close

Enter

Log in using OpenID

analiza ugovaranja

embedDownload
1
9/21/2010
UVOD
 UGOVOR JE IZRAZ DOBRE VOLJE
UGOVORNIH STRANA DA NAKON
POSTUPKA PREGOVARANJA
USAGLASE SVE NEJASNOĆE U
TEKSTU KOJI NAKON POTPISA
UGOVORNIH STRANA ZA NJIH
PREDSTAVLJA ”ZAKON”.
SADRŽAJ UGOVORA SA FZO
 PREDMET UGOVORA I OPŠTE ODREDBE
 OBAVEZE ZDRAVSTVENE USTANOVE(5-30 čl.)
 OBAVEZE FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (31-35)
 NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA TROŠKOVA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE(36-41 čl.)
 KONTROLA IZVRŠENJA OBAVEZA IZ UGOVORA (42-48)
 RIJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE
CILJ PREZENTACIJE
 ANALIZA UGOVARANJA U ZADNJIH PET GODINA 2006-
2010 god.
 RIZICI UGOVARANJA KAKO ZA DOM ZDRAVLJA TAKO I
ZA FZO
 PREDNOSTI I NEDOSTATCI SADAŠNJIH RIJEŠENJA
OSNOV ZA UGOVARANJE
 FINACISKI PLAN FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 PRAVILNIK O PRINCIPIMA ,USLOVIMA , KRITERIJUMIMA
I MJERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA
DAVAOCIMA ZDRAVSVENIH USKUGA
 PLAN RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
PRINCIPI UGOVARANJA
 UGOVARANJE PO REFERALNIM NIVOIMA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
 UGOVARANJE PO OSPOSOBLJENOSTI
 UGOVARANJE PO OSNOVAMA STANDARDA I NORMATIVA
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 SOLIDARNOST U OSTVARIVANJU PRAVA IZ OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
 RAVNOPRAVNOST JAVNIH I PRIVATNIH DAVALACA USLUGA
KRITERIUMI ZA UGOVARANJE
VISINE SREDSTAVA
 BROJ REGISTROVANIH I VERIFIKOVANIH OSIGURANIH
LICA
 OPŠTA KAPITACIJA
 KOEFICIJENTI TEŽINSKE KAPITACIJE PO DOBNIM
SKUPINAMA REGISTROVANIH VERIFIKOVANIH
STANOVNIKA + dodatnikriterijizaugovaranje
 RAZVIJENOST JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE(Izrazitonerazvijeneopštine -30%
inerazvijene opštine-10%)
ŠTO DANAS UGOVARAJU AMBULANTE
PORODIČNE MEDICINE
 USLUGE PORODIČNE MEDICINE:(PROMOCIJA ZDRAVLJA
I PREVENCIJA BOLESTI,LIJEČENJE U AMBULANTI I KOD
KUĆE)
 LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
 RTG DIJAGNOSTIKA
 PROPISVANJE LIJEKOVA NA RECEPT
 OCIJENA PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD
 UPUĆIVANJE NA KSZ
ŠTO DANAS UGOVARA DOM
ZDRAVLJA
 PORODIČNU MEDICINU
 HITNU MEDICINSKU POMOĆ
 REHABILITACIJU U ZAJEDNICI
 ZAŠTITU I UNAPREĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA
 HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE USLUGE
 STOMATOLOGIJA(PREVENTIVNA,DIJEČIJA I OPŠTA)
ANALIZA UGOVARANJA
Broj stanovnika – osiguranika
2006
2007
2008
2009
2010
32.560
33.230
37.251
39.303
37.044
ANALIZA UGOVARANJA
KM – opšte kapitacije
2006
2007
2008
2009
2010
26.00
30.00
33.27
38.52
35.50
ANALIZA UGOVARANJA
Iznos ugovorenih novčanih sredstava
2006
2007
2008
2009
2010
644.150,00
872.051,00
2.975.380,00
3.867.993,00
3.674.594,00
ANALIZA UGOVARANJA
Koštanje zdravstvene zaštite po stanovniku-osiguraniku
2006
2007
2008
2009
2010
20,00
26,00
80,00
98,00
100,00
ANALIZA UGOVARANJA
Iznos novčanih sredstava za lijekove
2006
2007
2008
2009
2010
499.095,00
840.200,00
1.117.530,00
1.447.136,00
1.505.528,00
ANALIZA UGOVARANJA
Količina novca za lijekove po stanovniku –osiguraniku
2006
2007
2008
2009
2010
15,00
25,00
30,00
37,00
41,00
ANALIZA UGOVARANJA
Iznos novčanih sredstava za preventivu
2006
2007
2008
2009
2010
74.400,00
174.410,00
595.076,00
124.130,00
0.00
ANALIZA UGOVARANJA
Obračun sa Fondom – dug
2006
2007
2008
2009
2010
228.511,80
0.00
0.00
101.355,64
456.867,48
ANALIZA UGOVARANJA
Usluge uradili drugi u RS
2006
2007
2008
2009
2010
91.644,00
63.019,58
137.005,21
115.125,44
39.351,41
RIZICI UGOVARANJA I KAKO IH
PODJELITI- DOM ZDRAVLJA
 RIZIK PREKORAČENJA PROPISANIH LIJEKOVA 70:20:10
 RIZIK OD PROŠIRIVANJA PRAVA OSIGURANIKA I LISTE
LIJEKOVA NAKON POTPISANIH UGOVORA OD STRANE FZO
 RIZIK PREKORAČENJA STOPE BOLOVANJA
 RIZIK NEIZVRŠENJA PLANA RADA
 RIZIK NOVOPRIJAVLJENIH STANOVNIKA NAKON POTPISA
UGOVORA(3%) PO TPM
 RIZIK PREKORAČENJA UPUĆIVANJA NA KSZ
 RIZIK OKO NEISPLATE UGOVORENIH SREDSTAVA...
RIZICI UGOVARANJA I KAKO IH
PODJELITI- FOND ZDRAV. OSIG.
 NEIZVRŠAVANJE UGOVORENIH OBAVEZA OD STRANE
ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 NAPLAĆIVANJE VEĆE PARTICIPACIJE ILI USLUGA IZVAN
VAŽEĆIH CIJENOVNIKA FZO OD STRANE ZDRAV.
USTANOVA
 KUPOVINA NEKVALITETNIH USLUGA
 UGOVARANJE VEĆEG BROJA STANOVNIKA NEGO IH
ZAPRAVO IMA, JER NEMA ADEKVATNIH EVIDENCIJA
 KUPOVINA SOCIJALNOG MIRA-FINANCIRANJEM VIŠKA
ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU...
PREDNOSTI SADAŠNJIH
RIJEŠENJA
 OBEZBIJEĐENE USLUGE U PZZ ZA NEOSIGURANA
LICA(USLUGE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE
BOLESTI, HITNA MEDICINSKA POMOĆ, REHABILITACIJA
U ZAJEDNICI, ZAŠTITA I UNAPREĐENJE MENTALNOG
ZDRAVLJA, HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKE USLUGE)
 80% ZDRAVSTVENIH POTREBA SE RIJEŠAVA U PZZ
 OBEZBIJEĐENA JE DOSTUPNOST ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE,SVEOBUHVATNOST I KOORDINACIJA
 LICENCIRANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA TE
SERTIFIKACIJA I AKREDITACIJA ZDRAVSTVENIH
USTANOVA...
NEDOSTATCI SADAŠNJIH
RIJEŠENJA
 NEDOVOLJNA IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA ZDRAVSTVO PO
GLAVI STANOVNIKA I NERAVNOMJERAN ODNOS SREDSTAVA
ZA POJEDINE NIVOE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:
PZZ, BOLNICE, KLINIKE, LJEKOVE,BOLOVANJA,ORTOPEDSK
A POMAGALA, REHABLITACIJA, BANJSKOKLIMATSKA
LIJEČENJA ITD...
 U TOKU UGOVARANJA NE POSTOJI PROCES PREGOVARANJA
, TAKO DA JE UGOVOR ZAPRAVO NAREDBA ”UZMI ILI
OSTAVI”, A OSTAVITI NE MOŽEŠ
 UGOVORI SE ZAKLJUČUJU KASNO U TOKU TEKUĆE GODINE
NEDOSTATCI SADAŠNJIH
RIJEŠENJA
 UGOVORI SU ISTI ZA SVE ZDRAVSTVENE USTANOVE U
PZZ
 NOSILAC UGOVORA JE DOM ZDRAVLJA, A NE TPM
 NEMA FORMALNE ODGOVORNOSTI TPM
 NISU ADEKVATNO ILI NIKAKO PLANIRANA SREDSTVA
ZA PREVENTIVNE AKTIVNOSTI
 RIZICI NISU ADEKVATNO RASPOREĐENI IZMEĐU
UGOVORNIH STRANA
 NISU PLANIRANA SREDSVA ZA KAPITLNE INVESTICIJE
NEDOSTATCI SADAŠNJIH
RIJEŠENJA
 NEMA STIMULACIJE ZA KVALITET PRUŽENE ZDRAVSTVENE
USLUGE KAO NITI ZA USPIJEŠNO URAĐENE PROGRAME
REDUKCIJE FAKTORA RIZIKA MASOVNIH NEZARAZNIH
BOLESTI I SKRININGE NAJČEŠĆIH MALIGNIH OBOLJENJA
 NEMA NIKAKVIH GARNCIJA ZA ISPLATU UGOVORENIH
SREDSTAVA
 ODGOVORNOST LOKALNE ZAJEDNICE GOTOVO DA I NE
POSTOJI-ČAST IZUZETCIMA UKOLIKO IH IMA
 MONITORING I EVALUACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NIJE
ADEKVATNA KAKO OD STRANE: FZO-A,IZZZ,AGENCIJE ZA
AKREDITACIJU ITD...
PORUKA
DA LI JE UGOVOR
”ZAKON”
ZA UGOVORNE STRANE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
3 362 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content