!enih tog lica, a ako se ta
knjiga nalazi kod drugog mati"ara dužan je podatke o smrti
dostaviti tom mati"aru u roku od 15 dana od dana upisa smrti u
knjigu umrlih.
lan 31.
(Upis nestalih lica u mati"nu knjigu umrlih)
Upis u mati"nu knjigu umrlih lica koja su od nadležnog
organa Bosne i Hercegovine ili Federacije evidentirana kao
nestala u periodu od 30.4.1991. do 14.2.1996. godine vrši se u
skladu sa odgovaraju#im odredbama Zakona o nestalim licima
("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) koje se odnose na to
pitanje.
lan 32.
(Obavještavanje kantonalnog ministarstva o smrti lica)
Mati"ar je dužan u roku od 15 dana od dana upisa
"injenice smrti u mati"nu knjigu umrlih o toj "injenici pisano
obavijestiti nadležno kantonalno ministarstvo koje vodi
evidenciju o prebivalištu i boravištu i koje je izdalo li"nu kartu
tom licu, ako je umrlo lice posjedovalo li"nu kartu, radi
obavljanja poslova iz nadležnosti tog ministarstva koji se
odnose na te "injenice.
IV. MATI NI REGISTAR
lan 33.
(Definicija mati"nog registra)
Mati"ni registar (u daljnjem tekstu: Registar) predstavlja
posebnu elektronsku bazu podataka o licima upisanim u
mati"ne knjige koji se vodi u op#ini, odnosno gradu u koji su
uvezani svi mati"ni uredi sa podru"ja op#ine i grada.
Svi registri iz stava 1. ovog "lana elektonski su povezani
sa Jedinstvenim centralnim registrom koji se nalazi u
Federalnom ministarstvu a sadrži sve podatke sa teritorije
Federacije.
Registar podrazumijeva vo!enje, održavanje, "uvanje,
korištenje, razmjenu i zaštitu podataka u mati"noj knjizi
ro!enih, mati"noj knjizi državljana, mati"noj knjizi vjen"anih i
mati"noj knjizi umrlih.
U Registar se upisuju sve "injenice o li"nim i porodi"nim
stanjima gra!ana upisanih u mati"ne knjige hronološkim
redom.
Jedinstvena struktura elektronske baze podataka za
registre iz st. 1. i 2. ovog "lana uspostavlja se na na"in utvr!en
u propisu koji se donosi na osnovu "lana 79. stav 1. ta"ka 3)
ovog zakona.
lan 34.
(Obaveza dostavljanja podataka)
Organ uprave op#ine, odnosno grada nadležan za mati"ne
knjige dužan je "injenice upisane u mati"nu knjigu odmah a
najkasnije u roku od pet dana dostaviti u Registar op#ine,
odnosno grada u kojem se vodi mati"na knjiga ro!enih za lice
na koje se odnose podaci.
Dostava podataka o "injenicama iz stava 1. ovog "lana
može se vršiti i elektronskom poštom.
lan 35.
(Li"na identifikaciona oznaka - osnov za vo!enje Registra)
Jedinstveni mati"ni broj (JMB), odre!en u skladu sa
Zakonom o jedinstvenom mati"nom broju ("Službeni glasnik
Broj 37 - Strana 39
BiH", br. 32/01 i 63/08) i koji je upisan u mati"nu knjigu
ro!enih, predstavlja osnov za evidentiranje svih podataka u
Registru, kao i povezivanje sa podacima iz drugih službenih
evidencija koje vode organi uprave u Federaciji u okviru svoje
nadležnosti.
Ako licu nije upisan JMB u mati"nu knjigu ro!enih mora
se izvršiti naknadno odre!ivanje i upis JMB u skladu sa
Zakonom iz stava 1. ovog "lana radi vo!enja podataka u
Registru.
Svaki izdati izvod ili uvjerenje iz mati"nih knjiga sadrži
JMB ukoliko Zakonom iz stava 1. ovog "lana nije druk"ije
odre!eno.
lan 36.
(Izvor podataka za Registar)
Registar se uspostavlja na osnovu podataka iz mati"nih
knjiga (u daljnjem tekstu: izvor podataka za Registar).
Podaci o licima u Registru formiraju se na osnovu upisa i
promjena izvršenih u izvoru podataka za Registar.
Organ uprave op#ine, odnosno grada nadležan za upis
djeteta u mati"nu knjigu ro!enih po okon"anju postupka za
odre!ivanje JMB dužan je dostaviti podatke o ro!enju djeteta
op#ini, odnosno gradu u kojem se vodi mati"ni registar roditelja
djeteta najkasnije u roku od 15 dana od dana odre!ivanja JMB
radi upisa tih podataka u Registar roditelja.
lan 37.
(Sadržaj Registra)
Registar sadrži podatke o licima upisanim u mati"ne
knjige i sastoji se od "etiri posebna dijela i to:
1) prvi dio obuhvata podatke iz mati"nih knjiga
ro!enih;
2) drugi dio obuhvata podatke o državljanstvu iz
mati"nih knjiga državljana Federacije iz "l. 21. i 22.
ovog zakona;
3) tre#i dio obuhvata podatke iz mati"nih knjiga
vjen"anih;
4) "etvrti dio ubuhvata podatke iz mati"nih knjiga
umrlih.
V. UPIS PODATAKA U MATI NE KNJIGE
lan 38.
(Jezik i pismo za upis podataka u mati"ne knjige)
Upis podataka u mati"ne knjige vrši se na jednom od
službenih jezika i pisama Federacije.
Upis li"nog imena u mati"ne knjige za lica koja pripadaju
nacionalnim manjinama može se izvršiti na jeziku i pismom
nacionalne manjine kojoj pripada, ako to lice zahtijeva,
odnosno na jeziku ili pismu države "ije je državljanstvo imalo
prije sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine, odnosno
državljanstva Federacije.
lan 39.
(Upis prijavljenih podataka u mati"nu knjigu)
Mati"ar upisuje u odgovaraju#u mati"nu knjigu samo one
"injenice i podatke koji su mu prijavljeni od ovlaštenih lica,
odnosno koje sadrži rješenje ili drugi akt nadležnog organa na
osnovu kojeg se vrši upis, kao i podatke koji su zakonom i
podzakonskim propisom predvi!eni da se upisuju u mati"ne
knjige.
Stranke su dužne u prijavi za upis u mati"nu knjigu
navesti ta"ne podatke.
Prijava se podnosi pisano na propisanom obrascu.
lan 40.
(Rok za upis podataka)
Mati"ar je dužan upis podataka i "injenica u mati"nu
knjigu izvršiti u roku od osam dana od dana prijema prijave i
Broj 37 - Strana 40
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
akata iz "lana 39. ovog zakona na osnovu kojih se vrši upis u
odgovaraju#u mati"nu knjigu.
Ako postoji osnovana sumnja da su pojedini podaci koji
se upisuju u mati"nu knjigu neta"ni, mati"ar je dužan prije
upisa tih podataka u mati"nu knjigu provjeriti njihovu ta"nost
što se vrši putem dokaza predvi!enih Zakonom o upravnom
postupku.
lan 41.
(Obavezno upoznavanje lica sa upisanim podacima)
Mati"ar je dužan izvršeni upis "injenica i podataka u
mati"nu knjigu pro"itati licu koje prijavljuje te "injenice ili
podatke, odnosno svjedocima i to potvrditi u mati"noj knjizi.
Upis u mati"nu knjigu potpisuje lice koje je prijavilo
"injenicu, odnosno podatak, svjedoci i mati"ar.
Ako lice koje je prijavilo "injenicu, odnosno svjedok
odbije potpisati upis koji je izvršen u mati"nu knjigu, mati"ar
#e to potvrditi u mati"noj knjizi i o tome sa"initi zabilješku.
lan 42.
(Naknadni upis u mati"nu knjigu ro!enih)
Ako iz bilo kojeg razloga pojedine "injenice i podaci nisu
mogli biti upisani u mati"nu knjigu ro!enih u zakonom
propisanom roku, naknadni upis tih "injenica i podataka u
mati"nu knjigu ro!enih može se upisati samo na osnovu
rješenja koje donosi organ uprave op#ine, odnosno grada
nadležan za mati"ne knjige, osim pitanja koja, prema ovom
zakonu, spadaju u nadležnost kantonalnog ministarstva.
Potrebne "injenice se utvr!uju na osnovu javnih isprava ili
drugih dokaza prema Zakonu o upravnom postupku.
Naknadni upis u mati"nu knjigu ro!enih mora se izvršiti
za sva lica koja nisu upisana u zakonom propisanom roku, bez
obzira na godine života.
Naknadni upis u mati"nu knjigu ro!enih vrši se i za umrlo
lice koje do momenta smrti nije upisano u mati"nu knjigu
ro!enih radi upisa "injenice smrti u mati"nu knjigu umrlih.
Upis se vrši na osnovu rješenja koje se donosi na na"in
predvi!en u stavu 1. ovog "lana.
Izuzetno od stava 1. ovog "lana, ako mati"ar utvrdi ili
sazna da je došlo do promjena odre!enih podataka u li"nom
stanju gra!ana, a nisu provedeni u mati"noj knjizi, dužan je po
službenoj dužnosti pribaviti akt (presuda, rješenje ili druga
javna isprava) u kojem se nalaze ti podaci i taj podatak upisati u
odgovaraju#u mati"nu knjigu bez donošenja rješenja.
lan 43.
(Dostavljanje podataka o ro!enju ili odre!ivanje imena
odre!enom licu i postupak upisa tih lica u knjigu ro!enih)
Svaki državni organ ili pravno lice koje u obavljanju
poslova iz svoje nadležnosti do!e do saznanja o "injenici da
odre!eno lice nije upisano u mati"nu knjigu ro!enih ili da mu
nije odre!eno ni upisano li"no ime, dužni su o tome pisano
obavijestiti mati"ara u mjestu sjedišta organa, odnosno pravnog
lica u roku od 15 dana od dana saznanja za te "injenice.
Po prijemu obavještenja iz stava 1. ovog "lana mati"ar je
dužan u roku od 15 dana pisano obavijestiti organ starateljstva
da roditelji nisu odredili ime djetetu u propisanom roku. Kada
organ starateljstva primi to obavještenje dužan je postupiti na
sljede#i na"in i to:
1) ako se radi o maloljetnom licu organ starateljstva je
dužan u roku od 15 dana od dana prijema
obavještenja, odnosno saznanja pokrenuti postupak
za naknadni upis ili dopune podataka u mati"nu
knjigu ro!enih kod nadležnog mati"ara,
2) ako se radi o punoljetnom licu organ starateljstva je
dužan u roku od 15 dana od dana prijema
obavještenja tom licu imenovati posebnog staratelja
u skladu sa odgovaraju#im odredbama Porodi"nog
etvrtak, 3. 5. 2012.
zakona koje se odnose na to pitanje i koji #e
osigurati provo!enje postupka naknadnog upisa tog
lica u mati"nu knjigu ro!enih ili dopunu podataka u
toj knjizi.
lan 44.
(Upis promjene spola u mati"nu knjigu ro!enih)
Upis promjene spola u mati"nu knjigu ro!enih vrši se
samo na osnovu pravomo#nog rješenja kantonalnog
ministarstva nadležnog za mjesto u kojem se nalazi prebivalište
lica koje je promijenilo spol.
lan 45.
(Dostavljanje izvoda iz mati"nih knjiga inozemnom organu)
Ako se za stranog državljanina mati"na knjiga u koju
treba izvršiti upis odre!ene "injenice vodi u inozemstvu,
mati"ar koji je izvršio upis tih "injenica dužan je izvod iz
mati"ne knjige dostaviti nadležnom inozemnom organu u
skladu sa bilateralnim ugovorom o pravnoj pomo#i u
gra!anskim stvarima koji je zaklju"ila Bosna i Hercegovina.
Dostava izvoda iz mati"ne knjige inozemnom organu vrši
se putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine za
diplomatske odnose, osim za lica pod me!unarodnom zaštitom
i podnosioca zahtjeva za me!unarodnu zaštitu u skladu sa
propisima i standardima u oblasti me!unarodne zaštite.
lan 46.
(Ispravljanje grešaka prije zaklju"enja upisa)
Greške koje je mati"ar primijetio prije zaklju"enja upisa u
mati"nu knjigu, koje se odnose na podatke iz rješenja ili javnih
isprava na osnovu kojih je izvršen upis, mati"ar sam ispravlja o
"emu se sastavlja zabilješka.
Postupak ispravke greške iz stava 1. ovog "lana mati"ar
vrši po službenoj dužnosti ili prema zahtjevu stranke koja je
podnijela zahtjev za upis podataka ili "injenica u mati"ne
knjige.
lan 47.
(Ispravljanje podataka poslije zaklju"enja upisa)
Ispravka podataka u mati"nim knjigama nakon
zaklju"enja upisa u mati"noj knjizi može se vršiti samo na
osnovu rješenja koje donosi organ uprave op#ine i grada
nadležan za mati"ne knjige, bez obzira na to da li se radi o
skra#enom ili posebnom ispitnom postupku, osim pitanja koja
se prema ovom zakonu nalaze u nadležnosti kantonalnog
ministarstva.
Utvr!ivanje potrebnih "injenica koje se odnose na
ispravku iz stava 1. ovog "lana vrši se na osnovu javnih isprava
u kojima se nalaze ti podaci ili drugih dokaza koji se koriste u
upravnom postupku.
lan 48.
(Dostavljanje akata za naknadni upis)
Nadležni organ uprave ili drugi državni organ dužan je
dostaviti odgovaraju#i akt (rješenje ili drugi akt) o "injenicama
i promjenama u vezi sa "injenicama koje se upisuju u mati"ne
knjige kao naknadni upis ili zabilješka ili ispravka nadležnom
mati"aru u roku od 15 dana od dana kada je rješenje postalo
pravomo#no, odnosno od dana kada je odgovaraju#i akt
sa"injen radi upisa tih "injenica u odgovaraju#u mati"nu knjigu.
lan 49.
(Upis "injenice ro!enja ili smrti poslije isteka zakonskog roka)
Ako je "injenica ro!enja ili smrti odre!enog lica radi
upisa u mati"nu knjigu ro!enih, odnosno umrlih prijavljena po
isteku roka iz "lana 14., odnosno "lana 27. stav 2. ovog zakona,
mati"ar #e izvršiti upis ovih "injenica u mati"ne knjige samo na
osnovu rješenja koje donosi organ uprave op#ine i grada
nadležan za mati"ne knjige. Te "injenice se utvr!uju na osnovu
odgovaraju#e prijave iz "lana 15., odnosno potvrde iz "lana 29.
etvrtak, 3. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ovog zakona i drugih potrebnih dokaza prema Zakonu o
upravnom postupku.
lan 50.
(Postupak utvr!ivanja identiteta putem evidencije mati"nih
knjiga)
Ukoliko je u mati"nim knjigama koje su vodile vjerske
zajednice i koje su prepisane u skladu sa ranije važe#im
propisima upisano li"no ime koje se sastoji od više rije"i u
ovom slu"aju u pravnom saobra#aju koristit #e se li"no ime
koje je upisano u identifikacionim ispravama tog lica (li"na
karta, pasoš i dr.), a što se vrši zabilješkom u mati"noj knjizi
ro!enih.
Utvr!ivanje identiteta lica za koja su li"na imena razli"ito
upisana u mati"nim knjigama i identifikacionim dokumentima
vrši kantonalno ministarstvo u skladu sa propisima o li"nom
imenu o "emu se donosi rješenje koje se dostavlja mati"aru koji
vodi mati"nu knjigu ro!enih za to lice radi upisa te "injenice u
mati"nu knjigu.
lan 51.
(Višestruki upis u mati"nim knjigama)
Ako se utvrdi da je odre!eno lice u istoj op#ini ili gradu
upisano u mati"nu knjigu dva ili više puta u tom slu"aju organ
uprave op#ine i grada nadležan za mati"ne knjige po službenoj
dužnosti donosi rješenje kojim #e poništiti sve posljednje upise,
a ostaviti važe#i samo prvi upis koji se može ažurirati podacima
iz poništenih upisa.
Ako se utvrdi da je odre!eno lice upisano u mati"ne
knjige u dvije ili više op#ina ili grada u tom slu"aju organi
uprave op#ine i grada nadležni za mati"ne knjige kod kojih je to
lice upisano poslije prvog upisa, dužni su po službenoj dužnosti
donijeti rješenje o poništenju tog upisa i primjerak rješenja
dostaviti op#ini, odnosno gradu koji vodi prvi upis tog lica koji
jedini ostaje važe#i.
Primjerak rješenja iz st. 1. i 2. ovog "lana dostavlja se i
licu na koje se upis odnosi.
lan 52.
(Osloba!anje odre!enih lica troškova postupka)
Op#ina, odnosno grad dužni su organizirati pružanje
besplatne stru"ne pomo#i za upis lica u mati"nu knjigu ro!enih
i knjigu umrlih koja imaju status socijalno ugroženog lica ili
nacionalne manjine i stvoriti uvjete da se sva ta lica upišu u
mati"nu knjigu ro!enih i knjigu umrlih.
Upis lica iz stava 1. ovog "lana u mati"ne knjige op#ina,
odnosno grad dužan je osloboditi obaveze pla#anja troškova i
taksi predvi!enih za upis u mati"nu knjigu ro!enih i knjigu
umrlih.
Organ starateljstva treba odrediti posebnog staratelja za
naknadni upis lica iz stava 1. ovog "lana u mati"nu knjigu
ro!enih i knjigu umrlih.
lan 53.
(Zabrana precrtavanja, brisanja i prepravljanja u mati"nim
knjigama)
Podaci upisani u mati"ne knjige ne smiju se precrtavati,
brisati i prepravljati, ve# se mogu mijenjati samo na na"in
utvr!en ovim zakonom.
VI. UPIS INJENICA U MATI NE KNJIGE NA
OSNOVU ISPRAVA INOZEMNIH ORGANA
lan 54.
(Upis "injenica u mati"ne knjige nastale u inozemstvu)
injenice ro!enja, sklapanja braka ili smrti državljanina
Bosne i Hercegovine koji su iz Federacije ili dolaze u
Federaciju, a nastale su u inozemstvu upisuju se u mati"ne
knjige u Federaciji i to:
1)
Broj 37 - Strana 41
ro!enje djeteta u mati"nu knjigu ro!enih koja se
vodi za naseljeno mjesto u kojem je posljednje
zajedni"ko prebivalište roditelja djeteta u Federaciji,
a ako nisu imali zajedni"ko prebivalište upis se vrši
u mati"nu knjigu ro!enih koja se vodi za naseljeno
mjesto koje je bilo posljednje prebivalište jednog od
roditelja;
2) sklapanje braka u mati"nu knjigu vjen"anih koja se
vodi u op#ini, odnosno gradu u kojoj su bra"ni
partneri imali posljednje zajedni"ko prebivalište u
Federaciji, a ako nisu imali zajedni"ko prebivalište u
mati"nu knjigu vjen"anih u op#ini ili gradu u kojoj
je jedan od bra"nih partnera imao prebivalište;
3) smrt lica u mati"nu knjigu umrlih koja se vodi za
naseljeno mjesto koje je bilo posljednje prebivalište
umrlog u Federaciji.
Ako se u slu"aju iz stava 1. ta"ka 1) ovog "lana posljednje
prebivalište tog lica nije moglo utvrditi ili ako posljednje
prebivalište nije bilo u Federaciji upis #e se izvršiti u mati"nu
knjigu ro!enih prema mjestu ro!enja jednog od roditelja djeteta
koji je ro!en u Federaciji, a u slu"ajevima iz stava 1. ta". 2) i 3)
ovog "lana upis u mati"ne knjige vjen"anih i u mati"ne knjige
umrlih izvršit #e se prema mjestu ro!enja tog lica ukoliko je
ro!eno na teritoriji Federacije, a ako nije ro!eno na teritoriji
Federacije upis #e se izvršiti prema mjestu ro!enja jednog od
roditelja lica za koje se vrši upis.
Za djecu ro!enu u inozemstvu "iji su roditelji ro!eni na
teritoriji Republike Srpske a imaju državljanstvo Bosne i
Hercegovine i Federacije i nemaju prebivalište na teritoriji
Federacije, upis #e se izvršiti u odgovaraju#u mati"nu knjigu
prema mjestu upisa roditelja u knjigu državljana Federacije.
Za lica ro!ena na teritoriji Republike Srpske a koja imaju
državljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije i nemaju
prebivalište na teritoriji Federacije, upis "injenice sklapanja
braka ili smrti nastale u inozemstvu izvršit #e se u odgovaraju#u
mati"nu knjigu prema mjestu upisa tog lica u knjigu državljana
Federacije.
Ako se lica iz stava 1. ovog "lana ne mogu upisat u
mati"nu knjigu prema st. od 1. do 4. ovog "lana upis tog lica
izvršit #e se u odgovaraju#u mati"nu knjigu u Op#ini Centar
Sarajevo.
lan 55.
(Upis "injenica u mati"ne knjige na osnovu izvoda iz mati"nih
knjiga inozemnog organa)
Upis "injenica u mati"ne knjige prema odredbama "lana
54. ovog zakona vrši se na osnovu izvoda iz mati"ne knjige
inozemnog organa. Ovaj izvod dužna je podnijeti stranka ako
me!unarodnim ugovorom nije predvi!ena obaveza inozemnog
organa da izvode iz mati"nih knjiga dostavlja nadležnom
organu u Bosni i Hercegovini.
Izuzetno, "injenica ro!enja lica upisuje se na osnovu
rješenja organa uprave op#ine ili grada nadležnog za mati"ne
knjige ako se izvod iz mati"ne knjige ro!enih koju vodi
inozemni organ nije mogao pribaviti na na"in predvi!en u stavu
1. ovog "lana. Rješenja se donose na osnovu dokaza koje
priloži stranka i drugih dokaza koji mogu poslužiti za
utvr!ivanje "injenice ro!enja tog lica.
Ako u izvodu iz mati"ne knjige vjen"anih inozemnog
organa nema zabilješke o prezimenu bra"nih partnera,
zabilješka o prezimenu upisat #e se na osnovu izjave bra"nih
partnera koja je data pred mati"arem nadležnim za upis te
"injenice u mati"nu knjigu vjen"anih.
Ako u izvodu iz mati"ne knjige ro!enih, mati"ne knjige
vjen"anih i mati"ne knjige umrlih inozemnog organa nema
podataka o roditeljima ili bra"nom partneru ili o bra"nom
stanju, mati"ar može te podatke upisati na osnovu podataka
Broj 37 - Strana 42
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
sadržanih u javnim ispravama koje priloži stranka bez
donošenja posebnog rješenja.
lan 56.
(Upis li"nog imena koje u stranoj ispravi ne sadrži slova koja
postoje u službenim jezicima i pismima Federacije)
Ako u izvodu mati"ne knjige ro!enih inozemnog organa u
imenu i prezimenu državljanina Federacije nisu upisana slova
koja postoje u službenim jezicima i pismima Federacije (#, ",
dž, š, ž. i dr.), upis imena i prezimena tog lica u mati"nu knjigu
ro!enih vrši se dosljedno kako je napisano u ispravi inozemnog
organa.
Ukoliko stranka želi da ime i prezime iz stava 1. ovog
"lana upiše prema pravilima našeg jezika ili pisma, upu#uje se
nadležnom kantonalnom ministarstvu radi donošenje rješenja o
promjeni imena ili prezimena tog lica pa se onda upis imena i
prezimena u mati"nu knjigu ro!enih vrši na osnovu tog
rješenja.
VII. VO!ENJE I UVANJE MATI NIH KNJIGA
lan 57.
(Duplikati mati"nih knjiga)
Mati"ne knjige vode se u dva primjerka - kao izvornik
mati"ne knjige i kao duplikat (drugi primjerak).
Izvornik mati"ne knjige vodi se pisano i u elektronskom
obliku.
Drugi primjerak mati"nih knjiga predstavlja kopiju
elektronskog oblika izvornika mati"ne knjige (u daljnjem
tekstu: drugi primjerak).
lan 58.
( uvanje mati"nih knjiga)
Izvornik mati"nih knjiga "uva organ uprave op#ine,
odnosno grada nadležan za mati"ne knjige, a drugi primjerak
"uva kantonalno ministarstvo.
Pisani oblik izvornika i elektronski oblik izornika
mati"nih knjiga ne smiju se "uvati u istoj prostoriji i moraju biti
osigurani od ošte#enja ili uništenja usljed požara i drugih
elementarnih nepogoda i drugih nesre#a, kao i od dostupnosti
neovlaštenim licima.
Podaci na magnetnom ili drugom mediju ne smiju se
"uvati u zgradi u kojoj se vrši obrada podataka koji su predmet
upisa u mati"ne knjige.
lan 59.
(Ažuriranje drugog primjerka mati"ne knjige)
Sve promjene u izvorniku mati"ne knjige (naknadni upisi
ili zabilješke ili ispravke) koje se izvrše u toku radnog dana
automatski se predvi!enim tehni"kim sredstvima unose i u
drugi primjerak mati"ne knjige odmah, a najkasnije u roku od
24 sata svakog radnog dana.
lan 60.
(Obrazac mati"nih knjiga)
Mati"ne knjige se vode na propisanim obrascima "iji
sadržaj je utvr!en propisom iz "lana 79. stav 1. ta"ka 2) ovog
zakona.
Pisani izvornik mati"ne knjige se zaklju"uje i ovjerava sa
posljednjim rednim brojem upisa na kraju svake kalendarske
godine. Zaklju"ivanje i ovjeru mati"nih knjiga vrši mati"ar koji
vodi mati"ne knjige i rukovodilac organa uprave op#ine i grada
nadležan za mati"ne knjige.
lan 61.
(Razmjena podataka u elektronskom obliku)
Razmjena podataka koji se nalaze u mati"nim knjigama u
elektronskom obliku izme!u nadležnih organa, korisnika
podataka iz tih knjiga vrši se u skladu sa propisom koji regulira
elektronski pravni i poslovni saobra#aj u Bosni i Hercegovini.
etvrtak, 3. 5. 2012.
lan 62.
(Rok "uvanja mati"nih knjiga)
Mati"ne knjige, rješenja i drugi akti na osnovu kojih se
vrši upis podataka u mati"ne knjige spadaju u kategoriju
registraturskog materijala, odnosno arhivske gra!e koji ima
trajni rok "uvanja i moraju se "uvati od ošte#enja, uništenja i
zloupotrebe, a vrši se u skladu sa propisom o arhivskom
poslovanju.
VIII. IZDAVANJE IZVODA I UVJERENJA IZ
MATI NIH KNJIGA
lan 63.
(Izdavanje izvoda i uvjerenja iz mati"nih knjiga)
Na osnovu mati"nih knjiga izdaju se izvodi i uvjerenja.
Iz mati"nih knjiga izdaju se sljede#i izvodi: izvod iz
mati"ne knjige ro!enih, izvod iz mati"ne knjige vjen"anih i
izvod iz mati"ne knjige umrlih a izdaju se na propisanom
obrascu.
Uvjerenja se izdaju za pojedine podatke upisane u mati"ne
knjige ili pojedine "injenice o li"nom stanju gra!ana koje su
upisane u mati"ne knjige.
Izvod, odnosno uvjerenje sadrži podatke upisane u
mati"ne knjige do datuma izdavanja izvoda, odnosno uvjerenja.
Izvodi iz mati"nih knjiga imaju neograni"en rok važenja
što se u izvodu treba navesti, a za upotrebu izdatog izvoda iz
mati"ne knjige koji ne sadrži posljednje podatke upisane u
mati"nu knjigu odgovorno je lice koje je taj izvod stavilo u
pravni saobra#aj.
Nadležni mati"ar izdaje uvjerenje o državljanstvu
Federacije na osnovu podataka upisanih u mati"nu knjigu
ro!enih, odnosno u mati"nu knjigu državljana iz "lana 21. ovog
zakona u zavisnosti od toga gdje je "injenica državljanstva
upisana prema propisima o državljanstvu koji su bili na snazi u
trenutku upisa tih "injenica u mati"nu knjigu ro!enih, odnosno
u mati"nu knjigu državljana, a uvjerenje o državljanstvu
Federacije za lica o kojima evidencije, prema Zakonu o
državljanstvu Federacije, vodi Federalno ministarstvo izdaje to
ministarstvo.
lan 64.
(Lica ovlaštena za traženje izvoda i uvjerenja iz mati"ne knjige)
Izvodi iz mati"nih knjiga i uvjerenja o "injenicama iz
mati"nih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na
koje se odnose podaci, njegovog punomo#nika ili "lana njegove
uže i šire porodice, usvojitelja ili staratelja.
Izdavanje izvoda i uvjerenja o podacima iz mati"nih
knjiga na osnovu zahtjeva iz stava 1. ovog "lana vrši mati"ar ili
ovlaštena lica službe za upravu op#ine i grada zadužena za te
poslove.
Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti da se izda
izvod ili uvjerenje o podacima iz mati"nih knjiga - u tom
slu"aju organ uprave op#ine i grada nadležan za mati"ne knjige
donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.
lan 65.
(Na"in izdavanja izvoda i uvjerenja)
Izvodi iz mati"nih knjiga i uvjerenja o "injenicama i
podacima iz mati"nih knjiga izdaju se na osnovu podataka
sadržanih u pisanom izvorniku odgovaraju#e mati"ne knjige.
Izvodi iz mati"nih knjiga i uvjerenja o "injenicama i
podacima iz mati"nih knjiga mogu se izdavati i na osnovu
podataka iz registra. U tim slu"ajevima mati"ar jednog
mati"nog podru"ja odre!ene op#ine, odnosno grada može
izdavati izvode, odnosno uvjerenja o "injenicama i podacima iz
mati"ne knjige koja se vodi za druga mati"na podru"ja iz "ije
evidencije se traži izdavanje izvoda ili uvjerenja svih op#ina,
odnosno gradova sa podru"ja Federacije.
etvrtak, 3. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ako se izvod ili uvjerenje o "injenicama i podacima iz
mati"ne knjige izdaje prema stavu 2. ovog "lana, mati"ar kome
je podnesen zahtjev, kao i mati"ar drugog mati"nog podru"ja iz
"ije se evidencije traži izdavanje izvoda, odnosno uvjerenja,
dužan je postupiti po zahtjevu, a izvod, odnosno uvjerenje
štampa i izdaje mati"ar u mjestu u kojem je stranka podnijela
zahtjev.
lan 66.
(Izvodi ili uvjerenja za pripadnike nacionalnih manjina)
Li"no ime u izvodima i uvjerenjima o "injenicama i
podacima iz mati"nih knjiga za pripadnike nacionalnih manjina
izdaje se napisano na jeziku i pismu na kojem je upisano u
mati"nim knjigama.
IX. UVID U MATI NE KNJIGE I KORIŠTENJE
PODATAKA IZ MATI NIH KNJIGA
lan 67.
(Uvid u mati"ne knjige)
Pravo uvida u mati"ne knjige, kao i spise i rješenja na
osnovu kojih je izvršen upis u mati"ne knjige dozvolit #e se
licima iz "lana 64. stav 1. ovog zakona o "emu se ne donosi
posebno rješenje.
Dozvola uvida u mati"ne knjige i spise licima iz stava 1.
ovog "lana vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti li"nih
podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06).
Ukoliko se odbije zahtjev za uvid u mati"ne knjige, spise i
rješenja na osnovu kojih je izvršen upis u mati"ne knjige, organ
uprave op#ine ili grada nadležan za mati"ne knjige donosi
rješenje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.
lan 68.
(Korištenje podataka iz mati"nih knjiga i Registra)
Podaci iz mati"nih knjiga koriste se za izdavanje izvoda iz
mati"nih knjiga i uvjerenja o "injenicama iz mati"nih knjiga i
druge potrebe državnih organa kada su za rješevanje odre!enog
pitanja potrebni podaci iz mati"nih knjiga.
Podatke iz Registra mogu koristi organi uprave i drugi
organi kada rješavaju o pravima i dužnostima gra!ana, a za "ije
rješavanje su potrebni podaci o "injenicama iz mati"nih knjiga,
kao i za izdavanje izvoda ili uvjerenja o "injenicama iz
mati"nih knjiga koji se nalaze u Registru.
Izvodi i uvjerenja izdati na osnovu Registra imaju istu
pravnu snagu kao i izvodi i uvjerenja izdata na osnovu podataka
iz izvornika mati"ne knjige.
Državni organi i drugi korisnici podataka iz Registra
dužni su osigurati zaštitu podataka koje koriste prema st. 1. i 2.
ovog "lana, što se vrši po Zakonu o zaštiti li"nih podataka.
Podaci iz mati"nih knjiga, odnosno Registra mogu se
koristiti za statisti"ke, nau"ne, istraživa"ke i druge namjene u
skladu sa Zakonom o zaštiti li"nih podataka.
lan 69.
(Zaštita podataka iz mati"nih knjiga)
Obrada i zaštita li"nih podaka iz mati"nih knjiga vrši se u
skladu sa Zakonom o zaštiti li"nih podataka.
X. OBNAVLJANJE MATI NIH KNJIGA
lan 70.
(Uvjeti i postupak za obnavljanje mati"nih knjiga)
Ako su mati"ne knjige uništene ili nestale ili su ošte#ene u
znatnom stepenu da se ne mogu pravilno koristiti, njihovom
obnavljanju mora se pristupiti bez odlaganja o "emu odlu"uje
op#inski na"elnik, odnosno gradona"elnik, samostalno ili na
pisani prijedlog organa uprave op#ine i grada nadležnog za
mati"ne knjige.
Akt kojim se odlu"uje o obnavljanju mati"nih knjiga
sadrži podatke o mati"nim knjigama koje su uništene ili nestale
ili ošte#ene, za koje kalendarske godine i za koja mati"na
Broj 37 - Strana 43
podru"ja, naziv op#inskog, odnosno gradskog organa uprave
koji #e obnoviti mati"ne knjige i rok za obnavljanje tih knjiga.
Radi obnavljanja mati"nih knjiga gra!ani, organi državne
uprave i drugi organi i pravna lica dužni su dati podatke o
podacima i "injenicama koje treba upisati u mati"ne knjige koje
se obnavljaju, koji su im poznati ili njima raspolažu ili ako o
tome posjeduju ispravu. Podaci se daju op#inskom, odnosno
gradskom organu uprave koji provodi aktivnosti na obnavljanju
mati"nih knjiga.
XI. ŽALBA
lan 71.
(Nadležnost za rješavanje žalbi)
Protiv prvostepenih rješenja koja donose organi uprave
op#ine i grada nadležni za mati"ne knjige, kantonalna
ministarstva i drugi organi (organ starateljstva) u primjeni ovog
zakona može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana
prijema rješenja.
Žalbe izjavljene na rješenja iz stava 1. ovog "lana rješava
Federalno ministarstvo.
XII. UPRAVNI NADZOR
lan 72.
(Nadležnost za upravni nadzor)
Upravi nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Federalno
ministarstvo.
Inspekcijski nadzor nad radom op#inskih, odnosno
gradskih organa uprave nadležnih za vo!enje mati"nih knjiga i
organa starateljstva vrši kantonalno ministarstvo u skladu sa
propisom iz stava 4. ovog "lana.
Inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih ministarstva, a
prema potrebi i nad radom op#inskih, odnosno gradskih organa
uprave nadležnih za mati"ne knjige ili pritužbi gra!ana vrši
Federalno ministarstvo.
Federalni ministar donijet #e propis kojim #e bliže urediti
sadržaj, na"in i postupak vršenja inspekcijskog nadzora iz st. 2.
i 3. ovog "lana.
Pri vršenju inspekcijskog nadzora inspektori iz st. 2. i 3.
ovog "lana imaju ovlaštenja inspektora utvr!ena u Zakonu o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05).
XIII. KAZNENE ODREDBE
lan 73.
(Prekršaji za pravna lica)
Nov"anom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00
KM bit #e kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:
1) ne pribavi dokaze o "injenicama i podacima iz
mati"nih knjiga po službenoj dužnosti ("lan 6. stav
3.);
2) ne prijavi ro!enje djeteta u predvi!enom roku ("lan
15. stav 1.);
3) ne prijavi "injenicu smrti nadležnom mati"aru u
propisanom roku ("lan 28. stav 3. u vezi sa "lanom
27. stav 2.);
4) ne obavijesti nadležnog mati"ara o saznanju da
odre!eno lice nije upisano u mati"nu knjigu ro!enih
ili da mu nije odre!eno niti upisano ime ("lan 43.
stav 1.);
5) ne da podatke potrebne za obnavljanje mati"nih
knjiga koji su mu poznati ili njima raspolaže ili
posjeduje ispravu o tim "injenicama ("lan 70. stav
3.);
6) mati"aru ne dozvoli uvid u mati"ne knjige ("lan 78.
stav 3.).
Broj 37 - Strana 44
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Za prekršaj iz stava 1. ovog "lana bit #e kažnjeno i
odgovorno lice u pravnom licu nov"anom kaznom u iznosu od
400,00 KM do 1.000,00 KM.
lan 74.
(Prekršaji za odgovorna lica u organu uprave)
Nov"anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00
KM bit #e kažnjeno za prekršaj odgovorno lice u organu uprave
ako:
1) u svom radu primjenjuje elemente diskriminacije
("lan 4.);
2) dokaz o "injenicama iz mati"nih knjiga ne pribavlja
po službenoj dužnosti ("lan 6. st. 2. i 3.);
3) za mati"ara postavi lice koje ne ispunjava uvjete iz
"lana 10. stav 1. ovog zakona;
4) ne prijavi smrt lica "iji identitet nije utvr!en u
predvi!enom roku ("lan 28. stav 4. u vezi sa "lanom
27. stav 2.);
5) ne dostavi podatke radi upisa u mati"ni registar
op#ini, odnosno gradu u kojem se vodi mati"na
knjiga ro!enih ("lan 34.);
6) ne dostavi podatke o ro!enju djeteta op#ini ili gradu
koji vodi mati"ni registar roditelja djeteta u
propisanom roku ("lan 36. stav 3.);
7) ne obavijesti nadležnog mati"ara o saznanju da
odre!eno lice nije upisano u mati"nu knjigu ro!enih
ili da mu nije odre!eno i upisano ime ("lan 43. stav
1.);
8) nadležnom mati"aru ne dostavi odgovaraju#i akt o
"injenicama i promjenama u vezi sa "injenicama
koje se upisuju u mati"ne knjige kao naknadni upis
ili zabilješka ili ispravka ("lan 48.);
9) zaštitu podataka iz mati"nog registra ne osigura na
propisan na"in ("lan 68. stav 4.);
10) ne da podatke potrebne za obnavljanje mati"nih
knjiga koji su im poznati ili njima raspolaže ili
posjeduje ispravu o tim "injenicama ("lan 70. stav
3.).
Odgovorno lice iz stava 1. ovog "lana je lice koje
neposredno rukovodi organom uprave op#ine i grada nadležnim
za mati"ne knjige ili mati"ar, ako on nije izvršio obaveze iz
svoje nadležnosti utvr!ene ovim zakonom.
lan 75.
(Prekršaji pojedinaca - gra!ana i službenih lica)
Nov"anom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 300,00 KM
bit #e kažnjen za prekršaj gra!anin ili službeno lice organa
uprave ako:
1) bez opravdanog razloga odbije da u"estvuje na
stru"nom usavršavanju i osposobljavanju na koje se
upu#uje ("lan 11. stav 1.);
2) ne prijavi ro!enje djeteta u propisanom roku ("lan
15. stav 2.);
3) ne odredi li"no ime djeteta u propisanom roku radi
upisa u knjigu ro!enih ("lan 16. stav 1.);
4) pisano ne obavijesti nadležni organ Republike
Srpske o upisu državljanstva Federacije ("lan 22.
stav 4.);
5) ne dostavi mati"aru potvrdu o smrti bra"nog partnera
u propisanom roku ("lan 25. stav 2.);
6) ne prijavi smrt lica u propisanom roku ("lan 28. stav
1. u vezi sa "lanom 27. stav 2.);
7) izvrši upis smrti lica u mati"nu knjigu umrlih bez
potvrde o smrti ("lan 29. stav 3.);
8) o upisu smrti u mati"nu knjigu ne obavijesti
nadležno kantonalno ministarstvo u propisanom
roku ("lan 32.);
9)
etvrtak, 3. 5. 2012.
u prijavi za upis navede neta"ne podatke ("lan 39.
stav 2.);
10) ne upozna lice sa upisanim podacima u mati"nu
knjigu ("lan 41. stav 1.);
11) ne da podatke potrebne za obnavljanje mati"nih
knjiga koji su mu poznati ili njima raspolaže ili
posjeduje ispravu o tim "injenicama ("lan 70. stav
3.).
lan 76.
(Nadležnost za podnošenje zahtjeva za prekršaje)
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje
iz "l. od 73. do 75. ovog zakona mogu podnijeti lica ili organi
predvi!eni Zakonom o prekršajima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06).
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lan 77.
(Važnost izvoda iz ranijih mati"nih knjiga)
Mati"ne knjige vo!ene do 9.5.1946. godine, kao i izvodi
iz tih mati"nih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu tih
mati"nih knjiga imaju dokaznu snagu javne isprave.
Izvodi iz mati"nih knjiga diplomatsko-konzularnih
predstavništva i nadležnih tijela republika bivše SFRJ izdati o
"injenicama koje se odnose na dokazivanje "injenice ro!enja,
sklapanja braka ili smrti državljanja Bosne i Hercegovine
upisanih u mati"ne knjige do 6.4.1992. godine smatraju se
javnom ispravom.
Na osnovu isprava iz stava 2. ovog "lana, na zahtjev
stranke, organ uprave op#ine i grada nadležan za mati"ne knjige
u kojem se nalazi posljednje prebivalište podnosioca zahtjeva
rješenjem odobrava prijenos upisa u mati"ne knjige.
lan 78.
(Mati"ne knjige vjerskih zajednica)
Mati"ne knjige koje pripadaju vjerskim zajednicama a
koje su prema Zakonu o mati"nim knjigama ("Službeni list
SRBiH", br. 12/74, 38/86, 37/88 i 33/90) "uvali mati"ari, vratit
#e se nakon prepisivanja vjerskim zajednicama a najkasnije u
roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Finansijska sredstva za prepisivanje mati"nih knjiga iz
stava 1. ovog "lana osigurat #e se u budžetu Federacije.
Vjerska zajednica dužna je omogu#iti mati"aru uvid u
mati"ne knjige koje "uva ta vjerska zajednica, ako su potrebni
odre!eni podaci koji se upisuju u mati"ne knjige o "emu
mati"ar sastavlja službenu zabilješku.
lan 79.
(Ovlaštenja za donošenje podzakonskih propisa)
Ovlaš#uje se federalni ministar da u roku od tri mjeseca
od dana stupanja na snagu ovog zakona donese:
1) propis o na"inu vo!enja mati"nih knjiga;
2) propis o obrascima mati"nih knjiga, indeksa
mati"nih knjiga i izvoda i uvjerenja iz mati"nih
knjiga i drugim obrascima predvi!enim ovim
zakonom;
3) propis o jedinstvenoj strukturi elektronske baze
podataka za Registar iz "lana 33. ovog zakona i
na"inu vo!enja i korištenja Registra;
4) propis o zaštiti objekata i prostora za smještaj i
"uvanje mati"nih knjiga, spisa i Registra;
5) propis iz "lana 10. stav 4. i propis iz "lana 11. stav 3.
ovog zakona.
Federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom
zdravstva propisat #e postupak i obrazac prijave ro!enja djeteta
u zdravstvenoj ustanovi i van zdravstvene ustanove i postupak
izdavanja potvrde i obrazac potvrde o smrti.
etvrtak, 3. 5. 2012.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Federalni ministar u saradnji sa direktorom Federalnog
zavoda za statistiku propisat #e sadržaj obrasca za dostavljanje
statisti"koj službi podataka iz mati"nih knjiga koji predstavljaju
statisti"ke podatke.
Propisi iz st. 2. i 3. ovog "lana bit #e doneseni u roku od
tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
lan 80.
(Rok za polaganje ispita za mati"ara za lica koja obavljaju te
poslove do dana stupanja na snagu ovog zakona)
Mati"ari i druga službena lica (državni službenici i
namještenici) koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona
zateknu na poslovima vo!enja mati"nih knjiga nastavljaju
obavljati te poslove u skladu sa ovim zakonom, s tim što su
dužni položiti poseban stru"ni ispit za mati"ara iz "lana 10. stav
1. ta"ka 2) ovog zakona u roku od dvije godine od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
lan 81.
(Rok za osiguranje uvjeta za elektronsko
vo!enje mati"nog registra)
Op#inski na"elnik, odnosno gradona"elnik osigurat #e
uvjete potrebne za vo!enje izvornika mati"nih knjiga u
elektronskom obliku i mati"nog registra na osnovu mati"nih
knjiga koje se vode do dana stupanja na snagu ovog zakona u
roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Kantonalna ministarstva dužna su pružiti stru"nu i drugu
pomo# op#ini ili gradu u rješavanju pitanja iz stava 1. ovog
"lana.
Finansijska sredstva za potrebe iz stava 1. ovog "lana
osiguravaju se u budžetu Federacije.
Federalno ministarstvo osigurat #e uvjete i uspostaviti
sistem Jedinstvenog centralog registra u roku iz stava 1. ovog
"lana.
lan 82.
(Primjena ranijih propisa)
Do donošenja propisa iz "lana 79. ovog zakona
primjenivat #e se Uputstvo o vo!enju mati"nih knjiga
("Službeni list RBiH", br. 21/93), Pravilnik o obrascima,
registrima, izvodima i uvjerenjima o "injenicama iz mati"nih
knjiga ("Službeni list RBiH", br. 21/93) i Pravilnik o izdavanju
izvoda iz mati"nih knjiga namijenjenih inostranstvu ("Službeni
list RBiH", broj 21/93).
lan 83.
(Rješavanje postupaka pokrenutih do
dana stupanja na snagu ovog zakona)
Postupci upisa "injenica u mati"ne knjige, ispravke
"injenica i druga pitanja koja se odnose na podatke iz mati"nih
knjiga koji su pokrenuti a nisu okon"ani do dana stupanja na
snagu ovog zakona, okon"at #e se prema odredbama ovog
zakona.
lan 84.
(Prestanak primjene ranijeg Zakona)
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena
Zakona o mati"nim knjigama ("Službeni list RBiH", br. 20/92,
13/94).
lan 85.
(Stupanje na snagu Zakona)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavaju#i
Predsjedavaju#a
Predstavni"kog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Dr. Denis Zvizdi$, s. r.
Karolina Pavlovi$, s. r.
Broj 37 - Strana 45
Temeljem "lanka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O MATI NIM
KNJIGAMA
Proglašava se Zakon o mati"nim knjigama, koji je donio
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici
Zastupni"koga doma od 20.03.2012. godine i na sjednici Doma
naroda od 20.12.2011. godine.
Broj 01-02-388/12
17. travnja 2012. godine
Predsjednik
Sarajevo
Živko Budimir, v. r.
ZAKON
O MATI NIM KNJIGAMA
I. TEMELJNE ODREDBE
lanak 1.
(Predmet Zakona)
Ovim se zakonom ure!uju: mjerodavnost za vo!enje
mati"nih knjiga, vrste i sadržaj mati"nih knjiga, mati"ni
registar, upis podataka u mati"ne knjige, upis "injenica u
mati"ne knjige na temelju isprava inozemnih tijela, vo!enje i
"uvanje mati"nih knjiga, izdavanje izvadaka i uvjerenja iz
mati"nih knjiga, uvid u mati"ne knjige i korištenje podataka iz
mati"nih knjiga, obnova mati"nih knjiga, upravni nadzor,
rješavanje žalbi i prekršajna odgovornost i druga pitanja koja se
odnose na mati"ne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Federacija).
lanak 2.
(Vrste mati"nih knjiga)
O osobnim stanjima gra!ana vode se: mati"na knjiga
ro!enih, mati"na knjiga državljana, mati"na knjiga vjen"anih i
mati"na knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: mati"ne knjige) koje
su temeljne službene evidencije o osobnim stanjima gra!ana.
U mati"ne knjige upisuju se zakonom odre!ene "injenice
o ro!enju, državljanstvu, sklapanju braka, smrti i druge
zakonom propisane "injenice, kao i promjene glede tih
"injenica.
lanak 3.
(Mati"ne knjige, izvatci i uvjerenja su javne isprave)
Mati"ne knjige, mati"ni registar, izvatci iz mati"nih knjiga
i uvjerenja koja se izdaju na temelju mati"nih knjiga i mati"nog
registra jesu javne isprave.
Podaci upisani u mati"ne knjige i mati"ni registar i
"injenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitima dok se
na zakonom propisani na"in ne dokaže suprotno.
lanak 4.
(Zabrana diskriminacije)
Zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na temelju spola,
vjeroispovijesti, rasne i etni"ke pripadnosti, boje kože, jezika,
nacionalnog ili socijalnog podrijetla, obrazovanja i društvenog
statusa pri upisu i izdavanju izvadaka i uvjerenja o "injenicama
i podacima iz mati"nih knjiga, vo!enju upravnog postupka u
svezi s "injenicama koje se upisuju u mati"ne knjige i o drugim
pitanjima koja su ure!ena ovim zakonom.
lanak 5.
(Gramati"ka terminologija)
Gramati"ka terminologija u svezi s korištenjem muškog ili
ženskog roda za pojmove u ovom zakonu uklju"uje oba roda.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content